[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
File: DE ROYALE BEHANDELING™.jpg (1.16 MB, 3648x2432)
1.16 MB
1.16 MB JPG
De correctie editie
Welkom: correcte palers
Niet welkom: incorrecte palers
>>
>>166753061
post the bbw princess
>>
>>166753122
ik weiger Hamalia te palen
>>
Hoi kankermongoolen!
Werkloos vandaag weer?
>>
>>166753206
al 4 jaar geen wekker gezet en 50k kunnen sparen. Doe het maar na he
>>
mededeling voor vrouwen: alleen omdat het warm weer is betekent niet dat je er als prostituut bij moet lopen
>>
>>166753777
hjb achmed
>>
>>166753809
ga ergens anders vrouwen verdedigen makak
>>
>>166753832
sorry mag ik nog naar mooie vrouwen in korte rokjes kijken op een zomerdag? Mag het nog?
>>
wrm is froya er niet meer
>>
>>166753920
te druk bezig met dagelijkse bendeknallen
>>
>>166753868
nee kk incel dat is een vorm van verkrachting
>>
>>166753206
Uiteraard, werk is voor de nikker slaven
>>
>>166753868
Wat is er zo leuk aan? Je neukt ze toch niet
alsof je kijkt naar een chocolade cake of een pizza maar je mag er geen hap uit nemen lol
>>
>>166754283
voor het ene wordt je aangeklaagd en is je leven verneukt
voor het ander is iemand misschien een beetje boos
domme eten analogie altijd
>>
>>166754283
Als je geen mooie vrouwen kan appreciëren moet je maar een buttplug kopen voor jezelf
>>
>>166754349
lmao cope incel
>>
elke dag weer incels die andere incels incel noemen wort moe van dees plek
>>
incels bestaan niet, alleen volcels in ontkenning, ga gewoon een hoer neuken
>>
> dvw de kuisvrouw thuis bezig is en je niet naar wc durft te gaan maar de pisfles zit al vol
>>
>>166754618
>niet vragen of ze even je pielemuis kan vasthouden terwijl je pist
mietje
>>
>>166754555
alle vrouwen zijn hoeren
>>
>>166754648
maar zijn ook alle hoeren vrouwen?
>>
>>166754780
kben aristoteles nie he
>>
>>166754152
Omegaluul
>>
haha werkoze loserkinders

zoek gewoon een job waar je niets voor moet doen en toch EUR 2.5K voor krijgt
>>
>>166755057
voorstellen?
>>
>>166755652
gewoon een vrouw wezen en een simp beta zoeken
>>
>>166755690
was weer ne zware werkdag percies he 166cm
>>
incels
>>
>>166755652
dikke jetsers hebben, camera op richten en op stuiptrekking videospelletjes spelen
>>
File: 4346734661.png (140 KB, 600x485)
140 KB
140 KB PNG
>>166753061
Maxima lijkt te veel op mijn moeder
>>
>>166756540
heb je een zusje dat eruit ziet als asexia?
>>
>>166753777
Ga toch naar Afghanistan, laat mij lekker kijken naar lekkere meiden in weinig kleding.
>>
>>166756816
zijn zusjes lijken op prins pils met vlechtjes
>>
>>166753061
>29yo
>nog steeds puisten
Mij was verteld dat het vanzelf over zou gaan
>>
>>166758452
hoe ziet je dieet eruit?
>>
>>166758452
Minder suiker en varken eten.
Was je kussenslopen vaker
Was je gezicht vaker
>>
Oh ja en vergeet ook niet je kontje te wassen, viespeuk.
>>
>>166758515
Een typische Nederlandisch dieet:

> Boterham met kaas of hagelslag
> Vlees, Aardappelen, groente
> Af en toe koek, snoep, chips
>>
>>166758713
>Nederlandisch
Waarom kom je echt vandaan?
>>
>>166758713
>kaas of hagelslag
Vet en suiker, minderen.

>vlees
Minder varken

> Af en toe koek, snoep, chips
Minderen
>>
gewoon niks meer eten haha val je ook gelijk af
>>
ik wil geslachtsgemeenschap met mensen met het XX chromosoom
>>
>>166758896
Homo.
>>
>>166758896
En wat heb je zoal ondernomen om dat te bewerkstelligen?
>>
>>166756045
watte?
>>
>>166758968
Videospelletjes spelen op mn kamer en heel robotachtig doen in de buurt van femoïden
>>
>>166759263
Oh nee dan komen de dames vanzelf op je af zwermen koek.
>>
>>166759306
wel als ik een dirk was van 2 meter
>>
>>166759347
Ja was je maar genetisch net iets anders zodat je helemaal niets hoeft te doen voor je geluk haha, zo werkt dat voor iedereen natuurlijk.
>>
Hi, dutchanons. What are the rules when being invited for a colleagues birthday party? What kind of presents do you get (examples/price range)? Do I need to eat beforehand or do you generelly eat with the inviter? Do you need to bring booze? Any other things that are different with a Dutch birthday party?
>>
>>166760435
Vraag het anders aan je collega's ofzo.
>>
>>166760435
vraag het aan hem jezus man
>>
https://www.nu.nl/politiek/6208197/kamerleden-hekelen-aan-wetenschap-twijfelende-van-der-plas-het-is-vergif.html
vertrouw de wetenschap goyim
>>
>>166760435
drakendildo en vervolgens z'n vd neuken
>>
>>166760490
>>166760497
Well I'm obviously not gonna ask what kind of present he wants since that will ruin the suprise element/factor. Just trying to understand how it goes during a Dutch birthday party
>>166760612
Serious answers only pleade
>>
>>166760653
like everywhere it vastly differs, the idea some people have that you should bring your own food and drinks or whatever is something i've personally never experienced here, but I also don't live near big cities or randstand
as for what gift to give the person, we don't know what the person likes so figure that out on your own
>>
>>166760435
So you get him a bottle of schrobbeler and eating depends on the time of the party. if it is later than 6 o clock you need to eat beforehand but there will be bitterballen to eat eventually and also borrelnuts en chipies. if its a birthday there should also be a taart.
>>
>>166761237
wel expliciet vragen naar de roomtaart
>>
>>166760716
>>166761237
Thanks both of you for the information. Doesn't sounds as bad as I was expecting based on the tikkie memes
>>
>>166760435
I dont know i dont have any friends and never go to parties
>>
File: XXXNotFound.jpg (79 KB, 1010x780)
79 KB
79 KB JPG
Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig
https://www.youtube.com/watch?v=YDEhwMtwgCw
("Valiant, Steadfast, Compassionate")

>NSB Netherlands
>>
>>166761732
>as I was expecting based on the tikkie memes
Maybe don't view the world through the lens of dumb internet incel maymays used by 0.000000000000001% of the population?
>>
Waarom zijn de hoeren zo lelijk tegenwoordig
>>
>>166762349
Dankzij het internet en de knuffelmaatschappij denkt ieder beneden middelmatig mormel dat ze lekker (betaald) sletje kunnen zijn.
>>
>>166762349
Als je 5/10+ bent kan je gewoon een Twitch kanaal beginnen en zo bakken geld van cucks binnenharken dus waarom moeite doen
>>
poe poe incelgehalte is hoog vandaag
>>
bitter kijkend naar mooie meisjes bij een zwembad in spanje
>>
File: 1655987590800.jpg (400 KB, 921x1280)
400 KB
400 KB JPG
Waarom janken dat je geen wijf hebt ouwe, over een paar jaar zit je vast aan een miserabele heks en dan mis je de vrijheid.

Gewoon tienersletjes hun kutjes bekijken en je vrienden uitlachen die babypoep van hun vingers moeten wassen elke dag.
>>
>>166762798
Ben echt jaloers op de gasten (wss negers) die ervan mogen genieten
>>
>>166763117
>Gewoon tienersletjes hun kutjes bekijken
bennie lang genoeg om toegang te krijgen
>>
>>166760435
breng som kaind of foed toe de hoowst.
Aai sedjest some tsjies or stroopwafel
>>
Ikke verveleeeeee lonlykes
>>
>>166764329
draad ook dood zoe zie je maar weer dat het normaal vol zit met kk normaaltjes
>>
>>166764451
Ik ben normaal
>>
>>166763117
Hoe voelt zon piercing op je penis.
>>
Ik droomde vannacht dat ik mijn eigen piemel zoog maar ik werd niet wakker met een erectie, maar verward.
>>
>>166764631
homo
>>
Dubbels en ik ga naar de markt
>>
Oh dit weer jeetje ik zweet aan mijn voorhoofd en bovenlip ik zweet ook rond mijn vetrollen. Welke dame wilt mij likken?

Dit is mijn advertentie dat ik nu ga palen op sexjobs wens me succes
>>
Poh het is echt moelijk om met dit weer vodka te drinken
>>
>>166765172
>ik zweet ook rond mijn vetrollen.
Minder eten, meer zweten.
Snap echt niet hoe mensen dik kunnen zijn oetz.
>>
Pff pff pff
Ik moet weer een uur rijden
Echt nul ziiin no mood fuck echt waar benen moeeeee pffffff
>>
>>166766014
Een uurtje rijden in België met die wegen van jullie is inderdaad niet leuk
>>
>>166766231
Nee tis binnenwegen geen autostrade
>>
>>166766306
Das nog erger oefff rust in vrede
>>
https://www.youtube.com/watch?v=__f481HGN5k
>>
Lekker warm
>>
kanker pollen zag mooi meisje moest niezen allemaal snot aan mn neus
>>
>>166762154
Strijders
>>
>>166768139
zwarte soldaten
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7XsbPYJAsmk
https://www.youtube.com/watch?v=iIXBz0TJV70
>>
lekker in de zon liggen en zwemmen
>>
kalend dik en lelijk met een tienertje ronddobberen op het jacht
>>
>>166768677
en haar een tik geven als ze mekkert dat de chardonnay op is
>>
Poh bendabeu alweer eh
>>
>>166769034
moet kunnen
>>
altijd zo kk geil met dit weer maar gaan tienervd om in te spuiten
>>
geen wonder dat ze zo primitief zijn in spanje en italie en andere arabische landen kan gene moer doen met dees weer
>>
>>166769463
zet een advertentie op marktplaats dat je op zoek bent naar een goedkope tweedehandse tienerkech om vol te yoghurten en dat er spoed achter zit omdat je loops bent
>>
tieners in korte rokjes
>>
Heel de draad niet gelezen.
>>
>>166770066
jaaaaaaaaaa ONTVOEREN DROGEREN VERKRACHTEN! ONTVOEREN DROGEREN VERKRACHTEN!
>>
File: 1635981944319.jpg (266 KB, 2048x1536)
266 KB
266 KB JPG
haaai
>>
s10
>>
>>166770109
wiesda
>>
>>166770161
skitty
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Z1FQp1c12NI
>>
Vanmiddag waren tieners elkaar nat aan het gooien met water en een van die meiden had de hele voorkant van der shirtje nat. Je kon ze allebei zien en poh wat had die mooie borsten niet normaal zeg. Ik moest moeite doen om niet op te springen en haar aan te randen.
>>
>>166770520
boeiend gewoon doen haha, die TBS voor pedofilie en verkrachting neem je er dan maar gewoon voor lief bij
>>
File: FUAl8VGXEAAM58i.jpg (516 KB, 1280x720)
516 KB
516 KB JPG
>>
>>166766693
Pas aangekomen heb eten nu pffff echt vermoeid
>>
File: 1652306369927.png (917 KB, 1144x870)
917 KB
917 KB PNG
doen?
>>
>>166770570
Ik zal aan je advies denken als ik haar weer zie
>>
>horloges in 2k22
I
n
c
e
l
>>
Incel test:
Tellen jullie met de duim eerst of met de wijsvinger
>>
>>166771010
wijsvinger eerst duim laatst
>>
>>166771010
>je vingers tellen
Hahaha wat??
>>
>>166771010
Incel test:
Begin je op je telraam bij links of bij rechts?
achterlijke kleuter
>>
File: 1655999269038.jpg (108 KB, 1080x1353)
108 KB
108 KB JPG
>Gestoorde tiener stuurt me elke dag fotos van haar kutje
Wat is het toch fijn allemaal he
>>
>>166771302
paal hier dan in imgur link
>>
>>166771331
Hij gaat nu rap rap een van internet plukken
>>
Ik ken 90% van de bekende vlamingen niet
Ik kijk sinds 2008 geen tv
Ik weet niet wie nu eerste minister is

Iemand hier hetzelfde?
>>
File: 1655999575922.jpg (75 KB, 748x881)
75 KB
75 KB JPG
>>166771331
>>166771346
Nee dan krijg ik ruzie met er en gaat ze weer eens parra.
>>
>>166771579
hoe zou zij erachter moeten komen? paal gewoon nurt
>>
Twee glazen wijn door mijn keel gejaagd even liggen
>>
Zag en vrouwske in een kort broekske en topje en blote rug op haar scooter en ze had een slangentattoo en pfoeee ze zag er geil uit
>>
>>166771830
ging je toen gelijk fappen?
>>
>>166771830
BLOTE RUG WOOOOWWWWWWW AMAAAAAAAAI
>>
>>166771847
Dat doe ik alleen op 3D futa porno met 3 lijntjes speed
>>166771874
HNGGG ZE HAD EEN TASJE OM VOOR HAAR TELEFOON WANT HAAR BROEKJE WAS TE KLEIN VOOR HAAR TELEFOON DANKJEWEL WESTERLAND
>>
>>166772011
Zadel ruikt naar sperma en vis
>>
>>166771563
Niemand boeit jouw Belgisch gehucht ene zier
>>
>>166771563
Jaloers, ik zou willen dat ik niet weet wie Mark Rutte is
>>
>>166772413
ga gewoon werk zoeken armoedzaaier
>>
GiGaN00B
·
1 day ago
Ik kon niet slapen, omdat m'n buurvrouw lag te vrijen. Het enige wat ik hoorde is haar gekreun. Hoe de neuk ga ik dit bij haar aankaarten? * ding dong * Hoi buurvrouw, wil je asjeblieft niet zo hard kreunen tijdens neuqsex? Dankjewel, doei.


9


Reply
Give Award
Share
Report
Save
Follow
>>
>>
Hotels en vakantiehuizen zijn eigenlijk wel kk smerig
>>
Het is zo stil ik hoor de klok tikken
>>
>>166772945
niet als ze een goede schoonmaker in dienst hebben
>>
>>166772742
Vies
>>
>>166772978
kwartiertje per kamer gaat het echt niet schoon van worden
>>
>>166772978
Alleen die hebben ze niet, het zijn onderbetaalde oostblokkers die 15 minuten per kamer hebben zoals >>166773042 zei en dan moeten ze er 25 op een dag doen.
>>
Mdodokelmaarvgern slaap
>>
Kinderlokkers worden opgeleid bij het JOVD
>>
File: FVTcPQcWQAETWJp.jpg (80 KB, 828x609)
80 KB
80 KB JPG
>>166773201
moet kunnen
>>
>>166773262
Dat is iemand uit miami
>>
File: FV7K165WQAEwO5N.jpg (116 KB, 940x940)
116 KB
116 KB JPG
>>
File: iD-ewEvc_400x400.jpg (11 KB, 400x400)
11 KB
11 KB JPG
Haha cuckjes
>>
motelleke onderspuiten en dan subiet vertrekken
>>
Vissen mag niet meer, boeren mag niet meer, nog even en eten mag je ook niet meer.
Ja insecten mag je eten.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=QUVEgQupoWM
>>
File: ef.png (216 KB, 600x600)
216 KB
216 KB PNG
>>166773475
>>
File: mrt congres 1996_0.jpg (45 KB, 570x425)
45 KB
45 KB JPG
>>166773305
Dat is ook cope
Zo zien ze er echt uit
>>
File: 1644802867744.png (480 KB, 699x583)
480 KB
480 KB PNG
>>
>>166773588
>>
>>166773489
Maar wel allemaal voor een goed doel hoor. Dat is echt zo!
>>
>>166773645
Jaja de portefeuille van de WEF heren spekken is zeker een goed doel.
Dat is het enige stuk spek dat nog vetgemest mag worden.
>>
>>166773489
Volledig in lijn met de WEF standpunten
Mark kan geen gezichtsverlies lijden natuurlijk
>>
nou waar blijft het beloofde noodweer?
>>
File: jfvdblad.jpg (646 KB, 2048x2005)
646 KB
646 KB JPG
>>
PIPI!

KAKA!

STRONDT!!!
>>
WEF= crony capitalism
>>
>>166773489
Ik wil een tentakel in mijn keel en kont lul en 4D porno 24:7
>>
>>166771563
ja, ik kijk ook al tien jaar geen tv meer
en ik heb niks gemist denk ik
>>
Dit is echt het meest overgewaardeerde kutnummer ooit: https://www.youtube.com/watch?v=nCg3ufihKyU
echt een hekel aan als het voor de zoveelste keer gedraaid wordt.
>>
File: R.jpeg.jpg (48 KB, 534x348)
48 KB
48 KB JPG
vuile russen sparen geen enkele burger
>>
>>166773978
Kijk ook al 10 jaar niet meer op nederdraad en mis niks
>>
Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) kunnen per 1 juli worden uitgerust met een korte wapenstok. Ook krijgen ze op termijn handboeien in hun standaarduitrusting
>>
>>166773814
Links zal zeggen dat fvd fascistisch is vanwege dit.
Maar evola stond boven fascisme, hij was superfascist
>>
>>166774041
waarom geen handvuurwapens?
>>
>>166774081
dat is eng en gevaarlijk en moeten we in een progressieve democratie niet willen
>>
>>166774081
Omdat ze geen politieagenten zijn en daarvoor ook niet geschikt zijn
>>
>>166774144
maar preventief wappies ruimen is toch juist heel progressief en linksdragend?
>>
>>166774144
>progressieve democratie
dat is wat we juist niet moeten willen
>>166774173
boeie lekker schieten
>>
>>166774057
dacht dat het jules deelder was oetz maar ben om heb een monocle gekocht
>>
>>166774081
Omdat het Playmobil politie is, geen echte politie.
Als boa's een vuurwapen mogen dragen, dan mag ik dat ook.
>>
>>166774209
als jij een boa bent zeker
>>
>>166774185
stroomstootwapens voor kermistoezicht moet wel kunnen denk ik
>>
>>166774229
Nee iewl.
Agenten zijn biggetjes.
>>
>>166774255
Kermissen zijn op sterven na dood
>>
Waarom niet investeren in de echte politie in plaats van het gebruik van (((boa's)))?
>>
>>166774293
iemand moet de oliebollenkraam bewaken met dodelijke mogelijkheden
>>
>>166774270
boa's zijn geen agenten
>>
Misschien is het juist goed als boa's dikke schietpistool krijgen, ze hebben een mindere opleiding dan agenten en zullen dus ook vaker schieten.
Wat de angst voor ze vergroot, waardoor kwaadwillenden onderworpen worden door staatsterreur.
>>
je bent pas echt een nazi als je Van Der Pol heet
>>
>>166774472
ik kijk alleen hoe dokter pol paarden een koeien vuist met zijn dochter
>>
>>166774500
ik wil zijn dochter vuisten terwijl hij toekijkt en tips geeft
>>
File: pol.jpg (7 KB, 284x177)
7 KB
7 KB JPG
>>166774512
moet kunnen
>>
boerenzakdoek volkwakken en aan een boerin geven
>>
Ik betaal ondertussen al een maand voor telefoonpraat/seks met een meisje en ik ben verliefd geworden. Ondertussen al 1300 euro uitgegeven. Ze zegt dat ze me ook heel leuk vindt, dat onze gesprekken goed en diep zijn en dat het altijd jammer is als we moeten stoppen.

Wat doe? Moet ik haar fewoon uitvragen?
>>
File: 178916435987.jpg (10 KB, 274x184)
10 KB
10 KB JPG
>>166774615
NEEEEEEEE HAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>166774615
Ik heb gisteren €23 uitgegeven aan onlyfans
>>
https://www.sexjobs.nl/mannen/welke-vrouw-laat-enorme-winden_7983764
>>
>>166774615
gatver wat ben je triest
>>
>>166774472
Wat is er nazi aan een aardkluit?
>>
>>166774707
/pol/
>>
File: 1629346023575.webm (1.85 MB, 600x800)
1.85 MB
1.85 MB WEBM
>>
>>166774728
vol met een schaats in haar kut trappen oetz
zal dr leren
>>
File: 1625296653466.webm (2.97 MB, 382x680)
2.97 MB
2.97 MB WEBM
>>
>>166774774
je WEET gewoon...
>>
>>166774771
incel rage is zeer triest
>>
>>166774615
hahaha je praat met een dikke 60’er mongool
>>
>>166774725
Dus de naam /pol/ is gekozen omdat het een synoniem is voor aardkluit?
>>
Bloed en grond
>>
K ben een trieste kankersimp
>>
>>166774858
lol
>>
>>166774858
wie was het?
>>
>>166774811
ziedcel aub
>>
>>166774891
Jini jane
>>
>>166774991
>Jini jane
sid aub
>>
jong Marokkaan, nog steeds geen baan
ik had een baan, bij dirk vd broek maar werd ontslagen want ik had spullen van dirk in m'n broek
>>
heerlijk calculus oefenen ter ontspanning
>>
>>166775061
wauw wat een goeie rap zeg misschien moet je raper worden
>>
https://www.sexjobs.nl/gratis-sexcontact/schoenen-sokken-voeten_7276361
Ik bied voor kort tijd niets doen.
Of Als je wilt iets anders te doen, kunnen wij bespreken.

Hoe werkt het,
Je draagt je schoenen lang.( b.v werkdag, lange wandeling, .langelopen, .......)
1- Ik kom binnen
2 - Je trekt je schoenen dan sokken uit
3- Ik ruik je voeten , schoenen, en sokken, en ben weg

Als je wilt kunnen nog iets extra doen b.v ( voeten likken , masseren, onderdanig, slaaf , .....)

Ik houd mijn kleren aan en je hoeft niets seksueels te doen.
Ik ben gewoon een leuke gozer van 30 jaar oud en echt geen weirdo.

Ben jij een vrouw of meisje (meer dan 21 jaar oud)en kun jij ontvangen in de Regio Brugge of west Vlaanderen of naar me komen?
Dan hoor ik het graag
Voor meer informatie, stuur maar een briefje
Ik ben sam 30 jaar en woon in Brugge .
M.v.g
>>
File: 16465451613280.png (112 KB, 769x1104)
112 KB
112 KB PNG
>>166774774
girls are stupid
I prefer boys
especially DUTCH boys
>>
was vergeten mobiel internet aan te doen voordat ik een soyjak draad paalde, word straks dus gebent
>>
>>166774858
lmke dood jezelf
>>
>>166775147
Ik had meteen koopspijt nadat ik had gekoemd
>>
>>166774615
Oke niemand met advies. Morgen ga ik haar uitvragen om zaterdag iets te doen.
>>
>>166775144
mooi zo
>>
https://www.sexjobs.nl/gratis-sexcontact/leren-pijpen-zonder_8090383

zou iemand hier echt op reageren?
>>
of deze
https://www.sexjobs.nl/gratis-sexcontact/zoekt-moslima_8089986
>>
File: maxresdefault.jpg (87 KB, 1280x720)
87 KB
87 KB JPG
https://youtu.be/7kRaNGKlQ7Y
de dennis komt kanker hard
>>
>>166775417
>>166775500
waarom zit je hier naar te kijken rare kwast
>>
>>166775500
>>166775417
ja vrouwen gaan naar dubieuze prostitutiesites om met mannen af te spreken die hun gezicht niet laten zien (en dus lelijk zijn)
>>
Hallo dames

Je hebt mannen die toeteren als ze langsrijden, mannen die fluiten, mannen die je ista post liken en mannen die stiekem op je rukken. Ik ben open en eerlijk en film het als ik op je ruk. Mijn manier om te zeggen dat je sexy bent.
>>
>>166775748
Uhm, gebaseerd?
>>
>>166775134
kys mentally ill faggot
>>
alleenfans kan niet meer met ideal?
>>
>>166774858
Gooi gwn 30 erop en laat je pijpen
>>
https://www.kinky.nl/vrouwen/escort/amsterdam/4053843-maya#photos
>>
File: 1642782127142.png (1.82 MB, 1080x1349)
1.82 MB
1.82 MB PNG
>hij heeft de extensie niet
>>
File: 1619887582273.png (35 KB, 884x1000)
35 KB
35 KB PNG
>geheime extensie
>>
>>166775963
kanker lelijk
>>
>>166775963
wat een troela
>>
Als jij 'overprikkelt' bent, wat helpt jou dan om te 'ontprrikkelen'?
>>
>>166776018
onironisch dit
mensen die het niet hebben zijn nieuwflikkers
>>
>beftijger voor donker vrouw
kom graag in contact met dikke meid/vrouw negroide afkomst ik slank 182 dikke lul goede kut likker mag kaal of zwaar behaard zijn liefst wel flinke kutlucht daar geil ik op bij donker ik kan ontvangen of haal me op om bij jou thuis flink te geilen moet jou kut echt flink hoerig gelikt worden en vol zaad gepompt neem dan snel contact op
>>
>grote donkere penis in een strakke blanke kut
waarom is het zo esthetisch?
>>
>>166776076
luidop pipikaka roepen
>>
yo dit kan echt niet man ik word zo snel benauwd buiten wat een kut weer
>>
>>166776181
het is net schaken
>>
>>166776196
>2022
>nog steeds geen airco hebben
>>
>>166776196
ga sparen voor een split airco
>>
File: autismedeken.jpg (81 KB, 1142x856)
81 KB
81 KB JPG
>>166776076
verzwaringsdeken echt werkt goed, maar jammer is het nu te warm daarvoor
>>
File: 1635342146803.png (26 KB, 829x422)
26 KB
26 KB PNG
kanker
>>
>>166776261
heb gewoon arko
>>
>>166776440
wdn is arko
>>
File: 1579802979644.jpg (96 KB, 1200x1098)
96 KB
96 KB JPG
>ik kan "me" spelletjes niet spelen op stoom
>>
>>166776475
hallo ziedcel
wat doe jij voor lol behalen janken op 4kin?
>>
kankerwarm man, laat het stoppen
>>
>>166776464
alle ramen kunnen open
>>
De PCR methode is geen test maar vermeerdert DNA, meer niet. De Ct waarde zegt absoluut niets over viral load of besmettelijkheid, het is slechts een proces-indicator die aangeeft hoe stabiel de vermeerdering verliep.

De uitkomst van de PCR heeft geen klinische betekenis.
>>
>>166776613
wat lul je dan >>166776196 als je beweert geen airco nodig te hebben
>>
kanker DRM ik wilde gwn een schermschot van lientje haar decolleté
>>
>>166776638
gewoon een lekker briesje
>>
Zijn jullie luddieten ofzo? Er is gewoon technologie beschikbaar om het lekker koel te houden maar je wil het niet gebruiken.
>>
geen wonder dat zuid Europa economisch kut is wie de neuk werkt met dit weer jezus man
>>
>>166776710
alleen als het windstil en boven de 30 is zet ik die airco wel aan oetz maar nu is het best lekker met de ramen open
>>
File: 1635269137870.jpg (43 KB, 540x643)
43 KB
43 KB JPG
>>
>>166776513
ja en spelletjes gewoon torrenten
>>
File: 1633690692703.jpg (196 KB, 1004x1681)
196 KB
196 KB JPG
>>
File: 1628172669727.jpg (224 KB, 1080x1350)
224 KB
224 KB JPG
>>
>>166776789
zou dat potje moeten diep in zijn kont rammen zoals die gast uit servië
>>
>>166776845
https://mobile.twitter.com/mariannezw/status/1539872304758509568
>>
>>166776930
bedoel je meneer handjes
>>
Juiste persoon, foute tijd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KMaae2Pcd2s
>>
>>166777048
het potje brak in zijn kont, en hij stak het op naburige albanezen, heet het land heeft ervoor in rep en roer gestaan
>>
>>166777127
oh dat is een ander ik bedoel die met dat paard
>>
fuck een vaccin ik ben al ziek van mezelf
>>
>>166777254
Dat nie maar toch neem k t nie
>>
genieten van de leven
>>
Een vrouw betalen om op haar bek te pissen. Niks seksueel, gewoon een statement maken.
Hoeveel zou dat kosten?
>>
File: drui.jpg (240 KB, 1500x1125)
240 KB
240 KB JPG
>>166777299
precies de reden dat ik niet meer slaap
>>
>>166753061
Vertelde m’n Arabische collega dat ik me ma3seb voelde vandaag en ze moest lachen
>>
>>166777838
heeft ze dikke tetten?
>>
>>166777777
>>
>>166777965
Nee maar wel dikke mena lippen
>>
Gewoon zeggen tegen de volgende mena kech “ah wesh les filles elles me rendent MA3SEB” en ze gaan allemaal strike
>>
Chronische depressie
>>
File: 1656008688405.jpg (210 KB, 660x955)
210 KB
210 KB JPG
Ik rook wiet
Als Peter R De Vries
>>
File: 1655991468609[1].png (103 KB, 680x421)
103 KB
103 KB PNG
Ja, ik ben een incel
Ja, ik ben seksistisch
Ja, ik zit de hele dag achter de computer
Ja, ik teken Duitsland groter op kaarten met ms paint

Ja, ik masturbeer 5+ keer per dag
Ja, ik haat bepaalde groepen mensen op basis van wat ik online zie
Nee, ik zal geen seks hebben
Nee, ik raak geen gras aan
Nee, ik zal alles doen met mijn leven
Ja, het is de schuld van de joden
>>
had ik maar witte vriendin die geneukt werd door een zwarte stier...
>>
>uiterst rechts
>standpunt: contradictoir
gaaaaaap
>>
>>166778545
Weak bars.
>>
>>166778545
genieten en rustig aan doen :)
>>
>>166778563
>Ja, ik teken Duitsland groter op kaarten met ms paint
>>
lease auto ja of nee?
>>
ik ben echt een fucking goede cash game speler iedere keer als ik iets wil doen weet ik wat ik ga doen als iemand x of y doet
>>
>>166778772
>een lening afbetalen zonder op het einde de auto te bezitten
dacht het niet
>>
File: 1653106212455.jpg (105 KB, 750x1333)
105 KB
105 KB JPG
>>166778563
>>
sebiet stikske smooren
>>
>>166778545
dios mio
>>
>>166778828
Neuk de kankerzon ben 100x blijer in herfst en winter
>>
>>166778828
Letterlijk ik tot 4 jaar geleden
>>
>>166778885
jij bent nooit blij perma ziedende incel
>>
>>166778828
Fatoeman
>>
>>166778885
juist dittem.

kan echt niet tegen de benauwdheid hier
>>
File: IMG_1737.jpg (58 KB, 588x980)
58 KB
58 KB JPG
>>166778828
>>
>>166778901
Ja dat klopt. Mijn leven was niets anders dan een opstapeling van mislukkingen. Een teleurstelling voor mijn omgeving, nooit mijn gevoelens kunnen uiten.

En toch rammel ik je in mekaar.
>>
File: IMG_1738.jpg (5 KB, 225x225)
5 KB
5 KB JPG
>>
>>166778946
>>166779012
gratis hartaanval op je 50ste
>>
File: IMG_1736.jpg (106 KB, 1000x1000)
106 KB
106 KB JPG
>>166779042
kan
>>
Door mijn incelheid begin ik mij onironisch aangetrokken te voelen tot meisjes van 14-16
>>
>>166779114
ken iemand die al 10 jaar 2x per jaar al deze rommel inspuit maar het corona vaccin was vergif
lmke kuur mongolen
>>
Hoe oud waren jullie toen jullie de leugens van de politiekers niet langer geloofden?
>>
Zonet gedoucht en in mijn badjas op de patio wijn aan het drinken
>>
>>166778831
een vette tap paffen
>>
>>166779204
ik heb nooit politiek gevolgd dus 5 ofzo
>>
>>166779204
ik ben nazi sinds mijn 10e
>>
>>166779114
geniet van je mantetten
>>
>>166779210
Ik heb genen patio, alleen een balkon
>>
>>166779204
Sinds ik 12 was besefte ik dat het 9/11 verhaal niet klopte dus 12
>>
>>166779169
>>166779151
moet kunnen
>>
Trek in sigaretje maar ni in kankertje
>>
>>166779434
>>166779434
>>166779434
>>166779434
>>
>>166779405
lekker kankerstokkie moet kunnen
>>
>>166779405
Kanker is genetisch bepaald, een ssafke kan gene kwaad maatDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.