[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File deleted.
>>
File: sd åhhh nej.jpg (413 KB, 1820x2296)
413 KB
413 KB JPG
ja jäsi ken
vilket par ti
>>
A disorder characterized by an enduring pattern of avoidance of social situations and interpersonal contact due to overwhelming feelings of social inadequacy and a hypersensitivity to negative evaluation or rejection.
Personality disorder characterized by excessive social discomfort, extreme sensitivity to negative perceptions of oneself, pervasive preoccupation with being criticized or rejected in social situations, and low self esteem.
>>
Nää efter socmötet blir det systembolaget
>>
finns det någon större flagga för total personlighetsbrist än politisk aktivism?
>>
>>
>>190257960
ASG
>>
fyfan vi måste doxxa guldlelle
>>
File: SDDenice.webm (2.79 MB, 576x1024)
2.79 MB
2.79 MB WEBM
Åh du grode Denise Westerberg från Sverigedemokraterna
>>
File: vWwirZ5.jpg (80 KB, 1140x475)
80 KB
80 KB JPG
>>190257960
åhh nej nej
neeeeeej åhhhh nej
DETTA är "sveriges hopp" åååhhh nej
>>
>>190257960
Hahahahhahhaa kasslern hur orkar du shilla ditt skitparti? Är ju bara du som är kvar pga all cringe och SKANDAL
>>
>>190257960
>vår syn på svenskhet: en identitet du kan anamma, oaktat din bakgrund
vafan finns det att kämpa för då om alla kan "bli" svenskar?
>>
>>190258035
vart fan är hennes 10 barn?
>>
File: 1700572818458.png (572 KB, 600x580)
572 KB
572 KB PNG
Hahahahahahahaha
>>
>>190258035
>hund och sockerpappan i bakgrunden
MBV
>>
>>190258087
det är inte 1800talet längre chudde...
>>
dricker cider lyssnar på tvspels musik och kollar på animes om pojkar som förvandlas till tjejer
>>
File: 1687324156334132.jpg (423 KB, 835x1043)
423 KB
423 KB JPG
>>190258035
Oy vey vad jag gillar bröst och judar
>>
dricker musik och lyssnar på saft
>>
https://youtu.be/Oj5AFGDd-_w
>>
>>190258085
Det finns bokstavligen ingen som bryr om ras eller etnicitet i Sverige. Allt handlar om värderingar.
>>
Hade jag fötts i ett annat land hade jag haft fru och barn vid det här laget
Istället föddes man i sverige där bara chads, sv ho och babbar får allt serverat
>>
your girl fuck the whole squad she a fucktoy
>>
Dricker saft och lyssnar på musik och äter salta pinnar
>>
https://desuarchive.org/_/search/text/guldlelle/
>>
Har fått böghosta...
>>
File: 1700572993393.jpg (174 KB, 624x1080)
174 KB
174 KB JPG
Näsan vet
>>
Jag är en 7 av 10a utseendemäasigt
Men eftersom sverige är lookism landet är jag en 3 poängare
>>
>>190257960
cherry picking
>>
>>190258199
>>190258153
nästa NDT ska jag ta med mig morotsstavar, gräddfill, saft och lyssna på musik
>>
Hur kan tråden bli så jävla hård över sd hororna? Det är ju gri vi fula
>>
>>190257887
I voted for that guy.
>>
>>190258240
suedi...
>>
>>190258230
>7 av 10a utseendemäasigt
d1a är den mest valda siffran när folk rejtar sig själva, konstigt att alla är lite snyggare än medelmåttet.
>>
Gnarpar ihjäl mig när jag läser kommentarerna på riks
>>
File: 1700573122955.webm (2.95 MB, 1136x640)
2.95 MB
2.95 MB WEBM
>fick aldrig på fester när de var unga
>undrar varför de är oskulder
Ja Jävlar
>>
>>190258241
ung vänsterus kastar sten i glashus
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VSnhFSmUe-o
>>
>>190258241
Ja ja vi ser dig vänstersojapojk vi vet att du är avundsjuk
>>
>>190258315
ta
aldrig
råd
från
kvinnor
>>
>>190257887
Someone posted it before it was some quote from hildenburg from netherlands looking over germany do you guys have it?
>>
Alla som bryr sig om politik är fula
Kvittar om man är höger eller vänster
>>
Why doesn't anyone live on this coast?

Even the coast north of Stockholm looks way more busy
>>
Svennen på fest
>tar med kassettband på abba
>saft och morotstavar
>alkoholfri öl
>>
File: 1682441506823841.jpg (145 KB, 1000x471)
145 KB
145 KB JPG
jag målade detta i fotoaffär och /ic/ sa att den var fallisk, homosexuell och lat. vad tycker ni?
>>
>>190258454
We don't want to be close to finnish people
>>
>>190258404
d ä fö många blattar
>>
>>190258404
Jag vet inte ditt jävla finngol retard nigger
>>
>>190258462
fallisk, homosexuell och lat
>>
>>190258462
tråkig, bar mark
>>
>>190258462
fin himmel men resten är lite torftigt
>>
>>190258462
hatar digital "konst" så tycker den är sketful men jag ser ändå vad du velat göra. gör om i olja och återkom sedan.
>>
>190258462
Varför sitter äckliga incels och ber ai göra konst åt dem och sen skriver att de gjort det själva? Äckligt beteende. Förstår att ingen vill ligga med er.
>>
Västvärlden är verkligen i ett demoniskt tillstånd så inte undra på att samhället skakar i grunden. Gaslighting från självaste kyrkan om vad gud tänker. Människorna i svenska kyrkan tror inte ens på djävulen. De ser ondskan som en symbol snarare än en kraft som korrumperar själar. Vilsna människor kan därmed inte få hjälp av religionen. Frågar man en präst så får man svar att man bara ska be till gud om hjälp. Gud är inte din psykolog eller lyckoamulett och det är en inställning som kommer leda dig till helvetet- för allting handlar bara om än själv. Och om man själv inte har det bra varför ska man göra någonting för andra - och sedan eskalerar det tills majoriteten har samma inställning.

Pedofiler förstör barns själar och gör många till psykopater och senare förövare. Det är satanistiskt och gud kommer förgöra dessa människor. Människan har fri vilja och ondskans krafter existerar också av egen vilja. Väljer du den vägen av egoistiska skäl för att du vill att gud ska vara en hippie men skyller hela världens problem på honom. Ja, då kommer du inte till himlen.

Sedan är det självklart att kulturmarxisterna påstår detta enbart i syfte att förnedra och provocera folk. Det är många som skrattar gott åt detta. Tänk att påstå att gud älskar pedofiler när man är kyrkans representant. Infiltrationen av mörka krafter sker över hela världen. Mörka tider.
>>
ny eld
https://youtu.be/ln38eN9pEdI
>>
>>190258462
Du kompensation för >>190258583
>>
>>190258462
Du borde göre ett tower defense spel med riktiga svenska bruksorts hus
>>
File: 1693366362414486.png (29 KB, 886x886)
29 KB
29 KB PNG
>>190258571
jag har ingen aning hur man målar med olja, fattar int hur man blandar färgerna med terperntin och det verkar ju ta skitlänge innan det torkar. sen har jag ångest över att bajsa ner ett fint kanvas med mitt första försök
>>
>>>/sp/136938113
>>
Hur kommer gäddorna i kontakt med "barnen" ens?
>>
File: 1465844024115.gif (230 KB, 658x366)
230 KB
230 KB GIF
en tyst minut för SDkritikerN^ som inte kan skylla något av kalabaliken i dagens samhälle på SD
>>
>>190258679
bara kör
>>
File: 1700573911692.jpg (150 KB, 1080x615)
150 KB
150 KB JPG
SISSELA SKA KONVERTERA TILL KRISTENDOMEN
>>
Vill stoppa min kuk i ett vått hål
>>
Digital konst är själlöst
>>
>>190258679
BYBB!! TJENA!
>>
File: 1000003084.jpg (1.78 MB, 1910x1080)
1.78 MB
1.78 MB JPG
>>190258723
>helevtet
asg dumma äckliga jävla judehora
>>
>>190258691
Gäddan...
>>
Har ni tänkt på att lss mongon kan få boksavligen allt förutom sex?
Är du mongo får du bidrag, bostad, sysselsättning
Sex är det enda som staten inte kan tillgodose
>>
>>190258462
Klämma på pvn vid denna utsikt föreställ dig ^^
>>
>>
>Magnesiumbrist anses kunna ge ångest och depression, ångest kan dessutom öka utsöndringen och därmed behovet av magnesium.
Magnesiumbrist anses kunna ge ångest och depression, ångest kan dessutom öka utsöndringen och därmed behovet av magnesium.
>Magnesiumbrist anses kunna ge ångest och depression, ångest kan dessutom öka utsöndringen och därmed behovet av magnesium.
>>
>>190258723
Insha'allah hon ska bli shiah.
>>
finns det någon äckligare varelse än suedi?
>>
>>190258782
lss mongon har sex med varandra, finns kvinnor där med
>>
>>190258762
Judar tror inte på helvetet så nej
>>
>>190258795
ugly bitch ass demon, niggas call him leatherface
>>
För mig är NDT årets höjdpunkt. Längtar tills jag kan nypa Libbes gulliga kinder igen.
>>
Pedofilkingar kan inte sluta vinna
>>
>>190258913
Vad gör ni ens på NDT? Är det stel och tyst stämning? Tittar alla ner i mobilen och är cringe?
>>
>>190258913
krig var f1 otrevlig DOCK
märkte att han var helt speedad
>>
>>190258946
>Tittar alla ner i mobilen och är cringe?
Ja.
>>
File: 1000002968.gif (2.02 MB, 498x373)
2.02 MB
2.02 MB GIF
>>190258851
ehm jo det gör de din dumma fula äckliga lilla neetbög
>>
>>190258946
Gå dit och se vad som händer
>>
>>190258985
Nej vill inte bli doxxad och mobbad för mitt utseende i tråden + så är det riskabelt nu efter allt skov med geeken där han tror att alla som är där är de som ligger bakom trakasserierna
>>
>>190258946
Vi leker fislekar
>>
File: 1700574460156.jpg (773 KB, 1159x2078)
773 KB
773 KB JPG
>>190258933
va
>>
File: sweden-forests-map.jpg (747 KB, 1768x2956)
747 KB
747 KB JPG
>>190258404
too much trees
>>
>>190258845
Magmys micke får inte magmys
>>
File: play.jpg (20 KB, 475x280)
20 KB
20 KB JPG
nu kan man kolla på svtplay i 2.0x hastighet
>>
>>190258979
Nej läs på din obildade nazist
>>
File: 1691732697733067.jpg (3.1 MB, 3024x4032)
3.1 MB
3.1 MB JPG
>slut på snusprillor så en drar till lokala turkbutiken för mer
>anländer tillbaka hem och ser D1a
Vad gör du i denna sits anon?
>>
>>190258933
Fast det här stämmer väl? I kristendom kan man vara en pedofil mördare våldtäktsman men ändå bli förlåten?
>>
>>190259091
gör honom pojkgravid...
>>
>>190259065
det har jag redan gjort din äckliga lilla nolla
du fattar bara inte vad du läser
>>
>>190258820
https://youtu.be/E1Dd5gKfa_M

Just det, D-vitamin dränerar kroppen på magnesium vilket orsakar MS-liknande symptom.
>>
>>190259137
caddegejm
>>
>>190259091
vänder 360 grader och går därifrån
>>
Svarta tjejen (18-åringen) som hjälpte döda Tove kom alltså undan med mord för att det inte fanns tillräckligt med bevis?
>>
>>190259091
PLAP PLAP PLAP PLAP BLI GRAVID
>>
File: 1700262922009192.png (430 KB, 1248x1080)
430 KB
430 KB PNG
https://youtu.be/w7u6phKnKkw
>>
Varför är ni inte på jobbet? Har bajspaus och kollar tråden och tydligen är den aktiv när hederligt folk arbear.
>>
>>190259142
GUD vilken FUL jävla NEGER
>>
>>190259091
Skriker, "HÄR SKA JAG IN" och lyfter på kjolen
>>
>>190259159
nej. hon kom undan för att hon var brun. bevis fanns det massor av.
>>
File: 1700574796166.png (195 KB, 552x591)
195 KB
195 KB PNG
Åsikter om Gothtjejer?
>>
>>190259181
Har inget jobb eller något liv så det blir tråden jag vänder mig till
>>
>>190259137
Nej det har du inte alls för de tror inte att Sheol, Hades och Gehenna är det kristna kallar helvetet
>>
>>190259201
Det låter lite skumt
>>
>>190258679
>bajsa ner ett fint kanvas
du kan måla på sånt där material, vad det nu heter men sånt som är ryggen i hyllor man köper från IKEA
flimsigt material som är blankt på ena sidan och ojämnt på andra
då målar du på den blanka sidan
>>
File: 80.webm (302 KB, 460x460)
302 KB
302 KB WEBM
av någon anledning så läste vi om "incel-terrorism" i engelskan idag i en klass med typ 80% tjejer och alla kollade direkt till mig.
>>
>>190259243
masonit
>>
>>190259262
fan kallar du mig?
>>
>>190258691
jag skulle vilja veta vilka slags bilder det är dom skickar till gäddorna
och varför vi aldrig får se dem
>>
>>190259254
ööö är du 16 eller?
>>
inte lätt att vara pissluffare favä
>>
kan någon aktivera toongeek?
>>
Varför är det kontroversiellt att vilja utvisa kriminella invandrare?
>>
File: 1700574967435.jpg (821 KB, 1519x1080)
821 KB
821 KB JPG
>>190259254
Detta hände inte
>>
>>190259302
d ä d int
>>
Hur många har "incels" dödat? under 100 säkert.
Samtidigt så dödar nbögar miljoner varje år.
>>
>>190259183
Jaså, nu passar det att kritisera afrikaner?
När de är utbildade och sprider kunskap.... men när de begår brott och våldtäkt och äter varandra och hugger ihjäl vita bönder då är du tyst och kallar alla som uppmärksammar det för rasister.

Du, Anders, du är problemet.
>>
>>190259232
bara om man tror att domstolar finns för att skipa rättvisa. vet man att dom finns för att upprätthålla anarkotyrranin är det solklart.
>>
File: 1641506131073.png (134 KB, 1224x816)
134 KB
134 KB PNG
>>190259288
Så sant
>>
>>
Vänta ni är alla förlorare och töntar och mitt liv blir aktivt värre varje sekund jag spenderar i tråden. Jag måste genast lämna tråden, skaffa mig en utbildning, få ett arbeta, sexa en svho och skaffa 20 barn.
>>
>>190259229
är fortfarande ett helvete för det
äckligt synsätt att allt måste ses ur ett kristet perspektiv, jävla antisemitäckelhorpedobög
>>
File: 1700575018890.webm (254 KB, 1920x1080)
254 KB
254 KB WEBM
>>190259302
Det är det inte, chudde.
>>
>>190259309
tre knullbara
>>
>>190259330
hans shemalefv i bakgrunden
>>
>>190259302
Alla vanliga människor är för det. Det är inte ens icke-pk längre.
>>
>>190259309
jävla blåjeanshoror jag halshugger alla med en helikopterrotor ahahahaha propellergeek nigga
>>
Har ni träffat zigenare nån gång? Jag har aldrig ens sätt en enda.
>>
File: 20231121_225012.jpg (1.03 MB, 4624x2604)
1.03 MB
1.03 MB JPG
alla tv kanaler visar nödlarm om att nordkorea skjutit en missil mot okinawa och uppmanar alla där att söka skydd omedelbart. tokyo står på tur. nu dogar jag. farväl.
>>
File: 1000003120.jpg (60 KB, 323x327)
60 KB
60 KB JPG
asg va
>>
>>190259311
Varför gör vi inte det då?
>>
File: fjätt.jpg (140 KB, 1024x758)
140 KB
140 KB JPG
vi alla måste motverka antimasonitismen i samhälle
>>
>>190259394
asgarv riktigt roligt brev
>>
>>190259402
ägd disney
>>
>>190259402
är det japanon/kimshipedofilen/disneydags
måste veta ifall jag ska skratta eller gråta
>>
>>190259402
det händer väl typ varje månad eller va
>>
>>190259399
bor runt 8 i tunneln jag måste gå igenom varje dag. dom tigger utanför bolaget, ICA, elgiganten och justa.
>>
>>190259402
kul att du brevade i tråden anonsson, ha det så bra i efterlivet.
>>
>>190259416
Inget som politiker vill prioritera det och SD hade inte det som krav för att regeringen skulle tillträda.
>>
>>190259402
jaha kbry men vad blev knegdrycken den här gången då?
>>
File: 1686487100807720.gif (15 KB, 439x500)
15 KB
15 KB GIF
>>190259402
>>
>>190259402
vif
>>
File: 1700568112517029.png (46 KB, 570x750)
46 KB
46 KB PNG
>>190259459
LISVIIIIN!!!!!!!!!! NAMNNAM!!!!!
>>
>>190259402
vila i piss disneydags
>>
FALSKFLAGG
ser inga nyheter om det på japanska nyhetssidor
>>
Hur får jag bort fläskmagen? Går till gymmet men skiten försvinner inte
>ät mindre lmao
Gör ju det
>>
>>190259503
uppenbarligen gör du inte det fetto
>>
File: Disney.png (288 KB, 696x364)
288 KB
288 KB PNG
>>190259402
>>
>>190259499
FLÄSKLÄGG
GOTT MED LIS TILL!
>>
File: 1696197145092938.jpg (29 KB, 399x385)
29 KB
29 KB JPG
>>190259491
>namnam
>>
>>190259503
>Gör ju det
dricker säkert massa kalorier då
>>
>>190259402
vif
>>
>>190259399
>t. "Zigenaren" som integrerat sig men har ett tvångsbetende att kritisera motståndare av resande EU-tjuvar
>>
File: nk.png (39 KB, 1034x212)
39 KB
39 KB PNG
>>
>>190259539
Dricker bara pepsi max
>>
>>190259573
>nordkorea gör roliga rymdgrejer, vilket alla länder borde göra
>insekterna i japan
>>CHING CHONG BING BONG PING PONG("ÅH NEJ DE SKICKAR EN MISIL")
>>
>>190259499
de skickade upp en satellit tidigare idag
han är antingen analfabet eller betar
>>
>kvinnan på apoteket frågade om jag var över 18 när jag köpte minoxindil
Jag är 28...
>>
File: 1593983040812.jpg (32 KB, 450x400)
32 KB
32 KB JPG
>>190257887
>individualism för goyim
>kollektivism för guds utvalda
libcons i ett nötskal
>>
>>190259643
skrytbrev
dds
>>
>>190259556
va
>>
>planeringssamtal med AF imorgon
är så jävla över
>>
>>190259318
mord är fel även om europeiska nbögar är förövarna
>>
>>190259685
dem kommer skicka dig till rusta och matcha (vuxendagis)
>>
https://i.4cdn.org/gif/1700414735565271.webm
>>
>>190259432
alla jag

>>190259459
pepsi med extra coffein blev det

>>190259448
jo men förstör inte det här för oss nu vi kan väl låtsas att det är över på riktigt
>>
jak e dooktik incel
>>
Fyfan va jag hatar NMRs simpande för Ryssland och blattar

Fyfan vad har hatar sds bögkonservatism

Nä, det blir NGP för mig
>>
>>190259330
>yeah you where shall man begin...
>>
varför ljuger disney om missiler?
>>
två blattar och en nigga
>>
>>190259330
Moggar mig
>>
>>190259792
den här brevaren är en nordkoreansk agent
>>
File: 1700575886625.jpg (70 KB, 617x1000)
70 KB
70 KB JPG
>>
>>190259833
varför ljuger du disney? är du kåt på uppmärksamhet?
>>
är så jävla trött på att vara kort i det här jävla pisslandet där alla är långa
känner mig som en vandrande jävla punchline
hatar livet
>>
>>190259781
Fattar inte hur NMR tänker när de hoppas på BRICS dominans. Tror dom Kina, Ryssland och Indien kommer låta Sverige vara en liten suverän, nationalsocialistisk stat efter att USA och NATO krossats? Mer troligt att vår ekonomi allt mer köps upp av Kina och vi får en kinesisk/indisk överklass i storstäderna.
>>
Vad är det billigaste för att ha en fast hemtelefon? Vill inte ha en telefon
>>
>>190259889
Du är 166cm om mitt liv är helt pga det
>>
>>190259893
Men ööööö blattar o kineser är ju le antisemiter :(((
>>
>>190259913
jag är 173
>>
>>190259889
manskultingus...
>>
>>190259335
Nej det är inte samma sak som helvetet och var väl du som var antisemit? Du kallade sissela för judehora
>>
File: 1595008036100.png (283 KB, 594x793)
283 KB
283 KB PNG
>spelar dataspel i 1h
>får grov huvudvärk och känner mig sjuk
>>
>>190259680
Integrerade zigenare som helt smälter in i den moderna rasblandade sörjan försöker ibland att rationalisera "sin" grupps kriminella livsstil. Till exempel genom att rättfärdiga deras brott.
Det är så gruppsykologi fungerar men det tar energi från förberedelserna inför vintern.
>>
Olof Palme stinker skit
>>
>>190259982
drick vatten
>>
File: 1000002921.jpg (82 KB, 1009x690)
82 KB
82 KB JPG
>>190259972
det är ju bara faktum att hon är judisk och en hora
finns inte en enda definition av helvete din finniga lilla horunge
>>
>>190259998
>citatet på sydstaterna
Asg
Chudde hatar svarta så mycket att de skapar ett helt nytt land där det MÅSTE stå i lagen ”neger dåli”
>>
>>190259982
Detta händer med mig också om jag inte får i mig koffein.
>>
>>190259893
Sverige kommer aldrig att vara en nazistisk stat ändå för nazistiska partier kommer aldrig att lyckas få tillräckligt mycket stöd
>>
>>190259643
är du söt?
>>
>>190260056
SDjuden tyst
>>
>>190259998
wtf jag gillar ukraina nu
>>
>>190260024
Ahahahha vad kränkt du verkar bli du borde tacka mig för gratis utbildning
>>
>>190260056
När staten slutar låtsas bry sig om folket blir det djungelns lag som avgör vad som är acceptabelt.
>>
visade fvn finna shit. nu har jag inget mer att dölja
>>
>>190260066
Ojdå förlåt för jag krossade dina orealistiska drömmar och jag är inte jude men önskar jag var det så du skulle bli ännu mer gråtfärdig
>>
>>190259893
troligare att de lämnar oss ifred och låter oss ha light-natsoc än vad det nuvarande västerländska systemet tillåter. Men det bästa är om europa kan bryta sig fri från USA eller om den judiska makteliten i väst krossas
>>
File: 1000003117.jpg (77 KB, 1198x900)
77 KB
77 KB JPG
>>190260090
håll käften din fula äckliga lilla kukpojke och fortsätt runka till svart kuk
sök hjälp
ge du nu
du är ful, äcklig, luktar illa och har fula tänder
>>
Varför är Alexander Williamsons alter alias Eva?
>>
jaha efter att ha spelat dataspel i 1h behövde jag på riktigt spy, och jag mår fortfarande inte bra
ska aldrig spela nåt igen
>>
jirdne Hs esjjnk7t i vaggen under vattenytan om deg fanns vsggen som vsr djipt nog agt ha okahs nog flr sgg hrsks bkrde skulle sroppas j där.
>>
ångeststrålar igång
>>
>>190260108
Mm och då skulle säkert en liten liten minoritet på högst några hundra personer lyckas segra över majoriteten ickenazister asg
>>
File: 1700569487528694.jpg (177 KB, 905x556)
177 KB
177 KB JPG
Hur frågar man någon på dejt utan att vara cringe?
>>
Hur slutar man att störa sig på och hata människor i sin omgivning?
>>
>>190259170
>Dkn ingen fv från Jordaniens huvudstad Amman
Es ist vorbei
>>190259402
Ait nigga freestyle
>>
>>190260177
hej neger vill du bajsa på mig neger?
>>
>>190260139
>börjar tänka på svarta kukar mitt från ingenstans
Du är sjuk chuddus och jag tror du skulle må bra av att ta en paus från porrtittandet
>>
File: kinus-ad-27-686x768.jpg (89 KB, 686x768)
89 KB
89 KB JPG
>avskaffa landets centralbank för att göra sig beroende utav USAs centralbank
ja jäklar vilket libertariansk seger
>>
File: 1346352765374.jpg (17 KB, 250x245)
17 KB
17 KB JPG
>bara samhället kollapsar så kommer alla svenskar att bli nazister och utropa någon fet gubbe från NMR till diktator för egentligen så är alla svenskar nazister men pga statens makt så visas det inte i väl
Nu DETTA är gigakåp
>>
>>190260158
bing bing wahoo
>>
>Sissela har en ny utmanare, en sötpaj från Amman, Jordanien.
Hårresande
>>
>>190260238
guldlelle, breva din näsa
>>
Frågar om hon vill hitta på nåt bara hon och jag då
>>
>>190260238
dds lelle
>>
>>190260177
>vill du äta middag med mig? vi kan se en film också
>>
>>190260221
Du hade sugit hans kuk om det var yuan istället för dollar
>>
>>190260264
Är fika cringe?
Tänkte typ fika och sen laga mat och ta några bärs ihop
>>
Trodde det inte bara israelisk propaganda att det var en hamasbas under det där sjukhuset
>>
>>190260221
han är en jude
>>
>>190260252
>näsa
Hahhaa minns du när du blev avslöjad av att vara en bögbrevare?
https://desuarchive.org/int/thread/190221260/#190222371
>>
File: 1688365448363451.gif (210 KB, 1200x480)
210 KB
210 KB GIF
>>190260177
>Tjenare snygging, vad säger du om att vi drar till Donken, sen kan jag donka på dig där hemma också
>>
>soctant - kines
>dom i kommunhuset - babbar
>läkare - afrikaans
>dom på psyket - babbar
>tandläkare - iranier med fuckad näsa

jaha
>>
>>190260270
va?
>>
File: 1000003118.png (792 KB, 1024x1101)
792 KB
792 KB PNG
>>190260206
hmmm hur kommer det sig att du bara nämner den delen av mitt brev
du är ful, luktar illa, har fula tänder, skit i stjärten
dumma rövhål, fitta, främling, idiot
>>
File: 1648595392427.png (41 KB, 493x586)
41 KB
41 KB PNG
>>190260325
Du snackar som att det där är någon nyhet, Chuddarna har alltid varit animebrevare
>>
File: 1700576868899.jpg (406 KB, 1170x1182)
406 KB
406 KB JPG
>>
>>190260329
Om hon haft kaosförhållande innan då?
>>
>>190260352
Du lurar ingen, vänsterråttan
>>
>>190260329
Javisst
>>
>>190260393
Det funkar ändå se bara här >>190260414
>>
>>190260363
Inte bara anime utan bögar vilket är varför han tog bort brevet i panik
>>
Hijabi loli femdom
>>
File: images.jpeg-24.jpg (7 KB, 241x209)
7 KB
7 KB JPG
Du lurar ingen, vänsterråttan
>>
JÄVLA HORA!!!!! Har spenderat 1200 på ett par nya trådlösa hörlurar till datorn och så visar det sig att de gamla funkar fortfarande alldeles utmärkt och att datorhelvetet hade byt högtalarjacket till det i min PS4 handkontroll
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CLcaanZs3kY
>>
Varför blir människor så cp när dom blir kära?
>>
File: Disneyfv.png (524 KB, 714x786)
524 KB
524 KB PNG
Söt :3
>>
>>190260289
funkar väl men tänk om det inte klickar, då är ni hemma hos någon och det är ju sjukt krinsj
skulle träffas ute på byn först
>>
Saknar när jag bara satt och spelade massor av olika MMORPG spel hela dagarna. Finns inga bra MMO's nu. Saknar nog mest tidiga 2000 talet. Allt var mer chill då.
>>
När ärver jag några miljoner
När får jag magiska krafter
När landet utomjordingar
När exploderar jorden

pallar inte vänta mkt mer
>>
>ta av dig kläderna svenne
>>
>>190260555
Har redan klickat lite med henne, vi har hängt flera gånger men senast blev det lite mysigt.
>>
saknar när jag var mätt. nu är jag hungrig
>>
>>190260518
så returnera dem då? jävla pucko
>>
File: draw.png (784 KB, 1020x760)
784 KB
784 KB PNG
>>190260581
Howdy o/
>>
>>190260581
kör lite retail wow och gör random saker. raidar inte och kör inte m+, bara chillar.
>>
>>190260594
ja okej. då kan det funka, speciellt om hon är från underklassen.
>>
>>190260588
https://youtu.be/es1Qj-e97z0
>>
>>190260594
vad är det för kioskmongo som skriver såhär?
>senast blev det lite mysigt.
va? vad fan säger du? äckliga jävla negerjävel. blir fan spyfärdig av det här brevet. så jävla vidrigt skrivet. ta ditt jävla liv, hoppas du får fucking HIV
>>
File: file.png (1004 KB, 1151x645)
1004 KB
1004 KB PNG
>>
>>190260626
>>190260628
Båda de spelen är dåliga. Saknar Maplestory pre-big bang och och Runescape.

Känns som allt gick åt helvete efter 2010
>>
har så låg IQ att jag inte fattar 3x7
>>
>>190260660
Jag är underklass hon är medelklass men hon gillar att laga mat och tjatar om att ingen frågar på dejt längre.
>>
>>190260734
ja men då har du ju halva innan redan.
se till att städa undan de värsta underklassmarkörerna där hemma bara innan hon hinner se dem
>>
File: 1676656575966916.jpg (118 KB, 600x1182)
118 KB
118 KB JPG
har 3.7k i fasta avgifter

resterande kan jag spara om jag vill om jag bortser från mat
>>
>>190260769
tyst mannen
>>
>>190260733
kom bara ihåg 0X1 är 0 men 1x0 är 1
>>
>>190260769
>om jag bortser från mat
som är typ den största utgiftsposten för folk efter hyra och el
>>
>låg medel över-klass
Inga giltiga kategorier när alla bär på identiskt pass och är likställda inför lagen favälingen
>>
Taqqiya är ett begrepp inom både shia- och sunniislam. Skillnaden är att shiiter kan använda det med muslimer och icke-muslimer. Men sunnimuslimer, beroende på vilken rättsskola de tillhör, kan bara göra det med icke-muslimer. Anledningen till att det förknippas med shia är att det historiskt sett har använts av dem med sunnimuslimer på grund av förtryck i den muslimska världen. Taqqiya har också bara att göra med att fördöma sin tro. Inte lögner i allmänhet. Det finns andra principer för olika typer av lögner, såsom Kithman, beroende på scenariot. Men i allmänhet, i både sunni- och shiaislam, är det acceptabelt att ljuga om det är av en from anledning. Dvs att försöka dölja delar av islam, eller ljuga om en doktrin, för en potentiell konvertit. Med detta sagt, när de flesta muslimer ljuger om sin religion, tror jag att det vanligtvis beror på att de bara är okunniga om den, snarare än att det är avsiktligt. Det muslimska brödraskapets typ 100% ljuger avsiktligt. De befinner sig trots allt i ett konstant tillstånd av jihad (oavsett om det är fysiskt eller politiskt), och krig är bedrägeri.
>>
File: Runescape nostalgia.gif (1.04 MB, 600x600)
1.04 MB
1.04 MB GIF
>>190260581
Så sant
>>
>>190260798
min går på 4k om jag är lat och inte lagar mat, 3 med mat
>>
måste ha nåt att kolla på för att glömma ångesten
>>
File: F_dTmiaXsAAUFUS.jpg (190 KB, 1964x1125)
190 KB
190 KB JPG
Judar är ONDA
>>
>>190260850
Non Non Biyori
>>
File: 1686442323060384.jpg (49 KB, 782x682)
49 KB
49 KB JPG
>>190260850
50 timmar meditation fixar din ångest, är uppe i 90
>>
>>190260581
brukade ladda ner massa gratis mmon och spela
kul som fan
>>
>>190260866
Fördömer du araber?
>>
File: IQ vänsterråtta.png (212 KB, 627x669)
212 KB
212 KB PNG
>>
>>190260850
Själv kåpar man med ensampromenader, oftast om kvällar och nätter.
>>
>>190260887
goo goo ga ga
>>
>>190260850
https://www.youtube.com/watch?v=qg2zUx7bTxw&list=PLUCsBMuwo-D-s-0rXnW95MkmbA9_upkUG
>>
>>190260769
har investerat 10-15k i månaden sen jag började jobba
sparmaxxa är framtiden
>>
>>190260830
Islam rättfärdigar mord och incest och tortyr.
Man ska inte behöva gå på såna här långa exkursioner för att förstå att det är en förjävlig religion och ideologi.
>>
>>190260924
asg han ba bruh hahahahahaahha bruh asså han ba bruh
>>
>>190260956
sjudande
>>
>>190260967
asg jag sjuder som fan
>>
>>190260954
>mord
Helt ok om man gör det i självförsvar
>incest
Helt ok om man ligger med en äldre sexig syster/ kusin
>tortyr
Helt ok för att skydda landets säkerhet
>>
>>190260935
vad investerar du i?
>>
jag brukar fisa i min kupade hand och lukta på fisen
har också hänt att jag bajsar i min egna hand och luktar på det.
>>
>>190260997
Vad bra att du erkänner det
>>
>>190261021
Bruh
>>
>>190261053
mm nu då
>>
livet innan och efter vete/rapspill är så sjukt. man ser folk trycka i sig gräskakor och tror det är normalt.
>>
>>190261021
>jag brukar fisa i min kupade hand och lukta på fisen
alla gör väl så då och då?
>>
>>190261019
blacked aktien
>>
>>190261075
Gå ut och rör lite gräs
>>
>>190261021
nasty ass nigga
>>
>>190261077
Är potatis och smör okej?
>>
>>190261021
de hade oss i den först halv inte kommer ljuga
>>
Har någon videon med tösen som blir knullad på Finlandsfärjan?
>>
>>190261120
Ja. Fläsk också.
>>
varför mediterar ni inte
>fixar ångest
>fixar depression som är pga av tankar
>sänker blodtrycket
>sänker pulsen
>skyddar dig emot stroke
>låser upp latenta övernaturliga förmågor

finns bara fördelar med att meditera
>>
>Julbord
Snarare Rapsbord
>>
är spaghetti vete?
>>
>>190261120
Potatis är inte så farligt men det har heller ingen riktig näring i sig
>>
>>190261150
aa strax
>>
File: 1678067527015915.jpg (54 KB, 499x499)
54 KB
54 KB JPG
>>190261120
>>190261146
>potatis smör och fläsk
finns det något godare och mer ursvenskt än detta?
>>
>>190261019
två tredjedelar i aktier, en tredjedel i fonder
ganska mycket amerikansk tech bland aktierna men är ganska utspritt i olika branscher och länder
>>
>>190261162
googla kolhydrater
>>
>>190261150
Har ADHD och Tinitus
>>
>>190261150
Riktiga män tänker istället
>>
>>190260766
Hade hennes vänner inte varit där senast så hade vi nog fått till det redan :(
>>
>>190261161
>han vete inte
>>
>>190261186
kolhydrater är egentligen bara socker i kroppen och de flesta äter alldeles för mycket av det
>>
>>190261161
Ja. Couscous också. De flesta nudlar med.
>>
>>190261219
>>190261219
>>190261219
>>190261219
>>190261219
>>190261219
>>190261219
>>
>>190261150
har inget av det där DOCK
>>
>>190261178
Potatis importerades till Sverige efter några hundra år sedan från Amerika, känns inte så ursvenskt. Det är mer ursvenskt att äta mycket fisk
>>
>>190261150
är porrskadad och tankarna hamnar alltid på något skumt
>>
>>190261199
har båda och mediterar ändå
>>
>>190261178
tacos
>>
>>190260394
Hahahaha högerblivna har djuphalsat så mycket amerikansk snopp att deras hjärnor består av spermamögel[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.