[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: sandra.jpg (1.22 MB, 1373x2112)
1.22 MB
1.22 MB JPG
Barmfager utgave
Forrige:
>>148842636
>>148842636
>>148842636
>>148842636
>>
Første for bæsj, prump og TISS!
>>
Drite. Bare må det.
>>
Er uironisk flere som støtter abb nå enn bare et par år siden på /pol/

Hater denne tidslinja fåvæ
>>
File: 1621124325341.png (408 KB, 1024x576)
408 KB
408 KB PNG
>ti år senere skal vi ha en hel jævla dag hvor liksom-kommunister får ytre jeg hemningsløst om globalisme, innvandring og homsesex på skattesponset norskt fjernsyn
Nei vet du hva, jeg tror ikke jeg sjekker nyhetene, hverken på nett eller TV (Talmudvisjon) hele dagen, så går denne dygdsignaliseringen hvertfall tapt på min del
>>
File: 1626930689624.png (59 KB, 489x365)
59 KB
59 KB PNG
hvem her /autistisk/?
https://twitter.com/leafprecious
>>
>>148867935

tankar om detta?
>>
>>148867972
Tenker at siden familien hans er frimurere og at ingen har sett han så er han vel et annet sted, kanskje i en av frimurerlandsbyene i Frankrike.
>>
>>148867972
>tankar
>detta
beklager, forstår deg ikke, kan du snakke norsk?
>>
File: incel-disability.jpg (27 KB, 480x686)
27 KB
27 KB JPG
Faen gutta, endelig skjer det! Nå er det min tur å få meg uføretrygd.
>>
>>148867770
grin litt mer
>>
>>148868133
fy flåbbe! jeg slenger meg på!
>>
Arbeiderpartiet er en kult
>>
File: freedom1.jpg (449 KB, 1794x1354)
449 KB
449 KB JPG
>>148868293
Politikk har alltid vært en kult fåvæ
>>
>>148868213
Griner litt ja

Kanke noe for det
>>
Er det sant at PST sitter i tråden på 22. juli?
>>
>>148868544
pst er ikke virkelig, det er bare noe tull som noen har funnet opp, litt som busemannen.
>>
>>148868544
Kjenner jeg PST rett, er 22.juli den eneste dagen de IKKE gjør jobben sin.
>>
>>148868544
Hfbs.

I dag er pst er ubrukelig dagen
>>
>>148868700
Veldig morsom vits, men det var faktisk ingenting politiet kunne gjøre for å stoppe ABB og de visste kke hvem han var eller at han kom til å gjøre noe.
>>
>>148868133
kjeks
>>
File: 1612385479550.gif (9 KB, 100x100)
9 KB
9 KB GIF
>>148867656
Kaffen er klar, så nå er det på tide å studere litt Japansk (mens jeg hører på Jahn Teigen)
God torsdag, gutta
>>
>>148868783
>det var faktisk ingenting politiet kunne gjøre
De burde ha stanset trafikken ut av Oslo i stedet for bare trafikken inn til Oslo fåvæ. De burde også ha fått tak i reservehelikopter fra forsvaret da deres eget var på sørvis hele den sommeren. Er helt latterlig at helikoptertjenesten var fullstendig ute av drift på hele østlandet en hel sommer.

>de visste kke hvem han var
Tuller du nå? Han var jo på listene deres fordi han hadde jo handlet masse kjemikalier til å lage bomben sin med 6 måneder tidligere.
>>
>>148867770
Man kan lure på hvorfor
>>
>>148868914
>Man kan lure på hvorfor

Det er konkurranse blant fjortenåringene i å være mest mulig kantete.
>>
>>148868914
Narrativene gikk til helvete fåvæ

Kunne skapt noe finere
>>
>>148868783
De brukte evigheter på å mobilisere
De kjørte til feil øy
De kjørte en fillete liten gummijålle
Det var faktisk ingenting de kunne gjøre
>>
Can you guys tell me what this guy is saying? The guy with the østland accent and his friend afterwards
https://www.youtube.com/watch?v=u5e_cw8-e8M

> ????? sagflis i hue? De ????? angrep ikke for moro skyld.
> Åh, hvis de har noe gull, må vi nok jo slåss for å ta det ????
>>
>>148868937
Ja. Det må nok være den eneste forklaringen.
>>
>>148868937
Eldre for hvert år
>>
>>148868983
Si meg har dere
Gærningene
Fra dem
>>
>>148867697
Har vært så sykt dårlig i magen siste uka. Massevis av bæsj og gass. Spiser nesten ikke noe heller.
>>
>>148869001
Du har selvfølgelig jødisk psyop også
>>
>>148868591
eller veivesenet
>>
File: 1623620625969.jpg (54 KB, 640x513)
54 KB
54 KB JPG
>>148868983
There was a few tiny errors here and there, so I fixed all of it for you.
>Ratcliffe drasser oss ikke halve jorda rundt for ikke noe
Ratcliffe wouldn't drag us halfway around the earth for nothing
>Men uh hva om Smith har rett? Hva om det ikke er noe gull?
But uh, what if Smith is right? What if there is no gold?
>Spør dere meg så har Ratclife jugd for oss helt siden London
If you ask me, Ratcliffes been lying to us the whole time since London
>Si meg har du sagflis i hue? De gærningene angrep oss ikke for moro skyld, de skjuler noe.
Tell me, is your head full of sawdust? Those crazies didn't attack us for fun, they're hiding something.
>Åh hvis de har noe gull må vi nok slåss for å ta det fra dem.
Ah, if they have any gold we'll probably have to fight to take it from them.

What is it for? Some school assignment?
>>
>middager de siste dagene
>lørdag: tacopizza
>søndag: tacopizza
>mandag: tacopizza
>tirsdag: tacopizza
>onsdag: blomkålsuppe
>torsdag: blomkålsuppe

lager man pizza fra bunnen av så får man så mye mer mat, men jeg er så lei tacopizza gutta.
>>
>>148868983
>Ratcliffe drasser oss ikke halve jorda rundt for ikke no
>Men eh, hva om Smith har rett? Hva om det ikke er noe gull?
>Spør dere meg så har Ratcliffe jugd for oss helt siden London
>Si meg, har dere sagflis i hue? De gærningene angrep oss ikke for moroskyld. De skjuler noe!
>Og hvis de har noe gull, må vi nok sloss for å ta det fra dem
>>
File: taco-lasagne[1].jpg (125 KB, 1200x630)
125 KB
125 KB JPG
>>148869384
Lag tacolasagne istedetfor
>>
>>148869511
>fredag: tacolasagne
>lørdag: tacolasagne
>søndag: tacolasagne
>>
>>148869384
>>148869511
Lag lasagnepizzataco i stedet
>>
File: 26465509.jpg (163 KB, 2000x1333)
163 KB
163 KB JPG
>>148869607
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
>>
lassagn
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tg8Jahz6RM4
puru puru pururin
>>
>>148869694
Bare spis salat ved siden av sånn at det blir sunt
>>
>fikk epost fra kommunen om at jeg nå kan ta giftsprøyten
åssen faen har de eposten min??!?
>>
>>148869039
>>148869413
takk!!! :))

>>148869257
thanks so much! Nope, I already finished school. I'm just doing this because it's the only way I can "practice" Norwegian
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9p5qSLNPQCk
puru puru pururin
>>
>>148869740
Tacosalat*
>>
>>148869797
np np, why Norwegian tho? Relatives? General fascination?
>>
>>148869751
kommunene vet hvem som er skeptiske til å ta vaksinen. Enten har de samlet informasjon fra nettet og internettkapsler, eller så har de fått vite det av noen som har fått vite det av noen andre.
Kos deg med å være i et register, tjommi
>>
Din tanke er fri
>>
>>148869903
*tenker onde ufsøl tanker*
>>
>>148869847
Greit men da må du spise et par nutrilett sjokolader til dessert ellers blir du tjukk
>>
>>148869384
Jeg
>Fredag: Hvit pitsa med jalapeñoost, skinke og brokkoli
>Lørdag: Biff og bærnes
>Søndag: Sopprisotto med kylling og ost
>Mandag: Horepasta
>Tirsdag: Fillegris i lompe med kålsalat og majones
>Onsdag: Tako med fillegris
>Torsdag: Rester av tako med fillegris
Og hvis ikke jeg spiser opp siste biten fillegris i dag blir det pinadø fillegris i mårra og.
>>
Jeg minnes 23. juli 2001, ikke 22. juli 2011.
>>
>>148869930
Til dessert bruker jeg å spise tacoboller
>>
Hva i helvete skjedde med maarud sine baconsvor? hvor faen erflesken på dem blitt av? Jævla Maarud jødene tokk flesken av
>>
>>148869384
>fredag: biff, gulrot og brokkoli
>lørdag: biff, gulrot og brokkoli
>søndag: biff, gulrot og brokkoli
>mandag: teriyaki laks, gulrot, redikk, salat
>tirsdag: teriyaki laks, gulrot, redikk, salat
>onsdag: burger
og idag blir d laksewrap
>>
spiste en pose håff påmmfri i natt.
har ikke spist noe i dag.
får se, kanskje jeg finner meg et knekkebrød eller noe senere.
>>
QK
>>
>>148870235
HH
>>
File: 1626601695370.png (335 KB, 578x878)
335 KB
335 KB PNG
>>148870235
JV
>>
File: 1564128833966.jpg (129 KB, 1184x667)
129 KB
129 KB JPG
Forestill deg å være tvunget av sjekkelberg til å sitte her inne og passe på lmao
>>
>>148870195
Basert og skjørbukpillet
>>
>Vi har ikke gjort nok
>Vi må fortsette å kjempe
>Vi må overvåke våre borgeres liv
>>
>>148870448
Jeg ler fortsatt av hvor mye den NRK-sketsjen der avfyrte hele konservative høyre (Listhaug, Hege Storhaug, Resett, rights.no osv), og så bare noen måneder etterpå skjer dette her: https://akroma.no/document-resett-og-rights-far-hard-medfart-i-amerikansk-rapport/
>>
File: 1625542997030.webm (1.4 MB, 720x900)
1.4 MB
1.4 MB WEBM
Frokost er klar...
>>
>>148871131
jeg spiser bare pannekaker laget med morsmelk.
>>
File: honkler123.gif (1.76 MB, 2952x3047)
1.76 MB
1.76 MB GIF
>>148871060
Jeg ler av hvordan rights.no er litterært drevet av en anorektisk lesbe og Resett har en litterær transe og en annen som er jøde blant skribentene sine.
Og det er liksom disse menneskene som er ekstremister og de mest innvandringskritiske røstene i landet, det er vel uironisk fordi de er livredde for at under Sharia så blir de halshugget for degenerert oppførsel alle mann.
>>
>>148871131
>brune øyne
>>
>>148871131
Imaginiser det
>>
File: 1610400446901.jpg (308 KB, 719x721)
308 KB
308 KB JPG
>>148871131
Hvem er du, og hva du på mitt kjøkken?
>>
File: EgOEVwOX0AAnbUt.jpg (460 KB, 1536x2048)
460 KB
460 KB JPG
>>148871245
>>
File: Snapchat-1516190257.jpg (577 KB, 1440x3488)
577 KB
577 KB JPG
Aldri glem
>>
Hadde et helt jævler mareritt om at jeg var ettersøkt av politiet for en eller annen grunn. Sikkert fordi politiet stod over meg med sorte plasthansker og gikk mot meg og skremte meg med vilje og sånn på legevakten i Oslo etter at jeg drakk halvannen liter sprit. Stod sånn og kjørte i hodet mitt og synes det var morsomt. Drømte st jeg først ble banket av en gruppe vektere i en fontene, måtte løpe fra de. Fant en gruppe politi og meldte meg. Skulle visst til et fengsel i Trondheim eller noe som var helt dritt. De bare "jaja, da følger du oss men du må ha på disse også drar de frem håndjern. Kommer inn i en trappeoppgang på stasjonen også drar de frem hammere, skifter stemmen helt og sier at jeg skal plukke opp en fra bakken. Ble bare banket til døde.

Også har du dette PST greiene. Fy fsen altså. Gidder ikke tråden mer, er ikke noe gøy lengre. Vet at de overvåker meg og synes det ikke er greit. Hvertfall spesielt siden jeg ble mobbet på ungdomsskolen, banket og truet av pakkiser, fikk en paranood psykose på vgs som ødela meg helt. Nei, takk for meg dere. Skal bli en lovlydig uføretrygdet og skrive en bok istedet.
>>
>>148871372
Imaginiser å være så dum i hodet at du tror du kan legge ut videoer på Jødetuben anonymt.
>>
>>148871372
CHØDDER BLÅST TIL HELVETE UT
>>
File: E6yDwAMVkAEk0uI.jpg (185 KB, 828x1792)
185 KB
185 KB JPG
>>148871372
Bra.
>>
>>148871245
>>148871362
Så jævlig tynne de er, ikke bare beina?
>>
>>148871413
Utrolig homo brev
>>
>>148871413
Søk hjelp
>>
>>148871413
Er du han som drømte ringenes herredrømmen i går?
>>
>>148871424
>Jødetuben
>>148871480
>CHØDDER
>>
>>148871372
Men moskeer med skytebane går greit
>>
>>148871372
Det er vel uironisk opp til flere i tråden som har blitt kontaktet av politiet mener jeg.

https://desuarchive.org/int/thread/146786178/#q146808581
>>
>>148871872
Stengte fritidsklubber
>>
>>148871872
Når var sist gang det var muslimsk terror på norsk jord da? Han der guttungen som hadde limt spiker på en sprayflaske med maling?
>>
De klager på at vi er her selv med hatet. Tar heller hatet enn fjesboks kreften fåvæ

Hater dette livet
>>
>>148871962
Det er jo mange tilfeller med "risp på halsen" her, han på bussen og det på byggvareforretningen, men de blir jo erklært ikke mentalt frisk med engang de blir tatt.
Muslimsk terror vil alltid være den største trusselen.
>>
https://www.vg.no/sport/i/g0J9k5/talentet-melina-14-forbloeffer-veldig-imponerende

Tanker?
>>
File: 1625513117652.jpg (53 KB, 680x637)
53 KB
53 KB JPG
Det er kjekt å se at dere har det gøy i tråden og sånt, men dere må ikke glemme at vi er i krig med R*ssland. Vi trenger alle menn på sin posisjon. Ikke stol på din nærmeste nabo på firekanalen, det kan være en r*ssisk agent. Ikke fall for ***deres*** propaganda. Vi kan vinne dette!
>>
>>148872081
>han på bussen
Tenker du på det på trikken? Det er jo litterært 17 år siden, anon.
>>
>>148872114
kinesiske hender skrev dette brevet her
>>
>>148872114
Her i nord har vi et godt samarbeid med våre gode naboer i øst.
>>
>>148872123
Valdresekspressen ja, man glemmer fort når media tier om det.
>>
>>148872171
>>148872181
Fant r*ssisk etterretning!
>>
>>148872232
Trodde du mente trikkedrapet jeg, men er en stund siden det også. Men ser du virkelig ikke hva fellesnevneren for den kapringen og butikkstikkingen er altså?

Her skal jeg gi deg et hint:
>de hadde begge fått avslag på sine asylsøknader

Det er mao ikke muslimsk terror, løsningen er at i stedet for å gi dem gratis tak over hodet og mat på bordet i mange år før man til slutt gir dem permanent opphold uansett på grunnlag av at de har sittet i fengsel og mistet alle forbindelser med hjemlandet sitt, så burde vi sende dem bare rett ut av landet for godt.

Er fortsatt ikke overbevist om at det er muslimsk terror som er trusselen her, og ikke bare at møkkamennesker oppfører seg som møkkamennesker fordi de er sjelsfattige typer fra underlegne kulturer og med elendig genetikk fåvæ.
>>
>>148872328
>brever en skuespiller med r*ssisk bakgrunn
>>
>>148872410
Er dicaprio russisk?
>>
>>148872103
Tenker at hun forbløffer: − Veldig imponerende
>>
>>148872478
Moren hans er østtysker og var sekretær for Stasi.
>>
alt som blir skrevet her er jo bare tull!
>>
>>148872738
>norge for nordmenn
>går med hollywood-caps
>mfn
>>
>>148872769
Det var feil bilde, jeg mente denne
>>
>>148872799
magen er jo noe midt imellom en enpakke og sekspakke
>>
>>148872827
Det der er en sterk kjernemuskulatur med 15% kroppsfett.
Brev magen din neste
>>
File: tpt1s37rwyxy.png (1.69 MB, 1440x1791)
1.69 MB
1.69 MB PNG
Norge for nordmenn
.
>>
File: 929154C5072-30267[1].jpg (45 KB, 1030x687)
45 KB
45 KB JPG
>>148872769
Han burde hatt en av disse ja
>>
>>148872862
magen er en ti ut av ti. jeg er har en åttepakke. dessverre har jeg ikke lyst at du skal bruke kroppen min i propagandaen din
>>
>våkner opp
>setter meg ved kjøkkenbenken og koker vann
>blander noe hurtigkaffe i noe varmt vann i en kopp
>tenker "kanskje man skal skru på radioen, får høre hva normissene bedriver tiden med"
>KVINNER KVINNER KVINNER
>MANNFOLK DÅLIG
>MANNFOLK TERRORISTER
>MANNFOLK HØYREEKSTREM
>KVINNER BRA
>FEMINISME BRA
>HØYRE DÅLIG
>STØTT JØDENE
nei fy faen

>skrur av radioen
>>
>>148872738
Drev ikke du nasjoanon i går og skrek når noen kalte deg homo for å ha så mange bilder av menn lagret på pesen din?
>>
Mye projisering i tråden
>>
>>148872950
>våkner opp
>blander meg en proteinshake
>tenker ikke "kanskje man skal skru på radioen, får høre hva normissene bedriver tiden med"
>setter meg å blar gjennom japanske tegninger av kvinnfolk med store daier
ja fy faen
>>
>>148872950
>HØYRE DÅLIG
>STØTT JØDENE
Disse utsagnene er jo litt motstridende da
>>
File: norgefornordmenn.jpg (289 KB, 749x1047)
289 KB
289 KB JPG
hvorfor har nasjonalistanon bilder av halvnakne menn lagret på pc-en hans?
>>
>>148870051
vet ikke, kjøper kun øffer.

eller coop sin
>>
>>148871549
Fy faen for et svin.
>>
>>148873173
Hvorfor projiserer du din ekle homofili på meg? Du er helt besatt av nakne menn. Er ganske tydelig at dette er en disinfo kampamje for å sverte påstanden om Norge er for Nordmenn
>>
>>148872873
Og thai damer
>>
>>148873245
nordmenn*
>>
>>148873173
jødisk psyop for å framstille nasjonalister som frådende homsegutter
>>148873245
hold kjeft jødehomo
>>
test
>>
File: alex-laugh.jpg (99 KB, 932x1024)
99 KB
99 KB JPG
>>148873245
>DET ER EN JØDISK PSYOP!
>>148873270
>NEI HOLD KJEFT DIN JØDEHOMO, DET ER EN JØDISK PSYOP!!!

KJEKS
>>
>>148873331
Hva du ble bannlyst for?
>>
Dere er faen meg bare helt opphengt i bildene, jævla negerjævler. Svar på spørsmålet, er dere uenig på Norge for nordmenn?
>>
File: 1618828024280.jpg (105 KB, 541x768)
105 KB
105 KB JPG
Norge for nordmenn
>>
>>148873332
>>148873411
Homo, brev guttefitte
>>
>>148873434
>han fortsetter å breve tyskere
>>
>>148872950
P2?
>>
>>148873245
Liker at folk har begynt å larpe som meg lol
>>
>>148873046
du har et meget godt poeng der, fritzen.
>>
File: kampf-um-norwegen.jpg (685 KB, 640x869)
685 KB
685 KB JPG
Norge for nordmenn
>>
nårge fårr normenn
>>
>>148873495
>larpe
>lol
>>
>>148873173
>Finner opp falske brev
>>
File: 1624112260398.jpg (60 KB, 703x1000)
60 KB
60 KB JPG
>>148873046
basert
>>
>skrur på radioen
>KVINNER KVINN-
>skrur av radioen
>>
File: sweat-pepe.png (323 KB, 646x595)
323 KB
323 KB PNG
>>148873495
>n-neeei, jeg brevet ikke feil bilde ved et uhell, det er en helt annen som bare later som om han er meg
>>
File: seethingwojak.jpg (9 KB, 199x253)
9 KB
9 KB JPG
>>148873434
>>148873507
Basert

Homseanon sutrer fortsatt som vanlig >>148873173
>>
File: soy-4chan.png (125 KB, 450x540)
125 KB
125 KB PNG
>Basert
>Homseanon sutrer fortsatt som vanlig
>>
>>148873630
Se >>148873594
Vi vet det var deg, slutt å late som.
>>
>>148872950
>nei fy faen
De mener vel «fy flåbbe»?
>>
>>148873411
>Svar på spørsmålet, er dere uenig på Norge for nordmenn?
Ikke hvis de er like homo som deg, din skitstappende skinkeridende prostataprins, din balleoter, din punghest, din kuksugende karpulende rektumbrotsjende analavviker.
>>
File: Dxl5RvcW0AIOPZa.jpg (48 KB, 575x1024)
48 KB
48 KB JPG
tiden går for fort, hjelp
>>
File: 1603044838920.png (92 KB, 1200x1125)
92 KB
92 KB PNG
>>148873660
>>148873700
>Vi vet det var deg, slutt å late som.
Kjeks, sier litt om dere som brever homser her i tråden. Enten er dere faktisk etteretning som prøver å svekke nasjonalistbeskjeder eller så er dere ordentilige soyagutter.
>>
File: 1618499387716.png (153 KB, 515x453)
153 KB
153 KB PNG
Får vel begynne å breve med snublekode da så homsene i tråden slutter å larpe som meg.
Norge for nordmenn.

>>148873764
Det var ikke meg.
>>
okay, jeg er ingen av disse kranglefantene, så jeg antar det er en av dem dere klaget på i forrige tråd. da kan dere herved slutte å si at det er medsinstudenten som kverulerer
>>
>>148873819
>jeg er en så viktig person at e-tjenesten er ute etter å svekke det politiske budskapet mitt
kjeks!
er noen her som lider av litt stormannsgalskap ja
>>
kan ikke legen skrive ut medisinene mine snart, slik at jeg kan pakke teltet og greier, også bare kjøre og møte rare folk etter veien? pakker telt og kun en sovepose og soveunderlag, slik at jeg kan si "yeah i only have one, we can share tho"
>>
>>148873919
ja litt sånn veimat ja, jaja skjønner hva du mener ja. gatekjøtt, hehe
>>
File: racism.png (442 KB, 1275x861)
442 KB
442 KB PNG
>>148868937
Økt masseinnvandring og kriminalitet begått av negere og andre bæsjhuder. Man ser at man blir minoritet i egne land. Man merker at politikere bare går mer og mer mot venstresiden for hvert år.

Det er nok forklaringen hvis du hadde spurt meg.
>>
>>148873839
Overcompensating cuck
>>
>>148873839
>snublekode
Også akkurat da jeg trodde at du umulig kunne bli mer homo, så klarte du virkelig å motbevise meg. Skjønner ikke hvorfor du vil ha et Norge for nordmenn, vi får jo en helvetes befolkningskrise hvis det skal bestå av folk med din type perverse predileksjoner, din hemoroidekiler, du.
>>
>>148873983
>Økt masseinnvandring og kriminalitet begått av negere og andre bæsjhuder.
Jeg liker ingen av disse tingene og jeg hadde hoppet på hodet til en negerjævel til det knaste om jeg kunne ha kommet unna med det, men det gjør ikke at jeg støtter opp om noen jævla stormannsgal barnemorder som uironisk trodde han var tempelridder av den grunn din psykopatiske somalier.
>>
>>148873839
Du er ikke meg da, jaja
>>
File: reddit-soy.jpg (7 KB, 225x225)
7 KB
7 KB JPG
>>148874029
>Skjønner ikke hvorfor du vil ha et Norge for nordmenn, vi får jo en helvetes befolkningskrise
>>
>>148874060
Sier ikke at jeg støttet hva han gjorde, bare forklarer hvorfor noen gjør det.
>>
>>148873562

Falske?
>>148872738
>>148872765
>>148872769
>>
File: 1605821227419.png (169 KB, 1010x901)
169 KB
169 KB PNG
>>148874029
>Homokjerring kaller andre homo
>>
når jeg ser en n*zi i tråden
>>
>kommer aldri til å kjøre rundt i en jdm truck i australia med gutta
https://youtu.be/rSt5tWPaI7I
føles dårlig, mann
>>
>>148874111
Du skal være ganske skada i hodet for å støtte ABB om du hater at landet blir oversvømt av inntrengere fåvæ. Årene etter ABB så hadde vi jo uironisk en flom av nye migranter som slapp inn fordi det ble en periode der det var fullstendig tabu å være kritisk til ukritisk innvandring og multikulturalisme nettopp på grunn av ABB.
Det er så fullstendig lavpanne, folk som støtter ABB gjør det utelukkende fordi de tror det er tøft å være kantete, men realiteten er at han gjorde mer skade på innvandringsmotstanden enn noen annen i etterkrigstiden.
Ingenting du sier kan overbevise meg om noe annet.
>>
File: kiss-BydoCy9yG.gif (563 KB, 480x270)
563 KB
563 KB GIF
når jeg ser en nasse i tråden
>>
File: 1591319908867.jpg (48 KB, 701x1024)
48 KB
48 KB JPG
>>148874186
>>
>>148874186
Lett å tøffe seg bak skjermen ja
>>
Norge for nordmenn
>>
>>148874198
Hvorfor er den så liten?
Beregnet for barn?
>>
File: 1605323663605.jpg (453 KB, 1024x1024)
453 KB
453 KB JPG
>>
>>148874291
Slutt å larpe som meg homo
>>
>>148874291
og stikker som bie
>>
https://digdeeper.neocities.org/ghost/corona.html

Kilder er vedlagt, ikke tro på det media sier.
>>
>>148874315
skattenivå i japan, de lager dem mindre med mindre motorer ellers må de betale for mye i skatt
>>
Norge for feite melke mammadaier
>>
>>148874261
*knuser nazismen*
>>
File: 1626031985366.jpg (4 KB, 250x240)
4 KB
4 KB JPG
>>148874410
>>
>>148874408
dette er en beskjed jeg kan støtte.
>>
>>148874369
leser ikke dette før faktisk.no har gått igjennom det
>>
File: 1582152549064.jpg (19 KB, 219x255)
19 KB
19 KB JPG
>>148874410
*nazismer knusen*
>>
File: momy.png (36 KB, 778x512)
36 KB
36 KB PNG
>>148874408
brev denne hver dag fra nå av
>>
>familien kalte meg taper mens de lagde mat
>vet ikke jeg hørte
Sånn går dagene gutta
>>
File: 1619217179947.png (112 KB, 500x482)
112 KB
112 KB PNG
Husk
>>
Norge for normissene
>>
File: Gaindalf the Whey.jpg (9 KB, 242x208)
9 KB
9 KB JPG
>>148874559
Tren til du er sterkere enn alle tilsammen, så banker du livskiten utav dem ved neste julemiddag.
>>
File: 1546522186513.png (471 KB, 720x584)
471 KB
471 KB PNG
>>148874408
Basert.
>>
Husk: Norge for nordmenn
Ikke for negere og sojamenn, ok?
>>
File: 1614010533384.jpg (25 KB, 360x247)
25 KB
25 KB JPG
>>148874559
:(
hadde uironisk drept alle mine følelser for familien, og bare begynt å utnytte dem økonomisk.
>>
File: 1625824294033.png (928 KB, 1205x827)
928 KB
928 KB PNG
>>
>>148874559
Har du ikke kustus på kjerringa og ungene dine!?
>>
>>148874225
Basert og sannhetspillet
ABB-heltedyrkingen her på kanalen er en åpenbar psyop, bare se på hvordan det gikk med Mannshaus fåvæ
>>
>>148874621
Nei, norge for feite melke mammadaier, din jødus jødulfsen med homobrevingen din
>>
File: sean cody.jpg (145 KB, 556x500)
145 KB
145 KB JPG
Norge for nordmenn
>>
>>148874695
Sier du som brever tegneserier fordi du aldri har sett en ekte kvinne.
>>
File: 1623068699885.png (125 KB, 1104x1024)
125 KB
125 KB PNG
>>148874621
Du vil aldri bli kvinne
>>
>>148874722
Slutt å larpe som meg homo
>>
File: rip the skin.jpg (93 KB, 1000x677)
93 KB
93 KB JPG
Norge for nordmenn
>>
>skaffe uføretrygd og leve i min egen virkelighet resten av livet
God idé?
>>
>>148874747
Ikke ham men homser er jo rødpillet som faen.
De har avkledd kvinnens giftige illojalitet, og søker brorskap man kun finner blandt menn. Din broderpartner ville aldri ha sexet en neger bak ryggen din og fått barn som ikke var dine.
>>
Norge for nordm*nn
>>
>For det andre må ingen leve i den villfarelse at tankegodset som ble styrende 22. juli ble sperret inne med den dømte gjerningsmannen
>Her i Aftenposten har vi vist frem noe av det i podkasten Noen å hate, som tar for seg Phillip Manshaus radikalisering

Påminnelse om at aftenposteb mener tråden deler tankegods med abb
>>
>>148874830
Hva faen er galt med navelen hans?
>>
Tror kanskje PST har invadert tråden i dag, er vel redd fordi det er 10 siden ABB eller noe.
>>
>>148874857
Han brevet "norge for nordmenn" for mye og ble forbannet med dårlig navlegener
>>
>>148874830
er ikke homo, men skulle gjerne ha nussa den magen ja
>>
File: 1623033485329.jpg (383 KB, 1039x1036)
383 KB
383 KB JPG
>>148874815
Homser er ekle som faen fåvæ. Få mange barn heller.
>>
>>148874914
Fy fan vad bögig du är. Säkert från Oslo också.
>>
>>148874932
ingen kvinnfolk vil ha meg,
>>
>>148871905
>Tenk å kjøre brødkniven inn i mageflesket på denne feite grisen og høre han hyle som en stukken gris
Imaginiser å ha anusøyne leve gratis i sinnet ditt så mye at du fantaserer om å drepe han
Er faktisk bare veldig patetisk fåvæ
>>
File: somali-with-four-wives.jpg (232 KB, 1200x675)
232 KB
232 KB JPG
>Homser er ekle som faen fåvæ. Få mange barn heller.
>>
Jeg var på din side i tråden i går nasjonalistanon, men nå er du faen meg bare en turbohomo fåvæ.
>>
File: race mix stats.png (1.33 MB, 1550x1850)
1.33 MB
1.33 MB PNG
>>
>>148869862
Actually I originally picked Swedish, but the Norwegian course on Duolingo has literally at least 20x more material in Norwegian, so I switched. I guess there are a lot of autist Norwegians who really want foreigners to learn norsk
>>
>>148874932
>han tror dine barns mor vil stå trofast ved din side og ikke dolke deg i ryggen og nekte deg besøksrett til dine barn ved første og beste sjanse
>>
>>148869862
and general fascination. I'm not Norwegian at all.
>>
File: angryjew.jpg (60 KB, 474x582)
60 KB
60 KB JPG
>>148875045
Tror det er 2 elle 3 homser som later som at de er meg i tråden her. De ble veldig sur over den problematiske nasjonalismen min
>>
>>148875155
Kjeften jødehomo
>>
>>148875059
>Imaginiser å være en nordmann besatt av rasemiksing i USA
Litterært hfbs om hva amerikanere driver på med, finnes ikke rasemiksing i Norge
>>
>>148875155
>er en irriterende liten homo
>tror det er nasjonalisme vi har et problem med
Herregud du er faen meg dum i hodet ditt.
>>
>>148875305
Han er ikke meg. Jeg bruker bare snuble kode fra nå av. Alle andre bare larper som meg.
>>
>>148874815
Jaaa mann, akkurat som de baserte og rødpillede GREKERNE! De pulte ræv og sugde kuk og fant opp den VESTLIGE SIVILISASJON med DEMOKRATI og LØFTET VEKTER og ble skikkelig SVÆRE og DEILIGE så de kunne bli inspirerte til å knulle mer ræv og suge kuk i svære ORGIER og var bestevenner og LEIDE HVERANDRE gjennom gatene i ATEN når de skulle kjøpe seg noen KNÆSJE TOGAER I FRESHE FARGER og LENDEKLEDER så de kunne se bra ut i FORVMET for å se om Diogenes skulle sabotere forelesningen til Plato ved å banke den FEITE KUKEN sin og brøle for å forstyrre ham, fy faen så basert!!!
>>
Politikken, mediene og sikkerhetstjenestene mener vi deler tankegods med zionisten breivik. De mener vi er ekstreme og burde behandles som terrorister, de mener vi klatrer i mannshiarkiet og bygger ned det liberale demokratiet fra innsiden.

Er det ikke hyggelig gutta. Vi er uironisk snillere enn den fjesboka sprengere, men vi er jo pseudo-anonym og har hatt et par spergere fra miljøet med millioner.

De ser etter hevn gutta.
>>
>>148875358
Hold de ekle homsefantasiene for deg selv, neger. Norge for nordmenn.
>>
>>148875086
Kommer vel an på moren egentlig
>>
>>148875416
Å naive søte sommerbarn
Kvinner er ikke i biologisk stand til å ha integritet. Kvinnerettigheter var en tabbe.
>>
File: 1626643162778.png (2.72 MB, 1080x1350)
2.72 MB
2.72 MB PNG
>>148875305
Du din lille homo, du vil bare ha de samme diskusjonen om og om igjen. Er rart at synes de to bildene jeg brevet var "homoerotiske" i dine egne ord. Er ikke jeg som brever faktiske sopere i tråden i dag, det er deg det, så heng deg sin transe.

Norge for nordmenn
>>
Jeg gjorde min daværende jentevenn gravid sommeren for fem år siden, men så valgte hun å benytte seg av retten til selvbestemt abort.
>>
>>148875501
>Er rart at synes de to bildene jeg brevet var "homoerotiske" i dine egne ord
Denne setningen er helt uforståelig. Ro deg ned og skriv på nytt når du ikke syder av emosjoner.
>>
>>148875564
>Denne setningen er helt uforståelig.
Dyslektisk og homo? Stakkar deg.
>>
>>148875482
Kvinner er ikke det samme som menn, men det er vel ikke særlig grunn til å omfavne misantropiske forestillinger da.
>>
Er egentlig ganske bra at han homsen bruker snublekode, mye lettere å lage filter for det.
>>
>>148875632
>Dyslektisk
Den smalt i fra riktig ræv, du, her "Nordmenn skal skrives med stor N".

>Er rart at syntes de to bildene jeg brevet var "homoerotiske" i dine egne ord
Dette er ikke en gyldig setning på norsk.
Hva betyr "er rart at syntes" ?
"i dine egne ord" hva skal det bety? Mente du "med dine egne ord"?
>>
>>148875651
https://youtu.be/0g9_wfkYjfo?t=31
>>
>>148875728
>Er rart at syntes de to bildene jeg brevet var "homoerotiske" i dine egne ord
Er rart at du syntes de to bildene jeg brevet var "homoerotiske" i dine egne ord*
Hvis du ikke skjønte betydningen er du mongo.
>>
File: soy-anger.gif (52 KB, 408x384)
52 KB
52 KB GIF
>Du din lille homo, du vil bare ha de samme diskusjonen om og om igjen. Er rart at synes de to bildene jeg brevet var "homoerotiske" i dine egne ord. Er ikke jeg som brever faktiske sopere i tråden i dag, det er deg det, så heng deg sin transe.
>>
>>148875828
>i dine egne ord
>i
Det heter med din jævla mongo

>Er rart at du syntes de to bildene jeg brevet var "homoerotiske
Halvnakne menn som poserer og flekser muskler foran kamera er faen meg homo som faen, din jævla prostatasleikende skinkerytter.

Du er så langt inn i skapet at du blir pult i ræven av Aslan
>>
>>148874667
>kone
>unger
Skjer ikke
>>148874653
Men jeg er en taper. De tar ikke feil, de tør bare ikke si det til meg. Vil bort fra alt jeg har i livet fåvhæmd
>>148874606
Nei nei.
>>
>>148875828
>i dine egne ord
Tenker du på engelsk, nasjonalistanon? Jeg har lagt merke til at du ofte oversetter rett fra engelsk, sånn som du skriver Nordmenn med stor N, bruker på og i der du burde ha brukt en annen pronomen, sier ting som "ganger seg opp på meg" osv.

Er vel ganske åpenbart at du er en anglofil nyhomse som laiver som nasjonalist fåvæ. Det hele er en psyop.
>>
File: nordmannviking.jpg (93 KB, 1080x741)
93 KB
93 KB JPG
>>148875929
>Halvnakne menn som poserer og flekser muskler foran kamera er faen meg homo som faen
Mine bilder var normale, er ikke jeg som poster sopere i denne tråden sånn som du gjør. Er ikke min feil at du finner alle bilder av menn homoerotiske. Ganske rart.
>>
>>148876022
Han er ikke meg legg merke til snuble koden for helvete mongoer

>>148875501
>>148875828
Slutt å late som om du er meg for å prøve å drite meg ut
Norge for nordmenn
>>
>>148876116
>Mine bilder var normale,
Er faen ikke normalt å breve bilder av muskuløse og halvnakne menn, hva er dette for slags kop?
>>
Blir med til bunnen
>>
File: apu-confus.png (55 KB, 512x512)
55 KB
55 KB PNG
>>148875501
>de to bildene jeg brevet var "homoerotiske" i dine egne ord
Men anon.... den første som brukte ordet homoerotisk i tråden er jo deg??
>>
>>148876022
Lol, har jo forklart at jeg er er vant til å skrive på engelsk enn på norsk allerede. Er absolutt ikke anglofil, tvert imot fåvæ.
>>
File: apu-angered1.jpg (17 KB, 495x362)
17 KB
17 KB JPG
>Nok en tråd der nasjonalistanon blir trollet
Fy faen du er så jævla dum slutt å falle for agnet, det er så jævla lett å agne deg vrææææææl
>>
File: finans.png (312 KB, 536x533)
312 KB
312 KB PNG
Norge for det privatemarked.
>>
>>148876315
>er nasjonalist
>"er absolutt ikke anglofil, tvert imot"
>tenker på engelsk i stedet for på norsk
Jeg lukter en jøde.
>>
>>148876351
det folk ikke skjønner er at nasjonalistanon agner agnerne. han prøver å skape en reaksjon og dere faller for det hver gang.
han driver litterært med post-agning
>>
>>148876315
>har jo forklart at jeg er er vant til å skrive på engelsk enn på norsk allerede.
Når har du liksom forklart det? Du bare finner opp ting underveis.
>>
>utenforskap skaper tapere
>tapere er synonymt med terrorister
>terrorister blir overvåket
>overvåkede er ikke ensomme
>tapere er ensomme

Nå skjønner jeg planen til staten
>>
File: mask.jpg (27 KB, 583x616)
27 KB
27 KB JPG
>>148876441
>det folk ikke skjønner er at nasjonalistanon agner agnerne. han prøver å skape en reaksjon og dere faller for det hver gang.
han driver litterært med post-agning
>>
>>148876261
I denne tråden, refererer til hva han sa et par tråder tilbake.
>>
File: pretending-o.jpg (1.15 MB, 680x1671)
1.15 MB
1.15 MB JPG
>>148876441
>er en irriterende liten homo
>bli fortalt at han bare er en irriterende liten homo
>"LOL JEG AGNET DERE!!!! DERE BLIR AVFYRT FORDI JEG SIER NORGE FOR NORDMEN!!"
>>
>>148876575
>refererer til hva han sa et par tråder tilbake.
Jeg er bare innom tråden nå og da.... Finnes det uironisk så store autister her i tråden at de holder en diskusjon gående over flere tråder?
>>
>>148876464
Går tilbake noen tråder du.
>>
>>148876647
Se >>148876637
Så jævla viktig er det ikke å bevise noe for vilt og anonyme fremmede på internett altså, gud bedre,.
>>
>skvetter ut en pøl diare og sæd i tråden
Oj beklager, er bare slik at jeg er en "norge for nordmenn" brever
>>
norge for n'O'rdmenn
>>
>>148876755
ervind??
>>
>>148871060
>https://akroma.no/document-resett-og-rights-far-hard-medfart-i-amerikansk-rapport/
Kjeks
Her går hun anorektiske lesben i full forsvarsmodus og begynner å rable om kommunister:
https://www.rights.no/2021/05/kjemper-for-jodene-men-rapporteres-for-jodehat-og-nazistisk-tankegods/
>>
File: 1626634143738.jpg (2.75 MB, 2976x3968)
2.75 MB
2.75 MB JPG
Norge for grøt til frokost igjen
>>
File: ervin-kohn-falsk-navn.jpg (82 KB, 602x502)
82 KB
82 KB JPG
>>148876805
Visste du at Ervin Kohn ikke er hans egentlige navn? Som så mange andre jøder, så har han et personlig (les: hemmelig) jødisk navn. En kan jo undre seg hvorfor det er innebygget i kulturen deres at man ikke skal presentere seg med sitt ekte navn når man snakker med ikke-jøder....
>>
>>148876805
>>148876755
Slutt å mobbe, det er slemt.
>>
File: 1626106214872.jpg (38 KB, 232x217)
38 KB
38 KB JPG
>>148876726
>>
Norgetråden for å le av "norge for nordmenn" anon
>>
>>148877026
Er noe merkelig med hvordan du bare har følelsesfyrer og halvnakne muskelmenn lagret på maskinen din fåvæ
>>
Mobbingen av nasjoanon er bare nok et forsøk av MLA til å få han til å skrive mer tekst, så MLA kan dytte det inn i maskinlæringsmodellene sine.
>>
File: somagrøt.jpg (1.72 MB, 1500x2000)
1.72 MB
1.72 MB JPG
Norge for somagrøt til frokost igjen
>>
File: apu-fren2.jpg (92 KB, 1244x701)
92 KB
92 KB JPG
>>148876914
Norge for grøtanon er en kul type

>>148877149
Norge for soma er søt og morsom
>>
er 23 for sent til å begynne på en master
>>
Norge for en nordmann fløy nettopp over huset mitt
>>
File: somagrøt.jpg (1.75 MB, 1500x2000)
1.75 MB
1.75 MB JPG
Norge for somagrøt til rullestoljenter igjen
>>
>>148877235
Nei.
t. var 29 år da jeg fullførte masteren
>>
ALDRI GLEM
>>
Er 28 forseint starte på uni?
>>
Norge for meg
>>
Norge for de uten tenkefeil og genefeil
>>
>>148877375
>genefeil
Norge for skrivefeil
>>
>>148877411
Er idiot
Er unnskyldt
>>
Norge for drittbreving

https://strawpoll.com/x8g9r9b89
https://strawpoll.com/x8g9r9b89
https://strawpoll.com/x8g9r9b89
>>
>>148877295
hvor mye koster det å være student i måneden? har for høy formue til å få studielån
>>
File: somagrøt.jpg (1.84 MB, 1500x2000)
1.84 MB
1.84 MB JPG
Vik meg fra Norge for somagrøt til rullestoljenter
>>
>>148877491
>hvor mye koster det å være student i måneden?
Ingenting om du bor hjemme hos mamma og pappa. Studentavgiften på universtitet og høyskole er vel noe sånt som 650 kroner i semesteret (halvåret), og så må du også kjøpe skolebøker som er noen tusen i semesteret (men kan selges når du er ferdig med dem).

Jeg jobbet deltid og senere fulltid igjennom studiene mine, mistet retten til studielån da jeg ramlet bakpå med studieprogresjonen (fordi jeg jobbet, lol).
>>
File: somagrøt.jpg (1.81 MB, 1500x2000)
1.81 MB
1.81 MB JPG
ᶰnͦoͬᵍrͤeͭgͬtͣrͣaͩdͤᶰen
>>
>>148877574
vil studere på NTNU så det er 80 mil hjemmefra

Tror du det er lurt å ta noen kroner fra formuen for å betale for leie, eller skaffe seg en deltidsjobb for å dekke den? Går jobben utover studiene?
>>
Hvem er Norgeboo?
>>
*bygger opp det liberale demokratiet fra utsiden*
>>
>>148877843
Trenger godt å sove anon
>>
Kan pst vennligst sende meg vurderinger av meg slik at jeg kan sende det til nav igjen. Også den lista med alle som har fått innsyn

Takk
>>
>>148877916
>Tror du det er lurt å ta noen kroner fra formuen for å betale for leie, eller skaffe seg en deltidsjobb for å dekke den?
Du kan jo gjøre en kombinasjon fåvæ? Dumt å spise opp alt du har spart opp for å studere.

>Går jobben utover studiene?
Den gjorde det for meg, men jeg er en dumming som har begrenset kapasitet da. Jeg ble ganske forsinket i studieløpet og brukte hele 8 år på å fullføre bachelor og master. Men det sagt, så prøvde jeg å finne meg relevant deltidsjobb etterhvert som jeg kom lengre i studiet, og da var det liksom "gyldig unnskyldning" for å ikke få bra karakterer eller bruke lang tid. Hvis det ble spørsmål om det på intervjuer så sa jeg bare at jeg fokuserte mest på jobb fordi jeg har god arbeidsmoral. Og fordelen var selvsagt at da jeg var ferdig utdannet så hadde jeg jo allerede halvannet år med erfaring innenfor det jeg studerte.
>>
Kollar på utøya minnesdag
>>
>>148878287
kolla på disse i stedet
>>
File: somagrøt.jpg (1.87 MB, 1500x2000)
1.87 MB
1.87 MB JPG
.
>>
>>148878435
Dette må bli neste trådstarter.
>>
>>148877574
Vil legge til at du kan kjøpe bøker brukt billigere, men aller helst last dem ned gratis fåvæ
>>
>>148878721
https://libgen.is/ denne siden har bokstavlig talt alle bøker jeg noen gang har trengt eller hatt lyst på.
>>
>>148875406
Nå må du holde kjeft. Er ikke slik du beskriver og det vet du
>>
File: 1562555160203.jpg (63 KB, 716x632)
63 KB
63 KB JPG
>>148874255
fyfaen jeg elsker henne
>>
>>148879189
Urabe er min kone. Hold deg unna!
>>
>>148878435
I think I had that once for Christmas when I was visiting family in Norway
>>
https://www.youtube.com/watch?v=91nAyvA2epg
>>
>>148879189
Husker jeg så den animen for sånn 10 år siden.
>>
>>148879090
Men det er sånn anon. Aftenposten beskriver fenomenet ved å lese brev fra tråden, c-rex sier /pol/akkene vil stige i mannshiarkiet, pst beskriver akselerasjonisme som en strategi der rasekrig er målet, akkurat som tarrant ville ønsket og ap vil bruke voldsmonopolet mot en løst definert gruppe.

Har ikke noe å si hva vi mener eller er, her blir alle behandlet som dritt. Ingen ser dystopien, bare problemene. Problemer vi kan løse ved å anerkjenne feil i systemet ikke folkene. Er en grunn til at vi har en guttekrise på toppen av det. Men hfbs. Skal brukes maktmidler.

Du er den som ikke ser hva de tenker gjøre mot tusener
>>
>>148878435
Mangler kun det Norske banneret nå
>>
>>148877934
Den originale rullestolbreveren
>>
File: 1562693661588.png (128 KB, 323x334)
128 KB
128 KB PNG
>>148879390
Det var den første animen jeg så og det var kjærlighet ved første blikk.. sukk
>>
>>148879548
Nei.

De vil lage fine svartelister, utøve skjønn ved masseovervåkning og ikke misbruke makten. Det vet du godt
>>
>>148879648
Er det mer enn en?
>>
>>148879771
>skjønn
Ler og ler

Samme politiet som i en årekke har brutt instruksene sine med vilje og viten?

Du er godtroende og naiv.
>>
File: iroha.jpg (40 KB, 1024x576)
40 KB
40 KB JPG
>>148879679
Har blitt forelsket i mange anime jenter flere ganger i årenes løp fåvæ
>>
>>148879918
Politiet har lov til å være litt korrupt. Er snille Norge, du fortjener det sikkert hvis du havner på feil side av storsamfunnet og voldsmonopolet. Er faktisk umulig å feile i Norge med mindre du er totalt ubrukelig, noe som burde se deg kjeppjaget av politiet.
>>
>>148880031
Men hvis antallet tapere øker hvert år, forskjellene blir større og samfunnet ser det som en god ting siden tankefeil, er det ikke unngåelig at vi er på vei til et lite helvete?
>>
>>148880155
>lite helvete
For deg ja, men du fortjener det, frilaster.

Du falt av lasset, så nå jobber lasset for å kriminalisere eksistensen din, det burde forutsett før du valgte å bli taper.
>>
>>148880264
Så du sier altså at taperne må anerkjenne at samfunnet ikke ser en plass for dem og vil heller bruke makt for å fjerne deg enn å tilpasse systemet? Vil ikke det lede til mer bastante meninger og radikalisering? Trenge taperne inn i et hjørne?
>>
>>148880415
>>148880415
>>148880415
>>
>>148880411
>hjørnet
Og i det hjørnet venter mp7 og håndjern.

Ser ikke problemet.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.