[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


SNEED uitgave
>>
Ik moet veel met mensen doen en ik verlies energie help
>>
Pinches holandeses.
>>
moeder van mijn vriendin geneukt en daarna der zusje mishandeld wat een heerlijke dag gaat dit worden oetz
>>
ik vindt de multiculturele samenleving helemaal niet mislukt
>>
abortus=moord
>>
>>148865547
waarom heb je zusje ook niet gewoon geneukt en daarna de vader mishandeld?
of beide met de vader neuken?
>>
>>148865621
Dat komt omdat je een subsidie slurpende kankerturk bent.
>>
>>148865684
vader is dood zusje neuk ik zo vaak
sla die moeder ook wel eens moet kunnen
>>
stop met praten over seks en hou de draad incelvriendelijk
dank
>>
File: E5dJn9aWQAIePr6.jpg (97 KB, 750x990)
97 KB
97 KB JPG
>>148865621
ik loopt naar de strand
>>
https://www.tiktok.com/@cornevandepolll/video/6986009532853996806
>>
File: 1500655172203.png (274 KB, 575x526)
274 KB
274 KB PNG
tattas be like ja hallo mijn naam is corne
>>
File: had ik maar een biertje.jpg (137 KB, 554x1200)
137 KB
137 KB JPG
>>
File: IMG-20210722-WA0005.jpg (72 KB, 496x673)
72 KB
72 KB JPG
>>
File: 1607592290858.png (410 KB, 839x768)
410 KB
410 KB PNG
>>148865908
kk grappig, corne
>>
File: a01cb7162c_1prdv.jpg (16 KB, 600x490)
16 KB
16 KB JPG
>>148865951
bestwel he maar dit nog meer
>>
>>148865933
>kan het niet makkelijker maken
gebaseerd skeeter wijf
>>
goede dag om er bewust van te zijn dat het gedachtegoed van Anders Breivik niet verschilt van het gedachtegoed van Geert Wilders en Thierry Baudet.
>>
>>148866072
geert verschilt wel denk ik
thierry niet thierry is knettergek en levensgevaarlijk
>>
File: 1600675758562.png (845 KB, 640x622)
845 KB
845 KB PNG
>>
>>148866072
ga terug naar de vogelsite
>>
>>148866120
mossad he
>>
>>148866144
geert ook
>>
>>148866138
DIT IS BROODBUIS NU
>>
>>148866144
zou kunnen
best wel gebaseerd als dat waar blijkt te zijn oetz
>>
>>148866203
hij is een honingpottende gloeineger die voor rutte werkt
>>
https://www.youtube.com/watch?v=g51HNB5EBOk

dit is Limburgse cultuur
>>
>>148866257
en rutte werkt voor jou mongool
>>
>>148866321
>lachenderutteman.jpg
>>
3 flessen wijn op en nu is peter vertieft
>>
voel me weer eenzaam in mijn woning...

moet weer huilen
>>
>>148866517
lekker voor je maak een einde aan je leven je zult nooit gelukkig worden
>>
>>148866321
niet aardig
>>
>>148866617
zo gemeen :(
>>
File: feestelijke dubbels.jpg (62 KB, 472x472)
62 KB
62 KB JPG
>>148866666
>>
>>148866666
eventjes deze cijfertjes controleren hoor
>>
>>148866666
überprüft
>>
>>148866517
het komt wel goed <3
>>
>>148866666
How to say "Wasted digits" in Dutch?
>>
>>148866832
opkankeren
>>
>>148866832
Verspilde cijfers.
>>
File: mylife.jpg (40 KB, 535x577)
40 KB
40 KB JPG
>>148865982
>dvw geen vd die zich om mij bekommert
>>
File: giro777.png (2.39 MB, 1920x1080)
2.39 MB
2.39 MB PNG
>>148866906
maar je kan van het leven genieten. peter niet hij is in de hel
>>
bedankt voor die lieve paal gisteren, anon! :)
>>
>>148867101
graag gedaan, ik zei toch dat kontneuken best meeviel
>>
File: bff.jpg (57 KB, 759x626)
57 KB
57 KB JPG
fvd? gewoon gecontroleerde oppositie/mossad net als geert de jood
>>
NPO is extreem rechtse propaganda
>>
https://twitter.com/tomselliott/status/1418000816917594118

lmke deze seniele pedo is op een een of andere manier nog debieler dan trump
>>
overstromingen in limburg komen door hun racisme en klimaatontkenning
>>
>>148867357
goed gedenkt spuit 11 klapmongool
>>
>>148867357
HEB JE OOIT EEN DROOM GEHAD WAARIN JE UH EH UUH WAARIN UH UUUUH EEEH
>>
rutte is heimelijk een indo
>>
Cubaanse overheid deed niks verkeerd alles is de schuld van cia/sancties van AmeriKKKa
>>
>>148867307
Wie zijn deze
>>
>>148867517
bassie en adriaan
>>
File: jawel.jpg (61 KB, 1065x1065)
61 KB
61 KB JPG
>>
>>148867601
hallo sander
>>
https://www.youtube.com/watch?v=GU6YoWtFhpU
>>
>>148867708
witte incels kijken graag naar dit soort "journalisme"
>>
>>148867998
https://www.youtube.com/watch?v=ns-3MKtrDgc
>>
>>148867307
dit soort kneusjes beroof ik altijd als ze lam zijn lmke
>>
HE WASNT GOOD ENOUGH FOR HEEERRRRR
>>
shout out delta variant
>>
MIJN KLEINE MIDDELEEUWEN
>>
>>148868285
https://youtu.be/E4gnmYwhup0
>>
File: 1626945981592.png (1.31 MB, 894x1024)
1.31 MB
1.31 MB PNG
Heren, ik heb een saus nodig
>>
>>148868572
Waar vind ik een vd?
Ik ken letterlijk niemand.
>>
>>148868595
wees gewoon 185cm+,7/10+ en rijk
>>
>>148868572
grote handen incest ogen 3/10
>>
OEGROMOV
1 hour ago
Karadzic was de architect van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavie.
De bevolking tegen elkaar opzetten met propaganda /onzinpraat kon hij als geen ander.
Tegenwoordig hebben we daar de Nederlandse media voor ..
Komende tijd gaan ze de geinjecteerden tegen de niet geinjecteerden uitspelen met oorlogstermen als ; coronafront , hete herfst etc. .

5


Radical Mix Productions Fatsoen Rock
Radical Mix Productions Fatsoen Rock
1 hour ago
Door mensen angst aan te jagen, kun je mensen ze kneden tot ze zombies zijn, en niet zelf meer nadenken. Trieste bedoeling allemaal.

2


ANTONSTOOM
ANTONSTOOM
4 hours ago (edited)
BNR=MEDIAVIRUS

3


Bart De Vries
Bart De Vries
21 hours ago
Idioterie deze 'programma's,en ook nog gesponsord door de misdadige overheid,die elk grondrecht wil ontnemen van de burger.
>>
>>148868718
Ik vroeg "waar".
>>
Neeeeeee andere mensen geven voorkeur aan hun pasgeboren kinderen dan mijn seksdingen!!
>>
>>148868859
als je dat hebt gebeurt het gewoon maakt niet uit waar zolang er maar kechs zijn
>>
>>148868897
>zolang er maar kechs zijn
En waar zijn die dan?
>>
>>148868973
Mallorca
>>
>meneer u balzak hangt uit uw broek
WAAROM DENK JE DAT IK DIE KORTE SPORTBROEKEN KOOP OUDE GEK?
>>
Ik moet op mijn knieën gaan en haar voeten kussen
>>
Je zal niets bezitten en gelukkig zijn
>>
>>148868973
Overal
>>
https://i.4cdn.org/gif/1626706711147.webm
>een dochter hebben
>>
salam broeders en zusters
vandaag weer spirtuele jihad voeren tegen djinns in mijn hoofd
>>
>>148869336
dat is voor wijven die maar 1x iets dragen en weggooien en weer nieuwe kopen
mongool
>>
Dit is een automatisch door de overheid gegenereerd bericht.

Het bericht dat u heeft verstuurd heeft terroristisch kenmerken is tegen de democratische rechtsorde.

Uw digitaal krediet is met de helft verlaat. Uw voordoor is automatisch afgesloten en elke week zullen onze medische specialisten uw hersenen onderzoeken op ondemocratische gedachten.

Met vriendelijke groet,

De Klaus
>>
File: 1626949933951.jpg (52 KB, 1200x761)
52 KB
52 KB JPG
fijne Sint Breivik dag :)
>>
File: 1601603854054.png (46 KB, 645x770)
46 KB
46 KB PNG
>>148869495
>>
>>148869406
daarom ook een paar zonen die kunnen dan de eer van de familie wreken
>>
>>148869514
hij heet al een tijdje Fjotolf Hansen snapje Adolf h
>>
>>148869406
dat is haar vader
>>
ik rouw in stereo
>>
>>148867601
>FvD zijn naaaazis!
lol waarom zijn linkiewinkies zo zielig?
>>
>>148869623
https://www.youtube.com/watch?v=vu0zax6EyeY
>>
zou ze ja zeggen
>>
>Bart De Wever (N-VA) pleit voor hereniging van Vlaanderen en Nederland
BROEDERS
HET GAAT GEBEUREN
>>
>>148870639
hij is niet de koning schatje
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mSiJy3kJzPg
>>
>>148871452
man als je ziet hoe verrot roosevelt en kennedy waren en hoe dat pas na 40-50+ jaar nar buiten kwam vraag ik me echt af wat we over 50 jaar over deze pedo gaan horen
>>
>>148871213
maar zou het niet cool zijn als je met ons meedoet?
Uw wegen zullen worden gerepareerd, betere infrastructuur en beter overheidsbeheer in het algemeen enz.
>>
>>148871609
Wat is infrastructuur en overheidsbeheer waard als je geen vd kan krijgen en geen gezin kan stichten?
>>
>>148866666
>>148866832
Opkankeren kankerpool
>>
>>148871723
dit. overheid moet zich eens gaan bezig houden met vriendinnetjesinfrastructuur
als je geen huis kan krijgen kan je een sociale huurwoning krijgen
geen werk? uitkering
maar geen vd? maar doet de overheid eens daar iets niet tegen
>>
>>148871845
>als je geen huis kan krijgen kan je een sociale huurwoning krijgen
Dit werkt overigens niet in de praktijk.
>>
File: file.png (311 KB, 585x281)
311 KB
311 KB PNG
>>148871845
Gister ging een meisje opeens haar naaktfoto's naar mij sturen haha
>>
>>148871940
ja komt omdat ze allemaal naar buitenlanders gaan net als onze vdtjes
>>
>>148869684
op het nieuws is nu de herdenking van Breivik zijn top score en wie doet het "stoere" prastje tegen "le terrorisme"?
Een jonge vrouw...

Snappen ze niet dat het hoorndrager maken van hun mannen juist agressie opwekt en terroristen creeert?
>>
>>148871959
Jaloers oetz
>>
>>148869586
Best grappig
>>
>>148865621
merk er niks van in het oosten
>>
>>148865360
SNEED SQUAD
SNEED
N
E
E
D
SQUAD
Q
U
A
D
>>
File: 1487227554977.jpg (7 KB, 248x250)
7 KB
7 KB JPG
>>148871959
>>148872048
>>
>>148872112
Wat is je probleem? Zelfs David heeft een meisje en hij is letterlijk een kabouter.
>>
>>148872213
David de Pedo Kabouter, beetje kleine meisjes omploegen vieze smeerlsp!
>>
>>148871959
>>148872048
ik zou jullie gewoon aankunnen door een knietje te geven in de juwelen.
>>
>>148865521
era penal
>>
>>148872464
Sorry zei je wat? Ik hoor je niet hierboven.
>>
>>148872494
hoeveel weeg je
>>
>>148872464
Met die korte beentjes van jou kom je niet eens in de buurt, kneus.
>>
>>148872568
een elleboog dan
>>
>>148872017
hunkudinku ddodu pipuuuu koek
>>
>>148872600
Oh nee mijn bovenbeen
>>
File: 1626955942041.png (48 KB, 678x498)
48 KB
48 KB PNG
>>
>>148872742
we moeten wow verbieden
>>
>>148872112
tering ben je onironisch 166cm?
HAHA
heb je ook een kleine pik?
>>
>>148872742
waarom ben ik nog steeds niet rondgegaan met een petitie en mensen vragen om het te ondertekenen, anders pis ik ze onder zodat ze gaan kotsen? wdn?
>>
>>148872564
105, en fit.
>>
>>148872789
t. dikzak
>>
>>148872789
is nog steeds overgewicht, dikkie dik
>>
File: 45645.png (126 KB, 349x351)
126 KB
126 KB PNG
>>148872789
jochie ga eten
>en fit
je bent letterlijk botten en vel
>>
>>148872806
>>148872814
>>148872824
Ik krijg hier een beetje gemixte reacties.
>>
File: 1334650589.jpg (112 KB, 656x492)
112 KB
112 KB JPG
>>148872761
https://www.youtube.com/watch?v=YCbfaassDxA
>>
>>148872824
jovie ga godverdomme je wijf eens een keer neuken, wat doe je man godverdomme zeg
>>
>>148872841
een man van 2.04m moet tussen de 80kg en 100kg wegen erboven is over gewicht eronder is ondergewicht
>>
vrouwen deugen niet
>>
File: file.png (541 KB, 700x525)
541 KB
541 KB PNG
>>148872906
Vriend, deze gast is even lang als ik en 50 kilo zwaarder. Als ik nog meer gewicht verlies dan wordt ik een plank.
>>
>>148872965
je bent letterlijk een homp vet
>>
>>148873021
is goed manliet
>>
ik ben 1.83m en weeg 52KG
>>
>>148873040
eyy faust alles goed
>>
ik ga godverdomme weer sporten, ik ben het beu, ik wil weer goede conditie hebben.
>>
File: 1626939163042.jpg (177 KB, 1618x1138)
177 KB
177 KB JPG
alle doden en mensen in het ziekenhuis hebben geen vaccin genomen
>>
>>148873113
volgende week nieuwe maatregelen
sportscholen dicht
>>
>>148873166
dan ga ik gewoon godverdomme rondrennen en alles optillen wat opgetild kan worden, kan me niet schelen
>>
>>148872965
>>148873068
Jezus...auschwitz gevangen hadden nog meer vlees op hun lichaam dan jij.
>>
>>148873211
lmke gewoon random oma op straat op tillen
>>
>>148873278
ik kan niet aankomen
>>
File: 1626956851348.png (305 KB, 602x505)
305 KB
305 KB PNG
neem het gewoon
>>
File: 1491228611973.png (22 KB, 205x246)
22 KB
22 KB PNG
>>148872764
>>
File: 1626955629721.png (571 KB, 1020x1150)
571 KB
571 KB PNG
neem het vaccin wappie
>>
>>148872789
Dat is gewoon een goed gewicht als je fit bent. Ik woog vroeger net zo veel koek, ben nu 85 en fit
>>
>>148873340
>>148873402
OH NEE BEN ZO BANG NU WAT IS HET NUMMER OM MIJN PRIKKIE AFSPRAAK TE MAKEN AAAAAAAAAA IK BIBBER
>>
>>148873391
Nu ben ik ook wel benieuwd, hoeveel cm is ie?
>>
File: 8297479238649.png (110 KB, 700x573)
110 KB
110 KB PNG
ben best blij met die vaccinatie locaties. mijn kat die vijf jaar vermist was is gespot op één van die plaatsen.
nu hem nog vangen want hij is verwildert geworden..
>>
>>148873489
12-14 cm ofzo? lang(hahaha...) niet gemeten
>>
OH JA PRIKMEISJE HARDER, DIEPER, SPUIT HET IN ME, SPUIT HET IN MEEEEEE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANGGGHHHHHHHH OOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEH JAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: IMG-20210722-WA0001.jpg (259 KB, 864x1536)
259 KB
259 KB JPG
>>148873545
>>
>>148873663
lieve kat
>>
>>148873585
>lang(hahaha...)
Koek
Maar valt best mee oetz. Zoek gewoon een meisje buiten Nederland.
>>
File: ylopa6711gc71.jpg (73 KB, 720x900)
73 KB
73 KB JPG
>>148873545
>5 jaar vermist
lol die moet jou niet
>>
koemen in een 16+ meisje met papa probleempjes oetz
>>
>>148873545
Mijn kat scheet in huis, dus ik heb hem afgeschoten.
>>
>>148873845
mmmm <3
>>
>>148873820
nee we dachten dat hij meegenomen was of doodgereden. maar hij was gespot in de gemeente waar we nog steeds wonen.
misschien wist hij niet hoe hij terug naar huis moest.
OF hij was inderdaad meegenomen en zocht een weg terug naar huis.

Alle katten bij ons hebben genoeg vrijheid. kunnen gewoon naar buiten wanneer ze willen.
>>
>>148873545
dat is geweldig nieuws! :)
veel succes anon!!!
>>
Jullie hebben weer goed geïnceld hoor!
>>
>>148873585
AHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAUAUAUAHAHHAAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHHAHA
>>
>>148874135
h-het gaat niet om de lengte h-haha maar hoe je het gebruikt, ja dat is het haha
>>
>>148874156
cope
>>
>>148873955
>alle katten
Eh wdn houd je katten binnen, dierenbeul!
>>
>>148874216
als ik mijn katten buiten zou laten, zouden alle vogels hier uitgemoord worden, onironisch
>>
File: 1626910336823.gif (971 KB, 487x369)
971 KB
971 KB GIF
>>148873402
>ik verdien straf voor mijn keuze omtrent vaccinatie
En hij rookt, vrat als een olifant en was zo sportief als een kei op de bodem van de oceaan.
Maar die keuzes verdient hij geen straf voor...

ha ha, dit soort mensen geloof ie toch niet?
>>
>het is weer een naadsie/neukieweukie draad
Verrassend en totaal niet verwacht.
>>
>>148874251
Ja precies, katten zijn vieze kut moordenaars en ze moeten allen opgevreten worden door het superieure ras.
Plaatje gerelateerd
>>
>>148874251
>>148874216
ze zijn te lui om vogels te vangen. ze lopen alleen een straatje en gaan dan weer in de tuin om te slapen in de zon.
>>
File: 1626914535773.jpg (148 KB, 640x884)
148 KB
148 KB JPG
>>148874386
>naadsie
Wat is er misnmet Nationalisme?
>>
>>148874396
we kunnen ook gewoon jou lekker in de grond leggen lijkt me veel leuker eigenlijk
>>
>>148874396
alleen vrouwen willen honden, en om maar 1 reden
>>
File: IMG_20210722_145833.jpg (469 KB, 1080x1419)
469 KB
469 KB JPG
>>148874427
Katteb zijn de hoofdoorzaak voor het verdwijnen van vogelsoorten in Nederland.
>>
>>148874453
Kan je niet want kattenmeisjes zijn slap

>>148874484
Eh nee dat is een Zwarte Supremacistische miem
>>
>>148874493
Vogels zijn nutteloze kankerlijers dus mooi opgeruimd.
>>
>>148874558
>Probleem: eikenprocessierups
>oplossing: Vogels
Eh wat?
>>
>>148874556
zelfs een kattenmeisje kan jou met het grootste gemak laten janken, kutkindje
>>
>>148874493
we hebben genoeg vogels hier. wist je dat er varkens los worden gelaten op vogel broed plekken omdat er te veel vogels zijn?
varkens eten de eieren op.
>>
joden en vrouwen
niet te vertrouwen
>>
>katten vs. honden
Ik dacht we in een centrisch land leven. voor mij is het katten EN honden
>>
reggeaton is hoog IQ muziek
>>
>>148874396
honden stinken en zijn achterlijk
>>
>>148866666
>>
My aunt who moved to the Netherlands to wageslave in a warehouse started to date some dutch guy who lives alone with his daughter in a "community house".
>>
https://www.youtube.com/watch?v=cAfj9C1XkeM
https://www.bitchute.com/channel/savageaudits/
Kijken jullie weleens IP2?
Deze man is echt hilarisch alleen zijn 90% van zijn stromen echt saai
Laatst was hij neergestoken door een arab lol
>>
>>148875924
>wageslave in a warehouse
rip. the agencies who take in these foreign workers have zero compassion or respect for flex workers because they know people from eastern countries come here because they are "desperate".
>>
>>148876038
Yea it was pretty shit for her in her first weeks because she worked for some polish agency but luckily she found other hungarians there and got transferred to a more humane workplace with fewer polacks
>>
>>148875924
ok gyppo
>>
allemaal turken voor me huis wat moet dat zitten hier ineens allemaal op plastic stoeltjes
>>
>>148875955
Kijk niet zo veel rare negerschijt oetz
>>
>>148876308
We zijn hier voor je zusje, laat ons naar binnen.
>>
>>148876366
ik heb heelmaal geen zusje dus vertrek maar weer
>>
>>148876421
Is je moeder thuis?
>>
>>148876308
Doe open broer wollah ik zweer alhamdulillah we zijn Koran aan het bespreken. Allah zal je belonen broer. Kom gewoon bij ons zitten tfoe
>>
>>148876538
je klinkt meer als een mocro dan een turk oetz
>>
>>148876616
tffooooooooooe zemmer kifesh doe je zo makkelijk kom gewoon
>>
keyed
https://www.youtube.com/watch?v=0GnfeSo8MvM
>>
>>148876693
neuh neuh heb toch echt liever dat jullie van mijn gazon af gaan
>>
zin om een cocky te slurpen
>>
>>148877057
ok ik doe mn broek omlaag kom
>>
File: 1621272108896.jpg (179 KB, 920x1200)
179 KB
179 KB JPG
Jullie:
>>
https://www.youtube.com/watch?v=e9bAwochVn8
>>
>>148877421
boomer
>>
File: 1603397182347.png (637 KB, 894x894)
637 KB
637 KB PNG
We moeten stoppen met discussies over de vaccinatie en de aandacht richten op de echte schuldigen: de bedenkers van deze valse pandemie en dat is niet de buurman maar de mensen in Den Haag en Zwitserland. En dan moeten we met zijn alle Minecraft opstarten.
>>
File: ollongrenpalpatine.png (591 KB, 716x368)
591 KB
591 KB PNG
>>
belgie dood, wat nou?
>>
Mmmm pizza
>>
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/buitenland/2021/07/drugsbaron-1482-jaar-cel-turkije/

lol
>>
>>148876343
lol
>neger schijt
hoor je hoe hij praat?
Hij klinkt blanker dan de meeste zoemies
>>
Wat nou als er een 99,7% kans was dat je geen kanker krijgt. Zou je dan uit voorzorg toch de Chemo kuur nemen?
>>
>>148877619
tranjan: deze.
>>
File: 1601990935732.jpg (35 KB, 600x539)
35 KB
35 KB JPG
>>148878195
LMKE KANKERHARD DNUG HAHAHA DIE TURK WAS TE KOKKIE HAHAHAHA KOEK DIT IS NIET EENS EEN IRONISCHE PAAL HHAHAHA LMKE
>>
snel buurmeisje neuken voor mijn vriendin terug is oetz
>>
Mmmmm hamurgers en friet met metchup
>>
>>148875955
Ik keek alleen Bjorn en Ice vroeger. Heb Bjorn ook in het echt ontmoet toen hij in Amsterdam was. Na RV3 ben ik vrijwel helemaal gestopt met kijken.
>>
Wees gewoon een high value ma….
>>
>>148878736
Wat een lelijke grafkop heeft die vrouw.
>>
File: 1625663048671.png (912 KB, 2000x1412)
912 KB
912 KB PNG
WILHELMUS VAN NASSOUWE
>>
>>148878797
Boeie. De crisis is al voorbij.
>>
>>148878797
Boeie heb all mn vaccines genomen
>>
>>148877619
Kanker gloeineger. We hebben je allang door.
>>
File: 1621233616480.png (346 KB, 459x344)
346 KB
346 KB PNG
De samenleving stort in
>>
>>148879159
Dit is goed
>>
>>148879159
Transfoob.
>>
>Twee ouders uit Utrecht zijn naar de rechter gestapt omdat ze de bepaling ‘mannelijk’ van de geboorteakte van hun baby verwijderd willen hebben. Ze vinden dat een uitspraak over de genderidentiteit pas op latere leeftijd op tafel moet komen.
>Het stel voedt hun kind, dat in 2020 is geboren, ‘genderautonoom’ op. Dat houdt in dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen jongens en meisjes.

Arm jochie, ik heb echt met hem te doen.
>>
>>148872105
zeer gebaseerd
>>
File: 1605409783879.png (475 KB, 1043x1303)
475 KB
475 KB PNG
>>148878736
>drake
>zwart
dombo
>>
Eerder had ik pizza en toen hamburgers en friet nu lekker tiramisu en daarna straks mac en cheese om 8u
>>
>>148879367
kanker vindt je het gek dat jullie losers allemaal zo moddervet zijn hoezo zou je jezelf zo volstouwen met al die troep
>>
MICHA, JOOST EN WOUTER
>>
>>148879367
lichaamsgewicht?
>>
Heeft Castor Boku no Pico al gezien? Dat was vroegah een miem in deze draad
>>
>>148879460
182KG
>>
o wee
o geweld
>>
maar effe serieus hé, als de dijken in nederland breken gaat de hele wereld lijden toch?
al die internationale bedrijven zitten hier in damsco, sowieso gaan die aandelen een klapper maken
>>
"De SS beulen gaan op jacht"
ideale film voor een eerste date
>>
>>148879435
is lekker eten geen troep
>>148879460
175kg
>>
>>148879745
ik maak mij meer zorgen om al dat goud en kunst
>>
>>148878572
ik kijk pas net
ip2 ken ik van Sherwin
>>
File: Rosee Divine 7.jpg (137 KB, 927x1122)
137 KB
137 KB JPG
>>148878736
>>148879357
>>148878753
Sophie Brussaux = Rosee Divine
Rosee Divine = Porno Hoer
Porno Hoer die Negers neukt
Wordt Ex-Porno Hoer die schildert
Neukt een rappende Canadese half joodse acteur die rare dansjes doet

https://www.instagram.com/explore/tags/sophiebrussaux/

https://www.instagram.com/sophieknowsbetter/

compleet normaal om dit te vereren en te verheffen in een normale maatschappij.
>>
>>148880186
>Negers
Drake is een half blanke jood
>>
File: Rosee Divine 6.jpg (143 KB, 828x1017)
143 KB
143 KB JPG
>>148880186
>>148879357
Sophie Brussaux is ook joods trouwens
>>
>>148878753
antisemiet
>>
DUTCH ANONS GET IN HERE

>>148879691
>>148879691
>>148879691
>>
File: unknown (1).png (143 KB, 645x609)
143 KB
143 KB PNG
>>
File: 1612678957675.png (934 KB, 1362x1492)
934 KB
934 KB PNG
Nieuwe wereldorde. Ze maken alles kapot.
>je zult nooit met je geld naar Luxemburg of Zwitserland rijden
>>
>>148880374
>neeeee mijn internetmuntjes zullen de bankencartels kapot maken!!!
>neee mijn internetmuntjes zijn gedecentraliseerd en anoniem!!!!!
>>
>>148880350
Kreeg letterlijk zojuist een bericht op bumble
>>
>>148880374
je zult helemaal niks bezitten en je zult gelukkig zijn
>>
>>148880350
Gast ik heb jaren op lookism doorgebracht ik weet dit allemaal al
>>
>>148880454
En het is een GIFje van een zwaaiend kind.
Ik haat het, ik haat mezelf, wat moet ik zeggen?
>>
jullie hebben me niet door hahahaha
>>
ik ben tortilla
>>
Ik ben in de buurt, ik moet hosselen
Politie wil me pakken, speel verstoppertje
Bitches willen plakken, maar we fokken ze
Ja we fokken ze, ik geef geen fok om ze
>>
>>148880824
kino
>>
>>148880824
de vervloekte zonen van Ham
>>
>>148880903
Ham Haram?
>>
>>148878797
Nederland number 1!!
>>
File: 1626811687161.jpg (1.67 MB, 2529x3664)
1.67 MB
1.67 MB JPG
Dutch *.*
>>
File: Schermafbeelding.jpg (248 KB, 2000x1118)
248 KB
248 KB JPG
>>148880903
>>148880883
bump my thread anons, im trying to discover different languages in rap

>>148879691
>>148879691
>>
>>148881156
I hate rap
>>
>krijg bericht van vrouw
>word misselijk
dit is normaal... toch?
>>
>>148881347
Als je verlieft bent wel
>>
test
>>
>kom thuis
>"wat doe je nu al hier"
>"je broek is vies, ik heb net gedweild dus niet op de grond"
>"waarom heb je vanmorgen de vuilsnis niet buiten gezet"
>"ga de aardappels schillen"

Ook goedemiddag, mijn dag was kut, en ik heb nog geen pauze gehad, hou ook van je
>>
>>148881615
Je moeder?
>>
>>148881652
Nee, vd.
Heb je nog minder te zeggen, anders krijg je namelijk twee boze moeders over je heen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eGsgR9jc-fs
>>
>>148881732
Jouw vriendin is kapot. Die van mij helpt juist ontspannen
>>
Is het goed als je een complimentje geeft over haar uiterlijk op een dating app?
>>
>>148881974
Mijne is anders, is cultuur.
Ben alleen welkom in de keuken voor het vlees en schoonmaken.
Staan nu lekker ribbetjes te sudderen
>>
>>148881615
Ehm ik wil niet veel zeggen gast maar je slaat haar niet genoeg.
>>
Heeft iemand ooit echt ver geweest zelfs als beslist te willen te gebruiken te gaan gaan lijken meer als?
>>
File: 1602091408822.png (27 KB, 378x328)
27 KB
27 KB PNG
niks van de draad gelezen
>>
>>148880374
Dat is al zo in NL ik moest foto van m'n id sturen voor mijn wallet
>>
>>148882214
Welke cultuur? Mijn vd is ook niet Nederlands
>>
>>148881427
Niet verliefd, maar ze zag er leuk uit en het was niet iemand die ik ken of een verkoopster.
>>
>>148880708
hoi tortilla :D

>>148882212
doen!
>>
GROTE KAKA GEDAAN WAS EEN 9/10
>>
>>148882722
stuur eens een foto haha
>>
TIEFUS TERING KANKER HEET BUITEN
GODVER DE GODVER
>>
File: 1608552919332.png (1.59 MB, 1080x2315)
1.59 MB
1.59 MB PNG
lmke
>>
>>148882556
Nee hoor, niet met Moonpay (wordt gebruikt door Bitcoin.com), iig niet tot een bepaalde limiet.
>>
>>148882707
Dankjewel voor je advies bloempot, ik heb gezegd dat ze een leuke neuspiercing heeft!
>>
>>148882747
Al doorgespoeld koek, voelt ook wel een beetje raar omdat te palen denk ik, beetje net zoals je anus palen
>>
>>148882758
AAAAHAHAHHAHAAHAHAH
>>
File: 1614454141910.png (92 KB, 400x300)
92 KB
92 KB PNG
>>148882758
>dumpert
kankert op
>>
File: 1617248048425.gif (2.62 MB, 360x360)
2.62 MB
2.62 MB GIF
>kankert op
>>
>>148882789
graag gedaan!!
wat voor neuspiercing is het, als ik vragen mag? veel succes in ieder geval :D

>>148882777
schone nummerkes anon
>>
>>148882942
kanker stront vlek je bent een excuus allochtoon
>>
>>148882594
Chinees.
Liefde tonen doen ze niet echt.
>>
>>148883064
Ze heeft een ringetje door haar neusvleugel, op de foto tenminste.
>>
>>148883155
gatver
>>
internet is weer stuk
>>
kanker
>>
>>148883317
Wie heeft om jouw mening gevraagd?
>>
>>148883456
hoef je niet te vragen
>>
ik heb lale om een date gevraagd anons
>>
NIEUWE SUKKELS
>>148883293
>>148883293
>>148883293
>>148883293
>>148883293
NIEUWE SUKKELS
>>
lekker
>>
de draad
>>
is je zusje beschikbaar
>>
File: Gondola - Dune 1.png (253 KB, 998x998)
253 KB
253 KB PNG
>>148882758
ULTRA KEK
>>
shabba
>>
>>148883126
Maar waarom. Ik heb een mena, mijn broer een latina. Die zijn beide gezellig
>>
>>148884320
Omdat ze leuk is. Alleen soms is ze een beetje niet sociaal volgens onze standaarden.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.