[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: richpiana.jpg (85 KB, 485x544)
85 KB
85 KB JPG
anime editie
>>
draadthema:
https://www.youtube.com/watch?v=pjSdaWCHE9E
>>
eerste
>>
>>144326160
>>144326162
>die tijden
>>
Hitler werd gehaat omdat hij durfde te dromen. Hij durfde anders te zijn.
>>
File: 1560101291924.jpg (654 KB, 1024x898)
654 KB
654 KB JPG
>>144326094
Herinnering
>>
>>144326223
heilige schijt
>>
File: sneed.jpg (118 KB, 1024x861)
118 KB
118 KB JPG
>>144326260
>>
EWAAAAAAAAAAAAAAAA SORRY (EXCUUS)
DAT JE MOEDER WILT NEUKEN MET SCHORRIEMORRIE
DAT ZE PIJPT AAN M'N ZEBI EN ZE KRIJST ALS EEN PIGGY EN M'N ZAAD SLIKT WOLLAH ECHT SORRY (HET SPIJT ME)
IK WEET DAT HET STEEKT IN JE ZIEL
DAT JE HOERENMOEDER WEER SMEEKT OM EEN PIEL
ZE WIL ALLEEN DRERRIE DJEL HOUMA
ZE HEEFT GEEN SHOUMA
NATTE KUTJE EN ZE GEEFT ASIEL
AAN ELKE MAROKKAAN UIT DE BUURT
WORDT DIE TABONAGE VERHUURD
IK WORD JE NIEUWE VADER
SORRY DAT JE NIET MEER KAN SLAPEN
GA MAAR WONEN IN DIE KANKERSCHUUR
SORRY, VANAVOND KRIJG JE GEEN BOERENKOOL
VANAVOND IS JE MOEDER FF UIT HAAR MOEDERROL
VOOR MIJ MAAKT ZE TAJINE
EN ZE GEEFT VAGINE
SMEHLI YA GOYA
SHAB WOENSEL
>>
okee dat was weer leuk, nu gtst kijken
>>
Racisme kent consequenties, ook op 4chan
>>
>>144326094
ik mis die vent
>>
>>144326094
Ik mis Rich Piano, riv
>>
amai het is weer stil in de draad, ramadan maaltijd aan het maken?
>>
File: 1552158652039.jpg (27 KB, 400x400)
27 KB
27 KB JPG
>>144326479
>>144326579
RIV de legende rijke piano. Hij zal nooit vergeten worden
>>
Van Duin is een gebaseerde man
>>
>>144326710
Ik liet een traantje, syntholgod was een held
>>
zyzz was beter
>>
>>144326688
Is het nog steeds ramadan? Godverdomme lijkt altijd een eeuwigheid.
>>
>>144326688
ik kwam eigenlijk alleen schijtpalen voor de 8 uur 2 minuten stilte
>>
File: 1526514827657.jpg (106 KB, 688x680)
106 KB
106 KB JPG
>>144326298
>>
tijd voor iftar bradas, wat gaan we eten vanavond
voor mij is het koeskoes
>>
File: 1620152463761.gif (288 KB, 800x600)
288 KB
288 KB GIF
>>
File: 1620152795800.png (326 KB, 659x483)
326 KB
326 KB PNG
HOEVEEL BOLLETJES
>>
>>144326875
Koes emmak zeb zebbo
>>
>>144326796
tot 13 mei geloof ik
>>
Ewa kankerschwimpies jullie zijn alleen kankernerds moest k effe zeggen heb seks later t*ttas
>>
https://www.youtube.com/watch?v=PolUYfRwxv0
https://www.youtube.com/watch?v=PolUYfRwxv0
https://www.youtube.com/watch?v=PolUYfRwxv0
https://www.youtube.com/watch?v=PolUYfRwxv0
https://www.youtube.com/watch?v=PolUYfRwxv0
https://www.youtube.com/watch?v=PolUYfRwxv0
https://www.youtube.com/watch?v=PolUYfRwxv0
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Zdg2HbeqPdE
>>
Lmke binnen een paar maanden valt Lebanon onder Venezuela tier toestanden, nog erger dan de turkse lira
>>
daan is ineenkrimp
>>
>>144327164
hoe kan ik hier rijk van worden?
>>
>>144327112
hier had ik nou net zin in
>>
vet openminded enzo gozer jatoch uit de stad beetje reizen man
>>
>>144327291
Je wordt armer, ze gaan massaal naar Europa/Amerika komen
>>
ik wil daan doodtrappen wat een kankerhomo hij zei wel neger dat was wel grappig
>>
>>144327112
kwaleitscontent oetz
>>
Het is alweer kinderbedtijd hoor.
>>
Ik wil gewoon 3 maanden vakantie
>>
Ik moest kankerhard schijten in de 2 minuten stilte en mijn familie hoorde me kreunen op de wc
>>
>>144327428
niet als je nu een huisje in libanon koopt en 10 jaar geduld hebt
>>
waar vind ik t*ttas met huid bleker dan bleek en roze kutjes
>>
vet progressief joh beetje nadenken in de stad gozer
>>
>>144327603
Veel plezier met de hezbollatards daar
>>
>>144327583
>kreunen op de wc
Vieze nazi
>>
vingeren homo's hun anus wanneer ze hun kontje afvegen?
>>
Waarom mag ik nog steeds geen alcohol kopen na 8 uur
Beetje kinderachtig, de avondklok is weg. Maar 2 willekeurige uurtjes eerder dan dat de super dicht gaat mag dit niet meer?
>>
wel spiritueel met mn russische vd jeweetoch
>>
>>144327667
de pakistaanse nachtwinkel moet failliet
>>
>>144327667
er is ook nog steeds een verbod op groepvorming
>>
is reddit ook bij jullie overbelast
>>
>>144327112
ik ben op zoek naar de vakantievlog met zijn moeder in belgië
>>
>>144327583
ik kan jou wel nog meer laten kreunen oetz
>>
>>144327667
Sowieso is het een enorme kinderachtige regel.
Alsof ik voor die tijd niet alcohol kan inslaan voor een feestje te geven
>>
Ik eis een kataeb vdj
>>
>>144327710
waarom zijn alle poolse supermarkten in handen van koerden?
>>
>>144327777
gecontroleerd maat
>>
File: Ibnkhattab.jpg (26 KB, 258x385)
26 KB
26 KB JPG
>>144327800
>kataeb
>>
>>144327785
Ja, heb het ook vanaf het begin al een achterlijke regel gevonden. Kan me niet voorstellen dat die veel impact heeft op de cijfers.
>>
Avocados smaken vies
>>
>>144327785
>>144327922
is hier ook een regel vreemd genoeg, niet dat het iemand boeit
>>
ik word dommer van dit verenigingshuis stroompie en dat zegt heel wat
>>
heb voor het eerst broccoli gegeten en het is best lekker
>>
ik ben vet openminded man en empatisch enzo man ik heb maar 1 moslim vriend weetje helaas
>>
File: kataeb-flag.gif (3 KB, 392x234)
3 KB
3 KB GIF
>>144327921
Nee, maroniet/christelijke politiek partij
>>
was ik maar een jood
>>
>>144328063
was ook de chauffeur van dat isis filmpje met abu hajar
>>
>>144328123
Hebben niks met ermee te maken??
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4jPTrS-7d14
>>
>>144327933
eens
>>
>>144328195
ZOOOO overgerateerd het smaakt naar niks en is duur, BAH
>>
yohhh dude ik werk met VR bro ik werd opeens een blauwe avatar broooo ik ben vet empatisch broooooo
>>
>>144328188
allemaal kattabs maar wel mooie ecofash boom
>>
>>144328261
koek die Daan is zo'n hippieflikker
>>
>>144328317
Hou je bek dicht
>>
die linkse mongool probeert gender ideologie aan moslims te slijten ahahhahaha daan toch
>>
>>144328355
de boompartij van mike hunt oetz
>>
>>144328388
wdn is daan oetz?
>>
Daan? Waar gaat het over?
>>
>>144328468
daan van de stroom broooo
>>
Als ik iets op mijn telefoon in mijn agenda zet zie ik het niet terug op mijn tablet. Kanker Koekel. Een uur zoeken waarom het niet synchroon loopt en niets. De hele Koekel zachtewaren is pure KANKER. Ik mis mijn Windowsfoon, die liep altijd met mijn outlook en agenda. Ik wil ook echt betalen om mijn agenda synchroon te laten lopen op al mijn apparaten. PURE HAAAT
>>
wie de fook is daan
>>
>>144328531
een kanker zemmer
>>
>>144328531
de homo vriend van Rutte
>>
Daan van de zijbuis of Daan van de mietdiskoord? Hebben we al bewezen dat dit dezelfde persoon is?
>>
>>144328468
>>144328502
>>144328531
hier meer informatie https://elokabe.de/
>>
>>144328520
Je agenda moet je bij een webhoster doen. Eigen domein (microsoft) en agenda.
>>
>>144328698
ik heb geeneens een agenda dekoloniseer je werkschema
>>
>>144328744
Heb je geen afspraken ofzo?
>>
>>144328803
dat onthoud ik gewoon
>>
>>144328866
waar was je dan vanmiddag
>>
>>144328593
daan van broodbuis
>>
>>144328619
deze site is KEYED oetz
>>
agenda? ik doe gewoon heel de dag niks
>>
>>144328866
Als je vijf afspraken per dag heb praten we verder.
>>
>>144328929
was even een middag op de graven van joden pissen
>>
>>144329017
zie>>144329031
>>
>>144329087
XXXXDDDDD
>>
we leven in een vieze wereld
>>
>>144328619
ik sta nu op een lijst
>>
>>144329174
ik ben bloedserieus met de lsd clique nigger
>>
>>144329311
stond je toch al als je uit een zandbak kwam
>>
File: 1619819349122.jpg (24 KB, 377x351)
24 KB
24 KB JPG
Goeden avond
>>
File: ayo.png (1.03 MB, 1500x1490)
1.03 MB
1.03 MB PNG
>>144329311
>>
>>144329311
Sta je toch al als je hier paalt
>>
ik voel me leeg
>>
>>144329469
komt omdat wij nummer 1 cyberboefjes zijn
https://www.youtube.com/watch?v=xULMeMFIdng&t=8s
>>
>>144329491
ik spuit je wel vol lieve schat
>>
Ad Looij
>>
>>144329816
ja hij is geroodpild
>>
>>144329565
En aangezien we toch op een lijst staan
https://youtu.be/K5tVbVu9Mkg
>>
>>144329816
aad
>>
ik neem het vaccin volgend jaar wel, als jullie je 2e moeten halen
>>
>>144329933
staat tenminste nu wel een opmerking bij dat we uitermate gebaseerd zijn
>>
ik eis kusjes van bloempot & cindy
>>
>België
>>
>>144326094
rip van rijkel piano
>>
Jij, toetsenbordheld op sokken. Het is niet de vraag of, maar wanneer we je komen halen,
>>
>kijk sjineese tekenfilms
>zusje slaapt op mijn bed
>hoor opeens kanker dikke scheet
kanker hoer
>>
>>144330479
t.
https://www.youtube.com/watch?v=obcag-iYiLI
>>
wie gaat er ook pilsjes drinken vanavond? :D
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yMDaxbpLAXo
>>
>>144330752
ik niet :(
>>
File: file.png (637 KB, 1037x361)
637 KB
637 KB PNG
gebaseerde nederlander
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vDQtobCU80U
>>
>>144330920
een Tvrkse stier
>>
File: italinegers.png (1.3 MB, 1060x617)
1.3 MB
1.3 MB PNG
geen italianen toegestaan hier
>>
>>144331111
mooie cijfers en iets dat ik ook gezien heb vandaag
>>
File: file.png (140 KB, 248x249)
140 KB
140 KB PNG
>>144331111
>>
https://www.youtube.com/watch?v=z_v6gujhg9g
>>
Addie was best een toffe peer
>>
File: file.png (2.43 MB, 1090x1310)
2.43 MB
2.43 MB PNG
Wat als ik je zou vertellen dat zowel de Gates- als de Bezos-echtscheidingen niets meer zijn dan dekkingen die elk in staat stellen grote hoeveelheden aandelen/effecten te liquideren op het hoogtepunt van een meer dan tien jaar durende stiermarkt zonder argwaan te wekken?
>>
ik ben een netrenner op het spoor
en als ik hem vind
dan vermorzel ik hem
>>
File: 4ff.png (490 KB, 475x792)
490 KB
490 KB PNG
>>144330920
Godverdomme
>>
Gymnastiek open, wanneer? Godverdomme.
>>
het is niet nodig om kinderen te injecteren met een experimenteel medicijn tegen een virus dat over het algemeen geen gevaar voor hen vormt.

Bewijs me verkeerd.
>>
>>144329876
>>144329971
>>144331262
Ad Looij is een hoerenloper
>>
>>144331271
boris heeft sowieso kebab verwijderd
>>
>>144331330
ik bedoelde adolf hitler
>>
>>144330286
oei..
>>
>>144331299
faalhaas
hoe kun je nu verliezen van een democratie
>>
https://twitter.com/JenMax57/status/1389375107366273024
>>
File: Mama Kate.png (885 KB, 939x521)
885 KB
885 KB PNG
>>
ik wil cindy kietelen en in haar squishy buikje knijpen
>>
>>
>>144331475
>https://twitter.com/JenMax57/status/1389375107366273024

waren we wederom de eerste
>>
>>144331411
wat oei
schiet op
>>
File: belgenland.png (891 KB, 780x616)
891 KB
891 KB PNG
>>
>>144331545
hij is joodser dan ik :O
>>
File: moszaad.png (544 KB, 700x779)
544 KB
544 KB PNG
biden praat tenminste met de mensen die de leiding hebben
>>
>>144331583
de eeuwige waal
>>
>>144331583
gebaseerde kolonisator
>>
Hoe lang duurt het nog voordat de film / reality-tv-show 'First Wives of Oligarchs Club' uitkomt?
>>
>>144331583
Neuk Fransen
>>
>>144331520
waarom simpen er 20 mensen ofzo haar
>>
File: olafkoens.jpg (37 KB, 399x291)
37 KB
37 KB JPG
>>
>>144331750
gebaseerde blootloper
>>
>>144331663
alsof trump dat niet deed? hallo ambassade binnen budget en doodlijn?
>>
>>144331583
Keyed
>>
File: sjina.png (711 KB, 1192x1012)
711 KB
711 KB PNG
"Zie je, dit is veel gecompliceerder, omdat we enkele decennia geleden besloten hebben alles in China te produceren en het verschil in lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden op zak te hebben. Nu hebben de spleetogen alle machines die producten maken."
>>
File: datjehetweet.jpg (23 KB, 600x450)
23 KB
23 KB JPG
>>144331823
>>
>>144331845
verkeerde denk ik?
>>
File: dronestrike.png (174 KB, 1254x944)
174 KB
174 KB PNG
Stemt u ermee in om gedronestriked te worden? Klik op 'Akkoord'.
>>
>>144331583
enorm gebaseerd
>>
>>144331994
de awlaki speciaal
>>
>>144331583
Groot gelijk, had de overheid er maar wat aan moeten doen toen hij het probleem met dat kanker paaltje opperde, als ze het zo belangrijk vonden allemaal.
>>
File: aaaaa.png (29 KB, 1237x189)
29 KB
29 KB PNG
>elektrische auto's vernietigen de planeet
lmke
>>
File: hetfransekwaad.jpg (281 KB, 749x500)
281 KB
281 KB JPG
>>
>>144332133
en space x?
>>
>>144332133
Ja.
>>
Ik stel voor dat we Nederland en België ontbinden en ±20 aparte provincies maken met elk een eigen munt, import/exportrestricties, wel/geen negers, etc.
>>
>>144332133
was het produceren van die batterijen niet net zo schadelijk als het hebben van een normale auto?
geen idee hoor maar hoorde zoiets
>>
File: 348384_809621_updates.jpg (19 KB, 700x400)
19 KB
19 KB JPG
>>144332133
nieuwe chapsel van jb is gesleuteld
>>
>>144332209
ok, waar kan ik handtekenen?
>>
>>144332209
Nee provincies zijn veel te groot.
We gaan terug naar stadsstaten, met elk hun eigen munt.
>>
>>144332261
in de congo oetz
>>
>>144332219
Geen idee, maar lithium mijnen is wel kanker schadelijk
>>
hoe veel zeer doet een stroomstootwapen?
>>
>>144332375
*ZZZZZZZAAAAAAAPPPPP*
nou?
>>
Waarom is Elon musk zo populair? Letterlijk wat boeit mij het
>>
Ik denk nog steeds aan die enorme coronapiek na de grote demonstratie van BLM vorig jaar.
>>
>>144332375
120 Au/W
>>
ewa fuck elektrische auto's dat opladen is echt onhandig
>>
>>144332375
volgens mij valt het wel mee, ik zie altijd op jijbuis filmpjes dat bij training degene die getaserd wordt altijd door 2 politieagenten wordt vastgehouden

zij voelen niets van het effect, waarom? het is toch 1 miljoen volt ofzoiets en huid-op-huid contact?
>>
Ojee ojee waar is mijn ip
>>
>>144332421
hij is kankerrijk
>>
File: IMG_6612.png (2.56 MB, 1599x1200)
2.56 MB
2.56 MB PNG
hapje eten :)
>>
>>144332421
Man is god op aarde
>>
Ik ben letterlijk net wakker en ging gelijk pagga slaan op Japanse bitches #neetlyfe
>>
>>144332496
ik hoor toch ook niet elke dag iets over Bernard Arnault
>>
>>144332501
Potje schijten @.@
>>
>>144332520
>neet
nieuwflikker
hoe woon je op jezelf als noot?
>>
File: 1612274010800.png (92 KB, 1200x1125)
92 KB
92 KB PNG
>>144332501
>lego
>>
>>144332507
t. elon simp
>>
>>144332465
nee maar ik bedoel waar je vastgebonden in de kelder in een bak met water staat en een man in een pak de hele tijd dat ding op je venusheuvel zet totdat je de toegangscodes verschaft
>>
>>144332575
Nee, ik wil een gratis tesla
>>
HET HOUDT NIET OP

ALWEER 6800 NEPVLUCHTELINGEN ERBIJ IN 17 WEKEN

WEL ASIELZOEKERS MAAR GEEN WONINGEN

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/04/asielinstroom-per-week-2021
>>
>>144332578
hela wat ben jij van plan
>>
>>144328812
>>144328812
>>144328812
nouveau
>>
>>144332562
inderdaad
>>
>>144332562
waarom ben jij zo'n hater?
>>
>>144332618
tgpd
>>
>>144332578
Dacht laatst dat mijn pistool mijn teeser was
>>
>>144332606
Houd je bek racist
>>
>>144332542
kan net zo lekker zijn als eten oetz
>>
>>144332524
doet hij dezelfde "achterlijke" dingen als musk?
is hij net zo rijk als musk?
>>
>>144332606
denk eens aan die mensen
>>
Geen woning geen kroning
>>
File: 1620158840101.png (17 KB, 695x664)
17 KB
17 KB PNG
>Tesla
>>
>>144332719
hij heeft 150 biljoen, dus bijna ja
>>
boys we zitten hier
>>144328812
>>144328812
>>
>>144332747
Geen woning, geen koning.
Willie, je lost deze schijt maar gauw op.
>>
>>144332705
Het stinkt
>>
Witte sokken in teenslippers
>>
wat zijn tokkies ik ben nieuw in nederlands
>>
>>144332907
>Moslims haten
tokkie
>>
>>144332972
D'R UIT
>>
>>144332974
>Moslims haten
Devs vult
>>
>>144332972
Tokkies zijn racisten en antivaxxers
>>
>>144333050
Racist
>>
ik denk, vrij
>>
>>144333053
echte nederlanders echte mensen
>>
>>144333022
Nee, gij
>>144333053
Dank zeer
>>
File: aaaa.jpg (6 KB, 250x150)
6 KB
6 KB JPG
>>144332578
>>
>dvw geen vd om mee te kruiskleden
>>
Wat deh fak is nou weer een "woordvoerder van de familie"? Als tante Gerda het tegen de pers verteld, is zij dan opeens woordvoerder van de familie? Wat een lachertje zeg. Tante Gerda, jij zal nooit voor mij spreken. NOOIT.
>>
File: turkk.png (896 KB, 755x840)
896 KB
896 KB PNG
Deze Nederlandse protestantse man is mijn bloedbroeder. We hebben dezelfde wortels.

Ik zou mijn leven opofferen om het zijne te verdedigen. Maar ik zou nog geen enkele gedachte overwegen om de zogenaamde "Walen" te helpen. Ze zijn me volledig vreemd.
>>
>>144333344
niemand onder de 70 heet nog gerda
>>
ik ben een bl*nke turk
>>
ik ben etnisch bl*nk maar cultureel allcohtoon
>>
In beide gevallen kan je de kanker krijgen
>>
damn
>>
>>144333458
Koek
>>
>>144333508
>>144333572
Paal pols
>>
>>144333334
maar doet zij dan mannenkleren aan?
>>
ik heb dodenherdenking straal genegeerd terwijl ik mijn woonkamer opnieuw ging inrichten vraag me vanalles
>>
ebay heeft teveel sm spullen
>>
>>144333819
schoenmaat van uwe moeder
>>
File: jjj.png (1.05 MB, 778x822)
1.05 MB
1.05 MB PNG
>>144333676
>>
>>144333855
zou ik moeten navragen maar ik vermoed ergens rond de 36
>>
>>144333819
Mijn vraag is, zouden jullie een relatie kunnen hebben met iemand die in het verleden een relatie/seks heeft gehad met iemand van hetzelfde geslacht?
Zou het voor jullie uitmaken of die persoon bi is, of dat het alleen uit nieuwsgierigheid is gebeurd?

Ik heb het idee dat mannen het veel minder erg vinden als hun vriendin/vrouw bi is of geëxperimenteerd heeft met vrouwen.
Vrouwen schijnen daar toch meer moeite mee te hebben, en dat is vaak de reden waarom veel mannen er niet openlijk voor uit komen, denk ik althans.

Persoonlijk, zou ik het niet kunnen. Noem het close minded maar ik heb bepaalde angsten die mij zouden weerhouden een relatie te hebben met een man die seks heeft gehad met mannen. Ik ben absoluut pro-LGBT, maar zoals ik zei heb ik bepaalde angsten die overigens irrationeel zijn maar dat ter zijde. Ik zou ook het gevoel hebben dat ik niet tegen een andere man op kan op seksueel gebied.

Ik ben benieuwd naar jullie meningen.
>>
>>144333877
GRIEK
>>
>>144333893
Jouw mama is klein. Is ze ook strak?
>>
>>144333918
niet gelezen
>>
>>144333918
paal tetten
>>
>>144333497
ik heb een tante gerda en ze is nog ruim onder de 70 :)
>>
>>144333918
alle mannen zijn flikkers
>>
>>144333939
liever een alb*nees dan een gri**K
>>
>>144333918
>met iemand die in het verleden een relatie/seks heeft gehad met iemand van hetzelfde geslacht?
Nee
Yikes
>>
>>144333918
Mijn antwoord is ja. Sterker nog, ik zou liever hebben dat ze alleen maar vrouwen gedaan heeft dan mannen. Vrouwen zijn geen concurrentie voor mij en geven zelfs een opening voor experimenteren.
>>
zo boyd, zijn we al 50 dagen weg aan het jagen op mamoeten

wat zullen we eens doen om het wat aangenamer te maken in de tussentijd?
>>
File: poorten.png (551 KB, 600x380)
551 KB
551 KB PNG
>>
>>144334012
Bijna hetzelfde, heb jij familie uit de Balkans?
>>
>>144334063
Alleen Belgen noemen hun kind Boyd.
>>
Ook maar eens een poging wagen.

Non-Binary, als man geboren, geen idee waar ik momenteel zit op het spectrum. Geen probleem tussen hij of zij aangesproken te worden. Enigszins androgyne, neiging naar het vrouwelijke (gebaseerd op hoe ik word aangesproken over het algemeen). Tot ik begin te praten. 28 jaar en regio Eindhoven. Pansexueel, aka kan me niet schelen wat je wel of niet hebt, maar niet per se op zoek naar relatie, meer op zoek naar contacten.

Door verergerende gezondheidsklachten omtrent hart, is wereldje erg klein geworden. Hobbies zijn games (zowel PC als tabletop) en koken (en uiteraard eten). Interesse in cosplay, maar nog niet de stap hebben kunnen nemen om daadwerkelijk te beginnen. Erg introvert. Uh, what else?
>>
>>144334083
ben van de zwarte zee, geen idee van waar ze zijn, opa en nonkel is blond, andere nonkel is ros, vader heeft blauwe ogen maar zwarte haar

maar uiteindelijk ben ik een turkse strijder
>>
weltrusten
>>
>>144334239
paal je anus
>>
>>144334276
Gebaseerd, heb alleen mijn oma die groene ogen had
>>
>>144334065
Ah, Bill wil jonge kechjes neuken zonder dat z'n lelijke vrouw moeilijk gaat doen.
>>
>>144332209
Doe mij één gebied zonder negers a.u.b.
>>
>>144334402
mijn opa heeft telegrampalen aangelegd voor de ptt
>>
Ataturk was een Belg
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IiMsHni-Kps

iedereen is gangsta totdat itachi er is
>>
>>144334458
litouwen of wit rusland
>>
>>144334460
mijn opa heeft 2 jodengezinnen verraden tijdens de oorlog echt kankergebaseerd
>>
>>144334688
dat deed mijn overgrootpaps ook en hij had een joodse vrouw
>>
mijn hard is aan het bloeden voor de negers in afrika die verhongeren, echt waar
>>
>>144334688
en hij werd beschoten door duitsers tijdens het aardappel halen op de fiets met houten wielen
>>
File: IMG_20200611_185220.jpg (2.62 MB, 3264x2448)
2.62 MB
2.62 MB JPG
>>144334534
Lee Towers, de rest fiets ik wel
https://nos.nl/artikel/2378490-wit-rusland-houdt-fietsende-nederlander-aan-bij-grens-met-litouwen
>>144334402
>>144334460
Ik heb nog echt voor de PTT gewerkt. De spullen heb ik nog steeds.
>>
>>144334836
jullie bent een neger?
>>
File: jwzvslqel4x61.jpg (173 KB, 1024x768)
173 KB
173 KB JPG
de pen is machtiger dan het zwaard
>>
>>144334941
meest gebaseerde paal vd avond
>>
>>144334858
>op de fiets
Ja nee die kankermoffen hadden zijn fiets uiteraard in beslag genomen
>>
>>144334941
Ik heb nog zo'n PTT speelgoed busje
>>
>>144334941
>Ik heb nog echt voor de PTT gewerkt
Wahey een echte oudflikker
>>
>>144335002
en toen hij thuis kwam had die verdomde tinus zijn aardappelen gestolen. een familievete tot vandaag de dag
>>
>>144334973
Oké.
*hakt je hand eraf*
Wat ga je doen? Een boze brief schrijven? Haha!
>>
File: 5pYb1dij_400x400.jpg (21 KB, 400x400)
21 KB
21 KB JPG
>>144334487
Ja
>>
>>144334973
Als ik jou raken klappen geef met een zwaard, dan zullen we nog wel eens zien of je niet hoopte dat het een pen was
>>
>>144335002
vent had nog meubels van joden gestolen ook. die kwamen nooit meer terug
>>
pintjes anon ik drink er eentje mee :)
schol!
>>
File: file.png (1.56 MB, 1390x1500)
1.56 MB
1.56 MB PNG
>ze denken dat we dom zijn
>>
>>144334973
het meisje hebt kanker
>>
>>144335205
HEEFT en ja ik hoop het
>>
>>144335171
https://www.youtube.com/watch?v=FndhU5Ih54s
>>
>>144334487
Klopt. West-Vlaamse afstammeling van Mohammed
>>
>>144335104
ATABELG! IK KNIEL.
>>
>>144334973
lmke de simp buigt niet voor de politie maar wel voor een alternatief meisje die super rebelleus gaat ZITTEN (oh mijn god).
Buig voor deze koninging, doneer op haar twitch, koop haar energiemengdrankpoeder

Kan-ker zielig jullie simps ik spuug op jullie
>>
SKÅL
>>
>>144335289
100% uit Hyperborea
>>
>>144335291
nie geleze
>>
>>144335171
ik ga zo ook mijn eerste pakken iets na elven, proost
>>
>>144335304
proost makker, dat we snel onze dag kunnen vergeten
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jEFO_i8iUWY
Leuke liedjes palen!
>>
mijn grootvader vertelde me vaak verhalen over ataturk de lokale frituuruitbater
>>
>>144335335
ben 5 minuten geleden allang vergeten jong
>>
File: 1620160056569.jpg (94 KB, 915x1024)
94 KB
94 KB JPG
denken jullie dat ze goed in bed is?
>>
>>144335028
Ook leuk
>>144335059
Ik kan je papi zijn a mattie
>>
>>144335463
Jammer van dat enge psychotische gezicht, anders zou ik haar wel gedaan hedde
>>
>>144335463
Dat is er zo een die al maanden geen seks meer heeft gehad, is ze niet geïnteresseerd in.
>>
File: dirk.png (1.02 MB, 706x768)
1.02 MB
1.02 MB PNG
>>
>>144335559
Wel als het met een jongeman is
>>
>>144335573
hij moet oppassen straks schiet hij zijn lul deraf
>>
>>144335692
Dat kan ie hebben.
>>
>>144335663
Nee, die kut staat al zo lang droog dat ze niet eens meer weet wat het is.
>>
SKAAAAAAÅL
>>
Goei kriekske drinken
>>
>>144335731
Ik zal jou eens hebben
>>
>>144335784
ik vind dat zo kankervies

gewoon amstel blijft toch het beste
>>
>>144335828
gaaaaadverdamme Amstel is echt kankergoor drink gewoon normaal bier zoals Hertog Jan
>>
File: 1593268495290.png (275 KB, 512x512)
275 KB
275 KB PNG
>kijk naar medewerkers op een website
>lekker wijf
>klik op haar profiel om haar foto groter te zien
>opent linkedin
>ze ziet dat ik haar profiel heb bekeken
>>
>>144335828
Kriek is heerluk en zoet
>>
ik wil een amerikaan zijn
>>
>>144335811
Ben je een schattig meisje (geboren vrouw)?
>>
>>144335935
Nee maar ik heb wel een sappige piemel. Is dat ook goed? (man)
>>
>>144335920
gewoon op vakantie gaan
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210303_96989969
>>
>>144335894
dat kan je uitzetten
>>
Vlamingen zijn echte bourgondiers. Als ze in een ding goed zijn, dan is het wel dit: GENIETEN
>>
>>144336184
ik wil eigenlijk ook gwn zien wie mijn profiel bekijkt
>>
>>144336130
daar heb ik niks mis mee, die organisatie zit wss vol met feds

nee ik wil gewoon lekker shoppen bij costco, een pick-up truck rijden, weinig belasting betalen, lekker bbq-en
>>
>>144336207
waarom ben ik dan zo kankerdepressief?
>>
nieuw
>>144336280
>>144336280
>>144336280
>>
>>144335573
>ik heb spieren en houd een bord omhoog voor internetpunten, daarom ben ik stoer
Ga iets nuttigs doen met je leven, imbecielDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.