[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1623382809819.jpg (115 KB, 1290x726)
115 KB
115 KB JPG
Rijkswacht uitgave

Draadthema
https://www.youtube.com/watch?v=oiNgSh_f33E

Welkom: de rijkswacht

Niet welkom: de flikken
>>
stoot
>>
File: 1623348140-353.jpg (99 KB, 960x540)
99 KB
99 KB JPG
JensenGOD
>>
abortus=moord
>>
>>146570804
Koek dat youtube account is letterlijk zojuist verwijderd
https://www.youtube.com/watch?v=Us-N01IJ23M
>>
abortus=rechts
>>
>>146571212
Waarom zit "rechts" te zeiken op het WEF?
>>
turkenkutjes volpompen
>>
>>146571212
frikandelnek
>>
Hey hallo hoe gaat het, ben jij een frikandel?
>>
>CPB-directeur: Nederland moet bitcoin en andere cryptovaluta verbieden - https://nos.nl/l/2384532
Ik krijg hier een stieren gevoel van
>>
>>146571212
Dit
>>
https://www.nu.nl/coronavirus/6138042/coronapaspoort-geen-garantie-voor-zorgeloze-vakantie-dit-moet-je-weten.html
>ls in een land het aantal coronabesmettingen bijvoorbeeld hard oploopt, of er een besmettelijkere coronavirusvariant opduikt, kan het reisadvies worden aangepast van code geel naar code oranje (alleen noodzakelijke reizen).
>Bij terugkeer naar Nederland moet je dan een negatieve testuitslag laten zien en (ook wanneer je gevaccineerd bent) verplicht in quarantaine. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete. Na vijf dagen kan de quarantaine beëindigd worden met een negatieve test. Mocht je positief testen, dan moet je in totaal tien dagen binnenblijven.
OH NEENEENEE
>>
hahahaha euhm... nee bedankt ik wil gee vaksin
>>
koraalrif terreur
>>
dooie klotendraad
>>
Ik neem volgend jaar wel mijn vaccin ;)
>>
>>146572534
Dus waarom vaccinatie?
>>
>>146573621
O...o... OMDAT HET GEWOON MOET OKE...je...je bent toch geen WAPPIE????
>>
Antwerpse negers be like

>Deze eieren zijn te spicy voor me
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210611_91887101?utm_campaign=seeding&utm_content=article&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_term=nieuwsblad
>>
JA HOOR WE ZITTEN WEER AAN DE SCHIJTERIJ
>>
>>146572534
Hoe gaan ze controleren? Ik woon niet eens op mijn opgegeven adres koek
>>
File: chickengurl.jpg (75 KB, 680x485)
75 KB
75 KB JPG
dont care too much for the dutch if i am to be particularly honest
>>
>deze vakantie gewoon 3 weken naar marokko
>niet gevaccineerd
>pcrtje klappen bij heen en terugreis
schaakmat hugo
>>
>>146574283
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2023722117/boa-s-vanaf-woensdag-op-de-stoep-bij-quarantaineweigeraars
>>
>>146574746
haha ik ben toch niet thuis
>>
>>146574776
dan krijg je een boete ahahaha
>>
>>146574785
kom me maar zoeken hahaha
>>
>>146574812
je zit gewoon op je studentenkamer
>>
>>146574746
Maar het ging toch de goeie kant op?
Straks staat de stasi op de stoep omdat je moest niezen ofzo.
>>
>>146575004
ja maar de Indiase variant is gevaarlijker en het vaccin beschermt daar minder tegen.
>>
>>146575065
oh neee ik sta te bibberen van de angst

kanker toch op homoke
>>
>>146575065
>vaccin
Wie /natuurlijkeimmuniteit/ hier?
>>
>>146575317
dat is niet voldoende wappie
>>
>>146575329
Was genoeg om de eerste keer niet zo te ziek te zijn
>>
File: 1618016623107.jpg (33 KB, 657x527)
33 KB
33 KB JPG
I had 4 stroopwaffels today
I will take my dutch citizenship now, thank you very much
>>
>>146575457
je kunt nog steeds anderen besmetten met natuurlijke immuniteit, met een vaccin niet
>>
File: 1595226505396.jpg (374 KB, 828x1403)
374 KB
374 KB JPG
>net gejost op een schoon poppeke met grote tette
>heb jus d'orange
>nen lekkere volkorenbol met filet préparé
>dubbele boterham met grillworst en mosterd
>zwarte koffie met nen jodenkoek
pooohhh das lekker wakker worden

helaas niet kunnen schijtpalen tijdens het ontbijten omdat 4kin onder was
>>
File: 649.png (349 KB, 600x622)
349 KB
349 KB PNG
>>146575533
he gij, goe bezig mateke!
>>
>>146572340
kontmunters op zelfmoordwacht
>>
File: 1607121545488.png (900 KB, 2830x1264)
900 KB
900 KB PNG
moet kan ook nooit eens iets wat goed doen
>>
Broer klaar ik neem die waxine niet, ik doe gewoon boze oog en er gebeurt mij niks
>>
File: 1622448155911.jpg (13 KB, 340x300)
13 KB
13 KB JPG
>>146575599
oh nee nog maar 100k winst, wat nu gedaan?
>>
>>146570804
test
>>
File: 1621064479867.png (102 KB, 785x757)
102 KB
102 KB PNG
>sloeries
https://www.youtube.com/watch?v=5KfORbuYE4k
>>
WE MOGEN WEER
>>
https://nos.nl/artikel/2384532-cpb-directeur-nederland-moet-bitcoin-en-andere-cryptovaluta-verbieden

>alles wat niet linkiewinkie sovjet niveau is, dat is slegt
>>
>>146574746
Nogmaals ik woon niet op mijn opgegeven adres. Er gaat niets gebeuren
>>
>>146576234
>NEEEEEEEEEE je mag geen ponzi scheme verbieden
>>
>>146576292
>alles wat ik niet snap of niet in mijn straatje past verbieden
>>
>>146575771
Prima dat je nu winst hebt, maar dan moet je de kontmuntjes wel omzetten in echte waarde en dat doet niet af aan het punt dat de kontmunt ten dode opgeschreven is.
>>
>>146576292
Verbied dan ook ineens Torrenten als je toch bezig bent.
achterlijke mongolen
>>
>>146575599
>Investeren in crypto omdat je denkt dat het een goed betaalmiddel is
Zolang ze de transactie van geld naar crypto niet strafbaar word is er geen reden tot zorgen.
>>
File: 1601326056028.jpg (158 KB, 700x500)
158 KB
158 KB JPG
goedemorgen :)
>>
File: 1613033356362.jpg (330 KB, 750x546)
330 KB
330 KB JPG
thuiswerken
>>
>>146576517
35 minuten te vroeg
>>
>>146576459
crypto is een fantasiemunt, greater fool theory
>>
File: 1603746521880.jpg (52 KB, 499x499)
52 KB
52 KB JPG
>>146576553
half uur langer niets doen :^)
>>
>>146576541
binnekort roepen ze je terug
>>
>>146576564
ja,maar wel geld met te verdienen, dus het is allemaal goed
>>
>>146576574
>binnenkort

blijf lekker thuis hoor
>>
>>146576564
Crypto is gewoon een ruilmiddel zonder objectieve waarde
>>
>>146576685
wat is jou definitie van 'objectief'
>>
>>146576988
Dat m’n piemel 19cm is kankerhomo
>>
Het volgende jaar ga ik naar Nederland om een baan binnen IT te zoeken. Welke stad zou ik naar toe gaan te wonen? Amsterdam?
>>
>>146576337
>>146576411
Neger het fucking cpb zegt zelfs dat het een grote scam is
>>
>>146577482
Veel succes met het vinden van een huis lmke
>>
>>146576564
Dit is soort commentaar duidt op een fundamenteel gebrek aan kennis van het natuurlijke proces van prijsvinding. Typische 100iq paal dat alles (vanuit jouw oogpunt) logisch moet zijn. Het nut dat wordt toegeschreven aan een object, of dat nou virtueel is of niet, moet worden bezien vanuit het individu dat er wél waarde aan hecht.
Waarom is een pokémonkaart veel waard? Waarom is glimmend metaal veel waard? Waarom is een gemonitiseerde overheidsschuld die nooit wordt afgelost zoveel geld waard? Waarom drukken we waarde uit in een valuta met een ongelimiteerde voorraad?

Het enige wat belangrijk is, is de waarde die de geïnteresseerde gemeenschap ergens aan toeschrijft. De rest is irrelevant.
>>
>>146576988
Dat je er ook iets mee kan doen behalve ruilen.
Papiergeld is objectief ook amper wat waard, het is tenslotte maar een papiertje.
>>
>>146577594
zijn je zakken zwaar anon? hahahaha

het is koop laag verkoop hoog he, ni vergeten, kneus
>>
>>146577631
nee achter papier geld staat een natie/land, bitcoin staan een paar nerds die het hebben geprogrammeerd, het kan in 1 dag verbannen worden.
>>
NEE JE MAG NIET GOKKEN HORIGE
STRAKS VERLIES JE ONS GELD NOG


EET DE SPINNEN

GEBRUIK NIET BITCOIN
GEBRUIK DE DEURO
>>
>nee bitcoin heeft geen waarde
>betaal met een stuk papier


EET DE
>>
>>146577643
Ik heb €200 aan crypto in de blox app dus ik lig er niet wakker van.

Lekker defensief lopen doen omdat je niet opgewassen bent tegen mijn ben shapiro tier epische argumentatie. Blijf zuur
>>
>>146577773
>lucht vs stuk papier
papier wint
>>
>>146577868
homoke
>>
>>146577773
jaaaaaa een fantasie "munt" op het internet zal deze bankiers laten omvallen!!

kneus, AUB
>>
>>146577907
lik mijn donut
>>
>>146577533
is niet op titel geschreven
>>
>>146577683
>nee achter papier geld staat een natie/land, bitcoin staan een paar nerds die het hebben geprogrammeerd, het kan in 1 dag verbannen worden.
Ik heb het over papier geld, niet "geld" in het algemeen.
Een beter voorbeeld zou het geld op je bankrekening zijn, dat denkbeeldig geld dat eigenlijk alleen echt bestaat als je het van de bank af haalt.
Munten hebben theoretisch gezien nog een vaste waarde omdat je ze gewoon kan omsmelten.
>>
>pinda"kaas"
>zit geen kaas in
Tfoeeeeeee vieze oplichters
>>
mongole
>>
>>146577971
Luister naar de experts
>>
ey domme kankermongolen
hou je bek en stop emt het ruineren van de gierige nederlanderdraden
>>
File: 1594676305887.png (145 KB, 720x303)
145 KB
145 KB PNG
>>146577989
Gast lees je eens in. Op moment reageer je vooral vanuit een gebrek aan kennis, dat is uit je reactie te halen.
>>
File: 1603825449150.png (373 KB, 443x450)
373 KB
373 KB PNG
>>146577683
Kijken we naar het huidige systeem van bijvoorbeeld de Euro of de Dollar, is dat daar zoveel beter dan? Waarom moet de politiek op een knopje drukken om geld bij te drukken? Waarom moet een derde persoon daar macht op hebben? En waarom is dat zoveel beter dan volgens jou?
>>
>tweede economie van de wereld heeft baat bij stabiele waardevolle euro
>centrale banken en politici hebben instrumenten om die stabiliteit te waarborgen
>nerdjes hebben baat bij stijgende kontmuntkoersen zodat ze hun miemmuntjes kunnen cashen voor echt geld
>nerdjes willen nul toezicht uit "ideologische overtuiging" (ze willen drugs kopen)
Tsjoh, welk systeem zou nu beter en betrouwbaarder zijn op de lange termijn?
>>
>>146579160
Het systeem dat niet gerund door joden wordt.
>>
File: 1592260576262.jpg (7 KB, 200x287)
7 KB
7 KB JPG
>>146579160
Ja het systeem is stabiel zodat ze ons maximaal leeg kunnen zuigen met belasting en rente. He concept van de moderne wereld als straf.
>>
File: madelon.jpg (80 KB, 600x400)
80 KB
80 KB JPG
Nu we het toch over cryptocurrencies hebben. Ik wil Madelon Vos keelneuken tot dat ze gaat kotsen.
>>
Geef me een reden om in Nederland crypto's te minen. Je kan toch veel beter naar een derde wereldland gaan als je het geld daarvoor hebt?
>>
>>146577482
Eindhoven
>>146577565
IT betaalt goed genoeg, zeker de vacatures waar ze internationale candidaten voor overwegen
>>
File: 1623404790584.jpg (33 KB, 230x219)
33 KB
33 KB JPG
>>
>>146579160
>>centrale banken en politici hebben instrumenten om die stabiliteit te waarborgen
Hadden. "The only enemy of bitcoin is sound monetary policy". De CB tools hebben aan kracht verloren door bovenmatig gebruik. De markt is een verlies aan vertrouwen in fiat geld in aan het prijzen.

Kijk op youtube eens die documentaire over het breken van de dmark peg waar soros rijk mee is geworden. De Centrale Bank verliest controle en dan volgt er een vlotte herprijzing. De geschiedenis wijst keer op keer uit dat CB's niet oppermachtig zijn. CB's denken dat ze de markt kunnen sturen totdat de markt niet meer "luistert". Vervolgens past de CB zich altijd aan, niet de markt.

Keer op keer. Mens tegen natuur. Natuur heeft nog nooit verloren.
>>
File: 1615599032881.png (462 KB, 1200x1319)
462 KB
462 KB PNG
>>146579555
Dit is niet heel lief anon.
>>
File: 1614974351820.jpg (36 KB, 645x773)
36 KB
36 KB JPG
>>146579700
>Kijk op youtube eens die documentaire over het breken van de dmark peg waar soros rijk mee is geworden.
Ik neem aan dat je het hier over de Britse Pond hebt?
>>
Soros is enkel een filantroop domme antisemitische wappies
>>
File: 1615021927750.jpg (38 KB, 657x527)
38 KB
38 KB JPG
>>146579555
Wel mooie nummers trouwens anon.
>>
File: 1614611576087.png (442 KB, 1200x630)
442 KB
442 KB PNG
>>146579160
Bitcoin is slechts een reactie op het huidige monetaire corrupte wanstelsel. Heb je je daar wel eens in verdiept? Veruit de meeste mensen hebben geen flauw idee hoe dit stelsel werkt maar ondertussen wel bitcoin afkraken. Het hele punt is juist dat er nooit een centraalbeheerde munt zal komen die voor iedereen goed werkt. Dat is juist het hele probleem van het huidige stelsel..
>>
>>146579555
slijmerig kutwijf dat ze is
>>
bitcoin is een fantasiemuntje op het internet en mensen die het concept verdedigen hebben erin geinvesteerd en hopen dat de waarde stijgt.
>>
>>146579897
Roodpil mij over haar. Ken haar alleen van haar youtube kanaal en dat ik haar wil keelneuken.
>>
Jaaaaaaaaa speculeren met een betaalmiddel zo stabiel
>>
>>146579938
>mvg. Citibank
>>
>>146577683
Maar de Euro kunnen ze letter bijdrukken door een nulletje erbij te doen op een bankrekening.
Probeer dat maar bij crypto
>>
en daarbij het is een slecht betaalmiddel, het consumeert tonnen elektriciteit, het is verschrikkelijk instabiel in prijs en nee het allesbehalve anoniem, het kan heel gemakkelijk terug getraceerd worden. Ik begrijp wel dat cryptomaagden willen dat hun fantasiemuntjes exploderen in prijs door het 24/7 te verdedigen maar dit is wel de realiteit
>>
>>146580147
Debiel, achter de euro staat een enorm systeem, een whale kan even de bitcoin prijs helemaal laten dumpen of stijgen, die stabiliteit en veiligheid heb je niet bij bitcoin. Je kijkt teveel naar ancap nerds op youtube en crypto "traders"
>>
>>146580182
Dit
Daarom heb ik alleen maar XMR
>>
>>146580250
monero is ook traceerbaar
>>
>>146580245
>wat is forex
lol
>>
>>146580245
Jij bent gewoon een shill omdat je pa bij de bank werkt. Sterf vieze joodse shill rat. Bitcoin is er om niet deel te nemen aan het systeem. Bitcoin is er om het systeem over te nemen.
>>
>>146579884
>Veruit de meeste mensen hebben geen flauw idee hoe dit stelsel werkt
Uit ervaring kan ik zeggen dat dit net zo goed (of meer) geldt voor crypto cultisten.
>>
>>146580357
hahaha loser, je weet gewoon dat ik gelijk heb
>>
>>146577879
>bitcoin is lucht
wat is een harde schijf
>>
>>146580387
Nee kankermongool. Je hebt geen gelijk. Je gaat ervan zelf achterkomen.
>>
>>146579761
ja de ERM gbp/dm peg. Dat ga ik je niet uitleggen zoek zelf maar op
>>
File: 1595247768999.jpg (58 KB, 500x500)
58 KB
58 KB JPG
Het monetaire stelsel:
>Een gesloten systeem
>Totaal niet inzichtelijk, enkel voor de centrale machten (zeer corrupt gevoelig dus)
>Gebonden aan grenzen
>Inflatie
>Totaal niet vernieuwend en zeer ouderwets (kijk eens naar het verschil tussen crypto en normale exhanges)
>Je assets zijn niet van jou (kunnen afgenomen worden tijdens crisis of simpelweg geblokkeerd worden)
>Geld = schuld. Het systeem werkt op basis van schuld. Zonder schulden doe je niet mee en wordt het je erg lastig gemaakt. Je draagt namelijk niet bij aan het systeem.

Bitcoin:
>Open systeem, iedereen mag meedoen
>Alle transacties zijn volledig inzichtelijk
>Niet gebonden aan grenzen
>Geen monetaire inflatie
>Is softwarematig aanpaspaar en kan daarom inspelen op de toekomst
>Assets volledig in eigen beheer waar letterlijk niemand bij kan (mits je de private key hebt)
>In bitcoin werkt schuld op een hele andere manier. Er kan geen bitcoin bijgedrukt worden dus alle transacties en schulden moeten verwerkt worden met het huidige aantal bitcoins.

Wij zijn de moderne loonslaven van het monetaire stelsel wat ons dwingt om tot ons 70ste door te werken en vervolgens nog afhankelijk te zijn van een pensioen en AOW. Omdat mensen bewust finacieel dom gehouden worden. Het hele monetaire stelsel stort als een kaartenhuis in als iedereen verstandig om gaat met geld en minder gaat uitgeven en niet gaat kopen waar ze naar verlangen maar wat ze nodig hebben. Mensen kunnen binnen 70 jaar dus geen kapitaal opbouwen om van te leven maar zijn vervolgens nog steeds afhankelijk van centrale instanties die volledig de macht over je hebben. Dat is de realiteit die mensen vaak niet willen zien. Gaat bitcoin dat allemaal veranderen? Geen idee, maar dat er iets moet veranderen is vrij duidelijk.
>>
ik ga emigreren naar marokko
betaalbare huizen
geen politiek correct geouwehoer
je kunt gewoon je vrouw slaan
altijd lekker weer
>>
>>146580245
Maar dat "manipuleren" doen ze alleen maar met crypto dat ze zelf hebben of crypto te kopen dat bestaat.

De ECB drukt gewoon op een knop en er is een miljoen meer euro's
>>
>>146580471
>Engeland had drie keer zo veel inflatie
Ja dat was dus gewoon hun fout koek
>>
>>146580484
zoveel cope, nerd

ni gelezen ook
>>
>>146580534
gebaseerd
Luchtmunt DNUG
>>
>>146580507
je denkt dat je slim bent maar je bent gatachterlijk, dat is gewoon een sales pitch dat ze jou verkopen om bitcoin in een beter daglicht te zetten.
>>
Citibank is een homo
>>
Letterlijk jullie bit coiners zijn allemaal emotioneel gehecht aan jullie investeringen
Zegt wel iets over waarin jullie geinvesteerd zijn, kom maar opnieuw als je bitcoins 0 zijn en je moet huilen
>>
>>146580302
Wat is je punt? Gaat iemand de wisselkoers euro-dollar kunnen crashen door plots 10% van alle euro's te koop aan te bieden? Zelfs dan zijn je euro's nog prima binnen Europa en kun je gewoon melk blijven kopen voor 60c/l want we zijn niet afhankelijk van import/export voor melk of brood of aardappels. Alleen je internationale handel loopt even stroef tot de koers weer stabiliseert.
>>
>>146579663
Waarom? Is Eindhoven bekent voor IT banen?
>>
>>146580575
Nee, dat is gewoon hoe verneukt de euro is
Ik zit niet in de crypto, mijn geld kost mij geld en de overheid vindt dat normaal en wil er nog wat geld van ook.
>>
>>146580632
>Gaat iemand de wisselkoers euro-dollar kunnen crashen door plots 10% van alle euro's te koop aan te bieden?
Ja, zie George Soros
>>
>>146580631
letterlijk dit, elk minuutje aan het zweten of het gaat crashen of niet. het is puur speculatie
>>
>>146580632
Ja de CIA zoek op nsa deepstate fakegov currency manipulation 1984 bill clinton foundation deepex experiments
>>
>>146580683
Onzin. Bijna iedereen zit er in voor de lange termijn.
>>
>>146580660
ja man gebeurt zowat elke week dat de euro crasht, kanker toch op crypto incel
>>
File: 1606802562509.jpg (86 KB, 1440x1563)
86 KB
86 KB JPG
Wat een ontzettende kutpaals maken jullie deze ochtend zeg. Ik krijg spontaan trek in een koud pilske.
>>
>>146580518
Maar mijn punt is dat de centrale bank een mannetje is die op een olifant zit (de markt). Meestal kan het mannetje de olifant sturen maar als de olifant rechtdoor wil lopen gaat 'ie rechtdoor.
>>
>>146580716
greater fool theory, niets meer dan dat. je hebt een generatie jonge hopeloze sukkels en je verkoopt hen een droom van rijkdom door gewoon in een verzonnen internetmunt hun neetbux te dumpen. lmke
>>
File: 1601355294877.png (125 KB, 680x656)
125 KB
125 KB PNG
>>146580725
Neuk jou, neuk de ECB en neuk de Federal Reserve. Zelfs een wereld MET toezicht zit vol met corruptie en ongelijke verdeling van kapitaal. Dus nee, ik hoef geen 'toezicht' op Bitcoin.
>>
>>146580766
haha, de cope is zo zwaar, ga maar nog 4 uur naar een incel op youtube luisten over crypto, nerd
>>
>>146580575
Vervang het woord "crypto" of "bitcoin" nou eens door "internet", "televisie" of "vliegen". Alles maar verbieden vanwege de impact die het heeft op de wereld en omdat jij het nut er niet van inziet?

Je bent gewoon een Luddiet. Je haat technologie en vooruitgang. Vanwege angst en bekrompenheid wil je dat alles hetzelfde blijft. Geeft het eens toe.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luddisme
>>
>>146580766
Gaat er toch komen incel
>>
>>146580760
Je moeder is een kankerhoer en je vader heeft aids omdat hij is een kankerhomo is.
>>
File: 1594188499936.jpg (54 KB, 640x578)
54 KB
54 KB JPG
>>146580813
Waarom wil jij het internationale monetaire systeem zo graag baffen?
>>
>>146580864
Hij is niet serieus. Gewoon een troll. Misschien werkt zijn vader bij de bank. Wie weet?
>>
>>146580760
Letterlijk geen enkel verschil met staatspapier, pokémonkaarten, goud, kunst, aandelen enz enz. Het gaat erom wat voor waarde individuen het object toeschrijven. Hoe moeilijk is dat nou?
>>
ITT buttcoiners die kankerboos zijn omdat al hun argumenten zijn ontkracht
>>
>mail van de directeur
>per ongeluk reply-all
>vol spelfouten
>gemeen over werknemers
het is vrijdag, tijd voor bier
>>
>>146580732
Het middag, kutsnol
>>
>>146580828
vooruitgang? HAHAHAHAH ja man een verzonnen internetmunt vol manipulatie is echt vooruitgang
>>146580864
ik baf helemaal niets, ik ben jullie shillende crypto incels kotsbeu geworden
>>
>>146580503
kk nerds ik probeer bekend te maken dat ik naar marokko emigreer
>>
>>146580698
>zoek schizo termen
>vind schizo blogs
Oké, en nu?
>>
>>146580905
Hahaha, kneus, wat staat er achter bitcoin? een japanse programmeur waarvan we de identiteit nog niet eens kennen? ja man, heel betrouwbaar hoor.
>>
File: 1599447407494.png (259 KB, 600x1080)
259 KB
259 KB PNG
>>146580644
There are many IT jobs in the Eindhoven area. Eindhoven is called the Brainport of the world.

Eindhoven has been confirmed to be the smartest region in the entire world by the European Union.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/brainport-region-smartest-region-world

The Eindhoven region also has one of the highest rates of autism for that reason.
>>
>>146580999
>hij gelooft dat satochi nakamoto daadwerkelijk een jap is
Lol domme belg.
>>
File: 1617300338255.jpg (12 KB, 258x245)
12 KB
12 KB JPG
>>146580945
Het was pas 7 minuten middag toen ik de paal maakte. De meeste van jullie paals waren gemaakt in de ochtend, kanker achterlijke kanker paler. Ben jij 77IQ en weer terug in de draad ofzo?
>>
>>146580828
Ja
>>
>>146581054
dat is wat ze vertellen, het punt is dat we zelfs niet weten wie er achter zit, jij bent de ezel niet ik
>>
File: 1593844637655.jpg (15 KB, 739x415)
15 KB
15 KB JPG
>>146580941
Bier onder werktijd?
>>
>>146581060
Nee, jij bent de achterlijke hier.
>>
>>146581105
Ik maak geen aanname dat hij een jap is. De enige kankermongool ben jij, ezel.
>>
File: 1623078705043.png (624 KB, 1280x1146)
624 KB
624 KB PNG
>>146581105
Daar heb je wel een goed punt. Nakamoto Sakoshi (dat is de propere Japanse volgorde van de naam) betekent 'Central Intelligence' in het Japans.
>>
File: 1592199394295.png (189 KB, 772x721)
189 KB
189 KB PNG
>>146581148
Want?
>>
>>146580999
>Greater Fool Theory
Eerder de Sailed Ship theory of FOMO theory.

Een laag IQ laat zich kenmerken door een grote moeite met conceptuel denken.
>Ik begrijp het gedrag van anderen niet en daarom is hun gedrag irrationeel
GroooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOte yikes broer
>>
die jonko gemixt met tequilla maakt me stijl guerillia
>>
>>146581169
In de andere volgorde was het Intelligence Central geweest?
>>
>>146581268
Ook, het is een combinatie van fomo en greater fool. zoals alle investeringsscams werken.

>yikes
Ga mario kart spelen, kaaklijnloze incel
>>
Hoop dat jurgen die kanker belg in deze draad onthoofd met een zn p90
>>
>>146581386
haha kneusje, fantasiemuntjes omlaag vandaag?
>>
Ik ben een deskundige op het gebied van kraken
Ik kom via het raam of door de daken
Ik ben een steelmachine
Ik neem alles mee ongezien
Snelkraak, inbraak, elke cent aan de haak
>>
File: 1612390260047.png (154 KB, 994x776)
154 KB
154 KB PNG
>>146581322
Klopt.

In het geschreven Japans komt de achternaam eerst, en dan de voornaam.

Nakamoto betekent Central/en of Centrale Oorsprong, en Satoshi betekent helder, intelligent, wijs, slim.

(ik ben Castor niet, bij de weg)
>>
>>146581397
Ja man. Met -0.13%. Het is over.
>>
why do dutch people get offended when i say kanker? i thought it was a common slur.
>>
File: 1607809387234.jpg (61 KB, 720x960)
61 KB
61 KB JPG
>dvw geen vriendin die je op vrijdag middag eens goed leeg kan pijpen
>>
>>146581557
je zou dat maar aantrekkelijk vinden, lmke
>>
File: 1618692898992.png (305 KB, 840x859)
305 KB
305 KB PNG
>>146581525
Many normies get offended by it. Same case as with 'retarded' in American. Many American speakers now frown upon using that.
>>
File: Ezi2RPzWUAAcqsA.jpg (80 KB, 1335x678)
80 KB
80 KB JPG
>>146581349
Jij zit, diep, diep diep in het 100iq dal. lmke Al die bullshit theorieën als greater fool komen van 100iq losers die het gedrag van anderen niet snappen en het daarom irrationeel noemen. Er is maar één theorie en dat is price discovery.
>IK ben rationeel en ik snap het niet (en ik ben de belangrijkste persoon op aarde)
>anderen zijn gewoon dom en irrationeel
>ik ben de enige slimme
Zie je serieus niet dat JIJ de dommerik bent? Als ik denk dat iets meer waard wordt, wil ik het hebben. Simpel als.

https://twitter.com/Michigandolf/status/1385059896832442370?s=20
>>
>>146581491
Nee, jij bent wieb, ik zag het aan het meisje met de blauwe pet
>>
What happens in Luxembourg?
Why do they never post here?
>>
File: 1608823088410.jpg (321 KB, 1065x1379)
321 KB
321 KB JPG
>scheren
>beddengoed vervangen
>douchen
mijn takenlijst voor vandaag
>>
>>146581833
It's a tax haven region with few Dutch speakers, without a strong identity and with a lot of immigrants.

For example, Luxembourg's population is only about 650,000 and there are almost 100,000 Portugese immigrants in the country.

So maybe you'll find some Lux IPs in the Portugese threads.
>>
>>146581704
>jouw iq is laag en de mijne is hoog hier is een grafiekske >:)

cope verder met je fantasiemunten
>>
>>146581704
>miemgrafiek van een ziedende /biz/ downie die het nodig vond om zijn intelligentie te verdedigen
Juist, alleen slimme mensen kunnen de waarde van buttcoin zien en iedereen die de waarde niet ziet is dom
>>
File: partyhoedjes.png (174 KB, 1040x1391)
174 KB
174 KB PNG
KOOP GEWOON
>>
>>146581957
>>146581959
Ik heb geeneens bitcoin brainlets. Alleen eth en doge. Blijf zuur
>>
Ik ook brood sneed en maak brak nederlands, wat nu?
>>
Nieuwe term

>blijf snieden
>>
>>146582267
>fantasiemunten
>m-maar ik heb geeneens bitcoin alleen letterlijke miemmunteeenn...
>>
File: I know memes.jpg (117 KB, 400x400)
117 KB
117 KB JPG
Autisme Test
https://www.testmybrain.org/tests/start
>>
Die Nederlanders die de tikkie miem tegengaan zijn echt kankerhomos
>>
De aanklacht vermeldt vijf Nederlanders: Abdelhakim A., Miwand Z., Seyyed Hossein H., Omar M., en Aurangzeb A.
>>
Waarom zijn geenmunters plots zo ziedend? Ik heb gewoon gekocht in 2012
>>
>>146583110
die hollanders toch, altijd hetzelfde
>>
>>146583110
Oer hollandse namen
>>
>>146581557
volgens mij is ie over datum zit allemaal schimmel op
>>
berbers zijn arisch
>>
maar waarom is het verkoop van cryptotelefoons illegaal dan?
>>
>>146583248
berbers zijn genetisch verkracht door arabieren en niet meer bestaand
>>
>>146583276
berbers waren arisch
>>
File: eenenalgezelligheid.png (1.44 MB, 847x991)
1.44 MB
1.44 MB PNG
>>146583169
>>146583197
en zo ist en zo blijft t
>>
>>146582552
>https://www.testmybrain.org/tests/start
gloeipiet vlug
>>
lol XD>>146583169
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7jegIqxAFuA
>>
File: 1611854366677.png (263 KB, 1000x800)
263 KB
263 KB PNG
wie /kattenspel/
>>
>>146583441
wtf doet een blanke gozer genaamd Cor tussen dat tuig?
>>
>>146583555
vraag je eerder af waarom cor hun respect heeft
>>
>>146583555
Cor is een witte neger oetz
>>
Ik vertrouw bankiers niet. Jodengespuis.
>>
>>146582552
Is de test of je de test kan vinden? Want ik krijg alleen een aanmeldformulier voor een humeuronderzoek waar je twee weken onder observatie staat
>>
je zou maar naar gatachterlijke kutmuziek luisteren over geweld, criminaliteit en losbandige stinkhoeren. ja man echt leuk, maakt me echt gelukkiger om ernaar te luisteren
>>
>>146583809
je bent wel in een pessimistische bui vandaag he
>>
>De 32-jarige Kevin K. uit Den Haag heeft ontucht gepleegd met de 15-jarige Celine uit Berghem

free hem man
>>
File: 3402057.jpg (54 KB, 1024x576)
54 KB
54 KB JPG
>>
>>146583798
>>146583416
oh ga maar naar de site zonder tests/start en zoek naar de test met gezichtsherkenning van beroemdheden
>>
>>146583853
als die gewoon jaartje had gewacht was t legaal
>>
>>146583441
>spreken half engels als een stel flikkers
>dit is de cartel
wat een kneusjes
>>
>Voor de 99ste keer krijgt Jens Crooijmans een wattenstaaf in zijn neus. Volgende week is hij toe aan coronatest nummer 100
>>
>>146584042
https://www.youtube.com/watch?v=B-s9JBq0RyE
>>
er wordt echt heel weinig goede muziek gemaakt tegenwoordig, alleen laag iq rap, latino twerk muziek en onoriginele pop muziek
>>
>>146584204
draadthema:
https://youtu.be/lewV3GEcfi0
>>
boorrap = ineenkrimp
>>
>>146584175
stel eens voor dat je hier onder de indruk bent, door een uitkeringstrekker die in een lege parkinggarage onbegrijpelijk zijn mond flapt over geweld geld en drugs. en ja wat een cringe, dat ze die bloods en crips nonsens naar hier brengen met die debiele zakdoekjes
>>
>>146584204
euh?
https://www.youtube.com/watch?v=KegTv8H2QQM
>>
File: images.jpg (8 KB, 157x322)
8 KB
8 KB JPG
>>146584175
>>146583441
https://youtu.be/S7woEXovruc
>>
>>146584253
heel onorigeel
>zie topnotch label

ah ja, oke nu begrijp ik waarom, gewoon meer commerciele troep voor blanke meisjes
>>
>>146584175
een magische nederlander doet aan magie
>>
>>146584253
Froukje is echt de ontdekking van 2020 geweest, vooral Ik Wil Dansen is een geweldig nummer


>>146584204
Dacht dat de reggaeton hype wel een beetje over was nu toch? Qua popmuziek ben ik nog steeds niet over Future Nostalgia heen, wat een album is dat zeg
>>
>>146584204
https://youtu.be/dSsGEfi6Nu4
Dit goed opa?
>>
>>146584407
reggaeton style beat is echt nog hot nu, platenlabels willen het nog heel even goed uitmelken
>>
>>146584312
maar ik versta elk woord? je bent geen scorebord liefhebber? ik zit lekker achterover te kijken hoe die kankerzwarte elkaar afslachten
>>
>>146583955
Zien er misbruikt uit oetz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=q7U9zDUGexQ
>>
>>146584468
wat is er zo leuk aan, elk rap liedje tegenwoordig gaat over hetzelfde, rap is dood
>>
>>146584359
https://www.youtube.com/watch?v=4mE_LiA2yFY
>>
>er wordt geen goede muziek meer gemaakt
https://www.youtube.com/watch?v=dzTAPY4uEYE
Dacht het niet
>>
File: 1280px-Iveco-Ford-Cargo.jpg (221 KB, 1280x843)
221 KB
221 KB JPG
>>146584599
of nog groter
https://www.youtube.com/watch?v=9Sa6HHEpME0
>>
>>146584204
Aantoonbaar onjuist
>>
ik luister alleen klassieke berber hits
>>
>>146584769
ik luister liever naar een 1 uur compilatie van scheten
>>
>>146584827
nou als je het toch vraagt, over een uurtje paal ik hier het vocaroo linkje
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tY3zM0-cc0U
>>
1991 is aan de beurt voor de prik, nog heel even en wij mogen ook.
>>
>>146584922
ow ik ben ook van 1992
>>
Zit mijn te negeren lol
>>
>>146584922
serieus? ik kom uit 90 ga gelijk afspraak maken.
>>
File: 1412970248758.gif (2.85 MB, 445x247)
2.85 MB
2.85 MB GIF
>>146584943
ik bedoelde 1996 en later koek, er zijn hier toch niet serieus mensen ouder dan 25?
>>146584989
lmke oetz
>>
>>146585054
haha nee natuurlijk niet haha
>>
File: 1622261137389.jpg (4 KB, 96x96)
4 KB
4 KB JPG
>>146585054
Doe kankernormaal zoemer.
>>
>>146585054
over 20 jaar zit jij hier nog pisvlekje
>>
File: fade out.png (31 KB, 1000x1000)
31 KB
31 KB PNG
>>146585054
>ik bedoelde 1996 en later koek, er zijn hier toch niet serieus mensen ouder dan 25?
Jawel hoezo?
https://youtu.be/Mg1KImoo8aE
>>
dubbels en ik app haar
>>
>>146585557
stop met haar te stalken
>>
>>146585592
ik stalk haar niet
>>
File: ESuhhY_UcAAYfuk.jpg (7 KB, 224x223)
7 KB
7 KB JPG
SWITCHBLADES
COCAINE
>>
>>146585557
Enkeltje en je appt haar
>>
>>146585681
amai nu moet ik wel he
>>
>>146585677
GOTHBOICLIQUE MAKE BLOEM-POT SHAKE.
>>
>>146585713
dubbels en je vraagt of ze iets wil gaan drinken
>>
>>146585824
gaan we volgende week al doen
>>
>>146585867
succes :)
>>
>>146585953
dankje x
>>
File: 1432399455819.gif (975 KB, 600x338)
975 KB
975 KB GIF
Altijd grappig om boemers te triggeren
>>
ik haat mijn moeder, zou het onironisch niet erg vinden mocht ze doodvallen
>>
>>146586077
gebaseerd
>>
>>146586077
>>146586136
zeer triest dit
>>
mijn gans heeft lepra
>>
Mijn vader is een beta en mijn moeder een manipulatieve kreng.

Waarom?
>>
>>146586265
tis maar een wijf
>>
>>146586265
Homoke
>>
kankerlosers zijn jullie
>>
>>146586607
wie is jullie anon? hoor je daar zelf ook niet bij?
>>
>>146586607
et tu, brutus
>>
File: 1572612789978.jpg (3.22 MB, 3024x2931)
3.22 MB
3.22 MB JPG
hulphond heeft zo'n lekkere kont :3
>>
File: zuiver de degenraten.jpg (128 KB, 900x600)
128 KB
128 KB JPG
>>146587026
>>
https://www.nu.nl/economie/6138932/recordprijs-of-niet-tanken-wordt-waarschijnlijk-nog-duurder.html
Dankjewel kankerjoden
>>
>>146586513
Omdat ze uw pa te pakken gekregen heeft?
Vrij evident
>>
>>146586077
uitermate gebaseerd
>>
>je loopt midden in de nacht naar de badkamer voor een slokje water en je ziet dit vanuit je ooghoek
wat doe?
>>
>>
>40u/w
>€12/u bruto (€7,56 netto)
>€1200 netto/maand
>"maar het is op de ZuIDAs"

sterf stelletje haakneus tyfushoeren
>>
>>146587564
hoezo betaal je belasting?
>>
File: 1476803605434.jpg (47 KB, 620x620)
47 KB
47 KB JPG
>>146587564
>ZuIDAs
de wat?
>>
>>146587627
omdat we in een samenleving leven
>>
>>146587564
toch goed betaald
>>
>>146587738
letterlijk een tientje meer dan de bijstand
>>
File: 1611310677334.jpg (18 KB, 364x350)
18 KB
18 KB JPG
>>146587533
We hebben de schapen gewaarschuwd
>>
>>146587727
Ik bedoel, verdien je wel genoeg om netto belasting te betalen? Ik kreeg alles terug toen ik €11/u verdiende
>>
>>146587720
Het business district van Amsterdam. Zitten veel tradingskantoren, fondsen, advocatenkantoren, accountants, etc
>>
>>146587787
ik was niet serieus
>>
File: 1616812525756.jpg (865 KB, 2544x4000)
865 KB
865 KB JPG
>>146587807
Nee kankermongool, je kreeg niet alles terug

>wat is btw
>wat is inkomstenbelasting
>wat is zorgpremie
>wat is werkgeversbelasting
>>
File: 1599097779373.jpg (44 KB, 320x320)
44 KB
44 KB JPG
>>146587193
>hij heeft een auto
>>
>>146587807
oh wacht je hebt gelijk
>tot € 21.043 inkomen uit werk en woning heffingskorting van € 2.837
>3mnd x €1920 = €5760 * 37% = €2.131
>€700 ruimte over binnen de heffingskorting
Goed punt
>>
File: Mt Fuji - Gondola 1.png (49 KB, 998x998)
49 KB
49 KB PNG
>>146587450
>Omae Wa Mou Shindeiru
>>
>>146588132
Ja, ben geen proleet inderdaad.
>>
>>146587925
>btw
Ja duh, die staat niet op je loonstrook en is geen vorm van loonbelasting mongool
>inkomstenbelasting
wat is loonheffingskorting
>zorgpremie
Ook geen belasting
>werkgeversbelasting
Niet mijn probleem, we hebben het hier over het verschil tussen mijn bruto- en nettoloon
>>
File: 1609994731411.jpg (16 KB, 320x320)
16 KB
16 KB JPG
>>146588267
Laat me raden, je woont zeker ook buiten de randstad
>>
>>146580295
Ga weg VSSE
>>
>>146588321
Die werkgeversbelasting zijn ook jouw verdiensten. Het wordt alleen niet ingehouden op je inkomen maar op je loonkosten. Vanuit accountings perspectief maakt dat niets uit.
>>
Op de knopkes van u beelscherm drukken uit verveling
>>
>>146588177
3 maanden per jaar werken zou genoeg moeten zijn voor iedereen
>>
>>146588396
Ik wil een pilske drinken maar ik heb om 19:00 een afspraak met de kapster en ik wil niet zat geknipt worden :(
>>
>>146588444
als je dronken wordt van 1 biertje dan ben je gewoon zielig ik ga niet liegen
>>
>>146588444
Ik zie het probleem niet
>>
File: 1621302932050.gif (1.09 MB, 828x828)
1.09 MB
1.09 MB GIF
>instagram heeft mijn account waarop ik 700+ schone vrouwkes met grote tetten volgde uitgeschakeld
aaaaaarrgghhhh
>>
>>146588444
Ben alvaak dronken naar de kapper gegaan hoor, ze kent je kapsel toch? Moet je niet nuchter voor zijn
>>
>>146588392
Ik verdiende 11 euro per uur en jij denkt dat ik me bezighoudt met accountingsperspectieven?
>>
>>146588494
Ik pak ongeveer 1 halve liter per 45 minuten tot ik plat ga, of ik drink niet
>>
>>146588524
WAT?????
>>
>>146581148
>>146581203
Speelkwartier is voorbij, Arnoud moest gauw weer aan het wiskundehuiswerk
>>
NIEUW
>>146588695
>>146588695
>>146588695
>>
File: 1584383073306m.jpg (103 KB, 1024x597)
103 KB
103 KB JPG
>>146588524
>>146588589
hab segs insil
>>
File: 1622475423739.png (14 KB, 400x400)
14 KB
14 KB PNG
>>146588524
https://www.twitch.tv/anastasia_lexmur
>>
>>146588532
Ik ook
Ik ga zelfs altijd dronken naar mijn kapster. Onderdrukt de zenuwen.
>>
>>146588329
Nee.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.