[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1684677316080688.png (45 KB, 1080x1080)
45 KB
45 KB PNG
Forrige tråd >>182329547
>>
File: 1674959634380558.jpg (166 KB, 1100x550)
166 KB
166 KB JPG
>>182388637
Elsker mine skandi-brødrer
Tak fordi i er her, uden jer ville tråden ikke være det samme, og fyldt med uhyggere
>>
File: 1672129714183976.gif (1.88 MB, 615x374)
1.88 MB
1.88 MB GIF
Skål dags för öl och spel.
https://www.youtube.com/watch?v=oNS0oQ21DEg
>>182388820
Älskar dig med min broder.
>>
3 øler
m&ms
pitsa
spill

ja der skal hygges mand, men jeg skal ikke jerke i dag, har jævlig svak sprut og orgasme om jeg jerker hver dag
>>
Nogen som har "DET FREDAG, HVAD SPILLER DU, HVAD DRIKKER DU osv." billedet?
>>
File: fredag.png (25 KB, 851x710)
25 KB
25 KB PNG
>>182388974
bare på engelsk
>>
File: fredag_norsk.jpg (269 KB, 851x793)
269 KB
269 KB JPG
>>182388974
>>
>>182389119
Du glemte at skrive
>HVAD SPISER DU?
>HVAD DRIKKER DU?
>HVAD LÆSER DU?
>HVAD HØRER DU?
>>
"Vers 1: Orgi-E]
(Ah) Har røget så meget cigar, jeg stinker af Maradona
Få din røv her hen, så jeg ka' stik' dig på min sofa
Smid mig som en frømand, sæt dig på min kronprins
Du si'r, jeg' kongen, når du ser, jeg har en stor svans
Rulleskøjter og hår på fissen
De sutter bollesprøjte som en pornofilm
Palperer prostata, braiserer min' klodser
Vi' Olsen-banden på euforiserende stoffer
Det er lyden af at bli' kneppet rigtigt godt og pronto
Min nosso er deliciozo, min musik er Gonzo
Ligesom glæden ved at køre i en Mercedes
Læn dig tilbage, og synk helt ned i sæddet
Svæv ind i interiøret i en duft af læder
Og jeg elsker dem mature, nogle ka' li' de unge bedre
Hun har mig i hele hendes ansigt
Jeg spermer dig i munden, det er rent slik"
Forstår ikke hvorfor så mange kvinder lytter til suspekt?
>>
File: 1520280556043.jpg (47 KB, 720x960)
47 KB
47 KB JPG
god afton mina norra bröder!
>>
åh Skandi
>>
>>182389484
God aften!
>>
File: Arizona_Iced_Tea.jpg (20 KB, 470x470)
20 KB
20 KB JPG
ætla að prufa arizona ferskjute
>>
>>182389829
er den god?
>>
File: 1533921842856.jpg (185 KB, 800x600)
185 KB
185 KB JPG
DET ER FREDAG AFTEN, DRENGE
>SPILLER
>SER
>HØRER
>LÆSER
>SPISER
>DRIKKER
>ONANERER
>FØLER
>HYGGER
>>
File: 1676951491787785.jpg (23 KB, 257x320)
23 KB
23 KB JPG
>>182389920
>SPILLER
Teamfight Tactics/TFT
>SER
Black Lagoon
>HØRER
Dialekten - Stiplede Linjer
>LÆSER
William Gibson Count Zero
>SPISER
Spaghetti med kødsovs!!!
>DRIKKER
Blå royal!
>ONANERER
Til tykke kinesiske gamle damer
>FØLER
Mig glad!
>HYGGER
JEP
>>
File: vigggo.webm (1.86 MB, 1280x720)
1.86 MB
1.86 MB WEBM
>håravfallet verkar bara va stress-inducerat
de är nu det vänder
>>
>>182389920
>>SPILLER
Sikkert bannerlord senere
>>SER
Jøderørvideoer om bilberging i Utah
>>HØRER
Se over
>>LÆSER
Int
>>SPISER
Ingenting
>>DRIKKER
Ingenting
>>ONANERER
Ikke
>>FØLER
Lidelse
>>HYGGER
Aldri
>>
>>182389920
>>SPILLER
binding of isaac, og potensielt noe på switch eller xbox
>>SER
youtune
>>HØRER
youtube
>>LÆSER
kanskje litt berserk
>>SPISER
hjemmelaget pizza
>>DRIKKER
øler
>>ONANERER
ikke i dag
>>FØLER
rolig
>>HYGGER
ja
>>
>>182390195
>hjemmelaget pizza
Hvad kommer der på pizzaen?
>>
File: 1666156231389147.png (732 KB, 891x889)
732 KB
732 KB PNG
>>182389920
>SPILLER
Hrot
>SER
Inget just nu
>HØRER
OST
>LÆSER
Dungeon meshi(läser om den)
>SPISER
Singaporean spicy noodles
>DRIKKER
Pmax, öl och vatten
>ONANERER
Snart...
>FØLER
Haha aa
>HYGGER
aaaaaaaaaa
>>
>SPILLER
Vampire Survivors kanske, spelar nästan inget längre
>SER
Pusher 2 eller Andrei Rublev
>HØRER
Zappa
>LÆSER
Inte ikväll
>SPISER
Indisk mat
>DRIKKER
Leffe, Rioja
>ONANERER
gigachadstop.jpg
>FØLER
Det är ok
>HYGGER
Jo man har ju druckit lite så
>>
>nå anon har du nogle planer for den forlængede weekend?
nej jeg skal bare slappe af (drikke øl, jerke og hovedknalde)
>>
>>182389451
Kazakstan
>>
File: 1684470764604944.png (42 KB, 697x642)
42 KB
42 KB PNG
>>182390310
kjøttdeig, cherry tomater, løk og jalapenos
>>
>>182389920
>SPILLER
Pawnbarian og Bloodstained: Ritual of the Night.
>SER
Kommer an på om jeg kan få låst Netflix op igen.
>HØRER
Salvia.
>LÆSER
/int/
>SPISER
Kylling på dåse.
>DRIKKER
Pepsi Max.
>ONANERER
Nej.
>FØLER
Mig godt tilpads. Det har været en hyggelig dag med familien.
>HYGGER
Du ved det broder lort.
>>
Aalborganon, hvad tid skal vi komme i morgen?
>>
>>182390195
>binding of isaac
Hvor langt er du kommet ift. oplåsninger.
>>
File: 1685045870385488.webm (2.4 MB, 720x1280)
2.4 MB
2.4 MB WEBM
Tykke kina kone barm
>>
>>182389920
>>SPILLER
Næsten færdig med fulde gennemførelser af Spyro 1 og Crash 2 som jeg spiller på psp
>>SER
https://youtu.be/kJqL1uIsGvg?t=49
>>HØRER
https://youtu.be/Z37DsiaAyAc?t=126
>>SPISER
Pariserbøf
>>DRIKKER
Vand
>>ONANERER
>>182391913
>>FØLER
Ok
>>
>>182391148
>>kjøttdeig, cherry tomater, løk og jalapenos
Min tunge kilder ved tanken, købte en færdiglavet pizza med jalapenos og jeg glæder mig
>>
File: frog_frens.jpg (80 KB, 1387x702)
80 KB
80 KB JPG
>>182392195
hygg deg mand
>>
File: ricky.gif (832 KB, 320x240)
832 KB
832 KB GIF
>>182391148
>kjøttdeig
>>
Anstrengelse, det er livet
>>
File: 1660540078374774.webm (561 KB, 1280x720)
561 KB
561 KB WEBM
https://www.youtube.com/watch?v=LuKGGz-0Q7s
>>
>>182389920
>Spiller
Intet
>Ser
Hvad der er på skærmen
>Læser
Nogle wikipedia sider om sønderjyske stationsbyer
>Spiser
Ingenting
>Drikker
Royal Classic
>Onanerer
Ikke lige nu
>Føler
Jeg ikke engang ved det ved dette punkt
>Hygger
Hygger mig i tråden
>>
File: 1649137950086.jpg (458 KB, 3583x2894)
458 KB
458 KB JPG
vem är vem?
>>
>>182392303
Gulböj
>>
>>182392312
ja, være på arbejde hele ugen og så jerke hele weekenden
>>
Hvilken landsdel er i fra?
/østjylland/ melder ind
>>
>>182392876
rød lolland-falster rapporterer ind
>>
File: Skärmklipp.png (977 KB, 795x721)
977 KB
977 KB PNG
Hur borden vänder sig
>>
>>182392934
er du også sur over afvandingen af rødby fjord?
>>
>>182392876
Sønderjylland til stede.
>>
>>182392971
?
>>
>>182393035
>Rødby Fjord eller Rødbyfjord var indtil 1878 en fjord, der forbandt købstaden Rødby med Femern Bælt. I november 1872 blev Lolland-Falster ramt af en voldsom storm, og den 13. november 1872 brød havet gennem de svage diger. Vandet stod 3,5 m over daglig vande, og Sydlolland blev en lille ø.
>Umiddelbart efter stormfloden begyndte man en større kystsikring. 6-700 mand byggede et nyt dige, næsten 4 m højt og 63 km langt, hvorved størstedelen af Rødby Fjord blev inddæmmet. De nye diger stod færdige i 1878. Tørlægningen blev først endeligt afsluttet i 1966.
>>
>>182393107
hmmmm, det ved jeg skal forholde mig til, jeg boede i rødby da jeg var yngre
men ved ikke hvad afvandingen af rødby fjord kommer til at have af konsekvenser eller ændre
>>
>>182393268
det ved jeg ikke hvordan jeg skal forholde mig til*
>>
>>182392934
>>182392977
Udmærket diversitet
>>
>>182393268
>>182393319
hvordan var rødby dengang?
de gange jeg har kørt gennem rødby har det lignet en spøgelsesby
nok fordi de fjernede fjorden
>>
>>182393394
jeg elskede at bo i rødby og at gå i skole i rødby dengang
det var fantastisk og har kun været ude ved rødby havn en gang
sjov historie:
>tager til rødby havn med stedfar
>det sjovt, kigger på færer og hygger
>sød pige dukker op som har samme alder som mig
>vi bliver venner
>jeg tager hjemme til hende
>hjemme hos hende viser hun mig hendes hjem
>hun fortæller mig der er noget jeg skal se
>hmmm.jpeg
>vi går ind på hendes forældres soveværelse
>hun går under sengen og finder en boks
>boksen er fyldt med underlige dildoer
>hehe.mp4
>tager hjem
det var mit første møde med det kvindelige køn og jeg tænker stadig på det den dag i dag
>>
>>182393594
færger*
kan ikke finde ud af at stave i dag
>>
File: PHmEx1.gif (560 KB, 320x240)
560 KB
560 KB GIF
>potetguld
>>
File: ricky-gervais-laughing.gif (876 KB, 498x278)
876 KB
876 KB GIF
>smørgås
>>
>>182393697
>>182393775
hvor mange øller
>>
Nej tak til kattegatforbindelsen.
>>
>>182389920
>spiller
Måske lidt Krigs Torden eller Laug Krige 2, ved ikke.
>ser
Ikke noget.
>hører
https://www.youtube.com/watch?v=MA1BOYxeSQU
>læser
Morality and War - Can War Be Just In The 21st Century?
>spiser
Fiskefilet med fritter, var okay.
>drikker
Vand.
>onanerer
Æhh, ved ikke om jeg gider.
>føler
Ikke meget.
>hygger
Prøver.
>>
File: Df0Jow3WsAArcVm.png (674 KB, 675x1200)
674 KB
674 KB PNG
>>182393835
0
>>
>>182394066
har du ingen øl?
>>
>>182394197
nul (0) øl
>>
i min sundhedsjournal står der, at jeg ikke har haft kærester
står der noget spændende i din?
>>
Alla söta danskar killar är ute och knullar söta danska tjejer...
>>
bøvs
tid til en øl igen
>>
kalder aalborganon
>>
>>182394266
hvilken behandling foreslog de for den lidelse?
>>
File: 1659559490939778.jpg (36 KB, 400x400)
36 KB
36 KB JPG
>>182394549
Ska också ta en till, skål.
>>
Har ni sett den här?
https://youtu.be/r2gY_e1ZKD8
>>
>>182394511
https://www.dr.dk/p3/god-musik-alkohol-og-masser-af-laekre-damer-saa-god-er-stemningen-paa-aarets-foerste-festival-0
>>
>>182395000
Har själv aldrig varit på en fest eller varit full.
>>
hvorfor helvede har vi en motorvej der går til svendborg
>>
Blev otroligt full Köpenhamn när jag var 15 och följde med min brorsa och kusin dit. Somnade sittandes på ett elskåp, en negress som hade kissat på sig ville ha tändare av mig
>>
>>182395059
>aldrig varit på en fest eller varit full
man skal være over 13 år for at breve her
>>
tror jeg var 13 år da jeg smagte øl for første gang
kunne ikke lide det
>>
>>182395613
är 23
>>
>>182395712
nu er jeg 29 år og kan stadig ikke lide det, men det er godt nok at være fuld
>>
File: 1684240256637565.jpg (476 KB, 2048x2028)
476 KB
476 KB JPG
>>182395059
>eller varit full
>>
>>182395742
Mindreårige UT
>>
gid det var mig der var Aalborganon med en lejlighed, der har udsyn til en baggård, som massevis af smukke karnevalspiger urinerer i hele dagen i morgen
>>
>>182395742
jeg er 22 min kæreste er næsten 50
>>
File: 1683143050747642.jpg (25 KB, 500x500)
25 KB
25 KB JPG
>>182395794
>KI opskaleret
Sjælsløst.
>>
>>182395794
Har inga vänner, varför skulle jag supa mig full?
>>182395804
Är 99a
>>182395886
jaha
>>
File: weirdedoutfrogs.jpg (99 KB, 600x468)
99 KB
99 KB JPG
>>182395886
>>
File: 20230526_204441.jpg (2.1 MB, 4000x3000)
2.1 MB
2.1 MB JPG
vilken ska jag öppna?
>>182395932
hur kan du inte va nyfiken? vin och öl är gott också
>>
>>182395932
Som sagt
>>
>>182396219
emma?
>>
>>182396219
>hur kan du inte va nyfiken
visst är jag det, men att vara full helt ensam låter extremt deprimerande.
>vin och öl är gott också
Vin är gott men öl är svinäckligt.
>>
>>182396241
Väldigt elak brevare
>>
>>182395942
Hvad er problemet? Jeg vil ikke have børn
>>
>>182396449
>full helt ensam låter extremt deprimerande.
nja, man behöver få spåra lite då och då, det är nyttigt, men inte supa varje helg
tycker öl är gudomligt till asiatisk mat
>>
>>182397117
>>
jerker
>>
skriver med en 49 årig på gløder
>>
File: 1650904857172.png (354 KB, 812x514)
354 KB
354 KB PNG
>>182389897
ja det er en god drikke
>>
>>182397735
Et år ældre end min kæreste
Har hun børn? Det har min ikke
>>
>>182397735
jeg gør ikke
jeg overvejer at gå en aftenvandring
>>
>>182397798
nej

>>182397803
ufcølaftengåtur? kan ikke selv
>>
>>182397829
hvorfor kan du ikke det?
jeg vil dog gerne i seng senest kl. 1 for jeg skal tidligt op på arbejde på tirsdag lorteliv
>>
>>182397956
>jeg skal tidligt op på arbejde på tirsdag
Jeg også.
Våknet nettopp
>>
>>182397956
skal være lønrej kl. 05.30 i morgen (lørdag morgen).
du lider ikke
>>
Tester flagg
>>
>>182398074
jo det gør jeg
>>
>>182398131
hórkerling snáfaðu
>>
>>182398158
gu gør du ej din lodne slambert
>>
>>182398197
Egur forstårur ikkur en dritt brushan
>>
File: 1685131409059.jpg (258 KB, 1080x1384)
258 KB
258 KB JPG
>>182397735
>>182397798
>>182397803
>>
>>182398225
jo
>>
>>182398622
nej
>>
hvem oppe
>>
>>182399649
mig men går i seng nu
godnat
>>
>>182399649
mig, er igang med at lave aftensmad, og snart spille lidt mere CS med gutterne
>>
>>182399679
held og lykke med arbejdsdagen
>>182399734
er du neet
>>
>>182398389
>byxmyndig
kul ord, vi siger man får spreingiloyvi (sprængetilladelse) når man fylder 15.
>>
>>182399750
>er du neet
jeg er en student, men ser mig selv som en neet som har fundet ud af at udnytte systemet uden at blive dræbt af meningsløshed
>>
>>182399786
øl om lidt
>>
File: 1685132676478749.jpg (148 KB, 1021x608)
148 KB
148 KB JPG
Akkuraat
>>
File: WOgRb.gif (1.97 MB, 624x352)
1.97 MB
1.97 MB GIF
då öppnar vi en till
>>
>>182399817
Ja lad os høre fra dig om 5 år lol
>>
>>182399882
Kyllä
>>
>>182399823
hvilket sjovt ord bruger danskere for at når man opnår den seksuelle alder?
>>
>>182399929
jeg ville havde sagt det samme fra 5 år siden
>>
>>182399976
ved ikke, jeg spillede WoW
>>
>>182395886
Er det dig james
>>
james er cool nok
>>
Ingen tænker pa de anons vi har tabt gennem tiden
>>
>>182400020
Var det dig som snakkede om eksistens og røg lange røde viking og drak elefanter med sin “mor” tidligere i dag
>>
>>182400103
>vi har tabt
det var dem som valgte noget andet
>>
>>182399882
Scrooch - Danmark för de är äldst
Alexander - Norge för de hitta olja
Vi får dela på Kalle, pekka :|
>>
>>182399991
gjorde jag også
https://youtu.be/ltM5jHIJFw4
>>
>>182400176
hvem er aleksander?
gjerne svar med et bilde.
>>
>>182400176
>Scrooch
gjør sverige virkelig
>>
skal til Fyn i morgen
>>
>>182400255
Hvorfor?
>>
>>182400220
Kalles kusin som har tur. Alexander-Lucas heter han här
>>
>>182400238
Nä Joakim von Anka
>>
>>182400267
Skal bolle din mor hah
>>
>>182400335
Min mor er død, og hvis du boller hende ville jeg blive imponeret
>>
skal ud nu
skal pisse
>>
>>182400318
>Joakim
ok
>von
han er skotsk?????
>>
>>182400277
heldige anton?
>>
>>182400368
Det var også bare sådan en spøg, ked af at høre mand. Men skal mødes med en moden kvinde for at være ærlig
>>
File: 1663880757870390.jpg (76 KB, 960x639)
76 KB
76 KB JPG
færøsk udsprængt roastbøf
>>
>>182400422
Det okay, det lang tid siden så har det ok med at hun ikke længere er her
Imponerende, er hun meget ældre end dig?
>>
>>182400507
Godt nok anonsen. Jeg er en 28 årig brager og hun er 49.
>>
File: 200w.gif (763 KB, 200x200)
763 KB
763 KB GIF
>>182400383
>>182400410
Hahah vilket struntprat :)
>>
>>182400534
Det jeg glad for at høre, er det første gang du møder hende?
Og hvis ja, hvordan fandt du hende?
>>
Åååå bæsj... Her går vi igjen...
>>
File: 1675145841719678.png (459 KB, 824x847)
459 KB
459 KB PNG
>>182400604
Lycka till isaaaaaac
>>
File: 1684623988260.png (215 KB, 640x514)
215 KB
215 KB PNG
nej jeg er ikke danker
nej jeg er ikke norsk
nej jeg er ikke svensk
nej jeg er ikke færing
jeg er ISLÆNDER....
>>
>>182400645
mer som fislænder, hehe
>>
>>182400645
sug det ind i endetarmen
>>
>>182400645
>sagde han på dansk
>>
>>182400176
nej, du är lite bättre och lyckosam.

You cant have Kalle.
>>
>>182400568
Ja det er første gang. Bare tinder
>>
File: 1669948296988718.gif (1.17 MB, 316x280)
1.17 MB
1.17 MB GIF
>>182400645
>>182400746
>>
>>182400812
Tillykke Anon, god tur, det jeg glad for høre
Krydser fingrer for du for noget ud af det, er det en lang tur du skal på?
>>
>>182400443
er det en færinginde?
>>
ikke værst...
>>
>>182400964
hmmm
>>
File: 1623876169537.jpg (47 KB, 800x704)
47 KB
47 KB JPG
>>182400674
>>182400685
>>182400746
>>182400822
>>
>>
File: 1596816126795.png (45 KB, 710x577)
45 KB
45 KB PNG
>>182401045
>>182400822
>>182400746
>>182400685
>>182400674
>>
>>182400856
Tak anon. Det tænker jeg da, at jeg gør. Hvis de invitere dig hjem til dem første gang, byder på vin og ved du er i bil langvejs så skal man være lavet af titaniumautisme for at fucke op. Det er vel sådan en lille hyggetur på en time og et lille dusin minutter godt og vel rundt regnet cirkus
>>
File: noita moment.png (364 KB, 1920x1080)
364 KB
364 KB PNG
AAAA
>>
File: char.png (1021 KB, 1170x833)
1021 KB
1021 KB PNG
Min dvärgkvinna
>>
>>182401296
Hemsk
>>
>>182401160
Mega fedt anon, sidste gang jeg var ude blev det til en 4 timer lang togtur, og selv den tur var værd at tage.
Rapporter tilbage, og alle fingrerne er krydset her fra tråden af!
>>
>>182401390
Uddyb den tur, hvad endte det med?
Tak jeg vil holde tråden orienteret og forsøge at breve billeder af stævnet
>>
piger
>>
>>182401477
*modne kvinder
Skandi nyder kun kvinder med livserfaring
>>
File: MS.png (2.02 MB, 1137x1059)
2.02 MB
2.02 MB PNG
>>182401378
Säg gonatt pysen
>>
>>182401603
smukke kvinder 20 år gamle
>>
jaa mand
>>
>>182401446
Det var en meget lang tur, jeg var meget autistisk, hende meget desperat, hun endte med at kaste sig selv over mig fordi jeg ikke kunne holde op med at snakke (nervøs og autistisk), men vi hyggede et halvt år.
Hun kunne også få sprøjte orgasmer, det var lidt vildt, men er for autistisk så endte med at ødelægge det ret hurtigt, hun snakkede for meget om at stikke fingrer i numsen på mig, og det gjorde mig usikker.

Lad vær med at vær ligesom mig, og nyd alt hvad hun kan tilbyde.
>>
piger der tisser?
>>
>>182402129
>ikke kunne holde op med at snakke
lyder meget neurotypisk, jeg er tavshedsautist og det er den sande forbandelse
>>
hvordan kan jeg ødelegge spillet mest mulig nå
>>
File: 20230526_233756.jpg (3.08 MB, 4080x3060)
3.08 MB
3.08 MB JPG
ude på tur
>>
>>182402263
Det muligt, men jeg mangler så meget erfaring med kvinder at jeg ikke forstår hvornår man skal gøre ting, eller hvornår jeg skal holde op med at snakke.
Kvinder elsker heldigvis også at snakke, så hvis du bare lytter så ordner det sig selv.
>>
>>182401271
far online harra strimer
>>
>>182402378
koslig bilde
>>
Lorteliv
>>
hvorfor siger de altid "lorteliv" og aldrig pisliv eller snotliv
>>
snart hjem sove
>>
Är ni svartpillrade?
https://youtu.be/aNjZwMuJFbc
>>
okay drenge
skal jeg introducere mig for en gruppe piger
>>
5 blondiner
Giv tips
>>
jeg skal nok optage lyden
>>
>>182403388
önskar jag kunde -_-
>>
N
>>182403388
>>182403567
de er væk nu
>>
File: 1685131554457.jpg (472 KB, 1080x1990)
472 KB
472 KB JPG
>>182399786
>>
>>182403842
vad försöker du säga?
>>
>>182403938
Han är bög
>>
>>18240384
den bruger jeg som såkaldt isbryder
>>
>>182400220
Fætter Højben.
>>
>>182403949
vem? nån random på reddit?
>>
Kysløs jomfru her
Er træt af normalbøsserne som befinder sig i tråden
>>
>>182404141
jeg har været her i over 15 år, det okay at jeg er her
>>
>>182404141
Overvejer at introducere mig som 29 år gammel kysløs jomfru overfor nogle smukke tøser
>>
er der nogen arkiver som gemmer filerne på /wsg/
>>
File: 368386.png (196 KB, 378x320)
196 KB
196 KB PNG
HIF
>>
Teenagepiger
pakken enorm
>>
File: IMG_1629.jpg (190 KB, 1280x720)
190 KB
190 KB JPG
>>182402378
Var også lige ude. Mars kan skimtes til venstre for Venus. Mars gør mig nostalgisk for fremtiden. Kanalfart med animepiger.

Nå anon, siger Anna. Gider du ik sejle mig til Ribe på søndag? Ribe-krateret ved udmundingen af Valles Marineris.

Mig og Anna og Marisa havde en trekant i min fantasi tidligere. Mit hoved i Annas skød. Marisa der stimulerede mig.

Da jeg stod under stjernehimlen blev min dagdrøm om interplanetarisk kærlighed spoleret af lyden af kvindeskrig fra et hus med åbne vinduer. Hun lød som blev hun udsat for et drabsforsøg, men jeg smuglyttede og kunne konkludere at hun var vist bare var frustreret over at være tyk.
Anna får nok også rygproblemer i fremtiden, men det burde være mindre slemt på Mars.
>>
>>182404141
>>182404348
Bare sig, at I rigtig godt kan lide Digimon.
>>
>>182404200
dræb dig selv kringlecarl
>>
>>182405183
sut min pik, nybøsse
>>
File: 1683286422222680.webm (2.94 MB, 1082x720)
2.94 MB
2.94 MB WEBM
kunne faneme godt slubre en mcflurry nu
>>
>>182405226
min postcount er større end din
>>
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prince_(cigarette)

The cigarettes are in any event illegal because no Danish tax is paid. But in a large part of the cigarettes there is something completely different from what was separated by the side of the package. Copyrights are typically produced at illegal factories in Eastern Europe and Asia. In Poland, the authorities often find illegal cigarettes, and in 2016, Polish police stormed illegal cigarette factories 30 times. Also at the Polish borders, 739 million cigarettes were confiscated in 2016. 186 times, the Polish authorities found Red Prince, which was produced in Germany for the

Kan i ikke lige rette hans dårlige engelsk
>>
Min pik er større end jer andres.
Det var alt. Godnat.
>>
Before I begin you should know that I love my child unconditionally. He is so smart in his own way, and has a generous heart. I know this.

But I also, sometimes… okay, a lot of the time, hate that this is my life.

I hate the looks we get. When someone asks him a question then awkwardly realizes he can’t respond. When he has a major, hysterical meltdown in a store and I have to sing and rock him on the floor until he calms down. When other kids realize he isn’t as “normal” as he looks…

I hate that he will probably never have a real friend. That I will have to fight for him to be included in everything. That his birthday parties will likely be adults/family only.

I hate not being able to go to church without making sure they have an adult with training to be with him. I hate how hard it is to find adults to be with him. And that I have to be the one to train them.

I hate that he will be my only child. I don’t know that I can handle a second child with disabilities… and it’s not fair to him if we bring a neurotypical child into the mix. It’s not fair to the other child either.

I hate that he has to be watched 24/7. I never get anything done because I am exhausted from keeping him safe while trying to give him room to grow and learn.

I hate that he hurts me. Yes, I understand the reasons: trauma and development and delayed attachment and frustration. But I hate that my baby boy, my darling child, regularly kicks and hits and bites and scratches me..”

I hate how much I rely on his tablet to occupy him.

Most of all, I hate that I hate any part of being his mommy. Because I always wanted to be a mom. And when we found out we couldn’t have biological children, I was so happy my husband agreed to adopt. I knew it would be hard. I knew it meant raising a child with disabilities and trauma. And I worked my ass off to prepare for it.
>>
>>182405570
jeg har lavet flere verdenskendte memes end dig
>>
Mitt stjärntecken är jungfrun och ja ni kan gissa hur livet gick
>>
>>182402500
geri það kannski
>>
>>182405830
vis os psd filer eller tilsvarende
jeg har også lavet ting som desværre har spredt sig til andre sider
>>
File: 1658653090139651.png (987 KB, 1670x736)
987 KB
987 KB PNG
>>182405942
Jeg er grunden til at anti-porn bevægelsen på /b/ brugte farven gul, er ret stolt over at have farvet et kaotisk board som b gult, og jeg skabte også pyramid pete memet tilbage i dagene
>>
File: 1674805077704488.jpg (38 KB, 680x510)
38 KB
38 KB JPG
>>182406011
Det her er pyramid pete
>>
>>182406011
aldrig hørt om nogen af delene før, men jeg droppede også /b/ efter to måneder
>>
File: 1678774332337102.jpg (1.06 MB, 1000x1500)
1.06 MB
1.06 MB JPG
>>182406130
Jeg startede på b, og var der i så mange år at det er ulækkert
Jeg savner boardet, men jeg blev så sindsyg træt af BBC/Trap threads og porno at jeg ikke magtede at være der mere
Anti-porn bevægelsen var virkelig stor i 2-3 år, men døde fordi det er umuligt at bekæmpe bots, desværre

Så nu jeg her, og ærligtalt, skandi/danmark trådene er noget af det bedste jeg har været en del af op kanal 4

Jeg lavede også det berømte Troels billede, så hvis i har nogle spørgsmål er det nu
>>
>>182406258
>lavede
???
>>
>>182406494
>???
???
>>
jeg er oppe
benny
>>
>>182406599
er det med andre ord dig som er troels med hatten
>>
kigger på islænderen streame noita
>>
godnat lorteliv
>>
File: 1588763633987.png (142 KB, 635x849)
142 KB
142 KB PNG
>>182405698
det siges at piger ikke rammes af autisme
er autistiske piger bare skuespillere?
>>
>>182407103
Sov så gott.
>>
>>182407103
sov godt anonsen
>>
>>182407002
Ja
>>
>>182407136
>145 dkk i timmen
>>
>>182407334
godt eller dårligt?
>>
File: 1684407551373857.jpg (101 KB, 800x600)
101 KB
101 KB JPG
sove?
>>
File: IMG_20230524_144008.jpg (530 KB, 1062x1185)
530 KB
530 KB JPG
>>182407136
>>
>>182407502
burde jeg sove så?
>>
>>182407502
hva med meg, burde jeg sove?
>>
>>182407621
sov godt og drøm sødt anonsen
>>
File: 1676799040260274.jpg (598 KB, 996x1200)
598 KB
598 KB JPG
>>182407502
Ska jag runka?
>>
>>182407621
jeg vil egentlig virkelig ikke det men kanskje må jeg gå og legge meg
>>
File: 1666472882386454.gif (1.89 MB, 300x350)
1.89 MB
1.89 MB GIF
>>182407648
>>
File: 1659470843369889.png (1.24 MB, 1254x1771)
1.24 MB
1.24 MB PNG
>>182407667
Ses om ett bra tag då.
>>
File: 1667390466703398.webm (2.82 MB, 856x1080)
2.82 MB
2.82 MB WEBM
>>182407497
>>
File: 1647830524767.jpg (1.27 MB, 2484x4096)
1.27 MB
1.27 MB JPG
>>182407648
peeeeeels
>>
>>182407502
burde jeg også onanere?
>>
File: 1662878883727937.gif (1.95 MB, 300x350)
1.95 MB
1.95 MB GIF
>>182407717
satans
>>
File: 1675621841611282.webm (783 KB, 720x720)
783 KB
783 KB WEBM
tror snart jeg falde om
>>
>>182407819
gå i seng anon
>>
File: 1676397908125057.png (146 KB, 659x692)
146 KB
146 KB PNG
>held ég sé mögulega kominn með gott run
>dey
>>
>>182408017
hvad døde du til?
>>
>>182408017
så blev tallene ikke større i den omgang
ønsker dig bedre held og større tal næste gang
>>
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▲▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▲▲▲▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▲▲▼▼▼▼▼▲▲▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▲▲▲▲▼▼▼▲▲▲▲▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▲▲▲▲▲▲▲▲▲▼▲▲▲▲▲▲▲▲▲▼▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▼▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
>>
>>182407329
vi snakkes ved i den hemmelige du-ved-nok tråd
>>
>>182408045
teleportation perk blæs mig ut på røven
>>182408068
mange tak
min prime time er på dagen, jeg er for nylig begyndt at skrive igen
>>
File: 1681302496849470.jpg (879 KB, 1480x1480)
879 KB
879 KB JPG
Då var jag klar med runket.
>>
File: 1663241315432178.gif (398 KB, 220x219)
398 KB
398 KB GIF
>>182408482
var det godt?
>>
>>182408527
Ja jag runkade till https://exhentai.org/g/2335793/e20805e8f0/
>>
File: 1683186518181948.jpg (599 KB, 1439x1110)
599 KB
599 KB JPG
>>182408576
>https://exhentai.org/g/2335793/e20805e8f0/
får en blank skærm
>>
>>182408676
https://hitomi.la/doujinshi/chijo-checker!-%7C-slut-checker!-english-421702-2335793.html#1
>>
talar svenska till dig gf?

(can i speak swedish to your gf?)
>>
File: 1653722841884143.jpg (49 KB, 598x574)
49 KB
49 KB JPG
>>182408683
hold da fast
>>
File: 1667011740028951.png (80 KB, 710x1000)
80 KB
80 KB PNG
>>182408717
Älskar tjejer med (stora)tuttar.
>>
File: 1669101850510351.png (209 KB, 533x345)
209 KB
209 KB PNG
>>182408735
også mig, jeg elsker bryster, både store og små, men især store!
>>
File: 1684693480586747.png (490 KB, 821x607)
490 KB
490 KB PNG
god natt
>>
>>182408795
sov godt!
vi ses i morgen
>>
File: 1678548056524078.jpg (285 KB, 1180x1200)
285 KB
285 KB JPG
>>182408795
Sov så gott.
>>
File: 1684294131545850.gif (2.21 MB, 508x368)
2.21 MB
2.21 MB GIF
>>182408804
>>182408851
>>
File: 1674995480249095.jpg (897 KB, 1003x1416)
897 KB
897 KB JPG
>>182408889
>>
File: moomin.gif (3.48 MB, 498x371)
3.48 MB
3.48 MB GIF
>>182408889
>>
burde også gå i seng, men jeg elsker at være vågen om natten
>>
File: 1657300838515663.jpg (211 KB, 1200x1600)
211 KB
211 KB JPG
>>182409114
Ska lägga mig snart.
>>
Vil gerna købe øl i morgen.
>>
>>182409114
dette fåvæ
>>
>>182409171
også mig, men jeg nyder det lidt endnu
>>182409195
du skal også køb øl i morgen
>>182409217
hvad laver du når du hygger om natten?
>>
>>182409236
ikke engang nødvendigvis noe produktivt, men jeg liker jo at alt er stille, både ute og i huset. det føles som om verden bare er hyggeligere og langsommere om natten.
for det meste leser jeg, ser på filmer eller tar en tur gjennom gatene eller skogen
hva med deg da?
>>
>>182409304
>verden bare er hyggeligere og langsommere om natten.
spot on, det er også det jeg elsker ved natten, jeg nyder gåture i byen, det rart det ikke vrimler og larmer med biler og mennesker
og så synes jeg også der er mere stille i mit hovede om natten
>>
>>182408851
hvem er den fugl
>>
kan vi nå 300 breve på under 12 timer
>>
>side 10
>>
har lige skidt
>>
Var að útskrifast
>>
achoooo!
>>
File: 1685130000165323.jpg (978 KB, 2556x2783)
978 KB
978 KB JPG
Sexxo
>>
>>182413015
Döda dig själv bögjävel
>>
>>182413353
Hyresfritt
>>
årh ja, det var en prot
>>
har tænkt mig at drikke spiritus hele dagen i dag
>>
>>182413015
>>182413551

Kill yourself gaypedo groomer this guy is known as "Bögtvålaren" from our general. He posts childporn of girls and boys, talks about having sex with minors, wanting to strangle young kids and stays all night up erping and grooming asking people for pictures of their body and more.
https://desuarchive.org/_/search/tripcode/%21fmFx3Ruvr./
He loves to post loli, shota and goes around all day long grooming kids and wanting their pictures while being a neet. He often makes morning threads posts young boys asking. if people are awake and wants them to post pictures of themselves and discord.
desuarchive.org/int/thread/172249520#172250537
desuarchive.org/int/thread/180962295#180966262
desuarchive.org/int/thread/181082759#181084116
desuarchive.org/int/thread/176162202#176163898

desuarchive.org/int/thread/180584921#180647723
desuarchive.org/int/thread/180540141#180542754
desuarchive.org/int/thread/180540141#180544487
desuarchive.org/int/thread/177945409#177945789
desuarchive.org/int/thread/180747244#180747244
>>182352071
>>
hvem oppe det er mig
>>
>>182414040
du/dere bør finne han og drepe han (på ekte)
>>
ser porno
>>
>>182410521
nei
>>
File: 1685171618164.png (280 KB, 717x874)
280 KB
280 KB PNG
Godmorgon.
>>
File: 1634225546905.jpg (92 KB, 819x1024)
92 KB
92 KB JPG
Godmorgon!
Morgonlåt för att bli stimulerad:
https://youtu.be/FccwMLnWPls
>>
aalborganon, brev et billede af baggården senere
jeg vil se piger der tisser
>>
Er i buret
>>
>>182416588
hvorfor på en lørdag
>>
*bjuder alla danskar, norrmän, färöbor, isländare, åländare, grönländare, svalbardianer, vinländare på kaffe och snus*
>>
File: IMG_5602.jpg (409 KB, 1467x1043)
409 KB
409 KB JPG
Drømte at jeg var tilbage i femte klasse. Dengang drillede anons venner ham med at vores dansklære ville have min krop.

Nå anon, sagde Jytte. Jeg fornemmer en vis erotisering af Misty fra Pokémon i dine kringlede danskstile. Er det noget du kunne tænke dig at prøve?
>>
>>182417408
jeg vågnede og så at klokken var 5:52 og tænkte "fuck mand, jeg kommer for sent på arbejde"
men så indså jeg at jeg stadig var beruset og det er lørdag
>>
Lige vågnet
Spiser Marabou og drikker energidrik
>>182416588
Tråkkeranon
>>
drikker en bajer og jerker min store penis
>>
>>182417703
Må vi se
(Altså penissen)
>>
>>182417770
nej den er genert
>>
er jógvan oppe?
>>
File: 1685180011835.webm (2.8 MB, 576x1024)
2.8 MB
2.8 MB WEBM
>>
>>182417956
hvordan ser danskere ud?
>>
købte pitabrød med kylling
40 kr.
det er røveri
lortesamfund
>>
>>182418003
De är inte en person (människa) så vi vet inte.
>>
>>182418054
jeg er bare en jerker
>>
kan godt lide dengang der ikke var ø her og det blev til fortidspensionisten
bare en mand i en hule
>>
Vi faller av.
>>
lortecloudflare
>>
snart frokost
er fuld mand
har en plan om at lave pasta ala vodka til aftensmad, men bliver muligivs for fuld og måske er der ikke mere vodka tilbage til den tid
hvad laver du?
>>
>>182419854
Åt skinkmackor och drack kaffe till frukost, vet inte vad det blir senare ikväll om jag ens känner mig hungrig. Drack rätt mycket igår så är nöjd med bara vatten för idag.
>>
>>182420200
>>182420200
Ny tråd[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.