[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: Liskot.jpg (213 KB, 850x1063)
213 KB
213 KB JPG
Edycja dnia matki.
>>
File: 1655686329757311.gif (94 KB, 547x433)
94 KB
94 KB GIF
>>
>test
uf już myślałem że dzani się nie patrzy na te reporty
>>
Dzień dobry, nienawidzę ukraińców.
>>
File: 1673333986887462.png (669 KB, 1010x615)
669 KB
669 KB PNG
>>
File: 1679631545528521.png (3.8 MB, 2000x2400)
3.8 MB
3.8 MB PNG
>>182380316
wszystkiego najlepszego wszystkim mamom
>>
>>182380489
baza
>>
>>182380491
>czym skutkuje otwieranie piwa
>>
File: 1655919438316721.jpg (61 KB, 1024x664)
61 KB
61 KB JPG
>>182380536
>>
wstydzę się tego kim jestem
>>
File: 1685104529373.jpg (26 KB, 541x244)
26 KB
26 KB JPG
Truskawki nie chcą rosnąć
>>
File: 800+.png (7 KB, 322x350)
7 KB
7 KB PNG
>>182380494
Anon znaczy praca na linii produkcji w fabryce dzieci Lisżona Sp. Z. O. O.
>>
>>182380491
w sumie nie ma to wpływu
rzym upadł z republiką
>>
File: 1682720987411037.jpg (85 KB, 437x437)
85 KB
85 KB JPG
>>182380318
udanego noSSS ciągu :D
ja na ciągu bezużywkowym (oprócz kawy)
>>
społeczeństwo upadło bo wszystko nie jest tak jak ja bym chciał
>>
>>182380564
Anon the Bill?
>>
>>182380564
ale chujowa ziemi
gówna byś dodał
>>
File: 1677331391566566.png (135 KB, 318x315)
135 KB
135 KB PNG
>>182380564
ta ziemia nie wygląda na uprawną
>>
File: media_FwalnFRaIAMI0TB.jpg (86 KB, 851x1045)
86 KB
86 KB JPG
>>182380565
ile placa?
>>
>>182380564
w castoramie ci sie pojebały worki z ziemią z workami cementu?
>>
nigdy nie spotkałem dziewczyny bez chłopaka
>>
>>182380616
to ale nieironicznie
>>
File: Ponętny lis.png (214 KB, 649x388)
214 KB
214 KB PNG
>>182380672
Staż do portfolio.
>>
>>182380564
tylko tam nasrać na środku
>>
>>182380683
to może częściej wychódź z domu bez chłopaka
>>
>>182380564
jeszcze tydzień lub dwa i będą czerwone u mnie
>>182380610
baza
oby jak najdłużej wytrzymać to potem się o tym zapomina
kawa to najmniejszy problem ze wszystkich '-'
trzymaj tak dalej
powodzenia
>>
File: 789789769678.png (1.47 MB, 1264x710)
1.47 MB
1.47 MB PNG
>>182380616
to ale nieironicznie
>>
>>182380683
jak widzę jakąś dziewczynę która nie jest totalnie brzydka to zakładam że ma kogoś
>>
>>182380720
po co
>>
File: 1662366893054545.png (656 KB, 950x980)
656 KB
656 KB PNG
słyszałem, że omni man będzie w nowej bitwie śmiertelników
>>
File: krulig (6076985).jpg (3.16 MB, 2500x2500)
3.16 MB
3.16 MB JPG
>>182380564
glebe ci napalmem ktos potraktowal czy co
>>
>>182380760
zwykle tak jest
>>
dzisiaj w biurze jak szedłem do drukarki wymienić papier to się schyliłem i locha co siedziała blisko się odwróciła i mówi
>no no no ale widok piękny anon

a dzisiaj akurat miałem ciaśniejsze czinosy
i się reszta co siedziała też się odwróciła i zaczęła chichotać
czy iść z tym do HR i zgłosić molestowane seksualne?
dodam że to powiedział gruby tucznik 3/10
>>
File: 1683224125038210.png (975 KB, 830x1074)
975 KB
975 KB PNG
roluję
parzyste wiem co
nieparzyte też wiem co
>>
>>182380760
blakpil mówi że 43% nie ma
>>
File: 1674968608456306.gif (1.75 MB, 500x284)
1.75 MB
1.75 MB GIF
>>182380564
O KURWA AHAHAHHAHAHA najlepszy dzisiaj
>>
ale bym wyruchał BBW ja pierdole
>>
>>182380827
niemożliwe
>>
File: Fic4aWZXoAAPMfB.jpg (153 KB, 739x1024)
153 KB
153 KB JPG
dobra zeszło to znieczulenie od dentysty, o kurwa ale pogryzłem sobie wargę po jednej stronie japy
z innych wiadomości parafialnych: ale dzisiaj widziałem piękne juleczki w markecie
>>182380728
dziękuję, pozdrawiam serdecznie
>>
>>182380888
to są proszę pana niezależne rzetelne badania i tak po prostu jest
>>
te co nie mają chłopaka to peklują chadów z tindera
dosłownie nie da się nie peklować będąc femoidem one mają gadzi mózg
>>
File: Transy.jpg (26 KB, 299x350)
26 KB
26 KB JPG
>>182380909
>>
>>182380909
to chłop
>>
>>182380948
>>182380962
nie, to dziewczyna
ta strona wam mózg wyżarła
>>
>>182380816
zgłoś, niech poznają kurwy smak wlasnej medycyny
>>
Ja piwosz kontra *zamyka ci piwo poster*
https://www.youtube.com/shorts/fVruk_DzGmU
Prz okazji otwieram pierwsze piwo pozdrawiam
>>
File: Tranny hang.jpg (62 KB, 813x1024)
62 KB
62 KB JPG
>>182380990
"Dziewczyny" z chujem i chromosomem Y nigdy nie będą kobietami.
>>
File: 1674124233762734.gif (485 KB, 272x251)
485 KB
485 KB GIF
>>182380990
biologiczny mężczyzna
>>
>>182380816
>że to powiedział gruby tucznik 3/10
zgłoś
>>
>>182380563
dostojewski o tym pisał
>>
>>182381015
a ty nigdy nie będziesz mężczyzną
>>
File: 1673256864532096.jpg (230 KB, 476x630)
230 KB
230 KB JPG
>wyjąć rower
>napompować koła
>przetrzeć z rdzy jak jest
>pojechać jutro na jakąś wioche obok
ocena pomysłu
>>
>>182380816
daj mi numer, ja ją wyrucham
>>
File: 1685106189342.jpg (41 KB, 340x460)
41 KB
41 KB JPG
>>182380639
>>182380656
>>182380678
>>182380792
>>182380853
>>182380617
>>182380718
No czarnoziemy to to nie są, ale do tej pory działały
Sąsiad dał mi kilka sadzonek i mówił, że zajebiste, a rosnąć nie chcą. Te moje rosną sobie jakoś
>>
File: 1655760730570996.png (1.03 MB, 810x1080)
1.03 MB
1.03 MB PNG
bogactwo część główna
>>
File: smug anime boy.png (381 KB, 581x546)
381 KB
381 KB PNG
>>182381046
>>
>>182381098
taki to poje
>>
>>182381098
ale się naje grubasek
>>
>>182381096
>ale do tej pory działały
Wyłącz i włącz ponownie.
>>
File: 1682196363935955.png (75 KB, 640x480)
75 KB
75 KB PNG
>>182381006
*zamyka ci piwo*
>>
>>182381048
mogę ci napisać co trzeba zrobić jak chcesz
>>
>>182381096
sąsiad widział że ci zbyt dobrze rosną więc w nocy się wyszczał na twoje truskawki
>>
>>182381150
w sensie z rdzą? bo nie rozumiem a jak tak to nawet nie wiem czy jest bym musiał najpierw wyjąć go z piwnicy
>>
File: 1685106431654.jpg (299 KB, 847x1024)
299 KB
299 KB JPG
potrzebuję tego
>>
File: 1683880602939047.jpg (672 KB, 850x849)
672 KB
672 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=rSnfe_6r3Xg
>>
>>182381212
Potrzebujesz żeby mode cie wyjaśnił za zoofilie.
>>
>>182381212
baza, też bym chciał switcha
>>
>>182381212
po co ci switch? nie ma na to gier
>>
>>182381217
Czy to o kręceniu wora?
>>
czemu teraz prawie każda informacja o przepsempstwie mówi o ukraińcu? przecież to nasi bracia i są wdzięczni za pomoc
>>
File: 1685106538505.jpg (638 KB, 1080x1351)
638 KB
638 KB JPG
>>182381234
>>182381244
>>182381246
wrzenie spierdolin
>>
komu kibicujecie w xayocup
>>
S. Pierre Doliński
>>
>>182381281
musisz zmienić ściany w głowie i będzie inaczej pokazywać
>>
>>182381281
nie interesuj się onuco wypierdalaj na wykop tu się postuje awatary i yyy no i eee no właśnie wykurwiaj
>>
File: 1674945554495459.jpg (146 KB, 1435x809)
146 KB
146 KB JPG
>>182381280
>Kiedy obetną koci ogon Ci do końca
>Wtedy w kapralu będziesz widział nawet ojca
>Gdy Cię koledzy w sali zgnoją
>To będziesz wiedział co to wojo
>Po nocach będzie budził Cię żołnierski śpiew
>>
>>182381311
Arce dzisiaj, jebać Łódź
>>
File: 1684928151177079.webm (2.39 MB, 720x1280)
2.39 MB
2.39 MB WEBM
ale jurna sziksa
>>
>>182381348
>gdy ci przecwelą dupe
>będziesz za wydech robił w pojeździe bewupe
co mili na mysli?
>>
>>182381367
arka gdynia kuraw świnia
>>
>>182381294
Definicja spierdoliny to bycie takim przegrywem że ślini sie za małpami.
>>
>>182381348
>plutonowy krzyczy że pora
>na
>>
nie wiem który z 3 kremów na łojotokowe zapalenie skóry wybrać
>>
>>182381413
dobranoc, bo już księżyc świeci
dzieci
lubią misie
misie
lubią
dzieci
>>
>>182381384
yyy to taki slang na ćwiczenia bojowe w terenie pójdziesz to się dowiesz
>>
>>182381281
dawidcel ci wyjaśni zaraz dostanie powiadomienie że jest post ze słowem ukr* i przyjdzie w podskokach
>>
coraz więcej amatorów truskawek pcha się do zabawny
>>
File: 1674837270509366.png (775 KB, 750x500)
775 KB
775 KB PNG
>>182381481
amatorzy czy nie
robak i tak wyjada
>>
>>182381461
ostatnio ja byłem dawidcel i jestem teraz też obecny
>>
File: 1662716856645160.jpg (22 KB, 344x367)
22 KB
22 KB JPG
>>182381442
>co to za zapach?
>*miś niucha ekran*
>*wypij dupę do telewizora*
>pachniecie jak czekolada!
>*rodzina spada z fotela*
>>
>>182380491
i to obala ten argument lewactwa że homoseksualizm czy degeneracja jest sprawą osobistą
>>
kiedyś byłem potężnym rasowym realistą a potem zacząłem lurkować /pol/ i teraz mam czarną gorączke
>>
File: 1682823131713420.png (142 KB, 384x478)
142 KB
142 KB PNG
>>182381528
ile dup pijesz dziennie
>>
>>182381528
aną kuglarz nie sprawdzaj jaką ma ewolucję
>>
>>182381530
ale czudem zajebało z tego posta
>>
File: 1655147161515072.png (394 KB, 759x775)
394 KB
394 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=HzNmrTOifao
>>
ale dymy na xayoo cup
>>
jestem Czudem incelem i nie ma kobieta dla mnie w tym kraju
>>
ja jestem mężczyzna
>>
File: nazicunny.gif (232 KB, 510x510)
232 KB
232 KB GIF
>>182381620
>>
File: 1655690466002497.jpg (92 KB, 720x540)
92 KB
92 KB JPG
>>
File: 1663576694799960.png (39 KB, 114x234)
39 KB
39 KB PNG
>>182381654
looksmaxxuj
>>
Boże dlaczego nie zostałem pilotem wojskowym
>>
>>182381692
bo masz krzywe zęby
>>
>>182381692
ty się nawet na trepa nie dostałeś xD
>>
>>182381692
bo nie masz ojca generała
>>
File: 1668437167925003.jpg (518 KB, 697x900)
518 KB
518 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=zcCI74rgyu8
>>
File: 1596998898835.png (323 KB, 675x890)
323 KB
323 KB PNG
piwo jest otwierane
>>
>>182381513
Pędraki to są skurwysyny jebane gorsze nawet niż pomrowy
Wszystkie sałaty mi nadgryzły
>>
>>182381582
dilate
>>
>>182381710
nigdy nie czaiłem co mają zęby do latania
>>
>>182381746
fajna npc odpowiedź brzęczysłowem
>>
>>182381775
>npc
jesteście siebie warci
>>
>>182381770
jak masz plomby to chyba mogą nie wytrzymać przeciążeń a jak masz niezdrowe zęby to możesz potrzebować plomb
>>
>>182381849
ale mu pan powiedział
>>
tom cruise ma 160 cm a latał samolotem w filmie i peklował
>>
File: 1677880913755099.png (1.02 MB, 803x849)
1.02 MB
1.02 MB PNG
chyba pójdę na jeszcze jeden spacer
ja po prostu nie mogę programować
usypiam przed konkuterem
>>
>>182381934
używasz chatgpt jako narzędzie?
>>
File: Ran.png (2.37 MB, 1191x1684)
2.37 MB
2.37 MB PNG
>>182381731
Nie ładnie tak sake nomizować codziennie.
>>
>>182381934
miłego spacerku nawdychaj się tlenu póki za darmo jest
>>
>>182381905
to zydzi mu dali za bycie dobrym gojem
>>
>>182381411
fajnie miras a teraz wracasz na >>>/pol/ i zabierasz napływowe awatarkurwy ze sobą
>>
>>182381971
te maskotka, zostaw mnie w spokoju
https://www.youtube.com/watch?v=95j2QiV0ec8
>>
>>182381966
dzięki, ale dopiero się zastanawiam
>>
>>182381971
>>
>>182381770
jak masz duże przeciazania to mogą eksplodować ci w mordzie, niefajna sprawa
>>
File: 1659787813459982.jpg (487 KB, 1450x2047)
487 KB
487 KB JPG
>>182381994
tu nie ma się nad czym zastanawiać
najwyżej wrócisz wcześniej
>>
File: 1665150613720591.jpg (123 KB, 1280x720)
123 KB
123 KB JPG
>https://www.youtube.com/watch?v=aM-xKvY3FGo
>>
>>182382034
ja nie mam gdzie chodzi
zrobiłem jedyną trasę gdzie jest relatywnie spokojnie
>>
>>182382002
anonimowa strona miras
>>
>>182382094
animowa strona miras
>>
>>182381934
czyja ta collei?
>>
File: 1646813785524.jpg (277 KB, 585x767)
277 KB
277 KB JPG
>>182381965
ktos musi
>>
File: Kolej publiczna.jpg (187 KB, 845x813)
187 KB
187 KB JPG
>>182382123
Nasza, publiczna.
>>
File: 1605260993495.png (398 KB, 640x640)
398 KB
398 KB PNG
nie wiem co się stało ale pakernia jest teraz zawsze pełna i anon musi chodzić wieczorami bo wtedy się luzniej robi
>>
File: 1665332075616693.jpg (487 KB, 1024x768)
487 KB
487 KB JPG
>>182382174
jedzie collei z daleka na nikogo nie czeka
>>
>opinie o skyline Warszawy?
>>
>>182382283
o czym?
>>
>>182382216
ale pinochet to jest baza tak jak syjonista mówił
>>
>>182382283
ciekawe co u niego
>>
>>182378453
niemcy kradną kulturę /polska/
>>
File: 1441468936793.jpg (18 KB, 250x250)
18 KB
18 KB JPG
>>182382397
nawet /touhou/ zalozyli >>182381230 zlodzieje
>>
File: 1679832094503550.png (133 KB, 445x365)
133 KB
133 KB PNG
>>182382397
>kultura polska
>2-3 posterów którzy ciągle forsują nitki i ścigają się z limitem żeby wjebać półnagą animkę
fajna mi kultura
najlepiej jakbyście wszyscy poszli w cholerę
>>
>>182380491
zdechła elita oraz degeneraci z dużych miast a anony ze wsi nadal żyli na swoim, also gothci wymagali mniejszych podatków
>>
File: 1517463986668.jpg (79 KB, 480x480)
79 KB
79 KB JPG
>>182382460
uspokoj sie
>>
File: 1684101537751794.jpg (146 KB, 533x800)
146 KB
146 KB JPG
/polska/
edycja tucholska
>>
>>182382460
inb4wrzenie
>>
>>182382460
spierdalaj liberalna ścieżyko, tu jest /polska/ i tu się klęka przed Reimu oraz Hailuje do Marysi
>>
File: 1677677192349671.jpg (111 KB, 739x760)
111 KB
111 KB JPG
idę trochę pospać
kosiarka dla maminki stoi i czeka na odbiór
>>
>>182382397
toc hyb a dobrze
>>
File: 1685108628709.jpg (570 KB, 835x1200)
570 KB
570 KB JPG
robię duolingo żeby mieć gf Buriatkę
>>
>>182382526
słodkich snów :3
>>
>>182382307
lol
>>
>>182382525
ale pierwszego dnia nie postuj nowy
>>
>>182382454
Ostateczna i totalna polonizacja niemcwela.
>>
>>182382507
prawdę mówię
przez ostatnie dwa lata założyłem może dwie nitki
no ale "nasza" kultura, wasz ściek
>>
>>182382541
jeżeli rosjanki mają taką zbroję na wojne to nic dziwnego, że uKKKraina wygrywa.
>>
File: Gruby lis.jpg (585 KB, 2894x4093)
585 KB
585 KB JPG
>>182382460
>półnagą animkę
Wypraszam sobie, moja lisżona jest przyzwoicie ubrana i nie jest z anime.
>>
jak już to kultura /jp/
>>
File: 1657726425272072.jpg (13 KB, 185x256)
13 KB
13 KB JPG
>>182382541
fajno, powodzenia
https://www.youtube.com/watch?v=71XwdwRjxB0
>>
File: 1678215973334310.png (2 KB, 96x43)
2 KB
2 KB PNG
>>182382541
to ale brazylijke
>>
sram
>>
>>182382601
zrusycyzowane azjatki z Azji centralnej rozbroiły moje serce
kocham je ale nie mogę mieć z nimi dzieci bo będzie drugi ER
>>
File: イメージ.jpg (102 KB, 850x850)
102 KB
102 KB JPG
>>182382621
yy a touhou to nie zrobił ten CD projekt red?
>>
ruchacze, jak dziala ten caly sildenafil? bo mam problem przedwczesnego wytrysku, czy kuska bedzie stala znowu po pierwszym spuscie i wtedy moge bzikac ile wlezie?
>>
File: 1642909779034.jpg (487 KB, 678x909)
487 KB
487 KB JPG
>>182382621
/jp/ /jp/ na 100%
>>
File: Robal.png (13 KB, 880x880)
13 KB
13 KB PNG
>>182382770
>Touhou CDPR
>>
File: 1660069487016472.png (669 KB, 1332x1080)
669 KB
669 KB PNG
>>182382770
nie to jest od techlandu i oni się zrzekli praw do 2hu
>>
>>182382708
pół azjatka pół rosjanka ufffffffffffffffffffff
>>
>>182382826
>bo mam problem przedwczesnego wytrysku
Po prostu wal więcej debilu.
>>
cipka
>>
File: 1685109228694.jpg (337 KB, 567x572)
337 KB
337 KB JPG
wyobraź sobie ten seks
>>
File: 1655209756695693.gif (1022 KB, 480x360)
1022 KB
1022 KB GIF
>>182382874
to
niekończące się twarde erekcje
>>
tuhu ale by piranha bytes
>>
>>182382916
to moje marzenie od zawsze
>>
>>182382916
2hu ale przez zboczeńców z loverslab.
>>
File: 1685109392159.jpg (416 KB, 1280x840)
416 KB
416 KB JPG
>>182382860
>>182382908
zapomniałem ci dać jusa
>>
>niewal tydzień
>poczuj się żywy
lecimy po kolejny tydzień
>>
File: 1680562219170571.jpg (121 KB, 850x1261)
121 KB
121 KB JPG
>>182382556
dziękuję
gówno pospałem bo przyjechała, i siorka też przy okazji
idę się trochę posocjalizować
>>
File: 1681026322669921.png (251 KB, 345x479)
251 KB
251 KB PNG
>>182382837
te koleś to jest jakiś nieudany troll
chyba e jaj
>>
File: 1673324348114006.png (24 KB, 124x220)
24 KB
24 KB PNG
>>182383014
baza
tylko nie wal teraz bo będą cie jaja boleć i będziesz musiał powtórzyć fap
>>
5 najsmutniejszych kebabów w mikołowie
>>
Już wkrótce otwórzę puszkę zimnego piwa
>>
File: 1671853681233651.jpg (962 KB, 2640x3734)
962 KB
962 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=GW6GSa14xXI
>>
/polska/ kultura w sensie praktycznie naga kobieta fajną kulture macie spermiarze
>>
jak to mają spermiarze? ja praktycznie nigdy nie waliłem i jak spojrzę na jakąś animkę to czuję przyjemność i czasami chce mi się z nią robić sex a nie walić
>>
>>182383210
>kobieta
dziewczynka
>>
>>>/r9k/73455369
seks z murzynkami seks z murzynkami
>>
>>182383210
>praktycznie naga kobieta
Gdzie?
>>
>>182383289
w moim pokoju
>>
File: 1572232000772.jpg (105 KB, 1128x1198)
105 KB
105 KB JPG
>>182383141
baza na zdrowie
>>
>>182383316
Współczuje.
>>
>>182383260
no bierzesz i walisz jak ci sie podoba. zadna wyzsza filozofia
>>
File: Mokra.jpg (94 KB, 1024x722)
94 KB
94 KB JPG
>sucha Marysia
Nawadnia.
>mokra Marysia
Wysusza.
I tak w kółko.
>>
>>182383341
no nic ktoś to musi ruchać
>>
File: Kurodani Yamame (36).jpg (150 KB, 840x840)
150 KB
150 KB JPG
wrzucam do nitki pajonka i odpalam zaraz tuhu
>>
File: 1685109861094.png (852 KB, 1308x882)
852 KB
852 KB PNG
>>182383210
tak jakby niusy o Putinie były lepsze
>>
nie rucham bo tylko z kilku metrów wyglądam dobrze
>>
File: 1665935232577081.gif (62 KB, 112x112)
62 KB
62 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=MTxheRf6mZ8
>>
>>182383398
fajnie że zdajesz sobie sprawę z poziomu na którym operujesz
>>
File: Sandał.jpg (51 KB, 850x1234)
51 KB
51 KB JPG
>>182383387
>>
nie rucham bo w dowodzie mam 169cm a w rzeczywistości 170cm
>>
File: 1667689866515822.jpg (580 KB, 2170x1911)
580 KB
580 KB JPG
>>182383387
powodzenia
>>
File: 555788.png (261 KB, 650x750)
261 KB
261 KB PNG
co wam kupić w realu?
>>
nie rucham bo nie czytałem gazet dla nastolatków o tym jak flirtować
>>
File: 1685110082825.png (369 KB, 1280x1109)
369 KB
369 KB PNG
totalne wyjaśnienie suchoklatesów bracia kupujemy karnet na siłownię
>>
>>182383444
ja mam 168
>>
>>182383444
już nie ma wzrostu w dowodzie dziadek
>>
>>182383511
konus
>>
>>182383485
actimelki
>>
>>182383387
dzisiaj dawaj rozjeb Yuugi
>>
>>182383492
No fajnie to znaczy że jak masz wąskie bary to dosłowny koniec dla ciebie i pozostaje tylko sznur.
>>
>>182383551
dobrze że nie jestem ślązakiem
>>
>>182380316
siri, pokaż mi najbliższą cipke
>>
>>182383591
*odpala przednią kamere*
>>
>>182383591
>Opening Front Camera
>>
File: Big brain Apu.png (86 KB, 326x306)
86 KB
86 KB PNG
>>182383573
Jaka jest definicja ślunzoka?
>>
>>182383611
>>182383619
hivemind
>>
>>182383591
cipy są obrzydliwe
>>
jestem shoulderscelem
>>
File: Kurodani Yamame (25).jpg (237 KB, 900x900)
237 KB
237 KB JPG
>>182383443
tego się nie robi pajonkowi
>>182383541
postaram się oby tylko pajonk i parsee za bardzo mnie nie dręczyły
>>
File: 1675175556794685.png (53 KB, 1000x750)
53 KB
53 KB PNG
>>182383444
>>
happening w Serbii
>>
File: 1667339558702224.png (734 KB, 1080x1587)
734 KB
734 KB PNG
Sexo com uma bonita negra de grande bunda
>>
>>182383730
HIVによる死亡.
>>
nie rucham bo mam iphone SE
>>
File: 1685110653425.png (92 KB, 471x565)
92 KB
92 KB PNG
>>
https://files.catbox.moe/qt81e9.jpg
taką na półkę?
>>
Zoomer lat 19, nie umiem kurwa nic oprócz angielskiego i w komputer, nie umiem do końca programować ale ogarniam html do stopnia.
Co mam kurwa robić w przyszłości skoro wszystkie uniwersytety kodowania wymagają matme, a nawet jeżeli to jak dużo tej matmy? podstawy ogarniam.
>>
to koniec, jade do japonii
>>
File: Bingo.png (75 KB, 471x565)
75 KB
75 KB PNG
>>182383814
O to o mnie.
>>
File: 1578333579652.png (10 KB, 522x470)
10 KB
10 KB PNG
>>182383860
nic nie rob
>>
File: file.png (108 KB, 470x562)
108 KB
108 KB PNG
>>182383814
>>
>>182383894
nie chcę ze starymi mieszkać sorcia, planuję mieć własne życie i wypierdolić na jakieś studia tylko nie wiem jakie
>>
>>182383910
>planuję mieć własne życie
A Bóg sie smieje zumerku.
Zrozum że nie masz przyszłości. Została sprzedana żeby wybuchacze miały pełno w dupie.
>>
File: 1655165970010992.png (102 KB, 471x565)
102 KB
102 KB PNG
nie ma binga czyli powinienem mieć gf?
>>
>>182383910
idź na budowę albo wykończeniówki
>>
>>182383966
poróbmy narkotyki razem
>>
>>182383906
>>182383966
Ćpun odwyk.
>>
>>182383976
masz mefedron z targówka?
>>
File: 1669128570495958.png (16 KB, 96x96)
16 KB
16 KB PNG
>‘The End Is Now’ tells of how the titular Worm was finally awoken by hydraulic fracking of the English countryside, and swallows England whole. The Worm here is both a metaphor for capitalist greed, and the embodiment of a whole generation’s anxiety, dread and fear in the face of ever-looming apocalypse and world-ending natural disasters.
>Power gets you high, power gets you high
>Power gets you high, power power gets you high
świetne pieśniopisarstwo akurat żeby dawali 4 gwiazdki (żółte) na RYM
>>
>>182384005
mam mete z czech
>>
>>182383962
nie jestem defeatystą tak jak ty i nie siedzę tutaj dzień w dzień, jak coś chcę to próbuję, chciałem tylko radę ale przykro mi słyszeć że poddałeś się tak dawno ;)

>>182383967
jedyne co będę tam musiał liczyć to na siebie, najlepiej do pana niemca wypierdolić
>>
>>182383860
tez tak myslalem ale po 2 latach znowu zaczalem sie uczyc kucowac i nauczylem sie wszystkiego i teraz nawet z praktykami sie odzywaja, zaoczna infa to tez opcja
>>
>>182384017
może być
>>
File: 1678498394379429.png (84 KB, 471x565)
84 KB
84 KB PNG
>>182383814
jeszce kilka lat temu by było bingo
>>
File: Pepe.jpg (68 KB, 888x894)
68 KB
68 KB JPG
>>182384020
>nie jestem defeatystą tak jak ty
Zabawne zumerku. Życie cie wyjaśni. Pasywnego-agresywnego śmieszka możesz sobie w dupe w sadzić bo ja tylko deklaruje fakt.

Myślisz czemu tyle anonów narzeka na brak pracy? Bo nie chcą być jebanymi niewolnikiami za 3500.
Ale jak chcesz to dalej danonku, zapierdalaj. Za 4-5 lat minimalna będzie jakieś 8000~.
>>
>>182384032
>zaoczna infa to tez opcja
nie ten anon, ale jak bardzo trzeba być dobrym w matme żeby gdziekolwiek zajść w IT
>>
>>182384078
mieszkasz z rodzicami i jesteś całe życie przekonany że wszystko jest złe bo jest złe lol
>>
File: 1678707880328.jpg (245 KB, 1920x1080)
245 KB
245 KB JPG
wróciłem z corpo w sensie wyłączyłem laptopa
jak mnie oczy bolą kurwa
no nic odpalam ryż i bajke. czy drzemka? nie wiem ale należy mi się
>>
>>182384020
nie słuchaj tego neeta
weź się za robotę bo inaczej będzie ciężko
>>
>>182384080
wcale chyba że chcesz w algorytmike
to z matmą to chodzi o to że jak ktoś jest chujowy z matmy to prawdopodobnie jest zbyt głupi żeby zrozumieć kucowanie a nie że sie matmy używa na codzień
>>
>>182384080
niezbyt jeśli chodzi o pracę. żeby zdać studia to jednak próbę ognia analiza+algebra+dyskretna musisz przejść.
>>
>>182384080
w ogole
>>
File: 1673701540160706.jpg (186 KB, 709x568)
186 KB
186 KB JPG
>>182384123
smacznego i miłego seansu
piątek jest to sobie pochrap
>>
>>182384115
>mieszkasz z rodzicami
Grywam w gierki, koń walony jest, wchodzi Japoński i powolutku pytong.
Ale mnie wyjasniłeś zumerku. Też mieszkasz z rodzicami ale jeszcze nie rozumiesz że >yyyyyyy wyprowadź sie bo yyyyyy ten
to poprostu jebana sztuczka rzydka żeby był popyt na mieszkania.
>>
File: 1681753249094512.png (598 KB, 923x691)
598 KB
598 KB PNG
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/kobiety-szaleja-dla-seksu-momentami-nie-maja-hamulcow/m2xmlt9
>>
>>182384129
>>182384156
>że jak ktoś jest chujowy z matmy to prawdopodobnie jest zbyt głupi żeby zrozumieć kucowanie
no to wszystko jasne
>>182384137
tak mi sie właśnie wydawało, że bym musiał jakieś korki wziąść żeby uzupełnić podstawy i przycisnąć na studiach
>>
>>182384080
nie wiem, musisz umiec myslec algorytmicznie, mysle ze jakbys sobie zrobil jakis kurs na khan academy czy cos to bez problemu wystarczy, chyba ze chcesz w data science czy ML
>>
>>182383860
studia prawnicze
>>
>>182384204
niemieszkanie z jamnikami warte każdych pieniędzy
>>
>>182384204
>Grywam w gierki, koń walony jest, wchodzi Japoński i powolutku pytong.
neetbot#3019535
i co tak do 50tki ze starymi nie?
>>
>>182384224
>jakieś korki wziąść
krystian karczyński i bzikasz
>>
File: 1685111389278.jpg (468 KB, 1200x1600)
468 KB
468 KB JPG
>>
>>182383860
studia prawicze
>>
>>182384247
No to zapraszamy do robakopudełka 0.25x0.25m, będzie czynsz 1000zł + media + woda/gaz/prąd + 5000 kaucja + napiwek.
>>
File: 1628905886258.png (671 KB, 1378x1378)
671 KB
671 KB PNG
>>182384247
po co psa brales jak nie lubisz
>>
rucham psa
>>
>>182384308
tyle wystarczy
>>182384313
sam przyszedł
>>
File: AHEM.jpg (17 KB, 480x360)
17 KB
17 KB JPG
>>182384274
>i co tak do 50tki ze starymi nie?
Inshallah.
>>
>>182384284
>grudzień 21
>>
ale upał jebany
>>
w życiu ważne jest to żeby mieć duży pokój
dosłownie nic innego sie nie liczy
>>
>>182384346
on przecież nie mieszka ze starymi i nawet gf ma
>>
niech ktoś wytłumaczyć ten mem z jamnika
>>
dawno mnie tu nie było i widzę że kiejkut został zdegradowany z nieuchwytnego zbiega mossadu któremu skradziono setki tysięcy złotych do neeta co mieszka ze starymi
>>
File: 1685111596659.png (754 KB, 1080x1080)
754 KB
754 KB PNG
>>
>>182384388
Nadal nie wiem kto to kiejkut.
>>
wole być bezdomny niż mieszkać z rodzicami.
>>
jak się skończyła ta afera co wykopek dostał powołanie do woja
nie mam konta tam więc pytam
>>
>>182384388
Zawsze był.
>>
>>182384375
lingo karakopków na nadopiekuńczą matke
>>
>>182384346
znaczy mówisz że zumerkiem jestem milenialsie ale to ty nie wyrosłeś ze swoich starych.
Ja mieszkam ze starymi bo jeszcze nie chodzę na studia a ty mieszkasz ze starymi bo nigdy nie chodziłeś na studia.
Może gdybyś zarabiał te 3500 z gówno roboty jakiejkolwiek byś znalazł to ilekolwiek honoru byś miał ale no żyj tam z rodzicami i wal konia do stóp swojej matki czy coś.
>>
File: 1685111669052.jpg (148 KB, 1280x720)
148 KB
148 KB JPG
znowu się karaścierwo w nitce zalęgło
>>
>>182384375
jakieś gówno z kara
>>
>>182384388
gdzie tu masz kiejkuta debilu
>>
File: IMG_0004.png (475 KB, 937x1000)
475 KB
475 KB PNG
>>182384398
nom, to
>>
File: Chair Apu.gif (202 KB, 600x600)
202 KB
202 KB GIF
>>182384426
>milenialsie
Nie jestem ha tfu cwelem urodzonym 1990~ zumerku.
Fajnie jest jednak być wystarczająco starym żeby powiedzieć że gówno wiesz o życiu synek.
>>
>>182383865
przywieziesz mi coś?
>>
>>182384452
>>182384204

wypisz wymaluj

>zoomerku
>yyyyyyyyy
>rzydy
>>
sram
>>
wytłumaczcie mi etymologie kiejkuta
>>
File: 1619183298940.jpg (171 KB, 888x732)
171 KB
171 KB JPG
>>182384426
ja mieszkam ze starymi a chodzilem na studia
>>
>>182384542
Bazy cia w kiejkutach.
>>
>>182384398
w januszexie zarabiałem więcej niż potem jako szczur od excela
zapierdol był ostry ale były ziomki i sobie nawzajem pomagaliśmy
za biurkiem/zdalnie spoko bo można było chlać ale jedna kaśka z drugą podpierdalały do kierowniczki
>>
>>182384490
>Nie jestem ha tfu cwelem urodzonym 1990~ zumerku.
nie polepszasz swojej sytuacji kolego, mam nadzieje że jesteś trollem bo nikomu nie rzyczę aby ze starymi mieszkał w wieku 40-50 lat.
Ale no tak czy inaczej jesteś milennialsem któremu się nie udało.

>>182384546
Szkoda
>>
File: 1685111843528.jpg (169 KB, 424x571)
169 KB
169 KB JPG
karakopky...
>>
>>182384498
to ten debil teoretyk walki od nazywania obrazkow a nie kiejkut
>>
>>182384591
tego nie znam
>>
File: Rat pepe.png (291 KB, 720x720)
291 KB
291 KB PNG
W 2019 dostawałem 1750 wypłaty, czyli minimalne.
W 2021 dostawałem 2700 wypłaty, czyli minimalne.
Teraz minimalne jest 3500. Za rok będzie 4250.

Jak myślisz że to normalne i dalej chce ci się pracować i myślisz że będziesz czymkolwiek więcej niż zapierdalaczem biedakiem za minimalne na produkcji albo w korpo (jak Boga za nogi złapiesz i chce ci sie w tym syfie zkreowanym przez rzyda pracować >>182384398) to jesteś najzwyczajniej popierdolony.
>>
>>182384542
a jamnika?
>>
>>182384608
bo to nowy w miare
>>
>>182384569
co to ma wspólnego z anonem?
>>
>>182384632
taka rasa psa
>>
>>182384542
Stare Kiejkuty to nazwa wsi gdzie podobno były/są bazy amerykańskich służb i szkoli/ło się tam agentów bezpieki
A kiejkers no sam wiesz, ma fiksację
>>
File: 1521408720824.png (1.95 MB, 1574x1569)
1.95 MB
1.95 MB PNG
>>182384586
ro je roly-poly
>>
>>182384671
bo lubił teorie różne polityczne, w tym o bazie cia w kiejkutach
>>
cipka
cizia
seks
>>
File: 1668240046341946.png (28 KB, 402x81)
28 KB
28 KB PNG
jestem zwycięzcom
>>
>>182384626
zarabiam 20k i nie rucham, cały hajs wydaję na funkopopy. niewolnictwo to stan umysłu.
>>
>>182384729
kunia
kunia
czochranie po główce
>>
File: Apu.jpg (143 KB, 1062x1080)
143 KB
143 KB JPG
>>182384738
Szanownego scum mastera w LARPo zdalnym nie prosiliśmy o opinie.
>>
File: 1655866451894251.jpg (1.28 MB, 1324x1196)
1.28 MB
1.28 MB JPG
>>182384755
>>182384755
>>182384755
dublowa
>>
>>182384721
jakie są teorię na temat tej bazy? pamietam jak to było w newsach na TVNie ale byłem za młody. szczerze to jest to trochę przerażające.
>>
znajomy jest z biednej rodziny i ma chiński telefon ale pekluje julki z rodzin lekarskich, ziemiańskich itp. bo nie jest sub8 przegrywem genetycznym jak my
>>
>>182384787
jest to [REDACTED] także sprawa już wyjaśniona[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.