[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


Kattupplagan
>>
först så sade de aspergers sedan så sa dom atypisk autism och sen sa de bara autism. vafan?
>>
Ja det här är en upplaga!
>>
File: 7D7R4us.jpg (3.5 MB, 4032x3024)
3.5 MB
3.5 MB JPG
>>
>>187590847
>screening för en massa diagnoser
>får ingen annan än "atypisk depression" och sockerpiller
Önskar att jag kunde få damp så att jag i alla fall fick medicin som funkar
>>
god kväll jag hatar kvinnor
>>
pälsfutagoonkneget med stora röda raketer nalkas
>>
Nazistgubbar och folk som slösat sitt liv på internetaktivism sitter i tråden och försöker grooma unga män att slösa hela sin ungdom på obskyr irelevant politik i stället för att bli normala medborgare
>>
Behöver idéer till fantasy rollspel
>>
>>187591077
Nazistgubbe som sitter och försöker grooma unga män att slösa hela sin ungdom på obskyr irelevant politik i stället för att bli normala medborgare
>>
>>187591130
Va?
>>
>>187591077
Judarna i min värld gömde alltid silver i sina vänstra skor.
>>
>>187591130
Är det verkligen fantasy?
>>
>>187590971
Meh. Nybörjarens attityd. Jag hatar hela planeten och alla på den!
>>
ny boogs
https://youtu.be/p_ytHdOo_ZA?si=80ZeWA_fxjqt2s0D
>>
File: image (2).jpg (1.18 MB, 4153x2336)
1.18 MB
1.18 MB JPG
bonniers & wallenberganas sionist-springpojkar

1. gängvåldet är värre än någonsin
2. barn blir avrättade
3. folkutbytet pågår fortfarande
4. kronan är historiskt svag
5. inga har blivit hemskickade
6. fortfarande 300k illegala i sverige
>>
>>187591191
Finns inga judar i Ereb Altor
>>
>>187591221
Och bidraget har höjts.
Epic vinn lol, älskar borgarna.
>>
File: toakingen.jpg (472 KB, 1489x1187)
472 KB
472 KB JPG
asg minns ni hex badrumsdekaler?
>>
>>187591221
Det tar mer än en mandatperiod för att ändra på grejer, allt det där är förra regeringens fel
>>
Du grode vilken vacker kvinna
>>187588152
>>
>>187591221
*blattar blir avrättade
>>
>>187591221
Elen har blivit svinbillig dock. Tacka Uffe, det visar sig att sossepolitik = kass ekonomi
>>
>>187591231
Du borde spela myfarog
>>
File: Bepsi.png (242 KB, 476x400)
242 KB
242 KB PNG
>dkn morsan köper Cole men jag villa ha Bepsi
>>
>>187591307
ja för att det precis har varit vår och sommar. den här vintern kommer vara ännu dyrare än förra året.
>>
File: 1695154208996.jpg (162 KB, 720x548)
162 KB
162 KB JPG
>>187591307
>>
>>187591260
Hur skulle borgarnas kompisar på Hyresberg AB, Grodlunds privatklinik AB och Skolberg AB tjäna benga om bidragen inte höjdes Chudde?
>>
>>187591221
Sjudande gnällnazist som aldrig kommer att åstadkomma något medans riktiga vänner av Sverige kämpar dag och natt
>>
>>187591260
bidragen höjdes pga inflationen
>>
>>187591369
Svenne Bolån be like
>det är nog bäst att vi flyttar bort all industri från landet och tar in gem miljoner babbar och låter ekonomin baseras på bolån och bostadskarriär och Key Account mood manager executive
>>
>>187591221
trodde du att allt skulle vända på en dag eller?
>>
File: 1686297055572317.webm (2.74 MB, 854x480)
2.74 MB
2.74 MB WEBM
https://www.youtube.com/watch?v=QeAv83GDU94
>>
File: 4149102-middle.png (60 KB, 900x940)
60 KB
60 KB PNG
>2008
>>
>>187591508
va
>>
>>187591505
Är inte det där krig?
>>
>>187591425
Till skillnad från gränsen för statlig skatt.
>>
File: 1691692217849327.webm (2.69 MB, 576x1024)
2.69 MB
2.69 MB WEBM
>>
och ingen bryr sig nåt
>>
File: 1669279883572441.png (24 KB, 950x380)
24 KB
24 KB PNG
>>187589359
Hon åt skinkan och blev cp (fick psykos och schizofreni osv)
>>
Dryga hånfulla ondskefulla guldlelle
>>
File: b11 (1).jpg (30 KB, 810x362)
30 KB
30 KB JPG
>>187591260
>>187591425
KAPITALE HÖJER HYRORNA
OCH STATEN BOSTADSBIDRAGE
>>
Sötkattis pålina med väninna

twitch.tv/kattisclub
>>
>>187591792
Har de sex?
>>
File: vegan.jpg (265 KB, 1022x726)
265 KB
265 KB JPG
>dkn ingen veganfv som tvingar mig utforska vegomat
>>
>>187591775
Asg så sant så sant Wallenberg ska ha sitt
>>
File: 1676268069737949.webm (2.75 MB, 576x1024)
2.75 MB
2.75 MB WEBM
lullig
>>
Sverige
>Bajsdålig ekonomi, all industri har flyttat
>En massa skyldigheter i form av 1.2 miljoner NEETmongon + 2 miljoner pensionärer + massa sosseprojekt
Najs recept för ekonomisk kollaps á la Venezuela
>>
File: 1682910499380044.png (710 KB, 746x908)
710 KB
710 KB PNG
>>187591809
ALL INFORMATION OM SKOUNOTRÄFFEN
VARJE DAG

>VAR
Utanför Sko Uno i korsningen mellan gamla brogatan och Klara norra kyrkogata
>NÄR?
Klockan 00:00


>Vad ska man ta med?
Dryck, snacks, flaggor, kläder efter väder, underhållning. OBS Systembolaget
>>
>>187591792
Jag dör av cringe av era chattmeddelanden
>>
säger ni evvero eller juro
>>
>>187591260
Ja jäsiken vad hemskt att folk tillåts leva.
>>
2.84 km på 12 minuter
Äntligen intermediate på cardio
>>
>>187591920
gud så jävla ointressant, vad bänkar du?
>>
>>187591792
Extrem oskuldvarning så fort någon börjar fixera sig vid "germaner" skärp dig du skämmer ut dig
>>
>>187591902
Säger europa men tar bort "pa".
>>
>>187591902
>juro
bara suedi som säger evvrå
>>
>>187591902
evvrå
>>
>>187591933
Det lämnar jag till ett framtida brev
>>
File: 1694734323036457.webm (1.61 MB, 720x1280)
1.61 MB
1.61 MB WEBM
>2.84 km på 12 minuter
>Äntligen intermediate på caddio
>>
varför sätter ni å på evvro?
>>
>>187591941
>>187591901
Aspergerungarna
>>
>>187591995
Sjudande, hur långt kommer du på 12 min tjockis?
>>
>>187591941
>>187591901
Aspergerkungarna
>>
>>187591995
Psyen ser ut att ha caddevirus
>>
File: 1693136275953749.png (8 KB, 620x519)
8 KB
8 KB PNG
spring bil snö penna
>>
Blir arg och ledsen varje gång tråden ska korrumpera och förstöra snälla vanliga människor med våra sunkiga idéer
>>
>>187592060
run car snow pen
>>
File: 1673783916608039.jpg (127 KB, 691x1034)
127 KB
127 KB JPG
>>
>>187591902
åjro
>>
File: 1695155230328.webm (2.5 MB, 1280x720)
2.5 MB
2.5 MB WEBM
I can't life so here
>>
File: 1666993537668259.png (770 KB, 828x1317)
770 KB
770 KB PNG
>Sjudande, hur långt kommer du på 12 min tjockis?
>>
>>187592075
Hoho! Jag fattade inte förrän du förklarade! Tack så mycket!
>>
>>187592103
ge du nu
>>
>>187591902
evvro
>>
File: 1695155307037.webm (1.86 MB, 1280x720)
1.86 MB
1.86 MB WEBM
>>
Nämen oj vad roliga ni är från avsladden! Haha så random lol!
>>
>>187591947
det är väl egentligen det mest korrekta uttalet
>>
>>187592135
Du är välkommen
>>
>>187592217
vart då
>>
>>187592233
Det är så vi säger i sverige när någon tackar
>>
File: 1687423097224656.png (127 KB, 500x437)
127 KB
127 KB PNG
>>
File: 1695155457373.webm (2.29 MB, 540x960)
2.29 MB
2.29 MB WEBM
>>
>>187592265
toxisk vitaminutet
>>
Och så börjar MGP spamma sina mongon
>>
>Spamming/flooding
>>
File: 1671291950357.png (372 KB, 452x564)
372 KB
372 KB PNG
this is me, rickard. i am alcoholist. i find to love to one girl, i will change me to a normal guy. i will not lives so here. i will not be no more alcoholist, i drunk every day, i miss the girl so much. i must fix this now. i'm so brery drunk right now. so, this is my movie, how be the drunk, and when found my first love.
>>
Asg. David Kapell är en okej neger. Han är rolig.
https://www.youtube.com/watch?v=ff8LEx9Mw54
>>
>>187590728
I am in utter disbelief how cucked sweden is.

Wtf is this
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VP39v4/elev-valdtog-pa-rasten-skolan-tvingar-oscar-att-ga-i-samma-klass-som-forovaren
And apparently there are 7 shootings and bombings happening on a weekly basis. And a month ago there was a story of a swedish man getting stabbed by an arab, trying to protect a swedish woman the arab was fucking.

Why do swedish ppl love arabs so much? This verges on mania.
Swedecucks explain yourselves.
>>
File: 1695155738137.webm (2.27 MB, 410x420)
2.27 MB
2.27 MB WEBM
>>
>>187592487
förargelsebrev
>>
File: 1676328573772662.jpg (128 KB, 1280x720)
128 KB
128 KB JPG
mår väldigt, väldigt dåligt
>>
>>187592487
The Arab stabbing is the most hilarious shit ever since he screams like a girl and try to hide inside the toilet with the girl lmao
>>
>>187592487
Skriv på svenska jag förstår ingenting
>>
File: 1693736659021342.jpg (89 KB, 640x481)
89 KB
89 KB JPG
Horstädis tar bort mina trådar inom 20 sekunder på /tv/ även fast de är 100% relevanta till tv och film trots att hela brädet är fullt av irrelevanta skitbrevstrådar
>>
>>187592487
Snakker du ikke norsk?
>>
>>187592597
ge exempel då
>>
>>187592597
Spamma gore från mobilen på långsamma bräden som hämnd
>>
File: 1695155957184.webm (2.58 MB, 576x1024)
2.58 MB
2.58 MB WEBM
>>
>>187592050
Jo, så är det tyvärr.
>>
File: 1669539778188709.png (1.23 MB, 2000x1869)
1.23 MB
1.23 MB PNG
>>187592060
Spring bil snö penna
>>
>>187592539
Suedi be like
>verkligheten förargar mig så jag låtsas att det är på låtsas
>>
>>187592688
run automobile snow pencil?
>>
File: 1692482389982.jpg (260 KB, 1386x1377)
260 KB
260 KB JPG
drömmer mig tillbaka till bättre tider
>>
File: 1691366467408708.png (29 KB, 142x131)
29 KB
29 KB PNG
>>187592281
Fan vad korta fingrar han har.
>>
>>187592721
Hur många dagar är det kvar?
Blir det en julfärjaträff?
>>
>>187592706
nä. jag påpekar att inlägget bara är till för att göra folk sura så att han ska få (you)s
>>
File: 1669081842423.jpg (307 KB, 1264x1685)
307 KB
307 KB JPG
är ensam
>>
>>187592539
Nej han har rätt din pissdoftande autist. Vadfan sysslar folk med?
>>
>>187592617
Gjorde en jätterolig tråd om filmer med matlaging i dem med matgeek (givetvis) som bilden i OP och sedan gjorde jag en där jag frågade ifall folk åt mat framför tv'n medans de tittade på filmer med en skojig bild på matgeek som väckte skratt. senaste tråden de tog bort var en där jag frågade om det fanns några filmer där huvudkaraktären blev CP av att äta skinka.

Jävla städis är ju astråkig han borde få sparken
>>
File: 1695156186732.webm (1.62 MB, 550x1080)
1.62 MB
1.62 MB WEBM
Drick
>>
File: 1641407224883.jpg (96 KB, 1024x542)
96 KB
96 KB JPG
Spela Final Fantasy XIV
>>
>>187592793
varför gjorde hon det
>>
>>187591755
hon har peter pan syndrome ba, och så måste hon hitta kristus
>>
>>187592776
jag luktar nivea men antiperspirant roll-on deo dry impact faktiskt
>>
File: 1695156261354.webm (2.65 MB, 576x1024)
2.65 MB
2.65 MB WEBM
Caddebröder..
>>
>>187592761
Jag tänkte åkanpå julfärgan. Men dagskryssning lät jobbigt. Då måste man upp jättetidigt och jag jobbar natt. Kan vi inte ta kvällskryssningem istället?
>>
>>187592848
hade oironiskt
>>
>>187592793
Lovisa har sagt att hon inte vill att den filmen sprids
>>
>>187592597
Det är för att du är en efterbliven horunge bögtvålaren.
>>
>>187592881
Är det Lovisa wtf hahahahaha
>>
>>187592899
krystat
>>
>>187592838
pissdoftande autist
>>
saknar julia
>>
>>187592848
Tycker inte asiatiska tjejer är snygga
>>
File: FqNAR4iWwAIILtA.jpg (93 KB, 625x680)
93 KB
93 KB JPG
JIMMIE ÅKESSON SHALALALALA
>>
File: dark suedi.png (89 KB, 242x134)
89 KB
89 KB PNG
det här måste vi prova
>>
File: 1695156520016.png (590 KB, 1024x1024)
590 KB
590 KB PNG
>>
>ser snygg tjej
>blir kär
>lär mig att hon har pv
>tappar all attraktion
Jaha
>>
>>187592968
varför ser han alltid så jäkla bekymrad ut?
>>
>>187592996
HAHAHAHA
>>
>>187592997
>ser snygg tjej
>har gigantisk rizz
>hon visar tecken på intresse också
>ibland är de otrogna tillomed
>>
>>187592996
Vänsterråttan...
>>187593003
Det gör han inte? Och om han nu gör det så är det nog för hur vänsterliberalerna har förstört Sverige
>>
File: 1681900339865751.jpg (1.24 MB, 1440x2019)
1.24 MB
1.24 MB JPG
>>
>>187592793
asg äckliga sv ho
>>
>>187592996
Asg
>>
>>187592968
SSRI-blicken
>>
File: vad händer.jpg (53 KB, 275x319)
53 KB
53 KB JPG
>>187593089
>Det gör han inte?
>>
File: yb3.png (1.27 MB, 805x889)
1.27 MB
1.27 MB PNG
>>
>>187593003
asg
>>
File: 1657405969964.png (17 KB, 593x687)
17 KB
17 KB PNG
>>Det gör han inte?
>>
File: 9789188621245.jpg (14 KB, 322x454)
14 KB
14 KB JPG
För vem?
Serien Sex & Sånt passar för sex- och samlevnadsundervisning i grundsärskolan inklusive träningsskoleinriktningen och gymnasiesärskolan. Boken om att knulla - Kille och kille är i första hand utformad för elever i gymnasiesärskola och Komvux som särskild utbildning/Lärvux.
>>
>>187592968
Gigantisk sojenergi
>>
File: 1666283210660739.jpg (434 KB, 1080x1014)
434 KB
434 KB JPG
>>
File: 1692999470416428.png (966 KB, 805x889)
966 KB
966 KB PNG
>>187593149
>>
File: 1666260484110578.jpg (65 KB, 393x351)
65 KB
65 KB JPG
>här har du din asiatpaj
>>
>>187593172
Tråkigt brev
>>
>>187593172
tänk att läsa den i komvux..
>>
>>187593212
hade pumpat och dumpat favä
>>
Jimmie gör sojafejs varje gång han pratar med någon men det är bara på låtsas, han gillar att skämta lite
>>
>>187593204
Åh du grode...
>>
>>187593204
SEEEEXO!!!!
Hur stor strap-on använder de?
>>
>>187593172
grooma downspotatisar till att bli bögsissys jalåda kalasbra affärsidé faktiskt
>>
>>187593204
hon till vänster är 40 va?
>>
https://i.4cdn.org/wsg/1695156849111018.webm
>>
File: 1683126449887841.png (1.88 MB, 1920x1080)
1.88 MB
1.88 MB PNG
>>187592848
Varför koslekar dom martin och horig sommar?
>>
>>187593204
måste befrukta rebban
>>
>>187593204
jag har lite crush på hon den roliga...
>>
>>187593176
Finns inget soja med att vara Sveriges kändaste nationalist vad är det för fel på er??
>>
Ny stenkast
>>
File: 1632441416414.jpg (31 KB, 580x300)
31 KB
31 KB JPG
>>187593261
>>
>>187593225
kuksugare
>>187593226
>särvux
>>187593249
J
>>
>>187593261
trodde man sa sweedi inte sweydi
>>
>>187593302
Vi gillar inte sojabönor enkelt som
>>
File: 1688641410711889.jpg (279 KB, 619x544)
279 KB
279 KB JPG
>>
File: maxresdefault (8).jpg (111 KB, 1280x720)
111 KB
111 KB JPG
Hon sa i videon att hon älskar fotmassage alla dagar i veckan och älskar att bli ompysslad åh du grode jag önskar jag fick massera hennes fötter samtidigt som jag säger att jag stödjer henne trots alla vänsterdrev
>>
File: 1583696095080.jpg (73 KB, 503x478)
73 KB
73 KB JPG
>>187593376
>>
File: rebecka riks.png (1.44 MB, 686x862)
1.44 MB
1.44 MB PNG
>>
>>187593376
Moget.. sen var det där runt 2015 har ni inget bättre att komma med?
>>
File: itfd.jpg (57 KB, 612x648)
57 KB
57 KB JPG
https://youtu.be/3vrkTl9Sv6Y?si=ct_v7y8xNq745Nlu
https://rumble.com/v307b3m-evidence-of-crimes-against-humanity-darkfield-blood-microscopy.html
https://youtu.be/QLspRt1GlGM
det finns nanoteknik i vårt blod och det är mellanvarutekniken för att gangstalka riktade individer
titta på mikroskopivideon för att se hur det fungerar
det är självmonterande hydrogeler och EMF , våra kroppar har förvandlats till batterier för eliten
>>
File: Jialdjfbsnmdl.png (501 KB, 1080x2195)
501 KB
501 KB PNG
>>
File: 1669953691573584.jpg (26 KB, 555x560)
26 KB
26 KB JPG
Är ni seriösa med att tycka hororna på riks är snygga? kan väl hålla med att hon från nederländerna såg bra ut men inte de svenska hororna
>>
>>187593376
>Vinna pengar... LE DÅLIGT
>>
>>187593405
bli förälskad på en picknick
>>
>>187593297
>kvinnor
>roliga
>>
File: fdsfdshhf.png (459 KB, 750x1163)
459 KB
459 KB PNG
kan överrabbinen(anon) kan förklara varför han har förbjudit judarna från att läsa Jesaja?
>>
>>187593204
Viiiidriga bajshoror.
>>
File: 1673865374367816.gif (1.3 MB, 245x280)
1.3 MB
1.3 MB GIF
>>187593261
>>
>>187593467
Varför kallar du dem för horor?
>>
varför tycker invandrare så illa om oss svenskar?
>>
jimmie kommer spela bort hela partikassan det är så jävla över
>>
>>187593539
Ni invaderade min land yäni
>>
>>187593514
>>187593418
Käften hex
>>
>>187593376
asg
>>
>>187593539
För dom luktar sur mjölk och disktrasa twi
>>
>>187593571
Sverige har aldrig invaderat något land förutom Danmark och typ norra tyskland på 1600-talet
>>
tror ni hex är goonette
>>
>>187593418
>nanoteknik
Läste det som matgeek asg
>>
hade rebecka kunnat avstå alkohol under graviditeterna?
>>
>>187593514
Tog LSD och kom fram till det där
>>
tänker på rebeckas svullna mage och bauta mjölkisar
>>
>>187593617
Vill handla goontrosor med Hex. Matchande stay ups och stringtrosor sen goona hela natten lång på HBV-hemmet
>>
tänker på rebeccas smutsiga zigenarfötter
>>
>hex bor på HVB
Så hon bor ensam och är 16? Får man komma hem till henne och våldta henne då?
>>
vad är ett bra spel att spela ._.
>>
Glömde köpa strumpklister.
>>
>>187593757
De är inte smutsiga och hon är inte zigenare
>>
vafan e strumpklister
>>
>>187593804
Crusader kings II
>>
File: 1695146755255386.jpg (748 KB, 1512x2016)
748 KB
748 KB JPG
>>
>>187593826
ser tråkigt ut...
>>
nu jävlar kör vi techbröder

https://www.sweclockers.com/nyhet/37229-systembolaget-godkanner-legitimering-med-bankid
>>
Vill våldta Hex ^^
>>
>>187593849
Du är tråkig jävla nisse
>>
>>187593769
>>187593877
Begå självmord
>>
>>187593838
Fick du igenom ordern eller är det där bara vanligt papper från biblioteket
>>
File: jimbo.png (418 KB, 728x723)
418 KB
418 KB PNG
>>
>>187593894
Men ååååh streta inte emot, det känns bra ska du se ^^
>>
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gEeRQL/stenergard-och-akesson-i-utspel-om-migration

asg
>>
File: 1695146755255387.jpg (261 KB, 1050x1400)
261 KB
261 KB JPG
Originalet sitter fortfarande kvar, trotts att det är i vanligt etikettpapper. Ganska sjukt.
>>187593927
Inte min klibbis. Anon brevade om att han klibbade igår, så jag gick ut och kollade.
>>
klibba vid plattan eller tunnelbanan fegisar
>>
>>187593838
asgeek öppnade bilden och bläddrade sakta ned och vips är geeken där det var oväntat
>>
File: Gigachaduffeflagga.jpg (1.24 MB, 1900x1425)
1.24 MB
1.24 MB JPG
>>187593981
Å T E R V A N D R I N G

/UFFEGANG/

/JIMMIEGANG/

BAAAAAASEEEEED
>>
>>187594018
Vad är syftet med det här spammet
>>
>>187593999
kan man göra klisterlappar hemma på något sätt?
>>
File: 1695146755255388.jpg (642 KB, 1512x2016)
642 KB
642 KB JPG
Hex butiken <3
>>
sko uno kung en
>>
File: uffe 11.png (467 KB, 628x351)
467 KB
467 KB PNG
uffe importerade 3 risluder som garanterat enbart dyrkar vit balle
>>
ring mig när inga blattar får bo ute i samhället
>>
>>187594139
det är hans döttrar din sjuka jävel
>>
Nu ska vänsterråttan skova igen med hån om Jimmie och Uffe...
>>
File: 1694431481868.jpg (26 KB, 240x332)
26 KB
26 KB JPG
100 FREESPINS
>>
>>187594139
Kan någon breva mer uffebrev där han hatar på sin incelson?
>>
>>187594119
https://www.kjell.com/se/produkter/kontor/papper/etiketter
>>
>>187594206
jävlar men måste man ha någon avancerad skrivare då?
>>
kan polisen ta dna från klistermärken?
>>
VAD TYCKER NI OM D1A MUSIKEN?!!!
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo

RANKA 0 TILL 10. TACK OCH HEJ.
>>
File: 1695146755255389.jpg (736 KB, 1512x2016)
736 KB
736 KB JPG
Såg en trådbrevare ute på stan.
>>
>>187594239
Kollade på https://www.kjell.com/se/produkter/kontor/papper/etiketter/herma-sjalvhaftande-skrivarpapper-a5-50-pack-permanent-p65212 och det står bara
>För laser- och bläckstråleskrivare.
Så det fungerar säkert med vilken vanlig skrivare som helst.
>>
>>187594250
Yesbox polisen eller säkerhetsbolagrt lägger tid på att analysera klibbor istället för att lösa gängvåldet
>>
>>187594311
mm fast de jobbar ju inte på gängvåldet egentligen
>>
I downloaded the video and played it backwards to hear the second track. It's just brilliant! Astra’s album has made my life so much better; her sense of melody and tone are so enchanting.
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
https://www.youtube.com/watch?v=cf5fe5-vgTo
>>
>>187594239
Funkar på bokstavligen alla skrivare. Eller så kan du ju bara rita för hand.
>>187594269
3
>>
VAD TYCKER NI OM D1A MUSIKEN?!!!
https://www.youtube.com/watch?v=wxIaxnBI1zI
https://www.youtube.com/watch?v=wxIaxnBI1zI
https://www.youtube.com/watch?v=wxIaxnBI1zI
https://www.youtube.com/watch?v=wxIaxnBI1zI
https://www.youtube.com/watch?v=wxIaxnBI1zI

RANKA 0 TILL 10. TACK OCH HEJ.
>>
>>187594283
ja min är den enklaste, skriver bara svartvitt och jag har inte provat den på glansigt papper vilket klistermärken typ alltid är men det vore kul att sätta upp en pissluffare här och där
>>
orkar inte det här
>>
File: 1695146755255391.jpg (780 KB, 1512x2016)
780 KB
780 KB JPG
Hatar folk som ska ge allt engelska namn.
Det heter inte stockholm city, det heter stockholmstad.
Det heter inte haymarket, det heter hötorget.
>>
Kan någon breva bilden på hex i datastolen?
>>
>>187594481
det är för alla ska känna sig inkluderade chudgrug
>>
File: 2.jpg (247 KB, 756x1008)
247 KB
247 KB JPG
>>187594461
Etikettpapper är inte glansigt utan helt vanligt förutom klistret på baksidan.
Blir ju inte supertåliga klisterlappar, men om vi ska döma utifrån originalet som sitter kvar vilket är i just det materialet, så behövs det inte så mycket mer.
>>
>>187594481
så sant jag avskyr att allt ska skrivas på engelska jag vill utföra jihad mot globalisterna
>>
>>187594481
I agree, they are trash. We use Swedish in Sweden. There are more Swedish names on products in IKEA than Swedish names on storefronts in Sweden. It's honestly disgusting.
>>
>>187594533
jaha
>>
File: 1676552409807.png (396 KB, 743x736)
396 KB
396 KB PNG
>>187594504
>>
obs varning sko-uno anon är josef hedborg han skjuter ihjäl folk som går på träffen
>>
Någon söderanon som är sugen på att träffas nu
Vill göra något spontant
>>
>>187594678
Ja kom till högdalen
>>
kommer ni ihåg när peddofinnen breva bp på hex?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=RiZVjfjgNyY
>>
>>187594698
Rör mig inte utanför tullarna favä
>>
>>187594708
Hon har aldrig brevat nakenbilder förutom fossingarna
>>
>de håller på att uppdatera google play games beta så man kan spela alla mobilspel utan att behöva ladda ner kinabotnätappar
>>
>>187594788
>fossingarna
BREVA NUNUNUUNU
>>
>>187594831
Kan inte, städis sitter i tråden
>>
Inte BP om hon är 15+
>>
>>187593539
för att ni hatade på mig och min familj när vi inte gjort något mot er men nu plötsligt dyrkar svartskallar trots att de beter sig som skräp, därför kul när de spränger och skjuter era barn
>>
>>187594873
jo det räknas som BP om man brevar sexuella fotbilder på någon som är under 18 även fast man får knulla 15-åringar
>>
>>187594866
Breva sen ta bort bara fegis
>>
>>187594831
d1a
>>
>>187594916
Pisshorlandet slår till igen. Olagligt att köpa sex, men lagligt att sälja asg
>>
Horcucklandet be like:
>Knulla barn = ok
>Bilder på samma barn = fängelse
>>
va
>>
>>187594990
Nej det är inte hex
>>
File: 1679353007598058.png (9 KB, 381x102)
9 KB
9 KB PNG
sparar tråden?
>>
>>187595145
Inte heller hex
>>
File: bp.png (412 KB, 600x400)
412 KB
412 KB PNG
>>
ska avboka gruppterapin garanterat säpoagenter i den
>>
>>187595206
Jo, men måste omskära bilderna för att bajshorungen har röjt i arkivet och mejlat städis att ta bort bilder på henne.
>>
nätpedofilen..
>>
>>187595251
Var får du dessa bilder ifrån?
>>
>>187595300
Hennes spambrev från förra året, finns i olika arkiv november-december 2022. Om man försöker ombreva vissa bilder blir det "connection error" "failed to upload" och hela bilden finns inte kvar i arkivet
>>
Asg hex ser ut som en liten zigenare
>>
>>187592819
Är det kul?
>>
Äckliga nazistpedofiler hoppas dumpen konfronterar er på nästa trådträff
>>
>>187595343
Vet inte om jag har något fel med minnet men ajg minns oironiskt ingenting om hex
Jag kanske inte var i tråden då eller något för det här är första gången jag ser henne breva
>>
>>187595358
Hon ser ut som en bajsryss favä
>liten näsa
>kritvit kines
Varför bestämde hennes bajshormorsa sig för att knulla en bajsryss?
>>
Mitt liv är som ett tevespel
Försöker hårt att klå nivån
Medan jag fortfarande samlar mynt *pling*
>>
>>
>>187595417
https://desuarchive.org/int/search/tripcode/!!MjHhQfhs6Np/
https://desuarchive.org/_/search/boards/int.desu.meta/username/nepithorius/page/3/
https://desuarchive.org/int/search/tripcode/!lXrxEx.8dY/
https://desuarchive.org/int/search/tripcode/7E0eJg7u4pQ%20/
https://desuarchive.org/int/search/tripcode/rBP7RQctioV%20/
https://desuarchive.org/_/search/boards/int.desu.meta/tripcode/Ou%2FtKz%2BLf1o/
Yeahsicken
>>
>>187591863
är du där?
>>
Doxx på hex när?
>>
Grabbar...
>>175999025
>>
>>187595530
ASG
https://desuarchive.org/int/thread/176235112/#176242516
>>
känns som främlingar har tagit över tråden
>>
>>16647119
Va, varför använder en jänkare hennes snubbel år 2013?
>>
>>187595577
Finns redan det är bara ingen som bryr sig
Hon heter Na***** vilket är ett ryskt namn
>>
>>187595608
ja snart är det vi som är främlingarna
>>
>>187595634
Kan jag nå dig på någon annan kanal? Jag vill gärna ha hennes doxx ^_^
>>
>>187595629
hon lär väl använda något vanligt snubbel, kolla bara
>>
>>187595661
Varför vill du ha hennes dox? Ärligt talat så vill jag inte trakassera en unge som redan lever som ett fanskap
>>
>>187595735
Pillar man på ett getingbo får man sitt, enkelt som
>>
kan ni sluta nu jag mår dåligt av att läsa era sjuka brev
>>
>>187595530
Hur vet vi att detta är hex?
>>
Varför är ni såna vidriga stalkers? Har ni ingen moral alls?
>>
>>187595761
>Pillar man på ett getingbo
Bokstavligen bara en annan avsladdszoomer från klicket vem bryr sig?
>>
File: 1695160871167.jpg (259 KB, 1080x1040)
259 KB
259 KB JPG
>>187595079
Jag kan tycka att det är rätt att det är olagligt med tanke på att det stoppar unga att dras in i skapandet av pornografi i tidig ålder. Problemet med den lagen är däremot klassandet av brottet som "barnpornografibrott" eftersom det inte skulle ha klassats som pedofili om samma person som inhog en bild av en given 15 åring istället skulle ha samlag med honom eller henne.
Det ger brottet så otroligt mycket större vikt
>>
Vafan händer med mig?
Varför bryr jag mig helt plötsligt om hex?
Är det för att jag inte har runkat på en vecka?
>>
>>187595790
varför är du så bajsnödig? du är bajsnödig
>>
>>187595818
alla avsladdshorungarna inkl. ylna har dox här så nu väntar vi på att sista fanskapet ska bli BÅH, bryr mig inte om det är man, kvinna, ett barn osv.
>>
File: nigger.gif (911 KB, 240x176)
911 KB
911 KB GIF
>Searching DHT...
>0 (0) 0 (0)
>>
>>187595818
Hon bajsade ner tråden ett tag så ska skrämma upp henne lite ^__^
>>
Suedi be like
>Araber får inte våldta och förfölja barn men det får jag hehe
>>
>>187595186
>Fonder (9)
WAHOO 8% ÅRLIG AVKASTNING JIPPI
>>
jag blev cadde
>>
>>187595913
Har du avsladd då?
>>
Olivolja och grillkrydda
>>
>>187595976
Nej, breva doxx i en bild på imgur eller catbox eller liknande
>>
Tänker inte länka något, lägg till mig om ni vill
anonym342
>>
>>187596017
>marinerar biffen i rapsolja och grillkrydda
>alla be like men oj vad gott Anon vad är hemligheten
Asg
>>
efebofilpedofilerna...
>>
Men skynda då innan jag loggar ut för i he
>>
>>187596174
>>187596174
>>187596174
>>
Har bara två folkisar kvar, och ja, jag känner ångest
>>
Pedofiler[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.