[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: a0128261211_10.jpg (538 KB, 1200x1200)
538 KB
538 KB JPG
Ovde school doods metaal -edizie
>>
Kom morgen mieten nij de A12 in Den Haag
>>
File: 1666797647430320.png (729 KB, 909x1280)
729 KB
729 KB PNG
Mogguh
>>
hitler dood wat nou
>>
>>182367764
hij leeft voort in onze harten
>>
https://nos.nl/l/2476493
>nee hoor, er is geen armoede in Nederland
>>
>>182368265
omdat er teveel vreemdelingen in dit land zijn
>>
De media jagen u angst aan en de overheid heeft het middel. De overheid is uw heiland en redder voor het door hen zelf gecreëerde probleem.
>>
>>182366789
good album, I saw a zoomer with that t shirt just recently too
have a nice day alright
>>
File: image-30.png (643 KB, 680x668)
643 KB
643 KB PNG
>>
>doods metaal
>>
File: SEI_157652754-f5a6.jpg (56 KB, 644x812)
56 KB
56 KB JPG
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LxV6A-FG2p4
>>
belgische "cultuur" is piek joderij
>>
nee die vertrokken allemaal naar amsterdam toen ze de haven in antwerpen dichtgooide
lees eens een boek
>>
>>182369123
?
>>
>>182369123
anders nog meer dan genoeg joden in antwerpen
als je wil mag je er een deel hebben
>>
Vandaag nog even een dag werken en dan heb ik een lekker lang weekend. Van twee weken.
>>
>>182369172
mag ik 1 hebben ga ik hem in een kooitje doen
>>
>>182369458
ja hoor maar je moet hem wel komen ophalen in antwerpen
kies er maar eentje uit
je mag hem wel enkel kosher voeding geven en af en toe een paar munten
let ook op welke kranten je onder in de kooi legt, anders gaat hij erg kvetchen
>>
Goooood morning schatinettis :)
>>
>>182369734
kan ik er ook 2 bij elkaar zetten of gaan ze dan vechten?
>>
>>182369734
ophalen? ik werk niet
>>
>>182369979
Ze gaan zo goed als zeker vechten, zelfs al komen ze van dezelfde strekking. Ze kan ze in aparte kooien zetten maar dan gaan ze zeker kvetchen als ze elkaar kunnen zien.
>>
>>182370301
als ik een klein klaag muurtje voor ze bouw gaan ze dan minder kvetchen? tis wel een gedoe hoor het houden van joden.
>>
>>182370351
neem ook paar jodinnen erbij en begin een joden fokkerijtje
>>
>>182370351
Ja er komt heel wat bij te kijken, ze zijn niet gauw tevreden. Een klein klaagmuurtje is een goed idee, ze lijken erg van Romeinse bakstenen te houden. Als ze toch gaan kvetchen, zet dan wat vioolmuziek op, daar houden ze erg van.
>>
>>182370611
Daar horen speciale regels bij qua baden en maandstonden. Je raadpleegt best een goeie kweekgids.
>>
>>182370301
>kooi
klinkt als veel werrek oetz..
>>
File: 1684582021773375.png (374 KB, 772x660)
374 KB
374 KB PNG
Koel het af met het antisemitisme. Gerapporteerd bij het CIDI
>>
File: 1665991169450267.jpg (202 KB, 1138x1352)
202 KB
202 KB JPG
>>
File: 1663362236708834.png (703 KB, 700x693)
703 KB
703 KB PNG
>>
espressini klappe en de geesteszieke schizophreniakes leze
>>
Meroz, wat is het en wie komen er vandaan?
>>
File: Naamloos.png (655 KB, 700x693)
655 KB
655 KB PNG
>>182370751
>>
>>182371158
lmao
>>
op nieuwe foons geilen oetz
>>
Ik wil spliffa knallen en anime kijken met Algerijnen
>>
>>182371585
>>182371635
castor aub dit is waarom je geen geld hebt
>>
het israelisch-amerikaanse internet heeft jullie verpest
>>
Castor hoe zit het met je belasting s fraude geld?
>>
File: 1685076513822974.jpg (24 KB, 637x488)
24 KB
24 KB JPG
>>
Piemels...
>>
kutjes...
>>
>>182366789
based band
>>
trage draad
niks gelezen
>>
https://youtu.be/NBCJd5JeywQ
Orgie miet wanneer?
>>
Ik moet nog een opstel schrijven van 150 woorden voor 23:59...
Bro's ik ben FUCKED
>>
>>182374107
Schattinoke you can do this :)
>>
File: vermox.jpg (70 KB, 935x450)
70 KB
70 KB JPG
>>182373765
pillen nu
>>
>>182374107
150 woorden is twee keer niks.
Maar gebruik dan chatgpt ofzo.
>>
schattinokes het is zoon mooi weer ugh ma ni zo mooi als jij thooo :)
>>
>>182374174
>>182374259
Ik ben echt mega gestressed.
Ik heb al twee sigaretten van me ma gebietst, meer kan echt niet want dan gaat ze er achter komen.
FUCK
>>
>>182374306
Waarover gaat het opstel?
Ga anders om een klein pakje sigaretten.
>>
>>182374306
je kunt dit met AI echt in 2min fixen daarna nog beetje finetunen in je eigen woorden en je bent klaar.
>>
File: IMG_1174.jpg (1.09 MB, 1170x1487)
1.09 MB
1.09 MB JPG
REUZEGOM IS FREE

NORMAALTJES ZIEDEND HAHHAHA
>>
>>182374425
omgekochte rechter en/of vriendjespolitiek met de rechter

ik haat dees system of "justice", moet ervan kotsen
>>
File: IMG_1175.jpg (489 KB, 1170x1911)
489 KB
489 KB JPG
>>182374425
Normaalbros ik voel me niet lekker
>>
Taat: Free
Reuzegom: Free
Wie is next?
>>
File: kanker.gif (338 KB, 473x498)
338 KB
338 KB GIF
>>182374449
>>182374459
Zwarte levens boeien niks
>>
Wat is een huggy wuggy?
>>
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/other/peru-neemt-hitler-coca%C3%AFne-in-beslag-die-op-weg-was-naar-belgi%C3%AB/ar-AA1bH9D7
>>
ga denk ik pixel 7 halen
>>
>>182374449
Belgisch rechtsysteem is een vrijmetselaarsnest. Dit is tegenwoordig Grootoosten: het land, jammer genoeg.
>>
>>182374688
ja vrijmetselaars onder elkaar van hetzelfde clubje
>>
>>182374590
een merk pampers?
>>
Hij heeft de fles visolie zelf opgedronken
Reuzegom deed niets verkeerd
>>
File: 1648855838215.jpg (259 KB, 750x516)
259 KB
259 KB JPG
>>182374425
>>
File: 1685095936049611.webm (1.73 MB, 576x1024)
1.73 MB
1.73 MB WEBM
>hoger ongekend macht: eet dat appel niet
>vrouwen:
>>
>>182375423
Wat het nog erger maakt: de slang wist dat hij Adam niet ging kunnen overhalen, dus richtte hij zich tot Eva. En Eva manipuleerde Adam.
>>
>>182375532
misschien had God maar een groter slang voor Adam moeten schapen zodat Eva daar naar zou luisteren. mannen met kleine piemels zijn het probleem
>>
>>182374494
mark dutroux
>>
>>182375599
reprobaat hersenspinsel, wijst op parasieten infectie
>>
File: file.png (204 KB, 497x581)
204 KB
204 KB PNG
>>182375858
>>
>>182375858
waar het hart vol van is... :)))
>>
File: 1634219714598.jpg (178 KB, 981x1024)
178 KB
178 KB JPG
>>182376029
>>
yummy veggie lunchinoke
>>
https://youtu.be/x93YKGEPSco
Geen spiegels, geen tapijt
De wijn kost weinig geld
>>
ga maar naar de mac denk ik
>>
Uitwerpselen gooien naar politici
>>
>>
vind dat vrouwen mannen ongelofelijk slecht behandelen oetz
>>
>>182376813
Ga mektouw
>>
>>182376831
nee want ik wil niet de rest vm leven allen blijven
>>
>>182376906
Neem dan parasieten en word zemmel
>>
Hej schattinis
>>
>>182377014
Coucou zoetine :)
>>
>>182377056
Savakes? Chillini vrijdagske?
>>
>>182376906
ik wel
>>
>>182377139
Sowieso :) zonet lunchinoke gehad :) en jij ?
>>
File: 42771.970[1].jpg (75 KB, 970x728)
75 KB
75 KB JPG
>>182377014
>>
soepje opgewarmd
>>
File: dostoevsky wormpill.png (305 KB, 1787x583)
305 KB
305 KB PNG
>>
File: file.png (1.38 MB, 2256x660)
1.38 MB
1.38 MB PNG
>>
Welke smaak Fernandez heeft jullie voorkeur?
>>
>>182374107
Hoeveel woorden heb je al geschreven?
>>
dubbels en ik huur hoeren voor pinksterweekend
>>
File: image4.png (2.94 MB, 1754x1169)
2.94 MB
2.94 MB PNG
>>
>>182378782
ik kom enkel en alleen wanneer we cindy bendeknallen en anders niet.
>>
>>182378296
paars swa wat denk je zelf
>>
>>182378296
groen swa wat denk je zelf
>>
in belgie kun je voor €400 legaal een neger doden
>>
>>182378893
?
>>
>>182378952
reuzegom
>>
>>182378893
vergeet niet te overdrijven
>>
>>182379094
oh
je laat wel wat belangrijke detail weg:

>De zaak vertraging op omdat die van de rechtbank in Antwerpen naar Hasselt werd verplaatst. Een van de verdachten bleek namelijk de zoon van iemand die een hoge functie heeft bij de Antwerpse rechtbank.

ze hadden ook een papa die werkt in de overheid. allicht heeft dit soort dingen zwaar meegewogen voor de lichte straf
>>
>>182378893
beetje prijzig maar vooruit
>>
>>182379213
>Een van de verdachten bleek namelijk de zoon van iemand die een hoge functie heeft bij de Antwerpse rechtbank.

lees: vrijmetselarij
>>
>>182379248
Roodpil mij over vrijmetselarij.
Ik heb Oorlog en Vrede gelezen, het lijkt meer op een soort scouting voor volwassenen oetz
>>
>fiets naar je werk haha probleem opgelost
ja ik ga even lekker iedere dag 100km fietsen om naar kantoor en huis te gaan lmke
>>
>>182379574
zei de stemmetje in je hoofd dat?
>>
>>182379628
links spook zei het tegen me
>>
>>182379574
In wat voor gat woon je dat je pas op zo'n afstand werk heb kunnen vinden?
>>
>>182379730
>woon ergens anders dan randstad
>alles is kut
simpel als
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uT9-DqAlM1c
>>
binnenkort lekker de meneer moesk hersenchip, jullie zin in?
>>
File: 1542798404390.jpg (125 KB, 1024x838)
125 KB
125 KB JPG
>>182379436
Tolstoj is alles behalve de beste bron daarvoor.
Ik zou je eerder aanraden:

Occult theocrasy, door lady Queenborough
https://archive.org/details/OccultTheocracyEdithStarrMiller1933

Grand Orient Freemasonry unmasked, door monseigneur G. F. Dillon
https://archive.org/details/GrandOrientFreemasonryUnmasked

L'élue du dragon, door Clothilde Bersone
https://www.conspiration.ca/e_book/elue_du_dragon.pdf

Là-bas, door Joris-Karl Huysmans
https://archive.org/details/lbashuys00huysuoft
>>
>>182379758
Ik woon ook buiten de randstad en moet een uur fietsen om op het werk te komen.
>>
>>182379812
Ik heb ook de toverberg en de meester en margarita gelezen.
En ik spreek geen Frans
>>
>>182379812
(X files thema begint te spelen)
>>
>>182379874
Denk dat je wel een vertaling kan vinden als je wat zoekt. Voor Huysmans zeker. Bersone zal moeilijker zijn.
>>
katmeisjes werkelijkheid wanneer? schiet eens even op wetenschappers ik heb niet mijn hele leven de tijd he
>>
mede NOOTS hoe gaan jullie om met armoede?
>>
>>182380259
drank, druks en hoeren
>>
>>182380372
en hoe betaal je dit?
>>
mooie lieve boobookes ici :)
>>
>>182379812
Amerika is werkelijk de grote satan
>>
homo's moeten gewoon terug naar hun eigen land
>>
>>182380259
Maken dat ik geen schulden heb. Dus op tijd rekeningen betalen enzovoort. De rest budgetteren, zoveel mogelijk zelf koken, en zoveel mogelijk tot de -50% hoek in de supermarkt beperken voor ingrediënten. Geen alcohol, drugs of vrouwen. Enkel tabak (zelf rollen).
>>
>>182380259
Rechts stemmen en zeggen dat armoede een keuze is.
En zieden op buitenlanders dat ze me uitkering stelen (als hun er niet waren dan had ik hogere uitkering)
>>
File: boy bride ritual.webm (1.16 MB, 720x720)
1.16 MB
1.16 MB WEBM
>>182380546
100%, de hoer van Babylon.
>>
>>182380509
niet
>>
coal or gem?
>>
>>182380581
ik stote gister mijn teen tegen de tafel en het eerste wat uit mijn mond kwam was: goverdomme, kanker buitenlanders.
>>
>>182381005
Bij mij is het altijd kanker Rutte
>>
>>182380259
Gespaard toen ik nog bij mijn ouders woonde, tegen de tijd dat ik wegging had ik €47000 banksaldo en €14000 studieschuld, nu nog iets van €25000 over na de schuld afgelost te hebben.
>>
>>182381044
hoezo ben je niet gewoon in spanje ofzo gaan wonen duo kan je niks maken als je gewoon vertrekt
>>
>>182381044
hoezo gooi je zoveel geld gewoon weg
>>
>>182380259
Werken voor je kankergeld
>>
>>182380259
Armoede bestaat niet in West Evropa
>>
̶F̶r̶e̶e̶ ̶T̶a̶a̶t̶ ̶
̶F̶r̶e̶e̶ ̶R̶e̶u̶z̶e̶g̶o̶m̶ ̶
-Free Gideon
>>
>>182381259
mongool
>>
>>182381176
47-14=31
Nieuwe PC, monitor, bureau, bureaustoel fornuis, wasmachine, afwasmachine was alleen al iets van €5000-6000
Koelkast en bed had ik al
Ik had geluk dat hier al een vloer lag anders had ik ook nog een vloer van minimaal een paar duizend euro moeten betalen
>>
https://www.nu.nl/buitenland/6265264/belgische-ontgroeners-krijgen-werkstraffen-voor-dood-student-sanda-dia.html

200 uur taakstraf
225 euro boete
Voor moord tegen een goede bruine jongen die student was aan de uni
Belgen zijn moordlustige racisten
>>
>>182381352
>Nieuwe PC, monitor, bureau, bureaustoel fornuis, wasmachine, afwasmachine was alleen al iets van €5000-6000
dit alles voor 5-6000
je hebt troep gekocht, anders was dit onderhand minimaal het dubbele
>>
>>182381253
https://nos.nl/artikel/2476528-ondanks-voedselsteun-op-scholen-nog-steeds-kinderen-met-honger-in-de-klas
>>
>>182381507
>je hebt troep gekocht, anders was dit onderhand minimaal het dubbele
Nee hoor, gewoon niet de duurste optie
>>
>>182381519
heb gewoon geen kinderen als je het niet kan betalen, simpel als
>>
>>182381375
Had ras er ook maar iets mee te maken?
>>
>>182381539
Mochten je voorouders zo geredeneerd hebben zat je hier nu niet.
>>
>>182381615
dees
>>
>>182381615
zal wel meevallen aangezien me opa machines had ontwikkelt die in oe es ah worden gebruikt
>>
Ik geef onironisch vaak de schuld aan rutte
>>
>>182381738
en kaag, zodat ze huilie huilie kan doen op nationale tv
>>
zal ik mijn pakketje morgen sturen of maandag? beiden komen dinsdag pas aan toch?
heb het idee als ik het morgen al meegeef dat er veel mee wordt gegooid in de magazijnopslag
>>
>>182381854
Denk niet dat als je hem maandag verstuurd dat ie dan dinsdag al aankomt oetz
>>
godverdomme ik hou van tieten
>>
joderij!!
>>
Ik HAAT normaaltjes
>>
>>182382169
UUOOOOOH HOLLANDO JOUZO
>>
>>182381577
Ja, als het 18 gekleurden waren en 1 blanke was het een totaal ander verhaal
>>
>>182381769
Ik denk nooit aan kaag oetz.
Die is maar van de afgelopen paar jaar, Rutte verkankert het land al 12+ jaar.
>>
>>182382204
dan was het ook geen 400 euro maar 400 maanden
>>
>>182380259
~120k van pappie en mammie gekregen
~30k vergokt
nog zo'n 90 over
>>
idee: jullie hebben gewoon allemaal een keertje seks
>>
>>182382344
>~30k vergokt
joderij
>>
>maak keuze om je geld te verspillen
>HET WAREN DE JODEN!
>>
jaartal: 1932
>>
inflatie en lastenverzwaring is een Zionistisch complot
>>
>>182382962
>tags: inflation
ik ben voor
>>
>>182382994
jij lijkt me eerder een NTR type
>>
>>182383028
klopt, ik zelfinsert als de ugly bastard
>>
>>182383046
ik cope ook door te doen alsof ik het personage ben die wel seks heeft haha
>>
>>182382344
Goe bezig
>>
was ik maar tentakelmonster dat annie mee meisjes met 20 tentakels tegelijk penetreer
>>
File: Schermafbeelding.jpg (64 KB, 488x230)
64 KB
64 KB JPG
>>182382889
het systeem is letterlijk ontworpen om mensen in de val te lokken met beleggen en derivaten i.e.:gokken
gestructureerde producten en woekerpolissen met zo'n opaque fee structure dat je op zn best de inflatie matcht
dan privé beleggen waarbij amateurs het tegen flitstraders opnemen die jouw orders legaal frontrunnen
of tegen de miljardairs zoals van citadel die met algo's de prijzen in de richting van hun posities manipuleren met spoofing en gamma squeezes

Ze zouden al die mensen moeten ophangen en hun gestolen miljarden teruggeven aan de werkende mensen van wie ze het gestolen hebben.
>>
>>182383308
ja het zou inderdaad beter zijn als je gehele lichaam van jelly was en niet alleen je brein
>>
>>182383385
inderdaad
>>
File: Schermafbeelding.jpg (59 KB, 493x203)
59 KB
59 KB JPG
>>182382962
>inflatie en lastenverzwaring is een Zionistisch complot
fact check: Mostly Accurate
>>
>>182382344
Kon je daar geen huis met kopen met lening?
>>
>>182383550
Ja kan makkelijk
>>
>>182383550
dat had ik ook bijna gedaan want ik kreeg ook nog een jubelton en ik kon daar bovenop nog een ton lenen
vader heeft me er uiteindelijk uitgeluld omdat hij vond dat ik eerst een baan moest hebben
>>
let op: geld lenen kost je toekomst
>>
Ik wil op een spirituele reis naar mijn ziel. Buddha heeft 40 dagen gevast en Jesus ook.

Ik denk als je zo lang vast dan kan je met God praten en je ziel beter leren kennen.
>>
>>182383824
als je sterft dan kun je zo lang als je wilt met god en jezus praten :)
>>
>>182383878
Connor murphy is een super fit en gespierde gozer hij ging keihard trippen op psychedelische drugs en heeft ook 40 daten gevast.
>>
>>182383933
okay
>>
>>182381854
maandag is feestdag, pinkstermaandag
>>
>>182382218
Rutte is de Verhofstadt van Holland. Balkenende was toch iets beter.
>>
>>182383933
conor murphy is een mtm roidtranny en helemaal in de war
>>
>>182382957
Ik wou dat die schrijver één dag een tijdreis kon maken naar onze tijd.
>>
>>182384052
Steroïden gebruiken vind ik normaal en hoort er bij. Na 5 jaar heb je de maximale capaciteit bereikt anabolen brengen je verder.
>>
>>182384148
zelfmoord hoort ook bij trennies :)
>>
>>182384083
https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1932_num_11_1_1375
>>
File: 1684772141232987.png (413 KB, 1024x576)
413 KB
413 KB PNG
>>182366789
Kreeg 5 dagen ban voor het palen van picrel op /k/
Zeer disproportioneel naar mijn mening
Gelukkig vond de mod dat ook toen ik bezwaar had gemaakt
>>
File: 1528833862281.png (16 KB, 755x708)
16 KB
16 KB PNG
>>182383382
Ik denk dat het maar een bepaald deel van de Joden is, die altijd al aan duivelaanbidding gedaan hebben, dezelfde die in het Oude Testament genoemd worden. Dus lang voor Sabbatai Zevi, maar met Zevi is het in een stroomversnelling gekomen. De collaborerende goyim elite maken dan huwelijken met hen aan, waardoor een soort satanische nieuwe adel ontstaan is die ver boven alle kritiek staat.
Hou ook rekening dat je hier te doen hebt met een zeer oud volk, de Romeinen hielden hen de hand boven het hoofd precies om die reden toen al. Een zeer oud volk van nomadische kooplieden. De geestelijke afstammelingen der Feniciërs.
Een volk dat effectief uitverkoren was door God in de Oudheid, om geboorte te geven aan de Messias. Dat volk heeft toen macht gekregen, dat het duivelaanbiddend gedeelte nog steeds goed weet, dat nog steeds geldig is. Daar God niet terugkomt op zijn beloften. Daarom zijn ze ook een volk van advokaten.
>>
>>182382957
correctie het jaartal is: 1808
>>
>>182384328
kreeg daar ook eerder een ban toen ik anti oorlogsmisdaden comment plaatste
vol met gloeipieten daar
>>
Wel naar de miet komen volgende week he jognens
>>
boys wat vinden jullie van yassi.as
>>
>>182384472
kmag ni kome van mijn mama
>>
File: 1669541785519224.jpg (11 KB, 236x236)
11 KB
11 KB JPG
>linkies ontdekken plotseling kritiek op de oekraïne-oorlog
https://www.youtube.com/watch?v=bV2swrKnXmc
>>
>>182384524
>>
>>182382889
Ik heb mijn geld niet verspild
>>
File: 464.png (381 KB, 509x862)
381 KB
381 KB PNG
>>182384316
best wel interessant, bedankt
>>
>>182384524
sla haar
>>
File: 1682764345449091.png (196 KB, 361x362)
196 KB
196 KB PNG
>>182384535
Lmke DAT leidt een debatcentrum?!
>>
>>182384535
Mijn jodenradar gaat af
>>
>>182384561
Waarom mag da ni van uw mam
>>
>>182383824
>>182383933
Laat Buddha, psychedelische drugs en steroïden vallen.
>>
>>182384770
Goed advies
>>
File: 1669340027306060.jpg (291 KB, 800x778)
291 KB
291 KB JPG
>>182384621
Ik zou ook boos worden als een irritante linkie mijn halve dag zou verzieken.

>>182384625
>Hij volgde onder meer college bij (((Isaiah Berlin))) en (((George Steiner))). Zijn promotor was Prof. (((Peter Pulzer))) van All Souls College.
Ik geloof dat je iets op het spoor bent, anon...
>>
>>182384744
joderij!
>>
File: 193.jpg (49 KB, 800x750)
49 KB
49 KB JPG
pielemuis - GEWASSEN
kapsalon - BESTELD
ik ben een grote jongen
>>
>>182384883
Hij stelt terechte vragen tho
>>
>>182384883
Dat is dus waarom hij die microfoon beetpak, hij haat de gojim.
>>
wie van jullie heeft ook autisme?
>>
>>182385156
Goede jongen
>>
>>182385493
Ikke en nog een belg
>>
>>182385498
Jij ook nog met wc papier in de weer geweest?
>>
>>182385156
goe beseg :))
>>
File: 1674633137950289.png (311 KB, 1508x1242)
311 KB
311 KB PNG
>>182384535
https://newleftreview.org/sidecar/posts/tech-mythologies
ze geven letterlijk toe dat ze joodse B.V. oekraine gaan runnen
>>
Zag mensen met AH tasjes
>>
>>182385770
Zeer gebaseerd (behalve dan het feit dat de Albert Heijn groenteboeren, slagers en bakkerijen verdringt)
>>
>>182385770
zeer gebaseerd en nog gebaseerder door het feit dat de Albert Heijn groenteboeren, slagers en bakkerijen verdringt
>>
>>182385790
>>182385827
Paupers
>>
>>182385827
Nootjood aub
>>
>>182385874
groenteboeren, slagers en bakkerijen zijn over het algemeen duurder (en van betere kwaliteit) dan supermarktmeuk dus wat lul je met je paupers
>>
>>182385874
Paupers? Vrijwel alle yuppen gaan naar de AH (ik kan het weten, heb midden in Amsterdam gewoond)
>>
>>182366789
I've not heard this album yet. I will one day, but there's Blue Cheer records I've not even heard
>>
>>182385921
Voor dramatische effect en outrage sparken
>>
>>182385987
Cindy de dramababe
Hoeveel geef je uit aan wc-papier dame?
>>
>>182385987
jongen doe toch niet zo puberaal
>>
>>182384012
Guy Verhofstadt heeft het land niet 12 jaar lang gegijzeld en van uitgehold
>>
>>182386006
>>182386008
kanker allebei net geen james bond ZUCHT
>>
>>182384328
Ik was verbannen omdat free Palestina paalde. Voor 3 dagen maar dus viel mee
>>
wie was nederlands beste leider ooit?
>>
>je bent van alle borden verbannen want het huidige vierkan team is een verzameling linkiewokie kankermietjes die niks van vierkan kennen maar het wel gratis en voor niets doen
>>
>>182386236
Pieter Sjoerds Gerbrandy
>>
>>182386053
Ah neen? Eerste minister van 1999 tot 2008, eerst onder Paars-Groen, dan onder Paars. Voor 1999 was de regering meestal Rooms-rood. Verhofstadt heeft alle deugdelijke instellingen die er nog waren kapot gemaakt in zijn 8 jaar premierschap. Bijvoorbeeld, voorheen, in een huwelijk, de partner die overspel pleegt was automatisch in onrecht bij de echtscheiding. Afgeschaft in 2006. Een kameraad van me heeft het meegemaakt. Na jaren huwelijk, komt thuis van zijn werk, vrouw ligt in bed met een andere. Echtscheiding, zij krijgt alles, hij verliest alles en mag 8 jaar in schuldbemiddeling. Dit is loon afgeven behalve een minimum om te leven.
En dat is maar één van de vele voorbeelden. Dit man heeft in 1 decennium heel veel schade aangericht.
>>
>>182386236
adolf hitler
>>
>>182386600
>beste leider
>verloor de meest belangrijke strijd
dacht het niet hé
>>
>>182386236
de broer van Napoleon
>>
>>182386236
Posthumus de Bataaf
>>
>>182386236
Carlos I Rey de España y V Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (moge hij altijd geëerd worden)
>>
>>182386738
wiesda
>>
>>182386785
kaaskop moment
>>
Ik ga straks gras aanraken en melk drinken bros. Ben echt hyped.
>>
>>182386808
problemen mee? :)
>>
19 graden lekker fris poooh
>>
>>182386453
Kok heeft dit land gesloopt en richting de afgrond geduwd.
Balkenende heeft nog wat van de afgeond proberen weg te sturen.
Rutte doet geen kanker terwijl we nog steeds richting de afgrond gaan.
Niet alleen doet Rutte niks, iedereen die het roer probeert om te gooien wordt weggewerkt en krijgt de schuld van de rampkoers.
Rutte is een slang die ons in een bestuurscrisis heeft gesleurd.
Rutte is de oorzaak van de polarisatie.
Als er een boerenopstand komt, is dat de schuld van Rutte.
Als er rellen uitbreken in Ter Apel vanwege vluchtelingen, dan is dat de schuld van Rutte.
Toeslagenaffaire, schuld van Rutte.
Het gekanker rond de aardbevingen in Groningen, schuld van Rutte.
Corona gekanker, schuld van Rutte.
>>
File: alva.jpg (459 KB, 1576x2006)
459 KB
459 KB JPG
>>182386236
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, de Yzeren Hertog van Alva
>>
>Spanje was ooit een koloniale grootmacht die het VK kon evenaren qua welvaart en invloed
>staat nu bekend als verpauperd land voor louter goedkope zonvakanties
waar is het allemaal misgegaan?
>>
>>182386236
Mark Rutte
>>
Weer eens conflict/ruzie met een albanees in de appie, kutvolk ik heb nog liever 10 marokkanen of 15 negers ipv 2 albanezen
>>
>>182387640
je hebt duidelijk nog nooit een confrontatie met 10+ marokkanen/negers gehad
>>
File: IMG_1178.jpg (62 KB, 798x483)
62 KB
62 KB JPG
Hahhahahahaha classic België moment
>>
>>182387902
die namen hahahahahaha tering hee
>>
File: IMG_1179.png (32 KB, 606x556)
32 KB
32 KB PNG
>>182387958
Voor mij is het strontvlieg
>>
>>182387902
Een mkk doden kost 400e?
>>
De media liegt tegen je :)
>>
File: 1685117189348354.jpg (494 KB, 750x567)
494 KB
494 KB JPG
Wie van jullie?
>>
>>182388611
niemand
>>
>>182388611
Kantkechje
>>
>>182388611
Dat ben ik. Ik ben normaal een /pol/kito maar ik bezoek /int/ eens
>>
>>182388611
dit is een vrouw
>>
File: 1655784315967358.png (413 KB, 658x642)
413 KB
413 KB PNG
>>
>>182388651
waarom ben je een trennie?
>>
>>182388798
>>182388853
Ik ben een jongen.
>>
>>182387902
die euro niet in één keer opdoen hé
>>
>>182388121
>advocaat Tom De Meester
als ik me goed herinner, dat is een PVDA'er of althans toch een gewezen maoïst
>>
>>182388834
Generatie Z is de laatste.
Begrijpelijk dat ze geen kinderen willen.
>>
>>182388611
bah duivelsgebroed
>>
>>182388834
verdoemde generatie
>>
>>182389102
Het zou je zoon maar zijn
>>
>>182389102
>>182389155
Lief doen
>>
ik snap wel dat je de maatschappij kinderen verschuldigd bent, maar de afgelopen jaren hebben we de jeugd behoorlijk verwaarloosd.
Toen ik mijn diploma haalde zei de directeur tegen ons dat wij het als generatie slechter gaan hebben dan onze ouders.

Een geboorte staking kan ik wel begrijpen, het maakt het niet juist, maar wel begrijpelijk.
>>
>>182388545
Media = Virus
>>
>>182389355
Je directeur was een kast flikker linkiewinkie
>>
>>182389398
Hij had het Communistisch manifest als portretten van Marx en Engels aan de muur van zijn kantoor hangen.
>>
File: 1685105694764866m.jpg (131 KB, 742x1024)
131 KB
131 KB JPG
Pohhh gelukig nie genome
>>
>>182389503
Letterlijk en figuurlijk een rode vlag
>>
>>182389355
Ik vind het vooral te druk overal, te druk in Nederland, te druk in de wereld. Zou juist mooi zijn als als mensen wat later en wat minder kinderen namen. Het liefst vooral de schijthuiden, maar ja..
>>
>>182388611
Ik zou hier me lul in stoppen. Het boeit me niet of het een meid is of iemands zoon. Je bent onironisch homo als je het niet zou zijn.
>misschien heeft het wel een penis
Dan schuif je het aan de kant terwijl je haar neemt, niet zo moeilijk doen.
>>
>marktplaats account geblokkeerd
letterlijk niks verkeerds gedaan, zal wel zijn omdat ik een of andere trien heb genegeerd
>>
>>182389550
>Genesis 9:1
>En God zegende Noach en zijne zonen, en sprak: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en vervult de aarde.
Het is je morele plicht om kinderen te maken.
>>
>>182389889
>>182389889
>>182389889
>>182389889
/belg/
>>
>>182378782
is dit echt?? zou oprecht overwegen om te kijken wat voor autisten komen opdagen
>>
>>182390122
Het is alleen echt als je komt.
>>
hey zoetinettis
>>
>>182389550
Ja klopt maar ik denk niet dat zich laten steriliseren de oplossing daarvoor is. Er zijn nog vele gebieden ter wereld die zo goed als onbevolkt zijn, als men maar er iets voor voelde om die te ontwikkelen ipv. steeds zitten te zeuren over klimaatverandering.
>>
>>182389221
niet tegen duivelaanbidders
>>
>>182389503
Het hele onderwijssysteem is grondig geïnfiltreerd al sinds de mei '68 generatie.
>>
>>182390421
Ameen.
>>
>>182391664
Ik heb mijn opleiding niet afgemaakt, maar lees inmiddels wel marx
>>
>>182392072
passende zin lmke
>>
>>182389505
ik lieg over alles om vrouwen het bed in te krijgen, waarom zou ik hier niet over liegen?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iHDhQcUQb0g
>>
>>182389505
>lelijk
>dom
>rijk
hoe?
>>
>>182393285
>dom
Hoe weet je dat?
>>
>>182393324
vanwege haar opvattingen
>>
>>182393356
ze zegt gewoon wat haar incel volgers willen horen
>>
>>182366789
TOTALE VLUCHTELINGEN VERMOORDEN
>>
>>182393376
Dat is dan wel weer slim koek
>>
>>182393356
Dus jij het t wel genome?
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
En je noemt een ander dom?
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>182393376
Jij neukt ook niks tho..?!
>>
>>182393534
mmh waanbeelditokes poppin off !
>>
>>182393471
>Dus jij het t wel genome?
genomen*
en ja
>En je noemt een ander dom?
ja
>>
poepjes
>>
>>182393606
>>182393606
>>182393606
>>182393606
>>182393606
>>
>>182393575
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Dombo
>>
File: download (6).jpg (10 KB, 211x239)
10 KB
10 KB JPG
>>182386236
Willem Drees[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.