[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1655916259499.png (30 KB, 657x651)
30 KB
30 KB PNG
https://vocaroo.com/14KuczXti5UK
>>
File: 1649451782175.jpg (271 KB, 1021x1282)
271 KB
271 KB JPG
>>166777689
>>
File: 1653779940566.png (615 KB, 620x519)
615 KB
615 KB PNG
https://vocaroo.com/1lTknqJbpOYo
>>
>>166777777
>>
>>166777689
https://voca.ro/1b5Uog433occ
>>
Tråden har fått mig att hata män
>>
File: 1616358417369.gif (60 KB, 753x184)
60 KB
60 KB GIF
>>166777888
>>
svennar be lajk:
>atchooo denna pollen är alldeles för kryddig för mig
>>
>>166777888
not bad, actually
>>
Heil Hitler
>>
>>166778009
the king
>>
>>166778009
yeah crate, yet another kingly mail in the king's yarn
>>
>>166777835
den bästa han gjorde
>>
File: 39860-italian_bill_1.jpg (982 KB, 800x724)
982 KB
982 KB JPG
>>
>>166778009
kingen
>>
Tycker att det var baserat av anon att bicea på en tjej
>>
>>
File: Gigantus.jpg (2.12 MB, 3922x3023)
2.12 MB
2.12 MB JPG
Hälsosamt samhälle: Inga överviktiga, ingen tar droger, folk har stora familjer och bra kontakt med dem, folk har inte sex utanför äktenskap, barn och unga bryr sig om utbildning, män sitter inte och spelar datorspel hela kvällarna, kvinnor sitter inte framför tv hela tiden

Västerländska samhället: 100% motsatsen av allt detta
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gqUw-DdkBr4
asg
>>
File: Chad.jpg (254 KB, 760x1210)
254 KB
254 KB JPG
>>166777822
My ancestor :)
>>
>>166778294
det tycker inte jag
bice e ecklit
>>
>>166778296
>>166778146
>>166777822
>>166778326
oskuld/10
>>
>>166778294
Jag tycker det är äckligt
>>
>>166778318
min huvudform
>>
File: 1597595596545.png (161 KB, 1024x597)
161 KB
161 KB PNG
Kapitalisten
>"Den fria marknaden löser allt"
>Kallar utnyttjande för frihet
>Skyr solidaritet likt en gråsugga skyr ljus
>Hatar statlig insyn i hans människo- och naturvidriga affärer
>Slutgiltig form utgörs av ett själsligt förkrympt fetto
>Osunda hälsoideal uppmuntras genom profithets

Kommunisten
>Kollektivisera allt, även lidande
>Vill byta ut ett männiksofientligt system mot ett annat
>Omskolning bot på naturliga beteenden
>Fast i en utopisk psykos som fortsätter skörda liv
>Avfärdar allt utanför en 150 år gammal teori som "ovetenskapligt"
>Ofta ohälsosam med psykosomatiska besvär

Fascisten
>Kräver balans mellan kapital och arbete
>Respekterar människans olikheter, en plats för alla
>Strävandet att överkomma hinder efter hinder är målet i sig
>Lyfter individen för kollektivets bästa
>Ett golv för de fattiga, ett tak för de rika
>Förordar hälsomsam livsstil och ideal
>>
File: 1655884907684.png (478 KB, 826x720)
478 KB
478 KB PNG
GRABBAR MINNS N- *ASG*
MINNS NI!- *ASG*
NÄR EMIL KÖPTE EN JÄVLA BRÖSPADI!
*ASG*
FA- *FLÄMT*
FAST DE REDAN HADE EN BRÖSPADI HIMMA ! !

https://www.youtube.com/watch?v=v6HSkXXTPA8

kommer alltid att tänka på detta när jag köper bröd och kan inte hålla mig! folk måste tro jag är galen
>>
>>166778374
yes box
vad ska du göra åt det?
>>
anons bara för ni är fega och vågar inte lämna pojkrummet tillräckligt så betyder det inte att kvinnor förtjänar att utnyttjas av psykopater
>>
File: I approve.jpg (92 KB, 828x828)
92 KB
92 KB JPG
>>166778399
>>
>>166778316
Du glömde att alla ber till gud, poljontus
>>
>>166778009
asg
>>
File: 1636704427393.jpg (65 KB, 454x388)
65 KB
65 KB JPG
>>
>>166778507
Jag på bilden
>>
Är för cp för vänner
>>
>markus sjuder om raskrig
https://www.youtube.com/watch?v=O0up4PC7QBk
>>
Män be lajk
>varför kan inte kvinnnor vara ärliga om sitt bodycount
Män också be lajk
>om du legat mer än den här arbiträra siffran kommer jag manipulera sönder dig tvinga dig att göra massa äckliga saker med mig som du inte vill :)
>>
>>166777835
hade alla dessa sparade men hittar dem inte
>>
det går verkligen inte bra för dulny
>>
Finns det några tjejer i tråden och vill nån av dem bli min fv? :)
>>
Varför har frågemongot blivit feminist?
>>
Är så jävla förkyld, lät som jag hade rökt två paket om dagen i 30 år i morse
>>
har inga vänner
>>
File: 1583917333054.jpg (1.47 MB, 1280x6077)
1.47 MB
1.47 MB JPG
>>166778819
>feminist
va?
>>
>>166778756
efter hur ni har pratat om att utnyttja tjejer så kommer jag aldrig våga träffa någon från 4chan
>>
File: 1583917333055.jpg (1.37 MB, 1280x4616)
1.37 MB
1.37 MB JPG
>>166778819
>>
Hur många tjejer hänger här egentligen? Jag har svårt att tro att alla hysteriska poster i förra tråden var sojapojkar.
>>
>>166778666
mkt baserat. om bajshoran inte vill göra det så är det fritt fram att inte göra det. enkelt som
>>
>>166778609
Vrålcringe
>>
>>
>>166778939
för det första kommer du aldrig att bli en kvinna
för det andra ha inte så höga tankar om dig själv
>>
>>166778998
ylva
abortus mamma
femcellus
>>
Den här brevaren som varje dag låtsas vara upprörd över hur sjuka i huvudet vi är gycklar väl bara
>>
>>166779075
>hela bussen applåderade
Har aldrig varit med om något sådant. Människor sitter bara tyst och hoppas det snart är över.
t. Apdampade på förortsungar som tjoade på bussen
>>
Feminina killar ska ha sex med kvinnor!
>>
File: ugh.png (1.91 MB, 840x840)
1.91 MB
1.91 MB PNG
>Naturen är simpel komplexitet, ett ordnat kaos av självupprepande mönster, fraktaler.
>Individen utgör en identisk psykologisk återspegling av kollektivet fast på en lägre magnitud.
>Likt cellerna i hans kropp - likt samhället i det stora - utsätts han för en vardaglig ström av prövningar.
>Realisering innebär ett uppvaknande till detta livets organiska samband.
>Det vi kallar staten är summan av våra företaganden, du är staten i det korporativa samhället.
>>
>>166779075
Aldrig att detta verkligen hände
>>
>>166779187
Beskriv händelseförloppet. Vi hade en baserad nigerian som chaffis som alltid skrek på dampbarnen att skärpa sig
>>
https://old.reddit.com/r/Destiny/comments/vj1wa5/is_this_the_start_of_the_bridge_burn/
Ser ut som att Destinys och Rosewrists vänskap inte kommer hålla
>>
>>166779075
Varför är sidan nere/privat
>>
>166779278
Häng dig själv på riktigt.
>>
>>166779278
åh waow men vem bryr sig
>>
>>
Kaos är en stege.
>>
>>166778609
Tokbaserat
>>
File: 1656009725314.jpg (247 KB, 1000x1520)
247 KB
247 KB JPG
>>
>>166779334
>Samsung internet
>>
>>166779375
*Kaosz
>>
>>166779324
>>166779332
nybögarna...
r/destiny är urgammal trådkultur
>>
File: 1628553270971.png (259 KB, 334x430)
259 KB
259 KB PNG
>>166779278
så går det när man lierar sig med en homofildvärg
>>
>>166779393
Trådens sötaste bög ^^
>>
>>166777917
Jag med (jag är man)
>>
>>166779375
mer som en hiss när 2dbögarna är hemma
>>
>>166779264
>hoppar på skitbussen
>dampigaste linjen i stan
>gäng cpbarn skriker och dampar en lång stund
>blir skitarg och apvrålar på ungarna så högt att dem nästan skiter på sig
>blatteföraren stannar bussen och säger åt mig att lämna ungarna ifred
>får nästan ett nytt psykbryt innan den enda andra vita snubben på bussen som sitter bakom mig säger det är okej
>måste sitta cuckad resten av resan medans barnen dampar och blatteföraren kör som ett cp
Hatar blatteförare och hatar blattebarn.
>>
>babbe är högljudd
>släpper en prutt som ekar genom bussen
Då blev det tyst på honom
>>
https://old.reddit.com/r/Destiny/comments/vigzkv/looks_like_destiny_is_having_fun_at_the_event/
Asg
>>
>>166779393
Breva aldrig min frufu och böga
>>166779454
hä di sj mongobögen
>>
File: 1648751394033.png (201 KB, 742x632)
201 KB
201 KB PNG
när det kommer till politisk blodsport är vaush min favorit

att han är i fickan på CIA bryr jag mig inte om
>>
Kan endast runka till 2D bögar, 3D bögar äcklar mig.
>>
File: 1655999809679.jpg (174 KB, 1024x656)
174 KB
174 KB JPG
Vad är egentligen felet med att jag är otrogen mot min flickvän så länge hon inte får reda på det? Hon mår ju inte sämre av det om ingen vet.
>>
File: 1549795349851.png (9 KB, 220x184)
9 KB
9 KB PNG
:(
>>
File: gymknegarna.jpg (96 KB, 900x759)
96 KB
96 KB JPG
köpte träningsband i gummi (vanliga band, inga handtag på) och måste säga att jösses vilken pump man kunde få med dem

prisvärt favä, detta räddar semestern
>>
>>166779529
fattar nt
>>
>>166779617
Det är elakt och du förråder henne
>>
>>166779617
>han vet inte
>>
>Vad är egentligen felet med att jag är otrogen mot min pojkvän så länge han inte får reda på det? Han mår ju inte sämre av det om ingen vet.
>>
>>166779585
Detta fetto ser för äckligt ut för att tas seriöst favä
>>
File: 76537568.jpg (503 KB, 2048x1536)
503 KB
503 KB JPG
https://historicalposter.com/
is this guy legit or some sort of an elaborate scammer?
the swedish page seems ok, but the english one lacks credibility and a lot of info
he's got some nice posters for sale and I've no time for scammers
>>
>>166779617
Vad är egentligen felet med att din flickvän är otrogen mot dig så länge du inte får reda på det? Du mår ju inte sämre av det om ingen vet.
>>
File: 1655594396475.gif (2.97 MB, 556x740)
2.97 MB
2.97 MB GIF
>>166779721
Stämmer ju
>>
>>166779516
Så är det. Bra att du stod upp mot dampungarna
>>
>>166779736
Han får knulla mer än dig. Han råkade en gång visa upp en riktigt thicc kvinna han knullade.
>>
vad hände med anon som skulle strömma stellaris
>>
>>166779702
Det är inte elakt, om jag inte kunde få ligga runt så hade jag ju tagit ut ilska på henne eller lämnat henne
>>166779721
>>166779717
>>166779755
Kvinnor är inte lika med män och han inte samma förutsättningar. Det är biologiska och sociala skillnader mellan könen, försök inte säga att vi är exakt samma.
Plus så garanterar jag att hon inte vänstrar då hon är autistisk som fan och är hemma hela dagarna
>>
>>166779753
Du kan svenska och ska skriva på svenska.
>>
File: 1650128998346.png (746 KB, 843x760)
746 KB
746 KB PNG
>>166779736
vaush har faktiskt rannsakat en hel del de senaste två åren
>>
>>166779758
Västerås! Tänker på att råhunda din pojkfitta igen...
>>
File: 1646034734533.gif (2.56 MB, 380x496)
2.56 MB
2.56 MB GIF
>>166779840
ehe~
>>
>>166779817
Kvinnor är biologiskt programmerade att vilja bli befruktade av den starkaste mannen, hon är också biologiskt programmerad att vänstra mot dig
>>
>>166779828
Någon med hans utseende får honom ändå att se lönnfet och pissdryg ut
>>
>>166779758
>bögen ser inget fel med att vara otrogen
Imagine my shock
>>
>>166779816
skulle lätt titta och ge tips
>>
File: 1645187607744.jpg (74 KB, 1024x576)
74 KB
74 KB JPG
>>166779822
shan't
>>
>>166779816
dogade
>>
>>166779866
Vill töja ditt välanvändiga slyniga lilla horhål med min stora kuk
>>
>>166778939
Jag är snäll :) var i Sverige bor du?
>>
>>166779817
Du är riktigt jävla elak som är otrogen mot din autistfv
>>
File: 1638543748066.jpg (77 KB, 1242x641)
77 KB
77 KB JPG
>>166779796
>>
File: 1637517075370.jpg (94 KB, 731x727)
94 KB
94 KB JPG
>>166779917
Du brevar aldrig bild på den så ignorerar dig
>>
Varför bildas bubblor i ett glas vatten när det stått ute i en timme?
>>
>>166779822
vitun homoruotsalaiset
>>
>>166779874
Inte avlaren heller
>>
>>166779090
Vem är femcellus
Trodde ylva var abortus mamma
>>
>>166779828
https://www.youtube.com/watch?v=Jd9R_-NVzTk
>>
>>166779948
Kom till dft då
>>
Sex utanför äktenskap borde vara olagligt, det hade varit bäst för alla.
>>
>>166779817
>eller lämnat henne
Vad är problemet med detta
>>
>>166779999
>han tror på riktigt att killen bakom brevet faktiskt knullar
>>
>>166779967
syressääätttnning
>>
>>166778939
en bra idé
>>
>>166779585
Är han fortfarande för blattevåldtäkter och övergrepp mot småbarn?
>>
>>166779817
>Det är inte elakt,
Jo du förråder hennes tillit, om hon skulle bli extremt ledsen av att få reda att du gör något bakom ryggen så är det nog bäst att du inte gör det
>om jag inte kunde få ligga runt så hade jag ju tagit ut ilska på henne eller lämnat henne
Varför känner du ett behov av att ligga runt så mycket så att du blir frustrerad om du inte gör det och du använder väl skydd med tjejerna iallafall?
>>
fyfan så jag ser ut egentligen
>>
>>166779375
kaosh*
stegeh*
>>
>>166779817
Du utsätter en person du påstår dig älska för risken att bli riktigt jävla djupt sårad. Om du någonsin svär trohetslöfte kommer allt att uppdagas vid pärleporten och där vill du inte avvisas.
>>
>>166780055
beror på om det är populärt och gynnsamt att tycka det
>>
>>166780031
Jimmie Åkesson knullade tjejerna på Riks.
>>
>>166780038
Men avlaren vill knulla
>>
>>166780031
Varför? Najs att knulla ju
>>
>>166780093
>no cap
>>
>>166779425
>>166780068
Baserat.
>>166779494
Krinsch.
>>
>>166780120
Du får knulla frugan!
>>
>>166779944
han är inte tillsammans med la goblina längre

ryktas att han dejtar shoeonhead

jag vet inte var jag fått den informationen, och jag vill egentligen inte ens veta
>>
>>166779817
Om du vill ligga runt lämna henne, du förtjänar inte henne
>>
Orkar inte med alla er som ska tjafsa emot att mannen ska få roffa åt sig, jävla lågstatus män ni är (eller kvinnor).
>>
>>166779948
Du är så jävla sexig slyna. Det är för att du är så spydig att jag vill knulla sönder ditt lilla horhål
>>
>>166780093
Asg dds kryptoidioten
>>
>>166779873
>>
>>166780048
Sött brev, du är nog en söt pojke ^^
>>
>>166780176
Det är elakt att vara otrogen, om du vill ligga runt borde du inte vara i en relation
>>
https://youtu.be/SORthIsoLP0
Incellandet Japan
>>
File: IMG_20220623_205819.jpg (745 KB, 1200x1600)
745 KB
745 KB JPG
>>
>>166780239
skulle vara precis lika illa i sverige om någon vågade göra en sådan dokumentär

tyvärr ligger kraftfulla kvinnocentriska lobbyorganisationer och Stor SVHO och slår ner på sånt
>>
>>166780225
vad vill du? låt mig va miffo
>>
>>166780222
Han växte upp i ett av USAs dyraste bostadsområden
>>
>>166780222
jag tycker han är snygg

ej homo
>>
>>166780260
Undrar vad japaner tänker när de besöker Sverige och ser alla babbegäng som drar runt.
>>
>>166780322
nej vad är det
>>
bögar bögar äckliga bögar
>>
>>166780114
Det är skillnad på fantasier hos en man som aldrig knullat och åsikter hos en man som knullar.
>>
nu blev skärmen orange
>>
Jag förstår varför kvinnor hatar män favä
>>
Fan jag vill kolla på någon serie som inte är full av modern wokebögskit.
>>
>>166780322
>bankerna
producerar något av värde
>guld
producerar något av värde
>bitcoin
producerar ingenting av värde överhuvudtaget
>>
>anons nya kollega på jobbet
>>
>>166780316
Inget? Ville bara påpeka att ditt brev var sött och att endast en söt kille kan breva ett sött brev.
>>
>>166780369
>skapar ursäkter
Bögen får säkert inte heller knulla han hänger ju här dag in och dag ut after all
>>
>>166780324
och?
>>
>>166780393
hur producerar guld värde
är ju gruvarbetarna som producerar guld d.v.s värdet från jorden
>>
>>166780392
95-05 2d min broder
>>
>>166780232
>>förtroende
>luftslott
ok jag fattar
>>
>>166780429
Hade jag haft en kollega som henne så hade jag varit varje dag nära henne...
>>
File: Screenshot_1.png (20 KB, 586x226)
20 KB
20 KB PNG
asg
>>
>>166780393
>producerar ingenting av värde överhuvudtaget
Det höjer elpriserna, släpper ut en massa och höjer priserna för datakomponenter också. Cryptovalutor borde oironiskt bli olagliga
>>166780469
>hur producerar guld värde
Vet du inte att det används för elektronik, sen tycker folk att det är vackert också och gör konst/smycken av det
>är ju gruvarbetarna som producerar guld d.v.s värdet från jorden
?
>>
>>166780429
Vem fan tycker att sådana groteskt stora tuttar är attraherande?
>>
>>166780442
du är ju helt sjuk i huvudet
>>
>>166780538
J-Jag...
>>
>>166780222
>hmm jag undrar vem det där är, jag gör en bildsökning
Vafan! Vad fan hände med honom? Hur kan du åldras så våldsamt på så kort tid?
>>
>>166780429
Breva mer
>>166780538
Jag.
t. tuttfantast
>>
Jag är oskuldsincel i tråden men har sex IVL
>>
>>166779828
Gillar kingen bara för att han får nassar och annat löst pack att bli rosenrasande
>>
>>166780322
Banksystemet är ju livsnödvändigt medan cryptovalutor bara är något negativt på sjukhuset
>>
File: 12485794698363.jpg (64 KB, 719x688)
64 KB
64 KB JPG
>brevar i en tråd
>den dör direkt
känns dåligt mannen
>>
>>166780543
Hur så?
>>
Är sexhavare i tråden men oskuldsincel ivl
>>
Känner ni någonsin att varandets oändliga hopplöshet tynger ner er?
>>
https://shared.jodel.com/YDxH95al6qb
S T A D E N
>>
File: Screenshot_2.png (512 KB, 595x679)
512 KB
512 KB PNG
>>
>>166780534
fick en hjärnskada av ditt brev
>>
>>166780750
>Detta banksystem? Nej.
På vilket sätt är inte internettransaktioner t.ex livsnödvändigt för den moderna ekonomin
>>
>>166780741
Många sådana fall.
>>
>>166780478
Vilka stolpskott är det som sysslar med sånt?
De kan ju inte ens läsa en infograf om ventilation.
>>
>>166780691
ayylmao
>>
File: 1631367788294.gif (541 KB, 500x344)
541 KB
541 KB GIF
Tjejerna valde psykopaterna som misshandlar dem och bajsar på dem istället för mig, så varför ska jag inte få uttrycka lite bitterhet i en anonym tråd på internet? Tycker inte det är allt för mycket begärt.
>>
>>166780826
Megabögen, han skulle jag inte lämna ensam med ett barn.
>>
>>166780766
Va
>>
>>166780756
Tiden går fort så nej, inte längre.
>>
>>166780756
mm
>>
>>166780818
Jag tycker det nuvarande banksystemet är bra
>>
>>166779570
>och böga
han "bögar" sig hur?
>>
de här bilderna måste väl fan vara fotoäffärade
>>
>>166779585
>gillar vaush
jag ser att du inte läser r/destiny
>>
>>166780691
Alla ser likadana ut och bokstavligt talat vem? På de flesta.
Politiker är NPCs
>>
File: 1656011556319.jpg (243 KB, 1080x1085)
243 KB
243 KB JPG
>>
>>166781054
nej jag är inte redditör
>>
>>166780974
han har ALLTID pratat om "vi" som han och hans globalistböpevänner
>>
File: p.png (70 KB, 752x148)
70 KB
70 KB PNG
>>
>>166781047
Vad har det med banksystemet att göra? Jävla hjärnkulting lmao
>>
Jag vill förbjuda alla digitala transaktioner och gå tillbaka till att ha fysiska mynt vars metallinnehåll motsvarar värdet
>>
>>166781090
>tönten som inte läser r/destiny och tror han vet något
vrålcringe
>>
>>166781081
varför är det så många nacister på jodel?
>>
>>166780222
Måste vara fetman och glasögonen, där ser han stilig och schysst ut
>>
File: 1656011656760.jpg (453 KB, 1080x1747)
453 KB
453 KB JPG
Ja jävlar vilket val.
>>
Stackars kåta anon år fast på jobbet när han borde få ligga i sängen och smeka kuken vid den här tiden
>>
>>166781107
kunde inte stå ut med svennelukten längre
>>
Tänk dig ifall Lasse Berghagen eller nån annan programledarbög (har noll koll på media) skulle säga motsvarande i sv*rige

https://odysee.com/@martinezperspective:2/IMG_3257:6
>>
>>166781107
färskt klipp ingen keps
>>
File: EiMeLbqJ_400x400.jpg (20 KB, 400x400)
20 KB
20 KB JPG
>yesbox blir en swish till God Ton och Dekonstruktiv Kritik
>>
>>166781180
Om du är en tjej borde du inte smeka hans kuk och suga av istället för att gagagoa
>>
File: 1656011696558.jpg (58 KB, 750x422)
58 KB
58 KB JPG
>>166781174
Va? Reflekterar ungdomars politiska inställning ganska bra.
>>
>>166781020
>>166780974
>>166780910
>>166780898
automatisk spambot
>>
>99% av riksdagen består av la creaturas
vet inte hur man ska tycka om detta favä
>>
>>166780691
>högern i topp
så klart
>>
>>166781253
>Svear vs Göter
>>
https://youtu.be/HTp5PH8ot6Q
>>
>>166781124
Svennebannaner, norrmännen äger oss
>>
File: 1656003259210.jpg (54 KB, 394x502)
54 KB
54 KB JPG
Skulle ni vilja bli invaderade av detta? Nej såklart inte, därför stödjer tråden NATO
>>
>>166780766
Är du jude så kan du göra vad du vill.
>>
>>166781248
sjud mer dampus, du kommer aldrig bli älskad av en kvinna, du kommer sitta ensam och dampa på internet i hela ditt sorgliga liv
>>
File: fascesbw.jpg (44 KB, 312x308)
44 KB
44 KB JPG
>>166780761
S T A T E N är rätt uttryck.
>>
inte haft sex på 5 veckor
längsta jag gått utan sex på 9 månader typ
>>
>>166781359
Lmao bögjävel
>>
>>166781140
>reddittransan tror att hans åsikt är värd någonting
du kommer aldrig bli en riktig kvinna
>>
Har ni lyssnat på senaste avsnittet av haveristerna? Aron Flam blev så jävla ägd.
>>
Saknar 90-talet
>>
File: malin-bj[rk.jpg (1.5 MB, 3456x2824)
1.5 MB
1.5 MB JPG
>>166781020
finns bara en MB för mig
verkar förresten vara den här effekten i spel
https://www.youtube.com/watch?v=UBuaG1_sA5k
>>
File: denho-acar.jpg (140 KB, 1370x1415)
140 KB
140 KB JPG
nominerar denho acar till trådens nya king
>>
>>166781353
fy fan måste våldta
>>
>>166781425
Bögäckel du gagagogoar och miffot är besatt av 2d och ingen kvinna kommer älska honom lmao hahaha.
Palla tjafsa ni är äckliga
>>
Åt 300g kvarg.
>>
>>166781471
Elakanon!
>>
>>166781439
Vad är det du saknar från 90-talet?
>>
File: 0878075468027_max.jpg (784 KB, 2448x3264)
784 KB
784 KB JPG
S EEEEEEEEEEEEEEEEEXXXXX
>>
>>166781412
Ödet är en extremt maskulin person som gymmar och ligger med ryckhoror typ varje dag. Men detta visste du inte, för du använder inte r/destiny
>>
>>166781518
Ett sverige som inte var helt nerbajsat
>>
File: 1616361666305.jpg (297 KB, 1279x833)
297 KB
297 KB JPG
FROGS HAVE NO TEETH

if you continue posting Apus with teeth imma beat your asses
>>
Vafan hände precis?
>>
M och KD verkar ha absolut finast tjejer
>>
>>166781573
Jag kom in i tråden.
>>
>>166781559
snubben är typ 170 cm lång och har berättat att han testat suga kuk

det är bara 16 åringar som dig som blir imponerad av en sån människa
>>
>>166781507
Brukar köpa 500g-paket kvarg och äta en halv varje dag
>>
testgeek
>>
Fattar fan inte vad folk menar med ångest, har aldrig känt det.
>>
>>166781653
STÄDIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>166781644
>500g
Varför? 1kg är billigare.
>>
>>166781559
Han är ju en cuck
>>
>>166781403
AAAAAAH GE MIG BLODALVFV!!!
>>
vaknade nyss efter en 4 timmars tupplur. vad fan ska man nu göra?
>>
snälla gör en ny tråd bara, vi är påväg att falla av
>>
File: 1656012270183.jpg (184 KB, 624x1080)
184 KB
184 KB JPG
>>166781589
Ursäkta?
>>
>>166781677
Tror inte de har dem i min butik och de större paketen är dyrare per kilo
>>
>jag kommer in i tråden
>beten till höger åt vänster
>chuddus gråter
>4 inlägg samtidigt
inget personligt pysen
>>
>>166781673
Fyfan vad skönt att aldrig haft det
>>
File: 0588282566419_max.jpg (547 KB, 2137x2848)
547 KB
547 KB JPG
>>
>>166781562
https://www.youtube.com/watch?v=pctpJVdmAK0
Fast det var ju rätt krinch
>>
>>166781742
najs näza
>>
>knappt någon reagerade på riskyblodalven jag skickade
Det är över
>>
DIN LILLA JÄVLA ALLIANSHUND JAG SKA FAKKING HEEMA DIG FATTAR DU DET?? DU ÄR FAKKING KÖRD JAG SKA KÖRA UPP TILL DINA PORTAR OCH BRÄNNA NER DIN SKITSTAD TILL GRUNDEN IGEN. ÄCKLIGA JÄVLA LILLA ALLIANSHORA JAG SKA MATA MIN VARG MED DIG OCH DIN FETA LILLA DVÄRGDADDY
>>
tänk hur mycket fitta de första blattarna i sverige fick doppa i
>>
>>166781361
Cringe
>>
File: 1615580116635.jpg (29 KB, 500x280)
29 KB
29 KB JPG
Har aldrig fattat varför det ska vara svårt att bara gå fram till någon och prata med dem. själv så kan jag gå fram till vem som helst och börja prata med inga problem men det kanske är för att jag är autist.
>>
>>166781843
Jag skulle säga hubba hubba eftersom jag blev hård men städaren tog bort den
>>
>>166781869
Elakt av städis
>>
jag har jägarögon men inget sliddjur verkar bry sig
>>
>>166781857
Men herregud väx upp
>>
>>166781895
Städaren är sämst, uppskattar wowslynan men det gör inte städaren :/
>>
>>166781843
Uppskattade bilden favä. Du är kingen wowslynan
>>
>>166781925
har sprutat till trådens slynbrevare fler gånger än jag kan minnas
>>
jo, ja, hahah ahh mh uh uhhh öh… hm? öh öhhhhhh asså mm eh
>>
>fan vad baserad wow-slynan är
En mening som ingen vettig person sagt.
>>
>>166781997
Finns det flera? Hur i jäsiken har du koll på alla aolika slynbrevare då?
>>
>>166781925
ja han tar bort för lite saker, det är problemet, modsen bannar för dåligt också
>>
>>166781743
>Tror inte de har dem i min butik
>de större paketen är dyrare per kilo
Vafan är detta för bonde butik? Sen är proteinpulver billigare om du inte köper riktigt billig kvarg. Vet att kvargen jag köper är dyrare än proteinpulver för 200kr, måste vara under 30kr/kg för att vara billigare än pulver. Jag kör mest kvarg för variation.
>>
File: 1655594940666.png (1.77 MB, 1741x2925)
1.77 MB
1.77 MB PNG
>>166781973
>>166781925
Tackar tackar
>>
hueeee aaa mmm ja a a a aa
>>
Yep, nu börjar maniska episoden.
>>
>>166782084
f1h1...
>>
>Har ni midsommar-ångest? Denna svenska tradition som så tydligt belyser det svenskar är sämst på. Att bjuda in. Att våga bjuda in fler än de närmsta som känns 100% tryggt och bekvämt.

>Träffade en kille från Mellanöstern häromdagen som jobbar inom media och har bott i Sverige i 15 år. Han har vänner med ursprung från hela världen. Han sa att han varit hemma hos sina afrikanska vänner, balkanvänner och desipolare – men ingen av hans etniskt svenska kompisar har bjudit hem honom. Jag blev inte förvånad. Det är en av de största kulturkrockarna när man kommer till Sverige från ett kollektivistiskt samhälle (vilket ish resten av världen utanför Norden är), hur man främst tänker på sig själv och som mest på sin närmsta familj. Det finns inget grupptänk.

>Jag vet att högtidsångest även drabbar etniska svenskar som är singlar och dem utan stort socialt nätverk. Jag vill bara säga att man inte behöver äta kall potatis bara för att kalendern säger det. Det är helt okej att vara själv, på stan eller hemma på midsommar. Man behöver inte dricka eller hänga i grupp och säga ramsor.

>Jag kommer mest troligt, som vanligt, att vara själv. Så om du också är ensam, så ska du veta att du i alla fall inte är ensam om det.
>>
Min fv frågar ibland om jag vill komma i henne. Hon säger att ”det är sexigt hur djurisk du blir”.
>>
>>166782033
Korrekt. Bara du har sagt den exakta meningen och du har helt fel i att han är obaserad
>>
>>166782095
>jag kommer in i tråden
>min närvaro för alla att bryta ihop
yesbox
>>
File: 1656012718830.png (348 KB, 550x429)
348 KB
348 KB PNG
>>166781843
>>166781869
>>166781973
>>166781895
>>166781925
>>166781700
Blodalver är svarta nu.
>>
>>166781868
jag vet bara inte vad man ska prata med folk om. allt jag kommer på att prata om säger mig hjärna "men vem fan bryr sig om det?" till så jag är bara tyst hela tiden
>>
File: 1655726496293.jpg (831 KB, 2480x3507)
831 KB
831 KB JPG
>>166782106
Vågar inte breva mycket mer nu, ha det anon
>>
>>166782084
Riktigt upphetsande bild favä breva fler scarlet slynor
>>
File: 1631762337628.jpg (91 KB, 600x680)
91 KB
91 KB JPG
Ryssarna håller på att omringa de ukrainska trupperna i Luhansk-regionen

Krigskino på ingång
>>
>>166782181
Det är lugnt det, du får göra det vid ett annat tillfälle när städaren sover.
P.S - din rumpa är nice.
>>
>Sagan om fucking ringen
Fett coolt
>World of warcraft
Jag vill fucking spy
>>
>>166782177
vet inte jag heller.
men häromdagen så lärde jag ut hur man gör ett kärnvapen till ett fyllo.
>>
File: 1610712980682.jpg (1.81 MB, 1923x2650)
1.81 MB
1.81 MB JPG
>>166782202
En sista får du
>>166782241
Tack anon
>>
File: 1584371770133.jpg (123 KB, 640x640)
123 KB
123 KB JPG
>>166781863
>>
>>166782285
:*
>>
>>166782221
>ännu en kittel
haha aa
>>
>>166782221
Hur jävla länge till ska de hålla på.

Kommer ni ihåg när vi bajsade på oss i Sverige när en studie visade att vi bara skulle kunna stå emot en rysk attack i 6 dagar? lol
>>
new yarn
>>166782316
>>166782316
>>166782316
>>166782316
>>166782316
>>
kan någon rövpilla mig om WoW?
>>
File: 1625720239069.png (3.31 MB, 2240x2204)
3.31 MB
3.31 MB PNG
Känner ni några transor irl?
>>
>>166782334
>sida 1
mm nä
>>
>>166782221
>>166782311
tyckte det var spännande när det såg ut som man skulle ta kiev. nu e det alldeles för segt för mig favä
>>
>>166782311
yesbox och nu MÅSTE vi gå med i nato OMEDELBART

annars kommer Puttler!
>>
>>166782181
Riktigt saftig nattalvsrumpa. Vill knulla henne bakifrån favä
>>
>>166782339
1) engelska
2) >>>/v/wow
>>
>>166782115
Vad heter den här blattehoran?
>>
>>166782371
öö chudde visste du inte att de är två dagar från att ta kiev du måste donera snabbt
>>
vanlig tråd:
>>166782443
>>166782443
>>166782443
>>166782443
>>166782443
>>
>>166782285
Kingen tack för ditt bidrag till min kuk
>>
Landsörrädiska NATO-Motståndare i tråden.......
>>
>ute på omelge
>måste gå igenom flera runkgubbar som visar kuken
>hamnar äntligen i chatt med en snygg tjej
>blir rädd och byter igen
>>
>>166782451
VGH????
>>
>>166782483
omegle e sjukt beroendeframkallande. haft omeglesessioner i 10+ timmar
>>
>>166782482
sverige har varit alliansfritt i 200 år

de som vill upprätthålla den traditionen är uppenbarligen landsförrädare
>>
>>166782558
blir alltid hånad av zoomers pga min hårlinje
>>
Referera till poltiska/historiska händelser med fabler:
Vargarna hade börjat hetsa med björnen i skogen. Björnen var vän med hyenerna, men vargarna lyckades maskera en varg som en hyena som sedan lyckades ta över hyena stammen via en kupp. Hyenerna som inte gillade den nya hyena ledaren försökte lämna hyenorna, men tvingas vara kvar av de korrupta hyenorna. Då går björnen in och försöker rädda sina vänner. Vargarna får spel och skickar nötter som hyenorna använder för att kasta på björnen. Björnen vinner dock och lyckas rädda sina hyena vänner. SLUT.
>>
>>166782483
Jag är för blyg för att ens visa ansiktet och jag måste fortfarande legga för redbull...
>>
https://odysee.com/@martinezperspective:2/based-nigger:e
>>
>>166782641
ylva...
>>
>>166782483
be dem titta på medan du runkar
>>
File: markus.jpg (16 KB, 382x583)
16 KB
16 KB JPG
https://youtu.be/O0up4PC7QBk?t=1630
>använder oironiskt uttryck som cuckat i debatter
>>
>städaren gör rätt för en gångs skull
TACK GODE GUD
>>
File: 1644442334218.png (3.3 MB, 2006x1128)
3.3 MB
3.3 MB PNG
God kväll bröder!
>>
>>166782679
Är ung kille
>>
>>166782712
Hej italienska slynbrevaren!
>>
>>166782712
God kväll men nu gjorde du mig kåt på hästfuta igen
>>
>>166780698
>>166780698
>>166780698
söt tjej!
>>
File: 1653067196107.gif (2.74 MB, 660x371)
2.74 MB
2.74 MB GIF
>>166782115
Alla vänner åkte ut ikväll och att började fira midsommarn. Detta fick man ju såklart reda på av en sekundar källa, ingen har sagt ett knyst åt mig, blir aldrig bjuden till fester fast jag umgås med människor jag ser som mina vänner. Tur att jag har åtminstone köpt hem spirt och öl så man kan sitta hemma i pojkrummet och dricka bort sina deppiga tankar.
>>
>>166782684
>använder oironiskt uttryck som cuckat i debatter
Baserat men krinsch att han är för cuckad kristendom.
>>
>>166782712
Hej anon, har du haft en trevlig dag i Neapel eller Rom?
>>
File: shrek.jpg (33 KB, 288x288)
33 KB
33 KB JPG
>>166782670
>martinezperspective
>>
Jag är anti-nationalist
fattar inte varför jag ska behöva bry mig om folk som jag inte känner.
>>
>>166782836
asbästa rashetsarkanalen på nätet
>>
>>166782755
>söt
Hade inte låtit henne ta min oskuld.
>>
>>166782809
Det var mulet idag så var inte lika varmt som vanligt vilket var skönt, det var mycket trevligt.
>>
>>166782874
du har en uppenbar hjärnskada
>>
>>166782909
>>166782712
detta är ban evasion
>>166782736
>>166782751
>>166782809
detta är sambögande
>>
>>166782950
bryr mig inte om någon tar över cuckholm för jag bor inte där. men nationalister vill att jag ska slåss in i döden för dem.
>>
File: 1644639739307.png (49 KB, 668x126)
49 KB
49 KB PNG
mexikoanon...
>>
Jag kan känna magmusklerna under fettet, grabbar. Snart är allt borta.
>>
gör en ny tråd för i he
>>
>>166783007
Nybögus han gillar agnetha, inte Frida
>>
>>166783007
jag bugar inför honom
>>
>slynanon och koomanon ska knulla
f-f1h1
>>
>>166783007
king e han
>>
File: sanna 3.png (300 KB, 309x553)
300 KB
300 KB PNG
så sjukt fin
>>
>>166782981
du bryr dig bara om ditt nästa sockerrus och utlösning, förhoppningsvis kommer ingen göra misstaget att riskera livet för dig.
>>
>>166783030
>sida 5
Nej.
>>
bitcoin fakking månar boys
>>
fan, försökte stämma träff via en sexchat, skjut mig
>>
Kycklingbröst marinerad i vitt vin.
>>
>>166783075
Jävla globalist
bara för att jag inte bryr mig om ett främmande folk innebär inte att jag måste vara någon sorts mansbarn
>>
>>166782874
Du verkar behöva andra.
>>
Yesbox jag hattar Kenny Starfighter.
>>
>>166783065
såg ut som en grabb i tumnageln
>>
Försökte kolla på the magicians, jäklar vilken degenererad smörja, tragiskt.
>>
>>166783144
>ett främmande folk
Vilket folk är mer familjärt för dig än ditt egna?
>>
om jag jobbar i butik där jag får välja mina raster själv. och OB gäller typ efter 12:00 på lördagar
får jag mer pengar om jag tar mina raster före 12:00 än efter?
>>
>>166782905
Varför inte
>>
requesting new yarn
>>
>>166783221
Hon är ful och äcklig indier/muslim.
>>
>>166782909
Det låter skönt, det är behagligt. när det är lite svalare. Är du i Rom just nu?
>>
Chuddus tror på påhitt som kärnfamiljen och nationalism som skapades under 1800- och 1900-talet men snackar om att vi måste återgå till traditioner asg
>>
Ny tråd

>>166783267
>>166783267
>>166783267
>>
>>166783218
Klass är viktigare än nationstillhörighet. En svensk a-lagare och en indisk kastlös som lever på att skrapa bajs från väggar är lika mycket värda i mina ögon. Två högutbildade t.ex. ingenjörer med sunda värderingar från skilda land likaså.

Nationalism är kåpet för folk som aldrig läst en bok.
>>
>>166783218
endast min Familj tillhör mitt folk. andra stammar har jag inget intresse för förutom när det eventuellt gäller fortplantning
>>
>>166783259
Du är elak!
>>
>>166783287
Ta denna tråden istället
>>166783315
>>166783315
>>166783315
>>
>>166783272
Ja, en jävla skillnad mot Neapel, saker är rena.
>>
>>166783366
Visste är det som att åka från ett u-land till ett i-land
>>
>>166783259
Vita pojkar har fan galna krav på bruna tjejer.
>>
>>166783431
jag har galna krav på alla kvinnor
>>
>>166783531
Du är vidrig och ger tjejer dålig självbild, hon är faktiskt riktigt vacker.
>>
>>166783531
Breva en tjej som du tycker är fin
>>
>>166783605
bara män kan vara vackra
>>
File: 1655008358916.gif (1.55 MB, 470x437)
1.55 MB
1.55 MB GIF
>bara män kan vara vackra
>>
>>166783690
Tjejer kan också vara vackra!
>>
>>166783753
en kvinna kan vara attraktiv men deras utseende är alltid själlöst i jämförelse med hur en man kan se ut
>>
>>166783806
Elakanon!
>>
File: 1654714136799.jpg (37 KB, 433x419)
37 KB
37 KB JPG
>>166782684
Åhnejnejnej chuddus tror att han är på internet och ingen fattar vad han snackar om
>>
>>166782365
tror inte äns jag har sett än irl
>>
File: 1589140507715.jpg (174 KB, 1214x496)
174 KB
174 KB JPG
>>166783321
Den korrekta inställningen är att den svenska a-lagaren står närmre ditt hjärta än den kastlöse indiern.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.