[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: Ritsu.png (227 KB, 1032x1364)
227 KB
227 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=XUhVCoTsBaM
>>
>>151854333
grundad tråd :3
>>
>>151854333
Fina siffror
>dkn ingen pelarmänfysik
>>
>>151854364
gyckel eller vad händer
>>
SÄTT PÅ VÄRMEN DÅ FÖ HE ÄR SVINKALLT INNE OCH UTE
JAG FRYSER IHJÄL HOOOOOOOOOOORA
>>
File: 1620599452046.webm (2.62 MB, 360x640)
2.62 MB
2.62 MB WEBM
>>
File: 1497779104513.jpg (87 KB, 661x677)
87 KB
87 KB JPG
grundat tråd~
>>
File: 1631217513189.jpg (156 KB, 1080x691)
156 KB
156 KB JPG
Grundat tråd~
>>
>>151854511
Ta på dig en filt, bara.
>>
>>151854333
Inte grundat tråd.
Sett den trådstarten bara här om veckan.
>>
Can I make €3000 a month in your country? I need to make €15000 to get out of debt.
>>
ödemdiscorden in the tråååd tonight!
>>
>>151854511
ett par vanliga sockar, raggsockar ovanpå det, ta på dig en mössa och 2-3 lager med tröjor
>>
Avmaskerat bara

Åhh titta så hemsk vänsterterrorist!

Befolkningen bara kbry

Hahahhahahah
>>
File: d7a1440921.jpg (556 KB, 960x1440)
556 KB
556 KB JPG
Jag vet att ni mirerar min stil.

Jackan? 18 000
Byxorna? 11 000
Skorna? 2500kr
>>
File: Ann.png (795 KB, 3000x1688)
795 KB
795 KB PNG
>>151854617
Verkligen? Kommer inte ihåg att jag använt den bilden på ett tag men det kanske stämmer. Skulle du föredra denna? Det är förmodligen en av de mindre använda.
>>
>>151854678
De som bryr sig säger inget till omvärlden om det. De bara laddar ned ett exemplar av sidan som de sparar på. Hur låg IQ har du?
>>
File: 1611558076134.png (1.37 MB, 1920x1080)
1.37 MB
1.37 MB PNG
>>151854624
Yes. I make 3500€/month barely doing anything.
>>
>>151854560
varför i helvete är texten sådär man vill ju läsa från vänster till höger men det blir helt cp
>>
Mjukis, t-shirt och bomber är största drippen man kan ha
>>
KAN DESUARCHIVES SÖKFUNKTION BARA FUCKING FUNKA NÅGON GÅNG JÄVLA PISS
>>
>>151854756
Uppifrån ner, mannen.
>>
>>151854719
What is a good job in sverige for a middle school dropout?
>>
>>151854780
Hahahahahhaa, arkivcucken båh
>>
>>151854791
Prostitute
>>
File: 1631704745840.png (644 KB, 981x767)
644 KB
644 KB PNG
Dampe försöker arkivdampa igen. Krascha skiten utan överlevare.
>>
>>151854780
Varför bryr du dig så mycket? Vad ska du söka på?
>>
>>151854791
>>151854719
okej du kan sluta samböga nu, du har använd mackedonknproxyn förr
>>
File: 20210915_150241.png (53 KB, 680x863)
53 KB
53 KB PNG
>>
>>151854791
welfare or mentally disabled institution
>>
>>151854839
Skärmskottet anon sägs sig ha brevat av kvittret där tjejen anklagar Bali för pedofili på fyllan innan hon tog bort kvittret och hela sitt konto
>>
>>151854890
Har BL HO tagit bort sitt konto? mygge smakli. Hanif har börjat gå ut i media nu om att allt bara är fejk och g*y. Vem vet, han kanske räddar sin riksdagsplats.
>>
>>151854853
Swish la motte
>>
>>151854791
Vet inte, sikta på något kontorsjobb på typ Arbetsförnedringen eller något

>>151854846
Sorglig du är
>>
>>151854697
Ser ut som en bergsklättrare men bajsblöja och tofflor
>>
>>151854963
Han är ju journalist som söker sig till faran istället för att sitta på något kontor i stockholm och ruska tupp.
>>
>>151854834
Jag vet inte vad du menar att "Dampe" ska ha gjort, men vad det än är så behöver du hjälp.
>>
>>151854955
Ja det har hon, minns när skärmskott brevades i tråden från hennes kvitter och folk svarade med "Bokstavligen vem?", lite ironiskt nu
>>
File: 20210527_225749.jpg (123 KB, 600x456)
123 KB
123 KB JPG
Varför är ryssarna de egentliga übermenschen?
>>
>>151854955
>>151855033
Frågeanon...
>>
>>151855033
>schizus som glömt ta sina mediciner
>>
File: 1608272879003.jpg (43 KB, 800x500)
43 KB
43 KB JPG
WHOOP WHOOP WHOOP POZZ ALARM ALLA SÖTA POJKAR TILL STRIDSSTATIONERNA!!!! KOD HIV UPPREPAR KOD HIV, GENERAL TRANSOLUS REX HAR SKAPAT EN BROHUVUD I TRÅDEN, ANIMEOP'n ÄR BREVAD. VI BEHÖVER SHOCKTRUPPER FRÅN DISCORDEN SOM BREVAR OM SINA GRINDRLIGG ASAP, DÄREFTER SKA TRUPPER FRÅN /LGBT/ OCKUPERA TRÅDEN OCH LÄGGA EN GRUNDNIVÅ AV TRANS OCH BÖGBREV FÖR ATT HÅLLA AVLARNA BORTA. KOM IGEN TJEJER KÖR KÖR KÖR!!!!
>>
>>151855052
Är inte frågeanon
>>
>>151855052
Bara för att man är höger är man inte frågeanon ditt jävla cepe.
>>
HUR FAN PLUGGAR MAN TEORI FÖR BKÖRKORT?!
>>
ont i huvudet
ont i lederna
ont i tänderna
ont i ryggen
ont i själen
>>
>>151855092
Speeder...
>>
File: 1511987020571.jpg (321 KB, 1280x825)
321 KB
321 KB JPG
>>151855056
Projiceringsschizot....
>>
File: 1465539735566.png (528 KB, 610x700)
528 KB
528 KB PNG
>>151855033
För de är bäst
>>
File: lololol.png (176 KB, 592x496)
176 KB
176 KB PNG
>>151855066
Detta är ett schizo som jag hoppas aldrig tar sina mediciner.
>dkn man läser schizobrevet
>>
>>151855110
Du läser boken ditt där
>>
>>151855126
Har inte metamfetamindamp eller är nazist heller. Försök bättre, du kommer aldrig gissa vilket hjärnspöke i tråden jag faktiskt är.
>>
gridspozzhorslynan måste ha fått syfilis i hjärnan.
>>
>>151855092
Ryssvurmare är inte "höger", de är äckliga serber, annat slavskum eller utstötta och självhatande grinollar.
>>
Speeder doxa sig själv för ett tag sen
>>
>Lena Hallengren, socialminister, presenterar dagens nyhet om vaccin:

>– En kombination av lokala, regionala och nationella insatser är avgörande.
>– Regeringen avsätter 40 miljoner kronor till regionerna för att stärka det här arbetet.
>– Vi tecknar en överenskommelse om riktade insatser för att öka vaccinationstäckning.

>Hon nämner uppsökande verksamhet, riktade informationsinsatser, kallelser och drop in-mottagningar.
du SKA vaccinera dig!
>>
File: aaaaaaa.jpg (9 KB, 255x253)
9 KB
9 KB JPG
>>151855215
det där var elakt sagt av dig
>>
>>151855219
Skojar du? Han kommer ju få 140088 HMF-anmälningar på sig.
>>
>>151855241
Why is your language easier to understand than german?
Sounds like english almost
>>
>>151855241
>kalleleser som inte är bindande
Kan skicka det i retur med "vaxxar mig bara om en 21 årig ssk suger min kuk och jag får spruta henne i flabben"
>>
>>151855215
Ifall man ska vurma för något folkslag i det landet borde man vurma för Tjetjener.

https://www.youtube.com/watch?v=vLJRyBh5LfE
>>
>>151855315
>Kan skicka det i retur med "vaxxar mig bara om en 21 årig ssk suger min kuk och jag får spruta henne i flabben"
>du blir anhållen för sexuella trakasserier
>blir slagen medvetslös
>blir vaxxad
inget personligt pysen, alla ska vaccinera sig
>>
>>151855291
Vi har lånat flera ord från franskan och storbritannien än tyskland. Då ni gjort samma sak kan vi känna igen flera av orden. Här ä ren lista över några
https://franska24.se/franska-lanord-i-svenskan-lista/#Arbete_och_samhalle
>>
>>151854969
okej sambögus
>>
>>151854333
Ritsu.. Min fru..
>>
>>151855395
Du kan få mitt vaxx anon. Ta mitt också får du dubbelt skydd.
>>
>>151855395
>bögus drömmer vidare
Vaccinerar mig inte, bryr mig int om sidoeffekterna. Jag vill bara se er kåpa med att ni bugade för staten för bokstavligt talat inget. Jag är redan lika skyddad mot covid (;
>>
https://www.flashback.org/t3356190
varför gnäller folk på ordet sneakers? varken gympaskor, sportsko eller tennissko är exakt samma sak.
>>
>>151855422
Blir man bannad om man brevar r*tsu? Det är en riktigt vidrig transa favä.
>>
>>151855422
hur kan hon vara din fru när hon är min fru? gift dig med yui istället
>>
File: 1611921147570.jpg (196 KB, 1280x1280)
196 KB
196 KB JPG
>>151855355
min broder
>>
File: 1617918032240.jpg (51 KB, 1002x843)
51 KB
51 KB JPG
>>151855170
Har ingen bok!
>>
>>151855467
Tror favä det bara är transorna och NEETs som tvingats av sina föräldrar som vaxxat sig. Alla andra har skitit i det.
>>
Varför kan jag inte få vaccin mot svininfluensan?
>>
>>151855473
tennisdojor heter det
>>
>>151855510
kör boken eller appen
>>
>>151855241
Höhö om ni vill att jag vaxxar mig så får ni ge mig en rejäl dos benz annars blir det inget
>>
>>151855520
Detta, de blev tvingade av familjen och nu vill de inte sitta ensamma i smeten. Känns vil inte lika misslyckat om alla andra gör samma misstag va?
Rätt patetiskt favä
>>
>>151855553
googla bilder på sneakers och tennisskor. inte samma sak.
>>
>>151855591
googla min kuk i din mammas fitta
>>
>>151855110
Ladda när någon random app och kör tester om och om igen.
Gör det när du åker buss/tåg, när du sitter på muggen, i soffan. Hela tiden.
>>
de borde göra som i usa att ge gratis mat, läsk och svull när man vaccinerar sig
>>
File: kadyrov.jpg (78 KB, 800x642)
78 KB
78 KB JPG
>>151855501
Nu ska säpo få något riktigt roligt att skriva i min dossier. Tjetjenerna är baserade för att de bedrev JIHAD emot ryssjävlarna och gjorde absolut fucking jävla kaos med ryssarna att de idag 20 år senare betalar TRIBUT som en svag medeltida stat till utländska barbarer som är vitalistiska och hotar med att ta över allt och våldta allt som rör sig om de inte får några kistor med guld med jämna mellanrum.

Det är baserat och rödpillrat. Tjetjenen besegrade den slemme ryssjävlen.
>>
Varför är dampus avundsjuk?
>>
File: 1631370850196.jpg (204 KB, 1280x856)
204 KB
204 KB JPG
>>151855650
Samma

*Ahem*
Beslan var ryssarnas fel, de gick in och dödade massa barn istället för att bara avsluta sitt orättfärdigade krig i Tjetjenien
>>
File: 1631705320574.jpg (3.5 MB, 2464x3280)
3.5 MB
3.5 MB JPG
svennar be like
>ät upp nu lisa sen knullar vi
>>
File: 13784432234.jpg (56 KB, 597x519)
56 KB
56 KB JPG
>tar andra dosen av vaccinet
>håller min fv i handen för det är läskigt med sprutor
>sjuksystern: "åh...bra att din mamma är här... det är okej att gråta"

JÄ VLA HORA
>>
https://soundcloud.com/user-268155029/greet-the-great-men-of-al
>>
>>151855743
>gråter för en spruta
gör folk verkligen?
>>
>>151855743
dö snart nbög
>>
File: Axel.jpg (235 KB, 1080x1051)
235 KB
235 KB JPG
>>151855510
https://www.youtube.com/c/TaK%C3%B6rkortK%C3%B6rkortsteoriimobilen/videos

inte kollat på dem men ser ut att va hyfsat, skulle rekommendera någon app och möjligtvis skaffa en bok

hittade denna pdf:en på någon gammal upplaga av körkortsboken .sweden4rus. (.nu) /program/Korkortsboken/Korkortsboken.pdf

och skulle du vilja läsa lite teori inom ett helt annat område så kan jag rekommendera Blackshirts & reds av Michael Parenti
>>
>>151855694
Den som beundrar en region som är såpass okuvlig som tjetjenien kan kalla sig en riktig man. De tar inte skit av någon. Oavsett vad man har för åsikter om deras statsskick eller religion.
>>
Min kompis faster dampade på honom för han inte tagit vaxxet och nu får han inte fira jul med sin familj lol
>>
>en i gruppen är inte där
>en person är bara helt tyst
>två personer plöjer bara på
>jag försöker desperat hänga med och hjälpa till men det går inte så bra
Kul det är med grupparbeten!
>>
dragkedjemannen
>>
>>151855831
jag är person 1
>>
>>151855831
jag är person 2
>>
>>151855831
Jag är person 2
>>
Har skitont i halsen
TRor jag håller på att bli SJUK
orka
>>
>>151855831
Jag är två personer
>>
>>151855831
Jag är person 2
>>
File: 14323288119.png (1.56 MB, 1171x780)
1.56 MB
1.56 MB PNG
>>151855831
>den där personen som "bara plöjer på" men gör allt fel och även spenderar nån timme med att försöka prata med alla i gruppen om vardagliga saker som inte har med plugget att göra
>>
>>151855831
de två personerna som plöjer på kommer snacka skit om dig sen
>>
ska tända eld på mig själv utanför riksdagen
>>
>>151855709
Jag har samma gryta din matgeek. Röd husqvarna va? Wywah
>>
are you lonely?
>>
>>151856006
De kommer nog snacka skit om alla
>>
File: 1620684499541.jpg (190 KB, 720x960)
190 KB
190 KB JPG
>>151855743
Drömde att jag flörtade med en äldre kvinna och när vi skulle knulla så förändrades hennes röst till morsans röst, vad menade min hjärna med detta?
>>
>>151856026
basé, men får man ens göra så?
>>
File: pissluffare.png (39 KB, 620x508)
39 KB
39 KB PNG
>>151856039
så in i helvete
>>
>>151855831
>buuhuu måste jobba jobba!!!
ba chilla lol
>>
>>151855831
Jag har aldrig varit i ett grupparbete och mitt liv är cp pga det
>>
>>151856059
du vill ha sex med din egen mamma
>>
>>151856082
Bokstavligen hur
>>
>>151855831
Vet inte om jag hade tur eller om det var med flit men jag har aldrig varit med i grupparbeten. Inte en enda gång. Aldrig ens blivit frågad.
>>
>>151856108
skolkade/gick aldrig till gymnasiet
>>
>>151856130
>>151856110
Hade ni inte ett enda obligatoriskt ens
>>
>>151855831
>>151856110
frös alltid till is när läraren sa att vi skulle para ihop oss med någon för grupparbete. vill bara dö då
>>
Ätä en stor svart korv :D
>>
>>151856185
Men vafan tvingade inte läraren in dig i en grupp ens
>>
>>151856152
Nope. Kommer ihåg att grannklassen hade grupparbete och klagade på rasten men vi hade aldrig det.
Enda som kommer i närheten av grupparbete var typ när hela klassen skulle bygga en lådbil i 7an.
>>
>>151855475
Va?
>>
>>151856236
Men i gymnasiet då
>>
>>151856152
Minns inga
>>
>>151856219
ibland och ibland inte. ibland sa lärare para ihop er 2 och 2 eller 3 och 3 för att sen lämna rummet. satt själv vid min bänk för att sen lämna klassrummet och stack hem
>>
>>151856295
Jaha typ ett grupparbete för lektionen då eller
>>
När de flesta i tråden berättar om sina liv och hur olyckliga de är så inser man att det där är vad som händer med en mf om man har låg testo.
>>
File: spaghetti.jpg (307 KB, 1200x630)
307 KB
307 KB JPG
>Okej detta är ett grupparbete, dela in er i grupper om fyra personer
>>
File: file.png (2.74 MB, 1219x935)
2.74 MB
2.74 MB PNG
maten är klar!
>>
>>151856271
Gick naturbruksprogrammet (djur) och spenderade typ 90% av min tid med djur och markskötsel. Resten var vanliga klasser. Aldrig något i grupp.
>>
>>151856401
kattspya med gräs
>>
>>151856348
Kan inte dela in mig själv, och mitt liv är cp pga det.
>>
>>151856401
Ser ut som spya. Vad är det?
>>
>>151856417
köttfärssås med spaghetti
>>
File: 1613019186005.jpg (1.1 MB, 2153x1065)
1.1 MB
1.1 MB JPG
>/Västerländska Erotiska Spel/
>>
>>151856449
jag till vänster
>>
>>151856401
lär dig laga mat
>>
File: 1602569997996.webm (342 KB, 762x804)
342 KB
342 KB WEBM
Rolig webm
>>
>>151856512
du är en neger
>>
File: 1606195479899.png (503 KB, 1125x592)
503 KB
503 KB PNG
>>
>dkn på diet och fasta nu
>gått ned 6 kg på två månader
>börjar äntligen bli lättare att undvika skräpmat och läsk
>ringer på dörren
>mamma som står där med stor ica påse full med chips, läsk, färdigpizzor, bullar och sånt
>"tänkte bara titta förbi när jag gick hem från jobbet anon haha"
>aaah tack
Dags att svulla igen då. FÖ FE FÖ E FU
>>
>>151856585
mammor är de största vinningstrollen
>>
>>151856512
varför är hon gul
>>
>>151856661
"Uohhhhhhhhh!"
>>
>>151856661
https://www.youtube.com/watch?v=mWwcBultBb0
>>
File: 1631385992257.png (138 KB, 512x346)
138 KB
138 KB PNG
>>151856789
>>
https://youtu.be/n_tWJXiombg
>>
File: 1627716493258.png (164 KB, 512x512)
164 KB
164 KB PNG
>>151856661
>>
lite kul hur vänsterfikusarna sitter och dampar i tråden 24/7, har de inga jobb att gå till eller liv att leva?
>>
File: maxresdefault.jpg (138 KB, 1280x720)
138 KB
138 KB JPG
Charkbricka är livet
>>
Har ont i halsen
Är cp
>>
>>151856939
Storkhan.... Jag bugar
>>
Hur kommer norrlänningar undan med det? Var på fest i Nacka i helgen och min polare hade med sig sin norrländska kusin. Han kallade Stockholmska tjejer för slyna och hora och de ba tyckte att det var kul som om det bara vore norrländsk kultur. Jag vit-knektade inte men blev förbryllad över den verbala makten som en norrländsk bondebrytning ger. Tror han fick ligga senare den natten av någon dum STHLM SV HO som ville "testa något nytt"
>>
har aldrig ätit bicepizza och mitt liv är cp pga av det
>>
>>151856939
Ser inte särskilt gott ut. Skulle kanske äta lite av skinkan.
>>
>>151857102
>aldrig ätit bicepizza
NEJ. UT!
>>
MIIIIIIN HAAAAAALS
HJÄLP MIG
>>
>>151857102
Äter bara bicepizza, och min mag- och tarmflora är en av de bästa i hela världen.
>>
>>151857151
>Bicéar i din hals

Så det borde hjälpa
>>
Bicé är basé
>>
>>151857119
Detta, presentationen är väl ok men hade inte direkt ätit det
>>
>>151856703
>>151856899
jaha, halvroligt men inte riktigt min grej
>>
File: 20210915_160904.jpg (130 KB, 1035x500)
130 KB
130 KB JPG
>>
Städad.com
>>
>>151857082
Tycker inte svenne skämtande borde vara så kontroversiellt.
Är ju själv svenne.
>>
File: maxresdefault-1.jpg (99 KB, 1280x720)
99 KB
99 KB JPG
Ingen brydde sig om vem jag var innan jag satte på mig masken
>>
File: 1631711431848.jpg (111 KB, 606x1024)
111 KB
111 KB JPG
>>
>>151857442
Knappast ett sammantröffande att den finska flaggan dök upp nu efter städningen
>>
>>151857092
Den norrländska TJVREN hanrejar den evige cuckholmaren. Enkelt som.
>>
garvar när jag tänker på att något s-ord tog så illa upp att man behövde rapportera
>>
>>151857474
Söt ka fl, oc eller är det någon karaktär
>>
Aja, nu ska jag dra till albanova och leka lite med radioaktiva ämnen. Ha det bra tråden!
>>
Kan man få herpes av att röka samma cigarett som en tjej?
>>
>>151857092
det är sant, fått höra många sörländska sv hos säga "älskar din dialekt"

t. norrländsk sv ho-knulare
>>
>>151857550
Pingar säpo på dig.
>>
>>151857511
rätt uppenbart att du sjuder och försöker projicera ditt sjud som kåp
>>
>>151857566
90% av människor har muntlig herpes, de allra flesta utan symptom
du har det antagligen redan
>>
>>151857573
Varför skulle säpo vara intresserade av det?
>>
>>151857474
Grindrböghorslynan :3!
>>
>>151857567
Det roliga är att norrländska SV HO är svaga för sörländska dialekter (som inte är cuckholmska)
>>
>>151857566
Du lär troligen ha munherpes innan det. De flesta har det.
>>
>>151857586
aa där fick du mig jag bicear av ilska för att några skämt om s-ord blev städade på ett vietnamesiskt fiskeforum
>>
>>151857566
slickade din morsas vagina och har nu herpes och mitt liv är helt cp pga det
>>
>>151857630
>>151857582
>>
>>151857630
Ja uppenbarligen. Det är lika uppenbart som att alla som brevade clowngrodan inte satt och skrattade åt saker utan faktiskt var upprörda om man ska dra en jämförelse.
>>
>>151857607
aldrig hört, däremot har jag träffat norrländska sv hos som även de har en grej för grov norrländska
>>
>>151855831
Jag är person 2
>>
>>151857680
enda som inte var sant var att jag faktiskt skrattade lätt, inte garvade
lustigt hur säker du är på att det är "uppenbart" dock, nästa brev är väl något där du måste få sista ordet och kommer anklaga mig för att kåpa eller något
kommer skratta åt det också
>>
>>151857586
>>151857627
Läskigt
>>
>>151855828
det kommer vara jag också
>>
>>151855828
>>151857827
Sambögande.
Detta hände inte, det är en påhittad berättelse av matgeekpedofilen som måste svara på sig själv för att ingen annan är dum nog för att göra det.
>>
>>151857727
Fråga dina SV HO kompisar vilka dialekter de är svaga för. Kan lova dig att du som Norrländsk TJVR knüllar starkt i cuckholm medans den GÖTISKA TJVREN knullar dina SV HO!
>>
>volvospionen dömd till tre års fängelse
Undrar vad volvo hade som var så känsligt.
>>
>>151857881
>som måste svara på sig själv för att ingen annan är dum nog för att göra det
ironin framgår verkligen inte för rapportus
>>
>>151857092
Norrländska universitetstjejer tycker också om att bli kallade för hora när man plöjer domoch håller dom kring halsen
t. Sexhavare
>>
File: maxresdefault-2.jpg (98 KB, 1280x720)
98 KB
98 KB JPG
>>151857881
Du genomskådade mig igen!
>>
>>151857918
>börjar omedelbart sjuda om kungen rapportus
Du är så genomskinlig, pekar ut dina samböganden och lajv varje gång.
>>
Jag fattar inte vad det är för fel på mig... Har alltid haft svårt att få vänner, både i skolan och jobbet. Känner mig osynlig. Ofta "glömmer" folk att bjuda med mig och jag blir sällan inkluderad i diskussioner. Fattar att det är mig det är fel på men blir tokig för jag förstår inte varför. Jag misstänker att det är för att jag ser lite sur ut när jag är avslappnad i ansiktet men borde vara något mer?
Blir ärligt talat rätt ledsen när jag tänker på det.
>>
>>151857963
ta ditt liv cargopedofil
>>
>>151857979
gangstakling
>>
>>151857917
>Allt för 23k
Vilken jävla förlorare
>>
File: 1628492232650.png (2 KB, 131x52)
2 KB
2 KB PNG
>>151857881
fel
>>
>>151857979
folk skiter i mig för jag är cp i skallen, tystlåten av mig och ful vilket gör att folk inte litar på det jag säger
>>
>>151857917
Läs artiklarna. Det var inte pga volvo han blev dömd utan de andra företagen han jobbade för.
>>
>>151858047
>4 minuter
Fan vad långsam du är på att fotoaffära
Ta ditt liv Biancus Cargobyxovich
>>
Varför lär svennar sina barn att bara man är snäll mot folk är de snälla tillbaks?
>>
>>151857979
https://www.youtube.com/watch?v=ICmGXnC6Axs
https://www.youtube.com/watch?v=P8E6cp-QgYA
>>
>>151858058
Säger bara att han lämnat info om volvo cars och scania
>>
>>151858050
Check på ful antar jag. Är väl introvert men tystlåten skulle jag inte beskriva mig som.
>>
>>151857903
har inga sv ho-kompisar, bara sv ho-knullkompisar
>>
File: 1601534937396.png (847 KB, 800x3441)
847 KB
847 KB PNG
Jag är en tystautist och mitt liv är cp på grund av det.
>>
>>151858275
jag är för cp i skallen för att förstå allt som är under IQ-testet
>>
>>151858159
Jag lärde mig det här som barn och mitt liv är helt CP pga det
>>
https://www.youtube.com/watch?v=wcE4oUN4L_k
Min fru Botan slaktar folk i närstrid
>>
>>151858384
https://files.catbox.moe/l7whxj.webm ;3
>>
File: 1616016275479.gif (1.88 MB, 200x273)
1.88 MB
1.88 MB GIF
God morgon, jag lider i MexiKÅP
>>
https://twitter.com/AhmadOnle/status/1438086306945507328
>>
File: 1606097795316.png (135 KB, 466x385)
135 KB
135 KB PNG
>Hittills har 7 047 683 personer fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 82,5 procent av befolkningen (16 år och äldre).
>Av dessa har 6 252 857 fått två doser, motsvarande 73,2 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre.
Så det är typ bara blattar och incels som inte har tagit vaccinet?
>>
File: 1631092119823.jpg (41 KB, 597x519)
41 KB
41 KB JPG
>dkn städat i 2 timmar
>fortfarande stökigt och luktar gympapåse
>bananflugor i köket för jag hade glömt ett äppelskrutt i diskhon
>>
File: 1563125722179.jpg (49 KB, 552x766)
49 KB
49 KB JPG
Jag har börjat köpa Coops mjölk för att jag sparar några kronor på det.
>>
>>151858538
dricker aldrig mjölk
>>
>>151858514
Söta yogatjejer med alternativ livsstil har inte heller tagit det
>>
File: 1474319156030.png (202 KB, 336x382)
202 KB
202 KB PNG
>>151858384
Grundad
>>
>>151858514
>Så det är typ bara blattar och incels som inte har tagit vaccinet?
Japp.
När jag tog andra dosen så var kön utanför enorm, fick stå i typ 45 minuter och vänta trots bokad tid.
Men alla, ALLA i kön var svenskar. Inte en enda utlänning.
>>
>>151858538
skällde ut en sv ho för att hon gjorde det istället för att köpa norrmejerier
>>
File: 55mxlnb0yox41.png (91 KB, 1000x1700)
91 KB
91 KB PNG
>>151858514
>151858514

vill inte sd nu ha vaccin passport grej?
>>
Varför insisterar svennar på att leva så länge? Dör man av fakking coronaviruset är man ändå nära döden, skit i vaccinet
>>
File: E_PbPL_VcAMD4Gs.jpg (1.07 MB, 1377x2000)
1.07 MB
1.07 MB JPG
>>151858384
lejonho är cool
>japsare som spelar FPS
trodde inte de kunde spela sånt
>>
>>151858570
känner ingen smakskillnad.

3 liter coop mjölk för 29kr vs 3 liter norrmejerier för 37
>>
File: 1600351971305.jpg (28 KB, 650x366)
28 KB
28 KB JPG
>>151858599
>vill inte sd nu ha vaccin passport grej?
de har inte tagit ställning
>>
Studier och forskning har visat att en persons ålder och energi bestäms av ögonbrynen oavsett om han är gammal eller inte, och resten av hypoteserna är alla lögner Tro inte på ord från någon som dessa djur i Sverige som avgör en persons ålder efter färg på huvudet hår skägg och k
>>
File: 1579035624765.png (84 KB, 224x225)
84 KB
84 KB PNG
>vill inte sd nu ha vaccin passport grej?
>>
>>151858641
principsak att inte stödja sörlänningsjuden
>>
>>151858647
källa?
>>
>>151858717
https://www.svt.se/nyheter/har-ar-partierna-for-och-emot-vaccinpass
>>
>>151858514
Haha vad i helvete
>>
File: 2021-09-15-154116.png (501 KB, 734x457)
501 KB
501 KB PNG
I C A
C
A

https://www.youtube.com/watch?v=AVk7G_jqU0U

v.36 catchup
>>
Daglig påminnelse att du får permanenta ryggskador av att ha plånboken i bakfickan
>>
>>151858514
se så nu ska du ta din tredje dos anon!
>om 4 veckor
hehe dags för 4e dosen nu ta snabbt
>>
Vi i det orientaliska samhället, honan, vill vara med hanen, men här i Sverige är hanen av inget värde, och efter att ha genomfört lite forskning, studier och kontakter har vi känt orsaken, och denna anledning är farlig som gör att kvinnor och honor bryr sig inte, man och man
>>
>>151858768
Har bara mjukisbrallor så plånboken är i innerfickan på min jacka.
>>
File: 1527553234423.jpg (178 KB, 697x665)
178 KB
178 KB JPG
>>151858768
Har ingen plånbok
>>
>>151858768
får jag det? konstig anklagelse
>>
Orientalisk hona och europeisk man är det finaste som finns
>>
>>151858768
jag har cargobyxor
>>
>>151858768
>plånboken
Har ingen. Har bara mitt bankkort i facket bak på mitt mobilskal.
>>
Vad fan är det här på riktigt?
>>
>>151858863
>mobilskal.
Emma...
>>
>>151858890
svara på frågan
>>
Typ alla på mitt thaiboxningsgym är emot vaccinet och vi är majoritet svenskar. Aktiva och vältränade människor är nog i regel mer anti covidvaxx är nbögar och tjockisar
>>
>>151858890
ser ut som en fälla eller skafferi
>>
Tror ni det blir civil krig i Sverige i vår livstid?
>>
>>151858890
svara då
>>
>>151858890
ser ut som en fälla för vildvin
>>
File: E_FxQAMQxsv.jpg (60 KB, 488x740)
60 KB
60 KB JPG
>>151858890
Fodermekanism för vilt, för vildsvin skulle jag gissa.
T. vetare
>>
>>151858929
hade heemat er allihopa
>>
>>151858929
Du thaiboxar inte
>>
>>151858978
Hade dödat dig med en enda spark
>>
>>151858929
Synd att fetton klarat av covid så bra som de har. Hade varit kino ifall... de klarat det mindre bra.
>>
>>151858929
För att ni mongon dyrkar Rogan
>>
>>151858986
Okej tack för info
>>
>>151856107
Nej för i drömmen sprang jag därifrån
>>
File: 1617449080902.jpg (537 KB, 676x1000)
537 KB
537 KB JPG
>>151858974
Breva inte skräpupplösningar
>>
>>151858994
tror på dig favä.
>>
>>151859017
Ja det stämmer nog favä
>>
>>151859055
gomenasai
>>
>>151858940
Ja. Om inget görs åt judarna och problemen de skapar.
>>
>>151858850
d1a
>>
>>151858994
Inte han men SNÄLLA kom till Allstars inne i stan så ska jag bokstavligen slå dig sönder och samman så att du aldrig kan breva i tråden igen. Vi kan lajvströmma det inför /heem/ om du vill. Jag kommer bryta vartenda ben i kroppen på dig. J/N? Jag är där måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar. Har bättre saker för mig på fredagar. Kom till Allstars om du vill gå några rundor mot mig. Jag kommer heema dig så hårt att du slutar vara en vidrig spammare. Erbjudandet kvarstår och vi kan lajvströmma det. Som sagt, inte i Minecraft utan i ringen. Snacka inte skit om du inte ens tränar MMA och inte ens vågar slåss mot mig. Jag har kört regelbundet i snart 4 år och skulle totalt stampa sönder dig
>>
>>151858907
Måste ju ha det nu när varenda jävla mobil har glasbaksida. Halt och värdelöst skit. Så har ett skal av hårdplast med lite gummi för grepp runt den.
>>
>>151859017
>mbv att detta är ett bögbrev
>>
>>151858929
>>151859017
>>151859014
>>151858986
>>151859025
>>151858978
>>151859105
>>151858994
>>151859059
>>151859079
Slutar du aldrig samböga och hitta på historier? Du är pinsamt genomskinlig, matgeekpedofilen
>>
>>151859090
Vad har judarna med saken att göra? Knappast dom som kaosar i förorterna
>>
>>151858929
Hade heemat sönder dig
>>
Foonderar på att köpa Xbox series S så jag kan spela NHL.
>>
>>151859129
*pruttar i din mun* owo
>>
>>151859129
Sjukt hur han kan sitta och bara hitta på saker
>min fv
>mitt thaiboxgym
>mitt jobb
>>
>>151859129
Ta dina mediciner transus. Kan börja ställa tusen frågor och säga något som är minimalt höger också? Anklagar du mig för att vara frågecucken då? Ser du frågecuckens brev nu? Var är han? Pluggar han på bra nu? Är han här under kontorstid? HALLÅ?
>>
>>151859169
Hade garanterat slagit sönder dig din lilla pissluffare
>>
mitt bice luktar prutt yalla svenne ät upp
>>
>151859148
Bajsbete från en äcklig jude.
>>
>>151859169
Bevisa det
>>
>>151859148
(((Vem))) tror du ligger bakom invandringen?
>>
>>151859199
>Anklagar du mig för att vara frågecucken
Behövs ingen anklagan, alla vet redan att du är det för att du är pinsamt genomskinlig
Ta ditt liv Biancis Matgeekcargobyxovich
>>
>>151858907
Trodde alla hade mobilskal. Mobilen går ju i tusen bitar annars om man tappar den typ 3 cm. Min Ajfån dog så.
Kör bild relaterad på min S21a nu. Överlevt två tapp i marken på fyllan. Inte ens en repa favä.
>>
File: 1620216569890.jpg (129 KB, 1000x1183)
129 KB
129 KB JPG
kan det vara så att jag inte är så smart som jag tror och egentligen är dum i huvudet?
>>
>>151858890
Det är en åtel, varför skulle det inte vara på riktigt?
>>
>>151859129
Dreglet rann ut ur mongobögens käft medan han frenetiskt knappade in brevet på tangentbordet. Klockan var 20:16 en vanlig onsdagskväll men tid och datum spelade mindre roll i mongobögens liv. Han satt i vanlig ordning framför datorn i det smutsiga rummet, mörklagt och persiennerna fördragna, den enda ljuskällan utöver datorskärmen den öppna mikrovågsugnen. Mongobögens halvätna middag bestående av en färdiglagad kyckling-jakob som hans mor hade lämnat i den senaste matleveransen stod som bortglömd bredvid honom medan han med sina små ögon pressade i koncentration satt och stirrade på meddelandet som ploppat upp på skärmen. "dkn ingen kuk att suga och knulla"... utan animebild... hmm.. vem kan det vara... Mongobögen hade svårt att avgöra vem den söta kunde vara när det saknades en bild till... brevstilen... att läsa var nog svårt för mongobögen, han var analfabet tills han fyllde 16 och särskolan äntligen gav honom bokstävernas magi, och att kunna tyda en brevstil vart hopplöst. Men det här dög inte för mongobögen, någon söt var kåt och det här kunde vara hans chans... hans chans att få... få en fälla. mongobögen tryckte bort flikarna med transporr han hade påbörjat till dagens stundande sjuttonde runk för att knappa ut svaret.

l.. bindelstreck.. a... c... a... japp det blir bra tänkte han för sig själv medan han lyfte undan fettvalkarna och började smeka kuken... om det är laca... det här är min chans...
>>
>Paradoxs VD blev metooad
Kanske är dags för dom där hororna att sparka ut alla kvinnor från företaget och börja göra bra spel igen?
>>
>>151859206
Skulle vara kul att se dig försöka pissluffaren, hade heemat skiten ur dig
>>
>>151859171
Ska köpa en i vinter jag med favä. Min One börjar bli gammal.
>>
>>151859129
fyfan vilken duktig liten träl min farsa är åt trälberg, låt mig berätta er en liten historia som hände vid 06:30 tiden idag
>är jag, trött för att jag gymmade igår vid 22 tiden
>tänker skippa jobbet
>skickar sms till chefen
>5 minuter senare stormar farsan in i mitt rum i samma stil som om att tredje världskriget hade påbörjats
du är sen till jobbet anon snabba ryck nu kom igen
>nej farsan jag orkar inte idag
JO DU MÅSTE KOM IGEN NU INNAN DU KOMMER FÖRSENT
>herre min Gud okej
>ligger i sängen för att samla energi
>dörr öppen
>han går förbi vad 10 sekund och så går han in och ut i mitt rum, Gud vet varför
KOM IGEN ANON TA PÅ DIG NU, DU RESPEKTERAR INTE JOBBET NÄR DU BETER DIG SÅHÄR OCH KOMMER FÖRSENT

fyfan för boomers, helt sjuka i huvudet
vad är det som driver dom till att stressa och suga kuk samtidigt?
>>
>>151859239
Se >>151859105
>>
>>151858907
utan mobilskal på min kinatelefon så är den fan halare än en blöt tvål i duschen, fett dåligt designade mobiler nu för tiden
>>
File: 1631648657136.png (1.39 MB, 981x682)
1.39 MB
1.39 MB PNG
>ute och räfsar löv på kneget i nån babbeort
>tre 8/10 babbetjejer sitter på en bänk typ 35 meter bort
>hör nån skrika "eyy svenne"
>kollar mot babbetjejerna
>en av dem särar på benen och gör den där "slicka fitta" uttrycket med handen vid munnen
>vinkar lite autistiskt tillbaks
>de skrattar
>går tillbaks till räfsningen med stånd
>efter tio minuter så ser jag de resa sig och gå mot innergårdens utgång
>dom går förbi mig
>en av dem slår till mig på röven och säger "älskar svennar som dig jao"

Kom precis hem och runkade som ett djur till min upplevelse
>>
>>151859248
Generellt brukar det väl vara att de smarta tror att de är dumma och omvänt för de som är pantade.
>>
>>151859248
jag har fruktat det scenariot stora delar av mitt liv, att man inte är speciellt smart alls eller rentav dum och bara har storhetsvansinne
>>
>>151859344
Pissluffarkåp favä
>>
>>151859334
Borde jappat dom
>>
File: 1606876352838.png (1.21 MB, 1080x1080)
1.21 MB
1.21 MB PNG
Vesuvio till middag
>>
drömmer om att ta över världen och slakta mina fiender (matgeekus)
>>
>>151859292
Grundat. Har Switch o PC. Räcker egentligen men vill köra NHL o EA-hororna vägrar släppa skiten annat än till Xbox o PS... nåja. Väntar till svarta fredagen o köper en med lite rabatt.
>>
>Dampus får frispel och spa spamma pastor igen
Men kom igår, inte sjuder han inte.
>>
>>151859263
Hade sparkat sönder dina ben och heemat sönder hela ditt ansikte med armbågar
>>
>>151859371
Förmodligen, ja.
>>
File: 1627921286031.png (5 KB, 422x226)
5 KB
5 KB PNG
>>151859334
>en av dem slår till mig på röven och säger "älskar svennar som dig jao"
>>
>>151859405
>Mamma och hennes kille har filmkväll varje Söndag
>listade ut för flera månader sedan att de köper hem gott dagen före
>börjar stjäla deras godis på lördag natt och frossar till 2d
>mamma ber mig snällt mig sluta
>aldrig.bmp
>börjar märka att hon planterar falskflagg godis för mig i skåpet jag förväntar mig det ska ligga i
>mindre och mindre godis i skåpet, kanske en påse bilar eller en snickers som mest
>ser dem äta godis på söndag kväll
>fattar att hon har ett nytt gömställe
>vecka går
>lördag natt igen
>gräver igenom alla skåpen men hittar ingenting
>GARDEROBEN!
>en skokartong som aldrig används
>1 ostbågepåse, 1 mjölkchoklad, 400g lösviktsgodis
>tar allt
>söndag
>de upptäcker hur allt är borta precis före de ska starta filmen
>hör hur upprörd killen blir
>"helt otroligt en vuxen man som stjäl godis så här"
>stormar in i mitt rum och ska skälla ut mig
>kommer in man ser hur blicken omedelbart bryts
>ruttna soppåsar i rummet som stinker, spermasockar överallt, saggat över i stort sätt hela mattan
>luktar så fruktansvärt illa i rummet att han får kväljningar och vänder om
>hör hur morsan och han grälar ett tag
>ytterdörren smäller kort efteråt och nu sitter morsan och gråter i köket
tror hon pratar med syrran sin kek.

hur har er kväll varit?
>>
>>151858705
har inte råd att ha principer
>>
>>151859394
Japp. Jag har ingen vettig pc så för mig blir det alla nya spel på den.
>>
File: 1556739804075.webm (1.7 MB, 1920x1080)
1.7 MB
1.7 MB WEBM
har inga vänner där jag bor

finns någon i mariestad?
>>
>>151859415
Kåp, skulle ha dig i ett strypgrepp innan du hann reagera
>>
>>151859334
F1H1.
>>
>>151859371
Vad tycks om https://sv.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger-effekten
>>
>>151854333
Ritsu best gril
>>
>>151859248
Får högt på iq test men är helt cp
>>
>>151859474
jag är inte nazist jag tänkte inte på att den va med
>>
>Nollningsvecka
>Lärt känna en tjej
>Fått hennes nummer
>Pratat och sms:at en del
>Går ut och klubbar tillsammans med henne och några andra från klassen
>Fått känslor för henne och tänker att äntligen kommer det hända
>Shottar tillsammans och dansar lite under kvällen
>Hon försvann efter midnatt
>Svarar inte när jag skriver
>Ringer 3 gånger utan svar
>Någon svarar fjärde gången
>En snubbe som säger "oroa dig över dig själv mannen, hon är lite upptagen nu"
>Hör henne skratta i bakgrunden och hon säger "neej var inte taskig"
Jag ger upp
>>
File: maxlol.jpg (74 KB, 1280x720)
74 KB
74 KB JPG
>>151859445
Jag hoppas för din skull att det är kopieringspasta anon. Den var roli hur som.
>>
>>151859484
Är lilabälte i bjj så hade kunnat våldta dig om jag ville
>>
>>151859474
detta men i karlstad, kom igen
>>
>>151858929
Tre månader BJJ = kan heema skiten ur alla strikingjontar
>>
File: 1626639464744.webm (2.97 MB, 848x480)
2.97 MB
2.97 MB WEBM
>>
>>151859555
vill du snacka över discord
>>
>>151859570
Han gjorde det så långsamt och fick inget heem. Måste varit en övning.
>>
>>151859555
vill du mötas i karlstad på lördag?
>>
>>151859542
Skicka bild på bältet mytus
>>
>>151859602
inte jag som skrev de
>>
>>151859529
hur många gånger har du brevat detta?
>>
>>151859602
student? sure
>>
>>151859570
Vad förväntande han sig? Att han skulle köra John Wick stilen och ta allihopa eller?
>>
>>151859627
typ
>>
>>151859639
Ser ut som övning favä.
>>
Grabbar. Kommer ni ihåg femen och hur dom var överallt förr? Men sen så började Greta protestera och så var dom som bortblåsta. Hur kommer det sig?
>>
>>151859643
du är inte en rooma stalker va?
>>
>>151859474
ugh... kungälv
>>
>>151859676
vet int ens va de e
>>
hatar studentnbögar
>>
>>151859719
perfekt, vad vill du hitta på då? hoppas innerligt att de inte är nå homobait på gång nu
>>
När börs gå upp? Nu tappa bengar.
>>
>>151859675
>Kommer ni ihåg femen och hur dom var överallt förr?
Nej.
>Hur kommer det sig?
Ingen aning.
>>
>abort är le fel för det är le mord på stackars cellklumperino fosterino :((
är det någon som faktiskt tror att Chuddusar bryr sig om någon slemmig cellklump inuti en främmande kvinnas mage?
allt handlar om bitterhet för att kvinnorna har sex och inte har sex med dem, man är bokstavligen efterbliven om man inte fattar det.
>>
>>151859675
Många grejer som kommer i media är astroturfade. Det är propaganda.
>>
hehe nu kittlar det lite i halsen
kanske skulle vaccat sig ändå

kanske ändå trevligt att dö
>>
>>151859743
nej jag skoja typ bara, ska åka förbi karlstad på lördag bara och sen på söndag förmodligen lite bara. bor typ en timma bort så
>>
>>151859602
>>151859627
Hitta frågemongot
>>
>>151859753
Jag är emot abort bara för att det är något kvinnor vill ha. Enkelt som. Mitt namn är Kocim, trevligt att råkas.
>>
>>151859334
Hur runkar man som ett djur egentligen? Och vad betyder jao? Kek
>>
File: 1625488311707.webm (2.58 MB, 1280x720)
2.58 MB
2.58 MB WEBM
>>151859676
>rooma stalker
>>
>>151859772
vafan baitad igen....
>>
>>151859753
Varför skulle man inte vara bitter om man aldrig får ha sex? Är inte incel men förstår absolut varför man mår skit och är bitter när man inte har tillgång till närhet och att doppa kuken. Förstår inte varför incels inte organiserar sig som feministerna.
>>
>>151859753
>är det någon som faktiskt tror att Chuddusar bryr sig om någon slemmig cellklump inuti en främmande kvinnas mage?
absolut inte. Samma sak gäller all jävla moralpanik på denna sida. Hur många här larpar om om de vore Kristna goda män, men samtidigt sitter de och hyllar masskjutare och skit, patetiska kryp.
>>
>>151859811
öj där har ju jag varit och pluggat en gång i tiden. stått o väntat på bussen där en hel del gånger
>>
Alla skämt åsido så känner jag att det påverkar min mentala hälsa negativt att sitta i tråden, alltså inte att jag blir deppig utan börjar tänka i konstiga banor när alla anklagar folk för att vara en och samma person, försöker kartlägga samband som inte finns och så vidare. Är nog inte bra för psyket att sätta sig in i sånt vansinne under längre perioder av isolering
>>
>>151859811
åh herrejävlar nån gick o tog videon också haha, jag gick bara o spionerade på hennes lägenhet lite. visste de fanns en till kau poster men han ville inte mötas
>>
>>151859811
vill krama om henne
>>
>>151859879
>>151859811
Män är äckliga och läskiga
>>
>>151859843
att vara kantig och inte stödja abort online gör ingen mindre sexlös
>>
>>151859879
vad såg du vid lägenheten
>>
>>151859843
de är ju oskulder på grund av att de är oattraktiva, har kass personlighet och har cp världsuppfattning. vad ska dom organisera sig för? ingen har gjort något fel mot dem förut de själva
>>
>>151859838
kanske kan mötas upp någon gång om du verkligen vill. har möe fritid
>>
>>151859932
ingenting, ville bara vara säker att de stämde att hon bodde där
hållt ögonen öppna efter henne
>>
ni minisnoppar vet inte vad lidande är

har en stor kuk men oskuld och jag fucking lider
>>
Gud vad kallt det är i min lägenhet ><
>>
>>151859986
se >>151859988
>>
>>151859948
vi kan gå o leta efter rooma om du är på? vad ska du ens göra här i karlstad?
>>
>>151859753
Hatar kvinnor enkelt som
>>
>>151859946
Du beskrev ju precis feministerna. Man organiserar sig för att göra saker bättre för sig själv.
>>
>>151859971
du borde ringa på och se vem som öppnar
säg att du kommer från tråden
>>
>>151858768
bokstavligen bara svho har grejor i bakfickan
>>
>>151860007
jo det är ju det som är hela min poäng kek
>>
>>151859998
är inte bög
>>
>>151859811
Byggd för bbc
>>
>>151860020
öhhhh jag kommer bli arresterad på fläcken om jag gör det
jag kikar hellre genom hennes gardiner eller nåt
>>
Tänker döpa min son Svante enkelt som
>>
>>151860017
majoriteten av kvinnor är feminister
pratar du nu om din boogeyman blå-håriga grovt överviktiga feminister med näsring från 2016?
>>
>>151860004
den här veckan kommer jag bara åka genom kd till örebro fram o tillbaka och hämta upp en grej på vägen hem sen
>>
>>151860064
vadå arresterad? är det olagligt att ringa på någons dörr?
>>
>>151860017
fast feministerna lyfter samhällsfrågor som de anser är orättvisa, typ att kvinnor våldtas och mördas av män till exempel. vad skulle incels lyfta, att dom är fula och cp i huvudet? vad ska nån annan göra åt det?
>>
>>151860038
Jaha?
>>
File: 1614712090239.png (1.07 MB, 1812x1283)
1.07 MB
1.07 MB PNG
>>151860060
>han ger ett falskt hopp
>>
>>151860083
grundat sissysvante :3
>>
Hur illa har jag fuckat up? afghanmaffian blir nog inte glada
>>
>>151860098
>typ att kvinnor våldtas och mördas av män till exempel
Av blattar och niggrer de själva välkomnat med öppna armar
>>
>>151860133
va?
>>
>>151860098
Legalisera prostitution. Enkelt som.
>>
>>151860133
Va?
>>
>>151860144
nja inte enbart, oproportionerligt absolut men kvinnomisshandel och kvinnomord har varit en grej även långt innan massinvandringen, även om blattar är överrepresenterade
>>
File: 1620492913904.jpg (50 KB, 481x454)
50 KB
50 KB JPG
>>151860098
>fast feministerna lyfter samhällsfrågor som de anser är orättvisa, typ att kvinnor våldtas och mördas av män
Vilka sorts män?
>>
>>151860133
vad fan är detta
>>
varför bara... inte ha sex om man inte vill riskera att få ett barn?
enkelt som
>>
>>151860133
va ?
>>
>>151860199
kbry de horor som utsatts för det har förtjänat det
>>
>seeesh
Vad menar zoomers med detta
>>
>>151860199
betydligt fler män blir misshandlade och mördade än kvinnor
>>
Kan någon breva den artikeln med sv hon som blev våldtagen i trapphuset av en hazar?
>>
>>151860229
Chuddus be like
>jag får inte ha sex och lider obeskriverligt av det varje dag till den grad att jag överväger självmord pga det
Chuddus också be like
>varför har ni sex om ni inte vill bli gravida
>>
>>151860229
Detta
>>
File: 1629744382014.jpg (90 KB, 793x540)
90 KB
90 KB JPG
>>
>>151860290
Vidrig sak att runka till chuddus
>>
>>151860249
Det är vad jag undrar
>>
haha minns ni när de skrev om kvinnliga """""incels""""" lol
>>
>>151860276
Jo, av andra män kan poängteras.
>>
Om man dricker Nocco är man nbög enkelt som
>>
>>151860294
varför behöver du göra en massa antaganden om personen jag är för att rationalisera abort? seriöst varför bara inte ha sex om man inte vill bli gravid?
>>
vad var det nu med rooma?
var hon en insta brud eller var det bara det lilla klippet från zoom?
har nån den förresten?
>>
>>151859675
vad har greta med FEM att göra?
>>
>>151860326
Är det bekräftat att florence skrev detta?
>>
>>151860249
>>151860335
Niggerlingo, zoomzooms växer upp på nätet
>>
>>151860338
mm det var i natt
>>
>>151860326
>>151860111
Frågebögens brev
>>
Jag börjar bli gammal
>>
>>151860389
kanske https://en.wikiquote.org/wiki/Florence_Nightingale
>>
Stödjer rätten att abortera kvinnor oavsätt ålder
>>
>>151860363
Oj vad triggad du verkar bli haha
>>
>>151860294
Handlar inte bara om sex, handlar om närhet men det fattar väl inte en sinnessjuk bögjude som du Stefan
>>
File: 1617669393790.webm (1.35 MB, 1280x720)
1.35 MB
1.35 MB WEBM
>>151860383
hon har ingen social media
>>
>>151860458
varför kan du inte svara på en fråga rakt?
>>
>>151860402
Vad gjorde han mot dig som fick dig att sjuda såhär mycket
>>
>>151860468
Jag fattar nog mer om sex och närhet än någon som har upplevt varken eller favä
>>
>>151860333
Ok men har du sett?
https://i.4cdn.org/gif/1631219968161.webm
>>
>>151860490
så det var bara en autists drottning? och han har hållt på i ett år nu?
>>
>>151860522
vem är det där och varför filma han och la upp?
>>
>>151860495
Va?
>>
>>151860517
Att du blev våldtagen av din styvpappa är inte ditt fel
>>
File: 51311-34555-560.jpg (46 KB, 500x500)
46 KB
46 KB JPG
är den god?
>>
>>151860490
Vem är d1a
Känns som jag missat ett jagjag
>>
>>151860578
lurpassa mer
>>
>>151860606
Gjort det i 5 år
>>
File: E9KHPCUUYAQkrKW.jpg (308 KB, 1536x2047)
308 KB
308 KB JPG
ylna....
>>
>>151860573
Va?
>>
Ny tråd?
>>
>>151860650
sida 8..
>>
>>151860650
andas
>>
Tråd ny?
>>
>>151860575
Har ätit sån förr men inte det märket, var rätt bra.
>>
>>151860650
sluta andas
>>
File: W2A4749-682x1024.jpg (107 KB, 682x1024)
107 KB
107 KB JPG
>>
>>151860674
>>151860671
Nybögen…. S.7 är tradition
>>
AAAAAAAAA JAG HATAR DIG DU FÖRSTÖR MITT LIV HÅLL KÄFTEN HÅLL KÄFTEN LÄMNA TRÅDEN JAG KOMMER DÖDA DIG
>>
>>151860722
gangstalkad?
>>
File: 1631634183496.jpg (119 KB, 1080x1350)
119 KB
119 KB JPG
>>151860722
Va?
>>
>>151860724
>>151860724
>>151860724
>>
>>151860722
kom då. döda mig. vad väntar du på? jag är här. jag är obeväpnad. kom och döda mig. gör det nu.
>>
>>151860742
nej. matgeek
>>
>>151860760
Fan vilken sexig tjej
>>
>>151860724
>>151860724
>>151860724
Sida 9 ny
>>
File: 1631651597094.png (266 KB, 320x608)
266 KB
266 KB PNG
>>151860777
Ok, hejdå
>>
File: 1484424651174.jpg (83 KB, 1020x1420)
83 KB
83 KB JPG
>>151860764
>>151860840
Den tar vi inte
>>
>>151860855
Matbane jag bugarDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.