[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 36491241_800_800.jpg (90 KB, 800x800)
90 KB
90 KB JPG
מהדורת כיפורים ודין
https://www.youtube.com/watch?v=s291xiNDN8I
ארכיון:
https://desuarchive.org/int/search/text/ISR/country/IL/type/op/
>>
>>151844782
שלום
>>
File: Sbi1EJoe_400x400.jpg (12 KB, 225x225)
12 KB
12 KB JPG
זוכרים שהייתם יוצאים על אופניים עם החברים להסתובב בשכונה ומתחרים מי יסע הכי מהר על הכביש הארוך בירידה?
>>
File: 2.png (109 KB, 564x542)
109 KB
109 KB PNG
>>151844903
לא אנון הייתה לי רק חברה אחת בכל החיים בגיל 14 או משהו
>>
File: 12.jpg (17 KB, 852x480)
17 KB
17 KB JPG
>>151844928
>הייתה לי חברה
>>
**הודעת מערכת**
היום, בכניסת הצום, הנושא יינעל למשך כל הצום.
תודה על ההבנה, ושיהיה גמר חתימה טובה וצום קל
>>
>>151844980
לא ננעל, עדכנתי את מצוות כיפור אפשר לשבת ב4צן
>>
File: 1623080420873.jpg (383 KB, 521x521)
383 KB
383 KB JPG
>>151844958
לא בקטע כזה
אנחנו היינו חברים, היא במקרה הייתה בת ואני במקרה בן
>>
>>151844999
נשמע כמו משהו של רפורמים
בטח תכף תגיד לי שנשים יכולות לשים כיפה
>>
>>151844980
**הודעת מערכת**
בהמשך להודעה הקודמת, משתמשים שיאכלו את הזרע שלהם לאחר כניסת הצום יקבלו אישור מיוחד להמשיך לדבר בנושא.
>>
>>151845032
לא רפורמים שאלתי את הקב"ה והוא אמר לי סבבה
>>
File: 1536055893.4718.jpg (649 KB, 999x662)
649 KB
649 KB JPG
שופרים זה ממש מגניב בא לי אחד
>>
>>151844903
>אתה לעולם לא תימרח על הכביש במוריה ב-30 קמ"ש לעיניי כל הכיתה שלך שוב ותחרבן במכנסיים מרוב בושה
למה לחיות
>>
>>151845176
בושה גורמת לך לחרבן במכנסיים? זה לא אמור להיות הפוך?
>>
>>151845200
זה מעגל קסמים כזה
>>
>>151845078
לגיטימי

>>151845176
בוא לחורב, אפשר לזרוק כיסאות על ערבים שנוסעים באופנוע
>>
>>151845209
כן אבל הוא בהכרח חייב להתחיל בחירבון ולא בבושה לדעתי
>>
בוקר טוב
>>
File: 1631678541749.jpg (155 KB, 1024x638)
155 KB
155 KB JPG
>>151845646
בוקר טוב תתקן את סיברפאנק
>>
>>151844999
הפפ לא פה בכיפור, יהיה כיף
>>
יש מי שלא שומר כיפור אבל בכל זאת מטיל על עצמו כל מיני איסורים?
בגדול אני עושה הכל חוץ מלאונן
>>
>>151846261
מה זה כמו שאתה הולך ברחוב מרוצף ודורך רק על כל מרצפה שלישית כאתגר?
>>
>>151846301
לא ממש, יותר בקטע של מה בכל זאת המשמעות של יום כיפור בעבור כאלה שהם גם חילונים וגם לא שומרים בכיפור
>>
>>151846399
>מה המשמעות של מועד דתי עבור אנשים שלא שומרים על מצוות דת
כלום אין משמעות מה אתה מצפה?
>>
>משרד הבריאות החל לפרסם את נתוני הנכנסים לישראל ממדינות העולם בלוח הבקרה, מהם עולה, למרבה ההפתעה כי מאז ה-1 במאי נכנסו לכאורה לארץ אנשים ממדינות אויב
>משרד הבריאות החל לפרסם את נתוני הנכנסים לישראל ממדינות העולם בלוח הבקרה, מהם עולה, למרבה ההפתעה כי מאז ה-1 במאי נכנסו לכאורה לארץ אנשים ממדינות אויב. מהנתונים עולה כי בחודש האחרון נכנס לישראל אדם אחד מאיראן, כאשר במהלך כל התקופה נכנסו בסה"כ שני אנשים מהמדינה. מלבנון, נכנסו בסך הכל 147 בני אדם, וכן מכווית נכנסו חמישה אנשים לשטחה של מדינת ישראל. מדינת אויב נוספת שממנה לפי נתוני המשרד נכנסו לכאורה 502 בני אדם, היא סוריה.
>מסעודיה, נכנסו על פי נתוני המשרד 161 בני אדם, בהם חולה קורונה אחד. גם מעיראק, נחת מאומת אחד לנגיף הקורונה, מתוך 96 בני אדם שהגיעו מהמדינה.
>נוסף על כך, מקוריאה הצפונית הגיעו חמישה בני אדם אל המדינה, ואילו מקאטר נחתו 97 מבקרים. כמו כן, 86 בני אדם נחתו מבחריין ותשעה מעומן.
>>
>>151846552
אני מניח שזה לא ישראלים
וגם 'ממדינות אויב' זה לא בטיסה ישירה נראה לי אלא בטיסות מעבר
>>
File: 1630641436268.png (230 KB, 899x1024)
230 KB
230 KB PNG
יש לי וידוי
אני מאוהב בפוני הזה
>>
>>151845011
איך הגעת למצב הזה
>>
File: IMG_20210915_110412.jpg (56 KB, 339x509)
56 KB
56 KB JPG
>>151847423
אתה לעולם לא תהיה סוס נשי
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qnxSbTRzQVc
>>
I'm calling it now:
יהיה בצום הקרוב יותר מקרי מוות/ התמותתות בגלל אנשים מחוסנים שיצומו
>>
I'm calling it now:
בחורף יהייה קר ובקיץ יהייה חם
>>
>>151848152
טייק מטומטם
>>
>>
>>151848370
I'm calling it now:
הפוסט הזה >>151848370 גיי
>>
>>151848390
קק זה אני
>>
File: YouTube.png (751 KB, 1264x711)
751 KB
751 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=JHnnD3v9Wr0
>>
אתם חייבים לי סליחה על כל הפוסטים המפגרים שלכם שקראתי
>>
>>151848577
>הצימוק הגיע לכאן 11
אחרית הימים
>>
>>151848619
מי זה הצימוק? נשמע כמו שם של רשע מאוסטין פאוורס
>>
סליחה לכל ה/ישר/ים שלא היו מבוססים מספיק להנות מהפוסטים שלי
>>
>>151848683
הומו חדש
>>
>>151848693
אני סולח
>>
>>151848577
אתה אשכרה יושב רואה סרטונים שלהם ביוטוב?
אתה צריך המלצה לערוצים מעניינים ביוטוב?
>>
>>151848775
>אתה צריך המלצה לערוצים מעניינים ביוטוב?
כן
>>
>>151848725
>אני סולח
>>
>>151848866
https://www.youtube.com/watch?v=463kgfoe3pE
>>
https://www.youtube.com/watch?v=AarOnCkf3vg
>>151848775
זה מה שמעניין אותי
אבל בלי קשר אתה מוזמן להמליץ
>>
>>151848866
לא הוא אבל מוטורהדס זה הערוץ הישראלי היחיד שאני עוקב אחריו
https://www.youtube.com/c/MOTORHEADS2K
>>
File: 1631604077828.webm (1.25 MB, 540x960)
1.25 MB
1.25 MB WEBM
>>151848577
סקס בלי אירוניה
>>
>>151848922
זקן מרשים
>>
רגע אז המחבלים בכלא צמים כיפור?
>>
>>151848922
>>151848977
>>
>>151849217
לא הם הפסיקו את הצום שלהם כי שבס כבר נכנע
>>
את מי רואים היום בצבר ?
>>
>>151850268
אותך
>>
תפסיקו לדבר על חיפה והקריות
>>
File: 1631687087725s.jpg (1 KB, 125x70)
1 KB
1 KB JPG
>>151850878
>תפסיקו לדבר על חיפה והקריות
>>
>>151850878
זה 2 המקומות שיש בישראל, כל השאר לא רלוונטי
>>
>>151849217
>הרגע הזה שמחבל ערבי הוא יהודי טוב יותר ממך
>>
File: Keyedjak168.png (258 KB, 1080x1012)
258 KB
258 KB PNG
>>151850878
>>
File: 11_1000.jpg (167 KB, 1000x383)
167 KB
167 KB JPG
>>151850878
אז נדבר על (((פריז)))
>>
אני גוי.
>>
>>151851900
זה ישר כפרה מדברים פה על ישראל
לך לג'נרל הצרפתי
>>
>>151851919
טוב
>>151851599
מה זה אמור להביע?
>>
בת דודה אמרה שהיא סולחת לי שגמרתי בפנים אבל שזה פעם אחרונה
>>
File: 1631367643594.png (187 KB, 361x319)
187 KB
187 KB PNG
>>151852069
>>
File: 10_1000.jpg (720 KB, 1000x667)
720 KB
720 KB JPG
>>151851922
(((פריז))) ישראל
לא פריז צרפת
>>
>>151852252
עבודת אלילים
>>
>>151852069
בת דודה שלי אמרה שהיא סולחת לי שגמרתי בחוץ אבל שזה יהיה פעם אחרונה
היא רוצה שאני אבטח בה שהיא לא תשתמש בזרע שלי
>>
>>151852252
פריז זה בצרפת יא דביל
>>151852193
זה
>>
>>151844903
עדיין אפשר לרכב פשוט בקטע ספורטיבי
>>
File: 1631474445177.webm (690 KB, 576x1024)
690 KB
690 KB WEBM
>>151852681
לא על זה הפוסט זה לא שאי אפשר לרכב יותר
>>
File: מרץ.jpg (421 KB, 2048x2048)
421 KB
421 KB JPG
למי שצמה כל היום, ומי שמנצל אותו לרכיבה,
למי שנושא את הילדה על הגב ולמי שנושאת תפילה,
למי שבונה על השקט כדי להתרכז בבינג', ולמי שיתחיל מחר לבנות סוכה,
איך שתבחרו לחוות את היום הזה -
לכל ישראלית וישראלי: גמר חתימה טובה.
>>
>>151852791
>ישראלית לפני ישראלי
לול
>>
>>151852823
לא אומרים ככה אומרים פשוט לכל ישראלי וזהו, יותר מקובל להגיד לכל ישראל
>>
>>151852839
אתה לעולם לא תהיה אישה
>>
>>151852791
פוסט מבוסס
>>
>>151852839
>יותר מקובל
יותר מקובל גם לא להיות אוטיסט מטומטם, תתחיל מזה
>>
>>151852871
ומה אם ימציאו דרך להחליף מין?
>>
File: 1629320532758.jpg (42 KB, 583x450)
42 KB
42 KB JPG
>>151852890
לא אוטיזם פשוט ככה אומרים
>>
>>151852907
כבר מצאו, יש ניתוחים לזה
>>
>>151852890
>לא להיות אוטיסט מטומטם, תתחיל מזה
מה אתה רוצה הוא נולד ככה
>>
>>151852996
שיעשה ניתוח לשינוי אוטיזם
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ipalHovn_Oc
>>
>>151852974
בינתיים אין כזה דבר אי אפשר להשפיע על מין של אדם
>>
>>151853016
יש כזה?
>>
>>151853041
כן, כמו שיש לשינוי מין
>>
>>151853096
אין כזה דבר שינוי מין בשביל זה צריך לפתח תרפיה גנטית מהסוג שלא בוצע בהצלחה עד היום
>>
אח... פתח תקווה... בית....
>>
>>151853154
אתה שוב טועה ומטעה חמוד
תפתח ספר
>>
>>151853028
/ישר/ זה מקום הפרסום שלי, תחפף מפה
https://www.youtube.com/watch?v=oZMQBT99jWc
>>
File: 1631301777181.webm (1.93 MB, 540x960)
1.93 MB
1.93 MB WEBM
>>151852708
>>
File: 56379128047.png (1.63 MB, 1680x954)
1.63 MB
1.63 MB PNG
>>151853228
שניכם תעופו מפה, /ישר/ זה המקום של פפ
>>
>>151853194
בא לי לעבור לשם
זה המקום היחיד במרכז שאיכשהו נראה סבבה
>>
>>151853308
גם דיי זול פה יחסית למרכז
הבעייה היחידה פה זה שאין פה חיי לילה בשיט, כאילו כלום
לי זה לא בעיה כי אנלא יוצא מהבית
אבל אם ישך חברים והכל זה בטח באסה
>>
>>151853377
אחי זה 2021 מה חברים מה אנחנו ב2004
>>
>>151853241
SEXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
>>151853391
תחזור ל/ר9ק/ יש פה אנשים נורמליים
>>
File: 1631687087725s.png (13 KB, 125x70)
13 KB
13 KB PNG
>>151853463
>יש פה אנשים נורמליים
>>
>>151853456
זה מה שאני מרגיש גם.
>>
File: 1631355944723.webm (1.25 MB, 640x360)
1.25 MB
1.25 MB WEBM
>>151853489
מה שאני מרגיש זה פיק ריליטד
>>
File: 1627839261478.webm (2.58 MB, 640x360)
2.58 MB
2.58 MB WEBM
>>151853456
>>
File: 12344.jpg (31 KB, 426x341)
31 KB
31 KB JPG
>>151853529
>>
File: 1631383718169.webm (1.43 MB, 640x360)
1.43 MB
1.43 MB WEBM
>אנון יוצא לדוג בעמק המעיינות 2025
>>
File: 1631378285402.webm (1.47 MB, 480x854)
1.47 MB
1.47 MB WEBM
>>151853610
>>
>>151853721
מה האובססיה שלך אליה
>>
>>151853748
>>
>>151853754
מה זה הטוויט המפגר הזה זה הפגנה נגד ארגנטינה מה הקשר ישראל
>>
File: 9824543.jpg (57 KB, 971x1200)
57 KB
57 KB JPG
>>151853710
>הסוף
>>
>>151853778
אם אתה חדש, נא להפסיק לשאול את פפ שאלות - אתה לא הולך לקבל תשובה הגיונית
אם אתה פפ - תטבע בשפיך
>>
אני חש בארגנטיקקות בתרד הזה
>>
אני רוצה ניתוח שינוי עיר
>>
אני רוצה ניתוח הקטנת זין
>>
>>151854776
אי אפשר אין כלי ניתוח בגודל מתאים
>>
כל מי שפגע בי ב/ישר/ שיבקש סליחה עכשיו
>>
>>151854792
במקרה שלי - יש
>>
>>151854828
זה מנוף על ספינה
>>
>>151854850
לא ספינה, אבל עקרונית אתה צודק. זו הנקודה שלי.
>>
עוד כמה שעות עוצרים את הזמן עם השופר
https://www.youtube.com/watch?v=7ePWNmLP0Z0
>>
>>151853241
https://i.4cdn.org/wsg/1631279550220.webm
>>
File: SzlxePq.png (396 KB, 823x730)
396 KB
396 KB PNG
היא רוצה סיבוב שני?
>>
File: 1549030490647.png (9 KB, 293x172)
9 KB
9 KB PNG
>>151853721
>היא כזאת Badass!!!
>>
>>151856936
קק
אחד לאחד הקומר(ים) פה
>>
אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להתנצל בפני כל האנשים שקראתי להם ימינואידים השנה, סה"כ גם אני יודע שכהנא צדק לצערי ושהשמאל לא רציונלי וחלקו אפילו פסיכי מאז שבן גוריון לא איתנו וגם הוא תכלס היה כהניסט בטחונית ולאומית, פשוט הוא לא ראה את נפילת ברית המועצות או שאר המקומות בהם קומוניזם נוסה כי זה עוד לא קרה בתקופתו, אם הוא היה חיי היום הוא כנראה היה רוצה רשת בטחון לאנשים מאוד חסרי מזל אבל עם שוק חופשי בכל מצב אחר, ואז הוא תכלס היה סוג של פייגלין פשוט לא דתי.גם ז'בוטינסקי היה כנראה מיישר קו אם הוא היה חיי היום והיה רואה את הפרעות מוקדם יותר השנה ואת האינטיפדות, או את כל הבדואים עם נשקים בנגב, הוא היה אדם מאוד אופטימי ודוגל בשוויון אזרחי אבל הוא גם ידע מתי לשים חלומות ואידיאלים בצד ולהיות הגיוני כשצריך. השנה אני אקח ממנו דוגמה ואנסה לשלב את השאיפה לצדק ושוויון עם הבנה שזה פשוט לא רציונלי להתייחס אל הערבים כאילו הם כמונו כי הם לא. לפעמים יהיה אפשר לתת להם שיוויון ולפעמים אסור לתת להם שיוויון ואם הם לא ישתנו עם הזמן יהיה צריך גם להוציא אותם מפה.
>>
>>151857259
לא קראתי
>>
File: 1618064435287.jpg (174 KB, 1192x785)
174 KB
174 KB JPG
>>151857259
>סה"כ גם אני יודע שכהנא צדק
קראתי עד לפה, סולח
>>
>>151857259
ימנואיד מטומטם
>>
>>151858158
למה אתה מגיב לעצמך אתה דביל?
>>
File: snap.png (1016 KB, 1203x679)
1016 KB
1016 KB PNG
>>151858158
זה נכנס לאוסף הקרינג' שלי
>>
>>151858458
>>151858517
זה נכנס לאוסף הסיימפאג שלי
>>
File: 1590105806577.jpg (64 KB, 758x644)
64 KB
64 KB JPG
>>151858517
>>151858727
אני סולח לך
>>
>>151844782
hello am racist. why does the jewel man have long big nozzer, does it use for the jewel female?
>>
>>151858727
למה אתה תוסס?
>>
>>151858861
כדי שתסניד
>>
File: 1.png (3 KB, 148x123)
3 KB
3 KB PNG
>>151858861
>>151858919
סולח
>>
>>151858727
סיימפאג אחותך
>>
פפ אתה תהיה פה גם בכיפור עצמו או שאתה זז?
שואל בשביל חבר
>>
File: images.jpg (10 KB, 250x201)
10 KB
10 KB JPG
אם כשכלכלת ישראל מתחזקת המשכורות שלנו גדלות אבל הכל מתיקר יותר מהר משהמשכורות גדלות מה הטעם בגידול הכלכלה?
>>
>>151858995
אני לא זז מפה עד שהמושחת מבלפור יוצא מפה.
פלסטין תיהיה חינם מהנהר ועד הים
>>
>>151859040
מוסיף בשר לקמפיין בחירות
>>
>>151859123
זה פלסטלין לא פלסטין
>>
File: 1583793027552.jpg (78 KB, 600x635)
78 KB
78 KB JPG
שעה לצום, איך אתם חוגגים את האירוע?
>>
File: me.jpg (335 KB, 1024x1365)
335 KB
335 KB JPG
"למשל, הדיל ברייקר שלי הוא נשים ימניות או קרניסטיות (נשים שמצדיקות את אכילת הבשר שלהן, ש"א), מאחר שאלו דברים שמעוררים בי סלידה קשה."
>>
File: 1631677832894.webm (2.56 MB, 640x1138)
2.56 MB
2.56 MB WEBM
>>151859259
אני אשתדל לא לעשות שיטפוסטים ליום
>>
>>151859297
מהתאמבנייל חשבתי זה עומרי לשניה
>>
>>151859259
אכלתי פרומנס בצהריים
>>
>>151859351
זה?
>>
>>151860087
יאפ
>>
File: 1620923302357.jpg (38 KB, 624x383)
38 KB
38 KB JPG
>>151860232
איך זה יחסית לפיצה רגילה
>>
>>151860856
הרבה יותר טוב
>>
>>151859351
איזה סניף? יש לי אחד ליד הבית אבל אף פעם לא ניסיתי
>>
>ביידן איחל צום קל ליהודים ברחבי העולם לרגל יום כיפור: "זמן להרהר ולבקש סליחה"
פפ תבקש סליחה
>>
>>151861743
?
>>
>>151861483
חיפה
>>
צום קל (לצדיקים שצמים לא כמוני) וגמר חתימה טובה אחים
אני מתכנן לקרוא חולית, להקשיב לקצת מוזיקה עם נשמה, ולשחק
במשחק מחשב הכי טוב ביקום
https://www.youtube.com/watch?v=251Blni2AE4
>>
File: q2JCEkq.png (25 KB, 772x207)
25 KB
25 KB PNG
צום קול וחתימה טובה
>>
>>151862278
מה פתאום כל ישראל קורסת באותו הזמן? בטח זה בנט
>>
>>151862248
אתה משחק קמפיין או סתם משחק אקראי?
>>
>>151862350
אקראי עם מפה גדולה נשמע טוב
>>
>>151862387
לוקח מליון שנה
שיחקת עם הרחבות\מודים דרך אגב? יש כמה טובים לפי מה שאנשים אומרים
>>
>>151862423
רק ה HD לא משהו שמשנה תוכן
אני לא משחק הרבה אז לא מפריע לי המשחק בסיס
>>
>>151862463
HD זה חרא לא? אין את ההרחבות הרגילות?
>>
>>151862573
רגע אני לא מדבר על ה HD החדש בסטים
המשחק הישן מ- GOG 'complete'
Heroes of Might & Magic III and its expansions: Armageddon's Blade and The Shadow of Death
והמוד HD הוותיק heroes3hd
>>
File: lfd61ps5guu01.png (3.76 MB, 1920x1080)
3.76 MB
3.76 MB PNG
>>151862643
אה הבהלת אותי לשניה
>>
>>151859040
קפיטליזם
>>
>>151862820
זה לא שהכל מתייקר בגלל הגידול בכלכלה, אלה תופעות שונות, אפשר שהכל יתייקר גם אם הכלכלה מצטמצמת
>>
File: 1366314342SSS.jpg (485 KB, 1429x1429)
485 KB
485 KB JPG
אפשר למצוא את ה/ישר/ אנון ההממוצע בתמונה של ישראל הממוצעת
>>
>>151862958
לא אמרתי שאחד גורם לשני למרות שבמקרה הספציפי של ישראל בזמן האחרון אני חושב שכן
>>
>>151862996
אה ראיתי את התמונה הזאת בכתבה המפגרת ההיא בהארץ
>>
>>151863045
בארץ זה צירוף של התייקרות כלל עולמית, רגולציה שמחמירה יותר מכל מקום אחר, פיריון עבודה נמוך שנובע מחרדים וערבים, ריכוז אוכלוסין עם תחבורה גרועה, קק"ל ומדיניות הפשרת שטחים לבניה.
>>
אני שונא 90% מהעולם הזה
>>
>>151863251
צודק אבל זה גם
>לאנשים עולות המשכורות= אני יכול עכשיו להעלות מחירים כי הם מוכנים לשלם יותר עכשיו

בכל מקרה צריך דרגולציה ועידוד בנייה בקנה מידה עצום אני רוצה שיהייו דירות במחיר שבו אתה קונה אוטו היום
>>
>>151863509
גם במיסי רכב צריך לעשות עבודה :)
>>
>>151863696
מיסי רכב זה אונס ברמה חסרת תקדים
לפחות שיתחילו מישהו ליצר מכוניות ישראליות שנוכל לקנות בלי שום מס
>>
>>151862996
>כולם מניאקים ולא מתחשבים ורשעים וצפוף ורע ואף אחד לא מכבד את האחר ולסבתא חם :((((((((
יש משהו "הארץ" בתמונה הזאת, זה במקרה מ"הארץ"?
>>
>>151862996
קק זה אני מימין ליד השיח
>>
>>151863827
>>>151863096
>>
>זה אחד הישראלים הכי מפורסמים בעולם
>>
>>151864307
מה הנקודה שלך? כל מפורסם אתה יכול לצלם פפראצי מביך שלו בחיי היומיום והוא ייראה פתטי כרצונך
>>
Start Lilienposting
>>
File: 1626362489886.jpg (131 KB, 700x740)
131 KB
131 KB JPG
>>151862248
מבוסס
>>
>>151864423
לא אוהב שהוא רושם בלועזית למטה
>>151864461
אפשר לעשות שרת /ישר/?
>>
>>151864513
>אפשר לעשות שרת /ישר/?
ברור אפשר לשחק ביחד
שיחקתי מלא הירוס עם חברים פעם, זה קומפי
>>
File: Lilian002.jpg (1.65 MB, 1510x1709)
1.65 MB
1.65 MB JPG
>>151864513
>לא אוהב שהוא רושם בלועזית למטה
then I'll keep doing it lmao
>>
>>151864778
סכיזו מבוסס
>>
File: rkgtcXd.jpg (337 KB, 831x627)
337 KB
337 KB JPG
>>151864778
לא זה יפה והכל אני פשוט אומר שזה פרט שלא אהבתי המה שפרסמת
>>151864747
זה הירוס
>>
File: zoADJfE.png (899 KB, 1283x655)
899 KB
899 KB PNG
פייגלין אומר שמקל אחד קטן נשבר בקלות אבל חבילה של מקלות ביחד קשה לשבור
>>
>>151865471
מבוסס
>>
>>151864307
אתה מתכוון "אחת" או שאתה מתכוון לבעלה?
>>
>>151865809
מקל זה זכר
>>
>>151865349
זה מוד או שזה מהתוספות?
>>
>>151865919
אתה לא מזהה שזה יחידות מוורקרפט? זה מוד וורקרפט
>>
אז כל השומרי כיפור לא פה?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KNalfaZfiw4
פייגלין חדש
>>
File: Untitled.jpg (558 KB, 1920x1040)
558 KB
558 KB JPG
>>151866448
מי ששומר כהלכתו ברור שלא
אבל יש כאלה שרק צמים ועדיין משתמשים בחשמל
>>
File: 1631303009575.png (672 KB, 939x772)
672 KB
672 KB PNG
>>151867320
>>
>>151867327
stronghold דווקא הכי פחות אהבתי

אני זוכר שתמיד שיחקתי dungeon ו tower
>>
>>151867398
עשיתי רנדום, יהיה בסדר אני בקושי זוכר משהו מהמשחק
>>
File: y7uzo0nh4iz41.png (292 KB, 435x410)
292 KB
292 KB PNG
>>151867437
תהנה
אני מכיר אנשים שמשחקים בזה מאז שזה יצא ואני בעצמי מתקין מחדש כל כמה שנים או מנסה את המשחקי המשך
>>
לאכול כוס זה שבירת צום?
>>
>>151868459
מאיפה מצאת כוס אכילה
>>
>>151868481
הוי"ו עם שורוק
>>
>>151868459
כאילו שזה רלוונטי לך יא זין
>>
>>151868557
אז נראה לי היתה לך שגיאת כתיב כי זה לא מסתדר הגיונית
>>
>>151868626
יכול להצביע על השגיאה במדויק?
>>
>>151868459
לא, אבל זו עבירה על הלכות היום (איסור יחסי אישות)
>>
>>151863509
>צודק אבל זה גם
>>לאנשים עולות המשכורות= אני יכול עכשיו להעלות מחירים כי הם מוכנים לשלם יותר עכשיו
>בכל מקרה צריך דרגולציה ועידוד בנייה בקנה מידה עצום אני רוצה שיהייו דירות במחיר שבו אתה קונה אוטו היום
בשביל זה צריך לפנות את כל הדירות עמידר ולהתחיל לבנות מגדלים ענקיים
>>
>>151868661
זה נשמע כאילו מדובר בקיום יחסי מין עם אישה
>>
>>151868958
זו אכן הכוונה במשפט.
קצת מוזר שמשפט ללא שגיאות אינו מסתדר אצלך הגיונית, אבל שיהיה
>>
>>151868942
למה לפנות פשוט לתת תמריצים לבניית מגדלי ענק עם דירות זולות וגם תמריצים לשימוש בטכנולוגיות בנייה חדשות

נגיד יש רגולציות כמו שיש עכשיו על בנייה רגילה אבל עם אתה בונה מגדל ענק עם מלא דירות לא שואלים שאלות חוץ מבדיקה בסיסית של בטיחות
>>
טוב בשעה טובה סיימתי וויצ'ר 3
משחק מעולה. יש בו הרבה דברים שגם הפריעו לי אבל אני יכול להבין איך הוא צבר כזאת כת של אוהדים בסך הכל

מה עכשיו ברנשים? שוקל אם להתחיל קינגדום הארטס שוב או משחק אחר
>>
File: st-ph-ettt2.jpg (74 KB, 474x600)
74 KB
74 KB JPG
לשניה חשבתי הם הולכים להרוג ולהחליף אותו כמו שעשו לקים בוויג'ר. אני אוהב איך שיש פרקים בסדרות טרק שמשחקים עם רעיונות מסדרות טרק קודמות ושוברים לך את הציפיות
>>
File: 08c.jpg (40 KB, 720x677)
40 KB
40 KB JPG
>>151869066
>למה לפנות
כי מלא מאזור המרכז וגוש דן זן בניינים מתפוררים בגיל של סבא שלך עם קומה עד שלוש בד"כ שתי קומות וגם אז את השטח מנצלים לא כמו שצריך, צריך במקום זה לשים שם בניין עם לפחות 6 קומות יחד עם זה לחדש תשתיות ומתחת לאדמה אפשר לשים חניון+מחסנים וזה פותר הרבה מבעיית החנייה

בכללי אין עתיד לבניינים נמוכים בעיקר כאלה מתפוררים כשמדובר על אזור שהוא לא פריפריה, במרכז חסר אדמה וכשחצי מהשטח תפוס ע"י בניינים נמוכים מלאי זקנים חרדים ומזרחים צריך להחליף את הבניין הקיים בשביל בניין שיותר אנשים יכולים לחיות בו
>>
>>151869398
אני כבר 5 שנים אומר לעצמי שאשב על זה ואסיים את ויצ'ר אבל כל פעם דוחה את זה
>>
>>151869584
אפשר גם זה, לפרק ולבנות בניינים גדולים ולתת לדיירים הישנים דירות שם בתמורה או החזר או משהו.עדיף אבל קודם להתמקד בבנייה חדשה במקומות פנויים מאשי לעשות עוד בנייה במקומות גם ככה דחוסים שאין שמה עתיד
אולי תהיה מהפכה בתחום הזה כשיהייו רכבים אוטונומיים, כשיש נהיגה אוטונומית אתה קבל לא צריך חניה ליד בכל מקום ויכול פשוט לקרוא לאוטו שלך 5 דקות לפני שאתה צריך ליסוע אז זה יעיף את בעיית החניות
>>
>>151869786
כבר* מאשר*
>>
>>151869584
למה חתול מעשן
>>
>>151869786
>עדיף אבל קודם להתמקד בבנייה חדשה במקומות פנויים מאשי לעשות עוד בנייה במקומות גם ככה דחוסים שאין שמה עתיד
אין עוד לאן לבנות בגוש דן כמעט, עכשיו בכיכר המדינה עושים 3 בניינים ענקיים והם יחד עם עוד איזה 2 בניינים אחרים היחיד באזור שמעל 5 קומות, רובם 3.
לאן תל אביב תתרחב? יש קצת מקום צפונה אבל תכף נוגעים כבר בהרצליה..

הדרך היחידה להציל את שוק בנדלן במרכז זה להתחיל מרכזים תעשייתים במקומות אחרים אבל זה קצת קשה כשאיזה 85% מהעסקים והתמג בגוש דן...
>>
>>151869786
התשתיות והכבישים שליד של הקומיבלוקס לא משהו ולא יכולים להתמודד עם כמות הביוב והרכבים הרבים שייצאו בבקרים
צריך להחריב שכונות שלמות בשביל לעשות את זה כמו שצריך
>>
>>151869632
לסיים כמות מכובדת של סייד קווסטס ואת הסיפור הראשי ושתי ההרחבות לקח לי כמעט 80 שעות זה לא נורא ממש

כשייצא העדכון לדור הבא אולי אני אחזור לסיים הכל באמת
>>
>>151870166
לא בגוש דן, תבנה איפה שהנדלן זול שאתה יכול למכור הרבה דירות בהרבה יותר זול, עזוב את האזורים הישנים הצפופים שיחנקו צריך קודם לטפל במחירים אז אפשר להתחיל לשדרג בניינים
>>
>>151870338
>לא בגוש דן, תבנה איפה שהנדלן זול שאתה יכול למכור הרבה דירות בהרבה יותר זול, עזוב את האזורים הישנים הצפופים שיחנקו צריך קודם לטפל במחירים אז אפשר להתחיל לשדרג בניינים

אתה יכול לבנות מיליארד דירות בבית שאן ודימונה,
אף אחד לא רוצה לגור שם אין סיבה לגור שם אין שם כלום אפילו חור תחת יותר אטרקטיבי למגורים.

אין שם עבודה טובה, אין מקומות לבילויים, יש שם מחסור בחנויות של מוצרים יותר ספציפיים ממה שיש ברמי לוי או מדה בעיר, אין שם אוכל טוב אם אתה לא איש שחושב שהפלאפל של איציק שאיזה בן 80 עושה לך ושם את הנזלת שלו כרכיב הסודי בפלאפל זה 10/10.

עד שלא יהיה פיתוח כמו שצריך של מקומות עבודה במתחם עסקי ומתחם מזחרי כמו שצריך מי יגור שם? מי שעובד בכור, מי שחי שם כל חייו ומי שעבר לשם ותקוע, החורי תחת האלה דורשים שתהיה לך מכונית או שאתה לא יכול להגיע לשום מקום חוץ מהמכולת של דורון שלוקח ממך 20 שקל לשישיית מים.

איך אני יודע? כי גרתי פעם בחור בצפון.
>>
>>151870637
אני לא אומר בהכרך בית שאן ודימונה אבל בהחלט שלא מקומות שבהם אין לך איפה לבנות בלי להרוס. אם תבנה מספיק ותוריד מחירי דיור מספיק בערים שיש בהן נדלן זול לבנות עליו זה יהייה מקום אטרקטיבי לפתוח עסקים ולהביא לשים עבודות
>>
תוכנית סינגפור
>>
>>151869584
להגדיל את כמות האנשים במרכז לפני שפותרים את בעיית התחבורה הולך להפוך מצב רע לגיהינום
>>
>>151870166
זה לא כזה קשה
אוסרים על פתיחת משרדי הייטק חדשים בתל אביב, הם בשמחה ינדדו למקומות אחרים מסביב לתל אביב (נגיד רמת גן), יותר להרצליה וחיפה, יקנעם, באר שבע, רחובות, יבנה. אף אחד לא אוהב לגור בתל אביב ולשלם מלא או כל יום לסוע שעתיים לכל כיוון. איפה שגדלים מרכזי הייטק מהר מאוד צצות מסעדות ואז מרכזי קניות מסביב, ואנשים שהיו צריכים להגיע למרכז כל הזמן לא יעשו את זה יותר כי יהיה להם עבודה מחוץ לתל אביב. איפה שרשמתי כבר יש כאלה אז אם פותחים משרד כבר יש מה שצריך, זה פשוט יתרחב במקום להרחיב את תל אביב.
>>
>>151871611
שוב זה לה הבעייה, הבעייה שאין מספיק בנייה בתחום הדיור והרבה מהבנייה שכן יש זה בנייה לעשירים. צריך בנייה המונית לפתור את זה כל השאר זה טריוויאלי
>>
Do they really?
https://old.reddit.com/r/israelbreedpalestine/
>>
>>151871717
זה מעגל קסמים... לא בונים במקומות זולים כי אין שם כלום ובגלל שאין שם כלום לא רוצים לבנות דיור.
אז עושים מה שאמרתי במקומות פחות צפופים מתל אביב, למשל יבנה, ואז אין סיבה לא לבנות בסביבת יבנה איפה שהרבה יותר זול מבתל אביב כי יודעים שיגורו שם אם יש עבודה באזור.
אם למשל, פשוט תבנה מלא מלא דירות באיזור תל אביב, יהיה צפוף מידי שם, אז זה בטוח לא התשובה. עוד עם מצב התחבורה ומקום לחניה, זה חסר סיכוי. חייבים להכריח (מה לעשות פה השוק החופשי לא יספיק) לבנות מחוץ לתל אביב.
>>
למה כולם פה מהצפון
יש שם רק רוסים ואשכנזים?
>>
>>151872137
Fuck off
>>
>>151872213
לא כולם מהצפון פשוט החיפאים\קרייתים מדברים הרבה על חיפה\קריות
למקומות אחרים בישראל יש פחות זהות ותרבות מקומית
>>
>>151872137
זה מזכיר לי פעם ששמאלנים ניסו למצוא מקרים שחיילים ישראלים אנסו ערביות כדי להכפיש את ישראל. אחרי שהם לא מצאו מקרה אחד של חייל ישראלי אונס ערביה הם אמרו שזה שצה"ל לא אנס אף ערביה זה הוכחה שצה"ל גזעני ולא רואה בערביות כנשים שאפשר לקיים איתן יחסי מין.
זה גזענות לאנוס ערביות אבל גם לא לאנוס זה גזענות- הגיון שמאלני
>>
>>151872463
>It once reminds me that leftists tried to find cases in which Israeli soldiers raped Arabs in order to discredit Israel. After they did not find a single case of an Israeli soldier raping an Arab, they said that the fact that the IDF did not rape any Arab is proof that the IDF is racist and does not see Arab women as women with whom it is possible to have sex.
>It is racism to rape Arabs, but neither is it to rape, it is racism - left-wing logic
I remember this, it's retarded how retarded they are
>>151872301
לא
>>
File: 1631498258728.png (200 KB, 583x490)
200 KB
200 KB PNG
מתי בצהל?
>>
>>151868459
לאכול כוס זה מעשה בטא
>>
ישראל צריכה לבני פטריות+ רובוט מניח לבנים לבנות בתים אורגניים
>>
פייסבוק.com/watch?v=390525909268380
>>
>>151873731
לא עובד כפרה זה פשוט מעביר לעמור של
/watch
>>
>>151873809
גם לי
>>
>>151873830
>>151873809
https://fb.watch/81-pTQoaCI/
>>
File: 1614447887427.jpg (57 KB, 1029x807)
57 KB
57 KB JPG
>>151873248
לא
>>
>>151873897
לא עובד
>>
File: QNftSlS.png (629 KB, 1463x729)
629 KB
629 KB PNG
>>151873897
אותו דבר
>>
>>151874170
>>151874159
כי אתם לא מחוברים
>>
Im really sorry guys if I offended any of you in my life
>>
>>151874922
thx
>>
>>151874841
מה אני צריך לעשות חשבון כדי לראות את הסרטון שלך?
>>
File: 983.png (103 KB, 340x444)
103 KB
103 KB PNG
https://youtu.be/tW6HDVdJyY4
>>
File: 7oatwNN.png (150 KB, 426x563)
150 KB
150 KB PNG
>>151875491
תהיה בריא אח יקר
>>
File: tinfoil pepe.jpg (61 KB, 640x849)
61 KB
61 KB JPG
>>
>>151875722
למה יש לו נייר כסף
>>
File: It's time to choose.jpg (127 KB, 992x584)
127 KB
127 KB JPG
מה אתם בוחרים?
>>
File: 1631736654416.png (804 KB, 992x584)
804 KB
804 KB PNG
>>151877208
פיק ריליטד, בלי מחלות לבני אדם יש אורך חיים פסיכי ואני יכול לקבל משאלות שיעזרו עם זה עוד. לעוף זה מגניב ומאוד שימושי ורוב שאר הדברים שאני יכול לרצות אני יכול לקבל במשאלות
>>
>>151877567
לעוף זה חרא, painproof עדיף.
>>
>>151877208
יש כדור שיעזור לי להתגבר על השפיכה המוקדמת שלי
>>
>>151877989
קח wish ותבקש שזה יגמר ויש לך עוד 2 גלולות
>>
>>151877208
MONEY
FUTURE
WISH
>>
>>151877989
wish pill כנראה

>>151877208
נראה לי הייתי לוקח
wish pill
money pill בשביל השקט הנפשי
ו sex appeal pill
>>
>>151878060
כסף אני לא אוהב כי אתה תלוי במשהו חיצוני, כלכלה שתספק לך דברים שלך תדע אם תתקיים ואיך תתקיים. בוא נגיד שהיו מלא טריליונרים בזימבאבוה מתישהו וכל הטריליונים שלהם לא עזרו הרבה.
עתיד אני גם לא אוהב כי זה קצת פריקי לדעתי לראות מה אתה הולך לעשות בעתיד. אנשים אוהבים אשליה שיש 'בחירה'. לראות את העתיד קצת מוציא את הטעם מהחיים אבל מצד שני אתה יכול להתעשר ככה בעקיפין (די אין טעם לקחת גלולת כסף אם אתה לוקח גלולת עתיד)
>>
>>151877208
sex disease money
>>
>>151877208
WISH
WISH
>i wish to be immortal
>i wish to see into the future
>i wish to see through walls
>i wish to fly
>i wish for infinite money
>>
סקס אפיל זאת מלכודת רצינית
בשלב מסוים אתם תאכלו את הראש על זה שכל מי שאיתכם זה בגלל הגלולה ולא באמת
>>
>>151878267
אתה לא מבין את הpremise
כל סכום שתצטרך יופיע לך בכיס
it scales with inflation
>>
>>151878318
cannot wish for any other pill effects

>>151878324
אז אני יבקש מה wish pill שהיא תואהב אותי באמת
>>
>>151878324
זה בחירה רשום, אתה יכול לכבות את זה אם לא בא לך. הדבר היחיד שאתה לא בוחר זה החסינות למחלות מין והריפוי ממחלות מין
דרך אגב אתה יכול להתעשר מזה, להציע לעשירות זיון במלא כסף לריפוי מחלות מין. אבל כן אני מסכים שזו גלולה חרא.
הגלולה של המשאלה הכי חזקה
>>
>>151878391
>i wish to be able to wish for any other pill effects
you can't beat me superpower jew
>>
File: file.png (2.69 MB, 1296x926)
2.69 MB
2.69 MB PNG
>>151874148
סופרנופוסטר מבוסס
>>
>>151874148
>>151878818
תזכיר לי מה הלך הסדרה צחקו עליו כי הוא ירד לנשים נכון?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Qrgm0i2uU2U
>>
יידוי אבנים ביום הכיפורים

ביום הכיפורים מושבתת כמעט כל תנועת כלי הרכב בישראל. במהלך השנים התפתחה תופעה של יידוי אבנים על כלי רכב שנוסעים ביום זה, ובכלל זה אמבולנסים.[28]


איך דתיים יצאו ככה
>>
File: 1608291323128.jpg (58 KB, 750x791)
58 KB
58 KB JPG
>>151879107
צריך לשבור להם את הידיים ואת הרגליים
>>
>>151879107
צריך לבטל את זה ולהתחיל ליסוע בכיפור מתוך פרנציפ. גג לתת לדוסים לחסום את השכונות שלהם לתנועה (נראה לי בחלק מהמקומות כבר עושים את זה בשבת)
>>
למישהו יש אחות חמודה שמחפשת חבר חיפאי?
>>
>>151880518
אני מחפש חבר חיפאי
>>
File: 1596056959526.jpg (290 KB, 1280x989)
290 KB
290 KB JPG
>>151877208
סקס אפיל,wish ומוות
אני יכול להפוך את עצמי לילדת אנימה ולהרוג אנשים שלועגים לי
>>
>>151881377
טראני
>>
>>151877208
Disease Immune + Money + Wish
אחד הקלים
>>
>>151882916
money טפשי אם יש לך wish
אפילו אם אתה לא יכול לבקש כסף ישירות אתה יכול לבקש דברים שיכניסו לך הרבה כסף ולהתעשר בעקיפין.
הרבה מהגלולות האלה הופכות אותך לעשיר בצורה כזאת או אחרת כך שהגלולת כסף די מיותרת.
>>
לילה טוב אנונים
>>
>>151884770
לילטDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.