[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1607288123032.jpg (352 KB, 1080x1350)
352 KB
352 KB JPG
çay edişin
>>
File: cyberdogan.jpg (6 KB, 200x200)
6 KB
6 KB JPG
salam alaiqum
>>
File: 1570966670243.jpg (72 KB, 920x790)
72 KB
72 KB JPG
>>
ZART
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zNqWvIX09YA

reis gene götleri kavurmuş ztn istanbul sözleşmesi sonrası oyum reiseydi ama artık kesin belli oldu
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6FqlENf1jZc
>>
>>142719373
klawye önerin oqLimler düzgün + ucuz olsun
>>
$€¥₺@И ZДЯT diye ossurur
>>
>>142719585
buna da götü yanan özketlesin yaw
>>
chopper çetesine katıl
>>
>>142719650
nie la
>>
File: 1617255528428.png (1.6 MB, 1277x1292)
1.6 MB
1.6 MB PNG
>>142719468
götten yiyen orospuya anca senin gibi bir ißßna self-insert eyler desu
>Usagi drop da aynı türde, ama izlemedim bilemiyorum tb.h
tamam bakarım desu
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vbkK7t2vlhs

salam alaukm international gangsta
>>
>>142719696
blmm
>>
File: 1580112143653.jpg (13 KB, 235x215)
13 KB
13 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=y69gQtAdHKc
>>
File: Çaycı Hüseyin.jpg (39 KB, 414x410)
39 KB
39 KB JPG
çaylaaaaaaaaaar
>>
animeci İTinin tiradına yazmam
>>
>>142719733
haßßı ver
>>
>>142719717
>ibne
Projektörü kapat anoncum.
>>
File: 1602080513527.webm (351 KB, 480x264)
351 KB
351 KB WEBM
>>142719733
yine tüccar bokuna maruz kaldım
>>
animeci yasaklı kelimeyi söyledi diye çekiç yedi waxx
>>
>>142719796
ndn
>>
>>142719733
https://www.youtube.com/watch?v=TSKizLRFbTo
>>
>>142719793
>Projektörü kapat anoncum.
götüne bir şeyler sokmakla ilgili şeyler yazan ben değilim kOÇum ;)))
>>
ben dönyanın en gözel garısıyam
>>
>>142719804
bişi dememiş ki oqlim gel demiş
>>
>>142719894
ndn
>>
>>142719796
ne gördün?
>>
texhnolyze izlenir mi??
>>
>>142719923
öyle hissediyorum
>>
File: 1614416959459.gif (504 KB, 644x800)
504 KB
504 KB GIF
>acep
>>
File: ezgi1.png (1.04 MB, 1359x653)
1.04 MB
1.04 MB PNG
:)
>>
>>142719858
Tüm tabuları yıkmaya çalışan da sizdiniz anon, sadece bir tabu daha söylüyordum işte.
Kendime sokmadım, uygulayan taraf olduğum için öneriyorum.
>>
File: soy (4).png (226 KB, 561x537)
226 KB
226 KB PNG
>>142719992
>Anonymous 04/08/21(Thu)13:19:36 No.1427199921614416959459.gif (504 KB, 644x800)File: 1614416959459.gif (504 KB, 644x800) google yandex iqdb wait>acep
>>
>>142719966
hyr
>>
File: 1616761945226.jpg (65 KB, 922x864)
65 KB
65 KB JPG
>>142720021
>Kendime sokmadım
inanmıyorum
>>
>>142720012
le$$$hhhh
>>
>>142720071
Neden?
>>
>>142719717
kumladım
>>
chopper çekt
flex çekt
manit yagunda
>>
>>142720061
ndn
>>
File: rena.png (1.96 MB, 1574x1080)
1.96 MB
1.96 MB PNG
>>142720097
meraktan götüne kesin bir şeyler sokmuşsundur diye düşünüyorum sadece tetiklemek için söylediğini sanmıyorum
>>
>>142720121
ulan orospu evladı sikiş vermiyeyim diyorum uzattıkça uzatıyorsun, o chopper çetesi dediğin elemanlar genellikle ibne oluyorlar mutton chop kıllı surat + deri ceket giyip birbirlerinin makatlarını yalıyorlar
>>
>>142720186
meraktan ananı siktim
>>
>>142720186
İşte projeksiyon geldi anon.
Peki sen meraktan soktun mu?
>>
>>142720209
>yanıyooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
sieeeeeeeeeeeeeeee lan tRRRRRRRRRRRRRRRRkoş PİÇi
>>
>>142720213
ke$$$$$ uLan kölemen PİÇi sen kimsin de bana you veriyorsun ko-pek anadolulu tıRRRRko$
>>
File: egg.png (171 KB, 450x392)
171 KB
171 KB PNG
>>142720154
delikte geçen benzeri bi hikaye yazıyodum texhnolyze çakması dediler o yüzden kinliyim
>>
az ötede homoseksüel olun lütfen
>>
>>142720252
>yanıyeeemmmm
>>
File: yanıyeemm.jpg (249 KB, 1689x772)
249 KB
249 KB JPG
>>142720209
>>
File: 1617729874627.png (454 KB, 1383x1196)
454 KB
454 KB PNG
>>142720248
>götümü yakan her şey projeksiyon
>uygulayan taraf olduğum için öneriyorum
>>
File: ezgi5.png (1.07 MB, 1355x655)
1.07 MB
1.07 MB PNG
köprücük kemiğimden öp beni anon
>>
>>142720209
burası amerika degil kOÇum
>>
>>142720350
bu tipe anca SIÇÇarım
>>
>>142720251
>>142720305
>>142720362
>>
File: ezgi10.png (1.52 MB, 1357x657)
1.52 MB
1.52 MB PNG
s-spider mann a-anon <3 ???
>>
>>142720324
Seni inandırmak için yarım saat uğraşmayacağım anon, zaten kanıtlamanın da imkanı yok. Ama yapmadım.
>>uygulayan taraf olduğum için öneriyorum
Sayısız kişiye parmak attım.
>>
File: spo.jpg (9 KB, 262x192)
9 KB
9 KB JPG
>>142720509
>>
https://twitter.com/irosika1/status/1379730406480699392/photo/1
keeeek iyi yanmış t*Rkler
>>
File: ezgi18.png (1.52 MB, 1349x663)
1.52 MB
1.52 MB PNG
utanmıyor mu? fatih'in torunu
>>
>>142720709
bruuuuuuhhhh
>>
File: EwGy9r3XcAEYnQW.jpg (43 KB, 478x333)
43 KB
43 KB JPG
>Sayısız kişiye parmak attım.
haplarını al artık
>>
>>142720709
look at this duuuuuud
>>
>>142720740
BU
>>
>>142720736
Çok nadir birşey değil bu anon, sana da atabilirler belki.
>>
>>142720622
yabancı erkeğe atlamaya hastalar
>>
>>142720709
kim bu kimm
>>
>>142720740
*kşine dön rosti piçi
>>
>>142720824
https://www.youtube.com/watch?v=VzdUt1R3TxQ
videoya seri dislike atarsan sewinirim paMpa
>>
>>142720831
>>142720784
>>
>anime
>>
File: 1617729874605.png (157 KB, 500x281)
157 KB
157 KB PNG
literal fortçu ißnelerle sıÇanlıyormuşuz
>>
File: 1580120161593.jpg (16 KB, 245x249)
16 KB
16 KB JPG
ray-ban gözlüklerim geldi
>>
>>142720909
İşimi kaç kez söyledim anon.
>>
>>142720957
Z
>>
File: 1616225498342.png (668 KB, 944x816)
668 KB
668 KB PNG
>>142720900
ne war la
>>
File: simp.png (25 KB, 1078x193)
25 KB
25 KB PNG
ULAN
>>
File: 1615164733782.png (253 KB, 580x471)
253 KB
253 KB PNG
>>142720801
anadolu irfanı. yaşadığın bölgede gelenek falan herhalde.
>>
>>142721035
bu ben
>>
File: 1616030631595.png (3.94 MB, 2308x3500)
3.94 MB
3.94 MB PNG
dışarıdan yemeğe ayda 900 kumul para harcamışım amkkk
>>
File: 1582523720613.png (186 KB, 640x640)
186 KB
186 KB PNG
nedir bazı filmler
>>
>>142721224
>master and commander
>das boot
>repeat
>>
File: z.jpg (19 KB, 710x410)
19 KB
19 KB JPG
>>142721180
>>
>>142721246
>aster and commander
izledim fena deyildi
>das boot
yarısına gelemeden kapattım çok sıqıcı
>>
>>142721087
Anon, eğer 50 yaşını geçebilirsen hiçbir şekilde kaçışın olmayacak. Bu sadece prostat için, kolonlarda sorunun olursa koca hortumu da sokabilirler.
>>
>>142721273
>yarısına gelemeden kapattım çok sıqıcı
mal amq
>>
what are some movies
>>
>>142721286
ndn
>>142721290
ndn
>>
>>>/tv/149251242
>>
recep tayyip erdoğanı götten sikem + oRROsbu anası tenzileyi mezarından kemiklerini çıkaram + tenzilenin kemiklerini 38de geberen yahudi PİÇinin mumyasına sokam+ yahudi PİÇinin mumyasınındaki bokla boklanan tenzilenin kemiğini t*RRRk bayrağına silem + ş*H-iT ömer halisdemirin mezarına gidem + ishalli bokumu bırakam + götümü kuranı sikerim le silem geRiLLalarım
>>
>>142721224
le samourai önermiştm kesin izlememişsindir
>>
File: 1528393182152.jpg (73 KB, 960x720)
73 KB
73 KB JPG
>>142721281
>kolonlarda sorunun olursa koca hortumu da sokabilirler.
vaxxxxx bağırsağın sonundan başına kadar hortum mu sokuyorlarmış tam korku filmi gibi amk
>>
>>142721381
izlemedim
>>
>>142721224
Akasya Duragı
>>
>>142721562
hyr
>>
>>142721415
Evet.
Hatta hortumları sadece birkaç saat dezenfektana sokup tekrar kullanıyorlar.
>>
tRklerden nefffret ediyorum
>>
>>142721608
ağla
>>
anime mi izlesem dışarı mı çıksam
>>
saçımı kestirsem mi uzadı
>>
>>142721653
Anime.
>>
>>142721674
hyr
>>
postlarım silinir diye hiç random atmadım
>>
gamegami port taradım bişe olur mu
>>
>>142721678
hyr
>>
>>142721678
tmm bitirrem o zaman
>>
>>142721674
sissilik war mı
>>
>>142721748
blmm
>>
File: disgust.png (320 KB, 461x407)
320 KB
320 KB PNG
>>142721678
>720p
>>
https://islam-radio.net/
>>
yine ders çalışmadım
>>
>>142721838
Stüdyodan çıkışı 720p zaten anon, gerisi upscale oluyor.
>>
>>142721860
maşallah
>>
>>142721875
false reporting eyleme oğul
>>
dolar işareti eszett yazın oqlim o kadarınıda açıklayamaz
>>
i never had a job
>>
File: 1613112663299.png (239 KB, 805x1254)
239 KB
239 KB PNG
>Do the needful and clean this up
>>
pipim çok ufak
>>
>>142721953
reeepooossttt
>>
>>142721973
kızlara sph yaptır
>>
>>142721874
>Stüdyodan çıkışı 720p zaten anon
neden ki
>>
>>142721973
kaç cm
>>
>>142721973
benim pipi redmi note 8 pro büyüklüğünde
>>
mama oğlun bir thug
>>
>>142722023
erekte 11 diğer türlü 3
>>
tRRRRRRkPİÇine bak hademePİÇe k*RRRRRını da werseydin
>>
>>142722020
TV öyle veriyor. Japonlara sor.
Bluray harici 1080p indirmek yer israfı tb.h
>>
>>142720275
vakksssss
>>
>>142722131
>Bluray harici 1080p indirmek yer israfı tb.h
ndn
>>
>>142722171
Upscale diyorum ya anon, anime sonuçta televizyonda yayınlanıyor, o da 720p.
>>
File: muslimgauze.jpg (11 KB, 225x225)
11 KB
11 KB JPG
Muslimgauze, SıÇÇanlar bu herifi keşfedin lütfen
şu şarkıyı da mutlaka son ses odaklanarak dinleyin

https://www.youtube.com/watch?v=mC-g5I-QsH4
>>
>>142722217
anime harici peki???
>>
>>142722253
Anime haricini ben nerden bileyim?
>>
>>142721875
This is a troll
Dont belive this jannies
>>
şekerbebekler şekerbebek yemekten hoşlanırlar mı acaba
>>
Pedoları siken anon ADAMSIN KOÇ
>>
beyler ben şekerbebek atmıştım pcden hademe hemen banladı tabi post atamıyorum artık. proxy ile deneyince normal post atıyorum ama imaj atmaya çalınca banned yazısı çıkıyor şimdi benim pc mi banlanmış oluyor çünkü mobilden proxy ayarı ile imaj+post atabiliyorum ((banı çıplak ipmden yedim))
>>
File: 20210326_105743.jpg (1.29 MB, 2560x1440)
1.29 MB
1.29 MB JPG
I need halp.

I want to enter Syria from Turkey, is the land borders open? Is it possible for a foreigner? Should I enter from Iraq?

Thank for attention.
>>
Pedo olacağına ibne ol onurlu yaşa.
>>
File: 1505614318690.jpg (113 KB, 1280x720)
113 KB
113 KB JPG
>>142722409
pedo olmak onursuz olmaktır diye düşünüyorsan tüccarın oyununa gelmişsin demektir
>>
beyler şekerbebeğime şekerbebek yedirsem birşey olurmu???
>>
>>142722287
waxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>>
bitchass whiteboi
>>
bitchass şekerbebek
>>
>>142722651
ver
>>
>>142722354
ndn kimse you wermedi
>>
File: 1615585634865.jpg (171 KB, 1024x1024)
171 KB
171 KB JPG
I would do anything ANYTHING for a turkish gf with a big nose!
>>
>>142722831
$ß olduğu içindir
>>
>>142722463
>tüccarların pedoları desteklemediğini ima etmek
>>
>>142722850
this tbqfh
>>
>>142722831
çerezleri sil+modem resetle pc için ban kalkar
>>
File: 1586415282864.png (82 KB, 796x398)
82 KB
82 KB PNG
white femboi kumladım
>>
>>142722879
ondan mı she is fucking 17 you sick fuck mentalitesi hakim
>>
>>142722850
Send 1000$ and i’ll send you one
>>
>>142723129
>sonçen+/x/+sonsuzçen
geri dön
>>
.
https://twitter.com/BirGun_Gazetesi/status/1380111516721106947?s=20
>>
https://twitter.com/caglaakdere/status/1379724778500722688
uLa uLa uLa hınzıRa bak
>>
>>142723272
>77.8K Likes
>>
i have manboobs
>>
krnm acktı
>>
>>142723353
waxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>>
>>142723373
benimkini ye
>>
>>142723466
ndn
>>
>>142723491
istemiosan yeme s-sen bilirsin
>>
File: file.png (3.61 MB, 1197x1600)
3.61 MB
3.61 MB PNG
bu ne
>>
https://twitter.com/kritikhabertr/status/1379448575151718401
waxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>>
kod öğrenecektim yatınca öğrenemedim
>>
>>142723353
bende de war nsl kurtulacaz bundan
>>
>>142723693
raporlayınca noluyor ki amk
>>
https://twitter.com/rstdvrc/status/1375211030008233988
uLa uLa uLa hınzıRa bak
>>
hayatım folloş oldu gelin kurtarın
>>
>>142723853
bana öyle bir uyarı gelmedi + hiçbir link atmadım
>>
>>142723889
napçan moruq
>>
https://youtu.be/JpL2dpcfVbw
günlük doz
>>
>>142723947
blmm
>>
https://youtu.be/DPxL7dO5XPc
i never had a job
>>
>>142724054
zumcu
>>
$ü$go ciMciMe wer
>>
>>142724184
>>142723831
>>142723272
>>
cimcime wer (kedy değil:))))
>>
>>142724054
same nigguh
>>
File: 1617882781015.jpg (98 KB, 720x960)
98 KB
98 KB JPG
>>142724220
daha
>>
>>142724269
bembeyaz olanından mı???
>>
medine wer
>>
hanon dokuzlandımı
>>
>>142724306
r/chonkers
>>
bRemler çok üzgünüm en önemli dersin vizesini kaçırdım iflah olmaz bi sıçan olduğum için programa bile bakmaya üşeniyorum, npcz
>>
File: 1583244947875.jpg (48 KB, 253x229)
48 KB
48 KB JPG
içim geçmiş yauww
>>
>>142724454
hyr
>>
Heaven's Feel III bluray çıkmış neden haber vermiyorsunuz?
>>
>>142724761
ananı sikmekle meşgulüm
>>
>>142724756
ndn
>>
>>142724669
ben gittim bok gibi geçti
>>
hanon ifşalandımı+ifşa atın
>>
kafayı yiycem
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3sQ5iaynO8k
>>
>>142724980
nie la
>>
File: 1617883789949.jpg (127 KB, 761x900)
127 KB
127 KB JPG
>>142724761
fate vn ws fate manga ws fate anime ws fate diskografi istifçiliği+tam sesle manga immersion
>>142724822
boQQ
>>142724864
kimsin uLa
>>
>>142725081
>fate vn ws fate manga ws fate anime ws fate diskografi istifçiliği+tam sesle manga immersion
Hepsi.
>>
>>142725040
o çurabları ne sikerim beeeeeeeeee
>>
azıyorum
>>
hanon ifşalandımı
>>
>>142725217
hangisi
>>
>>142725249
ekşici hanonpiçi
>>
File: 1615637544042.webm (2.98 MB, 1331x720)
2.98 MB
2.98 MB WEBM
is turkland cyberpunk?
>>
>>142725081
ne boQQu uLa şüşgo keDiler war
>>
>>142725332
>high tech low life
Nope it's low tech low life.
>>
t PİÇine bak
https://twitter.com/wackboi_41/status/1380130811341574148?s=20
>>
File: 1617884389085.png (1.48 MB, 1920x1080)
1.48 MB
1.48 MB PNG
>>142725139
waxx indirseymişim tRRRkiyede, xerhangi streaming/t sitede ağır göt korqum war yoqsa wakanim bascam şişe depositi ile
>>142725347
redİT le$$ mawiku$ta treNNiler gülebiliom en azından
>>
hanonpiçi ifşalandimi
>>
https://youtu.be/loWdRDD6ODw
>>
be nice 2 me
>>
dieselpunk ws cyberpunk ws steampunk ws atompunk
>>
>>142725734
wanna hold hands?
>>
File: 1615642323071.webm (2.98 MB, 1331x720)
2.98 MB
2.98 MB WEBM
>>142725467
sad
turkland is of the locations in neuromancer which pretty much invented cyberpunk
>>
>>142725855
cattlepunk brêm
>>
>>142725920
ndn
>>
File: 1615119526478.webm (2.77 MB, 1920x1078)
2.77 MB
2.77 MB WEBM
>>142725855
>dieselpunk ws cyberpunk ws steampunk ws atompunk
all those are gay and misused, half the 'steampunk' isnt actually 'punk' in any way, same with the others.
>>
>>142725878
Give us 20 years and we'll be a mega-corp ruled dystopian shithole, just like south korea.
>>
File: 1615991975100.png (1.42 MB, 1879x1607)
1.42 MB
1.42 MB PNG
>>142726520
Skorea is pretty utopian desu
>>
File: waxxx.png (747 KB, 964x912)
747 KB
747 KB PNG
>>142726601
>>
derek chauvin QnQım suçsuz bulunacak fentanyl floyd köle PİÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇi geberdiğiyle kalacak
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jhHP7UkRLIw
avrupalı kızlar bu tipe bayılıyor
>>
>>142726751
hyr
>>
>>142726681
?
>>
u$$$lan be tüccar
>>
File: tavuq.jpg (2.03 MB, 4208x3120)
2.03 MB
2.03 MB JPG
domates kalmadı geyler kremalı tavuk çorbası yaptım
>>
ula ula ula askerlik geldi
>>
>>142727254
bra bunun içine haşlanmış mısır veya mantar atınca tadı çok güzel oluyor tawsiye ederim
>>
>>142725873
gel benimkini tut
>>
>>142723831
vaxxxxxxxxxxxxxxx
>>142726751
bu doğru
>>
>>142727400
bimde artık mantar satmıyolar ;_;
>>
>>142727448
waxx boşver oqlim haşlanmış mısır at daha güzel oluyor öyle
>>
>>142727333
npçn mrq
>>
>>142727448
>bim
kek
>>
https://www.youtube.com/watch?v=RnnN3mk_DgI
oynanır mı
>>
File: pepebeard.jpg (10 KB, 216x233)
10 KB
10 KB JPG
berberden geldim saçları kısalttım 5 numaranın biraz uzumaş hali şeklinde makasla, sakallara dokundurtmadım, tam işidci oldum, mutluyum be anonlar
>>
Ula enikler ekşicihanon ifşası lazım
>>
>>142727983
hyr wermem
>>
https://ilimvecihat.com/fetva/2949/rasulullah-sallallahu-aleyhi-ve-sellem-arsa-oturmasi-sahih-midir.html
>>
akmıyo
>>
gamegami 200 tlye 90 lv çar hassı ver alınır mı
>>
gamegami günlük 200tl ws zula aylık 10tl
>>
Metin 2 habbını ver
>>
>>142729474
ikisinide oyna oqlimm biri mmofps biri mmorpg
>>
/pol/'a mesaj atamıyom, götüm çok yanıyo
>>
>>142729878
nie
>>
*tokat atar*
aç ulan ağzını
>>
>>142730089
msj gitmiyo kalıyo öyle
>>
polü göremiyom bile aw el sıkışmıyo ssl
>>
>>142730444
goodbyedpi kullan pampa
>>
>>142730939
çalışmıyo oqlim o
>>
>>142719744
bre susak bilmezmisin ben sekersiz icerim cayimi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=h_m1EgH1wuQ

https://www.youtube.com/watch?v=HuC9ud47gJk

atalarımın köyü...
>>
>>142730444
>>142730939
>>142731103
ben firefox dns/ssl ayarlari + open dns kullaniyorum sitelerin cogu aciliyor, acilmayanlarda da goodbyedpi calisiyor, cok nadiren acilmayan site oluyor onlarda ssl ayarlarini yapmadiklarindan acilmiyor onlari da operadan aciyorum vpnle
>>
>>142731203
>firefox dns/ssl ayarlari
hassla
>>
11 ayın şahbazı sıçazan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WARXFvf3jao
>>
sakal bakımı ne zor iş ya
>>
>>142733465
Post sakal köse piç larpı bırak
>>
>>142732952
bu hristiyanlar çok şov yapıyo, analarını sikiyoruz amk
>>
oqlim alerji oldum galiba toz çorbaları içtikten sonra her yerim kaşınmaya başladı
>>
>>142733693
benim de bazen her yerim kaşınıyo özellikle sırt ve saç
>>
>>142733602
>>
>>142733693
zyrtec iç brem anında keser belirtileri, bendede alerji yapıyor çabuk çorbalar
>>
>>142719851
ex-gf flashbacki yaşattı video. zor günlerdi wallax. art hoe'dan trad wife çıkmıyormuş ne kadar eğitirsen eğit.
>>
>>
File: 1616108161774.jpg (65 KB, 626x626)
65 KB
65 KB JPG
bir benim hiç SİKgilim olmadı herhalde
>>
>>142734397
Merak etme anon benim de olmadı ama olsun iyi olursak ödüllendiriliriz
>>
File: n.jpg (165 KB, 953x1200)
165 KB
165 KB JPG
>>142734162
>>
yauw bu tırk kızları niye bu kadar kısa
>>
File: thumbnail_image1.jpg (27 KB, 390x284)
27 KB
27 KB JPG
>>142733544
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KaPLylJk89w

2071 TC fragmanı izla
>>
File: 22.png (2.51 MB, 1391x2025)
2.51 MB
2.51 MB PNG
>>142734857
Sakal öyle olmaz kOÇ
>>
Turkish Brony Gamer ver
>>
>>142735361
mogladın oç
>>
>>142735254
>boklu nehir manzaralı eve 600 bin euro yatırmak
waxxxxxxxxxx
>>
tiplere bak aq bunlar beyazımposting yapıyor burada
>>
>>142735667
Beyaz değilim oğlum ben hitit posting yapıyom
>>
>>142735667
beyaz ol deseler suud veliat prensi salman'ın saçları dökülmemiş hali olmak isterim derim
>>
File: mbs.jpg (5 KB, 300x168)
5 KB
5 KB JPG
saçları erken döktü reis
>>
>>142735584
onun zaten golden visayla aldığı malta'da evi ve vatandaşlığı vardır. ortalık karışırsa atlar uçağa bokludere villasını terk eder. :D
>>
>>142736142
ahahahahaha
>>
>>142735903
ALFA
>>
suud çok kötü götümü yakıyo bir türk olarak
>>
>>142736307
benim atalarımın göçüp geldiği topraklar oralar amk. çölde kalsalarmış 4 trad wife + 50000$ mayışlı iş + 5000cc motorlu SUV'um olacaktı şimdi. onun yerine twitter'da trk kızlarının itin aşağılayıp durduğu sıradan bir trk piçi oldum. asıl benim götüm yanıyor.
>>
geyler 24 saattir sıçamadım bağırsak delinmesi olur mu
>>
File: aa.jpg (6 KB, 176x176)
6 KB
6 KB JPG
>>142736609
hiç bir sosyal medyam yok
>>
/tr/ buluşması mı yapsak
>>
>>142736946
b-bi-biz bir aile miyiz yoksa?
>>
>>142736889
benim de. ama youtube yorumları, sözlükler, ve twitterda yazılanları üye olmadan da okuyabiliyoruz.
>>
>>142737035
Değil miyiz ;_;
>>
>>142736946
>le tr buluşması günü
>3 kişi fiziksel olarak gelme cesaretinde bulunsun
>35 kişi uzaktan video çekip tahta + /tr/'ye videoları sjsjsj olarak atsın
>buluşmaya pedofili/terör/uyuşturucu gerekçeleriyle boliz çağırılsın
>>
BENİ CİNLENDİRDİNİZ BENİ CANIMA SUSATTINIZ
>>
folloşu kurtarmaya geldim
>>
File: f.jpg (25 KB, 680x457)
25 KB
25 KB JPG
>>142737231
>>
>>
>>142737456
>>142737456
>>142737456
>>142737456

yeni gel oqLimmmmmm
>>
>>142737117
kostüm giyeriz+ maske takarız
>>
>>142737300
bizde böyle olmaz oqlim biz niyork bebesi deiliz
>>
bel gelirim buluşmaya kaybetcek hiç bir şeyim yok. ama uyuşturucu ayarlayın lsd ve extacy, ayık kafa çekilmez, benim eski torbacılarla bağlantılarım koptu ne yazık ki
>>
>>142737511
nerde yapılcak + benim torbacı da ay sonunda taşınıoDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.