[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1628787979646.png (254 KB, 1000x1000)
254 KB
254 KB PNG
ga blauw edish
>>
File: 1635016137812.png (470 KB, 1125x976)
470 KB
470 KB PNG
.
>>
File: de behandelaar.jpg (433 KB, 1600x1028)
433 KB
433 KB JPG
wie wilt?
>>
>>164670068
ja want elite zijn niet bezig met geld?
>>
>>164670186
indirect, want macht uitoefenen is veel belangrijker dan gewoon geld dus focust de elite zich niet pur sang op liquide middelen.
>>
>>164670253
Terug naar /pol/
>>
>>164670312
terug naar moeder's schoot met je huiliewuilie
>>
Jullie zouden zelfmoord plegen moesten jullie langer dan 20 seconden toegang tot mijn brein zouden hebben

Fuck niet met me..
>>
>>164670356
het is gewoon wachten tot wanneer je het woord joden gaat gebruiken
>>
>>164670362
je hoeft je echt niet zorgen te maken dat iemand je wil fucken hoor hahaha
>>
File: 1652403243908.png (512 KB, 1200x764)
512 KB
512 KB PNG
is yvonne nederdaad approved of niet
ik vind het wel leuk om naar BN'er drama te luisteren
>>
>>164670412
Ik rammel je in mekaar klootjoch
>>
>>164670362
Word net als ik een vrijdenker
>>
>>164670393
nou gelukkig ben jij de eerste he? en nu opsodemieteren naar /pol/.
>>
>>164670433
Ze is voor de doodstraf
>>
hey boysss
ben beetje tipsy wipsy
hihi
>>
>>164670469
opkankeren naar /pol/
>>
>>164670488
dus?
>>
>>164670512
knulletje boos? dawwwww
>>
>>164670502
Haha coolio

Greetz x
>>
Stop
>>
Start
>>
Hamertijd
>>
File: 1652279711915m.jpg (63 KB, 1024x1022)
63 KB
63 KB JPG
Ja, ik haal mijn nieuws van /pol/
Zied harder, kanker jood
>>
>>164670474
Maar wat?
>>
Ben niet gay maar als ik toch verkracht zou moeten worden zou ik er van genieten
>>
>>164670625
weten we, we konden je lager iq al spotten
>>
File: 1644456712271.png (244 KB, 600x1104)
244 KB
244 KB PNG
>>164670625
>>
Voor mij is het Knokke
>>
>>164670671
Koop, zied en leer spellen
>>
>>164670625
ik ook
>>
teefjes kusseeeee
>>
Bekentenissen
>>
File: knokke.jpg (165 KB, 960x640)
165 KB
165 KB JPG
>>164670801
K N O K K E
>>
>>164670860
wanneer ga je doen?
>>
knokken in knokken oetz
>>
>>164670876
Knokke Le Zoute, precies
>>
Zoek op kinky voor oekrainse oetz
>>
>>164671131
>>164671131
Hi i am hot and young ukraine girl
>>
Roma 3 dagen genoeg?
>>
>>164671368
Ja maar ga gewoon een maand
>>
>wanneer ze 17 is en morgen jarig is
PEDOFIEL
>>
>>164671289
Weg met dat nichtengif van je
>>
>>164671131
>>164671289
Hi i am hot sexi ukraine girl
i smell nice and have natural bobies
i give blow job natural face cum 20 extra
pleas whatsap sms if no reply im busy
xxx tatiana
>>
>>164671391
Nee heb 3 dagen in juni
>>
>>164671466
zou thuisblijven dan
>>
>>164671593
doe je dat niet sowieso al?
>>
>>164671466
Koek, midden in het toeristen seizoen. Success met in de rij staan bij letterlijk alles.
>>
>>164671631
Is gewoon voor uitluchten en van de zon genieten
>>
>>164671613
ja ik kom niet buiten oetz hoe wist je dit?
>>
tijd om een hoer te huren
>>
>>164671676
kan in Blankenberge ook
>>
>>164670068
Als ik niet in de eerste drie pas, ben ik dan automatisch elite?
>>
Nedermiet in Alkmaar: ik gooi iedereen op een hoer
>>
>>164671755
>>
liverpoel gewoone
>>
liverpool vs leverküse wie doe winne
>>
JOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH VOEBALLUH BENG BENG BENG SKOOR WA GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLS
>>
>>164672017
Ja onrinosnich bepaalt voebal mijn gemoedtstoestant duss probleme?
>>
KOM OP INGERELANDJEEEE SKOARE ZONNE FAKJE GOOOOOOL
>>
>>164672071
VOEBAL KLUPPIE STOAT AGTUR BEPPE KOM HIER IK MOT U MEPPE
>>
pooh zin in pizake... pff pff pff
>>
>>164672300
me extra worst?
>>
>>164672324
met zo salami
maar
pff kweni
kwil gewicht verlies maar heb zin zo kenda?
pff zo pizza slik ik in 5 min heb nog hongerke
>>
boys ik ga nog ff buiten mss wandele ofso ben strax terug joee kusjes (voor meisjes only) brofitst
>>
>>164672881
Greetz x
>>
>open email
>spamfolder voor de lol
>cindy
wel godverredomme
>>
Mijn inbox zit vol spam over vastgoed kopen aan de kust
>>
https://vastgoedkijker.be/west-end/
https://vastgoedkijker.com/zorgeloze-verhuur/

Wat is hun probleem??
>>
File: 1649170229397.png (51 KB, 600x497)
51 KB
51 KB PNG
kzou alleen vastgoed in Odessa kopen wanner het gedenazificeert is oetz
>>
>>164670469
>>164670512
Meest hoogstaande /nederdraad/ interactie.
>>
IN DE DIEPTE HOOR IK STEEDS MAAR WEER JE NAAM
>>
File: 1643900655188.gif (132 KB, 600x338)
132 KB
132 KB GIF
>hoe het begon
>>
File: 1645812447267.gif (767 KB, 500x364)
767 KB
767 KB GIF
>hoe het gaat
>>
Is Schiermonnikoog leuk voor de vakantie?
>>
>>164674428
jawel
>>
Eurovision is leuk dit jaar
>>
>>164675503
nog nooit naar gekeken
>>
zoemers vertel mij hoe die ov chipkaart werkt
>>
Tot nu toe Portugal mijn favoriet
>>
>>164676000
Mooie cijfers.
Dubbels en België wordt laatste
>>
>>164676311
Dubbels en Rosa Linn verhuist van een gehucht in Armenië naar een gehucht in Amerika en niemand heeft het door.
>>
>>164676311
inshallah
>>
>>164671823
Wat is er mis met Blankenberge
Ben er als hollandse toerist geweest. Lekkere mosselkes amai
>>
File: homo.jpg (19 KB, 284x284)
19 KB
19 KB JPG
>>164675503
>>
>>164675667
De conducteur komt langs met een tang en knipt er een gaatje in.
>>
>>164673495
Ja sorry,
https://youtu.be/tUIG4C72kYQ
dan krijg je dat he.
>>
jullie kijken teveel porno
>>
Wat nou bros ?
>>
>>164675667
Het is een soort betaalpas.
Je betaald om het poortje te openen bij het begin en bij het eind.
>>
S10 is nu bros
>>
>>164680043
Maar dat is toch een oud mobieltje?
>>
OOOEEEEHOOEEE
>>
paal is e ki die ene kzen kwaad op men eige gast x
>>
is het een teken van hoog IQ als je kan lezen op je 3e?
>>
>>164680105
Vroeger werden gekken door het leger afgewezen; kreeg je S5.

En nu S10 ...
>>
>>164680043
we staan voor schut op /int/ door dat kankerlied
>>
>>164680602
Niet als je op 29 februari geboren bent.
>>
File: gravidJV.png (409 KB, 847x704)
409 KB
409 KB PNG
kijken uit naar de geboorte van een dozijn kinderen. kijk ook uit naar een dikke zwangere buik.
>>
>>164677465
Zit vol tuig als er mooi weer is
>>
File: file.png (3 KB, 166x78)
3 KB
3 KB PNG
>wanneer je je werk uploadt en binnen vijf minuten al twee perfecte ratings krijgt
>>
ideeen voor gelt verdienen?
>>
>>164682400
/r/nobodyasked
>>
Tijd voor het n woord uit België en hij kan geen eens goed zingen
>>
>>164682544
Ga gewoon mijn hentai lezen, nerd
>>
>>164682611
boeiend racist
>>
>>164682843
Slechtste tot nu toe
>>
OOOEEHOOOEE
AAAHAAAAA
>>
Zelfs de metalheds uit Finland deden beter, echte losers
>>
NEE NEE NEE NEEHEEE
>>
>wees ik
>heb dochter van 3 die naar de kleuterschool gaat voor het eerste jaar
>besef net dat het schooljaar bijna om is en ik amper 3 keer mijn dochter naar school ben gaan brengen en amper 2 keer na schooltijd ben gaan ophalen omdat ik steeds bezig ben met werken

Ik bedenk me net dat ik, zonder het te beseffen, het voorbije jaar een onomkeerbare keuze heb gemaakt. Nooit krijg ik die eerste schooldagen van mijn dochter terug en ik besefte het niets eens. En voor wat deed ik het? Voor mijn job? Godverdomme...
>>
Zelfs Moldavië deed beter dan België godverdomme
>>
>>164684764
Kan familie van Johnny zijn. Heb Johnny de Moldavië al een tijdje niet gezien.
>>
>>164684235
Hoe is de cunny potentieel?
>>
>>164684764
lig ik nauwelijks wakker van
>>
>>164682611
Noorwegen was erg slecht dit jaar. Ik schaam me :(
>>
>>164685201
In Nederland hoog; alleenstaande moeders die hun kind naar de kleuterschool brengen en dan eindelijk zonder dat kind ...
>>
New york shooting kino is terug op t menu op naar pol
>>
>>164685689
Het was vrij duidelijk dat het over de dochter van 3 ging
>>
Laura Pausini <3
>>
>>164684235
Zand erover. Je hebt nog wat jaren om de juiste keuzes te maken, dus schuif wat in je werkuren/-dagen en neem tenminste één schooldag per week tijd voor je kind.
>>164685689
Anon....
>>
Laat gewoon Laura de hele avond zingen, zo zacht
>>
>>164685966
Huh? Wat boeit alleenstaande moeders me? Of bedoel je dat je die moeders moet bevrienden om dichter bij cunny te zijn?
>>
tik tik in het echte leven lig je zo op de grond niet vergeten misschien komen we elkaar tegen
>>
Kom prinsenplein
>>
Heb Portugal gestemd
>>
>>164686285
Bedenk je anon... een dochter... het is alleen maar logisch dat een vader zijn dochter liefheeft.
>>
>>164670801
Ik mag ook graag een robbertje knokke.
>>164682309
Zeker de helft van die kinderen zijn van mij. <3
>>164685389
Interesseert jou dat kanker songfestival nou. Kom we gaan gewoon neuken. Frøya 12 punten.
>>
>>164690003
>Zeker de helft van die kinderen zijn van mij. <3
Dat hoop je, Frøya zit vol met simpjuice van half de draad.
>>
>>164690345
Beter. Dan glijd ik er lekker makkelijk in.
>>
En een ander voor Oekraïne
>>
>>164690429
Ik heb ook een Oekraïens meisje gehad, tot vorig jaar. Heb haar bezocht en goed volgepompt. Ik vraag me af hoe het haar vergaat. Er schijnen wat problemen daar te zijn nu. Iets met Russen of zo. Misschien wordt ze nu wel volgepompt door Russen.
>>
File: 15643257611459.png (83 KB, 1200x1383)
83 KB
83 KB PNG
fuck Michigan
>>
>>164690003
Ik heb er niet naar gekeken. Ja, laten we gewoon de hele nacht neuken.
>>
Manifest is bijna af :)
>>
>>164691253
Ik haal mijn pinpas door je gleuf. Want ik ga storten. Namens de Spermabank.
>>
Maken jullie je sigaretten altijd zelf?
>>
>>164670004
Why is a Michigan pepe the OP image?
>>
>>164696507
>>164690895
the nederdraad stands with the /wolverines/ FUCK OHIO AND FUCK MICHIGAN STATE
>>
SLAVA UKRAINI
>>
Lol songfestival is gemanipuleerd om een politiek statement te maken
>>
>>164701528
Is traditie
>>
>>164701528
Heb op ze gestemd fucking homo, zied en cope
>>
File: 1632169784226.png (36 KB, 562x705)
36 KB
36 KB PNG
1 dikke SO naar de belgen kkharde strijders
>>
I really liked your entry. It deserved a much higher placement than it got. Def top 3 for me.
>>
>>164702881
thanks swedebro, people in this general didn't really like the song either but i would personally really like the song if they didn't play it 24/7 on the radio
>>
File: 1645729541027.jpg (43 KB, 460x553)
43 KB
43 KB JPG
kvond estland het best oetz
>>
>>164670393
Joden?
>>
><video> van NOS jeugdjournaal
>kan comments plaatsen
>video over doogeschoten palestijnse journalist
>"Comments are turned off. Learn more"
Hmm, totaal niet in bed met mossad jongens, objectieve staatsmedia hier
>>
>>164704006
ik weet niet welk platform je bedoelt maar al die palestina/israel filmpjes op insta zitten normaal vol met onironische pubers die een mening hebben over geopolitieke aangelegenheden
is wss beter zo dat ze de comments dan uitzetten
>>
>>164704140
>onironische pubers die een mening hebben over geopolitieke aangelegenheden
Dat is juist goed, in een "vrije democratie" mag iedereen zijn mening geven over ieder onderwerp, tenzij het niet zo vrij is als dat het lijkt
>>
>>164704252
nee dankje ga jij maar huilie huilie doen
>>
File: 1649522182235.png (351 KB, 994x989)
351 KB
351 KB PNG
>>164704272
>t.
>>
File: 1640744772057.jpg (24 KB, 400x399)
24 KB
24 KB JPG
>>164704318
ik hou van de status quo
>>
>>164704337
>ja jongens laten we nog meer belasting betalen en alles duurder maken oh wat hou ik toch van rutte!
>>
>>164704376
moet je maar niet zo arm zijn
>>
File: 1650778119165.webm (727 KB, 726x720)
727 KB
727 KB WEBM
>>
>>164701922
Haha npc
>>
File: romy van nierop.jpg (139 KB, 960x960)
139 KB
139 KB JPG
>>164670121
>>
>>164701528
wie heeft er gewonne? k lag te slapen
>>
oh laatmaar natuurlijk hebben zij gewonnen
>>
>>164707946
En c*ndy heeft erop gestemd als de npc die ze is
>>
>>164704006
niemand geeft een fuck om een palestijn of jood meer of minder
>>
lege nacht
>>
File: 1641382019453.webm (327 KB, 540x788)
327 KB
327 KB WEBM
DIJEN AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH SEKS SEKS SEKS VROUWEN MET DONKER HAAR
>>
ik realiseer me zojuist iets
>>
>>164710198
Ja dat je vrijdag niet zoveel had hoeven zuipen
>>
>een kroketjasje gevuld met jouw favoriete pizza
hoe krijg je het uit je pen
>>
>>164703157
Goddank, nu zijn we van dat janknummer af.
>>
>>164710989
Ik vind kroketten te lastig te pellen. Net als citroenen pellen. Terwijl dat met mandarijntjes en kipnuggets juist heel makkelijk is.
>>
>>164711232
Ik pel graag snickers. Maar een magnum pellen was een minder goed idee.
>>
>>164711293
Bij de Aldi hebben ze Magnumachtige dingen met een dubbele schil en tussen die schillen druipdrab. De buitenste schil er af pellen is makkelijk genoeg, maar dan zit echt alles onder die drab!
>>
Begin de dag goed. Met Woedevuist.
https://youtu.be/xeM6qjNqUYc
>>
>>164707946
Ik zei het paar weken terug al dat ze zouden winnen. Maar toen waren mensen van "maar in 2014 wonnen ze toch ook niet?" Nee, maar toen hing niet heel Europa vol met de vlag van Oekraïne. Zelfs mijn gemeentehuis heeft de Nederlandse vlag voor de Oekraïense vervangen.
>>
File: d15510192287934.jpg (123 KB, 1136x714)
123 KB
123 KB JPG
"Nee, beste journalisten, jullie tijd is gedaan! De mensen geloven jullie leugens niet langer!"
>>
Zo, straks weer lekker naar de kerk om te horen wie er deze keer naar de hel gaan. Vorige week waren het de overspeligen.
>>
>>164715229
Ik ga naar de hel.
Veel leuker dan de hemel
>>
femicide=gebaseerd
>>
Het kapitaal is een goed boek.
>>
>>164715908
Mein Kampf ook
>>
>>164715960
Ik ben niet zo geïnteresseerd in de strijd van een mislukte kunstenaar oetz, ik heb een hekel aan kunstenaars.
>>
>>164715994
Ik ben kunstenaar in oplichten en stelen als het meer je ding is
>>
>>164715994
Hoe kan je nou een hekel hebben aan deze man?
>>
>>164709985
dijen knijpen, boetseren, aaien
>>
>>164716095
Omdat de natuur mooier is, kunst is daar een (slechte) imitatie van.
>>164716066
Zelfde.
>>
>>164716219
Dat is de kunst, niet de kunstenaar.
Ik vroeg hoe je nou een hekel kon hebben aan die kunstenaar, niet zijn kunst.
Zijn kunst ben ik geen groot fan van, niet mijn stijl. Maar de kunstenaar zelf is een geweldig persoon.
>>
File: 1652074831778.webm (1.32 MB, 540x960)
1.32 MB
1.32 MB WEBM
>>
>>164716325
Als kunst is een leugen.
De kunstenaar is een leugenaar.
Zijn beroep is liegen.
Ik houd niet van leigenaars, en al helemaal niet van beroepsleugenaars.
>>
File: 1630009782217.png (23 KB, 812x622)
23 KB
23 KB PNG
Heel stuk te gaan nog, maar voelt goed.
>>
>weer een aanslag gepleegd door een 4kankeraar
Zucht...
>>
>>164717608
Gebaseerd, ga je naar de gym?
>>
>>164717627
Nee, ik draai op 2000 calorieën/dag en wandel meer.
>>
>>164717621
ik ben nu echt wel bang dat ze deze site gaan sluiten door die zever
>>
>>164717843
Is valse vlag operatie als ik /pol/ mag geloven.
Ik hoop eerder dat ze /pol/ sluiten dan 4kanker in het algemeen.
>>
>>164717608
goe beseg beerke
>>
I am in love with a Dutch woman.
>>
>>164718241
looks like a man
>>
>>164718241
OOEEEHOOOEEEEE
AAAAAAHHAAAAAAA
>>
>>164718266
Zoals de gemiddelde Nederlandse vrouw.
>>
>>164718241
Dat is een man
>>
>>164718343
walgelijk gewoon, en die mottige wenkbrauwen ook
>>
>>164718343
>>164718438
manlieten
>>
>>164718364
Nee ik ook sneed me af
>>
>>164718266
>>164718364
Ze is normaal kanker homos
>>
>>164718520
ga haar neuken dan lol, oh nee wacht dat doet ze alleen met haar hond en Jayjay van Rotje
>>
>>164718581
Ga naar huis Pippi

>>164718584
Nee, dat is niet normaal.
>>
>>164718624
haha nog even geduld ze moet zichzelf ontdekken
>>
Nieuw Amsterdam
>>
Wordt al wel weer warm he

https://www.youtube.com/watch?v=KcpX0CGA9bw
>>
>>164718684
Ze ziet er bijzonder nozel uit.
>>
Botsende beschavingen is het belangrijkste boek van de afgelopen 31 jaar.
>>
>>164718624
wtf bro rude
MOOOOODSSSSS OMG RACISM HAPPENS ON /INT/ OMG CHUDS MooOOOOODSDS
>>
>>164719411
De film is beter;
https://youtu.be/2w8M-FMXaEs
>>
blak lijfs metter
>>
>>164719411
Gebaseerd.
Het boek heeft voorspellende waarde (o.a. wat betreft Oekraïne).
>>
wie van jullie is dit https://youtu.be/lrfzFJ2oF8U
>>
>>164719653
En nu op die aanslag in Amerika bijvoorbeeld.
>>
>>164720495
welk aanslag
>>
>>164720538
https://nos.nl/l/2428872
Dees
>>
Ik ben, dus ik denk.
>>
>>164720828
saus?
>>
>>164720891
Cindy
>>
>>164720926
oke nu zonder grap
>>
>>164720950
Ok zonder dollen: van een willekeurige draad op /b/. Geen flauw idee wie dit is. Sorry.
>>
>>164721127
jammer
>>
File: 763.jpeg-1.jpg (122 KB, 763x1145)
122 KB
122 KB JPG
Zou je?
>>
4kanker morgen offline
sjws spammen cloudflare dat ze geen hosting meer mogen bieden aan 4kan
>>
>>164721455
bronno?
>>
>>164721381
Waarom heeft ze in godsnaam nog geen kinderen? Waar wacht ze nog op?
>>
>>164721587
waarom moet ze kinderen hebben? ze is te oud daarvoor
>>
>>164721656
Omdat ze anders als een zielig kattenvrouwtje eindigt.
>ze is te oud daarvoor
Het kan misschien nog. Ze gaat spijt krijgen.
>>
>>164721697
>Omdat ze anders als een zielig kattenvrouwtje
jouw probleem toch niet?
>Het kan misschien nog. Ze gaat spijt krijgen.
ja maar dan zal het hoogstwaarschijnlijk een autistisch kindje worden dat zal opgroeien tot treinspotter, dat wil je toch ook niet
>>
Op NU.Nl vandaag de vraag of een heiligverklaring nog wel van deze tijd is.

De reageermogelijkheid is - zoals te verwachten - alweer dichtgegooid.

>een postuum wonder doen, dan kan je heilig verklaard worden<
>>
>>164721760
>jouw probleem toch niet?
Elke oude vrouw zonder kinderen is het probleem van de hele maatschappij.
>ja maar dan zal het hoogstwaarschijnlijk een autistisch kindje worden dat zal opgroeien tot treinspotter, dat wil je toch ook niet
Dat is nog altijd honderd keer beter dan helemaal niets.
>>
>>164721587
Niet iedere vrouw wil kinderen sperg
>>
>>164721946
>Elke oude vrouw zonder kinderen is het probleem van de hele maatschappij.
Hoezo? Ze aaien katten en loonslaven mee met ons, ik zie het probleem niet. Ja misschien hebben ze spijt maar dat is mijn probleem niet.
>Dat is nog altijd honderd keer beter dan helemaal niets.
Hoezo? Wat heb je aan een gehandicapt kind
>>
>>164722029
Ik heb een [bron] nodig.

>>164722060
>loonslaven mee met ons
Of ze daadwerkelijk productief zijn, betwijfel ik.
>Wat heb je aan een gehandicapt kind
Autistisch =/ gehandicapt.
>>
>>164721381
Zou ik wel mee willen daten ja.
>>
>>164722155
>Of ze daadwerkelijk productief zijn, betwijfel ik.
de meesten wel
>Autistisch =/ gehandicapt.
mentaal gehandicapt
wil je nu echt een incel zoon op aarde brengen? hoe egoïstisch kan je zijn
>>
inceldraad
>>
>zit op de fiets
>fiets langs dame met een dikke reet
>pets kk hard op haar reet
>fiets kk hard weg

is dit strafbaar? zouden ze me vinden?
>>
>>164722247
goe gedaan
>>
>>164722029
En van een hoop vrouwen wil niemand met een beetje gezond verstand dat ze een kind krijgen.

Maar geestelijk en fysiek gehandicapte Annie heeft het recht een kind te krijgen als ze dat wil (VN Mensenrechten verdrag).

Dat Annie niet kan zorgen voor waar dat kind (volgens het VN Kinderrechten verdrag) recht op heeft - en de ouder is volgens dat verdrag de eerst verantwoordelijke daarvoor - wordt genegeerd; Annie heeft een RECHT!
>>
>>164722155
>Ik heb een bron nodig voor de stelling dat niet iedere vrouw een kind wil
Niet elke man wil een kind, dus ook niet elke vrouw wil een kind.
Sexist.
>>
>>164722155
Bron is praat eens met mensen rare incel
>>
>>164722060
Tegenvraag; wat heb je als kind aan een gehandicapte ouder?
>>
>>164722383
Ook weinig, gehandicapte mensen horen geen kinderen te hebben.
>>
>>164722199
Waarom is dat egoïstisch? Denk je dat onze voorvaderen daar bij stil stonden?

>>164722299
>>164722318
Mannen en vrouwen zijn toch echt niet hetzelfde.
>>
>>164722060
>Wat heb je aan een gehandicapt kind
Vrouwen zijn nodig voor de voortplanting, helaas. Ik had ook liever gewoon een zoon.
>>
>>164722441
>Waarom is dat egoïstisch? Denk je dat onze voorvaderen daar bij stil stonden?
dat kind zal heel zijn/haar leven afzien omdat je zo egoïstisch was dat je je eigen mini-me project wilde hebben omdat je je hard verveelde
>>164722465
koek
>>
>>164722441
En iedere vrouw is ook niet hetzelfde. Ze kan prima content zijn zonder kinderen, misschien is ze zelfs aseksueel. Alles kan met mensen.
>>
>>164722441
>Mannen en vrouwen zijn toch echt niet hetzelfde.
Het zijn allebei mensen, sexist.
>>
>>164722407
Er zijn dove mensen die er hevig op tegen zijn dat doofgeboren kinderen een implantaat krijgen waarmee ze kunnen horen, want "dan verdwijnt de dovencultuur."

Wat een fijne mensen zijn dat; 'ik kan niet horen en dus hoort jouw dove kind bij ons en mag je het geen implantaat geven.'

Religieuzen hebben dat ook; de EO knipt alles wat met evolutie te maken heeft uit de natuurfilms van sir Attenborough.
>>
>>164722544
>vrouwen zijn ook mensen
Nou ga je wel héél ver, anon.

>>164722516
Denk je niet dat de meeste oude wijven van vijftig zonder kinderen ontzettende spijt hebben? Ik wel namelijk.

>>164722493
Het leven is afzien, anon. Dat hoort erbij. Voor ons allemaal.
>>
>>164722652
gatver ik wist niet dat zo'n mensen bestonden, dat is toch zo triest wat ze die dove kinderen aandoen
>>164722681
>Het leven is afzien, anon. Dat hoort erbij. Voor ons allemaal.
Geen argument. Als we met de huidige wetenschap kunnen voorspellen dat bijvoorbeeld jouw kinderen een goeie kans hebben dat ze met een gebrek of een stoornis zullen geboren worden, zal je dan kinderen hebben?
>>
>>164722493
Onze voorvaderen wisten niet beter.

Okee, er zijn nog steeds mensen - religieuze gekken - die niet beter weten. Maar zelfs de Jehovah's Getuigen vinden dat dat GAAT HEEN EN VERMENIGVULDIGT U niet meer van deze tijd is.
>vol is vol<
>>
>>164722737
>Geen argument.
Als de mensheid alleen kinderen zou maken die een leven zonder ellende zouden hebben, dan zou er geen enkel kind meer geboren worden.
>>
>>164722886
>Als de mensheid alleen kinderen zou maken die een leven zonder ellende zouden hebben, dan zou er geen enkel kind meer geboren worden.
Als je dan tóch kinderen maakt mét de voorkennis dat er een goede kans is dat ze met een handicap (mentaal of fysiek) zullen geboren worden, dan ben je gewoon een heel kortzichtig en egoïstisch mens.
>>
>>164722943
jij bekijkt het zo, maar iemand die doof geboren is heeft er niet al te veel last van want ze kennen niet anders. Als je later doof wordt dan is het erger
>>
>>164722943
Dat is een ander verhaal, ja.
Over individuele gevallen kun je discussiëren, maar als je autisme al een handicap noemt, dan ga je wel erg ver. Dan zitten we hier op een gehandicaptenforum.
>>
>>164722886
>GA BROEDEN GA BROEDEN KRIJG KINDEREN NU
jij tegen een 40-jarige vrouw waarvan je haar persoonlijke wensen niet kent lmke, je autisme is weer eens grenzeloos
>>
Hoop dat 4kan permanent sluit
>>
>>164723041
Ik wil haar alleen maar behoeden voor haar toekomstig lot als oude vrijster.
>>
>>164723092
Waarom wat is er gebeurd?
>>
>>164723114
Anon heeft het uitgemaakt met hem.
>>
>>164723100
Niemand heeft je iets gevraagd sperg, op haar 40e zal ze zelf wel weten wat ze wil. Als die eierstokken al gingen rammelen had ze zelf eerder al actie ondernomen, en het is nu toch al te laat.
>>
>>164723227
>het is nu toch al te laat.
Ja, daar ga je al.
>>
>je zorgen maken over een vrouw van middelbare leeftijd
>>
>>164723294
Kans op een miskraam of gehandicapt kind is nu gigantisch. Gezonde mensen moeten op een gezonde leeftijd kinderen krijgen, en anders niet. Of wil je een samenleving vol debielen? Tevens, je gaat zelf waarschijnlijk niet eens kinderen krijgen door je autisme dus wie verwijt je wat lmke.
>>
File: 1383761523700.png (95 KB, 300x562)
95 KB
95 KB PNG
>>164723420
>>
File: IMG_20220515_124708.jpg (288 KB, 1080x1077)
288 KB
288 KB JPG
Dvw geen dikzak junkie meer (:
Hoeveel kost een haartransplantatie?
>>
>>164710426
nee ik realiseerde me opeens
dat er wel een dozijn eieren op mijn voorhoofd passen
of was het nou past? nee het is jij bent een spast
>>
>>164723602
mooi skinny ben je geworden prozziegod, nog borderline kechjes aan het ballen?
>>
>>164721381
kankerhard rechts neuken
>>
Twitch.tv/winter_28270
>>
>>164723659
Ik ben 100% loyaal aan mijn normale zorgzame moslima vd
Nooit meer borderline kechies. Ben niet meer zo zelfdestructief
>>
>>164723420
Iedere would-be ouder zou op z'n minst een bloedonderzoekje moeten doen; als je het hemoglobine-B gen hebt en je partner ook kun je maar beter zo snel mogelijk bij zwangerschap - naast de NIPT - een sikkelcelanemie test doen.

Dat NIPT zou standaard moeten. Maar onder omstandigheden is dat niet genoeg; de NIPT kijkt naar bepaalde zaken en niet naar andere.
>>
File: IMG_20220514_185215.jpg (76 KB, 1080x521)
76 KB
76 KB JPG
>>164723659
Heb dit als cadeau voor haar gekocht. Een geurtje dat ik heb en teddy beer kruik zodat ze op afstand kan knuffelen. Wel handing als niet al je geld naar drugs gaat
>>
>>164723813
dat is eugenetica nazi bitch
>>
>>164723863
k wil ook wel zo'n leuke kruik
>>
>>164723863
bro het spijt ze wordt op dit moment in alle gaten geknald door grootgepiemelde midden oosterse dirken
>>
>>164723917
Kom ik op de huwelijksnacht wel achter en als dat zo is last ik haar broer haar eermoorden
>>
File: 1652383194961.jpg (2.49 MB, 3120x4160)
2.49 MB
2.49 MB JPG
>kzen kwaad op mn eigen
>>
>>164724059
hoe ben je zo gebaseerd bezig?
>>
File: draugen.png (831 KB, 678x837)
831 KB
831 KB PNG
vind het heerlijk om over oude mythen te lezen en er documentaires over te kijken. In Noorwegen hebben we veel van dit soort verhalen. Een van de engste moet Draugen zijn, waarschuwt Draugen voor de dood.
>>
>>164724254
Gewoon altijd op die grind blijven van zelfverbetering
>>
>>164724486
goe bezig
blijf je beste beentje voorzetten
>>
>>164723872
Nee, dat is WETEN zodat je beter kunt beslissen.

En dat betekent ook dat als je weet dat het kind "iets heeft" je je daarop kunt voorbereiden.
>>
File: 1652612496229.jpg (24 KB, 732x259)
24 KB
24 KB JPG
broeders, het is eindelijk gedaan met dit kanker forum terug naar het normale leven.
>>
>>164724526
Nog een paar maandjes en ik kan weer lopen. Kaulo irritant hoe iedereen je behandelt als een mongooltje in een rolstoel
>>
File: 411.jpg (58 KB, 750x695)
58 KB
58 KB JPG
>>164724387
Ik ben al een paar dagen missing 411 video's aan het bekijken, en dan liefst de meest mysterieuze. Er bestaan dingen in de wildernis die we liever niet tegenkomen. Het moment dat alle geluid stopt, zelfs geen vogeltje of krekel meer, is het gevaar nabij.

De wildernis is waar allerlei soorten duivels en demonen wonen.
>>
Voor mij is het spaghetti met groene asperges en Iberico-ham.
>>
dus dit is de website van die schutter genaamd 4chan?
>>
>>164725495
Voor mij is het pasta ala je moeders kutje
>>
>>164725714
wat praat je over allah kk kufr
>>
>>164725252
ewa wa7ed izjn shaytaan bevindt zich in jouw ziel niet in natuur, djinns zijn overal a neef
>>
>>164725714
pasta met vis?
>>
>>164717608
>>164717649
alleen door minder te eten en te wandelen?
kk gebaseerd
>>
>>164723776
>zorgzame moslima vd
KANKER GEBASEERD
ik ben jaloers
>>
File: 1652104055830.webm (1.32 MB, 400x900)
1.32 MB
1.32 MB WEBM
>>
>>164725252
Ik heb ook veel van dergelijke video's gezien. Hier in Noorwegen waarschuwen we toeristen vaak voor de krachten van de natuur, maar niet iedereen luistert.

Bergen kunnen erg onvoorspelbaar zijn. Ik vind de zee nog enger, ik hou van de zee, maar ik ben er ook bang voor. Ik was een paar jaar geleden bij een oude vuurtoren en het waaide de hele tijd en je kon altijd enorme muren van water zien. Het was mooi om te zien maar ook eng.
>>
File: 3704_2.jpg (34 KB, 460x203)
34 KB
34 KB JPG
geuzenveld heeft kanker veel Z I E L neuk je vinexwijk
>>
>>164723602
1500 in turkiye plak gelijk vakantie eraan
>>
>>164726675
>lelijke troep is ziel
nee
>>
>>164726745
hoe DURF je dit lelijk te noemen letterlijk KANKER VEEL ZIEL
>>
>>164726806
zielloze troep
>>
File: 1388332374167.jpg (309 KB, 1000x984)
309 KB
309 KB JPG
>dvw geen zorgzame moslima vd
Waarom nog leven?
>>
GEUZENVELD
REPRESENT
>>
File: 1646777316551.png (1.05 MB, 1126x654)
1.05 MB
1.05 MB PNG
>>164726869
we gaan het redden broeder
>>
Geuzenveld is een stinkende kanker ghetto vol met turken en marokkanen en instortende portiek flatjes
>>
NIEUW

>>164727017
>>164727017
>>164727017

>>164727017
>>164727017
>>164727017

>>164727017
>>164727017
>>164727017

>>164726959
We gaan het allemaal halen.
>>
>>164726662
Elke zeeman is bang van de zee, zeker de ouderen. De moderne mens onderschat of romantiseert de krachten der natuur, mensen die denken dat de hele wereld als disneyland is ofzo.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.