[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: körte.gif (19 KB, 450x300)
19 KB
19 KB GIF
kurva anyátok
>>
File: kurva.jpg (44 KB, 642x636)
44 KB
44 KB JPG
>>182391773
szervusz
>>
áldás, ezen posta alatt mindenki örökszűz
>>
Cigányszeksz és Fidesz.
>>
File: 36_prjFPi8.jpg (1002 KB, 2112x2816)
1002 KB
1002 KB JPG
>>
Áldás
>>
>>182391819
Áldás a szekszelő cigány fideszesekre is
>>
>>182391916
Pfúú megfürdött végre.
>>
File: 1684782246436519.webm (2.55 MB, 720x1280)
2.55 MB
2.55 MB WEBM
>>182391819

őslakos szex SZEX SZEXÓ
>>
File: 20230526_194138.jpg (860 KB, 2689x4032)
860 KB
860 KB JPG
szemradír
>>
File: 1675257033814304.jpg (158 KB, 822x802)
158 KB
158 KB JPG
a magányosnak is lehet kitartó társa
de akárhogy is szeretném, nem szeret más
>>
>>182391993
>szenvedek Brazíliában
>>
File: Fw52ZnpaMAACB7N.jpg (211 KB, 1046x1568)
211 KB
211 KB JPG
rengeted szemradírra lesz szükség
>>
File: IMG_20230514_182652.png (88 KB, 600x705)
88 KB
88 KB PNG
Boszorkányok nincsenek.
>>
Napi emlékeztető
>>
File: FxCwd_KaAAA42Bx.jpg (125 KB, 768x1024)
125 KB
125 KB JPG
>>
>>182392141
bázisolt romák
>>
File: FxB57DBaYAAdukc.jpg (805 KB, 2944x3926)
805 KB
805 KB JPG
>>
File: FxCqIMZaQAYu28V.jpg (77 KB, 1280x841)
77 KB
77 KB JPG
>>
File: 67645785.jpg (122 KB, 850x1202)
122 KB
122 KB JPG
fúúha
>>
>>182391916
>először megtalálta a szívében Vityát
>utána megtalálta a szívében Istent is
remélem hamarosan elkezd majd rizseket is postázni az instáján
>>
TESIK KIBASZOTT NAGY TÖRTÉNÉS VAN
https://www.youtube.com/watch?v=tJQb5BP1nTU
>>
>>182392453
leszarom
>>
>>182392487
megütlek
>>
File: Ilona.jpg (254 KB, 1080x2247)
254 KB
254 KB JPG
igen a barátnőm és?
>>
>>182392103
>>182392154
>>182392263
>>182392198
ÚRISTEN! Mi a terved azokkal a fapados retkekkel? Xdddd
>>
File: FxDZmrLaYAAVAo5.jpg (660 KB, 1534x2048)
660 KB
660 KB JPG
>>
mustár nem unod húzogatni a csuszkát? inkább nőket huzogass
>>
>>182392748
nem lehet a génektől
>>
Marcille fülének szexuális zaklatásszámba menő markolgatása
>>
File: FxDZmq2aQAAhXqt.jpg (676 KB, 1534x2048)
676 KB
676 KB JPG
én anélkül is megoldom a kapcsát
>>
>>182392748
ha felhagynál a mustárobszesszióval, meghalnál?
>>
>>182392838
nagyon fájdalmas lenne
>>
>>182392832
nem követem miről van szó de ez nagyon cuki kép
>>
File: 20209919.jpg (155 KB, 512x512)
155 KB
155 KB JPG
>>
>>182392888
jó nagy kaffercigány vagy
>>
>>182392955
ez fotosop
>>
na jó ez kurva vicces
>>
File: 89999559.jpg (339 KB, 576x1024)
339 KB
339 KB JPG
Eljön értem és magával visz egy sokkal szebb helyre. :3
>>
hányadik wc papír perforálásnál tepitek el a wc papírt?
>>
>>182393030
anyád a fotósopp, miért lenne az? max kicsit megszaladt a beauty filter lol
>>
>>182393146
egyszerre csak egy lap
ha otthon vagyok a végén úgyis kiveretem a zuhany alatt
>>
bár léteznének szép dagik
>>
File: 22348331.jpg (323 KB, 576x1024)
323 KB
323 KB JPG
Uhhhh, szerelmem bazdmeg!
>>
>>182393146
itt senki sem törli ki
>>
File: Fw9keUIaQAUOLJF.jpg (120 KB, 768x1024)
120 KB
120 KB JPG
>>
File: FxCIPsvaUAE02tI.jpg (528 KB, 1536x2048)
528 KB
528 KB JPG
>>
>>182393255
>>182393365
Pusztulást az összes, random 8keres kurvák jobbak.
>>
File: FxDKn9MacAEClWJ.jpg (304 KB, 1536x2048)
304 KB
304 KB JPG
>>
>>182393569
te amúgy budapesten laksz?
kit terhel a felelősség érted? a fővárost vagy a vidéket?
>>
mi a fene van ott kitakarva?
>>
x
>>
>>182394469
IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ IKSZ
>>
>>182393903
szex ümikével
makettépítés ümikével
berúgás ümikével
kéktúrázás ümikével
szalonnasütés ümikével
kézen fogva sétálás ümikével
mortal kombatozás ümikével
tojásos újhagymás gőzgombócgyártás ümikével

JÁRJÁRJÁRJÁRJÁR
>>
ukrán vagyok
>>
>>182394607
ritka bázisolt posta
>>
>>182395012
tessék menni ellentámadni
>>
hosina mizüki
>>
>>182395112
mizükizném a mizükéit
>>
>>182394987
jó de mi van ott kitakarva?
>>
File: FxDKn9PaMAEPIuO.jpg (260 KB, 1536x2048)
260 KB
260 KB JPG
>>
na folytatom a signalist, tegnap felszedtem az smg-t és ott fejezetem be
>>
sebesedett már ki az orrotok belseje?
>>
el lett baszva a hoi4 tno Albert Speer vége
>>
File: FxDu6fgaEAANEsk.jpg (766 KB, 1736x3088)
766 KB
766 KB JPG
>>
File: FxDAHxcacAEv-Fh.jpg (228 KB, 1108x1478)
228 KB
228 KB JPG
>>
Az élet szenvedés.

https://www.youtube.com/watch?v=CkgSIaEmCWQ
>>
úgy tűnik már megint elsivatagosodik a kertem
>>
>>182395826
na ez jó volt
>>
File: IMG_0168.jpg (194 KB, 1080x1350)
194 KB
194 KB JPG
>>
Felébredtem, jöttem felizgatni a szűzeket.
>>
>>182396797
nem lehet
>>
>>182396905
Te kussolsz te főszűz. A mai nap témája a szisszifikáció mellett az, hogy ki miként spórol az erőforrásokkal, milyen lépéseket tesz a bolygó megmentéséért.
>>
>>182396957
nekem nem áll fel
>>
File: losers.png (533 KB, 627x887)
533 KB
533 KB PNG
any updates on this losers ? some of them were arrested in Budapest. Are they still in jail ? Do they get anal raped daily by gypsies ?
>>
File: 1685033303912436.png (256 KB, 639x446)
256 KB
256 KB PNG
>>182396957
itt mindenki örökszűz és én így vigyázok a bolygóra
>>
>Valamennyi uniós országban bevezethetik a négynapos munkahetet

>Bevezethetik a hatnapos munkahetet Oroszországban

isten áljda amerikát
>>
>>182397022
haven't heard anything new since their arrests
apparently the German nationals were arrested in Germany
>>
>>182397022
qrd
Sorry I don't keep up with celebs
>>
>>182397362
some antifa faggots "hammer gang" fled to Hungary because the german police was after them. In Budapest they beat up an hungarian man because he was wearing camouflag trousers and they thought he is a "nazi. They were arrested in Budapest.
>>
>>182397362
(mostly) German antifa travelled to Budapest for the day of the Kitörés Túra
they beat up a bunch of Poles
they nearly killed a tobacco store clerk on his way to work for wearing fatigues

no charges yet but they were arrested on the suspicion of committing targeted violence against a member of a group
plus it was committed in a group
and it was pre-meditated
and they did it armed
for an insidious motive
they're all part of the same antifa network so "bűnszövetségben elkövetés" will likely stick too

if tried in Hungary, they're looking at up to 8 years in prison
and it's not beyond the realm of possibility that they'll face a terrorism charge on top of that
>>
>>182397022
kéne antifasiszta béen
>>
>>182398391
nekem fasiszta bn kéne
>>
>>182398677
na ez
>>182398391
te buzi meg mehetsz redditre antifa béenért, hátha kifogsz egy 120 kilós kék hajú transzit
>>
File: 1676576258298.jpg (243 KB, 1121x1122)
243 KB
243 KB JPG
>>182397865
picrel is the totally not nazi hungarian man whom they had allegedly beaten up because
>he was wearing camouflag trousers and they thought he was a "nazi"

he's actually the lead singer of the neo-nazi rock band Divízió 88 who was heading home after he performed at a party thrown for the participants of the Kitörés Emléktúra by Vér és Becsület Hungária
>>
>>182398771
mehetsz vissza redditre
>>
fuuu, az a tight body még mindig beindit
>>
>>182398771
this is forrai benedek's dad
>>
a náczi kurva anyátok
>>
>>182398771
tágíts
>>
>>182398771
és a marxista haverjaid életük végéig köcsögbarát diétán lesznek, amiért kezet mertek emelni erre a nácira
lásd be, csúd, ez nem a te földed, a fajtádnak itt nincs szava
objektíven kevesebbet ér az életetek, mint egy kövér náci trafikosé
>>
>>182401927
de a kapitalizmus nem működik és történelmileg a szocializmus felé haladunk[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.