[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


Agenten zijn Haram
>>
https://youtu.be/7j9WgCsoazQ?feature=shared
>>
>>
wie zijn toch al die vvd stemmers?
>>
ziek gemeld oets
>>
>>190245937
Nen echte vent wordt geen agent
>>
Hej boobinos
>>
>>190248954
Hey
>>
>>190249082
Hoe gaat het beautiful?
>>
>>190249154
Kweet het niet goed
>>
>>190249210
Waarom niet lekker geslapen?
>>
Buenos díaz!
>>
>>190249339
Te veel gedronken, huis vuil, geen geld, klassieke werkloos problemen
>>
>krijg slimhorloge kado
>geen idee wdn ik er mee moet doen
geen zin in dat getril op me pols de hele dag door oetz
>>
>>190249339
Hoe is't met jou?
>>
>>190249351
Dan beetje travak en opruimen, niet meer drank kopen voor sparen en voila allemaal opgelost
>>
>>190249444
Vandaag centinokes maken, wacht op telefoon oproep voor nieuwe baan
>>
>>190249500
Wat voor werk ga je doen?
>>
>>190249515
Payroll analyst
>>
>>190249541
Goe bezig ik zelf zoek 25 payrol databases te hacken en mezelf erop te zetten
>>
>>190249541
Klinkt alsof het goed betaalt maar ook kk saai is.
>>
>>190249579
Hoe zou je toegang kunnen krijgen? Zelfs voor ons zijn bepaalde dbs niet beschikbaar
>>
>>190249650
100% mee eens maar het zijn gewoon banen om senior te worden en later als zelfstandige te kunnen werken
>>
>>190249664
Je kan SQL databases bruteforcen (Ik doe dit niet AIVD, we bespreken de veiligheid)
>>
>>190249748
Word toch gezien door de administrator en dan ben je toch geneukt nee?
>>
>>190249797
Als je jezelf op de payrol zet denk ik wel dat er problemen gaan komen koek. Maar databases worden constant gehackt.
>>
>>190249689
wat is senior worden/zelfstandige werken

>>190249541
wat is payroll analyst
>>
>>190249825
Goed zodat mensen als ik altijd werk te doen hebben lol
>>
[belg stem]: aliere bobinokes, khen hoesting om vandaag weer als piemel analyst te jobben
>>
File: ff54a3982a_klaar.jpg (53 KB, 600x568)
53 KB
53 KB JPG
>>190248244
Mensen met wie het goed gaat (kapitalisten)
>>
Bert Rymen in de oren, mijn dag kan niet meer stuk
>>
>>190249913
psychopaten blik
>>
File: soja politie5.jpg (122 KB, 419x831)
122 KB
122 KB JPG
>>190245937
waardevol
>>
File: 2`2`2.jpg (89 KB, 736x919)
89 KB
89 KB JPG
Morgen kutjes

Even een glaasje berenburg voor het sporten
>>
Hoe is't met Thierry?
>>
File: 1692536558351224.jpg (122 KB, 895x889)
122 KB
122 KB JPG
Is je fiets meenemen in de trein skeer? Ik heb echt geen andere opties.
>>
>>190250386
Moest naar het ziekenhuis voor een traumachirurg
>>
>>190250400
Nee waarom je hebt toch effectief ook fietswagons
>>
File: F_Kr_5CW0AAvdAG.jpg (342 KB, 1508x2048)
342 KB
342 KB JPG
>>190250386
Een lichte bult op zijn hoofd en 2 zetels erbij :)
>>
Good morning knappe zoetinoooos mmmm

avocado toast nu yummy :)
>>
>>190250366
drink a.u.b. niet zo veel, ik maak mij zorgen
>>
>wees belg
>praat nederlands
>praat frans
>praat engels
>versta duits
>halvelings versta spaans/italiaans

Waarom zijn wij zo superieur?
>>
>>190250275
1312
>>
File: 1589717526498.jpg (49 KB, 632x632)
49 KB
49 KB JPG
>>190250400
tis beter dan je auto meenemen
>>
>>190250859
Geen eigen identiteit oetz
>>
>>190250400
Is heel normaal
>>
fidget spinner op mn dick want ik lijk op adolf hitler
>>
Femcel betasten in een overvolle bus
>>
>>190250275
Wie dit heeft geschreven gaat niemand omlullen. Laaggeletterde simpele ziel.
>>
Morgen stemmen en ik kan niet kiezen.
Ik mis Rutte, op z'n fietsie met z'n spijkerbroekie, nergens in de wereld had je dat.
>>
dochters op mn pik want ik lijk op josef fritzl
>>
File: 321321312132.png (427 KB, 592x767)
427 KB
427 KB PNG
Mijn ego is verbroken

Ik heb gendernormen achter me gelaten

Alleen ik ben de vereerde
>>
>>190251873
Hè? Wat lul je nou?
>>
stemmen is voor incel losers terroristen
>>
Je kent ze wel, dat soort type mannen met de opengestrekte bek als ze hun favoriete marvel referentie tegenkomen in een serie, de soyajongens. Waarom voel ik zulke agressie jegens dit soort mannen? Waarom kan ik ze niet tolereren?
>>
File: 457576.png (633 KB, 533x688)
633 KB
633 KB PNG
>>190252154
Dit. Wees /verlichtaristocraat/
>>
>>190252154
huh dat ben ik allemaal, maar stem niet, want haram en OP doet aan takfir
>>
DOP GESTORT

ZUIPEN
SNUIVEN
GOKKEN
HOEREN NEUKEN
>>
stemmen is voor vrouwen en flikkers
>>
File: 432432423312.jpg (286 KB, 1190x2048)
286 KB
286 KB JPG
Onthouder

Elke man on de 75 (En ik zal zelfs pleiten voor mannen daarboven) heeft een morele plicht naar de wereld, hun geliefden en vooral hunzelf om elke dag te sporten.
>>
hopelijk word baudet vandaag geschoten
>>
>>190252975
nou nou nou nou nou
>>
File: 1698493381866494.png (527 KB, 852x621)
527 KB
527 KB PNG
Baudet moet hetzelfde doen wat Taat ook doet. Nooit meer aankondigen dat je ergens aanwezig zult zijn.

Het is klote maar hij heeft geen keuze.
>>
Had vannacht een transgender droom dat ik in makeup door de stad liep en ik voelde mij vrij.
>>
File: pepe coffee.jpg (24 KB, 400x305)
24 KB
24 KB JPG
Goede schotel van de dag! Net voor de middag bedje uit, da's toch weer een goed begin. Hebben we er een beetje zin in vandaag in dit prachtige land? :)
>>
>>190253437
Good morning lieve prins !! Lekkere dodokes geklapt? mm goed zo :)

vandaag koudinokes maar hmmm we doen ons best :)
>>
Kenker mijn LSD is vertraagd
>>
>>190245937
Rente is diefstal
>>
lekker klussen in de ziektewet
>>
>>190254124
Ook als je het ontvangt?
>>
wie van jullie flikkers?
>>
>>190249439
Usedproducts en ruilen voor crack
>>
>glas hem.jpg
>>
>>190254398
Was dat niet de bedoeling?
>>
hoe stem ik morgen op CCP of WPK?
>>
>>190253917
je woont in een land waar magische truffels legaal verkrijgbaar zijn
>>
>>190254918
Wil een keer wat anders
>>
Je gaat toch niet stemmen op iemand die door een minderjarige het ziekenhuis is ingemept?
>>
File: 1680.jpg (211 KB, 1680x1116)
211 KB
211 KB JPG
>>190254124
Gebaseerd.
>>
De enige mensen die dommer zijn dan stemmers zijn campagnevoerders lmke stel je voor je gaat je een half jaar uitsloven voor iets waarvan de resultaten toch allang vast staan.
>>
>>190255324
>>190255405
zijn er geile kechs op het aivd hoofdkantoor, strijders? mschien kom ik wel soliciteren
>>
>>190255452
Nee die zijn allemaal naar de IND gegaan want daar komen alle sexy negers hahahahaha
>>
>>190255452
Iemand die door een minderjarige het ziekentis ingeklapt is niet geschikt voor minister president.
>>
de LP is de enige partij die crack wil legaliseren dus ze krijgen mijn stem
>>
>>190255524
inderdaad een echte leider moet gewoon op straat met gemaskerde antifaclowns vechten want dan ben je stoer genoeg om landelijke besluiten te nemen
>>
>>190255547
Vertel me meer over deze partij
>>
File: dries_zweden_wraak.webm (3.89 MB, 720x1280)
3.89 MB
3.89 MB WEBM
>>
>>190255679
Je hebt dit al 4 keer gepaal dirk vriend
>>
File: 1670843820714577.jpg (160 KB, 1170x929)
160 KB
160 KB JPG
>>
sint drieske de rapegod
>>
>>190255244
>>190255244
>>190255244
>>
>>190255713
>augustus 2017
>>
File: weerbaar.jpg (190 KB, 1024x1024)
190 KB
190 KB JPG
>>190255699
Denk 2de keer, misschien heeft een andere geniale anon het ook geplaatst
>>
Als links aan de macht komt, maak ik me grote zorgen om het voortbestaan van het land.
>>
>>190255922
Komaan laat het je nou niet te veel beïnvloeden.
>>
File: 1678608355830354.jpg (182 KB, 1170x741)
182 KB
182 KB JPG
>>
Welke partij steunt legalisatie van kehbas slaan
>>
>>190256007
Neger wordt weer gediscrimneerd, typisch
>>
Ik ben een speciale boy met speciale superkrachten. Zo kan ik meer dan 7 tiktok dansjes
>>
>>190256007
Dit is gewoon triest.
>>
>>190256255
>NEEEEEE JE MAG GEEN LOL HEBBEN WE MOETEN SNEL MEER MILJARDEN NAAR ISRAEL STUREN
ineenkrimp
>>
>>190256303
Deze figuren zijn allemaal pro israel
>>
>>190256007
>veel beterschap thierry, hahaha!!
>>
Ik haat rechtse paupers zo erg.
>simpt voor papa miljardair
>huilt over erfbelasting
>zal nooit iets erven
>maar ik heb hard gewerkt voor mijn centen
>heeft letterlijk centen op de bank
>maar links gaat alle rijken beroven
>is pauper
>klaagt over het beleid van de afgelopen 10 jaar
>blijft rechts stemmen
Ik haat ze net zoveel als ze zichzelf haten.
>>
>>190256440
Thierry is ook zionistisch
>>
>>190256441
Niemand vroeg hoor lieverd :)
>>
File: 1700469832110874.webm (665 KB, 1440x1440)
665 KB
665 KB WEBM
>>190256441
>>190256450
>>
>>190255727
Flemish isn’t a language it’s a dialect of Nederlands (Dutch)
>>
>>190255405
Ik ga zo KANKER hard stemmen tho..
>>
File: 1670715535023144.jpg (93 KB, 680x576)
93 KB
93 KB JPG
>>
>>190256862
Niemand vroeg.
>>
File: denk.png (1.56 MB, 1122x1406)
1.56 MB
1.56 MB PNG
>>190256441
We zullen geleidelijk onverschillig worden voor wat er in de hoofden van sommige mensen omgaat als we kennis verwerven van de oppervlakkige aard van hun gedachten, de bekrompenheid van hun opvattingen en van het aantal fouten dat ze maken. Wie veel waarde hecht aan de mening van anderen, schenkt hen te veel eer.
>>
Wollah zou kankergrappig zijn als de pvv de grootste wordt ouleh
>>
>>190256980
Venlo de nieuwe hoofdstad
>>
>>
>>190256980
pvv is gewoon d66 voor drollanders die in de randstad wonen
>>
>>190256441
temporarily embarrassed millionaire
>>
>>190257324
Letterlijk kanker wat?
>>
Belasting gestort (:
>>
>>190257390
Letterlijk ik, ik werk voor minimumloon maar ben rechts want morgen ben ik miljonair
>>
>>190257430
Kankerjoden moeten mij nog voor 5 maanden vakantiegeld geven kanker yehudi's
>>
>>190257433
ik ben miljonair en ik stem sp
>>
>>
File: 1699862464268256.png (261 KB, 591x568)
261 KB
261 KB PNG
Greet!
>>
>>190257620
Goede goys!
>>
>>190256980
President geertje
>>
Ik ben marxistisch anarchist
Geen idee wat het is maar wilde krinsj incelpraatje doen
>>
>>190257724
>besodemieterd worden door Moshe
>doodgestoken worden door Mohammed
Kies 1
>>
>>190258446
Waar is optie 2?
>>
>>190258446
Lachen met mo in de shoppa om neergestoken israeli bezetters oetz
>>
>>190258580
koek
>>
Antideprissiva begint te werken
>>
>>190257467
IK WIL MEER GELD KUT
>>
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wij_zijn_Nederland_(politieke_partij)

mis deze partij oetz
WIJ ZIJN NEDERLAND WIJ ZIJN NEDERLAND
>>
Ik stem gewoon D66 want zij willen incelbelasting invoeren.
>>
Liever 5 joden in de kabinet dan 10 in de media

Ouleh
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-qeXTvFXRiA
ZIEL
>>
>>190259530
>zure oude witte mannetjes
bah nee dank je
>>
>>190255922
Dat heb ik ook maar dan met rechts
>>
File: 1677749109089030.png (1.2 MB, 1130x1528)
1.2 MB
1.2 MB PNG
wat heeft dit met eten te maken
>>
alles is zinloos
>>
>>190260333
gecontroleerd en ook walgelijk dat bijna iedere reclame tegenwoordig minstens een neger en een blanke vrouw heeft
>>
File: 1700265875306039.png (616 KB, 1000x1002)
616 KB
616 KB PNG
>>
>>190260400
Pohh wijfu material
>>
File: wizard-pepe-the-frog.gif (120 KB, 407x498)
120 KB
120 KB GIF
Kzen de wizaard van os
>>
>>190260415
als die tovenaar uit Oss komt dan zal die wel genoeg islamitische messpreuken kennen
>>
>>190260334
Ja maar ik ga kk hard stemmen tho
Neem zelfs gebak mee voor de vrijwilligers, oranje tompoucen
>>
>>190260460
oh ok leuk
>>
https://m.youtube.com/watch?v=s14bucwxMvM

Val me nigga nog één keer aan voor 2 extra zetels antifa poepies
>>
>>190259022
Sterkte
>>
>>190259022
het enige medicijn tegen depressie is ultrageweld
>>
>>190260333
burgers?
>>
Super beautifuls bijna klaar met travak
>>
>>190255564
Onironisch, ja.
Dat zou wel echt actiebereidheid tonen als iemand dat zou doen.
>>
>>190261136
aapje
>>
>>190255922
Je bent je er van bewust dat de afgelopen 12 jaar door rechts geregeerd is? Dus alle problemen van de afgelopen 12 jaar komen van rechts. Kankersukkel. Wat we nodig hebben is een midden partij.
>>
>>190261183
Liever een aapje dan een schaapje
>>
>links/rechts
LMKE
>>
Geert gaat Nederland weer Groots maken
>>
File: 1700578538812583m.jpg (83 KB, 472x826)
83 KB
83 KB JPG
>de linkiewinkie
>>
>>190261607
>miga
>>
File: 3343413124.jpg (70 KB, 538x800)
70 KB
70 KB JPG
Middag kutjes

Nog iets gemist?
>>
kzen in Reet
>>
>>190261650
Gebaseerd kutjochie
>>
File: 1240-2.jpg (646 KB, 1240x1687)
646 KB
646 KB JPG
>>190261341
Recht door zee
>>
Ik denk dat FvD onironisch 8 zetels gaat halen
>>
De reacties op nu.nl zit vol met tokkies.
Als kinderen elkaar klappen dan is het gelijk janken "waar zijn de ouders!!!", maar als een kind polletieker klapt is het gelijk een man
>>
>>190262645
Je bent zelf een tokkie
>>
File: 1676368033836931.jpg (732 KB, 2720x1808)
732 KB
732 KB JPG
>>
>>190262712
En wat ben jij?
>>
>>190261650
>een meisje
supergeil
>>
>>190262773
boobooke
>>
>>190262773
Beautiful
>>
Waardeer kleine ondernemers
>>
>>190262853
met egale eikel
>>
Beautifels doen niet een zinloze geweld tegen mensen met een verschillende mening
>>
>>190262924
goe besig boobieno
>>
ben momenteel project makende waar ik mij beetje oncomfortabel bij voel oetz. tis een beetje onethisch allemaal
>>
>>190263198
beter dan projectie makende awel he
>>
>>190261650
Anarchisme =/= links
>>
>>190263501
Sorry schattinoke, maar hij heb ook linkse sticker op de muur.
Bovendien is rechts-anarchisme een oxymoron.
>>
File: maxresdefault-4.jpg (157 KB, 1280x720)
157 KB
157 KB JPG
>>
>ga naar Groningen
>loop een willekeurige kroeg in
>neonharige kinderen beginnen gelijk 'fascist' te krijsen en willen je doodslaan
kankerprovincie oetz
>>
>>190261650
Groningse femboys zijn de meest gebaseerde mensen op deze planeet.
>>
>>190263862
Ja maar droeg je je SS-uniform?
>>
>>190263862
Thierry, ben je zo hard geklapt dat je niet eens meer weet dat je op campagne was?
>>
haha incels stakkers kneusjes
>>
de dader is nu alweer vrij koek
als iemand dilan sloeg krijgt ie 20 jaar cel
>>
>>190264139
Het gaat om een minderjarige kanker achterlijke
>>
Eindelijk thuis oeffff
>>
>>190264214
Welkom thuis boboke
>>
Het is goed dat mensen met een haatvolle mening zich bedreigd voelen om die te uiten.
>>
>>190264214
Nu goyslop in de pan doen zodat ge morgen weer kan loonslaven voor parasietjes :)
>>
>>190264244
Dankjewel beautifel
>>190264288
Nee morgen thuis dodoke doen
>>
>>190264188
>ik ben 17 daarom mag ik terreur aanslagen plegen
waarom is het westen zo? welk gen in het lichaam zorgt ervoor dat ze hoorndragers worden
>>
>>190264320
Werken zul je loonslaf
>>
>>190264461
Niemand kan het ontsnappen
>>
>>190264413
Gavrilo Princip kreeg destijds ook de maximale straf voor iemand van zijn leeftijd, terwijl andere terroristen wel de doodstraf kregen. En dat was in Oostenrijk Hongarije 1914
>>
>>190264593
En dat was verkeerd
>>
>>190264734
Het is dus geen westers probleem, of een probleem van de huidige tijd.
>>
File: 1687981888579655.png (35 KB, 1087x680)
35 KB
35 KB PNG
>>190264790
Oostenrijk ligt in het oosten?
>>
Als je overweegt samen te werken met een nazi, ben je een nazi. Er is niet zoiets als een redelijke middenpartij als het gaat om nazis.
>>
>>190264831
Oost en west zijn relatieve begrippen en hebben geen absolute punten zoals noord en zuid wel hebben.
>>
>>190265015
Nazis bestaan enkel in je hoofdje
>>
>>190265015
Nazis zijn het redelijke midden.
>>
weer de stemwijzer gedaan en weer pvv 90% ... ik dacht dat ik links was
>>
>>190265049
Maar hoe is dat mogelijk als de aarde rond is rabbi?
>>
>>190265184
PVV is links van het midden
>>
>>190264139
ik ga hem dit weekend opzoeken
>>
>>190265207
Ik ben geen wetenschapper die je het aardmagnetisch veld goed kan uitleggen.
Wat ik wel kan zeggen is dat de zon om de aarde draait in een vaste baan, de zon komt daarom elke dag op op dezelfde plek en gaat ook op dezelfde plaats onder, maar als je te ver naar het noorden of het zuiden zou gaan, dan komt de zon niet meer op.
>>
Kijk, het is heel simpel: als ik vind dat je een fascist bent dan heb ik het recht en de plicht om je dood te slaan want als we niet de fascisten bestrijden dan gaat de wereld ten onder. Ik ben een goed mens.
>>
>>190265602
Ziedt meer fascisje
>>
>>190265693
>salonsocialistje meteen getrekkerd
koek zo voorspelbaar
>>
>>190265717
>le salonsosjalist
Dat is iedere eerstewereld sosjalist
>>
>>190265949
Bek houden fascist of ik ga mijn morele plicht vervullen. >:)
>>
File: file.png (55 KB, 811x1393)
55 KB
55 KB PNG
https://tweedekamer2023.stemwijzer.nl/
https://tweedekamer2023.stemwijzer.nl/
https://tweedekamer2023.stemwijzer.nl/
https://tweedekamer2023.stemwijzer.nl/
https://tweedekamer2023.stemwijzer.nl/

yellah doe die test zemmers
>>
>>190266052
Intresseert me geen kanker opbokken
>>
File: imago0261129558s.jpg (46 KB, 630x420)
46 KB
46 KB JPG
Futa Mutter
>>
File: file.png (42 KB, 725x347)
42 KB
42 KB PNG
>>190266052
>>
File: IMG_0907.jpg (145 KB, 800x1200)
145 KB
145 KB JPG
Ik wanneer ik aan het slapen ben
>>
File: 1679214026563.webm (3.4 MB, 480x480)
3.4 MB
3.4 MB WEBM
>>190266221
dacht meer zo
>>
>>190266221
lmaooooo deze nigga legt eieren xD
>>
>>190266221
Seks
>>
Ik zou Thierry alleen al op z'n bek slaan vanwege zijn haarlijn en zwakke kaak koek wat gaat die incel terug doen?
>>
>>190266279
Leuk filmpje, vind je het oké als ik hem opsla?
>>
>>190266601
je doet niks
>>
>>190266944
Ik geloof in rechtsextremistisch sociaal darwinisme, zwakkelingen als Baudet en Freek sla ik lachend in elkaar de sterkere onderdrukt de zwakke
>>
Vrijmetselaar worden en in de Epstein tempel overnachten oetz
>>
>>190267194
het enige wat je 'in elkaar slaat' is je pielemuisje op je zoldertje
>>
>>190266279
Wejow waarom plaats je deze video van je moeder
>>
Alleen grondbezitters zouden stemrecht moeten hebben.
>>
Rechts is de sterkere (het mannetje)
Links is de zwakkere (het vrouwtje)

Rechts neukt links keihard met zijn grote dikke lul in haar strakke gaatje
>>
File: 81c.jpg (68 KB, 600x780)
68 KB
68 KB JPG
Ik zou eigenlijk de dictator van het land moeten zijn want ik vind mezelf zo geweldig dat ik onironisch denk dat ik slimmer en beter dan de andere tig miljoen mensen ben hier.
>>
Ik ga pvv stemmen.
Sinterklaas moet ook gewoon terug naar Spanje.
>>
>>190267362
Wat als de vrouw super rechts is en de man super links is?
>>
>>190267378
Dit maar dan onironisch
>>
>>190267512
koek iedere sociaal gehandicapte zolderganger denkt dat 'onironisch'
>>
>>190267493
Die vrouw wordt goed geneukt door een rechtse man, die man is laag test en neukt niks
>>
>>190267545
Koek ja wij denken allemaal dat wij de slimste man op aarde zijn koekerdekoek kanker koekert!
>>
>>190267303
Dit
>>
>>190267556
Maar wat als ze wel elkaar neuken tho?
>>
>>190267556
is dat echt zo of moet je dat fantasietje in je koppie volhouden zodat het net lijkt alsof je zelf stoer bent?
>>
Ga zo mijn scriptie inleveren. Dank voor de afleiding boobookes, keek vaak weer even naar jullie discussies wanneer ik aan het soggen was.
>>
File: 123865482134.jpg (54 KB, 434x359)
54 KB
54 KB JPG
Alle kankerkoekjes nog aan toe zeg wat ben ik toch geweldig goed en razend intelligent.
>>
>>190267610
Is echt zo

>>190267606
Dan pegt de vrouw de man in zijn holletje
>>
>>190267678
Ik ben op papier slim maar disfunctioneel ):
>>
>>190267678
Alle 21 jarigen denken inderdaad zo
>>
>>190267678
Koek koek, we hebben een koekert!

Koek Koek, kijk deze kanker koekert dan!
>>
Koeeeeeeeeeeeeekoekoekoekoekoek hahahaha KANKER KANKER KANKER KANKEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>190267655
Wat voor scriptie?
>>
Koek koek, ik ben gek

Koek koek, kijk toch eens hoe kankergestoord ik ben
>>
links-georiënteerde mannen kun je eigenlijk geen man noemen want als je niet een halve aap met nul zelfcontrole bent dan ben je simpelweg geen echte man. ik heb dit van mijn oom geleerd toen hij mij in mijn afghaanse jongenskutje had genoten toen ik 8 was.
>>
Antifa trennies zijn geen probleem die plegen binnen 5 jaar zelfmoord LMKE
>>
Linkse mannen dromen van rechtse vrouwen
Rechtse mannen dromen van linkse vrouwen
>>
>>190267818
>>190267872
Alle 21 jarigen denken zo ja, allemaal altijd zonder uitzondering
>>
Ik droom van aziatische vrouwen
>>
>>190267929
omg boze koekjesman HAHAHAHAHAHAHA
>>
Iedereen zegt dat tinder voor nachtstanden bedoeld is maar je kan ook meer dan vinden, waarom zo’n slechte rep?
>>
Herinnering dat Hitler democratisch verkozen was.
>>
>>190268092
En wat heeft dat te maken met de Nederdraad precies?
>>
>>190268049
Omdat het alleen een app voor nachtstanden is of relaties bedoeld voor seks, sorry maar niet sorry.
Het gehele contact is zo geforceerd. En als de hele relatie niet op basis van seks is, dan is het op wanhopigheid gebaseerd. Allebei slechte ingrediënten voor een korte relatie of een relatie waarin geen echte liefde is. Je zou je bae moeten vinden ihe cindyko samaaaa
>>
>>190268049
inderdaad je kunt er ook heel makkelijk toekomstige moordslachtoffers op vinden
>>
>>190268134
Tjurry Bardot is zeg maar letterlijk de nieuwe Hitler dus hij moet dood xDDD
>>
>>190268147
Erg specifiek en arbitrair, andere apps lijden niet aan zulke generaliteit daarom vraag ik me af waarom
>>
>>190268192
Op een schaal van nazi tot gay zit hij meer aan de gay kant
>>
Pilates was bussiiiiin
Maar regenitoke tho… mmh :(
Ga ff douchinoke plegen en daarna yummy shake sippy :)
Tot straks my sweethearts x
>>
>>190268258
En daarna? Wat ga je dan doen?
>>
>>190268258
Geniet van de regen beautiful
>>
>>190268297
extreem hard kontvingeren uiteraard
>>
>>190268134
Hij was een volksvertegenwoordiger, geweld willen tegen volksvertegenwoordigers is nooit oke.
>>
>>190268200
Tuurlijk wel, alle datingapps zijn zo. Het is specifiek omdat het logisch is, de hele ontmoeting is namelijk onnatuurlijk. Op het werk, school, sportvereniging is het veel natuurlijker. Sportschool weer wat minder maar het staat ook bekend als een real life tinder app.
>>
>>190268331
goe bezig
>>
>>190268356
Ik ken echte koppels die elkaar gevonden hebben via datingapps
>>
>>190268405
nee hoor
>>
>>190268405
Ik ben zo geboren
>>
>open tinder
>scroll een kwartier tot je een lekkere dirk hebt gevonden
>"ey sgatje kom pompe ben geil"
liefde op het eerste gezicht.. het was de meest romantische ontmoeting die ze ooit heeft gehad.
>>
>>190268436
Ik kan ook zeggen dat iedereen op 4chan massa schutter is volgens jouw redenering
>>
>>190268551
>impliceren dat je dat niet sowieso al deed
ga weg kkflikker
>>
>>190268598
Nee ben gewoon lief
>>
>polletiek failliet
>cultuur failliet
Wanneer de economie failliet?
>>
>>190268652
Zijn we aan aan het werken
>>
>>190268652
is dat niet al zo? weet nog dat Kaag zei dat 'we' allemaal 'samen' een beetje armer gingen worden.
>>
Beautifels generaliseren niet
>>
ik wil best al mijn spaargeld aan israel geven want ik ben geen chud incel zoals jullie
>>
>>190268835
dat is een generalisering
>>
>>190268853
zwaar gebaseerd dit. ik ga ook mijn huis aan arme negertjes afstaan om de chuds te ownen.
>>
>>190268735
Als het slecht met de economie gaat, dan wordt er geen geld met geld gemaakt, dan zijn er faillissementen en veel werkeloosheid.
Aangezien de werkeloosheid nog ontzettend laag is (welliswaar hoger dan vorig jaar, maar dat was historisch laag), is er nog niet 'echt' sprake van crisis.
>>
>>190268883
Nee das feit
>>
>>190268974
is er dan sprake van een crisis als de overheid zich hard inzet om zoveel mogelijk chronisch werkelozen te importeren?
>>
SLOTDEBAT
L
O
T
D
E
B
A
T
>>
>>190269152
waarom zijn er eigenlijk debatten voor de verkiezingsdag? het is niet alsof er nog mensen rondlopen die niet weten wat ze gaan stemmen.
>>
>>190269042
Nee, dan is het gecreëerd.
Het is geen crisis als je het zelf in de hand hebt.
Het lijkt misschien op een crisis, omdat de arbeidersklasse altijd genaaid wordt, maar als het echt crisis is dan piepen de bedrijven wel harder.
>>
>>190269174
Ik weet het nog niet, maar waarschijnlijk ga ik gewoon weer VVD stemmen
>>
>>190269258
goeie aas 7/8
>>
Alle buitenlanders naar Istanboel!!!!
>>
File: white Pepe.png (151 KB, 500x457)
151 KB
151 KB PNG
Stem Blank.
>>
>>190269342
het benne de marekkane zeker?
>>
Thierry die zijn best moet doen om niet antikapitalisme te prediken
>>
>>190269342
Turkije heeft de meeste vluchtelingen ontvangen ter wereld
>>
>>190269449
dit
https://reactionair.nl/artikelen/alle-nationale-krachten-achter-de-pvv/
>>
>>190269466
Wat mij betreft benne dr maar twee landen, nederland en buiteland.
>>
>>190269174
>het is niet alsof er nog mensen rondlopen die niet weten wat ze gaan stemmen.
lmke weet je wat voor debielen er los rondlopen?
>>
>>190269532
gebaseerd
>>
Moeten Nederlanders gaan werken morgen?
>>
>>190269582
Ik niet, ik werk niet als ik mot stemmen.
>>
>>190269174
Zeker wel, er zijn mensen die morgen nog even een stemwijzer invullen in de pauze en daarna gaan stemmen
>>
Ik ga bij1 stemmen, maar niet op de lijsttrekker, neuk fascisten.
>>
>>190269582
Ik heb mij ziek gemeld zodat ik kan klussen thuis.
>>
>>190269582
>werken
>>190269609
stemmen

HAHAHHHHHAHAAAA WAT EEN KANKER NORMAALTJES HIERO
>>
>>190269582
>gaan werken
Klinkt vermoeiend. Uitkering is te hoog om me te motiveren
>>
>>190269679 >>190269679 >>190269679
>>
>>190269582
ja dus dan moet ik om half 8 al op het stembureau staan en daarna meteen door naar de treinito
>>
>>190268405
Ik ben de “anon” waarop je hebt gereageerd, ik ken ze zelf ook, maar ik weet ook dat het gewoon relaties zijn die op wanhoop gebaseerd zijn. Je merkt gewoon dat ze ineenkrimp zijn en hun interacties zijn anders dan normale koppels. Het is zelf ook heel minder spannend om een relatie te vinden via apps.
>>
>>190266052
Stellingen van de stemwijzer zijn echt ruk, veel te veel op detail en zelfs de partijen die het met elkaar eens zijn zitten soms op tegengestelde antwoorden. Kieskompas is al beter, maar eerlijk gezegd, als je niet al weet welke partij het ideologisch met je eens is, kun je beter niet stemmen.
>>
Thierry heeft wel een klein wondje op zijn hoofd. Zou hij er aan krabben zodat je het beter ziet?
>>
>>190269258
Ummmm... boboke, het is allang besloten dat de zwevende kiezers dit keer NSC stemmen[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.