[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File deleted.
Nasse-utgaven
>>
>>148842636
Meg til høyre
>>
denne ja
>>
>>148842686
>>148842686
>>148842686
>>
>>148842788
Heng deg
>>
>>148842636
Blir nok slettet, men setter pris på bildet
>>
>>148842788
>88
kjekset og sexet
>>
Tar heller den her utgaven enn den andre.
>>
>>148842636
FORRIGE
FORRIGE
>>148835865
>>148835865
>>148835865
FORRIGE
FORRIGE
>>
>>148842788
Dumme lille homo du, er ikke en gang den 22
>>
>>148842910
er jo ikke noe å tenke på en gang fåvæmdkt
>>
>>148842939
Det er jo bare halvannen time til
>>
File: 3gnqzq.png (185 KB, 600x600)
185 KB
185 KB PNG
Vil ha jv
>>
>>148842910
Sikkert skattepengene dine som har blitt brukt for å lage den andre utgaven
>>
>>148842636
Putt lenke til forrige tråd i trådstarter
Er det så jævla vanskelig å få til????
Jeg skal myrde den neste nyhomsen som ikke får det til.
>>
>>148843006
er i prossessen med å ordne meg en jv, men er kjempesikker på at jeg blir å drite på draget.
MEN, har fine dager nå da.
>>148843030
basert
>>
>>148842966
Er bare halvannen time til jeg skal tømme mitraljøsen min (penis) i kroppen din (analen og munnen)
>>
>>148843141
Der ser du, jeg visste at du var homo.
Forklarer alle bildene av menn på datamaskinen din fåvæ.
>>
File: gulingen.png (947 KB, 666x526)
947 KB
947 KB PNG
>Vi må gjøre noe med all ekstremismen og feil-tenkingen
>>
>>148843252
Lars Gule er jo uironisk en basert type
Vennlig påminnelse om at fyren tok seg inn over grensen til Israel med en ryggsekk full av sprengstoff
>>
>>148843179
kjeks nei jeg er ikke NaSjOnAlIsTaNoN
>>
>>148842636
Dette er ikke morsomt
>>
>>148843316
Du lurer ikke meg!
Det er ingen andre som ville ha feiret med homosex den 22 juli fåvæ
>>
>>148843307
men hvorfor? fordi han hater jøder? ok.
HVORFOR hater han jøder? Fordi de er jøder, eller fordi de er slemme med lille Aylan?
>>
>>148843316
La reddit-anon være da, er sikkert forvirrende når ingen her har navn
>>
>>148843366
feiret og feiret.
jeg skal trø kuken min inn i deg, uten noe slags form for glede eller følelse annet enn rent hat og mannevondt sinne.
>>
File: 1618268206708.png (153 KB, 515x453)
153 KB
153 KB PNG
>>148843366
Norge for Nordmenn
>>
jævla kult bilde gutter
>>
>>148843369
Spiller egentlig ingen rolle hvorfor så lenge han anerkjenner jøden som samfunnsfiende nummer en.

Vi burde importere flest mulig muslimer
Hvorfor, spør du kanskje? Jo, fordi jøder er redde for dem. Muslimer banker og dreper jøder, bare de blir mange nok.

Men hva hjelper det å få masse arabere inn i landet spør du? Jo, vi kan bare skyte dem etterpå. Hvem er det som sier at vi ikke bare kan skyte alle innvandrere og alle som forsøker å ta seg over grensen? Jo nettopp, det er jøden som sier dette.

Greit nok at vi må tåle litt berikelser underveis, men til slutt kan vi ha klart å drive jøden ut av Europa for godt.
>>
>>148843502
>Nordmenn
>>
File: robert-maaser.jpg (86 KB, 682x1024)
86 KB
86 KB JPG
Norge for Nordmenn
>>
>>148843502
Han der er jo tysk
>>
>>148843541
>Spiller egentlig ingen rolle hvorfor
klart det gjør
>muslimdyphalsing
nei, dette er helt feil.
>vondt skal vondt fordrive
Nei, nei, nei.
Se på alle de forsøkene som har blitt gjort med dyr, for å drive ut ett plagedyr. Det nye dyret har alltid blitt ett større problem.
Ta grovarbeidet selv, ikke sett det bort.
>>
File: 1380828343674.jpg (33 KB, 395x387)
33 KB
33 KB JPG
>>148843597
>jeg flyter som en fe
>>
File: 1603659404385.jpg (54 KB, 498x365)
54 KB
54 KB JPG
>>148843578
>>148843597
Hva var det?
>>
>>148843654
MeN hAn SeR nOrDiSk Ut!!!!!!
>>
>JP tar kontakt og sier at han vil lage et radioprogram
>Sier han trenger minst 100k for å ordne utstyr og bevilgninger
>Skeptisk, men overfører til slutt
>Etterpå så blokkerer han meg på discord og tlf
Fy faen gutta...
>>
>>148843672
kjeks
>>
File: fiskemann.jpg (347 KB, 800x600)
347 KB
347 KB JPG
>>
>>148843666
Jødiske hender skrev dette brevet
VIK FRA MEG SATAN
>>
>>148843685
Ser ikke norsk ut
>>
>>148843829
Ikke? Jeg synes de to homsene ser helt like ut >>148843597
>>
>>148843706
Følern. JP ringte meg en dag i vinter, noe som var merkelig, siden jeg aldri har pratet med han, og sa han var i området, og trengte et sted å kræsje for natta.
Jeg var naturlig nok litt satt ut, så jeg sa at han måtte bare komme og låne sofaen. 2 minutter senere sto han på døren.
Husker veldig lite av kvelden videre, men jeg våknet i kveldingen dagen etterpå med en bibelsk hodepine, vondt i rumpa, og ingen elektronikk igjen i stua...
>>
File: 1436363008875-3.png (175 KB, 480x360)
175 KB
175 KB PNG
>>148843706
>JP ringte meg å spurte om varmekabler
>kjøpte noen til han på tilbud hos grossisten
>han selger dem videre på Finn.no till to ganger prisen han hadde måtte betalt
For en skøyer
>>
>>148843878
Hvis ikke dere holder kjeft om kårdtranseriet deres så kommer jeg og voldtar fedrene deres foran mødrene deres
>>
>>148843803
mongo
>>148843829
vet hvem en av de personene er idvl
>>
File: laugh hand.jpg (61 KB, 538x627)
61 KB
61 KB JPG
>>148843672
>>
>>148843578
Det ser bedre ut med stor N for Nordmenn fåvæ
>>
>>148843920
jeg...
>>
>>148843920
Så fort vi får kontaktinformasjon så blir det gruppesøksmål, du vet det ja JP
>>
>>148844206
tenk å bare saksøkt jp for alt og vi hadde tatt over gården hans og bare flyttet alle inn der som et svært kollektiv og bare drept alle avvikerne i tråden og bare lagd cider og mjød i fjøsen og kost oss hahah det hadde vært sykt
>>
>>148844206
Ok det var dråpen, be pappan din forberede guttefitta si, jeg går inn tørt .
>>
>>148844075
Kjeks, for en taper
>>
>>148844407
Hvorfor henger du i den andre tråden? Bare ignorer din taper.
>>
File: 1602135385852.jpg (53 KB, 786x618)
53 KB
53 KB JPG
Hvor er godt å legge seg anon, og grøtanon, og norrøntanon, og rullestollanon,og...ikke la meg være igjen her alene
>>
>>148844526
hvem er du?
>>
>>148844526
De er i den andre tråden
>>
File: 1618177905000.jpg (84 KB, 1077x1053)
84 KB
84 KB JPG
det blir gått å såve
>>
File: 1601525196615.jpg (17 KB, 320x310)
17 KB
17 KB JPG
>>148844547
Jeg er anonym-anon
>>148844551
kun sutre er der
>>
File: aleksander-rødner.jpg (35 KB, 450x450)
35 KB
35 KB JPG
>>148844547
Norge for nordmenn
>>
>>148844583
jeg er 15 personligheter, hverken mer eller mindre.
>>
>>148842686
>>148842686
>>148842686
Ikke glem i løpet av natten at det finnes en annen tråd da. Hvis jeg våkner i morgen og ser denne tråden på forsiden av VG så blir jeg alvorlig forbanna. God natt.
>>
>>148844657
Kun på privaten eller her og?
>>
>>148844670
ok
>>
File: rææææ.gif (608 KB, 683x683)
608 KB
608 KB GIF
>>148844657
nei jeg er 15-personer-anonsen
>>
>>148844697
ja, det vil jeg si. Om jeg merker at en personlighet blir for populær og blir plukket opp andre så dropper jeg den, og enten lager en ny, eller fisker fram en gammel og glemt.
>>
File: 1599494154918.jpg (177 KB, 1500x996)
177 KB
177 KB JPG
>>148844526
Det er jeg som er rullestolanon, jeg er her
>>
>>148844782
HIF rullestolanon....
>>
>>148844729
dette er også meg
t.15 personligheter
>>
>>148844756
>>148844782
rullaltnon ja

det er meg og deg, det
>>
>>148844796
rullestonon
>>
>>148844816
>rullaltnon
>>
>>148844756
Elsket serien din, når får vi en ny sesong?
>>
>>148844878
vi er midt i den
>>
>>148844670
nei
>>
>>148844588
Utrolig hvor like jøder og muslimer er både i væremåte og utsende, nesten som om....
>>
File: 1596970201767.jpg (152 KB, 782x782)
152 KB
152 KB JPG
>>148845031
>nesten som om....
HVA??????
>>
>>148845031
Åpne grenser for israel
>>
>>148845076
Du vet...
>>
>>148842636
>velger en trådstarter som blir slettet
>klarer ikke å lenke til forrige tråd
Er så jævla lei av nyhomser og fargede folk
Håper PST dåkser deg og voldtar deg i analen med batong.
>>
>>148844796
Sykt at bpa drepte rulleanon i ett anfall av edruelig mani
>>
File: qui-2.png (307 KB, 847x729)
307 KB
307 KB PNG
>>148845129
Vet hva???
>>
>>148845207
jeg vet ikke
>>
Åpne grenser for granka fåvæ
>>
>>148845308
gutta koser seg, må værra lov
>>
>>148845207
Begge er oppkonstruerte idologier, og har ingenting med rase, folkeslag eller religion og å gjøre?
>>
>>148845387
Hadde vært godt å ta seg ett par pils der nede i syden og få stekt flesket litt ja
>>
>>148845466
dette er hatsnakk
>>
File: 1616256481080.jpg (43 KB, 641x491)
43 KB
43 KB JPG
>>148845512
6 grader og regn her, vi hadde en uke med sol.. ja det var den sommeren ja

fy faen, norje, verdens beste land, ja.
>>
>>148845512
Tja. Kanskje. Liker ikke varme jeg da.
>>
øøøøh bazinga?
>>
https://vm.tiktok.com/ZMdtecQvX/

denne går ut til alle i tråden
>>
>>148845655
se på de feite lårene
>>
File: 1618266420459.jpg (31 KB, 754x503)
31 KB
31 KB JPG
husk at dette er siste tråden gutta
>>
File: 1538935127012.png (682 KB, 734x658)
682 KB
682 KB PNG
>>148845737
jeg trodde det var en nakke og et kjegleformet hode med skikkelig kuleformet/rund topp av hodet
>>
File: 263462346.png (1.27 MB, 2359x1749)
1.27 MB
1.27 MB PNG
Studerte litt lite Japansk i dag, blir nok mer i morgen.
Skal se en film nå, før jeg legger meg. Noen anbefalinger? Tenkte kanskje noe skummelt
>>
>>148845887
>Tenkte kanskje noe skummelt
Et speil
>>
>>148845655
Hadde tatt meg en lang sykemelding hvis jeg hadde fått meldingen der ja, etter å ha dratt til pressen å grinet selvsagt
>>
>>148845858
>>
>>148845737
Tenk hvis det var tynne slappe lår og blå lapp i frontruta
>>
File: b73.jpg (83 KB, 960x960)
83 KB
83 KB JPG
>>148845920
>Et speil
Det var ikke snilt sagt, anonsen..
>>
>>148845858
merkelig måte å ta bilde av en lapp på.
>>148845920
KJEKS
>>
>>148845971
Den snille tråden er her: >>148842686
Dette er hatprattråden
>>
File: 1586003544252.jpg (68 KB, 700x700)
68 KB
68 KB JPG
>>148845936
JA!
>>
File: baskin[1].jpg (107 KB, 426x600)
107 KB
107 KB JPG
>>148845887
Tyrkisk skrekk?
>>
>>148846028
>merkelig måte å ta bilde av en lapp på.
jeg trodde lappen var klistret til frontruten og den var fotografert fra utenfor mens noen satt inne i bilen bak lappen
ikke mobb meg
>>
>>148846032
*sjikanerer deg*
>>
>>148846084
du er en raring, er du ikke?
>>
File: 1625605386002.gif (745 KB, 316x318)
745 KB
745 KB GIF
>>148845168
>edruelig mani

Du leser brevene :)

Er ikke så ille da
>>
File: tyrkisk-skrekk.jpg (95 KB, 767x462)
95 KB
95 KB JPG
>>148846035
>Tyrkisk skrekk?
>>
>>148846117
vet alt om deg (:
>>
Hatprat hadde vært ett bra navn for en pådkast
>>
ja nei, da var vi her igjen, tråden.
du vet hva som må gjøres, du husker avtalen ja?
>>
>>148846233
påminn meg
>>
>>148846203
i motsetning til to bra navn for en pådkast?
>>
>>148846191
Hmm

Hva er merke på tlf min
>>
skal mekke pådd ja
skitsopådden
>>
>>148846354
hadde vært teit om to pådkaster hadde samme navn
>>
>>148846420
du har ikke mobiltelefon, for du er redd for å bli sporet.
>>
File: 383378.jpg (10 KB, 280x280)
10 KB
10 KB JPG
>>148846420
sony ericsson w510
>>
>>148846440
Blir med hvis det ikke er lov til å pirke i teoriene mine
>>
File: aoN7Lvw_460s.jpg (28 KB, 460x280)
28 KB
28 KB JPG
hugsar dykk
>>
>>148846496
må legge til, den ligger gjemt under senga di. du bruker ikke egentlig tlf, men har den i tilfelle rottefelle.
>>
>>148846496
>>148846543
sjel
>>
File: images[1].jpg (4 KB, 300x168)
4 KB
4 KB JPG
>>148845887
Last ned masters of horror og se john carpenters cigarette burns.
Er endel tull i samlingen men carpenter sitt bidrag og et par til er kjempebra.
>>
>>148846543
Hadde denne jeg
>>
>>148846492
>>148846496
>>148846550
Flåbbe
>>
File: 1200px-Nokia_3210_3.jpg (709 KB, 1200x2950)
709 KB
709 KB JPG
Savner denne rakkeren så du ikke skulle tro
Hadde denne i 19 år før den endelig takket for seg
>>
>>148847007
har min 3310 liggende enda jeg, funker enda, lite batteritid, da.
>>
>>148847034
Bytta batteri på min fem ganger tror jeg, men de sluttet jo å produsere den til slutt og til slutt gikk det jo tom for selv de kinesiske klonene.
>>
>>148847101
ja samme problem her
>>
>>148846032
Ingenting slemt med å ville at Norge skal være for nordmenn din dust.
>>
>>148847318
Dette er nassetråden, ikke nasjonaltråden
>>
>>148847414
Samme ting, stort sett.
>>
>>148847497
>å være i mot innvandring og mene at norsk kultur og samfunn er verdt å bevare er det samme som å mene at man skal gasse alle jøder
Du er faen meg syk i hodet fåvæ
>>
>>148847608
>Han tror at jødene ble gasset
>>
>>148847608
er dette det nye du har mani over nå? skal du holde på med dette i et halvt år, år til?

uironisk søk hjelp
>>
>>148847696
>SKAL gasse er det samme som HAR gasset
Ooog nok en gang demonstrerer du at du ikke behersker norsk, jævla mongotryne.
>>
>>148846191
Fortell 3 ting om deg selv
>>
>>148847696
De ble bare runket i hjel
>>
>>148847760
Mann, over 25, grønne øyne
>>
>>148847776
>ingen poltijeve med kraftige armer som runker deg hardt og kontant fordi hun gidder ikke pule

lider
>>
>>148847844
Det var runkemaskiner
>>
Klem meg, vær så snill
>>
Deng meg, vær så snill
>>
File: X5We63n.jpg (144 KB, 600x635)
144 KB
144 KB JPG
aaaaa jeg er på nr 2 på ventelista til drømmestudiet, skal jeg drepe meg selv?
>>
>>148847982
Ville gjort det men har ikke frosken eller wojaken som gir klem lenger, unnskyld.
>>
>>148847817
Fortell mer
>>
>>148847998
https://www.youtube.com/watch?v=TwhPedthkUs
>>
File: 1601489935150.jpg (29 KB, 400x400)
29 KB
29 KB JPG
>>148848022
Er det ikke smartere å drepe han som er nummer 1?
>>
>>148848022
Hva er drømmestudie?
>>
File deleted.
vi snakkes, gutta.
>>
File: apu-thinker.jpg (36 KB, 640x640)
36 KB
36 KB JPG
>>148848066
>>
>>148847710
Medisiner, nå!
>>
>>148848040
Ganske gjennomsnittlig høyde eller kanskje en tanke over, sterk, liker sint musikk. Født i Norge. Norske foreldre.
>>
>>148848066
god ide, hvor er dokseanon når jeg trenger han?

>>148848087
statsvitenskap
>>
File: nonon.jpg (57 KB, 460x460)
57 KB
57 KB JPG
>>148848106
>prism
Er dette 2007?

>>148848176
>god ide, hvor er dokseanon når jeg trenger han?
Jeg er her
>statsvitenskap
Usj, vil deg ikke så vondt fåvæ
>>
>>148848176
>statsvitenskap
Håper du har gode kontakter, kjenner en som studerte det og han slet med å skaffe seg relevant jobb
>>
>>148848022
har du kommet inn på noe sånn i tilfelle sånn at du kan få studiepoeng og alderspoeng til neste år?
>>
Hvordan laster jeg ned Pokemon Unite?
>>
>>148848166
>sint musikk
Brev låt jeg kan lytte til mens jeg forsøker finne ut om jeg har sett deg
>>
File: EqgnmcKVEAEmpO3.jpg (9 KB, 255x253)
9 KB
9 KB JPG
>>148848336
ble tilbudt plass på sosiologi men vet ikke om jeg vil det ass. har vært en taper i så mange år nå. lei av å jobbe i drittjobb.
å være på nr 2 er vel ganske realistisk for å komme inn, vel?
>>
>>148847982
Ingen? :(
>>
>>148848421
>så mange år
Brev alder så jeg få deg i bedre humør
>>
File: 1609966216184.jpg (588 KB, 1242x1062)
588 KB
588 KB JPG
>>148848022
>>148848336
>>148848421
Er kommet inn på økonomi, er det verdt å studere det?
>>
File: apu-hug.png (97 KB, 689x473)
97 KB
97 KB PNG
>>148848453
>>148847982
>>
>>148848453
*klemmer deg*
>>
>>148848487
bare hvis du er flink i matte, eller hadde jeg styrt unna
>>
File: apu-prof.jpg (89 KB, 679x522)
89 KB
89 KB JPG
>>148848487
Er det egentlig noe som er verdt å gjøre her i livet?
>>
>>148848398
https://youtu.be/b04DvVE9bSI
>>
>>148848487
Nei, etter "the big reset" vil det ikke være noen økonomi igjen
>>
File: soy-anger.gif (52 KB, 408x384)
52 KB
52 KB GIF
>>148848573
Tenker alltid på bilde relatert når jeg hører sånn musikk
>>
File: 1610343486509.jpg (42 KB, 646x595)
42 KB
42 KB JPG
>>148848525
>bare hvis du er flink i matte,
Åh

>>148848555
Lei av år være naut
>>
File: dumdumdum.png (204 KB, 880x644)
204 KB
204 KB PNG
>>148848480
jeg er 24
>>
>>148848509
>>148848518
Tusen takk!! Jeg føler meg mye bedre
>>
>>148848606
>>148848487
kjenner en kar som studerte økonomi. han var på toppen i matte på vgs, men slet på universitetet.
ifølge han var det rundt 200 som startet på bacheloren men bare 15 som fullførte
>>
>>148848621
>24
Kjeks. Ingenting anon. A menneske du
>>
File: 1616977049006.jpg (8 KB, 228x221)
8 KB
8 KB JPG
>>148848702
Faen å. Trengte jo ikke mer en studiespes for å komme inn så trodde det ville vært enklere. Er så lei av å være et ubrukelig naut.
>>
>>148848421
>å være på nr 2 er vel ganske realistisk for å komme inn, vel?
tror du kommer inn da. er littært bare to stykker som må velge en annen studieplass de har blitt tilbudt
>>
>>148848773
Ikke hør på anonsen, matten du trenger på økonomi er lettvektermatte. Bare meld deg på forkurs for å få en liten oppfrisker.
>>
>>148848573
Skal høre hele albumet på spotify
Formavnet ditt starter vel ikke med B?
>>
>>148848600
Tenker alltid på nasjonalistanon når jeg leser sånne brev
>>
>>148848835
Niks
>>
>>148848773
>>148848827
altså denne karen jeg kjente studerte økonomi og ledelse, ikke ren økonomi. vet ikke om det har noe å si, men bare for å være 100% ærlig.
bedre at du kan velge et annet tilbud eller undersøke resteplasser nå, om du skulle ønske. jeg prøver bare å være en godkar her.
>>
File: 1623618899087.jpg (24 KB, 303x298)
24 KB
24 KB JPG
>>148848827
Ok godt å høre det. Hopper kanskje bare inn i det, kunne trengt det sosiale uansett selv om jeg ikke er sikker på om jeg vil jobbe med noe økonomi relatert etterhvert. Blir ikke så kult med enda mer studiegjeld da.
>>
>>148848908
Er du sør for dovre til vanlig?
>>
>>148848963
Det som er greia er at økonomi er sånn megmegstudie som veldig mange studerer fordi de ikke aner hva de vil bli. Det er helt greit bare for å ha "noe" høyere utdanning. Økonomi og ledelse er enda mer megmeg. Tror kanskje 8 av 10 av alle jeg gikk på vgs med endte opp med å studere økonomi, økonomi og ledelse eller markedsføring. Du har gjort et godt valg om du klarer å henge med, og det tror jeg du gjør.
>>
File: jpg.jpg (13 KB, 255x253)
13 KB
13 KB JPG
>>148848824
er dette sant?
>>
>>148849096
For vanlige studier, ja definitivt. Men statsvitenskap er relativt populært da, det er jo som regel førstevalget til folk.
>>
>>148848988
Niks
>>
>>148849050
Setter pris på tilliten du har i meg, takk anon.
>>
>>148849219
Hvis det er matten som du er mest redd for så bare meld deg på forkurs og start å jobbe med mattekurset i første klasse med en gang. Husk, du trenger bare å få D for å bestå.
>>
>>148849219
>i
>>
>>148849157
Studerer eller jobber du?
>>
>>148849300
Nei
>>
>>148849268
Lover at jeg skal gjøre det hvis jeg bestemmer meg for å takke ja til plassen
>>
File: 1570895350877.png (18 KB, 633x758)
18 KB
18 KB PNG
>>148849148
fyfaen, så synd. faen heller
>>
>>148849354
Men det sagt da, det er fortsatt veldig gode odds. Det er bare to liksom. Det er alltid en eller annen flink pike som plutselig friker ut og finner ut at hun heller vil gjøre hardporno for å gjøre opprør mot foreldrene, og da trengs det bare én til liksom.
>>
>>148849324
Basert

Bor du i Trondheim?
>>
>>148849316
>>
>under the will of the lord
Den var fin
>>
>>148848421
>å være på nr 2 er vel ganske realistisk for å komme inn, vel?
kommer an på studiestedet tror jeg
NTNU for eksempel tar inn flere enn de egentlig har plass til i første omgang siden de regner med frafall
>>
File: redlabel.png (32 KB, 325x700)
32 KB
32 KB PNG
Drikker whisky og koser meg
>>
>>148849771
/komfi/
>>
>>148849324
Mla?

Er på luftetur. Har ikke mappa mi med dine? brev
>>
>>148849771
Skal aldri drikke mer sprit, mister totalt kontroll også ender det med 1.5 l, gå full på polet, skader, høy musikk og alt det der
>>
File: huher.png (21 KB, 976x271)
21 KB
21 KB PNG
>>148849148
>>148849760
hu' er påstår at statsvitenskap er et av de studiene folk på venteliste kommer inn på, men jeg vet ikke.
har liten tiss og er dum, jeg.
>>
>>148850311
Aldri blitt så full.
>>
skal ta planken i 1 min, 3 sett nå
>>
File: 6434080.jpg (112 KB, 1311x737)
112 KB
112 KB JPG
>>
https://twitter.com/GBT_Posting/status/1395344799486685188

tanker?
>>
>>148851194
>twitter
bryr meg ikke om hva folk på twitter sier
>>
>>148850757
"Planken" er en utrolig dårlig kjernemuskel øvelse.
Fører til stramhet i sener du ikke vil ha stramme, uten å gi særlig god uttelling på styrke eller hypertrofi.
Ta situps, russian twists, lying leg raises, og mountain climbers istedet.*

>*sitt opper, russiske snurrer, liggende legghev og fjellklatrere
>>
>>148851261
joa, men jeg gjør sånn 30 dagers plankeutfordring som jeg så på degrøret
>>
Jeg promper og jeg bæsjer og jeg har det bra
Prompenisser heter jeg, hva heter du da?
>>
>>148851913
>hva heter du da?
de fleste i tråden kaller meg Mongo, men du kan kalle meg herr mongo
>>
dult
>>
Tråden er ikke noe bra lengre, dere er liksom mer utrivelige enn de var på kanal 8
>>
>>148853133
gidder ikke breve her lenger pga. medisinstudenten. må ødelegge og kverulere alt
>>
>>148853133
Hvorfor er det utrivelig og hva er kanal 8?
>>
>>148853133
Det er fordi Samon er død
>>
>>148853188
Nei er en sånn som skal kverulere og skremme og er helt psykopat her som drar den i en negativ retning
>>
hakke runet på en uke gutta.
tenkte jeg skulle ta meg en runk i dag, men det er jo 22. juli, så det er jo ikke helt innafor.
får vente til over helga.
>>
>>148853272
høres ut som en legende fåvæ
>>
>>148853176
jeg er aldri uenig eller krangler eller noe sånt. men ja, jeg har tullet en del. medisinstudenten er også to anoner, så jeg vet ikke om du
referer til meg eller han andre.
>>
>>148854219
Bare ikke tenk på japanske så skal det nok gå greit
>>
Drukket i to dager nå. Tror jeg får ta en fridag i morgen. Slitsomt fåvæ.
>>
>>148854282
chingchonger skal jeg ha meg frabedt.
flate tryner og skeive tenner, ekke no for meg
>>
>>148854313
men søte ;)
>>
tenkte jo egentlig at jeg skulle finne meg en sånn heit utøya overlevende å runke til. men, det hadde nok vært litt rart i dag.
så får bare vente litt.
>>
>>148854278
Puss, puss, så får du en suss
>>
hadde lappa til labbetuss fåvæ, for en jævla kjøter
>>
alle kjøtere må dingle
>>
File: 1614213393073.png (2.03 MB, 1280x1708)
2.03 MB
2.03 MB PNG
Anime jenter er så søte AAAAAAAAAA
>>
File: 1614807468660.jpg (78 KB, 1157x1200)
78 KB
78 KB JPG
>>148854957
>>
File: 1626636692112.png (610 KB, 629x722)
610 KB
610 KB PNG
>>148854989
>>
File: 1626705070880.jpg (573 KB, 800x1294)
573 KB
573 KB JPG
>>148855019
>>
>>148854510
*sniff*
>>
File: Ev57y0IXAAsHjWw.jpg (453 KB, 919x1300)
453 KB
453 KB JPG
>>148855053
>>

ඞඞ
ඞඞඞ
ඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞඞ
ඞඞඞඞ
ඞඞඞ
ඞඞ
>>
File: Kurekarla.jpg (584 KB, 2281x4096)
584 KB
584 KB JPG
>>148855243
>>
jeg har faktisk jobbet en del med å ikke krangle og sånt i tråden på laaaang stund, etter en av dere ga meg tilsnakk.
>>
jeg krangler aldri
>>
>>148842636
>utgaven som sikkert har blitt brukt femten ganger før uten problem er nå problematisk
nei, fy flåbbe... det går rett vest med denne plassen.
>>
>>148855978
Er ikke så lurt å breve i denne jødiskeide siden da. Kjører på Quadranet og det eies av Israel. Bare tenk over det.
>>
>>148856020
hva er det å si. norgetråden har ingen politisk innflytelse.
>>
dult
>>
sex
>>
File: 1625566177421.png (1.58 MB, 1080x1287)
1.58 MB
1.58 MB PNG
Jeg har fået gul feber, hvad gør jeg mine nordlige naboer?
>>
>>148858204
Tror nesten vi må dra til Japan og finne et kjærlighetshotell. Jeg trenger nærværet til en myk japansk kvinnekropp.
>>
File: aaa.jpg (110 KB, 689x1024)
110 KB
110 KB JPG
>>148858429
Tror du har fat i noget bror, vi må drage øst.
>>
File: 1625431529649.png (61 KB, 480x533)
61 KB
61 KB PNG
Hvor mye kringlete kantposting og hylling av Fjotolf kan vi forvente i dag?
>>
>>148851261
>lying
>>
natta da
>>
File: 1626927993801.jpg (109 KB, 400x400)
109 KB
109 KB JPG
>>
>>148858468
Må jo balansere all kringlingen på jobb og i media som jeg må lide meg gjennom i dag.
>>
Innafor å snu livet rundt som 26 åring? Tenkte å ta opp fag og dra på skolen om et par år. Er så lei av å jobbe meg ihjel for lusepenger
>>
>>148860708
>Innafor å snu livet rundt som 26 åring?
Helt innafor. Gikk forkurset i år, og den mest normale av alle i klassen var 30 år. Helt ålreit, oppegående fyr. Hadde bare valgt å jobbe etter Vgs istedenfor studier.
>>
File: 1626565939907.gif (1.24 MB, 303x307)
1.24 MB
1.24 MB GIF
Fikk en melding fra en skipper på en båt jeg har jobbet på før
De trenger visst folk
Skal ha fri i to uker snart så det hadde egentlig passet fint
Gledet meg i utgangspunktet til fri, men alt jeg gjør når jeg har fri er jo å sitte alene hjemme og runke til anime
Det er en partybåt og, denslags hvor de driter i hva du gjør om bord så lenge du får fisken sløyd, denslags med brett med øl i styrehuset, og jeg har mange venner der og som det hadde vært kjekt å se igjen i motsetning til denne gjengen kristne eksnarkomane om bord her
>>
>>148860983
Hvordan er jobb på fiskeskjøyter? Lange dager? Orker ikke hvis besetningen er begredelige og maktsyke
>>
>>148860983
jeg fölger med på partysvenskerbåten
>>
>>148860983
Hvorfor er du ikke i Lëtzebuerg lenger?
>>
>>148861983
Tror du vil få mer terror hvis du også tar ytringsfriheten fra dem fåvæ
>>
Tanker?
https://bodonu.no/oliver-hugaas-er-en-nasjonalist-som-er-farlig-for-storsamfunnet-derfor-identifiserte-vi-ham/22.07-06:02
>>
>>148845655
Hvorfor er det to ulike personers håndskrift på lappen?
>>
22 juli får deg til å tenke
>>
File: 1625687490076.webm (1.95 MB, 480x270)
1.95 MB
1.95 MB WEBM
>>
FÅR DEG TIL Å TENKE
>>
>>148862530
Nei
>>
>>148862078
Helt greit så lenge de gjør det samme med personer på venstresiden som er globalister og den faren de utgjør for samfunnet.
>>
>>148862725
Fant en incel
>>
File: 1625326652302.webm (2.99 MB, 1920x1080)
2.99 MB
2.99 MB WEBM
>>
>>148862816
>incel
>>
File: 1625421907841.webm (761 KB, 480x360)
761 KB
761 KB WEBM
>>
Hvorfor skal nettbanken min suge så kuk? Gamle efakturakrav blir liggende og jeg kan ikke endre konto på efaktura avtaler eller godkjenne dem.
>>
>>148863152
Den evige anglo
>>
PST overvåker tråden for å notere hvem som feirer 22 juli
>>
>aksjer
>fond
>edle metaller
>gønnere og havregryn
Jævla mongo, skal du gjøre deg fri fra å bære pengejødens åk må du ha alle dine verdier på deg eller i umiddelbar nærhet, så du kan bytte til deg det du ikke kan ta fra andre.
>fete klær
>gullsmykker
>Patek eller to på armen
>begrensa opplag negersko
>Porsche
Så har du masse fine ting som gjør at du føler deg vel, altså penger som arbeider for deg, og hvis du skulle få lyst på noe skikkelig god mat går du bare på restaurant, spiser og drikker og koser deg, og stikker fra regninga. Hus bare bryter du deg inn i, eller leier og lar være å betale for.
>ja Anonsen du tror du er skikkelig lur, men hva hvis en NEGER kommer bakfra og NEGRER deg fordi den lille NEGERhjernen hans sa at han måtte NEGRE seg til de fine greiene dine med NEGERhendene sine?
Da er jeg dau og har null og niks bruk for jordslig gods, og da vil jeg mye heller at det går videre til en felles levemann enn at pengene omfordeles til lulesamiske homofile autistiske alenemødre med vanskeligstilte vegetarianske barn med Downs syndrom, brukes opp hos polet og hos Reitan, eller at pengene havner i sirkulasjon blant rabiate spaaarere som bare spaaarer og spiser knekkebrød så de kan få råd til en hytte på fjellet og båt på vannet når de pensjonerer seg fem år før tida og ungene har flyttet ut og kjerringa ikke har forlatt dem jepp ja neida hun synes også det er jævlig digg å spaaare og drikker to glass Explorer vodka med tynn Fun Light kjørt i Sodastream mens de har filmkveld hjemme med en piratkopiert film og hjemmelaget potetgull i en alder av noenogtredve, hun kommer ikke til å ta den fornuftige korållaen fra forrige årtusen (pluss halvparten, pluss ungene, pluss huset som skulle stige så fint i verdi) og stikke når mannen foreslår å feire bryllupsdagen på bystranda.
>>
Ekte mongo
>>
>konspirasjoner
Det er en konspirasjon som vil deg vondt hvis du sprer sånt
>>
>har ikke fått vaksine siden sist i køa
>familien tror jeg er skeptisk

Nå har jeg aldri tatt iniativ til en dritt i hele mitt liv så er ikke sånn at jeg melder meg opp på glemmelista.
>>
>>148864271
"Anonsen, du bør ringe bort på helsestasjonen og melde din interesse hvis det er noen som ikke kan komme for å ta vaksina si"
"Anonsen du er jo litt rund i kantene, kanskje du kan få papir på at du er i risikogruppa og snike litt i køen?"
"Anonsen, du burde få den hosten sett på, kanskje det er noe alvorlig og du må vaksineres"
>>
Jeg er ikke høyreekstrem
>>
Jeg er ekstremt ikke-politisk
>>
Nasister og rasister ut!
>>
Merry Utøya anniversary!
>>
File: 1625994407039.jpg (44 KB, 549x680)
44 KB
44 KB JPG
Vi står imot rasisme
>>
File: Bilde_2021-07-22_102633.png (69 KB, 1892x358)
69 KB
69 KB PNG
10 år siden 22 juli og all befolkningsvekst siden den gang er innvandrere.

nazister blåst til helvete ut
>>
File: 1585643650075.jpg (25 KB, 635x617)
25 KB
25 KB JPG
>Vi har ikke stoppet hatet
>Vi har ikke gjort nok
>>
>>1488
>>
Har aldri i mine 12 år som drittbrever skrevet noe i støtte til abb eller andre terrorister
>>
>>148864972
Alt jeg brever er bare tull og tøys.
>>
>>148865019
Alt jeg brever er idioti
>>
hvor overvåket er tråden i dag?
>>
>>148863959
i alle dager
>>
Sverigetråden är fylld med psykgalna människor. Får jag flytta hit?
>>
>>148866071
Ja, men tråden er død fordi alle er ute og feirer 22. juli
>>
>>148862655
Døde han?
>>
>>148863410
Heter ikke spillet Among Us?
>>
>>148866153
Det är ok, jag är van att vara ensam
>>
Hater sopere
Hater gnålet om 22. juli
Hater kringlete turister fra /pol/ som gnåler om at man må få seg kjerring og unger
Hater kringlete preppernasser som brever bilder av laivende kjerringer med gønnere
Hater breving av NRK-kjerringer og andre e-tøyter
Hater kårdsoperne

Elsker skadefelling av gås
Elsker grillribbe
Elsker å rusle tur med bikkja
Enkelt som.
>>
>>148866503
> Jeg vil bare grille
Basert sprengermentalitet
>>
>>148866666
>>
>>148864633
>Vi står imot rasisme
Dette er litterært en kampanje for å få folk til å vaksinere seg mot cârrãna…
>>
File: 123215332466.jpg (84 KB, 1296x728)
84 KB
84 KB JPG
Jeg hater ingen, alt jeg vil er at vi skal være venner alle sammen og ha det hyggelig.
Verden trenger mer kjærlighet, ikke mer hat.
>>
File: 1512343125787.png (195 KB, 393x390)
195 KB
195 KB PNG
Da har det blitt bestemt. I dag blir siste runken til pornojøden. Aldri mer.
>>
File: 1447618001640.webm (2.88 MB, 600x336)
2.88 MB
2.88 MB WEBM
>>148866847
mmm ja din lille fittegutt kom bare her så skal jeg faenmeg elske deg ihjel ja du skal få tre horehullet ditt ned på og ri på femliterskuken hans far og sprette rundt på den til jeg er fornøyd og stapper deg med gul klumpete mannfolkmajones så du mest ser ut som en overfylt vannmadrass
>>
Savner uskyldigheten vi hadde før 22juli 2011. Var ingen splittelse slik det vi har hatt de siste 10årene, ikke i min generasjon. Savner det noe sykt gutta. Skulle gjøre så mye, delta på så mye. Så ble alt så jævlig trist. Mistet mer enn bare mennesker den dagen, mistet troen fåvæ.

Håper noen skyter han. Ikke så vi glemmer det. Men så vi kan få litt fred igjen, er lei av PlayStation megmeger, norske fengsler megmeger og resten av kreften. Burde skytes av noen utenfor tjenestene eller stilles for militærrett, jens hadde tross alt erklært norge i krig med libya på det tidspunktet, vi kunne gjort det. Kunne blitt kvitt fyren. Kunne blitt kvitt brevene han sender, støttespillerne han får for å ikke miste maska. Kunne drept hans evne til å påvirke noe annet en jord fåvæ. Men nei. Skal late som dette et det korrekte valget, skal late som han blir torturert av sine egne minner, skal late som han kommer til å uttrykke anger på et tidspunkt. Skyt han fåvæ.
>>
>>148867202
gråt.
>>
>falt ned en trapp og vrikket ankelen
>nå er jeg så halt at jeg knapt kan gå
jaja, får sitte i tråden i stedet da
>>
>>148867656
>>148867656
>>148867656
>>148867656
>>148867656
>>148867656Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.