[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: putin monke.png (1.38 MB, 978x630)
1.38 MB
1.38 MB PNG
Grensevaktutgaven
forrige:
>>57537424
>>57537424
>>57537424
>>
Første brev, verste brev
>>
>>179306660
aner ikke hva for noe tall det der er
forrige:
>>179294874
>>179294874
>>179294874
>>
File: 1678629012097623.gif (1.65 MB, 520x332)
1.65 MB
1.65 MB GIF
>>
File: file.png (719 KB, 990x665)
719 KB
719 KB PNG
NESTE
>>
>>179306897
nei
>>
File: file.png (561 KB, 659x665)
561 KB
561 KB PNG
>>179306947
JOO
>>
>>179306971
nei ingen kinajenter
>>
File: file.png (371 KB, 835x475)
371 KB
371 KB PNG
se søt guling
>>
>>179307041
>guling med keisergrad i massespionasje fra ole brumm selv
>digital valuta
NEI TAKK
>>
savner kinaputter jeg, det var alltid det beste med å dra til sverige når jeg var ung
>>
File: 1654625104813.gif (3.4 MB, 640x360)
3.4 MB
3.4 MB GIF
sa akkurat noe dum og en jv lo av meg i ca fem minutter med latterkrampe
>>
>>179307199
fort deg å si noe enda dummere så hun tror at du bare later som
>>
>>179307260
jeg gikk min vei
>>
>>179306660
>>
Hvem av dere er dette?

https://forum.kvinneguiden.no/topic/1183450-syk-bror/
>>
>>179307453
det er meg, og jeg nekter å flytte
>>
>>179307469
basert, kjemp på broder!
>>
>>179307488
>"We Shall Overcome"
>>
>>179307453
basert lillebror
>>
Nå henger 'skiftet langt bak tråden :/
nei og nei
>>
>>179307605
hvis de når trådslutt, så må de jo avslutte sendingen
>>
tror jeg skal legge meg snart
>>
>>179307951
kos deg i senga
>>
må bæsje
>>
>>179308067
egentlig ikke, er veldig ensom
>>
>>179308112
jeg er her for deg (ikke seksuelt)
>>
File: 1678339667364977m.jpg (57 KB, 1024x618)
57 KB
57 KB JPG
Vært på Heidi's og tafset på 20-åringer.
>>
File: 1658100983443763.jpg (93 KB, 640x640)
93 KB
93 KB JPG
>>179308172
Normiss!
>>
>>179308112
Brev bilde så skal du få sædhyllest.
>>
>>179308172
De aner ikke hvor heldige de var
>>
>>179308172
heldig!
>>
File: ler.png (53 KB, 664x603)
53 KB
53 KB PNG
>Corona: Anbefaler femte dose

oppe i fem nå ja...
>>
>>179308466
herregud...
>>
>>179308466
fem doser
fem masker
fem år for å flate kurven
>>
promp osv...
>>
>>179308547
fem år for å flate kurven fra min penis
>>
>>179308654
australianon? fy flåbbe
>>
>>179308466
hvem er egentlig interessert i å ta denne? kun de som leser vg?
>>
File: 1614098288172.png (36 KB, 799x1100)
36 KB
36 KB PNG
>>
>>179308765
?
>>
>>179308654
Basert!
>>
File: FhekPlIXoA05V3F.jpg (308 KB, 1804x2048)
308 KB
308 KB JPG
>>
File: 1b7.jpg (98 KB, 730x1194)
98 KB
98 KB JPG
Jeg tok ikke sprøyta. Jeg er veldig basert.
>>
noen som gjør noe eller? promper eksempelvis
>>
>>179309042
basertsøstre... vi er ikke alene!
>>
File: file.png (1.57 MB, 773x961)
1.57 MB
1.57 MB PNG
>>179309054
promp
>>
>>179309054
drikker øller og hører på musikk
tenker litt og men prøver å la være

https://www.youtube.com/watch?v=IifdXJdjMjY
>>
>>179309054
Promper, ellers det samme som >>179309352, bare med https://www.youtube.com/watch?v=s4diAXMgk4k
>>
File: 1669377539951597.png (134 KB, 659x692)
134 KB
134 KB PNG
>vær meg
>Liten tiss
>Narkoman kjederøker og alkoholiker
>150cm høy
>Skjeløyd
>Skallet
>Ingen skjeggvekst
>Fjeset permanent vanskapt av akne
>Autisme, adhd og bpd
>Uføretrygdet
>Overvektig
>Type 2 diabetes
>Gule tenner
>Stammer
>Kun hatt sex 7 ganger i løpet av livet
Hvorfor skal jeg ikke ta livet mitt
>>
Synes det er fint å høre på 'skiftet jeg da. Hyggelig gjeng. :D
>>
>>179309540
>groteskt vanskapt og får sekse
ser dere? det er ingen unskyldning
>>
>>179309540
hudfarge?
>>
>>179308172
superheldig med enkelt liv
>>
>>179309561
skiftetsøster... helt enig!
>>
Ååååh eg vil danse med noen
Eg vil føle HETEN med noen
>>
>>179309911
aldri opplevd
>>
vil føle i noen
>>
>>179310137
Nam nam
>>
mårn tjommier
har bestilt mattora til frokost, skal nyte
>>
>>179310283
Kom og så slutten av 'skiftet. Vi runder av straks.
>>
>>179310342
hbfs? jeg er jo den eneste baserte gjesten på skiftet uansett så når jeg ikke er der er det kringle
>>
File: lei av dritten din.jpg (26 KB, 315x318)
26 KB
26 KB JPG
>>179310342
>>179310404
>>
>>179310404
hvem faen er du
>>
Det eg ser etter i en kvinne handler i mindre grad om utseende eller fysiske egenskaper og mer om en villighet til å innta diverse harde narkotiske stoffer og en nyskjerrighet og lidenskap ovenfor dette
>>
>tjommier
Hva er dette
>>
Hadde nettopp en skikkelig våt og fæl bæsj.
>>
>>179310486
du vil aldri forstå...
>>
>>179310486
vi er alle tjommier her :D
>>
>>179310486
bergensisk for kompis
>>
>>179310486
Det skal u drite i
>>
>>179309561
enig
>>
tror jeg kjenner igjen stemmen til mjuk..........................
>>
>>179311163
er det din mor?
>>
>>179311163
mjuk er storebroren til tunfisk...
>>
vi sir takk til frankanon for å lage deilig mat
>>
>>179311304
Bare hyggelig.
>>
>>179311304
basert. fransk nougat får ufortjent mye hat.
>>
>>179311335
nevn noe verre i twistposen...
>>
>>179309540
Er du den Gotiske Kongekobraen? Det er mest definitivt det som skjer!
>>
>>179311419
Lakkris å bannan.
>>
>>179311546
banan er god
lakris er den verste biten
>>
jeg spiser HELE twistposen
BMI: 30
>>
Er ikke så glad i japp eller caramel heller. Ikke noe galt med dem, men de er så ordinære liksom. Føler du meg?
>>
>>179309540
>hatt sex 7 ganger i løpet av livet
Superheldig og null motstand i livet.
>>
>>179311597
Føler deg i anus
>>
>>179311598
Dopaminliv
>>
>>179311546
>>179311568
lakris er IKKE den verste
>>
>>179311667
Er glad i lakkris, men syns ikke den i tvistpåsan er no god fåvæ.
>>
mere gris breving? :D
>>
marsipan er verst fåvæ
>>
>>179311722
nei du har ødelagt det for meg
>>
Har hatt mange sekser, men bare spredd imellom to partnere. Plager meg ganske ille fåvæ
>>
Jeg liker ikke slik
>>
File: 1678624070282528.gif (1.73 MB, 400x266)
1.73 MB
1.73 MB GIF
>>179311722
snart tom
>>
lag deg noen falske profiler for 'skiftet da mjuk din forbanna homo
>>
File: eric.jpg (17 KB, 500x281)
17 KB
17 KB JPG
>>179311750
>>
>>179311775
bane kjøre gris!!!!
>>
>>179311792
Eirik II
Det er god underholdning det
Fugl opp!
>>
>>179311792
Jeg liker chips
>>
>>179311750
hva
>>
File: serveringsfat.jpg (8 KB, 259x246)
8 KB
8 KB JPG
>>179311833
hva annet liker du?
>>
>>179311807
her er en til
>>
https://youtu.be/8WzxKN0yIwM
>>
>>179311870
pizza
>>
hei liker du tyrkisk peber
>>
>>179312061
vet ikke
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQ
>ekte leiemorder
>leiemorder
ganske sikker at det er ULOVLIG, seerne hans er vel barn, men hva faen, hvem ser på dette pisset?
>>
>>179312061
kun i heimert flaska
>>
mjuk har nøtte allergi
notert, skal begynne å bære lomme mandel
>>
>>179312112
>hvem ser på dette pisset?
trist du deler dritten her
>>
>>179309540
>Kun hatt sex 7 ganger i løpet av livet
hvor er disse kvinnene nå?
er det fortsatt i live?
>>
>>179312180
begynte å kjede meg litt av å se på skiftet så jeg måtte bytte over til herr beist
>>
File: spyr.gif (819 KB, 280x158)
819 KB
819 KB GIF
>>179312257
>>
pitsa, nudler og erter
>>
falsk profil på reddit tar 30 sekunder å lage. trenger ikke epost engang.
>>
>reddit
>>
File: 1679105723160787.jpg (125 KB, 826x871)
125 KB
125 KB JPG
>>179312365
men hvorfor?
>>
>>179311929
knegg ;)
>>
>>179312419
de bannlyste meg for altfor grove hanrei historier
>>
>>179312419
for da slipper han å homse med småkaker og IKFA-spoilere på strømmen som en sprenger
>>
File: 1678545601711188.png (1.08 MB, 1080x1005)
1.08 MB
1.08 MB PNG
>>179312453
>>
Tyrkisk klone av beber?

Ja.

https://www.youtube.com/watch?v=0vzHzFb6gJw
>>
>>179312419
ble utestengt fra /r/denmark flere ganger for å si noe til en moderator
sa han burde kravle opp i sin egen røv
>>
>>179312621
ser ut som kaja kristine
>>
>>179312668
???
>>
>>179312697
hora mi
>>
>>179312710
brev bilde
>>
Bør vil bli religiøs.
>>
>>179313406
Basert. Tre inn i Allahs rekker bror.
>>
>>179313406
Slett "vil".
>>
setter på kongen av komedie
>>
>>179313437
Skal treffe henne dit.
>>
Nå skal det runkes. Runkes skal det nå. Så skal det soves. Soves skal det da.
>>
>>179313815
god natt, anon. sov sætt, drøm bløtt.
>>
>>179313815
runke til jenter som tisser?
>>
Tanker?
>>
kongen av komedie er litterært meg
>>
File: 1679096492783127.jpg (39 KB, 585x603)
39 KB
39 KB JPG
>>179314761
Hun/Han ser skremt ut for å se meg.

>>179316048
Jeg tror på deg, tjommi.
>>
Eksplosjon i Mosjøen
>>
BMI: 28.5
Feit: nei
>>
File: tobias.jpg (69 KB, 412x556)
69 KB
69 KB JPG
SISTE NYTT: Biologisk mann lei eget kjønn
>>
File: lol.jpg (34 KB, 440x440)
34 KB
34 KB JPG
>>179317591
>dette er en mann
skjerp deg
>>
>>179318280
Et jævlig dårlig forsøk på en mann
>>
>>179318351
Du er så misunnelig at det er pinlig å lese (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
>>
>>179318479
>antar antagelser
>>
>>179318487
:)
>>
>>179318505
lol du sur
>>
>>179318527
kjeks de
>>
File: ntnu.jpg (355 KB, 993x764)
355 KB
355 KB JPG
>identifiser som kvinne
>gratis poeng
>>
>>179318579
fastleger får mer betalt for kvinnelige pasienter
>dfn svake menn skal ta hevn på vegne av kvinner for alle årene de har hatt som en beskyttet og høyt verdsatt klasse
>>
>>179318615
>fastleger får mer betalt for kvinnelige pasienter
Denne burde jo alle kvinnehatere ha et godt argument for.
Værsågod, argumenter for nå!
>>
>>179318696
beklager å skuffe deg anonsen men jeg hater ikke kvinner
>>
>>179318707
Ikke jeg heller, men jeg tenkte kvinnelig pasienter generelt sett er flinkere til å gå til legen når de har problemer mens menn gir faen til de snart må legges inn på akutten.
Dvs en kvinnehater burde skrive "jævla mas fra dem klart man skal ha bedre betalt"
>>
>>179318739
sant nok det, tror dog vi er de eneste i tråden akkurat nå
det ringer ganske nær det med at vi menn tar problemene våre til graven, eller at problemene våre tar oss til graven, avhengig av hvordan du ser på det
>>
Våknet klokka 23 og har vært våken i hele natt og sett på film og sånn. Hva skal jeg ta meg til idag?
>>
>alt som er kritikk av kvinner betyr at du hater dem
dette er hvorfor du må dra tilbake, eventuelt dds
>>
>>179319027
legg deg tidlig, det har jeg lyst til å gjøre i kveld...
>>
>>179319027
jekk opp en pils og se på flere filmer mens du drittbrever
>>
>>179319038
>Å gå til legen når du bør er kritikkverdig
Det er ikke rart vi dør først.
>>
>>179319045
Er jo minst 12 timer til kvelden..

>>179319062
Har ikke
>>
>>179319157
>Er jo minst 12 timer til kvelden..
mye tid til å røske i snabelen
>>
Legger meg kl 12 i dag kanskje, midt på dagen er jo helt passe så våkner mann til midnatt.
>>
File: strobe.gif (1.14 MB, 498x241)
1.14 MB
1.14 MB GIF
>>179319210
basert nattmann
>>
>>179319129
voks deg noen baller
>>
>>179319314
Du kommer til å dø av kreft som var helt mulig å unngå om du fikk hjelp tidligere.
>>
>>179319314
jeg kan vokse dine baller anonsen, så får vi se hvordan du liker det
>>
gimi
>>
>>179319157
dra på bar, er fotball i dag vettu
>>
>>179319589
>>
>>179319374
tar heller kreft enn å bli soia som deg
>>179319403
høres deilig ut
>>
>>179319630
>høres deilig ut
da blir det voksing i kveld kl 7 i toppen av holmenkollen
>>
>>179319732
det er litt langt å dra for min del, kan du ikke besøke meg og jven?
>>
>>179319856
Blir litt mye jobb å dra med meg all voksen
>>
Brev tidsfordriv

https://www.youtube.com/watch?v=z__twd25KHM&list=FLQyPUhqkobYJZosNCKKd89A
>>
>>179319889
dette tidsfordrivet er jeg ikke interresert i, hva annet har du å by på?
>>
>>179319972
https://www.youtube.com/watch?v=ew71_5qKbUU

https://www.youtube.com/watch?v=OTyFlmlJMWI
>>
>>179319972
https://www.youtube.com/watch?v=TbXC7hJNvjg
>>
>>179320006
nå snakker vi her
>>179320008
hvis du først skal breve negermusikk, brev bra negermusikk
>>
>>179320066
er blues negermusikk?

https://www.youtube.com/watch?v=m9gLjW_4lXQ&t=6s
>>
>>179320006
>karl pilketånn
dette hadde jeg helt fortrengt
>>
>>179320104
Blues er negermusikk, men det er mye bra der
>>
>>179320066
>hvis du først skal breve negermusikk, brev bra negermusikk
Kom ikke her og lat som at din dårlige smak er mitt problem
>>
>>179320139
er du som brever den mest generiske overfladiske ræppesangen i tråden her
>>
>>179320219
og fy som den avslørte ditt overfladiske forhold til musikk
>>
>>179320304
nå er jeg spent på hvor mye innsats du skal legge i agnet ditt, hva er det som gjør den sangen spesiell da?
>>
>>179320401
absolutt ingen ting, det er en ganske middels låt og heller ikke spesielt unik. det eneste interessante her er din reaksjon til den, som viser at ditt forhold til musikk knapt er dypere enn en søledam
>>
>>179320523
>kaller en sang for elendig
>"ja sangen er elendig"
>derfor har du dårlig smak
så dette er maktnivået til tråden
>>
>>179320660
det enste som ikke er fiktivt i brevet ditt er at du har dårlig smak og er stolt av det
>>
>>179320707
dra tilbake
>>
Mårn
>>
kanskje det å flytte til sveits ikke er så dumt egentlig. selv jeg som normiss i gata ville hatt et bedre liv der enn i norge
>>
File: image37.jpg (2.63 MB, 3840x2158)
2.63 MB
2.63 MB JPG
>>
>>179321387
Selv Danmark er bedre enn Norge
>>
>>179321387
Si at du har en fetisj for albanske damer uten å si at du har en Albaniafetisj
>>
>>179321784
det er ikke en fetisj, det er en legitim preferanse
>>
>>179321866
har du ikke fulgt med i tidene? alle preferanser menn har er bare fetisjer som stammer fra trauma fra ung alder
>>
>>179322109
Forklar Samon, Tissedansken, Vetle, og Zydd
>>
du vil nyte ingenting og du vil være lykkelig
>>
File: 1667849947759378.jpg (67 KB, 640x709)
67 KB
67 KB JPG
Masse homsebrevere igjen, hvorfor?
>>
>>179322665
Det er over
>>
File: 1407188822271[1].jpg (3.85 MB, 7000x7000)
3.85 MB
3.85 MB JPG
>>179322336
galt med dette da?
>>
>>179323200
Svamp, ikke sump
>>
File: 1651172519260.jpg (144 KB, 750x350)
144 KB
144 KB JPG
>>179323261
>>
jeg har eksamen
>>
>>179324020
i Hva?
>>
Hva skal vi på Mars uansett
>>
>>179324311
Embetseksamen i livets harde skole, campus bådåjåjåjå
>>
>>179324312
Bo og dø
>>
mårn ja
>>
> Bergstø angriper skatteflyktninger: − Røkke kan ryke og reise

Han har allerede reist SV.. snart har alle andre som skaper verdiene dere så godt kan like å bruke opp også røket og reist.

SV’s drøm om en stor underklasse av analfabeter og apatiske pakke ved i sekker mongoer styrt av seg selv er snart i oppfyllelse.
>>
File: sexpresse.png (446 KB, 640x602)
446 KB
446 KB PNG
>Meg og Momraken
>>
>>179325716
har en mistanke om at det ikke er en eneste uvaksinert i SV
>>
fastlegen er for kvinner
ambulansen og akutten er for menn
psykologen er for andre kjønn
>>
SV? Står det for Sutrete Veikinger? hehe
>>
>>179326449
Somalske Voldtektsofre
>>
>>179326449
hehe
>>
>>179326426
husker da jeg brakk foten og ringte ambulansen fikk jeg en skikkelig kjerring på 50 år som svarte, som ikke ville sende en ambulanse for å plukke meg opp
hun uironisk ba meg om å bare "gå hjem"
var kanskje litt basert når jeg tenker på det egentlig
>>
File: 5432.jpg (65 KB, 1068x601)
65 KB
65 KB JPG
>>179326736
>hun uironisk ba meg om å bare "gå hjem"
>>
>>179325716
sv er et kjerringparti for kjerringer som jobber i barnehager
>>
File: 20 år.jpg (64 KB, 446x480)
64 KB
64 KB JPG
imaginiser lukten
>>
>>179327208
og menn som simper for disse kvinnene (og mørkusene som disse kvinnene sikler etter)
>>
>>179327531
>Lurer på hva Saltvedt stemmer.
>>
File: nei nå altså.jpg (59 KB, 846x483)
59 KB
59 KB JPG
>kvinne har ikke råd til alt hun ønsker seg
>førstesidestoff i statskanalen
Nå må denne kvinneundertrykkelsen ta slutt!
>>
>>179327612
>Hvis jeg skriver dette så kanskje jeg får meg noe
Tipper han klødde i fingrene etter å ha funnet den ene sporten kvinner faktisk gjør det bedre enn menn i.
>>
>>179327615
hun kunne jo bare startet en barevifter
>>
>>179327615
hun var jo pen, hun kan sikkert tjene en del på å hore seg ut
>>
>>179327650
>den ene sporten kvinner faktisk gjør det bedre enn menn i.

Hvilken?
>>
>>179328654
Lengdeføding og 300m protest-tog.
>>
>>
>>179328997
knegg
>>
File: pepe-puke.png (301 KB, 584x475)
301 KB
301 KB PNG
>bestilte pepsi
>fikk mountain dew ved en feil
>tenkte jaja får bare prøve den da
>smaker litterært bare sukkervann med litt kullsyre
hva faen, drikker forstørrerne det skvipet her helt uironisk?
>>
>>179329229
Fremtiden er nå, gamle mann. Hold deg til morgenkaffen og knekkebrødet ditt du.
>>
>>179329288
kjeks
Ja, får ta meg et glass farris eller pepsi max jeg tenker jeg.
>>
>drikker pepsi max
>klager på forstørrere
>>
>>179329229
>Mountain Dew
>Forstørrere

>T.literært sprenger
>>
File: lektor.png (346 KB, 537x541)
346 KB
346 KB PNG
jeg holder dere under oppsyn, kjødduser
>>
>>179329588
Dette ser ut som en person som har skrevet masteroppgave om aseksualitet.
>>
Fjelldugg
>>
File: boomer-d.jpg (51 KB, 633x640)
51 KB
51 KB JPG
>>179329425
Har drukket pepsi max siden 1993, lillegutt.

>>179329474
Problem?
>>
>>179329753
>Har drukket pepsi max siden 1993
Tenk å helt frivillig si noe sånt.
>>
>>179329753
Jøsses. Er du generasjon Xer?
>>
>>179329753
jeg har drukket pepsi max siden 1992,9, småen
>>
>>179329862
Bare stikk og drikk sukkervannet ditt med kullsyre lillegutt
*sluuuurk*
ah, pepsi max ja, DER har du brusen sin

>>179329891
Ble født i 1984 så nei.

>>179329949
Pepsi max ble ikke lansert i Norge før 1993 da men ok.
>>
For meg er det Generasjon Drep
>>
er sukkerfri brus sunnere enn sukkerbrus?
>>
>>179330604
Nei
>>
>>179330604
Ja
Men vann er sunnere enn all slags brus
>>
>>179330624
>>179330636
trådens dualitet
>>
>>179330636
>vann er sunnere enn all slags brus
Dette
>Ja
Ikke dette
>>
File: pepsihore.jpg (103 KB, 491x768)
103 KB
103 KB JPG
>>179330699
>Ikke dette
Faktisk helt feil
t. WHO
>>
Jeg skal kjøpe en deilig, saftig, pitsa......... og brus.......... og dressing.............
>>
>>179330715
"""""VHO""""""" har selvfølgelig ingen problemer med at folk frivillig pumper seg fulle av aspartam
>>
>>179330791
aspertam er ikke farlig, og I ALLE FALL ikke i fht sukker din, løgnaktige jødefant, du er bare redd for at sukkerimperiet ditt skal gå konkurs
Stoler mer på landsmoderen enn på deg, jødenesen din er så lang at jeg kan se den herfra.
>>
>>179330896
>aspertam er ikke farlig
Mhm
>landsmoderen
Mhmhm
Du prøver for hardt Ervin.
>>
>>179330990
Hvem er det som tjener penger på at nordmenn blir feite? Følg penga, så ser vi hvem som har rett.
>>
>>179331014
alle veier fører til rom og alle penger fører til jødusene
>>
hvorfor tok jeg ikke fagbrev. fy faen jeg angrer
>>
>>179331014
Hvem er det som tjener på at vi blir dumme og fulle av østrogen? Nettopp.
Du lurer ikke meg, din helvetes ørkenrotte.
>>
>>179331088
Hvem fagbrev?
>>
>>179331130
>dumme og fulle av østrogen
Litterært hva overvekt gjør med deg. Slutt å lyve, Moshe. Jeg vet at den pengereligionen din ikke har logos, men fortsatt..
>>
>>179331193
Dette er hjernen din på """"""aspartam"""""". Trist. Drikk vann nordmann
>>
>>179330604
https://youtu.be/YAYARPrwoZA
>>
>>179325716
Vel, hvis du visste hvor mye juks og korrupsjon som var årsaken til at røkke fikk hvitfiskkvotene på 90-tallet eller der omkring så hadde du kanskje ikke lovpriset ham så høyt...
>>
Jeg våkna, dessverre.
>>
>>179331445
kjeks, dette
>>
>>179331265
>Drikk vann
Du også, tjukken. Stopp å tylle i deg cola.
>>
>>179331533
Har ikke drukket brus på over 10 år, tjommiberg.
>>
>>179330715
bra å se at Gro er en ekte koreanyter
>>
>>179331193
Dette brevet er ulovlig iflg. straffelovens pf. 185. Anti-semitisme er ikke tillatt her.
Jeg vil også få nevne i forbifarten, nå som PST har fått utvidede fullmakter, at jeg ikke driver med slikt og alle indikasjoner på det motsatte var kun satire.
>>
>>179331576
Brev BMI tjukken.
>>
>>179331870
30+ gjengen representér.
>>
>>179331949
baserte storkar
36 her
>>
>>179331576
ja jøss la meg bare kutte ut en av de få tingene som gjør livet halvveis verdt å leve
>>
>>179331870
kmi er et dårlig verktøy da det ikke tar hensyn til muskelmasse.
men 24,8
>>
>>179331870
>bare brus gjør deg feit
>>
>>179331968
Ja jo. Livet er ikke en konkurranse i å leve lengst og med den veien det ser ut til å gå så vil jeg heller ete meg ihjel mens det fremdeles er mulig.
Suserne får heller leve et langt liv som grinete veganere
>>
>>179332093
enig, helt greit om jeg tar repern før 50 egentlig
>>
>>179332154
Men, hva med barna dine?
>>
>>179332197
>barna dine
kjeks. artig du
>>
File: 1673186084765527.gif (473 KB, 297x212)
473 KB
473 KB GIF
>>179332197
>>
File: 20221014_000435.jpg (38 KB, 812x623)
38 KB
38 KB JPG
>>
>>179331870
>>179331949
>>179331968
jeg er med
ser faktisk ikke så feit ut men magen har blitt stor etter flere års misbruk av pils, runk og potetgull
>>
akselerasjonssøstre... er SV en gave fra oven?
>>
>>179332302
>Basert livsnyter
En soleklar MDG velger skjønner jeg.
>>
Har en mezuzah hengende ved ytterdøren, denne for meg evnen til å troverdig benekte alle anklager om antisemittisme og heller hevde en slags filosemittisme + den minner meg på min plikt ovenfor G-d
>>
>>179332302
>pils, runk og potetgull

du er kjempeheldig som har levd et nytelsesliv
>>
File: 1670684581461886.jpg (1.52 MB, 1323x1766)
1.52 MB
1.52 MB JPG
>>179332197
hunden min har antagelig rundt 7 år igjen av livet sitt
...det var det du mente, ikkesant?
>>
Google maps foreslår at å gå fra Oslo til Trondheim er en 4 dagers tur. Men jeg brukte 33 dager.
Og dette er kartsystemet folk legger sin tro til?
>>
>>179332357
Jeg tror ikke det desverre. Man kan si mye om Lysbakken men han var flink(ere) til å argumentere uten å høres sytete ut.
Jeg tror SV vil se en velgerflukt til Rødt og MDG nå.
>>
>>179306747
Drep degselv gris, ryssia er over alle også dette dritthølet
>>
>>179332397
Den ble bare litt forvirret av manglende data. Ingen som drar -til- distriktsnorge så det er så lite sammenligningsgrunnlag.
>>
Hva skjer om en melder flytting som student?
Hørte Bergen gir penger for det
Er det noen negative konsekvenser eller er det bare at jeg skatter til Bergen fra nå av istedenfor?
>>
>>179332397
hvis du går i et strekk i en konstant fart så ja. men det var du vel ikke smart nok til å skjønne
>>
>>179332473
Du er nok ute på viddene. Om man går 3 mil på 12 timer, som er ganske bra fart, og da 6 på 24. så blir det fremdeles lengre enn 4 dager for å gå 600km
>>
File: 1678984803919217.png (3.37 MB, 3922x2107)
3.37 MB
3.37 MB PNG
>>179332432
så hvorfor er du her og ikke hjemme i paradis?
>>
File: vg reklame.png (971 KB, 1866x840)
971 KB
971 KB PNG
Kjøpte meg en sånn en. Egentlig ganske labert resultat. Gir det 3 av 5 stjerner. Vibrasjonen er alt for svak, lager for mye lyd og "kannalen" er så som så. Men skal gi kreditt for vakumeffekten, den føles ganske nice.
Men alt i alt, bare en kjøttlykt med noen unike funksjoner.
>>
sykt at det er en brever her som står på lønningslista til vg
>>
>>179332609
Er alt for redd at jeg ender opp i et register hvis jeg kjøper noe slikt.
>>
>>179332562
Russland eier Svalbard og Finnmark som i avtalen norge og Russland lagde, og skal ta tilbake sitt stjålne land snart. Håpe du liker cuckolding, imens ekte menn inntar dine kvinner og lager ubermennesker.
>>
>>179332652
Brever Selma i tråden?
>>
>>179332545
Om du går 1.3~1.4 m/s konstant vil du gå strekningen. Det er ikke særlig fort. Det er enkel matte. Ja Gmaps tar ikke forbehold om stigning og hvordan det påvirker fart, men du kan ikke motsi barneskolematte
>>
File: 1678615871242180.webm (2.85 MB, 1280x600)
2.85 MB
2.85 MB WEBM
>russere
>ubermennesker
kjeks, de er jo ikke engang mennesker
>>
>>179332673
>>
>>179332562
Ironien her er at Nigeria har tatt seg kraftig opp de siste 10 årene og har passert Russland med mange hakk på nesten alt, takket være oljen (som russere også har)
>>
>>179332748
Ser ut som en typisk moderne gutt fra Oslo og Bergen fåvæ
>>
>>179332782
Dette. Det har store utfordringer, men pilene går i rett retning.

Russland? Ja, hva skal man si?
>>
>>179332748
dette
>>
>>179332748
>HAHA SE HVOR STYGG HAN ER, DETTE REPRESENTER DEM ALLE!
Kulen som vil penetrere øyet ditt vil le med deg i det du utslettes.
>>
>>179332093
Dette.
>>
File: lastone1_full.jpg (339 KB, 1000x528)
339 KB
339 KB JPG
>>179332609
kjøpte en dårlig drage for over fem år siden og den blir fremdeles brukt ukentlig
kjører den 90 sekunder i mikrobølgeovnen for å få perfekt temperatur

>>179332663
jeg er definitivt i det registeret
>>
>>179332910
Hva er fremtiden for Russland? Genuint spørsmål.
>>
>>179332965
>>179332965
>>179332965
>>
>>179332956
Gjennfødelse av det euroasiatiske russiske riket. Ingen lengre kan nekte russland sin rett etter århundre med undertrykkelse fra vesten.
>>
>>179332956
borgerkrig og balkanisering
>>
File: beste korea.jpg (88 KB, 620x590)
88 KB
88 KB JPG
>>179332956
Nordkorea men kaldere
>>
>>179333090
Utrolig at dette er fra en by i Japan, hvor USA "hjalp til"
>>
>>179332703
Selma...
>>
File: korea-.png (160 KB, 722x510)
160 KB
160 KB PNG
>>179333090
koreanere før de oppdaget plastisk kirurgi
>>
sist
>>
File: korea.webm (334 KB, 640x636)
334 KB
334 KB WEBM
>>179333152
>>
>>179333152
Denne skjønner jeg ærlig talt ikke.
>>
>>179332673
>russerne tar finnmark
>3 dager senere
>Får det igjen fordi de ikke orker alt samegnålet om all utbygging nord for Moskva.
kjeks jovisst.
>>
>>179333552
Ganske snilt av deg og tro at russerne respekterer minoritetsgrupper.
Tror nok alle finnmarkssamene ender opp i en massegrav dagen etter russerne kommer.[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.