[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1667813624575341.jpg (721 KB, 2010x2013)
721 KB
721 KB JPG
>>
här är vi
>>
File: 1669309384969962.jpg (179 KB, 750x901)
179 KB
179 KB JPG
Önskar att jag levde i en spännande mångkulturell liberal megastad istället för pisshorcucklandet Sverige
>>
____ alla judar
>>
>>174165519
hylla
>>
>>174165550
hylla är en möbel yäni
>>
>>174165580
abow fuck län benim glömde
>>
>>174165519
respektera
>>
File: 1669225491520054.jpg (91 KB, 616x821)
91 KB
91 KB JPG
Hatar att bo i en socialdemokratisk tyranni
>>
>>174165656
flytta?
>>
FGP har skov på /sp/ se snabbt
>>
File: 88245b388831 (59).jpg (106 KB, 640x800)
106 KB
106 KB JPG
>>174165656
Läste inte
MUMS, TUTTAR!
>>
>>174165580
Abow han vill göra möbel av döda judar yäni
>>
File: 1609608430199.jpg (37 KB, 360x640)
37 KB
37 KB JPG
>>174165676
Nobox, är suedi så gillar att lida
>>174165689
Sånt gillar vi
>>
>>174165767
små
>>
>>174165739
Som nacisterna benim
>>
städaren kommer radera alla trådar förutom kirbytråden
vänta ni bara
>>
File: 1668856374382865.png (2.14 MB, 1081x1108)
2.14 MB
2.14 MB PNG
>>174165799
>>
>>174165847
Tror oironiskt d1a
>>
>>174165847
Jag tror dig
>>
File: 88245b388831 (119).jpg (650 KB, 2012x3012)
650 KB
650 KB JPG
>>
>>174165423
>Israel
https://files.catbox.moe/qk15z6.mp4
>>
>kirbytråden städad
Janne täcker bara sin stjärt
>>
>>174165423
>Sverigetråden - Israelutgåvan
Hello
>>
big shoutout till städis och israel
>>
>>174166037
Shalom :3
>>
>>174166037
hej hej kom och ta min förhud
>>
File: 1669319386248.jpg (109 KB, 1280x860)
109 KB
109 KB JPG
Vill våldsamt munknulla söta killar
>>
>>174166037
shalom :)
>>
>>174166037
Shalom : )
>>
>>174166037
תחזור
>>
File: norwoodluffare.png (8 KB, 620x530)
8 KB
8 KB PNG
brukar kbrya när kändisar viffar men börjekingens bortgång tar hårt alltså

ni zoomers vet väl knappt vem det är
>>
>>174166107
Smutsiga gridsare
>>
Nytt pol skov med Matgeek
>>>/pol/405785521
>>>/pol/405785521
>>
>>174166155
börje vem? Skriv ut hela namnet
>>
>>174166107
Inga böggrejer i den här tråden tack!
>>
>>174166155
kan oironiskt inte något om sprängarhoran
>>
>>174166155
>"bra" på hockey när alla var dåliga på det
Mycket imponerande!
>>
File: 1669319682205.jpg (58 KB, 717x699)
58 KB
58 KB JPG
>>174166167
>>174166215
Men va?
>>
>>174166251
Ser ut som honom fast norrträad
Vorbei
>>
>>174166155
>kändisar dör
K MOTHA FUCKING BRY
>>
>>174166230
>bete
>>
>>174166293
>ser ut som en vidrig bögjävel fast ännu vidrigare
jaha?
>>
File: 1669319848781.jpg (318 KB, 850x850)
318 KB
318 KB JPG
>>174166293
Hur illa är det?
>>
File: 1661675719161.png (60 KB, 400x400)
60 KB
60 KB PNG
>>
Elakanon SLUTA!!!!
>>
>>174166365
der könig...
>>
File deleted.
Sverige ger mig skov
>>
>>174166329
Yes box
>>174166359
Har hårfästet av en 30-åring
>>
>>174166155
Börje? Från Börjes magasin?
>>
nu blev skärmen orange
>>
File: 1669304218075346.jpg (289 KB, 1080x1384)
289 KB
289 KB JPG
>förbjud fack
>fri invandring
>avfinanisera skatteverket
>ge företag rösträtt
>bort med detaljplanen
>red light district
>lagligt knark
>laglig gambling
>>
File: 1669320076877.png (57 KB, 300x300)
57 KB
57 KB PNG
>>174166467
Men annars var du ju söt
>>
förstoppningskneget
https://i.4cdn.org/sp/1669319943385457.webm
>>
Yesbox ska incelspara lönen igen
>>
gjorde en dejtingprofil hehe. nu är det bara att vänta på att fittan börjar rulla in
>>
>>174166518
Håret gör mannen.
Får nöja mig med fula kvinnor.
>>
>>174166293
Det har han också, uppenbart att han kammar fram håret för att dölja flinten.
>>
>dansar på fester för att det är kul och jag är full
>folk frågar mig om jag är homosexeull
Va
>>
>svho som sov över fick låna min hoodie men glömde be om att få tillbaka den
>detta var tre månader sedan
VIF hoodie
>>
>>174166504
>jag hade garanterat varit del av den ekonomiska toppen i ett sådant samhälle och inte alls hamnat i ghettot med majoriteten av befolkningen
>>
>>174166630
Inte över för mig?
>>
File: 1669304212071480.jpg (465 KB, 1172x1524)
465 KB
465 KB JPG
>>174166714
Oironiskt ja, jag skulle tillhöra den ekonomiska eliten
>>
>svho som sov över fick låna min hoodie men glömde be om att få tillbaka den
>folk frågar mig om jag är homosexeull
Va hoodie
>>
>>174166759
Så länge du har något på hjässan som du kan kamma i någon riktning så är det inte över.
>>
Vid NW2 är man ju fortfarande människa i alla fall.
>>
önskar att Sverige var med i VM
>>
jag hade garanterat varit del av den ekonomiska toppen i alla samhällen som inte är detta och inte alls hamnat i ghettot med majoriteten av befolkningen
>>
File: 1669320556839.png (42 KB, 172x172)
42 KB
42 KB PNG
>>174166680
Eeehm...
>>174166712
Hon tog den så hon kunde få träffa dig igen!
>>
>17k för bolånet
>elräkning på 4k
Est is vorbel..
>>
>>174166855
>>17k för bolånet
Hur stort lån har du anon
>>
Ny tråd
>>
Ny?
>>
>>174166879
>>174166916
dds kirby
>>
dags för ny
>>
Ny va?
>>
Hatar hoppjerkor, riktiga jävla råttor
>>
skönt att veta att man kan göra annat i flera månader utan att någonting alls ändras ens en liten bit i tråden.
>>
någon gör ny
>>
File: 1669307996145381.png (586 KB, 1030x928)
586 KB
586 KB PNG
Varför är unga män så sexist?
>>
Nu är det dags ny
>>
>>174167000
fittbrist
>>
>>174165423
Vad är skillnad mellan upplaga och utgåvan?
>>
File: Kali.jpg (247 KB, 792x1224)
247 KB
247 KB JPG
>>174166996
vardagliga ting må förändras, men själen består
>>
File: 1624217505546.jpg (141 KB, 1024x1511)
141 KB
141 KB JPG
Katte
>>
>>174166870
3 mille. Jag kommer klara mig men det är bra surt just nu. Chanserna på att räntorna går ner igen?
>>
Ny

>>174167063
>>174167063
>>174167063
>>174167063>>174167063
>>174167063
>>
>>174167000
unga kvinnor är så horiga (förutom med mig då)
>>
>>174167066
Du är en sexig bitchhora ^^
>>
>>174166037
>>
>>174167000
Hemskt... Trodde bättre om mina fellow zoomer bröder.
>>
File: 1669321020241.jpg (463 KB, 850x1009)
463 KB
463 KB JPG
Varför hatar ni kvinnor?
>>
>>174167070
2025-2026 pratade chefen om tidigare idag.
>>
>>174167077
>inte kirby
nixbox denna tar vi inte
>>
>>174167053
En utgåva innefattar alla upplagor av ett verk med oförändrat innehåll
>>
>>174167000
Hade varit kul att teleporteras in i ett modernt högstadie, i sin forna högstadiekropp och samma intellekt. Man hade ju varit kingen precis som då.
>>
>>174167118
För att dom hatar mig
>>
>>174167118
dom vill inte sex
>>
>>174167000
Babbe kultur, tinder och incels
>>
ingen fitta inget arbete
>>
>>174167053
Ausgabe - Auflage
>>
>Greta Thunberg är en av över 600 barn och ungdomar som stämmer svenska staten för bristande miljöpolitik, skriver DN.

>Organisationen Aurora lämnade in stämningsansökan på fredagen och har förberett sig i närmare två år.

>Man vill att svenska staten döms för otillräcklig klimatpolitik i domstol.
asg
>>
>>174167147
Känns som att jag är exakt samma person idag som under högstadiet favä
>>
>>174167286
va kan de inte stämma kina istället
>>
>>174167127
Helvete. Bindningstiden på pissräntan jag har nu går ut om 18
>>
Varför ska man bidra till samhället om man inte får fitta?
>>
>>174167321
Nej det kan de inte asg
>>
>>174167323
Okej, här har du, hoppas du är nöjd: >>174160485
>>
>>174167063>>174167063
>>174167063
>>174167063

Ny
>>
File: 1669321370043.png (602 KB, 812x940)
602 KB
602 KB PNG
>>174167152
Jag tror inte att kvinnor hatar dig anon.
>>
File: FiVfOXWVEAAXAjI.jpg (1.16 MB, 4096x3413)
1.16 MB
1.16 MB JPG
>dkn ingen vätte fv
>>
räntorna ska upp mera, inte bra att svennar behöver belåna sig för resten av livet för att få en bostad
>>
>>174167321
inget fel på kina chuddus
>>
>>174167276
>>174167138
hm, på tyska vi skrivar "/deutsch/ - X-Ausgabe", så "X-upplaga".
>>
File: 1669320984540133.png (2.62 MB, 2960x1440)
2.62 MB
2.62 MB PNG
Sv ho...
>>
>>174167379
Kanske inte.
Hatar inte kvinnor heller, men jag har bara gjort så många försök...
Jag orkar inte längre
>>
>>174167138
Va
>>
>>174167489
haha en jävla fucking tyskjävel
>>
File: 1667525159978513.jpg (139 KB, 692x615)
139 KB
139 KB JPG
kingarna
>>
>>174167311
Ja, men hur gammal är du då? Är du över 20 så är det ganska pinsamt.
>>
>>174167579
:(
>>
File: 1668771750886304.jpg (324 KB, 1458x2048)
324 KB
324 KB JPG
>>
>>174167604
Jag är över 20
>>
>>174167599
Fan vad soft det hade varit att ha en tvilling som var precis som en själv ändå. Slippa vara ensam i världen.
>>
vaknade upp i en 30 årig incels kropp
>>
AHHAHAHAHAHHA SÖNDERCURLADE KODAPAOR BÅH
>>
>>174167631
Grindrböghorslynan :3!
>>
>>174167647
Aschhhhh.....
>>
>>174167696
Näe det där är Sanae från Moriya helgendomen
>>
>>174167703
Vadå skulle man ändra hela sin personlighet eller, fattar int
>>
File: 1644931195402.jpg (98 KB, 949x649)
98 KB
98 KB JPG
>>174167690
ägd lol
>>
Söker söt autist fv från tråden. Vill du bli ihop?
>>
>>174167664
de har samma skjorta och samma knegjacka också. kino
>>
>>174167734
vill din mamma hjälpa mig? :(
>>
ni kan skratta nu zoomisar, men ni ska se att 20-30 går jäkligt fort
och sen sitter man här som incelfarfar helt plötsligt bara
>>
>>174167311
Samma
t. rollspelsfarfar (36)
>>
>>174167497
Livet är jobbigt för oss alla, men du borde inte förutsätta att andra hatar dig! <3
>>
File: 1638667259546.gif (438 KB, 639x720)
438 KB
438 KB GIF
>>174167751
>>
>>174167742
>samma skjorta
ungefär
>>
>>174167735
vad tillbringarr du till förhållandet?
>>
>>174167735
hur tjock är du okej med att jag är?
>>
>>174167695
va
>>
File: abi 01.png (2.13 MB, 1413x758)
2.13 MB
2.13 MB PNG
hon var aldrig finare än i videon där hon berättade om sitt missfall
>>
>>174167147
>>174167604
Jag var en tystautistiskt stressat person då liksom nu
>>
Sidan 10

>>174167063
>>174167063
>>174167063
>>174167063
>>
>>174167842
va
>>
Jag är 30+ men hade jag blivit teleporterad bak i tiden bland massa högstadieungdommar så hade jag bara hamnat lägst i den sociala hierarkin igen och blivit ägd dagligen av de populära ungarna.
Vad är det jag skulle ha lärt mig under alla dessa år som skulle göra mig till nån chad är det det tänkt?
>>
File: lap.png (762 KB, 1423x615)
762 KB
762 KB PNG
gaming laptops är skit va?
>>
>>174167828
https://www.investopedia.com/tech-layoffs-continue-at-hp-google-and-others-as-recession-nears-6832317
Alla stora techbolag gör stora nedskärningar
>>
File: hagberget.jpg (36 KB, 592x598)
36 KB
36 KB JPG
>>174167733
Jag snackar inte om att förändra hela sin personlighet utan om oförmågan att växa som person efter tidiga tonåren.
Det inträffade flera fördjupningar i mitt eget jag under olika tidpunkter i mitt liv, vilka gjorde mig starkare och ledde till tillväxt som person.
Att känna sig som samma person när man är tolv då? Tycker du att det låter rimligt för en vuxen karl?
>>
>>174167899
Har jobb och examen osv men helt ärligt känner jag mig som exakt samma person som när jag var 15
>>
>>174167944
vad hemmasittande gör med en mammaknullare
>>
File: 1669322189230.jpg (45 KB, 500x389)
45 KB
45 KB JPG
Oj!
>>
File: skål2.jpg (110 KB, 738x853)
110 KB
110 KB JPG
>>174167873
>Vad är det jag skulle ha lärt mig under alla dessa år
Att du nitar fittor som jiddrar me dig. Att du fixar bärs till boysen när det är fredag, men är jäkligt noga att ta betalt, annars blir det stryk.
Du måste snacka med brudarna i plugget varje dag, prata om andra töntar i skolan, brudar älskar att snacka skit.
Sen så får du bara gå rak i ryggen, följa modet, klipp håret snyggt och gå och gymma. Så jävla enkelt att knulla i tonåren alltså.. Skäms förfan!
>>
jaha tydligen blir livet skit om man bara sitter på pojkrummet och spelar tvspel om dagarna
>>
>>174167891
även om allt annat ser ok ut så kommer fläkten låta som en jävel hela tiden
>>
https://streamable.com/0xnmoo
usa är över....
>>
File: moggy.jpg (11 KB, 225x225)
11 KB
11 KB JPG
>>174167989
va
>>
tjejen jag träffade vill inte ses igen.
det kommer aldrig hända för mig.
dömd till ett liv av ensamhet.
portalen är lockande.
>>
>>174167944
Ja, men har du varit ute och rest, skidresa i alperna? Varje huvudstad i Europa? Asien-backpacking?
Knullat brudar på krogen? Varit ute i skogen själv i en vecka?
>>
>>174167989
Källa på det?
>>
>>174168119
ägd
>>
>>174168126
va var det tänkt att man skulle göra det
>>
>>174168126
>Ja, men har du varit ute och rest, skidresa i alperna? Varje huvudstad i Europa?
Snart favä
>Asien-backpacking?
Låter tråkigt
>Knullat brudar på krogen? Varit ute i skogen själv i en vecka?
Knullare gjorde väl allt detta redan i tonåren?
>>
SERBUS ÄR DU OKEJ? ÄR DU OKEJ?
>>
>>174168119
Finns ju i och för sig massa andra sliddjur där ute du kan stoppa snoskan i.
>>
>>174167989
tar man den rutten hamnar man här och får massor med anonyma vänner
>>
>>174168119
du som kysste och hon sa att hon ville ses?
många såna fall...
>>
>>174168119
finns det en så finns det fler
>>
>>174168126
Så nbögar är samma person idag som de var när de var 18?
>>
>>174168178
>Knullare gjorde väl allt detta redan i tonåren?
Du har alltså inte knullat? Vet att tidigare brevare har påpekat att som oskuld kan man aldrig bli en man. Kan det ha ett samband?
>>
>>174168227
Jag har aldrig knullat men vad har det med något att göra
>>
>>174168199
som de i avsladden som doxxar varandra konstant?
>>
>>174168224
Ja, men man får dra en skiljelinje mellan 18 åringar till 28-åringar till exempel. En 28-åring bör ha pluggat klart eller avancerat någorlunda inom sitt yrke, gått igenom några pajade förhållanden och precis vara på väg att skaffa barn med en fin partner.
>>
File: 1669322683979.jpg (1.69 MB, 3130x5110)
1.69 MB
1.69 MB JPG
>>
Önskar jag inte såg ut så trött och gammal favä
>>
>>174168126
>Asien-backpacking?
YIPPIE MAGSJUKA OCH BEDBUGS WAHOOOOOO
>>
dåligt med bilder på storbröstade anime tjejer den här tråden
>>
>>174168265
kanalen har inget med avsladd att göra
>>
minns ni covid-19? asg
>>
>>174168304
Sissyböghoran :3!
>>
https://i.4cdn.org/sp/1669322624382798.png
>>
>>174168295
Jag har ett rätt bra jobb och en examen men jag känner mig ändå som samma person
>precis vara på väg att skaffa barn med en fin partner.
Fyfan detta låter inte kul
>>
>>174168319
heter storbystade
>>
>>174168319
Gillar inte stora bröst.

>>174168343
Nää
>>
>>174168363
lol nej lär dig talsvenska
>>
>>174168363
Hej Storbystade!
>>
>>174168319
https://desuarchive.org/int/thread/167533473/#167536698
>fantiserar om att möta upp en bög för att han ska ge mig ett blåsjobb men det slutar med att han skjuter sin sås långt upp i mitt neghål
>>
>>174168207
Ja, det är så sjukt över
>>174168186
>>174168221
Börjar förlora hoppet helt. Varit på så många första dejter att jag har tappat räkningen.
>>
File: AD883CB5-F1F1-4E2D-8453.jpg (1.89 MB, 2831x4029)
1.89 MB
1.89 MB JPG
Mår dåligt över hur smala mina handleder är
>>
File: geeken.png (634 KB, 721x756)
634 KB
634 KB PNG
>>174168261
Din oskuld och din oförmåga till intellektuell utveckling hör dessvärre ihop.
>>
>>174168356
mamacita
>>
orkar inte raka mitt äckliga glesa cuckskägg ska slå hål i väggen med en hammare
>>
>>174168404
Vad menas med intellektuell utveckling, det enda som har hänt är att jag har tappat hopp
>>
>>174168403
söt
>>
>>174168397
exakt det hände mig, som jag svarade på ditt brev då också.
känns skit ett tag men går över
>>
>>174168342
där h0m0 siffris finnen och alla andra trådkändisar hänger
>>
>>174168356
Har brevat denna utan att bli bannad eller ens varnad.
>>
File: 1668712825471073.jpg (45 KB, 598x595)
45 KB
45 KB JPG
är mitt mellan storlekar (M och L) och allt sitter som skräp pga det

>M
spänner över kroppen, ärmarna räcker inte till

>L
för lång för min korta överkropp, bildas en utsvängning som gör artificiella bilringar och päronkroppar upp mitt skit
>>
File: farfar.png (113 KB, 353x291)
113 KB
113 KB PNG
>heter storbystade
>>
Hatar att vakna mitt i natten för att min mage skovar loss
>>
>>174168473
Jag köper XS på uniqlo
>>
>>174168473
haha manskulting
>>
>>174168403
Klipp naglarna om du inte bögmaxxar.
>>
>>174168380
du är bög
>>
>>174168472
gör det igen
>>
>>174168397
Det kan ju aldrig skada att gå på flera, snart kommer du att få stoppa lillsnorren i ett geggveck och dopaminet kommer återigen flöda. Du blir ju bättre och bättre varje gång du är ute och dejtar, sitter du hemma kommer du säkert bli bög eller transa till slut.
Ta hand om dig, hugg inte av kuken eller något skumt bror.
>>
File: hand 4545.jpg (170 KB, 1920x1080)
170 KB
170 KB JPG
>>174168403
moggar mig
>>
>>174168465
tänker inte upprepa mig
>>
>>174167785
Hur är livet som 36? Låt mig gissa det är exakt samma som livet är för mig nu
>>
vilka frågor bör man ställa på första dejten?
>>
>>174168572
fråga hur hennes blygdläppar är
>>
>>174168424
Aboo suedi det är enkelt

Ba använd minoxidil eller skaffa en skäggtransplantation
>>
>>174168572
vad de jobbar med eller pluggar
resten kommer naturligt
>>
>>174168599
Varför skaffar man skägg om man har en bra jawline?
>>
>>174168599
Jag till höger och ingen pv
>>
File: 1669323136026.gif (118 KB, 220x228)
118 KB
118 KB GIF
>>174168403
Sex
>>
>>174168572
tankar om bbc?
>>
Västis är så jävla dryg favä
>>
>>174168572
hur hon ställer sig till pegging
>>
>>174168599
höger är ju det glesa cuckskägg som anon klagade på
>>
>>174167323
d1
>>
>>174168599
Han var snyggare till vänster
>>
>föddes med noll käklinje
>ingen skäggväxt
Ja jäsiken tack för denna combo
>>
>>174168450
>>174168533
jo, ja, tack...
kommer inte hugga av mig kuken, men jag är jävligt sugen på repet.
>>
>>174168572
Fråga om jobb. Ju äldre hon är desto viktigare är det. Är hon kring 20 och har ett skräpjobb så är det lugnt men börjar hon närma sig 30 och har ett skräpjobb så bör fundera på om det verkligen är en bra idé, såvida du inte också har ett skräpjobb, annars är risken att du kommer måsta försörja henne.
>>
>>174168403
bli min pv
>>
>>174168572
Vilken kaosgud skulle hon tillbedja? (Khorne, Nurgle, Slaanesh eller Tzeench)
Vilken V-tuber är hennes favorit?
Har hon sett K-On!?
Gillar hon Koslek?
>>
>>174168690
Yesbox men du glömde gyno och kroppsform som ett päron
>>
>>174168690
Att forma skägget så att det ser ut som man har en käke är kåp ändå
>>
>>174168731
Warhammerpedofilen...
>>
>>174168755
Jag har kroppsformen som en pinne
>>
>>174168731
vi talar om frågor till en kvinna(kvinna) inte en kvinna(man)
>>
>>174168560
Inte så annorlunda mot när jag var 26
>>
>>174168572
gillar du att rita?
>>
File: 1642458948399.png (493 KB, 458x830)
493 KB
493 KB PNG
>>174168572
"Andrew Tate och Kristian Tate är fan KINGAR asså!"
"Kanye West är fan KINGEN asså!"
"Elon Musk är fan KINGEN asså!"
>"Såg DU hur SJW-hororna blev ägda av Musken eller? Haha, asgarv på den!"
>"Jordan B Peterson sa en sak jag tyckte verkade rimlig...
>"Free Alex Jones for real haha"
>"Nej, men om man kollar haplo-grupperna"
>"ATLANTIS!"
>"Stor rensning på svenskvänliga kanaler runt omkring 2015-2016."
>"NMR gjorde fan några sköna demos där ett tag haha"
>>
>>174168770
Moggar min päronform miljoner gånger över jävla nbög
>>
>föddes till twink
>får tjockt skägg och norwood
helt fucking cp är jag
>>
>>174168820
Folk tror alltid att jag har någon ätstörning vilket suger
>>
>>174168572
om man får känna på hennes gäddhäng
>>
hur kan ollonet bli större vid stånd?
>>
Minoxmirakel
>>
>>174168765
jo men man slipper få psykbryt varje gång man borstar tänderna
>>
>>174168874
Är det inte det som heemar qken?
>>
>>174168765
Hur? Skägg kan bokstavligen rädda ditt utseende om du har dålig käklinje
>>
>>174168776
va?
>>
>>174168837
valet är enkelt: dvärgmaxpillret
>>
File: curly chadmax.jpg (362 KB, 1170x1548)
362 KB
362 KB JPG
>>174168874
d1a + lobotomi
>>
>>174168874
Bara olika nivåer på skäggväxten, exakt samma mängd hårsäckar på alla bilder.
>>
>>174168914
Det är som fula brudar som sminkar sig snygga
asg
>>
>>174168903
Nej du tänker på finasterid

Minox är en vasodilator som stimulerar bloodtillförsel och därmed hårväxt

Men minox kan förstöra kollagenet i din hud
>>
>>174169012
Va? Skägg är ju naturligt medan smink inte är det
>>
File: the-revenant-movie-review.jpg (427 KB, 2048x1368)
427 KB
427 KB JPG
jag ser ut så här ungefär
>>
>>174169012
mm för smink växer på ansiktet
>>
Dom fick riva scenen bredvid min gamla grundskola för att en skock zigenare bosatte sig i den och bajsade runt om i buskarna på lekplatsen
>>
>>174169012
Fula brudar som sminkar sig är ju som alla kan se ingenting annat än en "success story". Män med skägg är nog på samma nivå, så varför rycka bort den mest färgglada fjädern vi besitter?
>>
>>174169010
>>
File: 1669323828897.jpg (47 KB, 728x388)
47 KB
47 KB JPG
Pozz
>>
>>174169095
Bättre, men man vill ju se full utväxt på förebilderna.
>>
File: 1668945875991852.jpg (10 KB, 240x240)
10 KB
10 KB JPG
Gjorde misstaget att kolla på jobbmobilen, nu är jag stressad
>>
>>174169091
Tycker inte att kvinnor borde luras med smink. Tycker inte att män borde luras med skägg.
Enkelt som.
>>
>>174169095
Från sköna grabbar till marvelkonnässörer.
>>
>>174169095
Lite dumt när alla är rakade på "före"-bilderna. Det är ju inte så att dålig skäggväxt gör så att skägget ramlar av så fort det når en viss längd.
>>
>>174169119
vem är ens mongot
>>
>>174169012
Älskar såna fula luder
>>
Saknar Börje
>>
>>174169095
1 skulle se bäst ut renrakad.
2 skulle ha en betydligt bättre käke om han gick ner i vikt.
3 ser förjävlig ut, oavsett.
>>
>>174169095
juden till höger ser ju lika illa hursom
>>
Får skov när folk rör på mig
>>
>>174169192
gick verkligen fort det där. Han fick diagnosen i augusti och nu är han död. Får en verkligen att fundera över hur man spenderar sin tid och att den kan ta slut när som helst.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>174169226
Du har autism
>>
>>174169226
*petar på dig*
>>
>>174169226
Önskar någon skulle röra vid mig
>>
File: skål.jpg (128 KB, 793x720)
128 KB
128 KB JPG
>>174169148
Sminket är ju dock något som kvinnan tar ifrån utsidan av sig själv och tillsätter, där de kan manipulera med olika färger, skuggor och lager av kosmetika.
En man har bara sina hårsäckar och förmågan att beskära håret. När man ställer de två emot varandra är det klart att mannen gör något jordnära medan kvinnan söker sig bortom det naturliga till fantasins värld.
>>
Ni som hatar smink jag antar att ni hatar när kvinnor rakar fittan benen och armhålorna också?
>>
>>174169256
Pedofillogik
>>
File: 1669324101450.jpg (302 KB, 834x1356)
302 KB
302 KB JPG
Det är över..
>>
>>174169242
Önskar, då skulle jag inte få skov varje gång jag tror att jag råkade göra någon lite illa
>>
vill öppna min skalle som en konservburk och ta ut hjärnan
>>
>>174169166
Du är en dum neger, flera där har växt ut stubb, det är bara det att de saknar massa områden
>>
>>174169332
Det där var en bättre bild.
>>
>>174169256
Båda är lurendrejeri.
>>
om man rent teoretiskt ser ut så här + har lite norwoodat, genomskinligt igelkottsnagg på hjässan. ansiktet är som en jävla oval

borde man se ut som vänster eller höger?
>>
>>174169392
Vänster fast kortare skägg
>>
>>174169332
Varför fick han mindre läppar?
>>
Minox fungerar på skägget
>>
Breva
Längd
Skostorlek
Kukstorlek
Favoritpizza
>>
>>174169392
Stubb på ansiktet, snagga väldigt kort.
>>
Bög salami
>>
File: 1669322624382798.png (3.04 MB, 1320x1628)
3.04 MB
3.04 MB PNG
>>174169275
det kan du ge dig fan på
>>
Mums
>>
Skägg är över.
Har börjat raka mig med hyvel några gånger i veckan, från att ha ungefär detta skägg >>174169392

Är mycket snyggare nu
>>
>>174169441
>190cm
>45
>21cm
>Pizza med sardeller
:3
>>
>>174169275
Benen ska vara rakade om hon inte har naturligt sparsam hårväxt där.
Fittan ska vara hårig.
Armhålorna bryr jag mig inte om.
>>
File: fidel.png (740 KB, 750x629)
740 KB
740 KB PNG
jag ser ut så här ungefär
>>
>>174169522
AAAAAAAAAAAAAAAHH
Vad fan är det vita?
>>
>>174169584
>>21cm
wow! sprutar du mycket ocksÅ?
>>
>>174169506
Hon har ju fortfarande rakade ben anon
>>
Det är över
>>
>>174169624
Hårsäckstransplantation. Ser vidrigt och plågsamt ut.
>>
>>174169630
Det beror väl på, men jag kan!
>>
>>174169558
Mustasch är inne nu
>>
>>174169639
de flesta kvinnorna har inte särskilt håriga lår
>>
>>174169585
Lagom håriga armhålor kan va hett på rätt tjej.
>>
>>174169441
>178cm
>43
>16.5
>pepperoni
>>
>>174169671
Varför är de utanför huden?
Växer de in eller?
>>
>>174169670
Yesbox! Tänk dig att inte behöva vakna igen...
>>
>>174169558
för att du är nbög med ett snyggt grundläge ja
>>
File: börje.jpg (40 KB, 435x600)
40 KB
40 KB JPG
den här fenotypen är den sveriges ursprungsbefolkning har, lång skalle, kraftig käke, skarp blick och jämn harmoni i ansiktet.
>>
>>174169746
Skönt med en lång sömn
>>
>>174169720
Sant, sant.
Så länge det inte är amazonas så bryr jag mig som sagt inte. Hon får göra vad hon vill, bara hon inte renrakar fittan.
>>
File: limmys-homemade-show.jpg (22 KB, 600x400)
22 KB
22 KB JPG
>>174169789
>tar vaccinet
>dogar
ja jäsiken vad nöjd man är att man inte tog det där giftet nu asså
>>
File: 1669324934438.png (12 KB, 640x640)
12 KB
12 KB PNG
>kikar på hyresrätt
>försöker bli klok på vad för internet man kan få där
>skriver in adressen på olika ispers hemsida, på jämförelsesajter
>alla säger att tyvärr kan vi inte erbjuda fast internet, varken fiber, via antennuttaget, eller telefonjacket på adressen
>bara erbjudanden om bajs mobilt bredband

Asså kan detta verkligen stämma på en lgh som ligger väldigt centralt i en av Sveriges största städer? Eller är det nån konstig grej där internet ingår i hyran kanske?

Eller är det nån cp hyresvärd som år 2022 inte fått fiber draget till sin fastighet i en storstad?
>>
Aaaaaaaa
>>
>>174169789
Vem?
>>
>>174169800
kinglig smak kingen
>>
>>174169830
Ring hyresvärden och kolla vettja!
>>
File: 1669325026441.png (428 KB, 938x441)
428 KB
428 KB PNG
>>174169734
>>
>>174169843
brutal norwood
>>
>>174169736
Dom sticker hål på huden och stoppar in hårsäckarna en och en. Så det där är nog svullnad från alla småsåren.
>>
>>174169843
>hårfästet vandrar ytterligare 2 cm bakåt
>har nu en hårlös klyfta mitt på skallen
>>
Es ist vorbei
>>
>>174169736
det är var
>>
>>174169584
>162
>38
>12
>Vesuvio
>>
>>174169843
fattar fortfarande inte

flyttar man på hårsäckar från ett annat ställe eller har man odlat dem på något vis? så om man vill ha hårsäckar från håret måste man offra någon annan snutt, annars är det rövhår som gäller
>>
>>174169916
ser bra ut
>>
>>174169843
Vill spy av d1a.
Är norrwoodad men skulle aldrig bli desperat nog att utsätta mig för det där.
>>
>>174169506
Trimmad, hade vart hår på insidan av låren annars
t. vetare
>>
>>174169830
det händer, är hyresvärden en snålkuk, vilket många hyresvärdar är, så är risken stor att det inte finns fiber eller adsl
>>
>>174169937
precis så, och därför kan inte alla göra transplantationer eftersom att de har för lite bra hår och för mycket utrymme somm måste fylllas i
det forskas nu i japan om att klona hårsäckar så man inte måste förflytta alla utan bara kan ta en och klona
>>
>>174169958
kbry det är hett med kvinnligt hår
>>
>>
>>174169958
Det är perfekt.
Trimmade eller rakade yttre blygdläppar och en fin buske.
>>
File: 1669325250404.jpg (201 KB, 1000x1600)
201 KB
201 KB JPG
>>174169932
Fick stånd...
>>
>>174170025
Jag är en tjej ditt äckliga bögpeddo
>>
>>174170047
Sämst. Varför svarar du ens mig!?
>>
>>174170056
>>174170056
>>174170056

>>174170056
>>174170056


Ny
>>
>>174170047
asgeek
>>
>>174170047
hehe "mm"
>>
Vill någon göra en riktig eller?
>>
>>174170047
GÖTEBORG
Ö
T
E
B
O
R
G
>>
finns redan en tråd
>>174167063
>>174167063
>>174167063
>>
>>174169830
Om bostaden har fiber behöver du gå genom fiberleverantören för att välja isp åt din lägenhet. Kolla på bostadsbolagets hemsida vad som gäller i deras bostäder.[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.