[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1679752325340887.png (759 KB, 1024x576)
759 KB
759 KB PNG
>>
>>182393606
cringe
>>
File: 1681312320596982.png (113 KB, 529x655)
113 KB
113 KB PNG
>prikzwijntjes ziedend
>>
Zou je een hoer uit Oost Europa zonder condoom doen
>>
File: 1683646006958815.gif (3.77 MB, 377x344)
3.77 MB
3.77 MB GIF
>>182393606
Is het feest?
>>
Ik heb wel eens een femboy gepijpt en toen kwam hij in mijn mond en het was echt compleet walgelijk.
Maar godsamme wat kon hij deepthroaten. Nooit een wijf gehad die dat zo goed kon
>>
>wappies in 2023 nog steeds geobsedeerd
>>
>>182393720
Waarom doe je dat dan ook? Je bent toch geen homo?
>>
>>182393700
>>182393720
coomeroïd hours!!! yikess!!!!!!
>>
>>182393700
Alleen hoofd
>>
>prikzwijntjes in 2023 nog steeds ziedend omdat ze voor een griepje gevaccineerd zijn
>>
>>182393752
Ik had een vriendin toentertijd maar hij wilde videospelletjes spelen (Tekken 3) en was van okè waarom ook niet alleen toen begon hij me opeens te tongen en dat vond ik om eerlijk te zijn wel vies maar toen hij eenmaal begon met pijpen gingen die zorgen wel voorbij. Ik ben niet homo maar ik zeg geen nee tegen hoofd
>>182393760
Incel
>>
>>182393860
>Ik ben niet homo
bro..
>>
>>182393760
>coomeroïd
Het gaat over echte seks
Dat jij nou niks neukt... ;))))
>>
Wat een sfeertje hier pfioe
>>
HAHAHA IK BEWEER GEWOON DAT JE ZIEDEND BENT DAN WORD JE VANZELF ZIEDEND
>>
>>182393897
Zou het zo weer doen als ik niet terug hoefde te pijpen
>>
>>182393935
Capslock blijven hangen of ben je echt ziedend?
>>
>>182393947
Maat je mag gewoon homo of bi zijn.
>>
>>182394009
En toch voelde ik er niks bij en vond ik bepaalde gedeeltes gewoon vies. Wat ik voel voor vrouwen is niet wat ik voel voor mannen. Ik ben niet homo, maar een femboy mag me wel pijpen, simpel als.
>>
>>182393720
ik ga over mijn nek, bah man
>>
>>182385770
>Zag mensen met AH tasjes
Zeer gebaseerd (behalve dan het feit dat de Albert Heijn groenteboeren, slagers en bakkerijen verdringt)
>>
>>182393713
Kom Arnhem, het is feest bij mijn buren (hoor luide muziek)
>>
>>182394315
Ik zat met een Heijn telg op school, lief mokkel
Ik verkocht ook wiri aan haar broertje
>>
>>182394315
AH is globohomo pozzed shijt
Beter naar mo'tje gaan oetz
>>
>>182394105
>Wat ik voel voor vrouwen is niet wat ik voel voor mannen
maat das gwn bi
>>
File: 1671042339872443.png (496 KB, 852x696)
496 KB
496 KB PNG
enorme unit
>>
Is "Youri" een joodse naam?
>>
>>182394554
Is dat niet Rus?
>>
>>182394527
Rutte V is gewoon VVD+ gl/pvda + andere kartel partij
>>
>>182394554
Russische versie van Joris, is eerder een Christelijke naam (Sint-Joris en de draak). Jurgen is een Germaanse variant.
>>
>>182394527
Zij is een Israel stooge
>>
ik heb het genomen (schoonmaakmiddel - clean home, clean mind)
>>
>>182395384
goe bezig zoetinoke
>>
als ik loterij win ik zet midden in antwerpen wahed standbeeld van gaybelg met een dildo in zijn anus inshallah win ik de loterij en trouw ik met een zina
>>
ELKE KANKERMONGOOL MET EEN KANKERSLEURHUT MAG MIJN KLOTE KUSSEN!

Godverdomme jullie "lang weekendje weg" heeft mijn weekend korter gemaakt. Vier uur later thuis dan normaal.
>>
>>182395503
zijn vooral duitsers anonepon
>>
>>182395503
dood aan de kankerboemers! ze maken ons de leven zuur als wahed citroen en geven zjnoen als eshan jami
>>
>>182395551
Ja ja. Moffen met gele kentekenplaten op hun sleurhut en auto, onderweg naar het zuiden vanuit Amsterdam.
>>
>>182393823
Pillekes pakken schizolini
>>
>>182395772
maak je huis eens schoon je hele keuken stinkt naar oude koffie
>>
File: 1673647045973080.jpg (56 KB, 847x587)
56 KB
56 KB JPG
>>
>>182395482
Asjeblief neen, het is al erg genoeg zonder dat we in Den Haag moeten veranderen.
>>
File: hollander caravan.jpg (34 KB, 450x338)
34 KB
34 KB JPG
>>182395551
>zijn vooral duitsers anonepon
>>
>>182395877
Oh nee, een rijke ongehuwde man heeft een scharrel! Dit is echt nieuws!
>>
>>182396071
https://www.mailplus.co.uk/edition/features/282333/world-exclusive-bill-gates-his-much-younger-lover-and-the-notorious-russian-spy-anna-chapman?contentLayout=4pm%20Update
>>
>>182395634
>>
>>182395997
Penis?!
>>
>scharrel

lmao wie praat nu zoooo?? seniorennet :)))
>>
>>182396098
Ik ga niet betalen voor roddels.

En wat nou als ze een Russische spion is? Hij wil gewoon een jonge meid volblaffen.
>>
>>182395772
Neem k nie
>>
File: file.png (706 KB, 720x1280)
706 KB
706 KB PNG
Alles gelezen, erover nagedacht, dodoke erover gedaan, wakker geworden maar ni serieus genome
>>
File: FxE-O6vaQoApegz.jpg (170 KB, 1280x720)
170 KB
170 KB JPG
Wat een avontuur.
>>
File: 1671614237572947.png (288 KB, 720x720)
288 KB
288 KB PNG
>>182396782
>>
>>182393720
hoe smaakt koem eigenlijk?
>>
>>182397028
?
>>
hebt iemand dees, lijkt me kino om te lezen
https://www.gva.be/cnt/dmf20211126_97919555
>>
>Een plastic frietbakje of een koffie-to-go in een papieren drinkbeker met geplastificeerd laagje mag vanaf 1 juli niet meer gratis worden meegegeven. Je betaalt vanaf die datum een toeslag op je wegwerpverpakking of statiegeld als je kiest voor een herbruikbaar exemplaar.

Ik begrijp het maar is dit niet gewoon weer een extra belasting? Ze schaffen het niet af maar laten je betalen.
>>
>>182397629
het is joderij anon
>>
>>182397592
Lezen zonder abonnement?

Meld je aan en lees 'COLUMN. De tentakels van Dikke Piet, de drugshandelaar die jaren uit de greep van de politie kon blijven'.
Ik schijt in je bek
>>
>>182397681
kendani
>>
ik heb vandaag een vrije dag dus doe rustig aan met schijtpalen, daarom is de draad wat traag
>>
>>182397079
kwak je hand vol en lik het.
>>
>>182397662
Van statiegeld op blikjes tot koffie bekers. Het zijn nooit de bedrijven die het maken betalen. Het is elke keer de consument die geen ene kanker er over te zeggen heeft.
>>
so inappropriate vandaag
>>
>>182397776
Dat is het hele idee. Blijf VVD stemmen.
>>
Qaurter pounder -uien
Medium friet
Kip 9 bbq saus
Spa blauw
>>
Zo flieft op dit
https://www.youtube.com/watch?v=8pReEUxHxJM
>>
>>182396896
Speel je 't echt in het Neerlandisch of was het voor de miems
>>
>>182398073
Een Japans spel in het Engels spelen is echt zo randstedelijk. Hoe diep gaat die besneden McLul in je keel?
>>
File: 1683547519665947.jpg (59 KB, 1280x720)
59 KB
59 KB JPG
>>182393823
Covid-19 was een daad van biologische oorlogsvoering tegen het menselijk ras. Het was een financiële overval. De natuur werd gekaapt. De wetenschap werd gekaapt.
>>
Laat de zon in je hart
>>
File: 1684493578835282.png (791 KB, 989x525)
791 KB
791 KB PNG
blik van gojimhaat
>>
>>182398339
Maar dan ga ik dood
>>
Wilnitrug
>>
staat jullie weker voor morgen om 7:30 uur, 8:00 uur of 8:30 uur?
>>
>>182398382
cindieke toch
>>
echt weirdokes die andere mensenrassen
>>
>>182398399
Morgen geen wekker
Word vanzelf wakker met de zon.
>>
>>182398339
ik doe het rustig aan ook met zo'n met mate
>>
>>182398424
Ik moet op een bepaald manier leven
>>
File: IMG20230526211638-min.jpg (3.36 MB, 8000x6000)
3.36 MB
3.36 MB JPG
Heb weer gras aangeraakt bros. Het begint kalmer te worden.
>>
>>182398191
Vond Animal Crossing en hun Nederlandse woordspelletjes en referenties juist heel erg leuk. Het is de charme van Nintendo.
>>
>>182398490
Welke? Neanderthalers, Erectus?
>>
schone zonsondergang op dit momentino
>>
>>182398583
ja die is echt heel mooi.
>>
niets mis met voor het middaguur een pintje drinken
>>
>>182398627
i-ik durf mijn uitzicht niet te palen, ik ben bang dat een geocacher me doxt
>>
>>182398653
Ik woon op een boerderij en durf het ook niet. Biertje erbij en genieten.
>>
free michael jackson hij handelde uit noodweer
>>
>>182398760
heb tripel karmeliet en westmalle:)
>>
File: 1680939607631052.jpg (63 KB, 819x1024)
63 KB
63 KB JPG
>>182398355
>"geen lastige vragen stellen, goy"
>"steun gewoon (((zelensky)))"
>>
>>182398534
hihi swanino in de achtergront :)
>>
File: 1679125038254147.png (1.39 MB, 1280x1740)
1.39 MB
1.39 MB PNG
Miljoenen mensen werden uit winstoogmerk gedood met Covid-19.
>>
>>182398863
toen ik nog op een boot woonde kwamen die bijna dagelijks aan mijn raam
het zijn maar brutale beesten
>>
>>182398534
heel komfie, anon :3
>>
>>182398534
>8000x6000
hoe doe ik dit met iphone
>>
>>182398863
zwaantje gaat straks in de vijver zwemmino en daarna lekkeer vissinoke eten :)
>>
>>182398355
>>182398834
Gelukkig komt er een wet die dit soort beelden op het internet gaat verbieden.
>>
File: 1597403157752.jpg (20 KB, 399x399)
20 KB
20 KB JPG
>Yassin had vrouw en kind in Zweden, dáár wilde hij heen maar kwam hij nooit aan. Zijn lichaam werd begraven op Lampedusa, net als dat van baby Yusuf en vele anderen, de meesten zonder naam.
>>
Ik ben elke dag gelukkig hier zelfs als het regent magisch :)
>>
>>182399253
stop het hedonisme, cyndi
zoek naar de zin in jouw leven
>>
>>182398863
Heel kjoet hoe baby zwaan op de rug van mama zwaan zit. Het is nu echt heel kalm aan het worden :)))
>>
>>182399329
Hedonisme? Voelt gewoon als paradijs met de kerkjes, vers fruit en crystal clear strandjes, zo rustig en gezellig
>>
>>182399012
yummy :))
>>182399336
aw so cute dees! heel lief :)
>>
https://nos.nl/artikel/2476532-meisje-4-vergeten-in-de-bus-na-schoolreisje-ze-is-over-het-hoofd-gezien
>>
wat zouden jullie doen met €10000 euro?
>>
>>182399500
Yamaha Tenere 7 of Honda Africa Twin kopen oetz
>>
>>182399500
Naar irc gaan om jouw te doxxen en je in elkaar slaan met een HEMA worst.
>>
>>182399500
Sparen
>>
>>182399500
joderij!
>>
>>182399469
Dit soort dingen gebeuren toch gewoon, 20 jaar geleden was dit niet eens lokaal nieuws en lachte iedereen erom. Mijn haat tegen journalisten en politici kent geen grenzen meer. Ik wil niets met ze te maken hebben.
>>
>>182399732
het heet komkommernieuws
>>
1999+24=2023
>>
https://www.youtube.com/shorts/oNil9DqTcco
>>
>>182399744
Dat is nu niet eens meer in de zomer. Zo laag is journalistiek gezonken. Het is allemaal zo kut. En op naar de volgende Facebook post.
>>
>>182399802
Mijn geboortejaar. Over een paar 24 bros
>>
Werken in glas doos tussen het ssri staar volk met wie je geen interesses ooit gaat delen en wachten op je loon voor een vliegticket kopen
>>
>>182399901
ja dat ga jij doen ook nog tussen allemaal it nerdjes
>>
>>182399918
Wel altijd 1 of 2 leuke boemers ertussen
>>
Wie ook /geld zat maar wil mezelf niet officieel aan 4kan verbinden door een koopverdrag aan te gaan/ hier?
>>
>>182399408
ja, zinloos ronddwalen in het paradijs is hedonisme
>>
Jij komen hier? Praten over mij? Wahahaaoow! Ik laten jou weten. Ik was die beste van de klas, ben geslaag bij Sittard, en komen bij geheime inval bij de kapper. Jij denken ik heb niet over de 300 bevestigde kapoetmaak? Wahahaaoow! Ik ben getraind in gorilla kapoetmaak, en ben beste klaas van de hele Sittard. Jij weet niet wie ik ben, ik maak jou koent kapoet, jij kijken hier naar mij. Jij denken jij weg kan komen met zo praten over mij? Over mij? Jij hebt groet probleem jij, wahahaaoow! Terwijl jij doet praten tegen mij, komen ik naar jou, wat denken jij. Ik komen naar jou zielige jij, wat jij leven noemt ik blaas weg. Wahahaaoow! Jij bent kapoet, jij. Ik kan overal, wanneer ik wil in Sittard zijn, en ik maken jou op meer dan zeven honderd maniern kapoet, en dat alleen voor jou koent. Niet alleen komen jij hier, Jij komen hier praten tegen mij! Ik ben getraind in alle koent kapoetmaak, ik toegang tot gehele Sittard, en ik komen jou zielige koent van deze Sittard afblaas, hmmmm haha. Als jij alleen al denken deed wat voor kapoete koent jij krijgen voor jij zeggen hier tegen mij "kijk kapsel van, Klaas" Wahahaaoow, jij wel misschien ander toontje gepraat tegen mij. Maar je komen hier praten, jij komen hier, praten tegen mij. Tegen mij? Wahahaaoow! Wow, als jij denk jij kan zo praten met mij. Jij hebt groet probleem. Ik maak jou koent kapoet, jij niet weet. Wahahaaoow!
>>
>>182400034
>zinloos rondwandelen
Nee niet echt zo, nieuwe mensen leren kennen, gezondheid verzorgen, toekomstige investering ideeën(?), en dan nog in religieuze moederland
>>
>>182400200
>meteen in de ontkenningsmodus schieten
het is goed baby
het komt mettertijd
>>
>>182400246
Beautiful ik vertel enkel de waarheid
>>
>>182396151
Toch niet normaal om zo'n onding open en bloot in je stad te zetten, waar kinderen het kunnen zien. Dat beeld schreeuwt satanisme.
>>
>>182400284
is goed baby x
>>
>>182400463
Hier vind je kruizen en iconen in het openbaar
>>
File: dostoevsky wormpill.png (305 KB, 1787x583)
305 KB
305 KB PNG
>>182398355
>>
>>182399500
2k nieuwe pc kopen
2k self care
1k kleding
rest investeren in shitty startup idee
>>
>>182399500
Gebruiken tijdens huis kopen.
>>
>>182400668
wat normaal is
>>
>>182400668
>kruizen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=TUgK26feSQA
>>
>>182400867
>>182400668
niet genoeg hakenkruizen in het openbaar
>>
>>182401051
Dat is wel iets anders…
>>
>>182401098
Jij houdt van Hitler
>>
>>182401051
KRUISEN
HET IS KRUISEN
MET EEN S
NIET KRUIZEN
>>
Net geleerd over levercirrose
Alchohol bros het is voorbij
>>
>>182401117
Mmmmh beautiful hij wou mijn volk dood tho
Alleen ben ik pro vrijheid van humor en spraak
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jRNWa0bwVh8
>>
File: 1677183466008495.png (22 KB, 1031x171)
22 KB
22 KB PNG
>>182401178
>>
>>182401146
daarom gewoon rustig doen 2-4 biertjes max per dag af en toe break dan gaat goed
>>
>>182401245
Peanut brein begrijpt donker humor en provocatie niet, sad!
>>
>>182401305
je had gewoon wat raki en sprak je waarheid
>>
>>182401146
misschien ook eens leren over Wernicke-Korsakoff syndroom
>>
Antisemitinokes pilletinis pakken nu
>>
>>182401402
Gelukkig ben ik te gierig voor veel raki drinken
>>
ik hou gwn van skinny jeans!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rtXzyrXAgug
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8FLYTU-85jw
>>
>Willem Alexander Carel Hendrik Frederik (Den Haag, 25 augustus 1851 – aldaar, 21 juni 1884), prins van Oranje, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, was de derde en jongste zoon uit het huwelijk van koning Willem III en Sophie van Württemberg.
...
>Prins Alexander stierf uiteindelijk ongehuwd en kinderloos op 32-jarige leeftijd op 21 juni 1884 aan vlektyfus. Omdat zijn vader, die met koningin Emma, zijn tweede vrouw, en hun dochtertje Wilhelmina een vakantiereis naar Duitsland en Zwitserland maakte, niet van zins was om zijn verblijf aldaar te onderbreken, werd de begrafenis alsmaar uitgesteld. De koning keerde uiteindelijk pas op 15 juli 1884 terug.
zelfs als prins kan je een incel zijn met een vader die zo'n hekel aan je heeft dat hij zelfs zijn vakantie niet wil onderbreken voor jouw begrafenis ;_;
>>
File: sebottendorff.jpg (20 KB, 461x209)
20 KB
20 KB JPG
>>182401178
>Mmmmh beautiful hij wou mijn volk dood tho
Turken werkten samen met nazis, niet openlijk zoals in WO1 maar toch.
Dan had je ook occulte nazi's van het eerste uur (Thule Gesellschaft) die zwaar Turkboe waren zoals baron von Sebottendorff (zelfverklaarde sufi). Hij heeft zelfs zelfmoord gepleegd in 1945 door vlug naar Turkije te vluchten en daar in de Bosporus te springen.
>>
File: 1647970053221.png (185 KB, 661x439)
185 KB
185 KB PNG
Samen met Cindy lamzuipen en studentenfietsen in de Dijle flikkeren
>>
>>182401580
2015 belde
Het wil zijn broek terug
>>
>>182401580
Al jouw broeken zitten strak, vette
>>
>>182401794
nee is gwn mooi
echt lelijk die geforceerde y2k baggy jeans trend
>>
>>182401723
Ummm sweetie alle Turken zijn Dönme cryptosephardim larpende als steppenomaden
>>
>>182401723
Heel Mediterranean ras is zien als 2de klasse terwijl alle beschavingen ervan kwamen, ik weiger germanix suprematie het is med suprematie
>>
>>182401718
Naar het schijnt voeden koninklijke families hun kinderen zo liefdeloos mogelijk op, al vanaf de prilste jeugd (bv moeder neemt bewust afstand van haar baby). Dit zou al een oud gebruik zijn, en als doel hebben de persoon te harden in de omgang met macht.
Geschiedenis is vol van koninklijke families die elkaar doden of verbannen, zelfs broers, puur uit machtswellust.
>>
https://clips.twitch.tv/ColdbloodedHandsomePigMoreCowbell-QK9BMNEG4ctcLTMD
>>
Alleen begrijp ik ni waarom Duitsers België 2x hebben aangevallen dat was zo onnodig gemeen tho, konden ze niet met de Britten en Fransen direct beefen in de Atlantic?
>>
>>182401937
Kweet het zo nog niet, zou moderne Italianen niet teveel macht geven. Ik heb ze graag, maar ze bakken er niet veel van buiten de keuken.
>>
zonnebril: aan
fade: scherp
wenkbrouwen: scherp
mood: kalmino
facial expression: ice cold
nagels: geknipt en buffed smooth
>>
>>182402059
Mafia is cool
>>
>>182402044
Had waarschijnlijk te maken met de Fransen die alle hoop op hun Maginotlinie hadden gezet.
Wel best mooi dat België het 18 dagen tegen de nazi-Duitsers uitgehouden heeft (Hollanders amper 3 dagen).
>>
>>182402275
Hersenloze balkanlar mentaliteit, maar uiteindelijk de schuld van verheerlijkende Hollywood films.
Allemaal leuk op afstand, tot je er zelf moet tussen leven. Zou wel eens willen zien hoe lang je het in een stad als Napels uithoudt. Dat je daar maar eens naar de beach gaat zonnen. Tussen de bergen industrieel afval dat de afvalmaffia daar constant op het strand dumpt.
>>
>>182402356
Efkes rond naar Alsace en daar elkaar afmaken zonder België vernietigen, hoe moeilijk was dat??
>>
>>182402595
belgen zijn ook bloeddorstig hoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plannen_van_Leopold_II_voor_een_aanval_op_Nederland
>>
>>182402580
100%
>>
>>182402580
Mamma mia!!!
>>
hi
>>
File: 1684962516697982.png (1.28 MB, 1706x960)
1.28 MB
1.28 MB PNG
is cup a soup goed voor je
https://www.youtube.com/watch?v=8eq2-WH7WoE
>>
>>182402949
wat een kanker video. heb er spontaan kanker van gekregen
>>
>>182403004
>>182403004
dees zijn beter >>182401624
>>182401707
>>
>>182402580
Dit, gomorra la serie gezien pohh is geen pretje
>>
>>182403033
>Amsterdam
niet gekeken
>>
>>182403107
och castortje toch
>>
NULTIEN!!!!!!!!!!!
>>
File: 1673930111524675.jpg (130 KB, 768x1024)
130 KB
130 KB JPG
>>182403170
0 2 0
>>
File: 1674588559968700.jpg (463 KB, 2646x2136)
463 KB
463 KB JPG
>>
als een ambu je aanrijdt nemen ze je dan gelijk mee of sturen ze een andere? dvw net bijna aangreden door een ambu...
>>
>>182403319
je mag gelijk mee
>>
>>182403345
oh dat is wel zo netjes van ze
>>
ik ben naakt nu alles even lekker laten bungelen
>>
niemand vroeg
>>
Ik kom van Amsterdam, ik kom van Marruecos (Madafack)
Spits blijven voor peso's (Ey, fuck, fuck)
>>
castor aub
>>
zondag het ding doen. ligt aan aar cyclus
>>
Ik wil poepen
>>
>>182403919
dan goe kaka placeren he
>>
axe black en africa zijn super lekker :)
>>
>>182404038
ben je een 12 jarige ofzo?
>>
>>182404134
old but gold :)
>>
>>182404150
gebruik nivea men
>>
File: 1668502145563790.png (167 KB, 1540x1251)
167 KB
167 KB PNG
pas op met deo
>>
002:9 kinder spel en jullie zemmels zijn allemaal aant sloape
>>
>>182404236
dit
>>
>>182404183
Ik ga proberen
>>
>>182404634
oetz heb het net ook gedaan, het is niet eens zo pijnlijk
>>
hoe vaak kunnen jullie opdrukken
>>
>>182404755
Denk dat we gewoon allebei een ijzersterke balzak hebben oetz
>>
File: 1669841568591929.png (1.14 MB, 1136x1236)
1.14 MB
1.14 MB PNG
clear skies, clear mind
>>
File: 1682974392274966.png (89 KB, 1172x311)
89 KB
89 KB PNG
wakkere emiel
>>
goedemorgen ik heb echt precies NIKS nadda nul gelezen van de draad
>>
>>182405697
hoe komt dat
>>
chemiebelg waarom staat er op de verpakking van frituurvet dat je het 10 beurten moet gebruiken? ik zit nu al op 30 ofzo oets
>>
>>182405742
ik ben net thuis en stoned als de pest en zit dit https://www.southparkstudios.com/episodes/p9i8uw/south-park-cock-magic-season-18-ep-8 te kijken

tip: stoned autorijden is kankerleuk. moet je ook doen
>>
File: IMG_2875.jpg (2.22 MB, 2268x4032)
2.22 MB
2.22 MB JPG
Nacht snackito
>>
vandaag kankergoedkoop hasj gescoord

>kom aan bij coffeeshop
>zeg 10tje haze
>ze legt wiet op schaal en staat ongeveer ~13 euro
>zeg dat beetje eroverheen niet erg is
>ze tikt bedrag aan in kassa
>27 euro
>betaal dit bedrag
>dacht bijmezelf dat het waarschijnlijk 17 euro aan wiet was en dat ze per ongeluk iets had getikt van 10 extra
>geef dit aan
>ze zegt dat ze per ongeluk iets anders had aangetikt
>ik zeg 'maak er dan maar 27 aan haze van'
>ze legt wiet op de schaal
>zeg tegen haar 'weetje wat, doe maar 10tje haze en 17 hasj '
>ze paast me zakje wat waar ze net 27 euro aan haze in had gedaan
>en doet daarna 17 euro gram hasj in ander zakje

in praktijk heb ik die hasj gewoon gratis gekregen lol. arme meid was in paniek omdat ze het bedrag te hoog had aangetikt
>>
>>182405898
smakelijk
>>
>>182406265
da kan maar da interesseert mij ni eig
>>
>>182406265
Nie geleze
>>
>>182406822
da kan maar da interesseert mij ni eig
>>
>>182406990
Nie geleze
>>
>>182407055
da kan maar da interesseert mij ni eig
>>
morge voor lunch naar de turk of subway?
>>
>>182407174
Ok maar wie vroeg??
>>
>>182407821
beide goeie keuses
>>
>>182408201
je moeder
>>
>>182408883
Sry nie geleze
>>
>>182397764
Heb liever dat die kastflikker het beschrijft oetz
>>
Ook oook oooook
>>
File: 1677454098571028.png (346 KB, 885x885)
346 KB
346 KB PNG
Iemand nog wakker?
>>
>>182410577
Ik ook oook
>>
File: 1602628398269.png (197 KB, 900x722)
197 KB
197 KB PNG
>>182410577
koekoek
>>
File: 1683318906870246.png (277 KB, 590x500)
277 KB
277 KB PNG
>>182411157
shikasi..nani dokoro....nandata?? ware ware....boku no...omae wa..binsento ban goku...dejima...nandedatebayo!!
>>
File: FLL7wmiCYkOlelgY.webm (1.78 MB, 848x480)
1.78 MB
1.78 MB WEBM
lmao it's a retarded country
>>
File: 1601471710060.jpg (230 KB, 1258x733)
230 KB
230 KB JPG
>>182412585
fugg :-DDdddd
>>
na lang loeren is dit mijn eerste paal hihi
>>
>>182413758
loer meer nieuwflikker
>>
>>182405770
Frietvet oxideert bij elk gebruik, het reageert gedeeltelijk met zuurstof in de lucht. Vergelijk met het ranzig worden van boter. Het schijnt sneller te gaan wanneer je gepaneerde dingen frituurt. Geöxideerd frietvet gaat slecht ruiken, en is ook ongezond, je kan er ziek van worden. Daarom raadt men aan om de tienmaal te verversen.
>>
Good morning hot babes :)
>>
File: 1682895195227185.jpg (20 KB, 328x370)
20 KB
20 KB JPG
>>182414172
hallo
>>
>>182405770
neem airfryer nigga
>>
>>182412585
Should've listened to the cops
>>
i sleep better at night when i know your kids dead and gone
>>
Over paar weken misschien toch van de escilatopram af en over op bupropion.
>>
>>182405770
Waarom moet je dat vragen?
Je ziet en ruikt toch dat het slecht wordt?
Mijn vet momenteel is duidelijk toe aan vervanging, en het is pas 5 keer gebruikt.
>>
>>
>>182407821
turk, subway is troep.
>>
dagelijkse reminder: in belgie kun je negers doden voor €400
>>
>>182407821
subway, turk is troep.
>>
>>182415286
Is er een groepskorting, bulkkorting?
Beetje prijzig anders, vind je niet?
>>
Ze heeft een heel mooie kut maar heel lelijke voeten OF ze heeft een heel lelijke kut maar heel mooie voeten
>>
>>182415325
1
>>
>>182415325
1

Welke flikker geeft er ook maar een neuk of voeten?
>>
Oeff schatinoke dat is like een derogatory slur you're using en dat is niet meer okay get with the timeinoke en read the room grandpa
>>
>>182415325
ken da ni
>>
>woensdag 25 graden
>donderdag 26 graden
>>
Extinction Rebellion zijn extremisten die gewoon volgens de wet bestraft dienen te worden. Bij een volgende misdaad gelijk oppakken en vervolgen. De bak in en voor de kosten laten opdraaien.
Niet moeilijk.
Het lijkt op onwil vanuit justitie om dit orderlijk aan te pakken.
>>
>>182415675
je bedoelt dat je een flikker bent?
>>
>>182415773
ze worden ook gewoon opgepakt en vervolgd, maar het probleem is dat er amper straffen staan op vandalisme of zitten op een snelweg. Dus na een paar uur politiecel en een boete of later een taakstraf komen ze weer vrij.
Gebiedsverboden worden de laatste tijd wel vaker uitgeschreven en dan kunnen ze preventief worden opgepakt maar ze zijn gewoon met heel veel, de complete zoomer generatie doet mee met deze onzin
>>
>>182415675
Ben je een flikker of een gilnicht?
>>
Kanker alcohol
Het is troep
Ik moet echt leren om er van af te blijven.
>>
File: 1685102358216519.png (2.61 MB, 1754x1169)
2.61 MB
2.61 MB PNG
>>182393606
>>
>>182416363
Het is makkelijk: Het gewoon niet drinken.
>>
Oh wretched are we husbands, who have sold
All liberty of life, all luxury,
And live as slaves of women, not as freemen.
We say we have a dowry; do we not
Endure the penalty, full of female bile,
Compared to which the bile of man's pure honey?
For men, though injured, pardon: but the women
First injure us, and then reproach us more;
They rule those whom they should not; those they should
They constantly neglect. They falsely swear;
They have no single hardship, no disease;
And yet they are complaining without end.

(Soothsayers of Alexis)
>>
>>182416363
joderij
>>
>>182416434
Ik kom lekker niet.
>>
Ik mis je babyke x
>>
File: 24343234.png (613 KB, 496x684)
613 KB
613 KB PNG
Finasteride pilletje genomen
tijd om te pitten
>>
Paal iets typisch Zuid-Hollands
>>
>>182417504
trennies
>>
>>182416363
maar vanavond gewoon weer toch
>>
File: 112323132.png (445 KB, 436x592)
445 KB
445 KB PNG
Als de finasteride ooit stopt te werken spring ik op hrt

Kaalheid is een keuze
>>
>>182417569
Begin met je micropenis eraf te hakken, minder testosteron, dus niet kaal.
>>
File: 243243342.png (1.08 MB, 755x881)
1.08 MB
1.08 MB PNG
>>182417592
Testosteron wordt niet in de penis gemaakt sukkel
>>
>>182417721
In je ballen, dat weet ik. Maar wil hakt zijn ballen er niet af met penisknip?
>>
>>182416504
Er was wel een jodinnetje bij het drinkgelag
>>
File: 1321132.png (839 KB, 776x849)
839 KB
839 KB PNG
>>182417756
De penis is esthetisch
>>
Ik zag van de week ook dat de trennie die bij ons werkt ook kaal begint te worden.
>>
>>182416514
KOM GEWOON
>>
>>182417835
Dan is ze nog niet op HRT waarschijnlijk.

Trans mannen die betalen om kaal te worden lmke
>>
>>182418163
Nee, ik wil niet geprikt worden, Youssef!
>>
>>>/g/93692420
>>
geen idee wat finasteride is maar ik vermoed dat ik die term niet in mijn google geschiedenis wil hebben
>>
>>182418549
Gewoon een medicijn die kaalheid bij 80% van de mannen remt en bij 50% van de mannen zelfs haargroei teruggeeft.
>>
>>182418197
>ze
Gemeen, hij begint kaal te worden zoals de meeste oudere mannen kaal worden.
Hij is dan ook al de 40 voorbij.
>>
>>182418601
OK, ik dacht zel wel weer iets met trennies te maken hebben. Gelukkig niet 1 man in mijn familie die kalend is, en ja ik ben blank.
>>
>>182405898
platte fritten zonder zout gast komaan he seg
>>
Eigenlijk wil ik best wel een Polakje als vd
>>
Ik wil in een lift zitten met een geil wijf en dat die lift dan vastloopt zodat ik haar kan verkrachten zonder dat ze kan ontsnappen haha
>>
>>182418905
Inderdaad
Ze zien er slechter uit dan mijn oven "patat", wat gewoon een aardappel in reepjes gesneden, in een ovenschaal gemikt, wat olie erover gewreven en in de oven voor 30 minuten gemikt was.
>>
>gisteravond dronken naar de appie
>grote tas mee, vul tas met 10 halve liters
>bij de zelfscan eerste twee gebliept en de rest op tafeltje gezet
>vul straks wel "10" in op dat schermpje
>zet alles netjes op tafeltje
>pak mijn tas
>druk op betalen
>oh kut nu staan er maar 2 blikken en niet 10
>"ping ping u kunt gecontroleerd worden"
>oke dubbel kut nu moet ik gaan uitleggen ...
>snotjong "beveiliger" en medewerker komt voor me staan
>"ja dit ziet er wel raar uit he??"
>ja klopt dit ziet er raar uit
snotjong deed alsof hij me een gunst verleende door mij te geloven.. terwijl ik nog niks gestolen had ik had gewoon een vergissing gemaakt door te vroeg op betalen te drukken en dan kan je ook meteen niet meer terug
>>
>>182419594
>u kunt gecontroleerd worden
Ik had dat gisteren, maar er kwam niemand.
Duurt echt lang voor die melding weg gaat.
>>
>>182419594
geef het terug jamal
>>
File: 20230527-124210.jpg (322 KB, 720x885)
322 KB
322 KB JPG
kutje - GEWASSEN
sushi - BESTELD
ik ben een grote meid
>>
>>182419719
goedzo grote meid
>>
Ik ben een linux gebruiker en als zodanig kijk ik op jullie neer.
>>
>>182419760
dvw ik windows 11 draai en een opdooter ben
>>
>>182415066
Rook gwn soms een stikkie om te copen, slappe
>>
>Ouders hele dag weg

Cross-dress dagje
>>
Ik wilde mee doen aan de demo in den haag, maar ik had me verslapen
>>
File: jose-mourinho-smile.jpg (20 KB, 460x288)
20 KB
20 KB JPG
>>182420218
Typische luie linkiewinkie
>>
>>182420293
Sory...
>>
File: 1152x864a-2.jpg (222 KB, 1152x864)
222 KB
222 KB JPG
Ziet er gezellig uit oetz
>>
Kankerretards
>>
File: 123865482134.jpg (54 KB, 434x359)
54 KB
54 KB JPG
ik ben beter als jou want ik leef in mijn eigen hoofd en in mijn verdwaasde beleving ben ik de beste
>>
>>182419719
Goe beseg schattinokeee :))
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kBb4wuGjAwc
>>
>>182420707
als je echt mastermatties met een kraai wilt worden dan moet je zijn ziel absorberen door schijt uit zn gat te zuigen echt waar haha en daar worde de kraaie ook heel blij van :)
>>
>>182420731
Médication immédiatement :)))))
>>
File: download20230506131845.png (323 KB, 600x600)
323 KB
323 KB PNG
Ikke uwu
>>
https://picrew.me/en/image_maker/134965/

>>182420891
>>
>>182420891
omg ik ben ook tweedee tekening gemaakt door oude mannen :DD
>>
>>182419719
Tieten: niet gepaalt
>>
>>182419760
ik ben hetero en als zodanig kijk ik op jullie neer
>>
ik kijk neer op iedereen want ik ben de protagonist van mijn eigen waanbeeldinokes
>>
File: 34241234312.png (422 KB, 581x615)
422 KB
422 KB PNG
Ik ben panseksueel en als zodanig kijk ik op jullie neer
>>
>>182420731
waar het hart van vol is loopt de mond van over
>>
>>182421160
jouw kontje stroomt anders ook over van wensdenken heurrrrrrr
>>
voellen jullie je soms ook leeg van binnen na een sociale ontmoeting
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xkewe-J2r-I
>>
>>182421277
hoe kun je je leeg voelen na een sociale ontmoeting als je vol sperma zit?
>>
waar koop je opvulmateriaal
>>
>>182421305
kweni
>>
>>182421277
Ik ben echt heel sociaal tijdens de ontmoeting en daarna sluit ik mijzelf op voor de komende maand.
>>
File: 1685187142078225.jpg (594 KB, 1024x768)
594 KB
594 KB JPG
elk tatta hier heeft een oom die er precies zo uitziet
>>
>>182421356
prima toch
>>
Cockinetti smooth
>>
>>182421356
nee hoor
>>
>>182421152
Je bent een ijdeltuit en daarom kijk je op anderen neer.
Niks te maken met je seksualiteit, want ik ben ook pan.
>>
>>182421408
plot twist: jij bent de oom
>>
File: 1659983638065650.jpg (248 KB, 1170x511)
248 KB
248 KB JPG
>>
>>182421468
tis gewoon je ma die dit heeft gestuurd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9wVesqmlvqY
>>
>>182421490
wat is jouw iq
>>
>>182421459
>ik ga gewoon absurde generaliserende stellingen uit m'n reet trekken en als iemand het daar niet mee eens is dan is die precies waar ik over mijmer >:)
waarom ben je zo
>>
>>182421510
130

alleen mama's zeggen zoneke. bitches zeggen nooit zoneke[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.