[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: kungen.jpg (812 KB, 1386x2264)
812 KB
812 KB JPG
>>
File: matgeek.jpg (118 KB, 900x900)
118 KB
118 KB JPG
Matgeekbröder, är ni redo?
>>
lämnade aldrig lobbyn
>>
>7 TIMMAR
>
>T
>I
>M
>M
>A
>R
>>
>>155581594
salmiak
>>
jag såg kungen idag, tog till och med bild av honom + spanska kungen.

är ni avis?
>>
File: 1631597424228.jpg (155 KB, 1280x720)
155 KB
155 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=7osCU5fk0r8
>>
vem kunde ana att det var mp som var ett hot mot demokratin hela tiden?

källa: talmannen
>>
File: comfy guy 2.jpg (155 KB, 500x651)
155 KB
155 KB JPG
ja oj va kul att man har fått ett jobb och en lägenhet så man kan både bli slavdriven och utsugen
tack mamma
>>
>>155581680
Grundat
>>
File: 1606473166208.webm (375 KB, 1280x720)
375 KB
375 KB WEBM
>>
File: maxresdefault.jpg (78 KB, 1280x720)
78 KB
78 KB JPG
>SEVEN HOURS
>>
File: 1628512362502.png (634 KB, 590x557)
634 KB
634 KB PNG
pallar inte
>>
Hur bidragsmaxxar jag? Vill också ha 10k i månaden
>>
>>155581828
Komvuxkurs. Få CSN. Har du tur sker det på distans fortfarande.
>>
nån breva nåt kul
>>
>>155581828
Melanotan
>>
Hur fan kan man leva på 10k?
Jag kan knappt leva på 25k
>>
Är cp och praktiserat utan lön i flera månader
>>
Varför får fläskbakare damp när folk skriver de inte pallar jobba och går hellre på bidrag?
>>
File: 1637871461124.png (776 KB, 712x538)
776 KB
776 KB PNG
>>155581884
>>
>>155581828
https://www.luffarn.com/sahar-bidragsfuskar-du/
>>
>>155581933
För att vi oironiskt lever i ett samhälle
>>
>>155581899
Man lever som en incel helt enkelt
>>
File: 1629366884767.png (1.46 MB, 1021x1055)
1.46 MB
1.46 MB PNG
>>155581631
nej faktiskt inte
mår inte så bra efter att vi inte fick FÅ:n och matgeekbrevandet verkar inte ha någon effekt på tråden längre
>>
>>155582009
wooooaaaah
leva som en incel
>>
File: 15233058967.jpg (134 KB, 1080x1013)
134 KB
134 KB JPG
>>155581884
>>
File: 1636351390015.jpg (88 KB, 961x961)
88 KB
88 KB JPG
>>
>svennar b lajk hej hej
>>
>>155581933
För de är sprängare som knegat hela sitt liv (se: lekt kontor på sin statliga myndighet) och vill ha mer pension
>>
>>155582079
https://www.youtube.com/watch?v=Z_yTq8hB6GU
>>
File: 1628789261128.png (28 KB, 354x286)
28 KB
28 KB PNG
>>155582050
>I Sverige finns en oskriven regel
>>
>>155582072

Stilig
>>
https://vm.tiktok.com/ZM8GwSmxR/
>>
File: hehe1.png (793 KB, 1111x1385)
793 KB
793 KB PNG
minns ni?
>>
Det hemlösa livet låter mer och mer lockande favä. Slippa trälberg, slippa hyresberg, slippa idiot grannar, slippa idiotkollegor. Ingen kommer vilja anställa dig så det är bara att casha ut soc bidrag och låstas försöka.
>>
File: 1637351322179.jpg (95 KB, 871x711)
95 KB
95 KB JPG
nånting fruktansvärt kommer snart att hända
jag känner det på mig
>>
>>155582033
Gå till/trash/ /Erp/ och copy pasta deras bögrollspel i tråden
>>
File: 1631632490784.png (47 KB, 600x500)
47 KB
47 KB PNG
fasters hund har dött
F nemo 2005-2021
>>
>>155582155

Vad har grabben gjort för att få detta?
>>
>>155582168
Istället kommer du behöva samsas med schizoberg, pundarberg, tjuvberg osv. Lägg även till hygienberg och kylberg.
>>
>>155581884
>>
>>155582168
Lägg till heroin så har du mening med livet. Att vara hemlös betyder inget så länge du får din fix.
>>
Ni driver om matgeek att han är soja osv men han är chad. Finns en video där han springer efter någon som snodde hans dricka och heemar honom.
Hade det hänt någon i tråden hade de suttit där som ett klappmongo
>>
File: First time.jpg (51 KB, 800x499)
51 KB
51 KB JPG
Någon i tråden som rökar cigarrer? Vad rekommenderar ni till en nybörjare?

Inte intresserad av cigaretter men rökte en ciggar för någon månad sen och det var sjukt skönt
>>
>>155582155
stockholmare mår inte bra
>>
>>155582168
*blir tortyrmördad av Stanislav och ali*
>>
>>155582155
vill slakta nbögar i minecraft
>>
>beställde grejer i fakking lördags och de skickar paketet nu
skandal
>>
File: findus skitbrevar.jpg (126 KB, 800x542)
126 KB
126 KB JPG
https://youtu.be/bpZ_cYkLIrA
>>
Jag är tillbaka! Varför städis banna för politik igår när han brukar skita i politikspammarna?
>>
>>155582216
asg
>>
>>155582208
Din gick från att vara mammas lilla pojke uppväxt på landsbyggden till en bajspackande bög som flyttade till slovenien för att jobba på en sunkig restaurang för 20kr/timmen
>>
>>155582155
va i he
>>
File: spelmansgroda.png (31 KB, 974x522)
31 KB
31 KB PNG
Spelade lite fiol
https://vocaroo.com/14p15JunZf31
>>
File: 1637790640509.jpg (62 KB, 413x482)
62 KB
62 KB JPG
pissliv
>>
File: SS.png (274 KB, 1000x1000)
274 KB
274 KB PNG
>>155581884
>>
File: 1620184384067.png (98 KB, 914x969)
98 KB
98 KB PNG
>>155582155
virus
>>
>dkn 184-kulting
>>
File: 23f23f.jpg (88 KB, 600x690)
88 KB
88 KB JPG
>>155582298
Heh så kan det gå livet är ett mysterium :)
>>
File: FEixr3bVQAAcyWN.jpg (88 KB, 610x870)
88 KB
88 KB JPG
jag på bilden
>>
>>155582208
>Schizoberg, pundarberg och tjuvberg
På sockontoret eller gatan? Bara att sova utanför stan så slipper man dem
>Hygienberg
Gym
>Kylberg
Kan bli ett problem
>>
>>155582345
Hur kan detta vara lite
>>
>>155582233
Ta en handrullad kubansk bara, börja med något i 50-100kr klassen sen se vad du gillar. Kan rekommendera Davidoff annars, lite dyrt men gillade dem.
>>
>>155581958
skrattade inte
>>155582065
skrattade inte
>>155582216
brölgarvade
>>
>>155582164
kekus
>>
>>155582315
Skummisch armisch
>>
>>155582155
HUR är detta riktigt
>>
>>155582286
Såg nyss Kattonauten. Minns att jag såg den som barn och kände för lite nostalgi. Mygget mysig. Kanske ska skaffa en katt och leva incel-livet som Pettson ute på landet
>>
>>155582164
snubben borde göra mer favä
>>
File: låtsasjobba.png (34 KB, 733x429)
34 KB
34 KB PNG
*ahem*
det finns ett alternativ till att leva som en fattig kackerlacka på 10k i månaden
>>
File: 1241252187522.jpg (83 KB, 600x451)
83 KB
83 KB JPG
>>155582302
Fint anon! Önskar jag kunde spela ett instrument.
>>
>>155582393
Blir längd moggad av 14-åringar konstant.
>>
File: 1.webm (2.95 MB, 360x640)
2.95 MB
2.95 MB WEBM
>>155582413
>>
>>155582389
>På sockontoret eller gatan?
På gatan såklart. Nog klokt men då måste du gå en massa.
>Gym
Släpper de in luffare att duscha?
>Kan bli ett problem
Ja nog bra investera i en ordentlig vintersovsäck (och inte få den stulen eller förstörd)
>>
>>155582286
faan vad impad man blir utav (visby)muren
det e så man bevarar den svenska kulturen
vi borde bygga den längs hela vår gräns
så ingen släpps in som inte är svensk
var tionde meter en beväpnad vakt
när flyktingarna kommer: en jävla slakt
>>
File: 1629488925535.png (278 KB, 531x523)
278 KB
278 KB PNG
https://voca.ro/153uWOkAwvD3
>>
Den sortens trött som man inte kan sova bort
>>
Har misslyckats med allt jag tagit mig an
>>
>>155582463
De tar bara in babbar numera
>>
>>155582395
Köper du dem IVL eller beställer du online? Tack för tipset
>>
>>155582164
Vif vänsteråttan
man ska vara försiktig med sina önskningar
>>
M
I
T
T
L
I
V
>>
Jag är den där jävligt patetiska släktingen alla är snälla it på släktträffen men annars undviker
>>
>>155582538
Inget alls alltså kek
>>
Bor inte i en medeltida fantasy värld och mitt liv är genuint CP pga det
>>
>>155582548
Jag köpte ivl i en tobaksbutik. Kan inget om var man kan beställa tyvärr.
>>
File: 1606711120933.jpg (192 KB, 790x700)
192 KB
192 KB JPG
Insåg precis att jag inte har fått i mig någonting förutom alkohol sedan jag åt frukost
>>
>>155582408
здacтвyйтe
>>
>>155582509
Va i
>>
>>155582592
Jo högskolan
>>
>>155582626
Basé fyllo
>>
Rika stockholmare verkar leva i en helt annan värld
>>
>>155581884
https://www.youtube.com/watch?v=pr09o40a9p8
>>
>>155582592
körkort
jobb
plugg
fv
>>
File: glad katt.jpg (114 KB, 980x980)
114 KB
114 KB JPG
>>155582450
https://youtu.be/RTyYVboXpAE
>>
https://youtu.be/AokQUoSxHj8

https://youtu.be/AokQUoSxHj8

https://youtu.be/AokQUoSxHj8
>>
tydligen ska man inte bli spelberoende och incelsatsa bidraget på svartjack
>>
>>155582155
kände mig ganska nöjd och belåten idag.
nu mår jag piss och känner för att dö (pga missat tonårssex och kärlek)
>>
File: 1637872356951.jpg (259 KB, 1080x1464)
259 KB
259 KB JPG
Haha minns ni?
>>
>>155582585
Svarta fåret i släkten broder!
>>
>>155582680
Går du själv där?
>>
>>155582509
Västeråstjejer är så jävla slyniga och kåta
>>
>>155582377
håller med dig där
De är kvinnor men jag hatar kvinnor
>>
>>155582625
Ah okej, får kolla om det finns någon butik nära mig då. Då kan man fråga dem i affären också de lär veta vad som är bra för nybörjare
>>
>>155582712
lole
>>
>>155582712
ja jäklar vilken kommentar
>>
Vill ha en slovensk liten kukslyna så jävla mycket bröder.
>>
donken gick inte på överklasskola med massa pajer och valde istället lokala pissluffar gymnasiet
>>
Min efterblivne bror satt sex år för väpnat rån i kumlaanstalten. de historier han berättade för mig stämmer överens med allt du kan se i Oz och andra fängelseserier. han är en stor kille, så han blev aldrig våldtagen (eller så säger han iaf), men han har sett och hört (från cellen bredvid) helt ofattbara saker. den som fastnade hos mig var berättelsen om den här enorma våldtäktsnegern som skaffade sig en egen liten svennefängelsetwink. Den här svenska killen var helt rak i början, men under de 2 år som han var där såg min bror hur han förvandlades till en riktig fängelsehora för den här niggern. Min bror säger att han inte vet vad som är mest störande: svennens skrik när han våldtogs i början eller hans stönande när han sög av den här niggern några år senare.
>>
>>155582626
Glömde äta igår för att jag blev full :^)
>>
>>155582724
Hehe jag tror att du är svarta fåret av en annan anledning än han
>>
ska lämnade det här bicelivet bakom mig och äntra portalen
>>
Men alltså vad händer om man får en asperger eller autismdiagnos då?
>>
>>155582626
vad fan klagar du på snorunge du ska vara glad att du har något att dricka
>>
>>155582798
Du har iaf kvar din själ
>>
Min efterblivne bror satt sex år för väpnat rån i kumlaanstalten. de historier han berättade för mig stämmer överens med allt du kan se i Oz och andra fängelseserier. han är en stor kille, så han blev aldrig våldtagen (eller så säger han iaf), men han har sett och hört (från cellen bredvid) helt ofattbara saker. den som fastnade hos mig var berättelsen om den här enorma våldtäktsnegern som skaffade sig en egen liten svennefängelsetwink. Den här svenska killen var helt rak i början, men under de 2 år som han var där såg min bror hur han förvandlades till en riktig fängelsehora för den här niggern. Min bror säger att han inte vet vad som är mest störande: svennens skrik när han våldtogs i början eller hans stönande när han sög av den här niggern några år senare.
>>
File: 1637871091434.png (419 KB, 572x615)
419 KB
419 KB PNG
>>
>>155582869
Då är det game over som man säger
>>
>>155582893
Kåp
>>
>>155582869
ingenting om du är vit
>>
>>155582920
Hur menar du? Ska man ge upp på livet då eller?
>>
Va på incelpromenad i en timme, nu känns det bra igen
>>
Tydligen skulle man inte ta smslån och spela på nätcasinon med
>>
>>155582869
Man får feta autismbux. Min bror får 12-14k i månaden bara för att han har autismdiagnosen.
>>
Min efterblivne bror satt sex år för väpnat rån i kumlaanstalten. de historier han berättade för mig stämmer överens med allt du kan se i Oz och andra fängelseserier. han är en stor kille, så han blev aldrig våldtagen (eller så säger han iaf), men han har sett och hört (från cellen bredvid) helt ofattbara saker. den som fastnade hos mig var berättelsen om den här enorma våldtäktssvennen som skaffade sig en egen liten negerfängelsetwink. Den här neger killen var helt rak i början, men under de 2 år som han var där såg min bror hur han förvandlades till en riktig fängelsehora för den här Svennen. Min bror säger att han inte vet vad som är mest störande: Negerns skrik när han våldtogs i början eller hans stönande när han sög av den här Svennen några år senare.
>>
>>155583009
Tror int
>>
>>155582798
Mm jättekul att bli moggad av överklasskillar och bli statusfixerad pga det
>>
>>155582920
squid game over
>>
File: findus julafton.jpg (731 KB, 1892x1065)
731 KB
731 KB JPG
>>
File: 1637872734305.png (2.21 MB, 1190x1034)
2.21 MB
2.21 MB PNG
Jag är den här katten.
>>
MIN STIL
PSYKOS
>>
File: 16335600967.jpg (23 KB, 554x554)
23 KB
23 KB JPG
>>155582992
bra jobbat anon
>>
>>155583026
Enda han behöver göra är gå på habilitering en gång i veckan högst. Han får lära sig hur man interagerar med folk. Det får han 12k för. Jag vet inte om det är csn eller fk.
>>
>>155582824
Hehe sant
>>
MITT LIV
PSYKOS
>>
>>155583113
Är han utvecklingsstörd? Alltså typ autism nivå 3 eller bara rövburgare?
>>
File: 1608191142202.gif (331 KB, 415x664)
331 KB
331 KB GIF
>>155583081
helsamt
>>
>>155583136
Kan du breva bild på ditt nylle någon gång?
>>
låt mig dö
>>
>>155582816
baserad /tv/bror
>>
File: Passain .jpg (96 KB, 1280x624)
96 KB
96 KB JPG
>>
File: 1634019834947.jpg (167 KB, 960x725)
167 KB
167 KB JPG
>>155583081
>>
>>155583087
https://www.youtube.com/watch?v=CLgFOf7HDsM
>>
>>155583163
mitt med, broder
>>
>>155583081
jag kommer äta fryspizza på jul. orkar inte med julmat
>>
>>155583081
Stackars gubbe, han hade bara en katt att knulla :(
>>
tydligen så skulle man inte få ett jobb och bli en produktiv medlem av samhället
>>
Tydligen är ”jag föredrar att vara ensam ” ett jävla kåp
>>
File: 1609437488256.jpg (92 KB, 790x782)
92 KB
92 KB JPG
>>155583235
stackarn
>>
tydligen skulle man göra något mer än att bara ta det lugnt på helgerna
>>
vad står bbs för igen? kommer ihåg att det spammades i tråden ett tag
>>
File: freemasonry.jpg (184 KB, 631x673)
184 KB
184 KB JPG
>>155582992
blev andfådd av ½ timmes promenix
>>
Tydligen så var det ett misstag att man dajduiwjkdpa
>>
>>155583166
Jag kan inte de olika nivåerna av autism men han verkar rätt normal enligt mig. Han får ångest om han inte kan utföra sina dagliga rutiner eller behöver göra något socialt men han dampar inte eller så.
>>
tydligen så betalar jag säpos strålningar till mig med mina skattepengar
>>
tydligen så skulle man vilja leva
>>
https://youtu.be/1oRsl1grL6A
Så, matgeek gillar negronis?
>>
Findus... lugna ner dig på tonfisken
>>
tydligen så skulle man göra någonting efter man var klar med skolan
>>
File: 1637873144759.jpg (231 KB, 1010x1672)
231 KB
231 KB JPG
>>
File: 1634133947078.jpg (274 KB, 588x587)
274 KB
274 KB JPG
>>155583393
ja
>>
tydligen skulle man inte byta bort ens vänner mot parasociala förhållanden med ryckströmmare
>>
>>155583290

bajs bajs sug
>>
Tydligen var det inte värt att skaffa sig ett opioid och alkoholberoende för att kunna förlora oskulden.
>>
>>155583393
de heter negresser*, brasilanon
>>
>>155583458
källa?
>>
>>155583290
bögbrorsex
>>
>>155583263
Inte lätt
https://rule34.paheal.net/post/view/2617611#search=Findus
>>
>https://vocaroo.com/1288aY9V84WC
Haha minns ni?
>>
Tydligen så skulle man inte hoppa av gymnasiet
>>
tydligen är det så
>>
>>155583515
tro mig bror.
>>
Matgeek är ihop med en transa och hans unge är adoptivunge
>>
FINDUS NEEEEEEEEEEEEEJ
>>
>>155583235
kattfv.......
>>
>>155583484
Är vettigt, tack :DD
>>
>>155583547
gröntexta
>>
File: 1632312700951.png (12 KB, 420x420)
12 KB
12 KB PNG
Findus är en pojke vet ni väl
>>
>>155583405
vorea mig findus
>>
Tydligen skulle man inte delat på heroinsprutan
>>
>>155583591
Och? morapälsbögen är bög
>>
>>155583263
parningspressen
>>
File: 1637545823878.jpg (134 KB, 906x1894)
134 KB
134 KB JPG
Det känns ensamt i sängen
>>
>>155583591
findus är vad pettson säger åt honom att vara
>>
File: 1629801066817.jpg (122 KB, 1080x1350)
122 KB
122 KB JPG
>>
File: en jävla ananas.jpg (703 KB, 1080x1920)
703 KB
703 KB JPG
>>155583622
men kolla libbe är en annannas! det var roligt va?
>>
>>155583542
Men nej vad knasigt
>>
>>155583591
Källa på det chuddus?
>>
>>155583668
NEEEJ CADDE MAN SER DITT NAMN
>>
Har någon "Vad jag gör? Nämen jag är inceltransnazist" eller vad han nu än säger-vocaroon?
>>
>>155583668
Rest in pitch
>>
>>155583695
plocka upp en valfri pettsonbok och se att findus benämns >han
>>
>>155583299
samma här fast pissnödig
>>
>>155583679
Okej, det var ganska kul
>>
File: 1637792819428.png (474 KB, 633x399)
474 KB
474 KB PNG
Åsikter om danska kvinnor?
>>
File: 163728372893.jpg (349 KB, 1909x915)
349 KB
349 KB JPG
>dkn skrev fel portkod 4 gånger efter jag slängde sopor
>>
File: 1609839324045.jpg (66 KB, 600x1147)
66 KB
66 KB JPG
>>155582164
>sks
>1937
>>
>>155583754
Vad gör hon i denna bilden?
>>
>>155583754
Är det där hennes tunga?
>>
>>155583755
>Boendeform: lägenhet
antecknat
>>
File: phGevgV.jpg (182 KB, 849x1200)
182 KB
182 KB JPG
>>
är Nils ett incelnamn?
>>
>>155583807
Som 50% av alla i landet
>>
>>155583759
Detta, fyfan vilken pinsam bild.
>>
>>155583792
>>155583796
Isglass jue
>>
File: BAS.jpg (295 KB, 1318x805)
295 KB
295 KB JPG
>>155583753
toppen!
>>
mittliv
bajssås
>>
File: 1609916203095.png (313 KB, 750x402)
313 KB
313 KB PNG
>>155583811
nej benim
>>
>>155583759
ajdå heh
>>
>>155583584
>är 23
>bestämt att jag kommer ta livet om jag inte förlorar oskulden innan 24
>hittar en langare som har opioider, benso
>pundar helt oansvarigt och blandar olika sorter
>en tjock tjej på tinder går med på att träffas efter månader av letande
>enda ivl kompisen jag har kör ut mig dit
>knular på andra dejten
>leder till ett förhållande
>måste ta droger för att stå ut med henne
>tre år av missbruk och degenererat knulande innan det brister

Minns knappt något från de åren och känner mig som en oskuld, plus att jag har beroendet hängande över mig fortfarande.
>>
File: 1635951333980.png (101 KB, 620x532)
101 KB
101 KB PNG
>>155583754
är det.. är det.. mia sand?
>>
File: 1541732698338.jpg (645 KB, 1575x1575)
645 KB
645 KB JPG
>>155583081
>>
Sverige hånas i utländska medier efter kaoset med Magdalena Andersson
>>
>>155583721
https://voca.ro/153uWOkAwvD3
>>
File: ladda ned.png (9 KB, 265x190)
9 KB
9 KB PNG
nalkas
>>
Föredrar caddespammet över matgeek
>>
File: 1634855350718.jpg (17 KB, 561x561)
17 KB
17 KB JPG
>>155582168
Jag vet att det är det som väntar mig eftersom jag är för kaosad för soc, fk och alla andra myndigheter, men tror inte det kommer bli roligt. Förut tänkte jag alltid att om det blir så illa så går jag hela vägen för fängelselivet, men numer så verkar det inte så lockande längre, 20 somalier för varje vit eller ens brun människa, vet inte hur man skulle palla det eller överleva. Man får väl försöka acceptera självmord som lösning till slut.
>>
>>155583912
Fuck you
Hittade den ändå
https://voca.ro/153uWOkAwvD3
>>
>>155583882
Vad gör dessa kvinnor med deras munnar? Fattar int
>>
>>155583172
På denna sida har jag hört det är oklokt. Om det fanns något säkert sätt visst.
>>
>>155583882
Ja varje sommar när jag åker till Spanien
>>
>>155583959
fängelsemaxxa innan bara, suger det kan du ju bara heema i cellen
>>
>läkare
>jurist
>programmerare
>jobb inom finans
Detta är de mest attraktiva högstatusyrkena för kvinnor
>>
>dkn ingen findus fv
>>
>>155583910
nice att mp får mest av skulden favä, och horcentern
>>
File: 1637792006356.jpg (229 KB, 1080x1085)
229 KB
229 KB JPG
>>155583941
Föredrar när du håller käften jävla bög
>>
abow svennar be lajk ahh you finna shit nigga?matgeek prostata bajsporr h0m0 pedofili söt grindrsissy
>>
>>155583882
*for the svart man
>>
>>155583968
Varför skulle det vara otryggare här att breva ditt nylle än på t.ex snapchat eller facebook?
>>
>>155583968
vad ska hända tänker du? libbe till exempel har ju brevat ansikte hundratals gånger utan att något har hänt honom
>>
>>155583869
Ja jäklar det lät o smart
>>
>>155584034
Bra brev
>>
>>155584003
Kbry kvinnors åsikt, jobbar med vad jag tycker är meningsfullt
>>
Vart kan man köpa magnesium-pulver i detta kommunistland? Hört det är en dunderkur mot förstoppning.
>>
File: 1637873816697.jpg (55 KB, 880x698)
55 KB
55 KB JPG
>dkn asagudhamster husdjur
>>
>>155584022
Inte för jag tycker om MP men det är bra de har principer.
>>
masserar min prostata med en stor fet bicekorv
>>
File: kaos.jpg (44 KB, 647x425)
44 KB
44 KB JPG
galenskaper nalkas
>>
>>155584034
så sant!
>>
Sitter och tänker tillbaka på mitt liv och endast en tanke dyker upp i huvudet

va?
>>
aahh jak måste bajsa ahh im finna shit nigga ah im shittim
>>
7 timmar som statsminister eller 11 år i pojkrummet.
>>
>>155584115
ping säpo
>>
>>155584034
bokstavligen jag (och ja, jag är svensk!)
>>
>>155584133
>>155584022
>>155583910
varför får ni prata politik i tråden när jag blev bannad 24 timmar igår för det?
>>
>>155584115
Drick mycket vatten, rör på dig och ät fet mat
>>
>>155584237
nej
>>
>>155584188
bajs och kuk grindrsissyfest med pozzchem hjärntvätt bajsigt smakligt mm shittin nigga!
>>
>>155584115
hälsobutiker har det. Du kan säkert beställa på amazon med favä.
Jag tog det när jag fastade.
>>
>>155583912
ASG
>>
>>155584133
visst, men kritiken de får ligger i att de inte kunde kläckt ur sig att de tänkte lämna regeringen om deras budget föll innan statsministeromröstningen
>>
File: 1635985606226.png (701 KB, 939x960)
701 KB
701 KB PNG
>>155584236
Är vaktmästaren svensk?
>>
Det är jag som är chuddus
>>
>>155584071
Hade jag hållt lite avstånd och inte lätit det bli ett förhållande hade jag klarat mig bättre. Men fittbrist kan överskrida det logiska tänket, i knarkdimman blir det än svårare att navigera.
>>
>>155584188
Hellre än dag såm läjon än än da som lam
>>
>>155584289
sötnosen...
>>
>>155584287
Det tror jag. Han blev arg när jag skrattade åt att maggan bara fick vara statsminister i sju timmar
>>
File: Alpha_.png (52 KB, 680x532)
52 KB
52 KB PNG
>>155583339
>säpo förgiftar kranvattnet igen
>>
File: 1637874070729.jpg (175 KB, 735x767)
175 KB
175 KB JPG
>svennar b lajk
>>
>>155584348
vill bajsa i din mun
>>
>>155584287
>han saknar relevant information
>>
File: 1637510470609.jpg (234 KB, 1242x1501)
234 KB
234 KB JPG
VGH...
>>
>>155584312
Vad gör du nu då? Arbetslös och försöker bli kvitt missbruket?
>>
>>155584348
Hehe
>>
bajsnötig igen...
>>
>>155583882
När jag blir stadsminister nästa år så tänker jag stoppa sverige-tråden. Era dagar av att sexualisera kvinnor är över.
>>
Önskar jag hade något att knulla. Man eller kvinna, bryr int, vill bara ha ett hål.
>>
Om inte Gud kommer o räddar mig snart, så åker jag upp till han och ger en redig utskällning.
>>
>>155584287
Svensk transa med damp
>>
tydligen skulle man äta grönsaker för att inte blöda när man skiter
>>
>>155584451 Önskar jag hade någon att krama. Man eller kvinna, bryr int, vill bara ha en kram
>>
File: 1634225137791.png (332 KB, 500x568)
332 KB
332 KB PNG
Oo Halleluuuja, vilken dröm
Och på heden där i eden stod ett hus med tak av torv
Och från träden hängde klasar ner med köttbullar och korv
Och nakna damer med små vingar flög som fåglar upp i skyn
Och i bäcken pålar pilsner, vilken oförglömlig syn
Jag ville tacka så jag knackade på dörren lite lätt
Och då öppnade den vackraste av kvinnor som jag sett
Jag bara stirra och jag tänkte nejmen jävlar vilken brud
Hon sa tjena Billy Opel de är mig dom kallar gud
Och hon tog med mig in till sängen sin och först var jag nervös
Men när vi gjorde de vi gjorde blev frälst och religiös
Oo Halleluuuja, vilken dröm
>>
>>155584045
Är väl mer privat, detta är ett offentligt forum?
>>155584048
är det inte han vars nylle återbrevas hela tiden?
>>155584236
bjöd städis på en hembakt kanelbulle :)
>>155584270
Jo det kanske de skulle. Mer dramatiskt nu.
>>
alla som har högeråsikter har fett söta och gulliga utifrån min egna livsåskådning
>>
File: 1.jpg (72 KB, 709x765)
72 KB
72 KB JPG
>>155584413
Ja precis det. Har kontakt med arbetsförmedlingen och försöker gradvist minska drogerna. Går jävligt långsamt.
>>
Hur kan nbögar vara så grymma att de skickat bilder där de själva festar till sin innesittarincelkompis?
>>
>>155584252
Hälsobutiker? Va fan snackar du Achmed? Här i Sverige kallar vi dom för apotek. Men det kanske är ett för svårt ord för en sån som dig? ÅK HEM!
>>
tydligen skulle man säga hej till h0m0 under bron som hälsar på en
>>
>>155584516
Mindre offentligt här än på facebook. Breva bara fegis
>>
>>155584496
om du äter mycket rödbetor kan du låtsas att det är vad som gör skiten röd
>>
>>155584513
billy opel är sannerligen hjärnkultingens ola aurell
>>
>>155583754
https://i.imgur.com/6izHnbU.png
>>
ÅH FAN JAG SKITER
ÅH SKIT MAMMAKNULLARE
ÅH JA DU SKITER NEGER
ÅH DET KÄNNS SOM JAG KOMMER UR MIN RÖV
DU KÄNNER SOM OM DU KOMMER UR DIN RÖV?
ÅH NEGER
>>
File: 1636402853250.webm (258 KB, 720x720)
258 KB
258 KB WEBM
kuggade bägge tentor
>>
>>155584610
gå lägg dig chuddus
>>
>>155584591
Opel får Aurell att se ut som en 12årig låtskrivare med hjärnskador.
>>
>>155584610
du kanske skulle ha pluggat istället för att sitta här
>>
File: 736.png (238 KB, 500x500)
238 KB
238 KB PNG
>misslyckad pissluffare
>sätter på musik
>stänger ögonen
>framgångsrik med lyckat socialt liv
inte svårare än så
>>
>>155584610
Inte kollat mina, och tänker inte göra det.
>>
Ja jäsiken, nu snöar det!
>>
>>155584610
ägd
>>
File: findus och pet.jpg (93 KB, 700x394)
93 KB
93 KB JPG
>>155583405
>>155583553
>>155583263
sluta psyopa findus säpo
>>155583892
mer av detta tack
>>
>>155584565
Handlar väl om att ha tålamod och hoppas på något bättre, blir nog bra för dig
>>
Man kan göra många saker med en katt.
>>
>>155584610
>kuggade hela programmet
>förra året
>har kaosneetat sedan dess
>>
>>155584610
Tentaperioden är först i december uppmärlsamhetshorus
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Lh1SDQDD83k
hur fick han in moppen i lägenheten?
>>
>>155584516
om du brevar ansiktet så kanske du blir ett roli jagjag i nåra dar, sen bortglömt (likt allt)>>155584533
>>
>>155584533
Vad försöker du säga till mig nu?
>>
https://desuarchive.org/int/search/image/ediHWmt5xHMVFnnkDNRW6w/
>>
>>155584678
kingen
>>
File: 1637823494659.png (280 KB, 492x624)
280 KB
280 KB PNG
>>155584603
>>
>>155584731
>leta upp gamla bilder i arkivet

gör människor verkligen..?
>>
File: brynäs.png (50 KB, 556x697)
50 KB
50 KB PNG
kom igen brynäs

grishockey GRISHOCKEY
>>
File: 165684864834322.png (5 KB, 169x42)
5 KB
5 KB PNG
abow de é lite kyligt yäni
>>
>>155584703
Har tentor efter varje delkurs, dvs typ varje månad
>>
https://desuarchive.org/int/search/text/https%3A%2F%2Fdesuarchive.org%2Fint%2Fsearch%2Fimage%2F/country/se/
>>
File: 1637797299125.jpg (176 KB, 1500x1125)
176 KB
176 KB JPG
Jag ser dig Anon
>>
>>155584803
har kollat upp en väderkarta på sverige, syns om 5
>>
>>155584774
ja arkivus
>>
>>155584774
typ två klick, inte mycket jobb direkt
>>
File: pettson och findus 4.jpg (58 KB, 460x460)
58 KB
58 KB JPG
>>155584700
https://youtu.be/02IRODD8Y_4
>>
>>155584714
ja svär på gud denhär låten asme visade sin lyriska begåvning
>>
>>155584839
>snö
Fan 1 grader och tråk här..
>>
File: 1630537149225.png (8 KB, 620x519)
8 KB
8 KB PNG
>>155584803
4 grader ute i luffarskåne
hoppas vi i alla fall får en sen vinter som förra året och har snö ända fram till april
>>
>>155584805
Flera Delkurser på 2.5 poäng?
>>
>>155584731
krinschig brevare favä
>>
>>155584839
Känner igen bilen, ses om 5
>>
File: hje.png (664 KB, 677x676)
664 KB
664 KB PNG
tankar? åsikter? funderingar?
>>
>>155584858
blir ledsen när jag ser dom här
>>
File: 1626046124554.jpg (274 KB, 650x919)
274 KB
274 KB JPG
>>155584839
Vill också ha snö
>>
i shitted in my pants ooooh i am for real tho didnt ment to make my booty shit
>>
File: dgbs8yazk9m71.jpg (64 KB, 1080x1071)
64 KB
64 KB JPG
Snö? Va fan e det? Plockar fortfarande kantarell i skogen.
>>
>>155584360
>>155584988
det är inte en vetenskap arkeologi juridik kultur mat video poker bonus casino bonus bingo bonus Online poker bonusar
>>
File: 1618400229456.jpg (106 KB, 454x640)
106 KB
106 KB JPG
>>155584698
>>
>>155584931
breva bilden utan ditt kladdande på
>>
>>155584731
baserad schizo
>>
>>155584731
inte ens samma filnamn
>>
File: 1111.jpg (65 KB, 1111x657)
65 KB
65 KB JPG
Vinter på väg?
>>
>>155584731
baserad brevare
>>
File: file.png (5 KB, 52x42)
5 KB
5 KB PNG
>>155584931
didn't läsa
har gjort detta however
>>
File: 1628692921001.jpg (81 KB, 519x533)
81 KB
81 KB JPG
>>155585099
>mongot använder inte 4kanalx
>>
>>155584931
>tankar?
Tror jag gör för mycket av det, senast har det vart på musik å sånt
>åsikter?
Religion är rätt viktigt för ett funktionellt samhälle
>funderingar?
Vad är idéen med att vi ovaccinerade är farliga för de som vaccinerats? Trodde de var skyddade
>>
https://www.youtube.com/watch?v=wdbDMkjEHn0
?
>>
File: 1637874894992.jpg (12 KB, 128x128)
12 KB
12 KB JPG
>>155585099
>>
>>155585161
>spiongodsx
jajks
>>
File: 1637874910261.png (365 KB, 1000x1000)
365 KB
365 KB PNG
För mig är det Nowi.
>>
jag har börjat gå på NA-möten. känner mig som edward norton i fight club
>>
File: 1632400635181.png (223 KB, 203x264)
223 KB
223 KB PNG
>>155585161
>>155585200
>>
>>155585106
Det är ju knappt oktober?
>>
File: 1637874930615.jpg (12 KB, 128x128)
12 KB
12 KB JPG
>>155585222
>>
File: 1637798781293.png (194 KB, 305x459)
194 KB
194 KB PNG
Jäsiken vilken tråd
>>
sv ho be lajk
>jävla äckliga män vi är inga objekt!!!

också sv ho
>>155582509
>>
>>155585237
Hur funkar det? Är det så kult-likt som vissa påstår?
>>
>>155585237
NA?
>>
File: snuf.jpg (25 KB, 314x326)
25 KB
25 KB JPG
>>155584941
känner mig lite sentimental
>>
>>155585277
dom äger faktiskt sin egen sexualitet chudrik
>>
>>155585161
>4kanalx
zoom zoom
>>
File: 1637874995448.jpg (12 KB, 128x128)
12 KB
12 KB JPG
>>155585248
>>
>>155584839
Ut och bygg en snögrotta?! :D
Ser så fint ut
>>
>>155585062
sorry grabben men har inte bilden :(
minns att den brevades på en svensk avsladsserver där jag senare blev bannad
>>
Affärsidé: Gå med i Livets ord för att få vänner och fru
>>
>>155585200
>>155585260
>>155585322
när hon ser din lilla vita snopp
>>
>>155585320
är nog fan en av de äldsta i tråden
>>
File: 1637875106958.jpg (12 KB, 128x128)
12 KB
12 KB JPG
>>155585320
>>
>>155585378
F1h1
>>
svennar be lajk
>Haha abov mannen! Du är fett tung, på riktigt! Äkta bror, vallah!
>>
File: 1630721685682.gif (2.55 MB, 238x357)
2.55 MB
2.55 MB GIF
KNULLAAAAAA
SEX
SEXO CON AGNETHA
KNULLA
>>
File: 153899293.jpg (688 KB, 1600x1600)
688 KB
688 KB JPG
>>155585259
Vädret gör vad det vill.
>>
>>155585290
nja är väl ganska kult-aktigt om man ska följa "programmet" men ingen verkar göra det speciellt seriöst förutom en gammal alkisgubbe som verkar sur på alla pga det. de flesta yngre verkar mest gå dit för att träffa andra i samma sits och dela krigshistorier, dock en del emotjejer som ska gråta på varje möte över minsta skitsak, kan vara lite cringe
>>
Byggd för stor gul
>>
>>155584931
Politiska kompasset är bara ett jagjag
>>
>>155584583
>>155584716
ingen lust med det är fegis :)
>>
>>155585237
Är inte det en kristen grej i grunden? Ber ni tillsammans och så eller?
>>
>>155585468
>emotjejer
f1h1 går med nu
>>
affärsidé: gå med i lidls ord för vänner och fru
>>
>>155585481
ett REDDIT jagjag
>>
affärsidé: jag stirrar på mig själv i spegeln i en kvart
>>
>>155585538
Bättre affärsidé: Lita aldrig på kvinnor.
>>
File: 1635618986867.png (164 KB, 319x374)
164 KB
164 KB PNG
>inga arbetsuppgifter imorron
>kommer ändå inte kunna sluta tidigt
>>
Tänk om man kunde gå och köpa vapen i affären bara sådär som i Texas
>>
Vad är Pettsons bakgrund? trollkarl? han verkar ju hata sina nbögs grannar
>>
>>155585517
Om du ändåå envisas med att uppmärksamhetshora kan du väl breva ansikte
>>
Dom säger det inte högt längre män mina föräldrar skön över mig
>>
>>155585524
var en kristen grej från början men de togs bort efter ett tag för att ateister och muslimer skulle få komma också. var först bara för män också vilket togs bort (dåligt enligt mig lol)
>>
affärsidé: bli bög och få ligga när som utan massa krångel
>>
>>155585620
Han är en böggubbe som blev knullad runt som twink och blev bitter när ingen vill ha en gridsböghora så han skaffa en katt och lever nu bögbitterlivet med katten.
>>
affärsidé: gå och lägg mig
>>
jaaaa vara arbetslös tjohoo
>>
File: 1637605961432.jpg (78 KB, 1088x647)
78 KB
78 KB JPG
>>155585599
Så sant, så sant. Det är uråldrig visdom
>>
https://desuarchive.org/int/search/image/inM4vWvjJdDBeQDxKfJ66A/
deppus...
>>
>>155585636
va
>>
>>155585645
låter rätt bögigt favä
>>
File: 1637874901942.jpg (2.42 MB, 3200x3200)
2.42 MB
2.42 MB JPG
>dkn insåg att jag har 44 osedda sms från morsan
>>
>>155585645
Jippi! Tjoho! Packa bajs med män! Sök hjälp.
>>
>>155585481
mycket möjligt
ju mer lämplig kategorisering ju bättre är kompasset dock
>>155585172
>Religion är rätt viktigt för ett funktionellt samhälle
kanske, finns möjligen andra institutioner som skulle kunna uppfylla den rollen utöver religionen, dessutom så disciplinerar olika religioner samhället på olika sätt
>>155585140
sötien...
>>
>>155585377
Har varit med i Livets Ord sedan barnsben. Fråga mig vad som.
>>
>>155585629
Gör jag väl inte?
>>
File: 1621574248807.gif (2.56 MB, 380x496)
2.56 MB
2.56 MB GIF
>>155585645
>>
>>155585714
ja men det är ju därför man ska bli bög först
>>
>anonyma narkomaner
Läs på chuddus https://rationalwiki.org/wiki/Alcoholics_Anonymous
>>
>>155585620
Han är Allfadern
>>
>>155584931
>>
>>155585706
du kan inte svara för att du hängde dig för 2 veckor sen och din kropp ruttnar i badrummet.
>>
jaaaa jippiiiii göra ingenting med livet hahahha jag vet inte vad jag gör har tjohooooo varför föddes jag när jag inte ens vill leva hahaha jippiiiiiii
>>
>>155585752
Ganska chill där va?
>>
File: 1631394319407.png (390 KB, 512x638)
390 KB
390 KB PNG
>>155585645
>>
>>155585752
Har du vänner och fru?
>>
>>155585752
Har du bevis för att gud (gubben i himlen och din låtsaskompis) finns?
>>
File: 1606842351767.png (208 KB, 338x409)
208 KB
208 KB PNG
Aktivera Dampus.
>>
>>155585790
Morsan kommer hitta en väg.
>>
File: 1627603259582.gif (235 KB, 498x278)
235 KB
235 KB GIF
>>155585645
>>
Haha kommer ni ihåg bidensimpen?
>>
Har stånd
>>
>>155585802
Ja Ulf Ekman är en sjuhelvetes man. Rolig att lyssna på.

>>155585808
Nej. Jag tappade tron när jag kom i tonåren.

>>155585822
Nej. Att tro är något man måste välja.
>>
Affärside:
Bli en misslyckad loser
>>
File: 1610212206239.gif (1.73 MB, 500x281)
1.73 MB
1.73 MB GIF
>>155585877
>>
affärsidé: hjälp mig
>>
Tydligen så skulle man hitta på affärsidéer under livets gång så att man inte blev en pissluffare
>>
Affärsidé: hjälp dig själv
>>
Affärsidé: Matkanal på dutub
>>
transavsladden in da hause
>>
Affärsidé: ha sex
>>
File: 1615789466518.jpg (98 KB, 949x649)
98 KB
98 KB JPG
>>155585981
Sjud dampe lol~
>>
File: 1635913795108.jpg (44 KB, 706x729)
44 KB
44 KB JPG
Har hört att man inte får duscha efter en viss tid men hittar ingenting om det på min hyresvärdshemsida

Är det bara att duscha på eller fast klockan är mycket?
>>
Affärsidé: jag ska runka istället
>>
Affärsidé: köpa stayups, stringtrosor och tjack och sälja min kropp på raststopp
>>
>>155586031
Kanta till 00:00 då
>>
File: 1609173984782.jpg (108 KB, 790x1000)
108 KB
108 KB JPG
>>155586019
>>
>>155585783
okej men det kanske ändå är en bra plats att träffa tjejer på?
>>
>>155586021
du ska vara tyst efter tio men duscha snabbt bara så bryr sig ingen, troligen händer inget även om du står en timme och duschar heller
>>
File: 1636654354503.jpg (209 KB, 1280x1280)
209 KB
209 KB JPG
Ser ut som att det aldrig blev något mys för mig ikväll. Han dök aldrig upp
>>
affärsidé: lackskor knäckemackor
>>
Affärsidé: ta smslån för att köpa bitcoins
>>
File: 1637875938379.jpg (12 KB, 128x128)
12 KB
12 KB JPG
>>155586107
Begå gridsvider
>>
File: 1637174380499.png (370 KB, 601x567)
370 KB
370 KB PNG
>hon duschar
>>
Affärside: prova kläderna mitt ex lämnade här nu när jag tappat vikt, funkar det så öppnar jag ett onlyfans.
>>
Hatar folk med Aspergers som säger folk som vill hitta ett botemedel är hemska
>>
>>155586021
Det brukar vara efter 22 men ingen kommer bry sig om du bara duschar
t. Nattarbetare
>>
affärside: häng transor
>>
Affärside: Ta tjack och utveckla min sissypersona.
>>
affärsidé: nackskott på mig
>>
>>155586092
>>155586177
Tack bröder, vet att tråden har svar när man behöver. Kom precis hem från gymmet men ville inte duscha där för det var så jävla vidrigt i duschen just nu.

Går och snabbduschar nu då
>>
Ser att ödemfläsket rädar trååden igen
>>
File: 1637849526467.jpg (35 KB, 323x720)
35 KB
35 KB JPG
>>155586107
Förlåt! Jag tänkte precis skriva ett brev i tråden och efterlysa dig!
>>
>>155586021
Duschade nyss tänkte inte ens på att det var efter 22
>>
Så var är matgeek? Han försvinner så fort bögbrev dyker upp
>>
Vem duschar ens längre än 5 minuter?
>>
>>155586251
waow super cute piss sissy
>>
>>155586288

>>155586288

>>155586288

>>155586288

>>155586288
>>
Affärsidé: alla i tråden får en gratis fv
>>
>lägenhetsbögar in this tråd
>>
>>155586298
jippi rapportus quirky threads :D
>>
>>155586291
Jag för jag gillar leka med rumpan :3
>>
File: 1636645868955.jpg (577 KB, 2649x2160)
577 KB
577 KB JPG
>>155586251
Trodde du hade somnat. Har längtat efter att få prata med dig igen
>>
>>155586291
Är ju skönt att bara stå i sina egna tankar och låta vattnet rinna.
>>
>>155586291
De som lider av depression
>>
>>155586291
5 min måste man ju vänta bara för att låta balsamet verka i håret.
>>
>>155586484
Ebba...
>>
jag älskar bajs! :3
>>
>>155586572
nycklat
>>
>>155586021
f1h1 bild
>>
File: 164382978282.jpg (59 KB, 512x512)
59 KB
59 KB JPG
>dkn -3 på nattpromenaden
>>
>>155586326
vem?
>>
>>155586360
Förlåt, jag har bara haft en hektisk kväll. Men nu är jag här! Vill prata eller mysa eller både och?
>>
File: 1636163747014.jpg (106 KB, 900x1200)
106 KB
106 KB JPG
>>155586712
Vi kan prata medans vi myser. Förstår om du har haft saker att göra ikväll. Jag kan inte hålla dig från att göra saker som du måste göra. Har du haft en bra dag annars?
>>
>>155586895
DDS bög
>>
>>155586895
Tack, jag var rädd att du skulle vara arg på mig. Hela min dag har varit hektiskt så det ska bli skönt att få slappna av lite nu och njuta av ditt sällskap
Hur har din dag varit?
>>
File: 1637703432395.png (2.74 MB, 1739x2048)
2.74 MB
2.74 MB PNG
>>155587017
Är inte arg på dig, inte när du är sådär söt. Min dag har bara varit tråkig, inte så mycket har hänt direkt. Men det är inte tråkigt längre när jag är med dig. Du ska få slappna av nu i min famn om du känner dig lite tröttDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.