[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: NBV.png (6 KB, 1280x853)
6 KB
6 KB PNG
Noord-Brabanteditie.
>>
>>179321351
Waardeloos
>>
Kanker boomers
>>
File: 1665776131295992.jpg (25 KB, 474x451)
25 KB
25 KB JPG
>Waardeloos
>>
Draadlied

https://www.youtube.com/watch?v=JqAXt18GWf0
>>
>>179321411
Wtf? Dutch can hardbass?!
>>
>>179321304
zied meer en cope harder
>>
>>179321454
We invented gabber and walking around in adidas nigger.
>>
Kankerlekker weer gisteren
>>
>dvw geen trials terrein dichtbij
Saai.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dpwzIrA_KUM
>>
File: 16773410008241.png (351 KB, 633x633)
351 KB
351 KB PNG
Nederlands > Ruinglish
>>
>>179321472
Ja ik moet inderdaad copen met boemerdeugd die geen verandering willen en de noodzaak ook niet zien, "want zo hebben we het altijd gedaan".
>>
Ontbijt:
3 gekookte eitjes
1 glas volle melk
1 wortel
>>
>>179321477
I really cant tell the difference of this street, or one in sweden, germany or any european country. It really surprises me how little common variety exist in europe.
>>
>>179321533
Je zorgt goed voor Quincy
>>
>Noord Brabant

https://www.youtube.com/watch?v=rz8IktTNM0I
>>
File: 1678453450770050.png (359 KB, 671x923)
359 KB
359 KB PNG
>russian: moloko(malako)
>nederlands: melk
>deutch: milch
>english: milk
>french: melasse
>frisian: moloke

Wtf
>>
>>179321597
Sounds like milking (melken, often pronounced as meleken)
>>
>>179321552
vreselijk
>>
>>179321626
lalalala

https://www.youtube.com/watch?v=06CFmYg8SUo
>>
>>179321620
meleke
>>
>>179321653
https://www.youtube.com/watch?v=hPRwMVkep6I
ik luister nu dit momenteel
>>
File: 1679010190855155.png (690 KB, 614x1024)
690 KB
690 KB PNG
>>
File: 1665776131296989.jpg (86 KB, 1027x1027)
86 KB
86 KB JPG
In de beste berekeningen staat de Coalitie nu op 22 zetels. En GLPvdA op 15.

GL kan nog een zetel verliezen als alle provinciale partijen op OSF zouden stemmen.

VVD zou nog een restzetel kunnen verliezen en naar 9 kunnen zakken.

Belangrijk.
>>
>>179322299
Schaf de overheid af
>>
>>179321486
Alles is een trails terrein
>>
EMMA WORTELBOER KK HARD IN DE AARS NEMEN
>>
>>179322450
en dan?
anarchie
>>
Goedemorgen beautifels
>>
>>179322738
Ja
>>
File: mena qt.webm (1.79 MB, 576x1024)
1.79 MB
1.79 MB WEBM
>>179321351
Marokkaanse meisjes sex
>>
boyino: fris
mental state: puur zen
espresso: warm
>>
File: 1673741013283233.jpg (64 KB, 472x645)
64 KB
64 KB JPG
>>179322802
dat wordt knokken

>>179322832
>mgw
>>
>>179322925
Dan grijpen Indos de macht. Eindelijk een Thierrycratie.
>>
Kan iemand mij enig inzicht geven in de projectmanagement/coördinator bedrijfscultuur in Nederland? Ik wil niet de Amerikaan zijn die denkt een hiërarchische structuur te kunnen gebruiken in plaats van de platte structuur die Nederland kent. Ik weet alleen niet waar ik specifiek rekening mee moet houden.
>>
>>179322925
Hoezo wordt dat knokken?
Heb je de staat nodig die zegt wat wel en niet mag? Heb je de angst voor gevangenis nodig om niet je buren te vermoorden?
Zelfs met een staat heb je criminelen
>>
>>179323050
you really translated that into dutch?
>>
>>179323050
Als PM ben de je leider. Je bent de lul als het mis gaat en je moet alles oplossen.
Niet alleen van management, maar ook van de mensen onder je.
>>
>>179323050
Ken je animal farm? Zo werkt de Nederlandse bedrijfscultuur.

Iedereen is gelijk. Maar sommige zijn iets gelijker dan anderen.
Het is belangrijk om altijd de input van medewerkers te vragen, zodat ze zich gehoord voelen. En draagvlak te creeren. En dan gooi je alle input uit het raam, en neem je de beslissing die je zelf wil nemen.

En dan doe je net alsof je het samen hebt besloten.
>>
>>179322524
Jazeker.
>>
>>179323186
Als jij echt trail rijden doet, zullen ze naar je toe komen misschien. En vragen of je ergens anders kan oefenen. Meer niet.
>>
>>179323050
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_nl.htm
>>
>>179323088
mooie cijfers maar in een anarchische toestand ontstaat toch automatisch het recht van de sterkste? ik zie niet in hoe dat zou kunnen werken
>>
Legaliseer duelleren
>>
>>179323050
Just always ask what everyone thinks. Simple as.
>>
>>179323228
all of this is irrelevant as long as youre a tall handsome american
>>
>>179323417
Dutch people can get really obstructive if they think they aren't being heard lol. Which isn't a good thing in a country where people can report in sick for 2 years long.
>>
>>179323050
heb je erover nagedacht om gewoon op te tyfen?
>>
>>179323469
>Which isn't a good thing in a country where people can report in sick for 2 years long.
Jij klinkt echt als een bedrijfseigenaar die zijn mensen als slaven ziet. Altijd maar boos als je ze als mensen moet zien.
>>
>>179323575
Ik werk voor de overheid. En er zijn zoveel mensen die wel meegeteld worden als werknemers, maar waarbij de rest van het team al het werkt doet. En vrouwen die een burnout hebben voor een jaar lang.
>>
>>179323050
Dont pay any attention to their "culture", dont watch their worthless boring ass movies, be confident, be the loud confident american bossing them around. The dutch are slimey cowards. dont even bother learning their useless language, they can all speak english and if they dont make them feel incompetent.
>>
>>179323643
Jij werkt dus niet wat werken is. Jouw mening is nutteloos.
>>
>>179323664
Ik weet wat niet werken is.
>>
Ik haat dit kankerland
>>
hier hedde ne echte nederlander: >>179323687
>>
Het moet beter, maar we gaan niks veranderen want "we hebben het al zo goed" en "dan ga je toch naar een land waar je het beter hebt"
Echt ik haat dit kankerland
>>
>>179323801
Als je dit land haat, dan ga je toch lekker weg?
>>
>>179323801
>Echt ik haat dit kankerland
dan ga je toch naar een land waar je het beter hebt
>>
Je toekomstige vd komt net terug van de kerk en gaat nu een gezonde voedzame maaltijd bereiden. In de namiddag gaat ze rozen planten in haar bloemenjurk en de Dries Van Langenhove podcast luisteren
>>
File: 1665776131285999.jpg (27 KB, 474x639)
27 KB
27 KB JPG
we hebben het toch zo goed hier
rutte staat daar toch maar mooi
we moeten toch iets doen voor het klimaat
>>
>>179323801
je hebt geen ide hoe goed je het hier hebt
>>
Kyle Rittenhouse was duidelijk een moordenaar, waarom ga je uit je huis 's nachts, 20 min verder rijden, rondlopen met een machinegeweer en dan 3 mensen beschieten waarvan 2 vermoord.
Dit is pure white privilege. Kyle kon perfect thuis blijven die nacht in plaats van politieagent spelen.
>>
File: 1667589251662715.jpg (59 KB, 1024x680)
59 KB
59 KB JPG
>>179324070
gebaseerde bloemer
>>
>>179324091
zag dit net in het engels op >>>/pol/
>>
>>179324078
Ik heb het goed, maar er zijn hier mensen die het niet goed hebben.
Ik vind dat daar best iets aan gedaan mag worden.
>>
>>179324146
gebaseerde socialist op de draad
>>
>>179324146
ah, dus je wilt andermans geld afpakken om dat aan anderen te geven?
klinkt niet zo "rechtvaardig"
>>
>>179321597
In Russian is pronounced like malakO. In Frisian (I pressume) it's mOloke. Completely different.
>>
>>179324146
Dan ga je ze toch helpen?
>>
>>179324078
zooo goed man

helft 25+ woont gedwongen thuis
niemand kan woning krijgen of het nou huur of koop is
hooguit de helft van de 16-25 heeft seks
geen enkel jong persoon kan een auto betalen
eu regelgeving stikt de economie
€17 per uur wordt als hoog salaris gezien
10%+ inflatie per jaar
gedragssturend beleid via verplicht vega, auto-onvriendelijke aanpassingen etc


>JE HEBT HET ZO GOED HIER
hou
je
kk
smoel
>>
>>179324392
>helft 25+ woont gedwongen thuis
Maar niet dakloos
>niemand kan woning krijgen of het nou huur of koop is
Foutief
>hooguit de helft van de 16-25 heeft seks
Hun probleem, moeten ze maar neuken
>geen enkel jong persoon kan een auto betalen
Kan wel
>eu regelgeving stikt de economie
De NL regelgeving is strikter dan de EU versie.
>€17 per uur wordt als hoog salaris gezien
Normaal salaris
>10%+ inflatie per jaar
Valt mee met veel andere westerse landen
>verplicht vega
Pillen
>auto-onvriendelijke aanpassingen etc
Neem je pillen
>>
>>179324470
>hun probleem
Dit is dus precies de mentaliteit die ervoor heeft gezorgd dat dit land zo verkankerd is de afgelopen decennia.
"ik heb het goed, dan moet het anderen toch ook lukken?"
>>
>>179324470
wat dacht je ervan om gewoon je smoel te houden?
>>
>>179324392
Ik heb echt een kankerhekel aan auto's, dus anti-auto maatregelen vind ik prima.
>>
>>179324536
>"ik heb het goed, dan moet het anderen toch ook lukken?"
de neoliberale paradox samengevat
>>
>>179324536
Hoezo moet ik mij druk maken dat een stel kleuters niet neuken?
Letterlijk HUN probleem.

>>179324581
Beetje saai
>>
Pannenkoeken aan het bakken :D
>>
>>179324620
Omdat als die kleuters niet neuken ze geen nieuwe kleuters maken en je pensioen in gevaar komt
>>
>>179324656
Lekker.
Ook een paar met spek?
>>
File: 1665327954828016.jpg (45 KB, 512x512)
45 KB
45 KB JPG
>>179324620
>Hoezo moet ik mij druk maken dat een stel kleuters niet neuken?
Heb je het geboortecijfer in Nederland wel eens gezien, david eli goldsteen?
>>
>waarom zou ik solidariteit moeten hebben?
>>
>>179324689
Heb spekjes misschien proberen, nog blauwbessen en ahornsiroop ook
>>
File: file.png (55 KB, 1309x388)
55 KB
55 KB PNG
wat de fuck is akamai
het rapport laat zien dat de meeste ip-adressen die met mij wilde verbinden ofwel google ofwel akamai was
>>
Andere mensen?
Die zijn mij enkel tot last.
>>
>>179324685
Mijn pensioen komt niet in gevaar.
>er zijn mensen die zich afhankelijk van andere maken
Hoe dom kan je zijn.

>>179324717
De helft van de mensen hoeven maar te neuken om het geboortecijfer ruim voldoende te houden. Het probleem is die gezinnen met maar 1 kind.
>>
>>179324805
hallo hoe is je eerste dag op internet?
>>
>>179324871
>Het probleem is die gezinnen met maar 1 kind.
Fout.
Het probleem zijn alle incels en kattenvrouwtjes die kinderloos blijven.
>>
>>179324871
Bijna iedereen is afhankelijk van anderen, zeker in een land als Nederland.
>>
>>179324907
Die mogen er prima zijn.
Mensen die geen kinderen willen of moeten hebben lekker kinderloos laten.
Maar de mensen die kinderen willen moeten gemotiveerd worden om er 4+ te hebben.
>>
Amai zen content met da ik morgen random dagske congé heb gepakt
>>
>>179324070
St. Drieske de Verlosser
>>
>>179324805
>wat de fuck is akamai
grootste content delivery network ter wereld
>>
>>179324871
>mijn pensioen komt niet in gevaar
Je hebt land en weet hoe je dat met je handen en dieren moet bewerken?
>>
waarom delhaize morgen dicht
>>
>>179325184
België
>>
>>179325184
Staking
Like kijk het nieuws soms fzo? Incel
>>
>>179325296
kendani, kijk alleen netflix en apple tv
>>
>>179325184
Werkers willen niet dat franchise verkocht wordt aan particulieren
>>
Godverdomme de pannenkoeken zien er goddelijk uit
>>
>>179325335
>>179325335
warom ni
>>
>>179325578
Ik zei net waarom
>>
>ik heb veel voorkomend probleem niet
>het probleem bestaat niet
>>
>>179325590
nee ma waarom willen ze het ni
>>
>>179325622
Omdat ze minder betaald zullen worden en nieuwe werknemers kunnen ze ontslaan
>>
>>179325673
Okay en da is gwn capitalisme like welcome to the real world?
En delhaize zei al da ze evenveel betaaldt gaan worde duss snap de schizokes ni
>>
>>179325703
>schizokes
De mensen hebben daar 20-40 jaar gewerkt en krijgen geen kans op de jobmarkt op hun leeftijd kanker debiel
>>
>>179325703
Zoek gewoon een artikel erover op debiel
Moeten we hier alles zitten citeren? We zijn PraatGPT nie
>>
>>179325184
>>179325335
deze beslissing is gekomen door ahold (albert hein) waarvan delhaize onderdeel is
weer typisch hollanders die zoveel mogelijk proberen te besparen ten koste van het personeel

>>179325214
dus hou je kop stomme kuthollander, jullie zijn letterlijk mini-amerika op elk vlak waaronder ook arbeidsomstandigheden
door jullie schuld moet ik nu verder rijden om een supermarkt te vinden
>>
>>179325703
>accepteer gewoon dat je genaaid word als arbeider onder kapitalisme
Zo werkt het niet
>>
>>179325833
Eigenlijk weer de schuld van buitenlanders(Hollanders)
>>
>>179325764
Oke heb liever mooie jonge meisjes die er werken ipv verzuurde oude dames
>>179325801
ik lese gene dpg mediaslop
>>179325857
jawel als business owner mag je da gwn doen
>>
File: tadic antony.gif (3.96 MB, 463x313)
3.96 MB
3.96 MB GIF
>>>/sp/130147762

KLASSIEKER DRAAD OP /SP/

KOM BINNEN
>>
>>179325833
>elk vlak waaronder ook arbeidsomstandigheden
Hahahahahahahahahha
Onze arbeidsomstandigheden zijn beter dan veel landen in Europa.
>>
>>179325919
*scheet geluid*
>>
>>179325907
kendani + interseer me ni
>>
>>179325899
>jawel als business owner mag je da gwn doen
Dit is Amerika niet.
>>
>>>/pol/420248395

wrm zijn ze zo dom
>>
>>179325986
Boeit me nix
>>
>>179325986
Kendini
>>
>>179325899
Als eigenaar heb je niks te zeggen over acceptatie van je werknemers.
Als je dat wel denkt te hebben is het logisch dat je werkvee gaat staken.
>>
>>179325934
twee belgen lopen naast elkaar, zegt de een tegen de ander: mag ik in het midden lopen?
>>
pfff nu moetek wer naar delhaize gaan kilometers verder want morgen staken die luie sossen
>>
Intresseer me nikskes da Amerikaan zeverke
>>
hadde we walmart ofso wasda ni hier zo moelek om ff groceries gaan hale
pfff nu moet ik omkleden en heelemaal naar zo'n stinky AD delhaize gaan echt raar
>>
>>179326172
Kendani
Kwildani
>>
>>179325919
ik moet nog maar in jumbo winkels kijken om te zien dat da duidelijk niet waar is
nog een geluk dat die winkels niet aanslaan bij ons
>>
Hoelang totdat de crisis komt en hoe kan ik er geld aan verdienen?
>>
like als delhaize dicht gaat sory ga ik gwn ff albertoke of jumboke sory
>>
>>179326281
Niemand vroeg tho
>>
>>179326299
>>179326201
wrm boosinokes :)
>>
>>179326244
Ja, want een Belgische winkel laat zien hoe Nederlandse werknemers behandeld worden.
>>
>>179326260
Volgende week 2008 V2
>>
Ga gwn Kolruit
De België Muurmarkt
>>
>>179326281
De boerenmarkt heeft alles wat je nodig hebt
>>
>>179326346
Zonder auto is het kut
>>
>>179326353
fuck boeren
>>179326346
ze acceptere ni eens mastercard lmao literally retardo winkel
>>
>>179326391
Debielleke moet weer zijn kut mening delen
>>
>>179326470
sory ik ga niet naar lelijke prehistorische winkel zonder zelfscan
>>
nu moet ik naar zo'n vieze AD delahize gaan waar de vloer plakt en rare mensen rondlopen echt like wrmmm thoooooooooo
>>
Tatta's wassen hun voorhuid niet
>>
>>179326886
begrijpelijk dat jij daarover fantaseert lekker met je tong eronder over mijn eikel
>>
File: Fi0ltJjWQAA5UEZ.jpg (61 KB, 564x580)
61 KB
61 KB JPG
Emiru in de chatroom yo
>>
Wie gaat race kijken?
>>
>>179322832
dat is een man
>>
HET
ZIJN
MAAR
KUUUUUUUUT
KAKKERLAKKEN
>>
File: Fa9jIi6aAAAkiTY.png (125 KB, 330x428)
125 KB
125 KB PNG
>>179327394
ik wens
>>
>>179327233
RIV Tonino Spiderman
https://m.youtube.com/watch?v=2PKiOBzR2_4
>>
Race begint toch laat ik ga naar gym hihi
>>
>>179327767
kendani
>>
File: FpPhvjoXsAACAw1.jpg (262 KB, 1170x1620)
262 KB
262 KB JPG
>>
>>179324974
Als we alle kinderlozen twee kinderen laten hebben dan zijn alle problemen opgelost + een heleboel mensen die veel gelukkiger zijn.
Win win.
>>
>>179327903
Ok obesitas
>>
>>179328050
kendani die race
>>
>>179328074
Ok debiel
>>
>>179328032
Mo brengt zijn familie over en al zijn 6 neven hebben 6 kinderen: opgelost
>>
>>179327337
Tis voetbal
>>
>>179328093
interseert me ni
>>
>>179328108
Ik heb liever meer blanke kinderen.
De afrikanen hebben geen vruchtbaarheidsprobleem.
>>
File: FmAvrtJakAAIUY9.jpg (88 KB, 765x821)
88 KB
88 KB JPG
>>179327743
Is Gomorra goed bekend in Nederland?
>>
>>179328137
Vertel mij uw interesses anon
>>
>>179328137
Ok saaie debiel
>>
>>179328192
gapen naar autootjes in een cirkel rijdend is ni saai dan
>>
>>179328222
Nee saaie dikke debiel
Jouw mening? boeit me nikskes
>>
>>179328247
lmao prontokes leventje zoeke ofso
>>
Groningen bro's...
>>
>>179328285
Ga zelf eens een leven zoeken.
Elke keer dat ik de draad open ben jij hier.
>>
>>179328152
meot het boek nog lezen oetz
>>
>>179328285
Lmao protokes hoer van kinky bestellen en seks hebben incel
>>
>>179328338
kendani die incel website
>>
>>179328360
Is voor incels als jij bedoeld
>>
File: 1679221155081277.webm (1.35 MB, 680x848)
1.35 MB
1.35 MB WEBM
>>179327702
>>>/sp/130147762
Klassiekerdraad op /Socialistische Partij/
Kom gouw binnen
>>
File: dirk.png (959 KB, 1920x1080)
959 KB
959 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=yjKh3k-MpCE
>>
>>179328379
kendani ik heb gewoon sex
waarom ken jij die website?
>>
File: FhXFFQ2WAAEeE8G.jpg (206 KB, 1989x1123)
206 KB
206 KB JPG
Ik ben een man!
damn learning this shit with Duolingo is kinda weird
>>
Wat is er aan de hand met al deze schuimbekkende belgen
>>
>>179328394
Ik ken het via je moeder die daar haar kut goedkoop verkoopt
>>
>>179328152
Nadat het op netflix kwam wel
>>
>>179328463
Hmm waanbeeldje
Tijd voor een chill pilletje stinkcel
>>
Stop met pesten, cindy
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Epscc8Z5niQ
Check deze kankerboemer lmke
>veiligheid is voor watjes omdat ik geluk heb gehad!!!
>>
>>179328530
>179328530
hm boeitmeni, gebruik toch nooit een slijptol
>>
>>179328445
>soilingo
>>
>>179328559
ok
>>
>>179328445
Mijn eerste zin was "Ik ben een appel".
Duolingo is soms raar, maar het hulpt met de basics.
>>
>>179328530
Ik heb een keer in me nagel gezaagd met zo'n ding, zag er niet leuk uit maar is volledig geheeld
>>
>>179328615
haha je bent een appel
>>
>>179328665
Ja, degene rotte.
>>
>>179328732
eet de hele appel met klokhuis
>>
>>179328610
love you
>>
>>179328759
>klokhuis
TIL.
Ik heb gedacht dat dit een kern heet.
>>
>>179328858
Hoe DOM ben jij?
>>
File: emiroo dance.gif (3.84 MB, 640x490)
3.84 MB
3.84 MB GIF
>>179328615
>>179328573
een vrouw en een jongen!
Just wrote this shit without google translate, sometimes een and en gets confusing lol
>>
>>179329081
Are those transsexuals?
>>
>>179329079
DOMME JONGENS IN JE STAD DOM DOM DOM PERIGNON
>>
even een drolloe droppen
>>
>>
>>179329151
Ga eerst eens naar het toilet
>>
>>179329170
>wat is fonnita posten
>>
>>179329196
Iets voor minderjarige nieuwflikkers.
>>
File: insanity.jpg (115 KB, 1280x720)
115 KB
115 KB JPG
>>179329104
Ja
>>
*krijst als een kind met autismespectrumstoornis die zijn zin niet krijgt*
>>
>>179329245
>nieuwflikkers
je bedoelt newfags?
in ieder geval, seniorennet! :)
>>
>>179329079
>Iedereen wie geen natieve spreker in je taal is moet dom zijn
Oke, opzouten.
>>
>>179329267
nig-ger
>>
>>179329275
dit is een groot nederlandse draad en hier spreken we alleen dietsch kankeraap
>>
>>179329322
Opbokken, mongool.
En leer eens normaal Nederlands.
>>
>>179329342
Are you a cute man?
>>
>>179329354
>dietsch
kendani da nerd dinge
>>
>>179329322
Wanneer ga je terug naar je eigen land?
>>
>>179329385
ga je kontje wassen homoke
>>
>>179329428
Al gedaan, hup hup seniorennet incello :)
>>
>>179329441
je bent niet grappig
>>
>>179329385
We zijn allen van dietsen blied
>>
>>179329383
ik een lelijk man!
dunno if this is grammar even correct
>>
>>179329459
ook niet zo bedoeld, vertrek gewoon dusty incel :)
>>
>>179329466
>lelijk
>italiaan
Hoe dan?
Ik dacht dat Italianen knap waren
>>
>>179329488
zit je hoog he raar figuur
>>
>>179329466
Een vies vientje*
>>
jongens de wedstrijd begint bijna
>>
>>179329375
Flikker op, kankerlul.
>En leer eens normaal Nederlands.
Hulp mij dan.
>>179329423
Elke land is mijn land.
>>
>>179329534
Hollanders zijn ook hyped voor Anderlecht-Leuven?
>>
>>179329558
de wa?
>>
>>179329573
U ma
>>
>>179329548
>Hulp mij dan.
HELP mij dan. Kankermongool.

>Elke land is mijn land.
Elk land is mijn land. En dat is fout, Lindemann. Dit is jouw land niet.
>>
>>179329595
Hahahahahahahahahahaha
>>
>>179329517
>>179329528
mooie Italianen bladeren niet door 4chan
>>
>>179329558
Voor wat?
>>
>>179329595
snapdani, wa?
>>
>>179329517
>Ik dacht dat Italianen knap waren
Nooit naar Italië geweest?
>>
>>179329617
How do I finish my panettone before it expires? That shit do be massive
>>
>>179329558
u zit op de verkeerde zender meneer
>>
Gestegen energieprijzen, duurdere winkelkarren, hoge huurprijzen? Daar heeft Peter Clerckx (58) geen last van. Al tien jaar leeft hij zowat zonder inkomsten en zonder uitgaven. Kortom: zonder geld. “Mijn identiteitskaart is geblokkeerd, ik kán zelfs geen bankrekening meer openen. Maar eerlijk: ik voel me rijker dan ooit.”
>>
File: maxresdefault.jpg (38 KB, 1280x720)
38 KB
38 KB JPG
>>179329658
Eat it for breakfast everyday, together with some orange juice or a glass of milk to gulp it down
>>
https://youtube.com/watch?v=A5-YknKNFvQ
wat een kankermongool is dit kanaal
>>
>>179329810
dat gebeurt wanneer een man geen sex heeft
>>
File: 0_JS262300502.jpg (245 KB, 1200x1200)
245 KB
245 KB JPG
Wat is het verschil tussen een Jood en een trennie?
Joden gingen in de wagon, trennies trokken de hele zooi naar Auschwitz.
>>
>>179329601
Nu je helpt. Bedankt, homootje.
>Dit is jouw land niet.
Je overheid besloot dat ik mag hier blijven en stemmen. Nu is dit een mijn land ook.
>>
>>179329743
Ty we have large Italian diapoo community here and they always larp as real Italians and give presents like this to remind you they are italian
>>
https://www.dumpert.nl/item/6630568_6e151f2b
Drollanders zijn echt autistisch met hun fietsen
>>
>>179329886
Geen probleem
>Italian diapoo
You mean italian diaspora? btw during spring they will probably start gifting you guys Colomba cakes, which are also pretty tasty
>>
>>179330035
komt door nul sex
>>
amerikanen be like piew piew piew piew
>>
>>>/sp/130149479

Holocaust 2.0
>>
>>179329860
hahaha die klauwen!!
>>
>>179330044
Yea
And haven’t had that yet from them
>>
>>179330035
>filmpje van bijna 10 jaar oud opzoeken
>>
>>179330233
>And haven’t had that yet from them
They should, stores here are prepping up and being filled with all kinds of colombas and shit
>>
>>179330373
>qui
E dove sei?
>>
>no reliable dr*g vendors on telegram in my area
man i hate this country
>>
>>179330592
go back to lancashire, nigel
>>
>>179330592
Nek jezelf, junk.
>>
>>179330559
Province of Milan, north Italy
Also man, dit is onzin, en sounds so similar to hij, gotta get used to this
>>
>>179329860
ahahaha mijn broer is ook treinsman ahahaha
>>
https://nos.nl/l/2468064
Gaan we weer een 2008 krijgen?
>>
>>179330744
Dat wisten we al toen de VSB viel.
>>
>>179330651
ah, lombardia
bergamo mi ha piaciuto tanto
>ik drink en hij eet
Hoor je de "hij" niet?
>>
>>179330764
Gelukkig krijgen de klanten van de banken nu wel direct steun
>>
>>179330980
Goede grap
>>
File: Cowboy.png (418 KB, 334x782)
418 KB
418 KB PNG
>>179330792
i was listening to music while the sentence played lmao, lowered coolio a bit now
>bergamo mi ha piaciuto tanto
I appreciate you had a good time here, also your italian sound good, you're learning too?
>>
>>179331031
Een herhaling van 2008 komt er niet.
Als er een crisis ontstaat dan steekt die anders in elkaar.
>>
>>179330744
Nee, 1929.
>>
>>179331124
Ja, het gaat erger worden.
In 2008 was het een enorme bubbel en was er geld als water.
Nu zijn de mensen al amper in staat de rekeningen te betalen voordat het kaartenhuis instort.
>>
>>179330159
Kakkerlak zei wat..?
>>
>>179331097
infatti ho vissuto un anno in italia durante i miei studi
dovresti scrivere olandese e fare dei errori
>>
>>179330744
neger de rentecurve is al een jaar geleden omgekeerd tis over
>>
>>179331163
Die man bij Buitenhof zei dat het niet zo als in 2008 zou gaan omdat dat via regelgeving niet meer mogelijk is.
Maar hij zei wel door neus en lippen dat er een crisis komt.
>>
File: pasta.jpg (106 KB, 1280x720)
106 KB
106 KB JPG
>>179331306
>dovresti scrivere olandese e fare dei errori
Ci sto provando, però adesso conosco solo un paio di parole, per esempio "Jongen, appel, melk, de" etc etc, ho appena iniziato con duolingo quindi ci vorrà un bel po' di tempo
btw what were you studying in Italy? congrats on your italian it looks really good
>>
Straks pilates maar nu even chillino
>>
File: fvdkossoland.png (215 KB, 1024x1011)
215 KB
215 KB PNG
>>
>>179331584
Je bent een appel
>>
>>179331143
>>179331358
Oke, maar hoe kan ik geld verdienen aan de crash?
Of ben ik te laat?
>>
DNUG
>>
File: 1669414248093225.jpg (17 KB, 279x261)
17 KB
17 KB JPG
>>179331664
koek

>>179331517
ho fatto qualcosa nelle scienze umanistiche, preferisco non dirlo perché non voglio essere doxxato (?)
>>
File: petitie.jpg (219 KB, 1600x900)
219 KB
219 KB JPG
>>
Ik hou van jullie allemaal
>>
File: d2psztk2qsna1.jpg (81 KB, 537x651)
81 KB
81 KB JPG
>>179331781
dw just keep that info to yourself my jongen
>>
>>179331891
luv u xoxo
>>
File: 1679235061744265.jpg (169 KB, 715x536)
169 KB
169 KB JPG
>>179331631
>>179331854
>>
>>179332156
:))
>>
>>179331920
bene, bene
ragazzo/jongen non sono parole simili...
hai iniziato con qualche parole dificili
>>
>>179332278
my knul?
>>
>>179332321
my boobooke
>>
>>179332321
no, era corretto
volevo dire che sono parole dificili con cui hai iniziato, non sono paragonabile con le versioni italiane
appel mela
melk latte
jongen ragazzo
sono dissimili
>>
Het halveren van het aantal coalitiezetels gaat tot op heden beter dan het halveren van de veestapel.
>>
>>179332416
Actually i'm using english as a base for dutch instead of italian, since english is much more similar to it in many ways
>>
>>179332502
è vero
>>
>>179332502
just wait until you learn reading the time in dutch
>>
Nu is het moment om in te stappen met crypto
>>
>>179332598
Also when should i use 'Jullien' instead of 'Je'?
>>
>>179332651
dertien minuten voor een half uur voor half vijf
>>
>>179332687
i meant 'Jullie' goddamnit
>>
>>179332687
>>179332727
"Je/Jij" is second-person singular pronoun
"Jullie" is second-person plural pronoun
>>
>>179332816
hen/hennie
>>
>>179332697
Ik zeg gewoon vijftien uur tweeënvijftig
>>
>>179327394
Wat nou homo. Je ziet wat je wil zien
>>
>>179332816
Dank!
>>
>>179332888
Yes, the five-ten hour and two-and-fifty
>>
>>179332888
>>130152446
>>
hullie mam denk
>>
goeie zaak
>>
Free Taat
>>
>>179333091
patatzaak altijd goeie zaak
>>
>>179333165
ik ga niet in een tent
>>
>>179333187
met extra pindasaus en uitjes aub
>>
tattaninokes be like: pindasaus
>>
>>179333226
zoveel saus als je wil
>>
>>179333244
jij zegt natuurlijk gewoon roomkak
>>
>>179333282
??
>>
>>179333302
muilpeer
>>
>>179333244
wa zegge belgen dan? aardnootmayonnais? crème de arachide?
>>
>>179333376
seniorennet :)
>>179333377
daar gaat het ni om like wie eet nu pindasaus lmao echt vieesss
>>
je praat niet in een raar verengelst negerbrabbeltaaltje dus je bent sowieso oud haha
>>
>>179333412
is indo heritage
>>
Bro's help, hoe ga ik die aankomende crisis overleven?
In 2008 at ik nog lijm en had er niet veel van gemerkt dat er crisis was.
>>
>>179333456
>>179333456
>>
>>>/sp/130151981[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.