[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: נשמה-gif.gif (760 KB, 384x480)
760 KB
760 KB GIF
מהדורת יום השואה
אחרון:
>>142690874

ארכיון:
https://desuarchive.org/int/search/text/ISR/country/IL/type/op/
>>
boker tov niggas
>>
לא נראה לי שיהיה מספיק אנונים היום
And that’s a good thing
>>
אתה עמדת בצפירה נכון אנון? מאוד מקווה שכן, בנדיט
>>
>>142713195
למה?

>>142713222
יצאתי החוצה, עמדתי והסתכלתי לראות אם החתולים מגיבים לצפירה

הם לא מגיבים
>>
>>142713222
כמובן
אחלה ספרות
>>
>>142713253
כי יום השואה אח
מהדורת יום השואה קצת טרייט
>>
>>142713290
זה יום כמו כל יום אחר
אני מעדיף לרווח את זה ולחשוב על השואה חמש דקות בכל יום כך שמבחינתי זה עוד יום רגיל
>>
>>142712920
happy... holiday! at least i hope that's happening
>>
>>142713290
אבל מה אתה חושב, כל האנונים פה הולכים לטקסים? או משתתפים בהם
>>
אוסטאשה חוליגן
>>
>>142713345
Memorial day, but thanks
>>
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/amin-al-husseini-nazi-concentration-camp
>>
>>142713342
זה. לא אוהב ימי זיכרון. או שאתה זוכר או שלא, לעשות יום מרגיש דפוק מה עם שער ימי השנה?
>>
>>142713350
לא אני כבר לא בתיכון
>>
>>142713442
אוי נו באמת
אתה לא חייב ללכת לטקסים ולהתעצבן עכשיו אבל תכיר שיש יום לציון
>>
>>142713628
למה לי
אני לא הייתי בשואה וגם סבא שלי לא
כשיהיה יום לציון חטיפת ילדי תימן אולי יהיה לי אכפת
>>
File: 1609092622876.jpg (31 KB, 369x535)
31 KB
31 KB JPG
הייתי במיטה בזמן הצפירה, המשכתי לישון
>>
>>142713682
אה אז תגיד שאתה מזרחי
במקרה הזה תעוף מהמדינה
>>
File: AddText_03-24-06.39.07.png (369 KB, 1080x540)
369 KB
369 KB PNG
>>142713682
מבוסס ומזרחי פילד
>>
>>142713697
סבא שלי היה בירושלים בזמן שסבא שלך היה בברגן שמרגן. לך תחזור לחברים שלך באירופה
>>
>>142713692
קמתי 5 דקות לפני
המוח הציוני שי עובד ברמות שאתה לא תבין
>>
מה יש לכם כולכם מזלזלים בשואה
אם אתם ממוצא המדינות שהיה בהם שואה אז לפחות לכבד, אף אחד לא ביקש מכם להכנס לדכאון
>>
File: 1592932788161.png (198 KB, 355x353)
198 KB
198 KB PNG
אני זוכר בכיתה ב' מחנכת התחילה לדבר על יום השואה ושאלה איך כולם חושבים עליו, אז צעקתי בקול חזק
"אוף, אין סרטים מצוירים"
>>
File: where....jpg (67 KB, 644x644)
67 KB
67 KB JPG
>>142713785
>>
>>142713772
סיפור מגניב ברו
>>
>>142713842
מגיל קטן היית קונסווומר
>>
>>142713842
ואחד מהסבים שלי היה נחשב ניצול שואה היום אם הוא היה חי
>>
>>142713697
נעוף חזרה למדינות שלנו ביום שאתם תחזרו לתנורים כמו כל הסוציליסטים

חסר לכם שלא נבנה ברית עם הערבים ונדקור אותכם בגב
>>
File: 1609067441242.png (396 KB, 768x702)
396 KB
396 KB PNG
>>142713868
כל פעם שהיה טקס בבית ספר תמיד היו הרבה ילדים שלא הצליחו להתעפק וצחקו. וכל שנה המורה הייתה צורחת לפני הטקס שאוי ואבוי למי שצוחק בזמן הצפירה.
הצלחתי להפסיק לצחוק רק באיזה כיתה ז'
>>
>>142713915
סיפור מגניב ברו 2#
>>
File: 1572210712614.png (87 KB, 400x560)
87 KB
87 KB PNG
I'm listening to Klezmer music and liking it a lot :)
>>
>>142713915
>כותרת מדברת על חרדים
>”קשה מאןד לדבר על שילוב עם החברה הערבית״
זה ערוך כאילו?
>>
>>142713948
Based and Horapilled
>>
>>142713933
זה לא כזה רע, תגובה טבעית כזו. ברור שאתה פתאום תרצה לצחוק כשממש אסור לך ולא מתאים
לא חושב שזה אומר עליך או הילדים האלה כלום, אלא אם כן הם ממש עשו שטויות באמצע טקס
עדיף מהבנות האלה שהיו בוכות דמעות תנין כל שנה מחדש
>>
>>142713953
לא ערוך
חרדים בטבריה וערבים בלוד
>>
>>142713682
>חטיפת ילדי תימן
לא היה ולא נברא
>>
>>142714025
אישית אני לא אוהב את כל ההתקרבנות הזאת של היהודים. אהבתי יותר את הגישה שהייתה בהקמת הארץ כלפי זה. זה שהייתה שואה כלפי העם שלך אמור להיות משהו מביש, אומר שאתה חלש ואמור להתחזק, אתה לא אמור להתפאר בזה. ואני אומר את זה בתור מישהו שהייתה לו משפחה בשואה.
>>
File: 1609196341561.png (151 KB, 600x400)
151 KB
151 KB PNG
>>142714008
https://www.youtube.com/watch?v=lnYLLsji60Q
>>
File: digitss.jpg (7 KB, 320x272)
7 KB
7 KB JPG
>>142714033
>>142714044
>>142714122
>>
>>142714033
>>142714122
אני סוג של מבין את זה אם הכוונה היא ׳לחגוג את העובדה שאנחנו עדיין פה׳
לדוגמא זה כתב ניצול שואה
> מדוע צריכה ישראל לשכוח את השואה ולהביט קדימה אל עתידה. פורסם במקור בעיתון "הארץ" בשנת 1988 ומובא שוב עם מותו
https://www.haaretz.co.il/opinions/1.1841380
>>
>>142714245
>הארץ
דרופד
>>
>>142713945
>תעמולה סוציאליסטית

אם יש לכם אייקיו גבוה אז למה אתם ילדי
כאפות בכל מקום שאתם מתקיימים מרוסיה לגרמניה

לא משנה איפו את גרתם שנאו אותכם ורצו לרצוח אותכם

יש פורומים שלמים שמדברים על אייך להשמיד אותכם והנשים שלכם בוגדים בכם עם גויים

האבות שלנו קלתו שארופים לא אוהבים את היוהדים כבר ב1400 ועברו למדינות ערביות. אולי לא היו עושים לכם שואה עם היה לכם מוח

אנשים שמשוויצים על אייקיו מאבדים אייקיו
>>
>>142714283
ברצינות
>>
>>142714245
אתה יכול לפרסם פסטבין או משהו עם הכתבה?
ואני מסכים שזה יכול להיות פאונדינג מית' טוב למדינה, להראות שהיינו חלשים פעם ולעולם לא נזוז יותר אבל זה לא מה שקורה בפועל היום. הרבה אנשים עוסקים ב
OPPRESSION OLYMPICS
צועקים אוי ויי אנטישמיות על כל דבר קטן שאומרים להם, מפנימים את היהודי הנרדף עמוק בפנים אצלם ולא מבינים בכלל איך הם אמורים להתנהג.
>>
>>142714353
https://pastebin.com/gD2byB6C
>>
File: Screenshot_1.png (20 KB, 359x144)
20 KB
20 KB PNG
>>142714338
>>
אני לא מאמין שהוא תימני
תצלם יד אחרת אתה פאלס פלאג אשכנזי
>>
File: 1086797.jpg (27 KB, 464x347)
27 KB
27 KB JPG
אשכנזים בלי אירוניה אוהבים את מלחמת הכוכבים החדש
ואת סטיבן יוניברס
>>
File: helloiamisraeli.jpg (57 KB, 907x558)
57 KB
57 KB JPG
מבחינתי פיקרל אמורה להיות התגובה היחידה שלך לכל דבר רע שאומרים על ישראל. מי שאומר אנטישמיות זה קרינג' ביותר
>>
מזרחים הם בלי אירוניה מזרחים בשנת 2021
>>
>>142714708
אל תכניס את כולנו לשק אחד
>>
File: 1617390347861.jpg (689 KB, 1080x1869)
689 KB
689 KB JPG
איפה הבתול בן 40 שמדבר על סטארטרק
>>
>>142714799
לא הוא אבל תיזהר מה אתה אומר על סטארטרק.
>>
File: Khamsa.jpg (262 KB, 1944x2592)
262 KB
262 KB JPG
>>142714708
אשכנזי לא יודע מה זה תרבות או לאומיות בגלל שאין לו את הדברים האילו
אז הוא רוצה לקחת מאחרים את התרבות שלהם

אתם רובכם חילונים וסוציליסטים
אתם איבדתם את התרבות שלכם ב1700.

אתם אפילו לא יודעים להכין מצה נכון
>>
>>142715033
קוראים לזה תאוריית המודרניזציה יא דבע
>>
>>142714799
איזה מאיתנו? ואני לא בן 40
>>
>>142715297
אתם בני 50
מי לעזאזל רואה סטארטרק בכלל היום. בפעם האחרונה ששמעתי על סטארטרק היה ב2003 בפסטיבל אייקון
>>
>>142715180
>>
>>142715443
בתאבון
>>
>>142715405
אז אתה חי מתחת לאבן כי יש 3 סדרות סטארטרק שמשודרות כיום במקביל ומתחילות עונה חדשה בקרוב
>>
>>142713842
*פותח Cartoon Network בדרכך*
גם בכיפור, אבל זה היה בטעות
>>
What if Adolf Hitler survived WW2
and got cosmetic surgery? Now Hitler looks like this cutie and owns Israel as its true government.

Do you hail Israel?
>>
>>142715504
אם הערוץ הזה היה קיים כשהיית ילד אז אתה צעיר מכדי להגיב כאן
>>
>>142715405
>בפעם האחרונה ששמעתי על סטארטרק היה ב2003 בפסטיבל אייקו
ב2003 הייתי בחיתולים אח
התחלתי לראות טראק בגלל ששמעתי הרבה על זה וזה היה בנטפליקס
>>
>>142715579
>Launched October 1, 1992; 28 years ago
>>
File: 1616958900106.jpg (394 KB, 2299x1458)
394 KB
394 KB JPG
בוקר טוב
>>
>>142715664
אני מקווה שאתה מדבר על tng וds9

כי הניוטרק בנטפליקס זה בושה
>>
>>142715697
הנה הואאאאאאאאאאאאא
>>
>>142715749
מי?
>>
File: 4b7.gif (3.2 MB, 540x304)
3.2 MB
3.2 MB GIF
>>142715664
תן לי לנחש את ראיתי את הווידאוים
של
red letter media

>>142715500
והם כולם זבל סוצילסטי טהור
>>
>>142715809
>והם כולם זבל סוצילסטי טהור
יותר גרוע
SJW
>>
>>142715809
>והם כולם זבל סוצילסטי טהור
סטארטרק התרחש באוטופיה סוציאליסטית מאז ההתחלה, על מה לעזאזל אתה מדבר
>>
>>142713222
בדיוק הייתי ברכב ולא הבנתי למה רק אני נוסע
פספתי דקה, איזה בושה, בטח חשבו שאני ערבי
>>
File: vlc_6R2IaGXgZ8.jpg (363 KB, 3784x1583)
363 KB
363 KB JPG
לא הבנתי למה התלוננתם על וויג'ר זה בסדר ,לפחות בהתחלה
>>
>>142715890
בגלל זה אני נמנע מלנסוע בימי זכרון
>>
הסטאר-טרקים החדשים זה נטו SJW בלי כתיבה טובה
פעם לפחות השקיעו,
>>
>>142715809
חחחחחחח כן בגלל RLM ומייק
למרות ששמעתי על זה מלפניכן
ראיתי TOS TNG DS9 חצי VOY בסדר

מהחדשים ראיתי עונה אחת של דיסקברי וlower decks שהיה סבבה
>>
>>142715968
דיסקברי זה סרטן
>>
>>142715968
ראיתי את ההתחלה של STD וזה ממש גרוע. הזאתי שמשחקת את הדמות הראשית היא לא יודעת לשחק
לא מבין איך היא קיבלה את התפקיד
>>
>>142715949
לא קשור sjw
גם בסרטים החדשים של ג׳ייג׳יי. הכתיבה ממש גרועה וכללית
>>
>>142716025
לא יודע אם היא יודעת לשחק או לא, לא ראיתי אותה בכלום
אבל היא משחקת אחת מתרבות וולקנית נכון?
למה שתבחר וולקן לדמות ראשית. כל התרבות שלהם זה משעמם ויבש
>>
File: Lh8vkLV.png (391 KB, 678x588)
391 KB
391 KB PNG
מסקנה, הממשלה צריכה לעשות משהו
>>
>>142715998
LD היה בסדר
DIS היה משעמם בשבילי
זה התבלגן בטקסט
>>
File: 1616542798432.jpg (498 KB, 1536x2048)
498 KB
498 KB JPG
>>142716128
>>142716025
>>142715998
>>142715949
היוצרים של מלחמת הכוכבים החדש
וסטאר טראק החדש
הם יהודים אשכנזים

אייך זה גורם לכם להרגיש
>>
File: Sarek_and_Burnham.jpg (194 KB, 1280x720)
194 KB
194 KB JPG
>>142716183
גם כוולקנית היא משעממת פיצוצים. חוצמזה היא רק חצי וולקנית ויכלו לעשות עם זה משהו
>>
>>142716275
הם אמריקאים ,לא יהודים
זה גם למה זה הדרדר עם השנים הכל באמריקה הולך לשיט
>>
>>142716304
אני לא אהבתי מלחתחילה שהם עשו אותה אחות של ספוק
די תפסיקו לאנוס את הקאנון המקורי תמציאו דברים חדשים
>>
File: 1589289515238.webm (2.3 MB, 853x480)
2.3 MB
2.3 MB WEBM
>>142716351
כן זה די מפגר
>>
File: Rabbi Avi.jpg (733 KB, 1488x932)
733 KB
733 KB JPG
thoughts on this?
>>
>>142715935
עבודה...
>>
מה הבעיה שלהם זה /ישר/ לא /איסלנד/
>>
File: Ira Steven Behr.jpg (507 KB, 2000x1080)
507 KB
507 KB JPG
>>142716275
תמיד הכותבים היו יהודים, הם פשוט לא היו משוגעים כמו היום
היה להם דפקות אבל לא אותו דבר
>>
>>142716424
Jews should not live outside of Israel
>>
>>142716466
BASED
>>
>>142716424
דביל, מה אני אגיד לך?
שנה אחריי זה מוסלמים אנטישמיים יאנסו את המשפחה שלו
>>
>>142716466
>>142716489
למה לעודד כל טרול?
>>
>>142716508
גם זה
למה אתה עושה את זה?
זה לא קשור ל/ישר/, זה על איסלנד בכלל
>>
>>142716417
הכל השתבש עם ENT
שם התחיל מעגל האוננות של נוסטלגיה לסדרה המקורית
ואנחנו עדיין תקועים שם
>>
>>142716275
מה אכפת לי. שיהיו יהודים אשכנזיים, יפנים בודהיסטים, אתאיסטים אפריקאים רק שיתנו מוצר טוב
>>
File: 15905832632350.jpg (138 KB, 900x900)
138 KB
138 KB JPG
אם היו נותנים לי להכין משחק מחשב . הוא יהיה המשחק הכי נמקר של השנה

אם היו נותנים לי להכין משחק מחשב
הוא יהיה המשחק הכי מוצלח של השנה

אני הייתי מביא כבוד לישראל
>>
>>142716508
אתה בחיים לא תהיה אירופאי
>>
>>142716633
באמת שמה זה נדפק?
כל כך הרבה דברים אפשר לעשות בעולם הזה בלי קשר לסדרות האחרות, לדוגמא וויג'ר
>>142716674
גם אתה לא אז מה, אירופה זה חור תחת למה שתרצה להיותא חד מהם
>>
>>142716674
וטוב שכך
לא מבין מה היהודי הזה עושה באיסלנד ורוצה שירצחו את המשפחה שלו
>>
File: AddText_04-02-09.33.58.jpg (132 KB, 1080x540)
132 KB
132 KB JPG
>>142716424
>t ashkenazi
>>
>>142716738
הוא לא יהודי, זה שאיזה אתר אומר שהוא יהודי לא הופך אותו ליהודי
>>
אני שונא את התל אביבי הזה בצורה שלא תאמינו
>>
>>142716843
זה לא הזה שפיתח לאסט אוף אס? הוא אמריקאי לא תל אביבי
>>
די כבר עם האשכנזי מול מזרחי, אנחנו כולנו ישראלים ולא אמריקאים
>>
>>142716710
האמת שאחרי מלחמת הדומיניון זה נהיה קשר יותר
כי בחלל עמוק תשע כל הכוחות הגדולים של רבע האלפא מתאחדים טיפה
אז מה אפשר לעשות אחרי זה? עוד פעם בורג? להמציא עוד מין שעוד יותר מסוכן?(ווייאגר ניסה עם מין 7826 משהו כזה), אז הם בחרו ללכת אחורה בזמן
זה לא היה רעיון גרוע כי יש הרבה מינים כמו אנדורים, שאמורים להיות גזע מייסד של הפדרציה ורואים אותם פעמיים בסדרה המקורית וזהו,
אבל ממה שאני מבין אנטרפרייז זה ככה ככה
>>
>>142716908
מה הקשר, זה /ישר/ לא קשור לאשכנזיה או מזרחיה
>>
>>142716935
לא פשוט שתי דבילים חופרים למעלה על אשכנזי מול מזרחי, כאילו שזה משנה
>>
>>142716710
>>142716738
יופי
אז אל תמצצו לאירופאים ותגנו יהודים עבורם
לא תפקיד שלנו להסביר מה אנשים מהגזע שלנו עושים, אנחנו לא שגרירות
>>
>>142716908
הם כאלה פושטקים, איך אפשר שלא להתעצבן
>>
>>142716981
מי מהגזע שלנו על מה אתה מדבר], אף אחד לא מדבר על גזעים יא טמבל
>>
>>142716437
מי נוסע לעבודה ב9-10?

ברצינות. נמאס לקום ולנסוע בפקקי בוקר
>>
>>142716875
הוא נולד בתל אביב
רק לאשכנזים נותנים הזדמנויות כאלו
אני כל חיי רוצה להכין משחק מחשב בסגנון דאוס אקס
אבל בסוף הם נותנים לאיזה שהוא אשכנזי
שמאלני מצביע מרץ
רנדומלי מפאקינג תל אביב
>>
>>142716915
לא צריך מלחמה מול אף אחד, הבורג היו חלק מאוד קטן מ TNG יחסית למלחמת הדומיניון בDS9
יכלו לעשות סדרה שלמה שמתרחשת מאה אחרי המלחמה שהדומיניון קורס אז הפדרציה נכנסת ומנסה לייצב את האזור ולקחת תחתם כמה שיותר חלקים מהדומיניון.
כמו ש DS9 נכנס לעומק לבג'ור יכלו לעשות כל עונה על גזע אחר
>>
>>142717098
איפה רשום שהוא אשכנזי?
אתה מדבר שטויות
>>
>הוא מאשים את האשכנזים בזה שהוא מטומטם מדי בשביל לתכנת
>>
>>142717098
למה אתה שונא אותו? אתה chud?
>>
די עם האשכנזים שלכם תפתחו /אשכנזיה/ ג'נרל
>>
>>142717197
לא אחי
(((הם))) לא נותנים לו
>>
איראנים על האש
>>
>>142717305
זה תמונה להמחשה לצערי
>>
>>142717299
מי?
>>
File: 1-5.jpg (123 KB, 1000x750)
123 KB
123 KB JPG
>>142717325
באמת?
בכל מקרה זה יותר רציני מהתקיפות שעשו חור קטן בספינה כמם שהם עשו לנו, כל החדר מנועים שלהם מוצף
>>
File: bibi.png (646 KB, 1265x539)
646 KB
646 KB PNG
>>142717305
עבודה טובה
>>
>>142717347
היהוד
>>
>>142717649
הוא תל אביבי אבל לא? מה הקשר ליהוד?
>>
File: 1614910485419.png (500 KB, 1732x1352)
500 KB
500 KB PNG
>>142717246
החברה שלי טרנסג'נדר
ואני עדיין שונא את המשחק
יש גבול לכמה סוציליסטי
משחק מחשב יכול להיות
והצנע שהם הלכו לבית כנסת נטוש התחילו לדבר על השואה היה החלק הכי נוראי

השערות יד שלי עמדו מרוב הקרינ'ג
>>
File: 1617827351735.webm (1.93 MB, 540x960)
1.93 MB
1.93 MB WEBM
>הוא קנה?
>>
File: ohnonono.jpg (244 KB, 648x738)
244 KB
244 KB JPG
>>142717930
דאמפ איט
>>
File: 446.jpg (68 KB, 680x880)
68 KB
68 KB JPG
>>142717999
>הוא מכר מפאניקה
>>
>>142717759
>והצנע שהם הלכו לבית כנסת נטוש התחילו לדבר על השואה היה החלק הכי נוראי
מה הבעיה? זה אחרי האפוקליפסה נכון? למה שלא יזכרו בשואה
לא שיחקתי אגב אז תסביר
>>
File: 1616188969324.jpg (91 KB, 612x612)
91 KB
91 KB JPG
>החברה שלי טרנסג'נדר
>>
File: 1610979004853.jpg (901 KB, 2944x1472)
901 KB
901 KB JPG
>>142718115
ההומו שלא יודע לכתוב הוא בעל בעיות נפשיות, בבקשה אל תעודד אותו
>>
File: 1602424130139.png (922 KB, 1020x1020)
922 KB
922 KB PNG
>>142713222
הייתי בחדר עם מזגן ואוזניות ולא שמעתי וכששמתי לב כבר נשארו רק איזה עשר שניות, בבקשה אל תענישו אותי
>>
File: 1617873601504.jpg (276 KB, 1440x961)
276 KB
276 KB JPG
>איזה כיף אחרי 20 שנה משכנתא יש לי דירה בתל אביב
>>
File: R14kkDj.png (13 KB, 657x527)
13 KB
13 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=zCl_eQC_IQk
>להומואים יש חברות ולך לא
>>
File: 20210406_193419.jpg (665 KB, 1483x2208)
665 KB
665 KB JPG
>>142718176
Fuck my life up
>>
File: 20210408_125116.jpg (444 KB, 1948x1080)
444 KB
444 KB JPG
>>142718176

אני הולך לישון בגלל שלא ישנתי כל הלילה. לילה טוב אשכנזיאנונים שלי
>>
>>142718919
שלא תרדם לדקה
גזען
>>
>>142718919
לילה טוב מזרחילבןאנון
>>
>>142718656
אחי.. תגלח את אתלבצים האלה
>>
File: htf.png (3.28 MB, 2208x2208)
3.28 MB
3.28 MB PNG
יש לנו פרצוף כמעט מלא
>>
>>142720108
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
בדוק הוא לא ישן עכשיו
>>
>>142720108
הו לא לא
>>
File: 16135721283721.jpg (538 KB, 2208x1694)
538 KB
538 KB JPG
>>142720231
>>142720336
הוא גם אמר שיביא שם לא?
>>
>>142720394
אסף בכר הוא אמר
>>
File: 1595007994764.jpg (1.22 MB, 2208x2339)
1.22 MB
1.22 MB JPG
שחר תמיד יהייה המלך
>>
השחר לויאליסטים VS המזרחיאנון רפורמיסטים
>>
>>142720454
אני מעדיף את שחר מגולח וייצוגי
>>
File: 1617063245398.jpg (572 KB, 898x2686)
572 KB
572 KB JPG
>>142720494
>>
>>142720515
שחחש או רחחר
>>
>>142720515
יש לו חבילה של צ׳אד ככה
רק חסר WOW! על החולצה
>>
File: שחחש.jpg (527 KB, 898x2686)
527 KB
527 KB JPG
>>142720565
>>142720655
>>
>>142720108
חחחחחחחחח מה הגנרל עושה לאנשים
>>
File: שחחש.jpg (528 KB, 898x2686)
528 KB
528 KB JPG
>>142720706
>>142720692
>>142720655
>>142720565
טוב תכלס זה צריך להיות ככה
>>
>>142721047
מה עם רחר
>>
File: רחר.jpg (736 KB, 1180x3143)
736 KB
736 KB JPG
>>142721205
>>
>>142721228
רחר דוב
שחש טווינק
>>
>>142716424
right pic is fake. made by a raging /pol/ incel
>>
>>142721583
>>142721583
>>
>>142721344
מצחיק איך הפ תמיד בוכים על false flag ואז הם עושים את זה בלי אירוניה
>>
>>142720108
הוא צריך לשים משחת אלקום איפה שיש לו אדום בעין
>>
File: 1614367595861.jpg (122 KB, 1080x1080)
122 KB
122 KB JPG
Do Jews really?
>>
>>142722085
ממה זה הוא גירד בעין או משהו?
>>
>>142722250
לא יודע, יובש אולי
>>
>>142722250
>מגרד בתחת
>משפשף את העין
Many such cases
>>
File: EqmSMomXEAAGqrz.png (495 KB, 859x646)
495 KB
495 KB PNG
>>142722403
>>מגרד בתחת
>>משפשף את העין
>Many such cases
האם הם באמת?
>>
>>142722449
הוא נראה כמו מגרד סדרתי בתחת
>>
>>142722117
Yes, and thats why we can go outside and have virtually zero deaths these days while you're still stuck at home and your economy is a rotting corpse.
>>
>>142722561
אל תדבר ככה על גרייטסט אליי
>>
>>142722561
Lol I never thought they'd be able to fool their own people with this bullshit
>>
File: 09407986124312.png (32 KB, 900x658)
32 KB
32 KB PNG
>>142716466
Im guessing you arent talking about converts, can't I come?
>>
>>142722693
shut up you overweight mutt retard, your tax money goes to me, keep seething.
>>
>>142716466
Agreed. Please take mine.
>>
החברה
>>
>>142722897
It's true but Israeli Jews don't care about this. They don't have to pretend like the American Jews do.
>>
>>142722897
Yes, thats exactly right, you will live to see your society burn up in flames and me spitting on its ashes, I suggest you hang yourself now before you see the day it happens
>>
>>142722561
>>142722803
>>142722967
די
>>
>>142722967
די
>>
[לא לעיני פפ]
להוציא דתיים, יהודים לא יעזבו את סיר הבשר שבגולה הדמוקרטית בשביל ארץ פושטקית מהספרים. זה למה כל העליות הגדולות היו ממדינות אנטי-דמוקרטיות. זאת ארץ של פליטים בעצם
>>
>>142723034
הגולה נגמרה לפני 70 שנה
>>
החברהההה
>>
>>142723024
>>142723027
תן להנות קצת, זה כיף להאכיל את הפנטזיות הסכיזופרניות שלו
>>
>>142723109
סבבה אבל אפשר לא פה? תעשה לזה תרד נפרד או שתלך לתרדים שלהם
זה נחמד כשאין מפגרים כאלה פה ולהגיב להם מעודד אותם
>>
>>142722960
>>142723092
האם דם יהודי זורם בה?
>>
>>142723076
ילדים לא משחקים יותר בגולות?
>>
>>142723181
אישית אני מאמין שזה אפשרי
אבל זה רק שיעור
>>
>>142723241
לא
תכלס מה המשחק ששיחקו עם גולות?
>>
File: EHJikDoUUAA_f0c.jpg (96 KB, 900x1200)
96 KB
96 KB JPG
>>142723092
>>142722960
ג'ניפילד
>>
>>142723308
משהו דומה לסנוקר, רק שבמקום חורים יש עיגול מסביב
>>
אני סובל
מחר מפתח טינדר
>>
File: IMG_20210408_124231.jpg (283 KB, 554x738)
283 KB
283 KB JPG
במרפסת
>>
>>142724998
איזה קאק הוא מוצץ לצמח
>>
File: IMG_20210408_124209.jpg (177 KB, 436x582)
177 KB
177 KB JPG
>>142725021
החברה
>>
>>142725245
איך אתה יודע שזה לא זכר\\מלכודת?
הם לא מהזנים האלה שיכולים לשנות מין
>>
File: 186.jpg (164 KB, 881x1295)
164 KB
164 KB JPG
>>142725409
אני לא, פשוט ניחשתי את המין שלו
>>
מי פה עבודהמהביתפילד
>>
File: 1617562555205.jpg (261 KB, 828x934)
261 KB
261 KB JPG
שני היהודים הטובים האלה באים אליך ושאולים אותך אם אתה יכול לבוא להתפלל בגלל חסר להם רק 1 למניין. מה הייתם אומרים להם?
>>
File: שחשנגדרחר.jpg (1.36 MB, 2600x3143)
1.36 MB
1.36 MB JPG
הקרב הנצחי
>>
>>142726097
בשבילי, זה סניד איט
>>
לשעבר צ'אק
>>
>>142726391
מי?
>>
>>142726043
תלוי, אם אני לא ממהר לאיפהשהו אין לי בעיה
>>
>>142726514
איזה צדיק.
>>
בחיים לא עשיתי מניין
>>
ראיתי עכשיו גוטית עם חזות מזרחית
לא יצרתי שיחה
>>
>>142726794
הייתה מצלם לנו אותה אנונ
>>
>>142726794
למה אתה לא מספיק להתחיל עם בחורות
>>142726717
לא נורא, אתה עדיין מוזמן
>>
>>142726794
לפי התיאור שלך הייתי רוצה להחדיר פין אליה
>>
hi what is the handle for the army girl tiktok
>>
>>142726922
רומנטי
>>
File: 6895808450450738434.webm (1.67 MB, 540x960)
1.67 MB
1.67 MB WEBM
באלי מטווח
>>
>>142726968
Red head big butt?

May moran.
>>
>>142727211
the blonde, usually dancing, was used as op for a bit
>>
>>142727280
dont think we had any blonde army girls for op
>>
>>142726852
לא בא לי לרדת לרמות האלו מספיק אני ווירדו
>>142726908
אני פוחד אח יקר
>>
>>142727102
he missed
>>
האם זה קרה לכם?
>הייתי כעוורת לאור היום
>מרוב ההגיון לא נשאר מקום
>רועדת לידך והסם שבי עוד לא נגמר
>נושמת לי ממך והטעם כבר מר.

>המבט אחר והקור חודר
>אתה מסתתר, את גופי שובר
>המבט אחר והקור חודר
>איך עוד יום עובר בלי נשימה.

>לילה בא לאט, הזמן נעצר
>לילה ואתה השקט שנשאר
>רגע אחד נופלת איתך בסוף המשחק.
>>
>>142726852
קריפר
>>
File: 1615890122867.webm (2.82 MB, 540x960)
2.82 MB
2.82 MB WEBM
>>142727280
>>142727349
This one?
>>142727489

Or the one i attached?
>>
>>142727587
הוא אמר
army girl
>>
File: 1616675894202.gif (400 KB, 468x408)
400 KB
400 KB GIF
>זה יהיה בדיוק ככה
>כל יום שיעבור
>עד המוות
>>
>>142727604
אני לא יודע את השם שלה
>>
File: 1614595535302.jpg (549 KB, 1080x1338)
549 KB
549 KB JPG
>>142727641
מחר יהייה מיוחד
>>
>>142727677
לא פשוט הוא אמר מישהי בצבא
>>
>>142727587
that one
>>
>>142727680
מחר יהיה חרא
גם זאתי הבריזה לי בסוף
אני אשתכר לבד
>>
File: 1594318706513.jpg (62 KB, 571x540)
62 KB
62 KB JPG
>>142727791
מי?
>>
File: apumizrahi.png (452 KB, 957x891)
452 KB
452 KB PNG
>>142727835
>התמונה
>>142727680
מחר יהיה חרא, אני כבר רואה את זה
>>
File: 6924637409879657730.webm (2.52 MB, 540x960)
2.52 MB
2.52 MB WEBM
>>142727967
יהייה טוב פשוט תמצא תחביב טוב להעסיק אותך
>>
ima is rambling on about kahane again...telling us how we should have listened to him...how we wouldn't be in this mess if we did....
>>
>>142727835
> אני גם חייב חברה
>אני כל הזמן חושב על מישהי אחת
>אפילו קניתי אלכוהול בשביל לשתות איתה הסופש
>אני לא אוהב לשתות אבל היא כן
>בסוף היא תבריז לי ואני אתשכר לבד אני מרגיש את זה
מאתמול
>>
File: 1617541136479.jpg (15 KB, 410x357)
15 KB
15 KB JPG
>>142727641
>קם בבוקר
>זוכר שאני גר בארה"ב
>מתעורר את אשתי והחבר הכושי שלה
>נזכר שלא כרעתי ברך הבוקר אז אני כורע ברך לזכרונו של ג'ורג' פלוייד ומנשק את הרגלים של החבר של אשתי (כמובן פעמיים)
>מתלבש עם חולצה שיש לה דגל הומו, לתמוך בקהילה להב"ט.
>בדרך לעבודה אני עוצר במקדונלדס.
>זוכר את כל מה שהם נתנו לנו (המבורגרים בעיקרון)
>משתחווה ואומר תודה עם דמעות בעיניי
>מגיע לעבודה איפה שתפקידי זה לתת לכושים לזיין אותי 8 שעות
>זה קשה אבל זאת עבודה משמעותית אז אני שמח לעשות אותה
>חוזר הביתה אחרי יום ארוך לראות ריק ומורטי עם אשתי והחבר שלו
מה אתם עושים היום, /ישר/?
>>
>>142727742

nataliafadeev

Or

Ilanosh

I don't fucking know anymore
>>
>>142728719
thanks
>>
Thoughts? Have you been asked for your pass?
>>
>>142728815
Which one was it?
>>
>>142728840
First one pretty sure
>>
File: 1617795392731.webm (951 KB, 540x960)
951 KB
951 KB WEBM
קרה לכם?
>>
File: 1617230911900.jpg (65 KB, 640x960)
65 KB
65 KB JPG
"וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יָרִים מֹשֶׁה יָדוֹ וְגָבַר יִשְׂרָאֵל וְכַאֲשֶׁר יָנִיחַ יָדוֹ וְגָבַר עֲמָלֵק."
>>
>>142728934
דיברנו על הסרטון הזה כבר לפני איזה 2 threads
>>
>>142729012
כן הסתכלתי בארכיון ראיתי את זה
>>
יש לי קקי אבל אני אהיה בבית רק עוד שעה
>>
>>142728029
אני רוצה לזיין אותה אם אתם מבינים תכיוון
>>
>>142729348
תסביר
>>
>>142728029
לא הוא אבל אני מחפש תחביב חדש, וידיה משעמם לי בזמן האחרון וקשה לטייל כי אני נכנס לתקופת בחינות. יש למישהו המלצות? חשבתי אוריגמי
>>
File: 1604930222353.jpg (42 KB, 480x852)
42 KB
42 KB JPG
>>142729348
רציני?
>>
>>142728907
yes
>>
>>142729564
>רוסייה במצ
יש יותר סטריאוטיפ
>>
למה אנחנו עדיין פה, בשביל לסבול?
>>
>>142729774
אתה מוזמן להתאבד אם אתה סובל
>>
File: 1617799157544.jpg (193 KB, 1200x1271)
193 KB
193 KB JPG
>>142729851
מה הבעיה שלך
למה אתה אגרסיבי
ככה זה באמריקה?
>>
File: 1617889244191.jpg (1.84 MB, 2276x2400)
1.84 MB
1.84 MB JPG
>>
>>142729964
קרא את
>>142728392 ואז תבין
>>
File: 1617804937408.png (83 KB, 680x505)
83 KB
83 KB PNG
>>142730134
לא מצחיק
>>
>>142730165
איזה צחוק. זאת המציאות שאני חי איתו. אני סובל בארה"ב
>>
>>142728392
>הוא לא נורה וסירב לקבל טיפול רפואי בגלל העלויות
כבה תפרוקסי
>>
די לעודד אמרישארטיות ב/ישר/
>>
>>142730246
זדיין
לא סובלים באמריקה
>>
ארהב המדינה הכי גרוע בעולם
>>
>>142730308
כעת סנידמפידם ופו שייסטי מאנסים את אשתי ואתה מנסה לומר לי שאי אפשר לסבול באמריקה? תתבייש לך.
>>
>>142730392
למה אתה מדבר על ארהב ולא מונגוליה?
>>
>>142730456
מה רע במונגוליה? קאמפי רצח
>>
File: 585837.1480405181.b.jpg (57 KB, 800x450)
57 KB
57 KB JPG
>>142730483
קר שם ואין להם חימום נורמלי אז כל המדינה נראית כמו ארובה של מפעל זיקוק עם כל העשן מזה שהם שורפים דברים

אולי רחוק מהעיר קאמפי
>>
File: mong[1].jpg (627 KB, 3504x2336)
627 KB
627 KB JPG
>>142730585
>קם בבוקר
>מנשק את אדמות הסטפ
>עולה על הסוס
>רוכב למרחקים
מי גר בעיר במונגוליה
>>
>>142730740
>אין אינטרנט
>אין מים
>אין ביוב
>בקושי יש יס עם האנטנה הזאת
אם היו מוכרים בקתא כזאת עם ביוב,מים,חשמל ואינטרנט הייתי עובר לשם
>>
>>142730456
מי יודע מה זה מונגוליה בכלל
>>
>>142730740
>מזיין סטפית
>כל הזמן חושב על איך שהיא נראת כמו ג'נגיס חאן
>כל הבחורות נראות כמו ג'נגיס חאן
>גומר בתוך ג'נגיס חאן
לא תודה
>>
File: 11357-0-1459037173.jpg (166 KB, 1920x1080)
166 KB
166 KB JPG
>>142730830
מי יודע מה זה ארהב, למה התחלת דיבורים על ארהב פה?
>>
File: 7 disappointed.png (134 KB, 680x608)
134 KB
134 KB PNG
>>142730845
>>
>>142730816
>>בקושי יש יס עם האנטנה הזאת
אתה חי לא נכון
>>
>>142731052
מה?
>>
File: 1586022726455.jpg (2.53 MB, 3840x5120)
2.53 MB
2.53 MB JPG
>>
>>142730940
כי יש פה אמריקקי
>>
>>142730845
שלום איסמעיל
>>
>>142731193
למה שחר לובש גולף? לא מתאים
>>
>>142731206
אל תעודד את זה
>>
File: 1617490820457.jpg (17 KB, 495x362)
17 KB
17 KB JPG
אלוהים אני ככ סובל
>>
File: 423.webm (1.07 MB, 540x960)
1.07 MB
1.07 MB WEBM
>>142731317
אתה לא
>>
File: FB_IMG_1616465212890.jpg (25 KB, 864x448)
25 KB
25 KB JPG
>>142731317
בלתי אפשרי
>>
File: 9m0v4f0aeja51.jpg (360 KB, 1920x1440)
360 KB
360 KB JPG
>>142731317
תאונן
>>
יאללה ברוס, המחשב חזר מתיקון, אפשר להפסיק עם הלפטופוסטינג
>>
>>142731803
מזה מתיקון מה קרה
בחיים לא נתתי למישהו אחר לגעת במחשב שלי
>>
>>142731803
אני רק מפרסם פה כשאני מחרבן
>>
>>142731906
לא יודע, אני לא חנון /g/
>>
File: 1616067578591.jpg (17 KB, 620x453)
17 KB
17 KB JPG
>>142731910
כמה ארוך החירבון שלך אנונ
>>
אני עדיין מאוהב בה
>>
>>142731988
כמה ארוך שצריך להיות כדי לדבר עם האחים שלי ב/ישר/ :)
>>
File: 3353222043_468ef12e17_b.jpg (361 KB, 1024x1024)
361 KB
361 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=IXXXlAxa4jU
>>
File: FB_IMG_1616693028596.jpg (70 KB, 583x780)
70 KB
70 KB JPG
>>142732043
אתה בלילות חושב עליה. אני בלילות שוכב עליה. אני פשוט בנוי אחרת
>>
>>142731983
מה זה אומר?
אל תגיד לי שאתה הבטא שהזמין הרכבת מחשב
>>
>>142732243
מ ב ו ס ס
ס
ו
ב
מ
>>
Hello frens

Can I come to your cunt to go to restaurants
>>
>>142732289
לא, אני גם לא גיימרפאג
>>
>>142732361
dont think we have an agreement yet
>>142732374
קרינג'
>>
>>142732243
וואו וואו וואו איך אתם כל כך מבוססים
>>
File: 960x0.jpg (65 KB, 960x640)
65 KB
65 KB JPG
בואו נחזור לדבר על בחורות אנונס.

תראו את הסלב קראש שלכם
>>
File: 1486327840965.webm (712 KB, 640x640)
712 KB
712 KB WEBM
>>142732775
>>
Please stop making polish passport. Thanks you.
>>
>>142732775
הן לא נראת משהו לא מבין מה אתה מתלהב
>>
>>142733081
הקליפ הזה גרם לי להתאהב
https://youtu.be/pXpTOdVB-p4
>>
File: 1372904012603.jpg (43 KB, 560x354)
43 KB
43 KB JPG
>>142730816
>יש לו את כל הדברים האלה
>עדיין לא יודע עברית
מודרניזציה הייתה טעות
>>
>>142733190
>>142732775
זאת מימין הייתי עושה, שמאל לא
>>
>>142732775
החברה היהודית
>>
>>142733382
הם אחיות אגב
>>
>>142733444
אכן גם כוסית
>>
File: 1613672463644.jpg (17 KB, 354x286)
17 KB
17 KB JPG
אני רוצה לקיים יחסים
עם כל הילדות שבכל התיכונים
אני רוצה לדמיין לפעמים
כאילו אני גיבור של ששת הימים
>>
File: 1617486251384.png (26 KB, 713x611)
26 KB
26 KB PNG
>אני רוצה לקיים יחסים עם כל הילדות שבכל התיכונים
אתם מבינים שהבן אדם הזה היום מורה בתיכון?
>>
>>142733743
חדש
>>142733743
חדש
>>142733743
חדש
>>142733743
חדש
>>142733743
חדש
>>142733743
חדשDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.