[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File deleted.
>>
>>179326409
I look like this
>>
>>179326409
När jag läser dina brev, ser jag en stor transighet
>>
File: 1679226955186.jpg (1.24 MB, 1726x2400)
1.24 MB
1.24 MB JPG
sex med afrikaner
>>
File: all might.png (146 KB, 168x300)
146 KB
146 KB PNG
fyfan va mha har blivit skräp på sistone
>>
>>179326409
Kill yourself gaypedo groomer this guy is known as "Bögtvålaren" from our general. He posts childporn of girls and boys, talks about having sex with minors, wanting to strangle young kids and stays all night up erping and grooming asking people for pictures of their body and more.
https://desuarchive.org/_/search/tripcode/%21fmFx3Ruvr./
He loves to post loli, shota and goes around all day long grooming kids and wanting their pictures while being a neet. He often makes morning threads posts young boys asking if people are awake and wants them to post pictures of themselves and discord.
>>
>bajshoran överraskningsstädar när hemma hos mig jag är borta
>hittar mitt hängrep
>blir jättearg när hon rotade där hon inte hörde hemma
>>
File: 1679227101462.jpg (781 KB, 850x1206)
781 KB
781 KB JPG
>>179326535
mm
>>
>>179326498
>italienare
>vita
>>
Varför tog ni pedofilupplagan?
>>
>>179326575
Döda dig själv
>>
File: 1679227201020.jpg (375 KB, 866x1306)
375 KB
375 KB JPG
>>179326605
Vad pratar du om?
>>
va
>>
>>179326605
Lite sent att ta upp det när geekens upplaga redan har nått bumpgräns väl?
>>
>>179326639
Döda dig själv bögtvålaren
>>
File: i am not here.jpg (13 KB, 183x275)
13 KB
13 KB JPG
dkn mongomats och gackington har dogat
>>
File: 1679227383045.jpg (84 KB, 536x712)
84 KB
84 KB JPG
>>
Varför avreglerade trumpeten bankerna?
>>
>>179326697
mongomats rannsakade och är nu ingenjör
>>
Det här värld av krigskraft åstadkommandet tar 9 år att fullfölja!
[Tryck här för att läsa artikeln.]
>>
Helt sinnes vad jag hatar zoomers. Fyfan vad de förstör allt de rör. Fan värre än blattar.
>>
>>179326409
Sverige är ju bättre
>>
File: 1663190044398312.jpg (494 KB, 1882x2617)
494 KB
494 KB JPG
>dkn ingen 2d fv
>>
File: all might sad.jpg (38 KB, 791x542)
38 KB
38 KB JPG
>>179326756
det var kul medans det varade
>>
File: 1679227435336.jpg (156 KB, 923x1607)
156 KB
156 KB JPG
*suck*
Om jag ändå kunde få vara anons hushållerska... Då hade han haft ett städat och fint hem.
>>
>>179326748
Vad skiljer tonårstjejer från resten?
Jo de flesta blir rövknullade av livet medans tonårstjejer blir strypknullade av libbe
ha ha!
>>
>>179326779
Du på bilden eller?
>>
File: 1679184081651096.jpg (3.09 MB, 4160x3120)
3.09 MB
3.09 MB JPG
Tror ni han slängt den än?
>>
>>179326889
Han sög av den
>>
>>179326804
Hade en pv som såg sådär
>>
>>179326889
vad är detta
>>
Jag har ca 340k om året. Jag lever bekvämt på det och sparar mer än hälften.
16 åringar i usa vägrar jobba på McDonalds för den lönen.
>>
>>179326857
nää
>>
ni förstår väl att jag bara låtsas vara helt jävla efterbliven så att ni ska känna er tvingade att rätta mig? jag gör det bara för att få (du)ar. ni fattar väl det?
>>
>>179326889
Nej han koka soppa på den åt hela familjen
>>
medianlönen i mitt område är 900k
>>
File: 1679227747205.jpg (206 KB, 742x1226)
206 KB
206 KB JPG
>>
>>179326752
>avreglerar bankerna
>bara några år senare är bankerna på god väg att starta en ny finanskris
Jag ser en stor inteligence i trump
>>
>>179326965
hur mycket drar du ner den?
>>
>>179326807
Hur ska du ha tid att städa när ni knullar hela tiden?
>>
Stor inteligence.
>>
File: gawgwagwaga.png (1.1 MB, 1026x1120)
1.1 MB
1.1 MB PNG
>>179326925
>>
>>179327038
Hon använder dampe som slavarbetare
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yOHawphsssE
>>
File: 1679227922474.jpg (127 KB, 850x660)
127 KB
127 KB JPG
>>179327038
Han måste väl tröttna nån gång eller?
>>
File: victory.jpg (6 KB, 221x228)
6 KB
6 KB JPG
konvertera till islam så man kan fixa 4 arranged marriage fruar och knulla en ny varje dag o sen 5 kant på fredagen
>>
ser stor intelligence i chudfinnen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=78Y9-xaPI-E

slå kvinnor i huvudet med stenar
>>
Kingen

https://www.youtube.com/watch?v=JhZuQMr7wqQ
>>
>>179327085
Inte om du ser ut som venti. Hade tryckt ner dig i sängen och pumpat dygnet runt då
>>
File: 1648595392427.png (41 KB, 493x586)
41 KB
41 KB PNG
>>179327131
FÖR KAMPEN!
>>
>>179327153
klassiker
>>
>>179327100
Ser stor inteligence i ditt brev
>>
>>179327153
asg
>>
>>179327138
Dumma kåta anon! Hur ska jag kunna utföra mitt jobb om du bara tänker på sex hela tiden? Ditt hem kommer fortsätta vara smutsigt...
>>
Amerikansk reaktion på Loreen - Tattoo melodifestivalen 2023
>>
File: 1679142136944926.jpg (150 KB, 750x938)
150 KB
150 KB JPG
behöver en sån här
>>
>>179327317
prrrrrrrrrfffffftttt
>>
File: 1665891005935.webm (737 KB, 720x576)
737 KB
737 KB WEBM
>>
>>179327379
Asg
>>
File: 1665007866145812.jpg (553 KB, 1860x2630)
553 KB
553 KB JPG
why are you gay
>>
>>179327379
vb (vorbei)
>>
>>179327317
en big booty ebony goddess?
>>
File: 1656537007085.webm (2.77 MB, 432x540)
2.77 MB
2.77 MB WEBM
>>179327432
ja precis
>>
>>179327422
Är inte gay
>>
Negrinnor är suedikukens kryptonit
>>
File: 1657125501015.webm (1.84 MB, 320x240)
1.84 MB
1.84 MB WEBM
>>
File: 1669906607122613.jpg (44 KB, 406x406)
44 KB
44 KB JPG
>>179327422
Cocks are amazing and getting pounded feels heavenly ~~
>>
>>179327379
ja jäsiken
>>
>>179327480
Jag
>>
testgeek
>>
>>179327474
Japp blir helt slak och lealös när jag ser negrer
>>
>>179327131
Gillar hur Haz anklagar alla för att vara nazister trots att han är kompis med Fuentes och kallar inte honom det.
>>
File: 1676853987208.webm (2.97 MB, 1920x1080)
2.97 MB
2.97 MB WEBM
>>
>>179327480
Moggar mig
>>
File: 1679228820051.jpg (44 KB, 462x586)
44 KB
44 KB JPG
>>179327422
I need cock...
>>
>>179326535
>sistone
aldrig varit bra
>>
File: 1678806101064207.jpg (108 KB, 737x960)
108 KB
108 KB JPG
>>179327474
va?
>>
>>179327153
asgeek
>>
>>179327317
Krymp röven.
>>
>>179327452
>>179327584
>>
File: 1679228890066.jpg (407 KB, 1400x600)
407 KB
407 KB JPG
Dagens trivia: Biltema är namngett efter ursprungsorten med samma namn i Västerbotten och inte ett beskrivande namn baserat på dess utbud, som många tror.
Biltema ligger norr om Dorotea och söder om Bastuträsk och Blattniksele.
>>
File: 1677441158019972.jpg (135 KB, 1920x1080)
135 KB
135 KB JPG
like did you try to get some pussy first
>>
>>179326575
sex with kirishima
>>
File: 1675772129094357.jpg (61 KB, 736x768)
61 KB
61 KB JPG
>>179327655
Disgusting.
>>
>>179327645
AAAAAAAAAAA
>>
>>179327648
Falsk nyhet
>>
>>179327645
Krymp tuttarna.
>>
>>179326543
>wanting to strangle young kids
grim
>>
File: 1678879619588203.jpg (40 KB, 614x767)
40 KB
40 KB JPG
Ska gå ut och handla nu. Är tillbaka strax.
>>
>>179326543
huhhhh
>>
Cadde knullar och impregnerar 16åringar och själv sitter man här
>>
File: 1654933280680686.png (649 KB, 956x1200)
649 KB
649 KB PNG
>>179327731
Don't bully my kinks...
>>
File: 1679172737802379.jpg (422 KB, 1080x2137)
422 KB
422 KB JPG
>>179327817
kingen
>>
>>179327731
>>179327794
All true.
>>
File: 1647776324837.png (208 KB, 327x316)
208 KB
208 KB PNG
>>179327857
>inga skiljetecken
>särskrivning överallt
>inte sammanhängande på något vis
>dkn cadde bokstavligt talat skriver som de trådmongon som sitter och rollspelar honom
>>
File: 1679229623748.jpg (93 KB, 1080x1350)
93 KB
93 KB JPG
Mina föräldrar kommer tvinga mig att gifta mig med en kvinna... Det är över.
>>
>>179327919
Han är ett bokstavligt mongo.med 80 i iq vad trodde du?
>>
Börjar tro verkligen att bögtvålaren är fettobögen han råkade breva en gång istället för den lajvande figur han försöker låtas vara.
>>
>>179328076
Aaa vi säger så fettobögen
>>
File: 1679229793799.jpg (497 KB, 1121x1698)
497 KB
497 KB JPG
Tankar om att våldta småflickor?
>>
>>179328076
Har någon bild på bögtvålarens mage?
>>
Varför är dem så kåta?
>>
File: 1679091876176719.jpg (336 KB, 1860x1011)
336 KB
336 KB JPG
vilken väg, svenske man?
>>
File: 1679229949354.jpg (27 KB, 384x384)
27 KB
27 KB JPG
>>179327881
>någon trip jag inte använder
>någon som lajvar mig
>massa nonsens
>>
>>179328187
USA
>>
File: 1676745656199.webm (2.35 MB, 1102x620)
2.35 MB
2.35 MB WEBM
>>179327919
>>
I den här tråden ser jag en stor inteligence
>>
>>179327919
Elakanon!
>>
>>179328154
>ukraine
>+10
>>
>>179327919
vad är ett skiljetecken? menar du bindestreck?
>>
File: FrgWSXGXwAA_Bas.jpg (111 KB, 823x582)
111 KB
111 KB JPG
Saknar assangeginnen
>>
>>179328344
Begynnelsen på slutten.
>>
använder folk fortfarande popcorn time
>>
>>179328389
aldrig hört talas om
>>
>>179328364
Saknar hans inteligence
>>
Ser stor intelligence i tråden
>>
File: 111.png (1.65 MB, 1070x1440)
1.65 MB
1.65 MB PNG
kommer aldrig få ett jobb och mitt liv är cp på grund av det
>>
>>179328389
nej det är stremio som gäller nu
>>
>>179328450
Vad har du för färdigheter?
>>
>>179328426
>intelligence
>ll
Ser inte mycket inteligence i ditt brev
>>
File: 1679230428432.png (795 KB, 580x820)
795 KB
795 KB PNG
>>179328450
Vad vill du jobba med?
>>
>>179328450
Varför blir du inte en böghora?
>>
>>179328475
blöjrengörare med munnen
kissdrickare
spermaätare
>>
File: 1678556038370752.gif (574 KB, 498x498)
574 KB
574 KB GIF
>>179327655
Where do I even start?
>>
>>179328475
är cp

>>179328511
vill faktiskt inte jobb, vill vara neet. men måste stå på egna ben. :-/

>>179328537
kan inte ens få det :-(
>>
>>179328605
Stor efterfrågan på de yrkesrollerna på arbetsmarknaden just nu
Sök snabbt!
>>
Soaperpedo
>>
Jäsiken moderna TV-apparater kan man få fram HBO och andra streamingtjänster, plus olika funktioner som att kolla på gamla program.
>>
>>179328750
helt jävla otroligt
>>
>>179328750
va kan ju göra allt det på min laptop redan
>>
>>179328691
Blattemongobögen, i dina brev, ser jag stor inteligence
>>
Hej, Tråden!
Ni verkar ha bra koll på dessa saker så har en fråga till er: vad är en "thrussy"?
>>
är det verkligen så illa att ha en saggetröja?
>>
File: 1679047018395.png (177 KB, 720x586)
177 KB
177 KB PNG
>>179328691
Vården och barnpassningen skriker efter folk
>>
>>179328775
Det var ett tag sedan jag lämnade pojkrummet.
>>
>>179328691
Du ska bli min snälla hushållerska :3
>>
>>179328896
nej, fullkomligt normalt
>>
Ja yeahsicken vilken inteligence i tråden
>>
>>179328896
Äkta patricier har saggeburk
>>
>>179328356
>t. Cadde
>>
>>179329002
myndighetsparasiten...
>>
>>179328691
>kan inte ens få det :-(
Vad snackar du om, du ska bara raka dig själv len, suga kuk, ta den i rumpan och vara en duktig sissy så får du 500-1000kr per knull.
>>
File: 1678803048805.png (1.35 MB, 954x1181)
1.35 MB
1.35 MB PNG
kört icke-runk i tre dagar nu, det är som ki points i dnd
>>
>>179329017
va
>>
>>179329042
bara folk som jobbar i offentlig sektor har sådant pretentiöst ordförråd
>>
File: 1651039581459.png (1.4 MB, 1480x954)
1.4 MB
1.4 MB PNG
>>
>>179329030
du behöver snabbt suga på min snoppe
>>
File: suediekonomen.jpg (92 KB, 800x800)
92 KB
92 KB JPG
>Den 8 december förklarade Alexander Norén, ekonomiexpert på SVT, i en krönika hur smart han varit som lånat en massa pengar och inte missat tåget på bostadsmarknaden. Nu låter det annorlunda.

>– Hela den svenska ekonomin är ju tyvärr uppumpad på låga räntor. Än så länge är vi inte där att vi medborgare med bostadslån inte kan betala, men det finns ju en smärtgräns även för oss. Vi är bolånetorskar allihopa, och det vet omvärlden och finansmarknaderna utanför Sverige, konstaterar en betydligt mindre munter Norén.

>Han konstaterar att höga räntor i världen skulle leda till att Sverige sjunker först, eftersom den svenska allmänheten har stora skulder jämfört med andra länder.

>För svensken har "bostadskarriären blivit viktigare än yrkeskarriären" för att bli rik, konstaterade Norén i boken.
>>
Varför är ni så cp i tråden? Typ hälften av er har läst på teknis, skärp er
>>
File: 1656172637228.png (472 KB, 536x854)
472 KB
472 KB PNG
>>
File: r123312123.jpg (1.54 MB, 2276x2480)
1.54 MB
1.54 MB JPG
jag har stor inteligence
är ni smarta som mig? :-D
>>
>>179329240
jag plugga på su
>>
jag pluggar till bajs
>>
Why does Norway hate weed?
>>
jag pluggar till bajs
>>
>>179329259
Tycker du borde klä dig i söta kläder och studsa på min snopp nu
>>
>>179329324
bajs
>>
jag bluggar te bice
>>
www.bice.nu

hahhhaha
>>
älskar bice och bög sex
>>
bice prutt
>>
Ni vet att ni inte behöver breva i tråden om ni inte har något vettigt att säga va?
>>
va
>>
File: 1679206755727365.webm (3.34 MB, 398x720)
3.34 MB
3.34 MB WEBM
>>179329521
>>
File: 1649654646954.jpg (61 KB, 582x491)
61 KB
61 KB JPG
>pappa ringer
>trycker på lägg på
>>
>>179329569
Varför har han en madrass på sig? Asg
>>
va
>>
älskar dig gosanon... ._.
>>
när jag läser dina brev, ser jag stor bice
>>
>>179329070
>mongot tror att det är "pretentiöst" att veta vad skiljetecken är för något
Sluta vara en sån neris, Cadde
>>
File: 1679232339149.png (804 KB, 1071x854)
804 KB
804 KB PNG
Hatar mitt liv. Bara släpp doxxen så kan ni komma och döda mig
>>
>ignorerat morsan i tre månader
>istället för att ringa 5 ggr om dagen så åker hon hit och ringer på dörren
>öppnar inte
>hon står utanför i en timme och ringer på var femte minut
lol FUCK henne
>>
File: 1649280709207320.png (31 KB, 280x305)
31 KB
31 KB PNG
>>
>>179329696
varför släpper du inte doxxen? :S
>>
Tydligen kostar det 2.4 miljoner om man handlar sin egen mat för 3k i månaden i 65 år.
Med min nuvarande nettolön så måste jag ägna 9 år av knegande bara åt mat.
>>
>>179329696
du måste vara snäll mot dig själv..
>>
>>179329102
>>179329249
>>179329597
Jag ser en stor inteligence i cadde
>>
File: över (3).png (123 KB, 576x778)
123 KB
123 KB PNG
gjorde halloumiburgare
igår köpte jag skäggbalsam också
>>
>>179329597
Kaosmaxxat
Varför vill du inte snacka med din pappa?
>>
>>179329737
Bra brev. Får en att tänka.
>>
>>179329703
Du är vidrig
>>
>>179329737
>>
>>179329782
Dryg gubbe som bara vill gnälla
>>
File: 123321.png (2.79 MB, 2560x1440)
2.79 MB
2.79 MB PNG
>>179329737
har du inflation med i din beräkning?

ska äta nu hallon och sen göra korsord. vad ska ni hitta på nu?
>>
cadde hade lätt kunnat få en utvecklingsstörd flickvän men han ska ha de hetaste amerikanska brudarna på tik tok istället.
>>
>>179329922
kan ju du också få
>>
File: 1679232870926.png (279 KB, 512x349)
279 KB
279 KB PNG
>>179329766
Nej
>>
File: 1679224754982337.jpg (83 KB, 914x659)
83 KB
83 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=pWKB1tJLhEA&t

Tydligen är hela samhället redan knullat och kommer kallopsa inom det här århundradet. Finns ingen anledning att anstränga sig för att dra sitt strå till stacken.
>>
>>179329990
Två veckor till tills vaxxinerade dör och trump blir president igen
>>
tråden lider när bögtvålaren lider
:(
>>
File: 1679148095100867.jpg (105 KB, 1170x951)
105 KB
105 KB JPG
>>179329990
I Kina så ökar IQn för varje decennium
>>
File: 1678233527410642.webm (2.96 MB, 404x720)
2.96 MB
2.96 MB WEBM
>>179329922
>>
>>179330094
Jag är de mask
>>
>>179329990
här är din dokumäntär: https://youtu.be/sP2tUW0HDHA
>>
>>179330094
Masken är på riktigt??
>>
File: 1678250190608900.webm (1.55 MB, 640x368)
1.55 MB
1.55 MB WEBM
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mRCFxAmLnEw
2016 hade själ ändå
>>
>>179329957
det måste du! annars kanske jag är elak mot dig också!
>>
såg en vidrig jävla pissluffare och tänkte "jag skulle fan kunna heema den här råttan".
>>
File: 1679115690086925.png (133 KB, 814x888)
133 KB
133 KB PNG
>>179330138
Såg du ens videon dion jävla animegridsbög? Han pratar bokstavlige naigrhne ipoetnhji eogwrejnmiok hertoipj hwrtopiå rtijonrt4
>>
File: 1671947109025680.jpg (298 KB, 1589x1232)
298 KB
298 KB JPG
>>
>>179329030
Ickerunk tills du kan framkalla en pälsfv?
>>
>>179330276
Jag och grabbarna
>>
Nähä dags för KAFFE
haha ofag har jag redan druckit fem koppar, det här blir min sjätte
Gud vad jag älskar KAFFE
haha jag fungerar inte utan mitt KAFFE
>>
>>179330239
ja
>>
File: cadde arg.webm (157 KB, 268x268)
157 KB
157 KB WEBM
>6 min video
>3 min in pratar han om idiocracy filmen
>Gridsaren länkar idiocracy trailer som om inte exakt det ämnet diskuterats i videon i flera minuter

Fy fan vilken downstråd jag är i
>>
>>179330300
dette
>>
ska jag köpa en pokébowl eller ska jag köpa ingredienser till tacos?
>>
File: 2342363.jpg (1.38 MB, 2480x3508)
1.38 MB
1.38 MB JPG
>>179330239
nej jag såg inte video, men jag vet vaf flin effekt är för att jag har hög IQ och är en person av kultur och vetenskap. :-P

ok, hej då. måste gå och äta bär och gör korsord.
>>
File: 1657557890852.jpg (155 KB, 1000x1000)
155 KB
155 KB JPG
>>179330300
Varför säger och beter sig kaffedrickare alltid så här?
>>
>>179330317
gridsaren är totalt efterbliven
>>
>>179330317
Animebrevaren är en tiktokare med koncentrationsförmåga på typ 25 sekunder
>>
File: 1679099990310229.jpg (110 KB, 1080x638)
110 KB
110 KB JPG
>>179330300
Kaffe är bra för dig.
>>
>>179330338
Du är inte söt
Du luktar bice
>>
>>179330330
Klart du ska ha TACOS
TACOS sla man ha på fredag egentligen
Men TACOS är så gott man kan äta det varje dag
Gud vad jag älskar TACOS och sen en kopp KAFFE
>>
>>179330363
sex
>>
File: 1679225566781803.png (2.07 MB, 1832x1849)
2.07 MB
2.07 MB PNG
så sant så sant
>>
>>179330365
Q_Q
>>
>>179330300
>>179330346
>>179330374
asg d1a
>>
>kör utan glasögon för en gångs skull
>tjej på universitetet säger ”Haha anon vad du ser annorlunda ut, på ett bra sätt!”
oironiskt vorbei för mig som glasögoncel
>>
>>179330346
jaja din lilla bäbis du har bara inte lärt dig uppskatta smaken av KAFFE än
Så småningom kommer du också att lära dig uppskatta KAFFE när du blir vuxen
>>
File: 1678696318366264.webm (1.28 MB, 576x1082)
1.28 MB
1.28 MB WEBM
>>179330382
>>
>>179330432
det låter livsfarligt att köra utan glasögon
>>
>>179330386
Har ni en ööh.. mindre.. modell?
>>
>>179330432
Använd linser?
>>
>>179330432
För mig blev det tvärtom
>har linser normalt
>måste ha på mig glasögon för jag har inte fått hem månadslinserna
>tjejerna på jobbet säger jag ser snygg och sofistikerad ut
>>
>>179330433
d1a fast oironiskt
en dag var det bara gott
>>
File: 1657660688116.png (13 KB, 620x519)
13 KB
13 KB PNG
>glasögon
åh nej nej nej nej
>>
>glasögon
>linser
suedi
>>
File: 1679233760202.jpg (149 KB, 850x1037)
149 KB
149 KB JPG
>>179330225
Vad skulle du göra för elakt mot mig?
>>
>>179330518
Du är svensk
>>
>>179330490
dom försöker copea åt dig anon
>>
Käffe
>>
>>179330542
Okej konstigt för de var bredvid mig, pratade med mig mer och satt och åt lunch tillsammans. Normalt gör de inte det.
>>
>>179330541
>>179330542
>>179330564
>>179330581
Synd bara att godståg får köra på samma räls.

om vi bara hade en nationellplan att bygga nya spår ämnade endast för persontåg.
>>
>>179330542
nej de försöker encouragea
>>
Haha, vilket roligt brev av chudfinnen. Han är en riktig skojare den där.
>>
>>179330634
>>179330639
Snubben som snackar något om spjällställdon tar det här med lappar väldigt seriöst
>>
>>179330639
Hur länge höll han på igår? Lämnade tråden efter han spammat i 20 minuter
>>
>>179330672
Dumt att slösa 23 000 kr på att låtsas vara polis och missbruka blåljus på allmäna vägar. Speciellt när andra redan har försökt sig på sig det och betalat dyrt för det tidigare.
>>
>>179330386
behöver en 3 meters robotfv
>>
>>179330672
6-7 timmar kanske, tråden blev helt död
>>
Vad är det för bot han använder?
>>
>>179330690
>>179330706
>>179330714
Vi spelade på parkbänkarna (de med bord) på skolgården där man skulle skjuta dem till andra sidan där den andre hade ställt upp en av sin egna som insats.

Träffade man den vann man den och så turades man om.

Har fortfarande kvar mina i garderoben.
>>
>>179330706
hur är det hans fel
bara ignorera och breva som vanligt
>>
varför får suedis finnar på ryggen
>>
File: 1679234214168.jpg (441 KB, 850x654)
441 KB
441 KB JPG
https://youtu.be/OJ62RzJkYUo
>>
>>179330727
>>179330783
Jag älskar de där där man bara häller i. Brukar spara ihop allt i källaren och åka iväg sen när jag har en stor svart sopsäck eller två fulla. Men panta på söndagar är omöjligt.
>>
>>179330795
svara på gosanon >>179330789
>>
>>179330727
har lätt för att ignorera matgeekpedofilens spam men är rätt mentalt tröttsamt att se brev som ser verkliga ut fast det är spam, så pallar inte
eloge till finnpedofilen för det men asg åt att han sitter och gör det manuellt i flera timmar på helgen
>>
>>179330789
>>179330821
Det finns väl en del kommuner som brukar anordna sommarjobb för "estetmänniskor" där man t.ex. uppträder på torget eller spelar på äldreboenden. Något mer kommersiellt blir nog inte så lätt att hitta.
>>
>>179330789
Du behöver studsa på min kuk!
>>
>>179330706
Jösses, han har verkligen inget liv lol
>>179330727
Äsch har vettigare saker att göra i livet, tråden är inte så viktig
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CZFngXSDD0I
kolla snabbt
>>
>>179330833
>>179330838
>>179330844
>>179330850
Att stänga en förskola öppnar dörren till en ny JAS 39 Gripen.
>>
>>179330833
sant
>>
File: 1655235886866.png (405 KB, 940x545)
405 KB
405 KB PNG
När det blir krig i Sverige kommer jag passa på att panga några svho i huvudet. Trodde du jag skulle glömma dig, din hora?
>>
>>179330524
ska säga att du är dum
>>
>>179330929
>>179330967
Ser fram mot tisdag oavsett vilket! Haha. Fram med popcorn! Grips han blir det nog kaos. Men jag tänker, om han inte grips och hans supportrar står redo för världens jävla protest, förstå vilket antiklimax liksom…
>>
File: 1655271073707523.png (2.36 MB, 1920x1080)
2.36 MB
2.36 MB PNG
>>
>>179330969
>>179331005
Propaganda? Det finns stora mängder bevis på alla barn som deporterats till Ryssland. Vad menar du är propaganda?
>>
File: Frh5lJgWwAEvztl.jpg (801 KB, 2080x1560)
801 KB
801 KB JPG
>>
>>179330967
d1a ingen nåd när vi tar över
>>
>>179331015
>>179331049
Vem är det?

Varför låter man likdelarna vara kvar i frysen?
>>
missar man nånting om man helt enkelt bara filtrerar borta alla finska flaggor tro?
>>
>>179331075
ne
>>
>>179331075
>>179331102
Pia Byström är den enda jag kommer på på rak arm. Men känns kanske lite gammalt, hon försvann för mer än tjugo år sedan.
>>
File: 1679234704969.jpg (77 KB, 868x1024)
77 KB
77 KB JPG
>>179330967
Tror inte det kommer aldrig bli krig i Sverige inom vår livstid
>>
>>179331075
Ne men typ 90 procent av alla brev igår var filtrerade så jag tittade på film istället
>>
>>179331110
>>179331129
Kanske bara expressen som spetsat till rubriken? Både senare text och DN som de länkar till skriver mot.. sen om man trycker så hårt mot att jeansen går sönder så kanske det är upp i anus, var går gränsen för våldtäkt?
>>
File: 1679078716079516.webm (260 KB, 405x720)
260 KB
260 KB WEBM
>>179330967
>>
>>179331075
>>179331102
extra klappar och kramar nu senaste året, hon har blivit otroligt långsam nu senaste året men hon är frisk och glad :)
>>
>>179331110
Du vet att man dör inte vid 30 va? Man kan bli så gammal som 110 år
>>
>>179331144
>>179331168
>>179331146
Tyvärr inte, misstänker att det är folk han har umgåtts med, men kan inte sätta fingret på vilka det kan vara.
>>
>>179331144
detta är spam jag faktiskt gillar
>>
Så finska flaggan är bara en bot som kopierar brev från arkivet?
>>
>>179331329
>>179331346
Knarkas mycket online droger i sånna bonnhålor
>>
>>179331329
>>179331346
Man kan ge dem sprutor för ledstelhet, funderar på att börja med det med våran senior.
>>
>>179329737
Är väl inte så illa? Inte länge sedan man tvingades knega sönder kroppen livet ut på sin bondgård bara för att få mat på bordet och då räckte det ofta inte till ändå
>>
>>179331556
Hen är gammal nog att ha sett 9/11. Det är jävligt gammalt för en katt.
>>
>>179331421
>>179331556
Kompisar som kommer överens om att döda en annan i gruppen - inte alldeles ovanligt. Föräldrar ska se efter sina barn och hålla reda på vad det är för "vänner" deras barn umgås med.
>>
Jag tycker det är gulligt att han justerar sitt spam efter konstruktiv kritik <3
Jag sa att man enkelt kunde dölja hans spam när han kedjeciterade brev, då slutade han med det, och nu sa anon att man kan filtrera hans flagga, då börjar han manuellt spamma med sin mobilproxy också haha
>>
>>179331168
Vi kommer aldrig bli så gamla. Vi kommer jobba ihjäl oss när vi är 50
>>
>>179331674
the passive aggresive suedi post
>>
>>179331674
Snubben som snackar något om spjällställdon tar det här med lappar väldigt seriöst
>>
>>179331346
Han gör det manuellt och gratis.
>>
>>179331693
>>179331710
Kommer att bo gratis i lånad sommarstuga som vanligt. Några veckor i juni och några i augusti. Hoppas kunna avlasta matkontot genom att dra upp lite fisk ur sjön.
>>
>>179331674
Han bryr sig för mycket om tråden favä, kan inte ha så mycket hända IVL
>>
>>179331710
>>179331738
HUR många tusen för några blinkade blå lampor!?
>>
>>179331738
Dom vet ju att du har gjort 500.000 i vinst? Och finns det ens bankfack kvar idag?
>>
>>
https://youtu.be/f5TYQNZBkaY
>>
File: Screenshot_2.png (160 KB, 572x689)
160 KB
160 KB PNG
>>179331866
>>
>>179331866
Nej vad gör du? Vet du inte att chudde får PTSD av denna?
>>
Gosa.....
>>
>>179331866
>>179331898
De på företaget är säkert förkrossade över att inte få Sandra som sökande.
>>
>>179331898
Chudde kommer flippa! :O
>>
>>179331929
>>179331954
Men ni sa ju att ni fick betalt för att bo. Stämmer inte det längre?
>>
>>179331929
var snäll så får du gosa!
>>
Tråden har aldrig varit bättre.
>>
>>179331889
>mörkar den judiska faktorn
Asg. Blodsritualen av Tove
>>
>>179332026
>>179332026
Ny
>>179332026
>>179332026
>>
File: 1676210348634146.jpg (12 KB, 235x231)
12 KB
12 KB JPG
Hur känns mänsklig närhet? Känns som att jag bara känner alla personer i mitt liv på en ytlig nivå
>>
>>179331889
Civil krig mellan samnytt och nordfront?
>>
>>179332045
som opiater testa snabbt
>>
>>179332111
inga fler chudbrödrakrig
>>
File: 1679236491655.gif (209 KB, 220x205)
209 KB
209 KB GIF
>>179332045
Vill vara nära dig~
>>
>städis tillåter bögpedofilupplaga
>städar normal heterosexuell upplaga direkt
Hmm ja ojdå
>>
>>179332293
Den var gjord innan bumpgränsen ditt idiot
>>
File: 1679236694903.jpg (24 KB, 310x310)
24 KB
24 KB JPG
>>179332293
Eller så gör du tråden vid bumpgränsen istället farfar
>>
>>179332293
Om du gör den u är den kosher
>>
>>179332225
gosa! >.<
>>
>>179332327
Drawbacks of being a Janitor:
You do it for free.
>>
>>179332409
>>179332409
>>179332409
Ny
>>
>>179332407
>>179332407
>>179332407
>>179332407
>>179332407
>>
ja jäsiken att välja mellan två toxoplasma parasiter en av de bögjävel jippie tjohoo[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.