[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
File: minnyehammernorge.jpg (123 KB, 800x756)
123 KB
123 KB JPG
jeps
>>171229378
>>171229378
>>
Er den innafor å bli sett helt naken med pikken i hendene?
Jeg bare spør
Jeg bryr meg ikke om at jeg blir sett naken, men at det kan ha sett ut som jeg runka
>>
>>171245665
Velsignet være vakre Catharina-Amalia
>>
>>171245665
https://m.youtube.com/watch?v=zeJSo02SPSw
>>
>>171245665
https://m.youtube.com/watch?v=aQ0CPl8chcE&t=1701s
>>
>>171245665
Kronprinsessen av Nederland viste seg offentlig etter at hun ble sendt hjem fra universitetet av politiet mandag.
>>
Får vel marratånne Kyberpøbel: Kantløpere
>>
>>171245719
Er jo helt innafor å ha sex (med seg sjøl), er vedkommendes feil om de ikke ville se det.
>>
File: 1623363281067.png (109 KB, 400x300)
109 KB
109 KB PNG
tissepiger
>>
>>171246435
Tissedansken, sørg for å indoktrinere alle og enhver av dine landsmenn i ordentlig degenerert autismekultur om de skulle komme hit. Vi skal ikke tillate tråden samme skjebne som /danmarktråden/ og /skandi/
>>
>>171245719
Stakkars deg kollektivanon, du kommer til å bli kjent som "han som runket i dusjen" fra nå av.
>>
>>171245719
Har du sneket rundt i hagen til naboen og kikket inn vinduene til naboen mens du runker nå igjen?
>>
>>171246664
Han ble fersket på badet mens han spermet på tannbørstene til jentene i kollektivet.
>>
File: eureka.webm (2.98 MB, 640x360)
2.98 MB
2.98 MB WEBM
>>171246617
>>
https://youtu.be/mail3RbvRBI

>Det har kommet 35 MILLIONER ulovlige immigranter fra mexico til Texas... og nå sender Texas dem til Washington D.C., utenfor den literære døren til kamala harris private bolig. og hun fikk dem fjernet.
>>
>>171246685
knegg ;)
>>
>>171246752
Ikke knegg meg, din forpulte knegg-brever. Du er en feministisk jøde og jeg hater deg.
>>
>>171246768
kuh (knegger ut høyt)
>>
>>171246685
gode gud, skulle ønske jeg hadde muligheten, men kollektivet er en pølsefest
>>
>>171246768
knegg ;)
>>
knegg-breveren er islamofob
>>
Hammer innrømmer å være kannibal, dokumentar kommer ut som beviser han har vært utro og har tortur fetisj
Kona
>det er ikke så farlig, han blir sikkert bedre om vi ignorerer det

Denne verden altså ...

>Det var åpenbart hjerteskjærende på så mange nivåer og veldig smertefullt. Men samtidig så er det slik det er. Fortida er fortida, og alt vi kan gjøre er å komme oss gjennom dette og helbredes.
>>
>>171246652
Nei, men sånn seriøst
Jeg drev ikke å styrte på, jeg bare tok meg litt på tissen, må være lov
>>
>>171246739
Tenk om texas hadde brukt de pengene de brukte på det PR støntet der på tiltak for å holde mexikanere ute i utgangspunktet.
>>
>>171246871
Knegg u kneggbar
>>
>>171246874
Vennlig påminner om at når du er kjekk og rik så er det ingen som bryr seg
>>
>>171246871
"Ånei, du liker meg ikke, du har FOBI!!"
>>
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/kjoerte-ned-og-slo-sykkeltyv.JD8sHdPm8

Hvem var i det gale her?
>>
>>171246911
De får ikke lov til å stoppe dem, for det har det sittende regimet bestemt.
>>
File: pst-frosk.png (22 KB, 767x625)
22 KB
22 KB PNG
>>171246964
Du argumenterte i forrige tråd om at alle muslimer burde sperres inne og tvangsdeporteres eller henges om de nektet.
Regner med at PST har deg under oppsyn.
>>
>>171246993
Sykkeltyven selvsagt. Han var ute på feil tid og uten følge.
>>
>>171246999
Hvordan har de ikke lov, hver stat styrer jo sånt selv. Det er jo derfor det er så mange bruninger i California, fordi de slipper dem inn.
>>
>>171247011
Jeg snakket om kommunister, din tosk.
>>
jenter som tisser?
>>
>>171246874
>kvinner vil heller risikere å bli torturert og spist enn å bli jven min
jeg j-jeg...
>>
>>171247038
Anti-statlig er du også!!! PST, hjelp! Jeg tar avstand fra meningene til denne åpenbare terrortrusselen her.
>>
>>171247011
Du er bare støy.
>>
>>171247038
>din tosk.
Vær forsiktig. Du risikerer å kalle en PST-agent for tosk, og da bærer det rett i kasjotten.

https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/nyheter/2020/09/08/advokat-domt-kalte-politiet-for-tullinger/
>>
>>171247118
Sier du som litterært brever "knegg ;)" om igjen og om igjen og om igjen.
>>
>>171247037
Du kan jo se videoen, eller lese deg opp om de 90 lovene biden regimet endret slik at statene ikke har lov til å stoppe folk lenger.
>>
>>171247037
Er vel derfor de sendte dem videre. Ser for meg at en enkeltstat ikke har lov til å hindre folk fra å slippe inn i landet for øvrig.
>>
>>171247123
Da må du identifisere deg som politi først da din tosk.
>>
>>171247149
Per du lyver. Biden har jo videreført Trumps strenge innvandringslinje hvor de avviser folk som søker asyl i USA.
>>
>>171247135
knegg ;) irriterende?
>>
>>171247187
Han er i tråden, alle her er enten naut, transer eller PST
>>
>>171247242
Ikke like irriterende som rasisme
>>
>>171247248
Og så da?
>>
>>171247272
Les loven du tosk.
>>
>>171247288
Flyr du inn på politistasjonen og så sier "hurr durr jeg skjønte ikke at dere var politi jeg dere kan ikke gi meg bot for angrep på tjenestemann" ?
>>
>>171247321
Hatkriminalitet er ulovlig.
>>
Fy faen ikke bare er knegg-breveren irriterende, han sammehomser noe infernalsk også
>>
>>171247327
ID eller hold kjeft.
>>
>>171247334
det er 18 års grense på kanalen småen.
>>
>>171247450
Sier tjommien som blir så sinne at han sier han skal drepe alle muslimer, LOL
>>
>>171247477
Det har jeg ikke sagt nei.
>>
>hater tråden og kanalen
>er her hver dag
hva er galt med meg? er det noen som vet hvorfor jeg er slik?
>>
>>171247525
Det siste frie stedet på jorden.
>>
>>171246652
å runke i dusjen er normisspillet
det å runke til pov mammaporno med omgi-lyd og vr-briller er kanal og basert-pillet
>>
det som er basert med k n e g g breveren er at han kommer til å gjøre begrepet sitt til tråd-kultur bare pga at han brever det i hver eneste tråd, men det som gjør meg enda mer basert er at jeg aldri skal bruke det
>>
>>171247505
Lyver gjør du også, kjeks. Gidder ikke snakke mer med deg, du er en irriterende, mindreårig fjert.
>>
>>171246874
Litterært hvem?
>>
>>171246871
dette, rapporter til pst umiddelbart, han er en farlig ung hvit mann som er blitt radikalisert av tråden
>>
>>171247450
18 års aldersgrense har jo ingenting å si, du går fortsatt i fengsel for å si at transkvinner ikke er kvinner
(men de er det, jeg støtter pride 2022 alle elsker og er den de er)
>>
>>171247581
knegg ;)
>>
>>171247553
men det er jo ikke det, pst overvåker tråden og du blir bannlyst fra flere brett for å si n-ordet
kanskje jeg bare skal gå over til lesdet, virker ikke som det er så mye verre enn at du ikke kan si n-ordet (som jeg aldri ville sagt uansett fordi det er rasistisk) og et par soiamennesker. (men folk kryssbrever jo fra lesdet her uansett hele tiden)
>>
>>171247581
Trådlig påminner om at kvinnene som kjørte på han sian-fyren ENNÅ ikke har blitt avhørt og at krangleanon FREMDELES er bthu
>>
>>171247629
Det du ikke forstår er at du må faktisk lese LOVTEKSTEN, det er ikke du som bestemmer hva som er lovbrudd.
>>
File: 1648513353508.jpg (301 KB, 1747x2048)
301 KB
301 KB JPG
>>171247643
>>
>>171247675
er blitt lei dette brevet
jeg er en stolt krangleanon og jeg kranglet ikke med deg den gangen, så jeg ser det som et personlig stikk hver gang jeg ser dette
>>
>>171247686
straffeloven paragraf 185:

>Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

>Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

>a. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
>b. religion eller livssyn,
>c. seksuelle orientering,
>d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller
>e. nedsatte funksjonsevne.

>Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen
>forhåne noen
så det betyr jo at hvis du "forhåner" deg mot noen fra a-e så bryter jo du faktisk loven.
Hvis du sier f.eks at muslimer/kristne/hvaennsomhelstreligion er dum og idiotisk så har du brutt loven og må ta på deg straffen for det
det var jo en feminist tidligere i år som måtte enten betale heftig bot eller sone i fengsel fordi hun sa at transkvinner ikke var "ekte" kvinner
>>
>>171247935
Lovlig påstand: Rullestoljenter er mer tiltrekkende enn funksjonsfriske jenter.

Ulovlig påstand: Funksjonsfriske jenter er mer tiltrekkende enn rullestoljenter.
>>
>>171247935
Vis meg hvor KOMMUNISTER er beskyttet av den paragrafen du. Jeg venter.
>>
>>171248046
livvsyn din jævla amøbe
>>
>>171248046
dette >>171248054
men rødt er uironisk basert valg hvis du er student
>>
>>171248046
Det er ikke pent å lyve
>>171242157
>>
>>171248035
jeg orker ikke analysere dette nå, men jeg kan 100% finne en måte du bryter paragraf 185 på etterpå, jeg må bare runke i 1 time først
>>
>>171248054
HAHAHAHAHA

POLITISK TILHØRIGHET ER IKKE LIVSSYN!
>>
>>171248074
Det var ikke meg, uansett hvor mye du har behov for å tro at det kun er Èn person du debatterer mot.
>>
>>171248091
>kommunisme er ikke et livssyn
Tenker du før du i det hele tatt skriver?
>>
>>171248117
Det er knegg-breveren jeg "debatterer" mot, og du sammehomser så jævlig. Det der var deg, ikke lyv.
>>
>>171248120
I motsetning til deg så gjør jeg det ja.
>>
>>171248133
Hold kjeft.
>>
File: Two-Buttons.jpg (71 KB, 600x908)
71 KB
71 KB JPG
>>171248091
>kommunisme er ikke et livvsyn
>men kommunister må dø pga livvsynet deres
>>
>>171248159
Når du slutter å være en rasistisk islamofob
>>
>>171248165
Jeg har aldri sagt det heller.
>>
>de tenker før de brever
katåkd
>>
>>171248188
Det er ikke pent å lyve
>>171229624
>>
>>171248091
basert mongo
>>
tja jeg drikker da, hva annet skal man gjøre klokken tre på fredag morgen?
>>
19
https://m.youtube.com/watch?v=1I3sVsIHIks&t=374s
>>
Nei faen jeg går og legger meg. Dere er bare en gjeng med muslimer og kommunister uansett. Gleder meg til repets dag, knegg ;)
>>
File: 349-3495709_view-kys-.png (316 KB, 924x1031)
316 KB
316 KB PNG
>>171248349
>dfn når mannlig hvit ateist
>>
>>171248367
>impliserer at muslimer ikke kan være hvite transateister
Dette er faktisk hatprat
>>
>>171248411
du har helt rett, vennligst arrester meg for mine hatkriminaliteter
>>
File: 67uir36re.png (29 KB, 300x316)
29 KB
29 KB PNG
>>171248204
Heller ikke meg, tjommi
>>
>de tror krangleanon er en person
ler og ler
>>
>>171248596
knegg ;)
>>
Ååååhhh deilig med en ordentlig fast bæsj. Denne bare gikk fint ut av rumpa, i tre store kaker også var det en skikkelig gasspromp etterpå :) Føles godt å ha sluppet ut alt dette ja.
>>
>>171248570
>>171242187
>>
>>171248656
er jo en lang bæsj som er ønskelig
deles den opp er den jo automatisk suboptimal
>>
File: apu-anger.jpg (6 KB, 487x423)
6 KB
6 KB JPG
>>171248705
DU ER EN LANG BÆSJ
>>
>>171248775
Du må fylle dassen så vannet går opp om ræva
>>
>>171248775
kan du bevise dette?
>>
https://m.youtube.com/watch?v=-wgg17TjD_g&t=1491s
>>
>>171248705
>suboptimal
Det var tre lange bæsjer, veldig godt og bra faktsik.
>>
>>171248926
klarte du en rørned på noen av dem?
>>
>>171248940
rørned?
>>
>>171248669
Nå er du langt ute og sykler.

Jeg regner med dette: >>171247011
er deg. I så fall så skal jeg forklare det ÈN gang til; Jeg sa aldri noe av det.
>>
>>171248960
det er når bæsjen er fortsatt i rompa og treffer doskålen
>>
File: 022312.gif (874 KB, 208x270)
874 KB
874 KB GIF
eg beskyttar tråden
>>
Hadrian V Magnusson til ikke å bli forvirret med Haakon VI Magnusson
>>
>>171249012
Nyt kasjotten rasistanon. Hatprat er ingen spøk.
>>
Drømmer så sjukt. Hadde en der Odal av Wardruna var spilt og sunget av masse kule blonde frender, var en sånn fredlig og god stemning ute ved en elv og et fint hus. Hadde en jente og sånn også våknet jeg.

https://www.youtube.com/watch?v=zpNwHXJgl8s
>>
>>171249361
>>
>>171249439
Og Odalrunen var selvfølgelig på veggen, igjen. Masse familie og sånn der, sånne som har gått bort og alt
>>
>>171249421
Hakk i plata?
>>
>>171249497
Du er rasist i hjertet du?
>>
>>171249550
>"Runer er rasssissitiske!!"
>>
Natta
>>
>>171249550
tried to read this with some knowledge of german and was so lost, youre danish!
>>
>tråden er død på navtimene
nyhomser
>>
>>171249361
Hadrian V Magnusson
>>
Ingrid Alexandra
>>
>>171251058
Hadrian V Magnusson
>>
Kong Carl IV
>>
>>171246305
Kyberpung, takk.
>>
nytelsen av å ha fri i dag
>>
>>171247935
Skyt blåmenn
Gass kremmere

Takk for meg
>>
Den gjennomsnittlige norske jente har vært på både Tyrkia- og Afrika-tur og hatt 40 seksuelle partnere innen fyllte 25 år, viser nye studier. Det samme kan ikke sies for norske gutter, som i gjennomsnitt bare har hatt 0.6 seksuelle partnere i samme periode.
>>
>>171251993
Norske jenter er verdens public property - alle vet at det er gratis høl på to bein. Selv den mest utbakte gul-øyde somalieren som bare kan fem engelske ord får seg instant fuck and suck av disse.
>>
>>171251993
Er så glad jv-en min var jomfru før jeg ødela henne. Hatet å være ilag med tåtter. Kan helt ærlig si at jeg kunne ikke elske de, på grunn av antall seksuelle partnere de hadde var for stor.
>>
>>171252254
>Hatt sex med over 700 menn
«Bachelor»-profilen Belinda Love Rygier kommer med pikant avsløring om fortida som sexavhengig.
>>
>>171252036
dette
>>
>>171252444
Ikke innafor. Det oser vel std'er av henne som det oser radiasjon av elefant foten. Åltså, hun er en seksuell tsjernobyl.
>>
>>171247525
Hater tråden og hater meg selv, er vel derfor.
>>
>>171252444
Det kunne hun, og burde hun holde for seg selv.
>>
Stikker jeg, snakkes
>>
Ser på
>>
>>171253125
dårlig
>>
jeg er slem
>>
>>171253379
Så den for litt siden, jeg syntes den var god. Meen tror jeg er den eneste som satt igjenn med at jeg mislikte hovedkarakteren.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LfluICo7tPY
Tør jeg friste de som skal på jobb med et /godt/ album nå på siste arbeidsdagen før helgen?
>>
>>171253424
Det at du inrømmer det er det første steget en kan ta imot å være god jaffal.
>>
>>171253812
hjelp meg
>>
Den gjennomsnittlige norske jente har vært på både Tyrkia- og Afrika-tur og hatt 40 seksuelle partnere innen fyllte 25 år, viser nye studier. Det samme kan ikke sies for norske gutter, som i gjennomsnitt bare har hatt 0.6 seksuelle partnere i samme periode.
>>
>>171253960
[sitering trengs]
>>
>>171253932
Gidder ikke. Er slem i dag.
>>
File: DRUK plakat 2 (2).jpg (309 KB, 1779x1009)
309 KB
309 KB JPG
Fy flåbbe, salat fra Coop Extra er undervurdert ass. Bare tok sånn 800gram med stekt kylling, fetaost, løk, opphakket tomat, couscous og hvitløksdressing. Husker jeg brukte å kjøpe en sånn boks og bare ha hele dagen og spise. Koster sånn 74kr liksom.
>>
>>171251797
Mårn
>>
>>171254202
skriver som en homse drep deg selv ingen bryr seg taper
>>
>>171254507
Haha, drep deg selv deppa jævel
>>
>>171254202
jeg øøøøø oslo lissom øøøø lissom asss lissom øøøøøøøøø ass ja lissom. øøøøøøøø lissom ass skyte øøøø heroin' lissom øøøø
>>
Kom i underbuksa og tror ikke jeg har skift. Noen i huset har flyttet klærne jeg hadde til tørk. Noen er også på badet, så jeg får ikke gå inn og lete etter underbukse. Lider i sæd helvette.
>>
File: 93c.gif (73 KB, 570x537)
73 KB
73 KB GIF
>>171254688
Bevares.
>>
File: IMG_20220714_234437.jpg (37 KB, 683x335)
37 KB
37 KB JPG
>>
>>171254711
bevares lissom ass øøøøøøø ja lissom ass øøøøø og sånn øøøøøøø salat øøøøøøøøø ass øøøøøøø ja lissom ass
>>
File: 1653702580224.png (214 KB, 631x684)
214 KB
214 KB PNG
JEG DRIKKER NORSK MELK NAM NAM JA MØ FRA KUEN!! STORE NORSKE MELKEMENN MASER OG SPØR OM DU VIL HA MELK
>>
File: IMG_20220720_211038.jpg (261 KB, 1056x1518)
261 KB
261 KB JPG
>>171254796
>bevares lissom ass øøøøøøø ja lissom ass øøøøø og sånn øøøøøøø salat øøøøøøøøø ass øøøøøøø ja lissom ass
>>
File: IMG_20220715_175432.jpg (88 KB, 532x895)
88 KB
88 KB JPG
>>171254801
>JEG DRIKKER NORSK MELK NAM NAM JA MØ FRA KUEN!! STORE NORSKE MELKEMENN MASER OG SPØR OM DU VIL HA MELK
>>
File: IMG_20220725_193357.jpg (203 KB, 919x1395)
203 KB
203 KB JPG
>>
>>171254849
Kan ikke du roe ned de ablegøyene dine, det er bare dikkedarier med deg. Jeg gremmes!
>>
File: IMG_20220721_211705.jpg (256 KB, 1058x1618)
256 KB
256 KB JPG
>>171254888
>Kan ikke du roe ned de ablegøyene dine, det er bare dikkedarier med deg. Jeg gremmes!
>>
File: IMG_20220923_083102.jpg (223 KB, 831x1533)
223 KB
223 KB JPG
>>
>>171254899
Disse.. jubalonger vil jeg ha meg frabedt! Slutt å meske dem i slike nebbenoser. De er nærmest nifs.
>>
File: IMG_20220921_212352.jpg (180 KB, 817x1228)
180 KB
180 KB JPG
>>171254937
>>
>>171254693
Fant ren underbukse. Gud er god.
>>
>>171255184
Det er alltid en.
>>
>>171254626
lol gråt mer lille pedo
kremer i buksa av unger og salat xD hvem faen bryr seg få deg blog lille pedo
>>
File: 1663278785931643.png (353 KB, 512x512)
353 KB
353 KB PNG
AI teknologi kommer til å bli misbrukt
>>
File: 312.jpg (10 KB, 251x201)
10 KB
10 KB JPG
>lol gråt mer lille pedo kremer i buksa av unger og salat xD hvem faen bryr seg få deg blog lille pedo
>>
Jasså, det blir en 'sånn' tråd i dag, ja.
>>
>>171255469
Jeg syntes brevet hans var greit. Er godt med salatbar.
>>
>>171256000
>>
File: fuck_dere_ufsøler.png (94 KB, 1124x868)
94 KB
94 KB PNG
>>171255846
"sånn tråd"?

jeg vet ikke hvem av dere ufsøler som rapportere meg forrige gang,
fordi jeg skrev det er er fredag en jævla gang
, men jeg brukte faktisk å tro at denne tråden ikke hadde vaktmester kukk slurpende tapere.

så det er ikke noe "sånn" tråd , det er bare "sånn" dere er
>>
File: godot4beta.jpg (82 KB, 949x593)
82 KB
82 KB JPG
noen som lager spill her
>>
>>171256067
Hvorfor er du så sinna? Det er fredag.
>>
>>171256067
Hva
>>
>>171253125
Brenner fyren igjen, hva skjer med filmene jeg ser?
>>
>>171251797
Mårn
>>
>>171253125
Minte meg om wicker man
>>
>De føler seg veldig komfortable med å åpne seg opp for meg, det har virkelig vært et positivt fellesskap. Jeg glad for at jeg har følgerne mine, og jeg tror, forhåpentligvis, at de er glade for at de har noen de kan snakke med også.
>>
>>171257465
Litterært hvem
>>
Kanskje jeg skal kjøpe meg et par avisabonnement
>>
>>171257517
Paige Spiranac
>>
>>171256732
nicker man
>>
>>171249421
Nei vi bor sannelig i et samfunn hvor man kan fengsles for en spøk :)
>>
>>171257656
Jeg gjentar spørsmålet
>>
Å havne på forsiden av Vogue, er en drøm for mange. Vogue anses som en motebibel, og det finnes flere utgaver av dem verden rundt. Nå er hele Norges skuespillerstjerne Renate Reinsve (34) på en av dem.
>>
>>171257727
Golf spiller
>>
Vakker
>>
>>
>>171257517
>>
>>171250108
youre a special kind of retard dude
>>
>>171248705
Spørs helt på hvor lang og tynn den er.
>>
>>171257710
https://m.youtube.com/watch?v=ZJqm176I054
>>
Blir litt rester av pitsa pitsa godis nammis til middag i dag
>>
>>171257710
>d-d-det var bare en spøk anon
Hatprat er ingen spøk
>>
Neste film
https://m.youtube.com/watch?v=fhlSRG7tksE
>>
Skru på NRK1 nå. Popkornpotensiale.
>>
>>171252444
Knegg-anon mener at hun ikke har gjort noen ting galt, hun er bare en gjennomsnittlig sterk, uavhengig 18-åring.
>>
>>171258825
Hu er 38
>>
Knegg ;) popkorn ja
>>
>>171258871
>bare 35 partnere i året siden hun ble 18, hun gjorde ikke noe gæli
>>
Jeg vet hvem knegg anon er IDVL. Han kaller seg banan på irc og heter Eivind til fornavn.
>>
>>171259002
knegg ;)
>>
>legger k-ordet inn i filteret
ler av deg
>>
>>171259002
Hvemdans kan du engang bevise at det finnes en enkelt knegg;)-anon? Hvem som helst kan jo breve det.
>>
File: 1642204800376.jpg (80 KB, 640x628)
80 KB
80 KB JPG
Har lyst til å breve her, men dere er ikke noe snille :/
>>
>>171259282
ggenk ;)
>>
>>171259333
Dette ;) siffrene lyver aldri, knegg
>>
>>171259333
>>171259483
Alle vet at knegg-anon sammehomser. Det er bare en mongo her som forvarer jøder, homser og feminister mens han liksom hater muslimer og kommunister.
>>
>>171259545
knegg ;)
>>
>>171259545
Hva
>>
>>171259555
Sifrene lyver aldri knegg ;)
>>
>>171259613
knegg ;)
>>
>>171259608
Kjeften på deg Eivind.
>>
>>171259335
knegg ;)
>>
>>171258780
Digger Fyr Gjennombore
Selv skal jeg se Teodor K (2021)
>>
>>171259650
Høyst umedisinert brev
>>
>lol gråt mer lille pedo kremer i buksa av unger og salat xD hvem faen bryr seg få deg blog lille pedo
>>
Nå skal sprengerpappa lære seg å bruke emojis
Er så lei
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8B9N6BDbKGI
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mUoRzSsoiew
>>
>>171253960
Hvordan ser 0.6 seksualpartner ut?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7g-DbrS3QoU
>>
https://www.youtube.com/watch?v=wv0VEwttN7o
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pSWUoqv_Djw
>>
>>171260132
En skikkelig god klem
>>
https://www.youtube.com/watch?v=50--Qm6QlKE
>>
File: maxresdefault.jpg (71 KB, 1280x720)
71 KB
71 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=djQ1PcUakr4
>>
Herregud da mann
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Wm7gtOR-uKU
>>
>>171260245
knegg ;)
>>
>degrørbreveren har begynt å spamme fra datamaskin i stedet for mobil
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jP3hAJFOyuo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Uh759X6ru1k
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LPHf37_hQGo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8z1n56N9A14
>>
>>171256067
kjekser hardt på at du får advarsel for det der med tanke på hvordan resten av tråden ser ut som
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vkmVsB1jov0
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EX_6hj3gseQ

>>
https://www.youtube.com/watch?v=NzmMSxKR5GY
>>
må jo være en bått med pass
>>
>2
https://www.youtube.com/watch?v=dxv4x1sLJME
>>
>>171259764
>ta medisinene dine!!
t. glødeanon
>>
Ritsj ratsj fillibombombom
Vil du være med så kom, kom, kom
>>
>kjører over grensa for røyk og kjøtt
>bruker kun 10 minutter på å handle
>rødt flagg
>kjører tilbake over grensa
>blir stoppet på vei inn til norge
>kjører inn og tuter to ganger mens jeg stopper
>de spør hva jeg jobber med
>ingenting er nau.. jeg mener må fikse utdanninga først
>hmm sier de
>de kommer med dophund
>spør hvordan jeg har råd til en sånn her bil
>rister på skuldra og sier "arv?"
>de lar hunden snuse i alle dørene mine
>ja nei.. du får vel gå da
>joa ha en fin dag *smiler*

de er sjalu fordi de ekke oss
>>
hvordan har jeg klart å glemme å handle inn kaffe tre dager på rad
>>
>>171261146
Kjeks
>>
https://www.youtube.com/watch?v=L6lqQUDyT-Y

fy faen så jævlig bra
>>
påminnelse
>>
tenk å være rune rudberg, en performer, en artist, en superstjerne alle bare elsker deg
>>
>>171261657
Hfbs, økonomien er ikke ekte
>>
>>171261658
UUUUUT MOT HAVET!!!!
>>
File: rune-rudberg-7.jpg (61 KB, 1200x1625)
61 KB
61 KB JPG
>>171261658
Tror du han nyter?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eSbYSNzyiOg
>>
>>171261743
Kjenner ei som tok kokain med han på dassen på samfunnshuset men han pulte ho.
Han er vel sånn 30 år eldre enn henne.
For en tordenkuk
>>
File: 1644334886399.jpg (75 KB, 1200x871)
75 KB
75 KB JPG
>>171261657
>>
>>171262267
Hei
Du var solen i mitt hår
Og jeg vet hvor veien går
IIIINN I FITTA
>>
>>171262491
Kjeks
>>
>Legger noe ut på finn til 10kr
>Noen bokmerker den som favoritt
Må de spare penger eller venter de på at prisen skal gå ned til 8kr?
>>
post i butikk var jo en suksess, så hvorfor har vi ikke fått pol i butikk enda?
>>
>Tyskerne jobber og lager musikk samtidig

Bestefar hadde likt dette.

https://www.youtube.com/watch?v=m1Z9YZ5GRGQ
>>
>>171262491
knegg ;)
>>
>>171262808
De tenker det var fint men har ikke trengende behov for det, då de bare slenger det på favoritt-bunken og glemmer av det.
>>
>>171263341
Faen heller. Da tar jeg ned annonsen og lager den på nytt.
>>
>>171254286
>>171256685
Takk, gikk litt fort i svingene i morges, glemte termokoppen hjemme..
>>
>>171259955
Vær glad du har en pappa du
>>
https://www.nrk.no/sorlandet/lange-kyss-kan-gi-deg-bedre-helse-1.16110598
Tanker?
>>
>>171265428
Tenker jeg aldri hadde planer om å leve lenge.
>>
en tørr baguett og et glass vin til frokost
>>
>>171265868
Sjekk anonsen da har blitt helt kontinental han
>>
>>171265958
Ikke vær slem, ellers..
>>
>>171265988
Er ikke redd jeg, du er vel for opptatt med å ta deg siesta og å ikke dusje til å gjøre meg noe
>>
>>171258780
Bra film
>>
>handle mat og kaffe
>lage kaffe
>vaske badet
>lage mat og spise
>drikke meg snydens
alt for mye for en mann, kunne trengt en hjelper
>>
God lunsj gutta
>>
>>171267531
Fin pynt, men når kommer maten?
>>
>>171267737
Måtte ha forrett først
>>
https://m.youtube.com/watch?v=kLvuOZfUZEY&t=523s
>>
>>171261657
å-å!!!! jeg... jeg økonooooooomer!!!!!
>>
https://www.nrk.no/norge/synsk-martha-starter-engleskole-1.3024460
Ehehehehehe.
Morsom jente.
>>
>>171267531
off, det så godt ut...
>>
>>171268248
Frankrike viste oss hvordan man skal håndtere kongelige.
>>
>>171268248
hun hører hjemme i psykiatrien
>>
>>171268480
Det er jo lett, dere bør bare skjære dem.
>>171268510
Kjeks.
>>
>>171268548
Dessverre har kongehuset stor støtte i nissetapermongolandet Norge, så det blir nok ikke noe av.
>>
>>171268664
tror du ja, vi har satt vår beste mann, hadrian, på saken...
>>
>>171268548
Ludvig XVI var Frankrikes konge fra 1774 til 1792. Han var den siste franske eneveldige konge, og ble til slutt offer for revolusjonen. Med én stemmes overvekt ble han dømt til døden, og henrettet ved giljotinering den 21. januar 1793.
>>
>>171268734
Men Hadrian elsker jo Ingrid-Alexandra, forventer ikke at han kommer til å støtte overgang til republikk.
>>
>>171268664
hæ det er trist da. Er kongehuset et stort problem eller ingen bryr seg?
>>
>>171268831
Hadrian er Monark
>>
>>171268892
Det er stappfullt med mongoer som får millioner fra skattebetalerne i gjengjeld for å gjøre ingenting, så de passer godt inn med resten av offentlig sektor.
>>
>>171268548
Hvordan er det å bli styrt av napoleon?
>>
>>171269149
Macron er Napoleon på samme måte som Berlusconi er Caesar, Boris Johnson er Churchill eller Joe Biden er George Washington. Altså ikke i det hele tatt.
>>
>>171268995
Er de mange folk som hater dem?
>>171269149
Macron er jo ikke Napoleon. Vi har det ikke så bra med Macron...
>>
Flau tråd
>>
>>171269356
>Vi har det ikke så bra med Macron...
>>
Enda en dag alle tings ensformighet gjentar seg i dagenes varierte monotoni
>>
>>171269480
Nei nei kompis. Franskmenn er imot dødsstraff.
>>
>>171261657
>Kraftig nedgang på Oslo Børs mot verste dag så langt i år
>>
>>171269356
De fleste liker dem eller er likegyldig.
>>
>>171261146
Det er ikke så vanskelig å få seg en jobb, kompis.
>>
>>171261657
Solgte meg ut før helga med 50% tap, nå har det sunket betraktelig mer. Veldig glad jeg er ute av alt nå, fåvæ. Så får jeg heller bare ha litt penger klart på Nordnet til bedre tider
>>
https://www.youtube.com/watch?v=AE2eR22XIjs
hvordan, klarte, hitler, å komme, til makten?
>>
>>171261146
Lol
>>
Så akkurat Kirkens Nødhjelp annonsen på twitter hvor de sier at dere "krever mer" fra nordmenn og skriver i nedlatende tone og later som at de er noen slags mafia med makt over deg. De har ikke rett til å kreve noe som helst. Fy faen hvor arrogant går det an å være. Dette er takken for å være landet som gir mest.

Men kanskje det virker på norske småhjerner?
>>
>>171271193
kommenter heller på filmen til henning
han har vært i auschwitz sammen med moren
de besøkte auschwitz konsentrasjonsleiren
>>
takk til deg og dere som ser på denne videoen
vi snakkes ha det
>>
File: slankings.png (4 KB, 500x101)
4 KB
4 KB PNG
Noen som har benzen, klorgass, salpetersyre, svovelsyre og saltsyre liggende...? Sånn helt tilfeldigvis..? Jeg bare spør...?
>>
>>171271193
Dette er en slags 50/50 blanding av fin-dom (seksuell fetish) og nigeriansk svindel. Når nigerianske svindlere har funnet et naivt offer som faller for tullet, ofte eldre personer, så begynner de å "kreve" og all tidligere høflighet byttes ut med flere og flere krav a la den Kirkens Nødhjelp-annonsen.
>>
dfn ingen amazonjv

https://www.youtube.com/watch?v=hMWTrKTNJzY
>>
>>171271193
>Men kanskje det virker på norske småhjerner?
legg merke til at ingen reagerer. De er vant til å blir misbrukt og utnyttet som naive småhjernene de er. De har slavementalitet.
>>
>>171272306
Føler'n..
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Ncm_LKB0odA
>>
Slutt å spamme youtube for FAEN.
>>
>>171272306
hadde selv tatt selvmord etter dette
>>
mekk ny nå eller aldri lag en tråd igjen
>>
savner tom
>>
File: givi701.jpg (70 KB, 700x450)
70 KB
70 KB JPG
.... givi
>>
nå dittar vi av
>>
>>171273386
Mekk ny da, jeg orker ikke
>>
>>171273459
it je heller
>>
denne er den siste tråd noensinne
>>
>>171273674
>>171273674
>>171273674
>>
>>171273564
sånn kan det gåDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.