[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1654864794994475.png (1.06 MB, 2248x900)
1.06 MB
1.06 MB PNG
ALL INFORMATION OM ALLA NATIONALDAGSTRÄFFAR TISDAGEN DEN 6 JUNI 2023 (11 dagar kvar)

NDT:
>VAR
Vid statyn av Carl Wilhelm Scheele i Humlegården, Stockholm
>NÄR?
Klockan 13:00

NDT-V:
>VAR?
Vid Scoutmonumentet i Slottsskogen, Göteborg
>NÄR?
Klockan 13:00

NDT-S/SKÅNETRÄFFEN (ST):
>VAR?
Framför Slottsmöllan, Malmö
>NÄR?
Klockan 13:00


>Vad ska man ta med?
Dryck, kondomer (valfritt), glidmedel, sverigeflagga, ett gott humör och snacks/mat att grilla.
>>
Saknar Libbes strömmar. Varför slutade han?
>>
>>182389028
ping dumpen
ping polisen
ping matgeek
ping SÄPO
yesbox ni vet vart ni ska vara, på den årliga pedofilträffen som hålls på nationaldagen och är anordnad av pedofilavsladden
>>
den här tar vi
>>
Saknar matblöjan...
>>
>>182389028
kommer hex va där?
>>
>>182389200
>han vet inte
>>
File: tweedy chill.png (550 KB, 508x494)
550 KB
550 KB PNG
softa vibez idag boys
>>
>>182389223
>Tweedy var tvungen att flytte hem till pojkrummet
Undrar om han tyckte det var värt det
>>
>>182389200
dds bötvålaren, gå tillbaka till din bögtråd.
>>
>>182389200
Det är gångavstånd från gröna linjen, så det är mycket möjligt.
>>
>>182389263
va? jag vill pussa henne mellan benen >>182389288
jaaa bra
>>
Dör av ångest.
>>
>>182389028
Varför inte gärdet? För att Geeken vet att vi hänger där?
>>
>>182389335
Vem?
>>
>>182389335
För att det är en oläglig och tråkig plats, så vi bestämde oss att flytta det mer centralt.
>>
File: glad ndt.png (815 KB, 1152x650)
815 KB
815 KB PNG
Hoppas matgeek skickar så många av er som möjligt till graven
>>
>>182389335
>>182389389
asg kingen skrämde iväg bögavsladden
>>
File: nygamlaträffbänken.jpg (715 KB, 1440x1920)
715 KB
715 KB JPG
>>182389028
Påminnelse att NDT sker på Gärdet och ALLTID har gjort det
>>
>>182389399
Det är krig. Det vore konstigt om geeken inte skickade många till graven
>>
>>182389012
nej
>>
>>182389446
>detta ses som ett fint grönområde i Stockholm
Helvete alltså. Ibland känner jag att jag har göteborgsprivilegier
>>
>>182389446
Farfar... Vem fan vill hänga på ett tomt jävla fält mitt ute i ingenstans.
>>
>>182389389
Vilka är "vi"?
>>
File: 1685119314450.jpg (595 KB, 801x1428)
595 KB
595 KB JPG
>>
>>182389490
Jo, Stockholm har de sämsta grönområdena.
>>
>>182389522
Breva en till för mig
>>
>>182389498
Tråden.
>>
>>182389522
Hunkträff snart? :3
>>
File: lionquote.jpg (114 KB, 561x610)
114 KB
114 KB JPG
https://streamable.com/ylfmle

https://streamable.com/ylfmle

https://streamable.com/ylfmle
>>
File: 1685119454222.webm (3.9 MB, 540x960)
3.9 MB
3.9 MB WEBM
Kingen!
>>
>>182389446
D1a, Kingholmträffen är på Gärdet
>>182389490
Gärdet är en stor gräsplätt där man kan ha stora events och ska inte vara någon skog mongomats
>>
https://discord.com/invite/bjzD52RKK7
>>
File: 1685119480997.png (861 KB, 1280x720)
861 KB
861 KB PNG
>>182389596
Ja:3
>>
File: ndtv2021-grill.jpg (3.84 MB, 3996x2696)
3.84 MB
3.84 MB JPG
>>182389492
>>182389490
Så sant så sant därför man går på NDT-V i Slottsskogen istället
>>
File: 8540614654064.jpg (65 KB, 570x320)
65 KB
65 KB JPG
>>182388677
>>182388763
Sverige förvandlas sakta men säkert till ett jävla byråkratstyre där folket ska hålla käften och lyssna på "experter" samtidigt som olika myndigheter mm som suger på statens tutte aldrig ska få sin finansiering ifrågasatt. Det är ingen riktigt debatt om någonting.
>>
Tjänar man bra som utvecklare?
>>
>>182389671
så sant, så sant. tycker ändå vi bör gå med i nato
>>
AFA och Matgeek kommer dyka upp vid Gärdet så gå inte dit grabbar
>>
>>182389742
Öh ja. Det är ju AFA som anordnar träffen för alla vänsterkingar i tråden
>>
>>182389611
varför är zoomers så besatta av sånt här snack med samma konstig musik i bakgrunden?
>>
>>182389742
>>182389739
>>182389727
>>182389671
>>182389658
>>182389623
En bra dag HAR man inte, den GÖR man
>>
File: 1329248_520_293.jpg (55 KB, 520x293)
55 KB
55 KB JPG
var lasermannen originalchudden?
>>
>>182389671
Glöm inte att alla myndigheter ska styras av en orubblig "värdegrund" och besittas av personer som öppet föraktar vårt land och folk
>>
>>182389792
Judar kan inte vara chuds.
>>
>>182389778
hur gör man en bra dag då
>>
>>182389820
Dricka öl
>>
>>182389820
Man tar tåget från Stockholm och åker ner till Göteborg. Stockholms ho gör detta jämt för att knulla Glenn
>>
>>182389658
Ja, tyvärr är det ju lite långt bort, så för oss upplänningar så är träffen nu flyttad till Humlegården.
>>
>>182389627
Ska du ha kjol på dig?
>>
>>182389727
Mjukvaru? De säger att medellönen ligger på ca 40k
>>
>>182389820
dra ner kalasbyxorna och skaka task inför första bästa sliddjur
>>
>>182389149
>ping SÄPO
SÄPO BEIVRAR INTE BROTT DITT EFTERBLIVNA FÅN!!! TVINGA MIG INTE ATT SÄGA DET EN ENDA GÅNG TILL!!!
>>
>>182389900
Ganska pissigt ju? Kan bara läkare tjäna bra i suediland eller vad?
>>
File: 1656197730458205.jpg (98 KB, 949x649)
98 KB
98 KB JPG
>>182389896
>>
File: 1550627029159.jpg (34 KB, 680x680)
34 KB
34 KB JPG
>>182389847
det gör jag redan
>>
File: 1606219768626.jpg (89 KB, 1080x1350)
89 KB
89 KB JPG
>>182389739
Håller med men det är ändå fult när de gråter om hur "säkerhetsläget är det värsta sedan andra världskriget" även fast vi hade Sovjet med satelliter som granne för 30 år sedan (minnet är kort) som var mycket farligare än dagens Ryssland och som hade femtekolonnare i riksdagen.
>>182389799
Detta är det värsta och när t.ex. SD vill byta ut någon enstaka så är självaste demokratin i gungning och alla bruna barn rädda
>>
>>182389929
De tog ju den där nazistpedofilen
>>
File: 1669136896665021.png (195 KB, 540x360)
195 KB
195 KB PNG
>Gärdet. Det är på Gärdet!
Sluta tramsa, farfar. Alla vet att det är i Humlegården i år. Varför gnäller du så mycket, du ska ju ändå sova middag på boendet när träffen är.
>>
>>182389028
Alla riktiga kommet till Husbyträffen på bänken utanför ICA
>>
Möts utanför Libbes lägenhet på NDT

Det blir tjack och gangbang
>>
>>182389932
Inte ens läkare tjänar bra här jämfört med resten av världen
Kanske med 10 års erfarenhet, men det är väl samma för utvecklare, kanske kommer upp i 50k
>>
File: 1685115889151542.webm (2 MB, 576x1024)
2 MB
2 MB WEBM
Pv...
>>
>>182390253
Varför ska läkare här tjäna bra? Dom gör ju ingenting.
>>
>>182390328
Neka vård när du blir gammal då
>>
>>182390301
Va det där är ju bara en kvinna
>>
>>182390356
Kirurger gör mirakel, läkare bara skriver ut medicin
>>
>>182390253
i Sverige har läkare en stadig ström av arbete tack vare statens ovilja att informera om riskerna med vete, socker och 5G
>>
>>182390356
Kommer ju ändå inte få någon. Istället får man köa i några år på en remis och sedan när man äntligen får en tid blir man fel medicinerad.
>>
>>182390376
Elakt!
>>
File: 1672196176702687.webm (2.93 MB, 540x960)
2.93 MB
2.93 MB WEBM
>>182390376
>>182390301
>>
>>182390424
Ja? Skippa besöken då
>>
Kvinnor be lajk:
>Jag är trans, men jag dejtar män och vägrar att bete mig maskulint, men du måste fortfarande kalla mig för han/honom eller de/dem
>>
>>182390504
Läskigt hur vanligt det har blivit att tonårstjejer vill ta test och bli män.
>>
File: 1628204333276.jpg (126 KB, 600x600)
126 KB
126 KB JPG
>>182389028
>Cuckholm
>>
>>182390659
Kom till Lund!
>>
>>182390644
De är hjärntvättade till att tro att vara man = ez mode när det är tvärtom. Rätt roligt när de hugger pattarna av sig och blir 160cm incelmän.
>>
Bajsödemet
>>
på min tid var man antigen rökare, wow-nörd eller sportmongo.
>>
File: Bögtvålaren.jpg (2.31 MB, 2316x3088)
2.31 MB
2.31 MB JPG
Här har ni honom.
>>
>>182390729
han behöver pv..
>>
File: ha en bra dag.jpg (25 KB, 600x400)
25 KB
25 KB JPG
>>182390781
>>182390729
>>182390728
>>182390713
>>182390697
>>182390686
Sluta sitta i tråden och GÖR en bra dag
>>
>>182390781
en pozzdaddy till en pys :3
>>
>>182390819
vet inte hur
>>
File: 635346.png (130 KB, 410x357)
130 KB
130 KB PNG
>>182390686
>Lund
>>
>>182390819
>växte upp i världens bästa tid
>GÖR EN BRA DAG
>>
>>182390819
Kan inte. Jag kan bara GÖRA en dålig dag.
>>
>>182390729
Mongovibbarna + bögvibbar direkt
>>
>>182390848
Gör en drake och gå till stranden.
>>
>>182390858
Ja, kom till Lund.
>>
>>182390904
kul i en minut typ
>>
>>182389028
jag tänker stå på avstånd och titta med min kikare
>>
File: 1678978537190353.png (2.95 MB, 1932x2576)
2.95 MB
2.95 MB PNG
Behöver henne.
>>
File: lionquote4.jpg (86 KB, 564x686)
86 KB
86 KB JPG
https://youtu.be/o85fDLH8vls

https://youtu.be/o85fDLH8vls

https://youtu.be/o85fDLH8vls
>>
>>182390955
På vilken av träffarna?
>>
File: 1615120610838.jpg (35 KB, 400x387)
35 KB
35 KB JPG
>>182390908
You have no idea what that means in hindi, Laura
>>
>>182390939
Gör två extra till intresserade främlingar så ni kan flygfajtas.
>>
>>182391049
Why do you think I brought it up, you retard.
>>
>>182390992
https://discord.com/invite/bjzD52RKK7
>>
>>182390955
Jag tänker stå på ännu längre avstånd och titta på dig med min kikare.
>>
*styr dina myndigheter och tar myndighetsbeslut*
>>
File: olesyaliberman-01.jpg (200 KB, 1393x848)
200 KB
200 KB JPG
>>
File: 1675775724912356.png (546 KB, 454x640)
546 KB
546 KB PNG
>>182390955
>>182391075
Nästa träff kommer vara i katakomberna i paris, försök spana med kikare där.
>>
File: 1615400885665.png (142 KB, 800x760)
142 KB
142 KB PNG
>>182391073
Ok laura
>>
>>182391160
Jaha, vad gör hon på sin ström då?
>>
>>182391125
Det behövs en riktigt otäck katastrof eller något. Typ ett meteoritnedslag eller kanske en bajsflod som river samhällets runder till botten
>>
>fint väder
>går promenad
>haltar hem pga nageltrång
jippi dags att försöka få en tid hos vårdcentralen om 3 månader :D
>>
File: 5640654654065465451.jpg (3.91 MB, 2592x3393)
3.91 MB
3.91 MB JPG
>>182391125
>>
>>182391251
Var inte rädd att skaffa större skor.
Du må känna dig som en lurendrejare, och lite klumpig. Men det är värt det.
>>
>>182391245
d1a
>>
>>182391125
>>182391282
asgeek
>>
>>182389261
>hamnar på dumpen två gånger
Tänker ens tweedy
>>
>>182391245
>NEJ FOLK BEHANDLAR VARANDRA MED RESPEKT OCH VILL HA EN BÄTTRE VÄRLD! MILJARDER MÅSTE DÖ
>>
>>182391251
der König
>>
>>182391290
faktiskt skaffat nya skor, så stora där fram jag kunde hitta, kan typ spreta med tårna till och med men nageln är redan knullad så dom måste väl skära bort skiten eller nåt
gick med bajsskor i typ 20 år så fötterna ser muterade ut
>>
>>182391239
pratar mest en massa skit
>>
File: 1685121957934.jpg (129 KB, 1584x1079)
129 KB
129 KB JPG
asg
>>
>>182391251
https://www.youtube.com/watch?v=L8humYC7Eko
>>
>>182391251
>vårdcentralen för nageltrång
okej bögen
>>
>>182391327
En gång, två gånger, hundra gånger. Vad gör det ens för skillnad?
>>
>>182391410
aj aj aj /pol/ gillar inte det här
>>
>>182391356
Minns som tonåring när jag gick till vårdcentralen för problem med nageltrång.
Skulle återkomma på ett bokat möte för att åtgärda det.
Kommer tillbaka, det är en annan läkare, han säger att det inte finns något att göra åt det.
Trotts att den bokade tiden var specifikt för att skära i tån.
>>
Har fastat i 24h nu. Bör jag äta något eller lägga mig utan mat så att jag kan gå ca 36h utan mat?
>>
>>182391410
Kina, Indien, och Pakistan har alla tre kärnvapen, och har alla tre haft militära konflikter över delat utrymme.
>>
Sen februari har hex nämts ca 500 gånger per månad
>>
>>182391493
jo varit med om liknande med vården och psykiatrin
vet inte om det är lathet eller brist på tid och personal men så är det
>>
>>182391532
Hon försvann väl i februari
>>
>>182391528
>>182391410
För att inte tala om att Argentina ockuperade Brittisk mark under någon eller några veckor (minns inte tidsspannet).
>>
>>182391495
Det är nu det roliga börjar pysen. Lägg dig och sov ikväll, sen kommer du vakna tidigt av dig själv. Håller du dig i ett par timmar till efter det kommer du inte hunger längre samtidigt som du får en energiboost. Kör tills på måndag!
t. fastar när jag börjar må dåligt-expert.
>>
>>182391452
1 gånger 0 är 0 men 0 gånger 1 är 1
>>
>>182391493
en kombis fick en tånageloperation utan att behöva det när han låg inne för annat
>>
>>182391015
De du
>>
helt jävla efterblivna är ni

bara fixa nageln med en kniv så slipper ni nageltrång, tar en minut
>>
>>182389200
aa men h0m0 och hans kompisar kommer hålla andra på respektabelt avstånd
>>
File: 1684983633762489.webm (1.28 MB, 640x640)
1.28 MB
1.28 MB WEBM
Vad fan gör ni inomhus på en varm fredagskväll? Lönehelg?

Själv är jag sjuk men förstår inte er
>>
>>182391251
En bra fot HAR man inte, den GÖR man
>>
>>182391655
Dds nbögus
>>
>>182391655
dds fjärtus
>>
>>182391655
Vad annars ska man göra?
Får ingen njutning av sådant man anses ska vilja göra här i livet.
>>
>>182391655
jaaa löning gå ut och dricka och smutta bbc
>>
File: 1375668987176.png (9 KB, 470x454)
9 KB
9 KB PNG
>>182391666
>>
>lönehelg
Festar nbögar bort lönen första helgen eller va?
>>
>>182391580
>kommer du vakna tidigt av dig själv
lol, ne
>Håller du dig i ett par timmar till efter det kommer du inte hunger längre samtidigt som du får en energiboost.
Min längsta fasta var typ 42h, tror inte jag kände någon energiboost.
>Kör tills på måndag!
Eh, har mat hemma som måste ätas imorgon.
>>
>>182391866
jabox
>>
Vafan krävs de för att bli kommunpolitiker?
Det verkar ju antingen vara politiserade totala cpn som inte känner till sin egna förmåga, eller karriärister som är tar sig fram via fulspel och karisma.
>>
Incelsparade 100 lax på ett par månader igen
>>
Behöver en "Breastfeeding hand expression tutorial"-flickvän
>>
Kommer aldrig fatta folk som köper massa shots, aldrig i livet att man betalar 80kr för några cl. Dricker mig bara nästan full innan jag går dit.
>>
>>182391866
Ja de spenderar tusentals på fredagar och lördagar på bice
>>
>>182390729
Vill ha mer än bilden broder. Ge dig själv en 14 dagars semester och spill bönorna.
>>
tjänat 53k på nvda denna veckan
>>
>>182391866
Hör jämt folk i plugget som pratar om hur de knappt har pengar. Helt otroligt
>>
>>182391942
de är connected
>>
>>182391866
Typ. Väldigt mycket knark i omlopp på helgen bland alla typer av nbögar på lönehelger. Främst kokain men tjack är också vanligt
>>
File: mikail_yuksel.jpg (95 KB, 753x1088)
95 KB
95 KB JPG
nästa riksdagsval bröder inshallah
>>
File: 1655411626936163.jpg (76 KB, 750x800)
76 KB
76 KB JPG
> tjänat 53k på nvda denna veckan
>>
File: 1672860191312366.jpg (2.39 MB, 2619x3283)
2.39 MB
2.39 MB JPG
Suicidtankarskovet har börjat igen, be för mig bröder
>>
>>182389618
BLEKT.SE
>>
>>182392018
jag ser inte alls ut sådär
>>
File: 6850694540.png (1.59 MB, 827x817)
1.59 MB
1.59 MB PNG
>>182391979
>t.
>>
>>182391942
Satte dina föräldrar dig i ett ungdomsparti från ung ålder? Om inte, så tyvärr, lär aldrig ske.
>>
File: 1673738859904002.jpg (184 KB, 1080x1350)
184 KB
184 KB JPG
Hur kommer det sig att ingen av onlajnbörshajarna som påstår sig få världens överavkastning driver en fond eller dyl?
>>
>>182391979
-30% kapitalbeskattning, beroende på vilken depåform du använder
>>
>>182392023
Det heter faktiskt självbefrielse nuförtiden
>>
File: 1685123107951.jpg (77 KB, 768x568)
77 KB
77 KB JPG
>dkn kommer aldrig vara en munk som brygger öl
>>
>>182392042
Du är ful som fan
>>
https://old.reddit.com/r/Destiny/comments/13rauy0/zherka_went_live_from_sneakos_place/
Blir oironiskt avundsjuk när jag ser sånt här
>>
>>182392023
Så, bönen är lagd. Får se om det blev något.
Dock suger jag på att be, men det är vad det är.
>>
File: IMG_0342-Kopia.jpg (539 KB, 1690x1851)
539 KB
539 KB JPG
>20-åriga riksdagsledamöter/partiledare
>andra generationens flykting
>utländskt medborgarskap
>>
>>182392201
>>20-åriga riksdagsledamöter/partiledare
Vad är felet med detta?
>>
är spacetime som en filt som trycker ner allt
>>
>>182392190
Skaffa ett liv, jonte.
>>
>>182392265
man borde vara MINST 50 för att få sitta i riksdagen
en snorunge som bara gymmat och spelat fortnajt vet inget om världen
>>
>>182392101
mongo mats...jag använder isk
>>
kan vi inte skynda på med deus ex skiten så vi kan byta ut våra taskiga ben och organ? vad fan håller elon bögen på med egentligen?
>>
>>182391655
de tänker på bwc
>>
>>182391344
Fast för vem är det en bättre värld? När Sverige är ekvivalent med Syrien eller Afghanistan kommer det onekligen vara en sämre värld för alla svenskar och +/- 0 för alla som tog sin kultur med sig, så vad är poängen? Mångfald funkar bara om parterna är någorlunda likvärdiga i sin respekt till de andra.
>>
zherka gick direkt från sneakos ställe
>>
File: 1685123434828.jpg (32 KB, 1024x937)
32 KB
32 KB JPG
Är ni pedofiler på riktigt?
>>
Ny ryck!!
>>
>>182392370
zherka sneako herpo derpo
>>
>>182392338
Ja jäsiken, låta andra läsa ens tankar och möjligen kontrollera ens kropp eller rent av ens hjärna. Shit vad roligt!
>>
>>182392447
skillnaden mot nu är att då kan jag iaf sparka sönder betong och se igenom väggar
>>
>>182392370
varför stannade han inte
>>
>>182392324
JAAAA MASSA HJÄRNDÖDA SPRÄNGARE I RIKSDAGEN SOM INTE BRYR SIG ETT PISS OM VÄRLDEN WAHOOO
>>
rakade mig nyss (i ansiktet)
>>
>>182392394
enligt jänkarnas och folk hjärntvättade av jänkarnas standard ja, enligt icke hjärnskadade nej
>>
>>182392583
Ett bra skägg HAR man inte, det GÖR man
>>
>>182392477
Det kan du göra utan ett hjärnimplantat.
Vore mycket mer säkert att bara sätta fast datorer till ryggraden eller synnerven.
>>
>>182392603
suedikåpet
>>
>>182392630
vill flytta mitt sinne och ladda upp det till en sån där terminator
>>
varför kan suediboy inte odla skägg?
>>
>>182392674
Hahaha, aja, ha så kul med livet. Jag kommer iallafall kunna undvika allt lidande genom att dö. Samma kommer inte kunna sägas om dig.
>>
File: 1684333990141.jpg (96 KB, 1024x576)
96 KB
96 KB JPG
>>182392394
Hemlis
>>
File: klimat klara 4.jpg (251 KB, 1170x2080)
251 KB
251 KB JPG
behöver en sån
>>
File: 1685123954741.jpg (39 KB, 306x306)
39 KB
39 KB JPG
Man ska sticka från ett förhållande när man alltid är rädd hon ska tjafsa emot en va?
>>
Vad för film ska jag se idag
>>
>dkn blev inbjuden av bögtvålaren aka Västerås till discord och blev groomad
Ni kan inte förstå hur många bilder på sin kuk den här mannen har skickat till mig.
>>
>>182392831
F1h1
>>
>>182392803
>>
>>182392394
nej, vill bara ha en fv som är 13 år som jag kan göra till en fin fru utav
>>
>>182392895
Va det där är ju en clittyfilm?
>>
>>182392586
asg vilket jävla kåp
är du 25 skulle folk kolla snett på dig om du dejtade en 18 åring
>>
>>182392951
se den bara din megabög
>>
>>182392935
>minst pedofila högerbögen
>>
>>182392831
f1gäj
>>182392780
fyfan va jag ska mobba dig på nationaldagen
>>
File: 1635416914050.png (128 KB, 399x536)
128 KB
128 KB PNG
Är bara 23 men har redan börjat få massa sår i ögonen som dyker upp då och då, hoppas man inte blir blind
>>
>>182392978
Ska ge libbe 20 kr att försvara mig för
>>
>>182393020
har sår på vänstra sidan av qken efter att ha kliat för mycket
>>
File: 20230526_200221.jpg (999 KB, 2000x1500)
999 KB
999 KB JPG
Lagade kyckling i glasmatlåda.
>>
Bastard burgers är så jävla god mat, helt otrolig
>>
>>182393063
Bara att sluta klia, mina sår kommer från absolut ingenstans och jag måste ta ögondroppar med antibiotika typ varje timma om jag inte vill att mina ögon ska bli permaheemade
>>
>>182392976
>fru
>bög
är du cp?
>>
>>182393090
>11 klyftor
sissyclitty in da threadden
>>
>>182393020
börjar alltmer fundera på om det inte är bäst att leva som dom gjorde förr och dö innan man blir gammal
>erövra grannen
>våldta och supa vin
>stupa i nästa strid
>frun uppfostrar nästa generation
>>
>>182392964
nej
>>
>>182393090
gott
>>
>>182392964
har dejtat en 16åring när jag var 25, blev inbjuden av familjen när jag fyllde 26 och morsan laga mat åt mig. tyvär, ni ickechäds får nöja er med begagnad slida
>>
File: so.jpg (49 KB, 637x358)
49 KB
49 KB JPG
>>182392394
bara imaginära lolisar
>>
>>182393157
kingen
>>
>>182393143
Va hur hände detta och vilken connyhåla var det i
>>
>>182393157
>>182393183
kingen
>>
>>182393120
12 :)
>>
>>182393143
var tjejen oskuld eller
>>
Det sprutar bice ur mitt ärschle
>>
>>182393177
hon bara ljög på dejtingappen hur gammal hon var. I sverige nära till civilisation hände detta
>>
>kallar sig själv chad när han sitter på kanalen kl 20 på en lönehelg
>>
File: 1685108198073690.png (800 KB, 750x742)
800 KB
800 KB PNG
>>182393257
Håll käften
>>
>>182393090
Mmm bränd kyckling som inte är marinerad, yippie vad gott
>>
>>182393245
>I sverige nära till civilisation hände detta
Så i en brutal connyhåla
>>
>>182393227
ja
>>182393282
>connyhåla
vafan är det ens?
>>
>>182393328
>ja
Krämpajade du första gången du knullade
>>
>>182393276
Bara att skrapa bort lite.
>>
>i sverigetråden en fredag
blattar och suedi
>ute och festar
mörk suedi
>>
>>182393229
snälla lajvströmma biceströmmen
>>
>>182393367
asg frågemongot
>>
>>182392831
doxxa honom
>>
File: 33146.png (461 KB, 1024x960)
461 KB
461 KB PNG
>ASS - HOLE!
>>
>>182393368
nä bara att äta
>>
>frågemongot
>matgeekpedofilen
>lundpedofilen
>warhammerpedofilen
>pedofilavsladden
ja jäklar vad livat det var i tråden idag
>>
>>182392799
Borde gjort detta. Har gjort slut flera gånger nu
>>
behöver ett job där man inte behöver bil, får gå hem när man är klar, kan sova 2-3 timmar.
>>
>>182393143
Hur fan mådde du inte illa av att dejta en så ung tjej, fyfan vad vidrig du är
>>
>>182393437
Alla mongon är inda house samtidigt. Vilket drag!
>>
>>182393114
Nybög
>>
>>182393392
Att kunna fråga öppet är det vackra med kanalen
>>
>>182393328
>vafan är det ens?
Ett litet samhälle med massa WT mongon
>>
>>182393525
>wahoo ställa samma frågor om och om och om och om igen
mm vackert
>>
dejtade en tjej i 3 månader sen tyckte jag hon såg så jävla ful ut en kväll när hon sov så bestämde mig för att aldrig mer träffa henne
>>
>>182393143
Varför tog det slut då
>>
Vi borde ha en separat tråd för pedofiler
>>
Glockengold Multivitamin 2L
>>
>>182393574
Elakanon!
>>
>>182393653
Min blattebroder
>>
glocken gold och solrosfrön en solig dag i skärholmen centrum men polarna yesbox det var barndomen det
brukade snacka skit och skjuta knallpistoler
>>
när börjar skogsbrandsäsongen?
>>
>>182393837
Isse....
>>
File: 81Gf8dfGrmL._UL1500_N.jpg (39 KB, 800x748)
39 KB
39 KB JPG
If i go wearing this into swedish park will women gather around me and want to have sex with me?
>>
>>182393880
jag är serb
>>
>>182393653
Shahen
Imamen
Sultanen
Emiren
>>
>>182393865
Den har börjat. Köp en engångsgrill och gå nötter
>>
>>182393574
B&r
>>
>>182393938
va
>>
>>182393948
Baserat och rödpillat. Föddes du igår eller?
>>
>>182393895
No, but I will
>>
>>182393979
jag är assyr
>>
Fattade idag att & är ett litet e och ett litet t som skrivits ihop. "et" är och på latin
>>
>>182393915
>>182393989
Ni är vita.
>>
File: 1671780269142356.jpg (985 KB, 3187x3188)
985 KB
985 KB JPG
>>182393574
Hatar män
t. femcel
>>
File: Fv1r1DmaYAIbDXt.png (126 KB, 865x1142)
126 KB
126 KB PNG
snart läggdags
>>
>>182394012
serber och assyrer är vita ja
>>
>>182394022
femcels existerar inte
>>
>>182394045
AHAHAHAHAHA VRÅLGARVAR
>>
File: 1664381973134697.jpg (1.59 MB, 1170x1454)
1.59 MB
1.59 MB JPG
nån mer här som bygger lego?
>>
>>182394063
Kåp, zoomalier kommer aldrig bli vita
>>
>>182394063
kåp 99% av serber i sverige ser mer svenska ut en svenskar
>>
>>182393992
Va
>>
File: 1646373556767.gif (2.91 MB, 498x406)
2.91 MB
2.91 MB GIF
>>182394103
>>
File: 1672003782980639.gif (2.82 MB, 355x441)
2.82 MB
2.82 MB GIF
vill ha franskpajfv
>>
File: 1656545328002710.jpg (162 KB, 700x1050)
162 KB
162 KB JPG
>>182393982
Swedish bois are cute ngl, they probably even use more beauty products than Finnish women.
>>
>>182394172
Obviously. Finnish women don't even use deoderant
>>
>>182394161
serber ser ut så här
>>
>>182394103
>en
>>
>>182392201
Svennen be lajk
>det är klart att den här klaninröstade individen kommer att agera i Sveriges intresse och inte har några andra tillhörigheter som värdesätts högre det är en galen främlingsfientlig konspirationsteori som inte har några belägg i verkligheten minsann mim kusin har faktiskt amerikanskt pass och han är så svensk man kan bli!
>>
>>182394214
Inte de jag har sett asg, de ser ut som ökenvandrare
>>
>>182394277
mm för du sitter vid datorn hela dagen
>>
serber be lajk
>ey svenne du vet jag? jag vara vit. du inte tycka så? wallah jag skickar kusiner på dig svenne! säg att jag vit annars vi göra kaoz med dig! *stjäl din cykel*
>>
Hade velat träffa en riktig femcel på NDT
>>
plingar på grindr ~
>>
>>182394344
Va
>>
File: 1546335266675.jpg (10 KB, 250x245)
10 KB
10 KB JPG
>>182394292
Fint kåp Serbus ibn Ahmed, påminnelse om att din gammelfarmor blev våldtagen av en turk.
>>
File: 1683607567472350.jpg (408 KB, 1296x1605)
408 KB
408 KB JPG
>>182394209
Rain and lakewater is just fine and still better than what nu-swedish women do.

Just found out somali women actually put that disgusting smelling smoke under their robes to cleanse their stiched up pussies.
>>
>>
>>182394330
Vi vågar ju inte träffa folk.. annars hade vi inte varit femcels :/
>>
>>182393367
nej hon var rädd för min bautakuk. hon klämde in ollonet och reagerade som en kåt rå rent allmänt
>>182393607
inte slut
>>
File: SERBIAN.jpg (65 KB, 1280x720)
65 KB
65 KB JPG
serber är vita
>>
File: average serb diaspora.jpg (262 KB, 1584x864)
262 KB
262 KB JPG
>>182394429
>>
>höhöhö dags att ljuga i Sverigetråden för att få du:n
>>
>>182394521
så sant så sant
>>
>>182394449
hur blir man 20cm längre?
>>
File: 1435224355257.jpg (179 KB, 1087x1080)
179 KB
179 KB JPG
>>182394449
kek
>>
höhöhö dags att ljuga på krogen för att få ligg
>>
>>182394582
d1a
om man ändå var på krogen
>>
>>182394396
Bara sluta var så jävla tråkig, ta en eller två shot vodka och bara kom din lajvare
>>
>>182394582
brukar fungera favä
>>
finns många kingliga filmer nu på SVT Play
se snabbt
https://www.svtplay.se/video/jMd2QYw/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles
https://www.svtplay.se/video/eWV7bJL/det-ljuva-livet
https://www.svtplay.se/video/eZYvG9x/old-boy-hamnden
https://www.svtplay.se/video/KZm2MoD/ordet
>>
>>182394692
d1a, min farsa brukade dra att han flög JAS-plan
>>
>>182394778
asg din morsa är korkad
>>
File: tenor.gif (1 MB, 498x280)
1 MB
1 MB GIF
https://youtu.be/9yRme0C2pmI
>>
Hungrig
>>
>>182394796
asg
>>
File: 1659871395583143.png (16 KB, 640x934)
16 KB
16 KB PNG
>>182394803
Man förstår var zoomare fick sin rizz ifrån. Vi millenier hade inte en chans
>>
>>182394845

>>182394845

>>182394845

>>182394845

>>182394845

>>182394845
>>
>>182394849
dendär musikvideon är 13+ år gammal[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.