[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: nauttråd.jpg (626 KB, 1200x823)
626 KB
626 KB JPG
/norgetråden/

>>144300528
>>144300528
>>144300528
>>
jaja
>>
File: 1.jpg (82 KB, 651x641)
82 KB
82 KB JPG
>>144316791
MERE!
>>
Noen ølbryggere her?
Har 20 liter øl som gjærer seg nå. FG skal være på 1017, men ligger og har lenge lagt et sted mellom 1035 og 1045. Tilsatte en pakke til med gjær for sikkerhets skyld, men der ser ikke ut til å virke.
Det kan hende at vannet jeg tilsatte gjæren i til å begynne med var for varmt. I tillegg var det ikke varmt nok til å begynne med under gjæringsprosessen, nå har jeg lagt tepper over gjæringskaret og det ser ut til å funke.
Har noen peiling?
>>
>>144316872
jaja
>>
når jeg trenger en latter tenker jeg på det faktum at de som skal hjelpe NAVere ut i jobb er folk som jobber på NAV i det offentlige kosesystemet.
>>
Har seks halvlitere i kjøleskapet, tør ikke drikke dem når anoner snakker om blackout og hukommelsestap på zyprexa.
Lurer på om det er en sånn som bruker narkotika i tillegg eller bruker å få hukommelsestap.
>>
>>144317124
>zyprexa
hvorfor
>>
>>144317223
>Schizofreni
derfor
>>
>>144317375
>derfor
okei takk
>>
>>144317124
>Lurer på om det er en sånn som bruker narkotika i tillegg eller bruker å få hukommelsestap.
Nei. Men jeg fikk hukommelsestap når jeg drakk samtidig som jeg var på anti-psykotisk. Skjer sikkert ikke med alle.

>Schizofreni
Har vel ikke så mye å tape uansett. Kjør på anon.
>>
>>144317848
Er egentlig ikke sprø skjønner du. Bare fått stempelet i papirene mine.
Hadde vært kjedelig å fått blackout og gått ut uten klær og runket på gata f.eks.
>>
>>144317979
>Er egentlig ikke sprø skjønner du. Bare fått stempelet i papirene mine.
Samme

>Hadde vært kjedelig å fått blackout og gått ut uten klær og runket på gata f.eks.
samme
>>
Jaja
>>
>>144316924
Har aldri husket på å måle noen form for G, bare fulgt oppskriften mtp. tider og temperaturer, og det har blitt helt greit øl.
>>
File: 1619210347583.png (460 KB, 699x523)
460 KB
460 KB PNG
Og sånn går nu dagan
>>
Jaja
>>
>>144318363
>jaja

Føler du ikke for å utdype da anon
>>
Kåtskap er vel egentlig det som driver meg
>>
>>144318731
neinei
>>
File: jaja.gif (269 KB, 400x502)
269 KB
269 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=qYmPqHOLs_U
>>
>>
File: 309.gif (2.43 MB, 500x500)
2.43 MB
2.43 MB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=JZpxaiNV_sM
>>
File: t.gif (8 KB, 200x200)
8 KB
8 KB GIF
Faen ta nrk, lysglimt, reform, annonsene og kården.

melder meg ut
>>
>>144319532
har du vært med i kården?
>>
>>144319564
Nei
>>
>>144319650
bra
>>
ka e galt med kården? aldri vært der, ikke hyggelige karer?
>>
>>144319782
hater samtlige der
>>
>>144319782
Helt ok fåvæ
>>
>>144319823
Men du hater jo alt anon
>>
>>144319922
nei
>>
>>144319944
jeg angrer på kård deltagelse. Nå er jo hele gjengen på lista til pst
>>
helt siden jeg fikk meg mekanisk tastatur har jeg økt voldsomheten i trykkingen, bare fordi det er så god lyd i tastaturet.
>>
>knuset tuller om at hun er gravid med en venninne
>venninna spør spøkefullt hvem som er faren
>knuset ser på meg
Jeg....
>>
>>144319782
alle er dust unntatt saks
>>
>>144320200
enig
>>
>>144320132
pluss at du er homo
>>
>>144316924
Hvor lenge har det stått nå og hvor lenge siden du tilsatte ekstra gjær? Har det vært stormgjæring i begynnelsen? Altså kontinuerlig bobling i vannlåsen og gjerne synlig skum som kommer opp.
Brev gjerne hele oppskriften du brukte. Hvor varmt var det da du først tilsatte gjær?
Du sier den ligger på 35-45, endrer den seg fortsatt og hva begynte den på?
>>
>>144320200
>sammen med alenemor
>ikke dust
Velg en
>>
>>144320232
Ja det også

angrer ikke på det da, kan ikke noe for det.
>>
>>144320266
>han sluket agnet
>>
>>144320272
si ikke det
>>
>>144320189
ta et jævla hint
>>
>>144319823
hvem da?
>>
>>144320189
Hun vil åpenbart at du skal forføre henne og sette barn på henne. Det eneste akseptable nå er at dere blir sammen, gifter dere og får masse søte barn.
>>
>>144320370
kan jeg ikke si, jeg vet de leser tråden og vil bli såret
>>
>>144320266
t dust
>>
File: sid.png (267 KB, 785x757)
267 KB
267 KB PNG
>>144320554
Si det. Vi er store gutter
>>
>>144320266
>han kan ikke sakslore
alenemoren er bare en venn, han har en annen jv
>>
>>144320609
person, spøk, baljo, bobbe og saks
>>
>>144320670
hva faen
>>
>>144320670
>person
>>
>>144320670
Er dette trådens verste brev noensinne (uironisk)?
Du stiller i hvert fall med en sterk kandidat, fittetryne
>>
>>144320697
?`
>>144320740
>person
ja
>>144320759
nei
>>
>>144320132
aiaiai, var det for mykje ironisk minecraft-breving?
>>
>>144320670
t saks
>>
>>144320778
Hvem er person
>>
>>144320839
myss
>>
>>144320788
Neida
>>
>>144320670
og hvem er du da?
>>
>>144321065
Jeg er dverganon
>>
>>144320370
samtlige sa han jo, din jævla dumme transefaen
>>
>>144321189
jeg er ikke transe
>>
>>144321210
>diskård
>ikke transe
hehe neivel
>>
>>144321311
er du? uwu
>>
>>144321210
Transe-Tore er ei på sporet
ser ut som ei hore
i kjole og strømper
smiler han søtt
med sine drømmer
hvor han er
dame
>>
>>144321336
heng deg
>>
>>144321168
hei
>>
nå ble det dårlig stemning her altså gutta
>>
>>144320670
enig
>>
File: 28b.jpg (37 KB, 680x530)
37 KB
37 KB JPG
>>144321540
>>
File: ers.jpg (155 KB, 780x840)
155 KB
155 KB JPG
Homser er baserte
>>
>>144322063
homo
>>
>>144322070
er ikke et skjellsord
>>
>>144322155
homo
>>
>>144322155
mer en sinnslidelse
>>
>>144322063
jeg skal fortelle deg h-va
>>
Jeg homo
>>
>>144322175
>>144322254
Det er ikke en sinnslidelse
>>144322367
basert
>>
>>144322381
homo
>>
er ikke religiøs i det hele tatt, men blir fundamentalistisk av homser
>>
>>144322445
>>144322402
Hvorfor så mye hat for homser?
>>
Russland er homo
>>
>>144322469
de spiser bæsj
>>
>>144322469
hvorfor ikke?
>>
>>144322518
De gjør ikke det fåvæ
>>144322511
Russland hater homser
>>
File: 1491001980665.png (155 KB, 645x772)
155 KB
155 KB PNG
Skrev selvmordsbrev i går kveld jeg da. Ikke at jeg har noen umiddelbare planer, men jeg tror ikke jeg blir så jævlig mye eldre heller. Har bare fått så evig nok av dette livet og samfunnet.

Så, hvordan er dagen deres?
>>
>>144322548
Ingen hater homoseksuelle mer enn homofile i fornektelse
>>
>>144322548
de stikkerr hånden inn til albuen i rumpa på hverandre og drar den ut og spiser bæsjen
>>
>>144322599
eat da poopoo
>>144322592
dette
>>144322566
bli homo
>>
>>144322566
må tisse, men gidder ikke.
skulle klipt håret, men gidder ikke.
skulle barbert meg, men gidder ikke.
har litt lyst å spille noe, men gidder ikke.
skulle trent litt, men gidder ikke.
skulle vaska sykkelen, men gidder ikke.
>>
>>144322592
tidenes mest latterlige kåvp
>>
>>144322714
Kåvp, av erfaring så stemmer det fåvæ
>>
>>144322798
kåvp, av erfaring stemmer det ikke fåvæ.
spis mer bæsj
>>
>>144322566
Brevet på /soc/ og /r9k/ hadde du vært interessert i å snakke?
>>
>>144322566
Føler den anon
>>
>>144322661
>>144322566
da deg en sopptur for å se om det hjelper
>>
>>144323041
spiste sopp i påsken. null forvandling.
tror det er for lettpåvirkelige folk.
>>
Fikk 50% av på en thermos på jobben. Skal kose meg med å lage sjokodrikk med den på tur.
>>
>>144323396
Kult
>>
>>144323159
Kordan var turen?
>>
>>144323719
kult. mye farger, kaleidoskop-syn. lo mye. ble fortapt i ting. helt som jeg så for meg egentlig.
>>
synd at jeg aldri kommer til å snakke norsk flytende selve tanken at jeg skriver som en jævla pakkis gjør meg sint og forbanna
>>
Er det i det hele tatt lovlig å ikke ha en
>avbryt medlemskap
knapp på nettsiden? Jeg prøvde å avbryte medlemskapet mitt på treningsenteret rett før betaling, og jeg måtte faen meg sende mail som de sier vil bli besvart innen 3 dager
>>
>>144323936
blir også forbanna når jeg tenker på deg fåvæ
>>
>>144324201
jeg hater deg også
>>
>>144324015
>er det lov
Sannsynligvis ikke
>bryr purken seg
Nei. Sorry kompis.
>>
Faen, lokale bensinstasjonen har satt opp prisen på 400 grams XL burger fra 169kr. til oppunder 200kr. Jævla MDG!!
Men var god da.
>>
>>144323889
jojo, alt det der er gøy, men skal man få noe ut av det så må man faktisk stille seg selv noken spørsmål. Man må gå inn i seg selv, de tingene en er misfornøyd med må man prøve å resonnere over.
>>
>>144323936
Synes ikke du skriver som en pakkis fåvæ. Sjelden jeg ser skrivefeil fra deg i det hele tatt, du skriver bedre norsk enn mange i tråden.
>>
>>144324015
Er da ikke noe problem siden de har en to måneders oppsigelsestid.
>>
>>144324339
ganske homo fåvæ
>>
File: soyboy-2.png (6 KB, 210x240)
6 KB
6 KB PNG
>Det har oppstått en kommunikasjonsfeil.
>Dersom feilen vedvarer ta kontakt med banken som har utstedt din BankID og oppgi feilkode BID-2033.
>>
File: EqyYI0eUwAEyqJk.jpg (426 KB, 1536x2048)
426 KB
426 KB JPG
>/norgetråden/
>>
File: tesla.jpg (1.19 MB, 2419x1814)
1.19 MB
1.19 MB JPG
>>
>>144321411
HVa vil du?
>>
>>144322566
Det du trenger er nok først og fremst variasjon.
Gjør noe du ikke gjør til vanlig, kanskje noe du pleide å like som barn? Eller kanskje noe du har vurdert i lang tid, men alltid sagt "orker ikke idag"
Om du får nye opplevelser får du kanskje også nytt perspektiv
>>
>>144324662
Ja for det er jo godt å se når du må komme deg kjapt vekk fra en psykopatisk morder, er fjellskred eller du trenger å nå polet før det stenger?
>>
>>144324662
Dette er fremtiden. Om få år kommer vi til å få dette direkte integrert med MDG sin byregjering i Oschlo så de kan fjerndeaktivere bilen din på dager med mye svevestøv.
>>
File: 1619128387320.png (316 KB, 500x500)
316 KB
316 KB PNG
>>144324531
>>
>>144325304
>åpne sinnet ditt
>>
>>144325153
ja, trist
>>144325212
ja, trist
faen
>>
Tar meg en dusj
>>
>>144325622
nei det gjør du ikke din lille horebukk
>>
>>144325817
blunker med rumpehullet
>>
>>144325817
Jo det gjorde jeg
>>
Jeg trenger bedre dop
>>
>>144326360
Jeg er i besittelse av bra dop
>>
>>144326558
Kan du hjelpe meg?
>>
>>144326593
Ja, bare pling på
>>
>>144326629
*pling*
>>
>>144326629
hvor bor du
>>
>>144326752
*hjelper deg*
>>144326780
Hjemme
>>
>>144325817
nei, gjorde ikke det. blandebatteriet dreit på seg, så det kommer bare ut skoldende vann.
>>
>>144326780
Øksnes fåvæ
>>
>>144320253
>Hvor lenge har det stått nå og hvor lenge siden du tilsatte ekstra gjær?
Jeg brygget ølet 10. april og tilsatte ekstra gjær i forrige uke en gang.
>Har det vært stormgjæring i begynnelsen?
Det var ikke stormgjæring i begynnelsen, bare noen bobler her og der. Som sagt, var det for kaldt under gjæringsprosessen og jeg pakket inn bøtten med et teppe, som funket på temperaturen. Dette gjorde jeg for en eller to uker siden.
Dette var settet jeg brygget ølet på. Oppskriften finner du i beskrivelsen.
>Hvor varmt var det da du først tilsatte gjær?
Jeg "pitchet" tørrgjær i kokt vann som hadde kjølt seg ned selv, det er godt mulig det var for varmt her.
Varmen på vørteren var rett i forhold til oppskriften hvert fall.
Andre gangen jeg tilsatte gjær hev jeg bare en pose tørrgjær(kveik) oppi. Da var brygget rundt 30 grader.
>Du sier den ligger på 35-45, endrer den seg fortsatt og hva begynte den på?
Den går litt opp og litt ned, kommer an på om jeg har ristet den på forhånd eller ikke. Den ser ikke ut til å gå mer ned, men man vet jo aldri.
>>
>>144320253
>>144326965
https://www.olbrygging.no/ølbrygging-as/102483/earth-kveik-allgrain-ølsett-oppskrift-fra-haandbryggeriet
>>
Wicked fedt. Jeg har akkurat nu bestilt mig en frysepizza, og er klar til å relaxe på sofaen. Jeg ser mig fedt tilbake med music som music fra 90'erne som Aqua, Dr. Bombay og Whigfield med candy, beer og chips. Jeg har det godt alene i min kontanthjelpleilighet.
>>
https://www.instagram.com/plaksaw/
>>
>>144326965
rett og slett veldig mystisk, synes jeg. regner med at du ikke målte OG? hvis gjæren har kommet i gang er det jo ingen grunn til at den skal ha gitt seg på 35, men hvis OG var i nærheten av 70 er det heller ingen andre steder den kan ha gjort av seg. er det voss kveik du har brukt begge gangene? har gjæren vært utgått på dato? lukter det stygt, ser det merkelig ut? og beklager idiotspørsmålet, men har du gjort noe veldig kreativt mtp temperatur eller annet som ikke står i oppskriften? hva slags rom står karet i?
>>
>>144327747
hakke konnto
>>
File: file.png (974 KB, 722x716)
974 KB
974 KB PNG
>>144327776
synd
>>
>>144327826
tjukk
>>
>>144327826
ikke enkli
får alt runkematriale fra mørknett fåvæ
>>
File: 1469728119929.jpg (29 KB, 356x650)
29 KB
29 KB JPG
>>144327914
>>
jeg har en stor penis
29 cm
men den er böyd åt vänster
>>
>>144328045
ikke enkli
>>
>>144328093
Forklar
>>
>>144327759
>regner med at du ikke målte OG?
OG var på 1072, som det stod i oppskriften.
>er det heller ingen andre steder den kan ha gjort av seg
Kan jo ha kommet noe rovgjær oppi og gjort det om til eddik, men det ville jeg vel ha luktet (tror jeg?). Eventuelt kan jo det ha kommet naturgjær oppi.
>er det voss kveik du har brukt begge gangene?
Ja, samme merke og alt.
>har gjæren vært utgått på dato?
Nei, den kom et par dager før jeg begynte å brygge. Den har lagt i kjøleskap.
>lukter det stygt, ser det merkelig ut?
Lukter som øl, ser ut som øl og om jeg ikke tar feil smaker det som øl også, bare søtere.
>men har du gjort noe veldig kreativt mtp temperatur eller annet som ikke står i oppskriften?
Ja, som sagt var temperaturen for lav i begynnelsen da varmematten ikke varmet godt nok uten et teppe rundt gjæringskaret.
>hva slags rom står karet i?
Det står på kjøkkenet, skjermet for direkte sollys.
>>
>>144328113
er gannske gennerert fårråsidesånn
>>
>>144328046
Omkrets eller diameter?
>>
>>144327826
>>144327892
>squatter/halve rævva på en kant
ja anon, du er tjukk i hue.
>>
>>144328339
hun er tjukk og stygg og ekkel og burde hatt juling
>>
File: file.png (383 KB, 473x441)
383 KB
383 KB PNG
>>144328339
>>
>>144327914
det er dessverre enkelt å finne ostepitsa
>>
>>144328457
Stygg og feit
>>
>>144328533
>dessverre
amenæru
>>
fikk julestemning nå jeg gutta
>>
>>144328601
nei
>>
>>144328720
faktisk helt feil
>>
>>144328800
>>
>>144328579
du ja
>>
>>144328230
da er jeg dessverre tom for ideer. jeg er ingen ringrev, men for meg høres det ut som om du har gjort alt riktig (og ikke bare "jeg har gjort alt riktig, slang i en kilo sukker ekstra og satte karet på varmekablene på 45 grader, hvorfor smaker det rart?"-riktig). etter min forstand er det lite trolig at noe forbipasserende gjær har utkonkurrert kveiken, særlig siden det høres ut som den kom godt i gang, men jeg er som sagt ikke ekspert. jeg tror du har (minst) to muligheter:

1) gi det en uke til og se om det skjer noe
2) forsøk enda en runde gjær, gjerne en starter for å være bombesikker, og gjær ned til gravity er omtrent der den skal være

eventuelt begge, pluss at du selvfølgelig kan spørre større nerder på norbrygg
>>
er noen her interessert i et møte der vi offer oss selv sammen?
>>
>>144329045
jaja, prøver å søke på nettet etter det. Mesketemperatur skal visst ha noe å si, men jeg er ganske sikker på at jeg fulgte den ganske nøye
>>
>>144330045
bare hvis du gjør det først
>>
>>144330045
>offer
>>
>>144330118
vel sure, men vi hadde måtte møtes opp IRL
>>
File: .png (17 KB, 605x46)
17 KB
17 KB PNG
jeg er sint
>>
vår dronning honning..
>>
>>144330210
vel idk om jeg kan si ordet selvmord uten at hele helsevesenet klikker her inne, idk hvem som skjuler seg blant anonene her inne. vil bare være så vague som mulig, men samme det
>>
>>144330346
vår konge henning
>>
>>144330045
Hadde vært kjekt det, anon
>>
>>144330357
>idk
>vague
ta livet av deg selv.
er du 12 år gammel? ta selvmord, neger
>>
>>144330486
jeg heter ikke henning
>>
>>144330559
hehe si hva du vil si
>>
>>144330495
bare ta kontakt om du vil være en del

Lamp-san#0370
>>
>>144328297
det är ju samma sak...längd
>>
>>144327256
hold nu lige kæft, hvor er det sgu fedt, min mand, lige, fandemig fuldstændigt sublime
mand
>>
hun er wicked og liker josef ja
>>
>>144330346
Skulle gjerne ha presset tissemannen i tissekona hennes
>>
>>144331715
det vil jeg og
>>
File: .png (172 KB, 951x396)
172 KB
172 KB PNG
fyfaen
>b&
nei, 4kanalen jeg ble ikke bannad
>>
>>144329045
Da tilsatte jeg litt sukkervann for å sparke igang gjæringen som en på norbrygg sa. Kanskje det funker
>>
>alenemor flørter med meg
dfn har blitt saks sitt agn....
>>
>>144330045
Ja fåvæ
>>
>>144332255
gjør ho til tobarnsmor da
>>
>>144332255
Ja vel, flørting er flørting
Homser har flørta med meg, men har aldri hatt noen interesse av homser. Var også en 80 år gammel britisk dame som flørta med meg på pub i Glasgow for noen år siden.
>>
>>144331960
brev tråd
>>
>>144332627
>>144332683
>>>/g/81461046
>>
>>144332683
jeg er ikke vaksinert
>>
File: pep.jpg (10 KB, 236x236)
10 KB
10 KB JPG
>Får ikke lov til å breve bilder på /forretninger lengere pga misbruk i ip-området.
>>
hvemfor du slette mitt brev
>>
>>144320670
Hva med resten da?
>>
>>144333333
sjuke faen
>>
>>144333375
snille og gode mennesker
>>
>>144333398
Det var jo kjekt å høre kompis
t. ikke en av de du nevnte
>>
jeg er kårdens beste
>>
>leter etter mynter
>finner en som nettopp ble lansert
>sjekker hjemmesiden
>virker jævlig suspekt, gir faen i den
>en dag går
>sjekker 'top gains' lista
>drittmynten ligger på topp med 50k % på et døgn
>FAEAAAAAAAEEEENNN i HELØVEEEETEEEE
>sjekker likvididteten
>25$
alt ble brått bedre, jeg hadde tross alt rett.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YWOuzYvksRw&list=RDoy0oEokcI4Q&index=2
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iFwxKHX6ID4

Danmark i 1906.
Hvordan var egentlig levestandarden der sammenlignet med resten av Europa på den tida?
>>
>>144333783
meget wicked spør du meg
>>
ja
ja
>>
>>144333783
Ser ut som at de har det bra. Mannfolkene ser bra ut, kjerringene ser jo helt forjævlig ut.
>>
File: Javert.gif (555 KB, 175x200)
555 KB
555 KB GIF
Ny dag, nytt gymknus.
>>
>ser ut vinduet
>det regner
>kommer på at jeg ikke har, aldri har hatt og aldri vil få en tommygutt jv
Hvorfor eksisterer vi? Bare for å lide?
>>
>>144334085
Meget basert gif, men hvem er gymknuset ditt?

t. har nettopp sett umiddelgrambilder av knuset på date med en faens fisker
>>
>>
>mange sliter psykisk på grunn av kåvid
Jeg har slitt psykisk siden jeg var 13 år
>>
>>144334418
>men hvem er gymknuset ditt?
Vetta faen jeg, snakker ikke med folk på gymmen. Har bare sett henne et par ganger og konkludert med at hun er en søtpaj.
>>
natta tråden
ikke du
>>
faen
har en sang på hjernen
deilig
>>
>>144335633
hvilken sang?
>>
>>144335542
>ikke du
Men jeg og du er jo de eneste breverene i tråden?
>>
>>144335681
https://www.youtube.com/watch?v=8XnoIFj4BMI
>>
tenk å ha dronninga i sengen...
>>
>>144334356
problemet med sånn lekeslåssing med jenter er at de er så skjøre så man må være forsiktig.
>>
>>144335833
Bra smak.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zKQfxi8V5FA

jaja gutta...
>>
File: IMG_20210505_072159.jpg (3.2 MB, 2976x3968)
3.2 MB
3.2 MB JPG
grøt til frokost igjen
>>
>>144336509
Tenk å brekke ryggen hennes, så hun blir lam fra livet og ned...
>>
>>144336988
Fikk du napp av hun fra Tinder?
>>
>>144337100
Hun kommer over på fredag kveld for litt Netflix and chill
>>
File: bikkjepeeng.jpg (327 KB, 2200x1467)
327 KB
327 KB JPG
Klarer vi fem kroner i morgen?
>>
>>144337428
Basert. Tinder funker bare for meg når jeg er i Oslo. Jenter fra Bergen er noe for seg...
>>
File: 1618873894326.gif (1.01 MB, 1080x1080)
1.01 MB
1.01 MB GIF
>>144336988
>>
>>144337638
Hva er greia med bergensianere egentlig? Har fått høre fra utlendinger som har bodd der pga jobb at til å med utlendingene der er sære og vanskelig å ha med å gjøre
>>
>>144337638
Bergen jenter er litt mer alvorlige eller? De vil ikke bare ha en en kveld stand?
>>
>>144337638
De sitter på fergen og vinker til deg...
>>
>>144332683
Er dette trådens verste brev noensinne (uironisk)? Du stiller i hvert fall med en sterk kandidat, fittetryne
>>
>>144338138
>Er dette trådens verste brev noensinne (uironisk)? Du stiller i hvert fall med en sterk kandidat, fittetryne
Er dette trådens verste brev noensinne (uironisk)? Du stiller i hvert fall med en sterk kandidat, fittetryne
>>
>>144337814
De er noen merkelige folk, er ikke lett å forklare.

>>144337930
De sprer ikke beina sine så lett som Oslojenter med mindre de enten er stygg eller samisk(går vel forsåvidt under stygg), men det betyr ikke nødvendigvis at de er basert av den grunn. Mange av dem er bare veldig høy på seg selv og mener selv at de fortjener det beste. Såklart kan jo man finne seg striler, men det er mye styr med mindre de bor i byen.
Også er jo Vestlandet mer tradisjonelt enn Oslo, ikke at det er /pol/ type tradisjonelt, men mer.
Generelt sett ville jeg sagt at de var litt mer alvorlig ja.
Så hvis du vil ha et natts stå, drar du til Oslo.

>>144337949
og når du vinker tilbake
så snur de seg vekk
for alle er make
og alle er frekk
https://www.youtube.com/watch?v=h1Lpe_TxT-0
>>
Elsker fitte hater kjerringer, enkelt og greit
>>
endelig gjør kryptoen min noe.. er opp i satoshis
>>
Er deppa men blir mindre deppa av tråden
>>
Er deppa så depper i tråden
>>
>>144338847
hvba mener du? hva har du?
>>
>>144338997
lav testo
>>
>>144339036
Lettmynt.
>>
>>144339063
Har høyt makka jeg
>>
Noen i tråden som tilfeldigvis har peiling på bruk av MPI i C?
>>
>>144339366
Du er ikke en sånn hacker er du?
>>
>>144339456
jo, jeg er den episke hackeren kjent som 4kanalen.
>>
>hun har gjort umiddelgrammen privat

Vræl vræl vræl etc.
>>
æsj bæsj. ææææææææææææææææææææææææææææææsj
>>
>>144338514
Interessant. Tror du at vestlandet (eller de større byene) har en skiftende holdning? Lissom de kommer til å ligne på Oslo om tjue år?
>>
>>144339726
>>144339861
kleint
>>
>>
>>144339366
Nei, kun MP (OpenMP) i C++, men det er jo noe litt annet. begynner å bli en stund siden nå uansett
>>
Hei
>>
>>144340036
Sex?
>>
>>144339933
søt
>>
Nei. Oki, jeg våknet opp etter fylla. Aner ikke hvilken dag det er, der var kola ting skjedde. Jaja
>>
>>144339925
Er Trondheim eller Bodø gode byer?
>>
god natt mine søte gutter og jenter X
>>
>>144340072
Voldtektsforbryter
>>
Okay det er onsdag. Har sånne bruddstykker av hva som skjedde. Se for dere scizo bezmemov på kokain. Rart jeg ikke kom i avisen
>>
>>144339861
Det kommer an på hvor du drar og i hvilke subkulturer du henger i.
I Haugesund er det masse narkiser og løse jenter.
På Stord er det masse kunsthorer som reiser til Oslo med en gang de får muligheten til det.
Du har jo også subkulturer av feminister i Bergen som er ganske løs, men de henger jo nesten bare i sine miljøer.

For å være ærlig så tror jeg ikke det kommer til å bli som Oslo, det kommer nok til å utvikle seg til noe eget. Alle som vil ha Oslo reiser dit. Ellers er Bergen en bra by, masse studenter det går an å prøve seg på, ikke at de bryr seg om Tinder da.
men men
kanskje det bare er jeg som er dårlig på Tinder
hvem vet
jeg får vel natte jeg da
natti natt gutta

>>144340355
>>144340490
Basert.
>>
>>144340595
Takk for svaret, natta
>>
>>144340383
bergen er best
>>
>>144340490
Høres morsomt ut fåvæ
>>
>>144340383
Trdh er beste byen i Noreg desverre
>>
dult
>>
Dere er noen helvetes jøder og jeg håper tråden går til helvete
Dulter ikke med vilje fordi faen ta jøder
>>
>>144343203
Forklar
>>
dette er den siste tråden
>>
Greit nok. Har ikke gjort noen av oss godt
>>
hugsar dykk sitronnøkkelfjes
>>
File: download (2).jpg (4 KB, 156x114)
4 KB
4 KB JPG
>>144343962
Nei
>>
>>144343774
endelig
>>
Jaja
>>
>>144322566
kan jeg få runescape pengene dine om du tar en 360 av taket med tau rundt nakken?
>>
File: 20210505_032620.jpg (1.54 MB, 4032x1908)
1.54 MB
1.54 MB JPG
>>
>>144346182
De bør lage en ny GTA
>>
>>144346182
Basert arthur
>>
https://www.tv2.no/nyheter/13982275/

>Den 32 år gamle somalieren mener han ikke hadde noen kontroll over egne handlinger da han oppsøkte Marianne Haugen og knivstakk henne 13 ganger.

Selvfølgelig.
>>
>>144346398
Hvorfor gidder du engang? Negre blir apete
>>
ekte deppetimer ja
>>
dritt
>>
ny dag nye nederlag
>>
>>144349326
Sant det. Legger meg nå, satser på å sove bort hele dagen fåvæ. Natta
>>
Det snør ute... Ja dette blir en bra dag, fy faen. FY FAEN.
>>
>Våkner opp
>Bikkjepenger har passert 5,50

Sånn har det blitt.
>>
Har bestemt at dette blir en GOD dag. Bare for å være kontrær mot tråden. Jeg gamet i 7 timer, kom leg fra 15 til 22. Kattene ser trist, men optimistisk på meg.
>>
File: 1619975156663.webm (2.81 MB, 482x720)
2.81 MB
2.81 MB WEBM
Fyfaen har vært verre. Blacket rundt 0430 og våknet nå, fortsatt to pils igjen
>>
Mårn, hater å stå opp tidlig.
>>
Har du noen gang gått Berserk? Du vet
>>
>umiddelgrammen til knuset er privat

Hva gjøre?
>>
Zhxhpaa ping!

Jeg er på
LSD
Også dere da. Elskrr
>>
Får vel ta meg en tur på butikken. Tar med Glocka, haa dere tror met ikke. Glock 22
>>
>>1443528639
RO deg ned
>>
>>144352587
glad i deg og anonsen
>>
>>144351990
følg
>>
File: 1620086850299.jpg (1.2 MB, 3840x1200)
1.2 MB
1.2 MB JPG
>>144352587
>>144352863
>>
>>144352587
>Zhxhpaa ping!

gu!
>>
>>1443531095
https://www.youtube.com/watch?v=O1cnzaTQUqI
>>
>>144353273
Hvem er denne tilbakestående figuren?
>>
File: 1553481855635.png (82 KB, 1054x526)
82 KB
82 KB PNG
https://m.youtube.com/watch?v=C7EM_jgvcpY
>>
>Gått ned 0,5 kilo
Vi kommer alle til å klare det
>>
>>144352863
Fy faen anon. Bank bank bank! "Du går full imot ti Delta" MP7 og skjold
>>
morn
>>
>>144354099
https://www.youtube.com/watch?v=tbad22CKlB4
>>
>>
La oss P3 og Statskanelen få seg en tur. Vær ditt mest autistiske idag 70
>>
>>144354313
https://www.youtube.com/watch?v=tbad22CKlB4
>>
>>144354224
kjeks, passer ikke fåvæ
>>
>>144354224
Det er en neger i midten! Bare noe jeg tenkte på.
>>
>>144354224
Rart at de ikke kan lage noe nytt. Paulsenbanden eller noe sånt.
Samme greia med at de aldri kunne lage en Agent 006 som er en svart kvinne eller Kvinne-Tor kunne vært Frøya/Hel. Må være akkurat det samme bare at hvite menn byttes ut.
>>
MÅRN
Å
R
N
>>
>>144354899
>>144354899
>>144354899
>>144354899
>>144354899
>>144354899
>>144354899Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.