[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 363563251074808.jpg (743 KB, 1180x3143)
743 KB
743 KB JPG
אחרון:
>>142674421

ארכיון:
https://desuarchive.org/int/search/text/ISR/country/IL/type/op/

>לא להאכיל טרולים
>>
שלום
>בירות.JPG
>>
File: 1617733495454.webm (1.93 MB, 540x960)
1.93 MB
1.93 MB WEBM
>הוא קנה?
>>
>>142690911
איזה בירות אתה שותה אנון?
>>
File: 1617678013002-1.jpg (211 KB, 216x1017)
211 KB
211 KB JPG
העתיד כל כך בהיר שלא צריך עיניים
>>142691035
לא הוא, גינס ופאולנר
>>
is shahar still post?
>>
>>142691035
מכיר אלה? עושים אותם בפתח תקווה
אני אוהב את ה8.8 שלהם
אבל כרגע במקרר יש גולדסאטר של ה10 אחוז
>>
>>142691104
כל המדדים האלה זבל אתה יודע.אבל כן ישראל במקום מאוד טוב, חבל שלרוב האזרח הממוצע לא רואה מזה הרבה.
>>
>>142691176
>>142691104
עלק
בשניה כולם היו קופצים לשוויץ/איטליה
>>
>>142690874
האחד הזה לא הולך לשרוד בגלל שני הבנדיטים שחופרים על הבילויים
>>
File: 1589203069359.png (149 KB, 750x375)
149 KB
149 KB PNG
>>142691162
בחיים לא ראיתי את זה,מה זה אומר 8.8?
>>142691228
אתה תופתע בכמה דברים איטליה לא יותר טובה מישראל, שוויץ אני לא יודע
>>
File: 1617486251384.png (26 KB, 713x611)
26 KB
26 KB PNG
>>142690965
חחחחחחחח
>>
למי הייתם מצביעים?
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D#%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA
>>
https://www.youtube.com/watch?v=bSqxKrd953g

חם והלב רעב לשיר אהבה
מבקש שלווה, מחכה למוזה הטובה
אך זה לא בא, שוקע מאבד תקווה

בירה ריקה מאפרה מלאה
רגש שגאה נהפך לשיטפון נורא
התאווה ליופי שעוד לא נראה

עוד לילה עבר והירח מר
עוד לילה עבר
עוד לילה עבר ושום דבר לא נשאר
עוד לילה עבר

יד מרחפת על האור החשוף
נגיעה ליטוף
הפיתוי הוא רק משחק שקוף
סם ממכר
עוד רגע הנאה לגוף

חום, מועקה, הנשימה חנוקה
והצימאון נע בין הטירוף לשיגעון
בא והולך ולא מוצא ת'הגיון

עוד לילה עבר...

כמה רעה שורפת היא הקנאה
והאל לא חס שאחד יוצא השני נכנס
פיה נוטף פרי אהבה אסור וגס

עוד לילה עבר...

חם והלב רעב לשיר אהבה
מבקש שלווה מחכה למוזה הטובה
אך זה לא בא שוקע מאבד תקווה

עוד לילה עבר...
>>
>>142691290
באמת? יש מלא שלהם בסופר לידי
8.8 כאילו אחוז אלכוהול
זה אמור להיות טעם מתוק ועשיר, אבל כל בירה היא מרה בשבילי
>>
>>142691322
הכל נראה 0מול קיצוני
>>
>>142691322
>קבוצה בלי שם
>>
>>142691434
אני אחרי שנים בקושי שם לב להבדלים בין בירות את נאמת, הכרתי כמה מתוקות יחסית אבל זה בירות מחול
>>
>>142691322
>הפועל המזרחי
>ציונות דתית
מעניין שסוציאליזם היה כל כך חזק אז שכולם עשו לארפ בשביל קולות
>>
File: 1617811919301.webm (2.27 MB, 540x960)
2.27 MB
2.27 MB WEBM
>>142691292
>דאמפ איט
>>
File: vestencuir.png (30 KB, 657x535)
30 KB
30 KB PNG
>>142691322
מפלגת פועלי ארץ ישראל
>>
File: 1617630843210.png (31 KB, 657x623)
31 KB
31 KB PNG
>>142691517
האמת שהתחלתי לקנות את זה בגלל שזה ישראלי
אין לי ממש נאמנות כי גם לי הכל אותו טעם(חוץ מהבירות המוזרות שמזריקים שם פטל וחרא כזה)
>>
>>142691723
כן היה אחת עם דובדבנים, קאסטיל משהו.
לרוב אני שותה מכבי אבל כי זה די סבבה וזול אצלי בסופר, קונה זרות רק כשיש עליהן מבצע חזק
>>
File: apumizrahi.png (452 KB, 957x891)
452 KB
452 KB PNG
>>142691322
הרוויזיוניסטים
>>
>>142691254
אז על מה אתה רוצה לדבר?
>>
File: h6jcm6to3.png (587 KB, 640x748)
587 KB
587 KB PNG
>>142691883
זה הנורמלים נכון? אבא של ביבי היה שם נראה לי
>>142691952
דבורים
>>
File: maxresdefault.jpg (95 KB, 1280x720)
95 KB
95 KB JPG
>>142691783
פאמפ איט
>>
>>142692335
למה אתה ככה
>>
>>142693001
עוד פעם אתה מתלונן?
>>
>>142693139
מעצבן אותי
גם המימ של הבוגדנוף
>>
>>142693200
מה יש לך נגד הבוגים?
>>
>>142693200
>גם המימ של הבוגדנוף
למה? זה מצחיק אותי
>>
File: t rex.jpg (762 KB, 1954x1535)
762 KB
762 KB JPG
>>142690874
are dinosaurs kosher?
>>
>>142691127
he's DEAD
>>
File: 1613467818309.png (364 KB, 817x828)
364 KB
364 KB PNG
חשבתי אני אהיה בטוח מביז מימז באינט
>>
>הוא קנה?
>>
File: EySiEk0WUAEREQf.jpg (465 KB, 2048x1536)
465 KB
465 KB JPG
>הוא חתם?
>>
File: 1608783129679.jpg (81 KB, 840x506)
81 KB
81 KB JPG
תמשיכו
>>
File: 1617828165074.jpg (66 KB, 540x960)
66 KB
66 KB JPG
>>142692335
>>
>>142693984
מה עשית לה יא משוגע
>>
>>142693922
זה רק אתה עושה את זה
אני זזתי לישון
>>
>>142694015
זה הפילטר שלה אחי
>>
>>142694043
>הוא הלך לישון?
>אתם יודעים מה לעשות
>>
File: HCH9gww.png (175 KB, 302x489)
175 KB
175 KB PNG
>>142694072
>>
>>142694122
חחחחחחחחחחח
>>
>>142694122
>תתקשר לויטאליק ותגיד לו לפמפם אתריאום במשך שעתיים
>>
>>142684744
לעזעזל אני שונא זומרים, בא לי להרביץ להם.
סימפים מטומטמים
>>
>>142693381
Russians integrate extremely well everywhere in the West, you're talking about an outlier case and even then it's trumped up by butthurtbelter memes. Don't be retarded next time.
>>
File: XhHbW5P.jpg (267 KB, 1372x1694)
267 KB
267 KB JPG
>>142694429
מתי הדאמפ?
>>142694521
מה יש לך כולה סימפים
>>142694657
wtf is this gay shit
>>
>>142694777
>מה יש לך כולה סימפים
צודק, הם הורסים לעצמם. לא למי שלא סימפ
>>
File: 740full-yuli-tovma.jpg (130 KB, 740x843)
130 KB
130 KB JPG
אוח..... שדות החמניות של יהVדה
>>
>>142694657
look at the blatics
>>
File: sleep.jpg (68 KB, 600x513)
68 KB
68 KB JPG
לילה טוב
>>
File: hruuttaqtcx.png (467 KB, 960x540)
467 KB
467 KB PNG
>>142694955
>>
File: 1617393841097.png (58 KB, 786x618)
58 KB
58 KB PNG
>>142694955
לילה טוב
אני שמתי לב למחשב אל תדאג אנונ
מעריך את המאמץ
>>
>>142694892
>אוח..... Vדה
איך אז כתבת vgha בעברית?
אהבתי את זה
זה היית אתה נראה לי

>>142694955
לילה טוב

>>142695044
וואללה אם לא הייתי אומר להייתי טורח בכלל לפתוח את התמונה שלו
>>
>>142694955
לול הוא עשה את זה עכשיו על התרד הזה, איך עשיתה שעברית יהיה מימין כמו שצריך?

זה נוח ככה?
>>
>>142695222
תייצר סטיילסקריט ל4צאן ותרשום
.postMessage { unicode-bidi:plaintext; }
>>
File: 1485474701170.png (29 KB, 741x568)
29 KB
29 KB PNG
>>142695310
>>
>>142695515
תגגל STYLUS אם אתה משתמש בדפדפן מבוסס כרומיום
נראה לי עובד על אחרים גם
>>
File: 1518377895550.png (92 KB, 572x505)
92 KB
92 KB PNG
>>142695698
>>
לילט
>>
>>142696988
לילה
למרות שמוקדם
>>
>>142694457
עשיתי לו טריגר
מה הבעיה של קנדים?
>>
>>142697307
רק בשביל הפרוטוקול הוא סומלי לא קנדי
>>
File: RNN82VG.png (668 B, 30x25)
668 B
668 B PNG
>>142697488
>>
>>142697541
>הוא חושב שכל דגל זה אשכרה האוכלוסייה
חצי מהדגלים האירופאים פה צפון אפריקאים
כל האמריקאים צ'יקאנויים
במקרה הספציפי הזה הקנדי הזה מהגר מסומלייה
>>
File: 1601886486530.png (436 KB, 488x320)
436 KB
436 KB PNG
>when the little palestinian boy is only wounded
>>
>>142697614
דגל הפוסטר = הלאום של הפוסטר
כל דבר אחר זה לארפ
>>
>>142697725
זה פשוט לא נכון אנונ
תכנס ל\מינא\ תספור כמה דגלים אירופאים אתה רואה
>>
>>142697951
דגל=הלאום
תמיד
>>
>>142697997
טיפש
בוא אני מדליק את הפרוקסי המונגולי תתחיל להכין מימים על מונגוליה
>>
>>142698059
אם הוא היה סומלי היה לו דגל סומליה
>>
>>142698186
https://he.wikipedia.org/wiki/הגירה
>>
>>142698277
נשמע לי כמו משהו פיקטיבי שלא קיים במציאות. למה שקנדים ירצו סומלים? הם לא מתורבתים ולא משכילים
>>
==URGENT==
This is a call to ALL Jews to return to Germany.
Germany must return to 20% Jews as soon as possible and the Muslim menace MUST be driven out, if necessary by force.
Preferably looking for military trained, able bodied Jews with a healthy dose of Islamophobia in their veins.
>>
איכס
>>
File: 1617834689048.png (38 KB, 819x671)
38 KB
38 KB PNG
איך אני מצייר כאפייה?
>>
File: 1617779914181.png (10 KB, 225x225)
10 KB
10 KB PNG
רוצה לגעת בבובה
>>
File: aZmnxNX_700b.jpg (31 KB, 420x420)
31 KB
31 KB JPG
>>142698585
>>
File: 1617834689048.png (35 KB, 819x671)
35 KB
35 KB PNG
>>142698657
אה?
>>
>>142698886
יפה
מה הולך שם באמת בירדן היה להם ניסיון הפיכה וביבי סגר להם את המים
>>
>>142698938
משהו עם הנסיך שעושה הסלמה
לא יודע לא עקבתי
אבל לא טוב עבורנו
>>
>>142699011
למה שידפקו, הם חסמו את הביקור באמירויות
באמת משהו תקוע ביחסים איתם הם כאילו ברוגז איתנו
>>
>>142699086
לא טוב אם השכנים שלנו מתפרקים
זה פותח חלל שמיליצות(איראניות) אנטי ישראליות ימלאו
לא צריך עוד חזבללאה על הגבול המזרחי שלנו
>>
File: %D7%90%D7%A6%D7%9C.jpg (101 KB, 500x400)
101 KB
101 KB JPG
>>142699140
>לא צריך עוד חזבללאה על הגבול המזרחי שלנו
מצד שני אבל.....
>>
File: tembel.png (34 KB, 657x623)
34 KB
34 KB PNG
>>142699275
זמננו עבר אנונ
מה יכל להיות זה רק חלומות בהקיץ
>>
>>142699333
ממש לא עבר למה מה קרה?
אם הירדני יקומו עלינו כמו הלבנונים יש שם הרבה אדמות שהם היסטורית שלנו, והרבה יותר קל לפלוש
אחרי שנכבוש הכל אפשר אפילו להעביר את הערבים מאיוש למדינה משלהם ליד עיראק
>>
File: 1559103141651.jpg (236 KB, 720x720)
236 KB
236 KB JPG
>>142699444
העולם לא נותן לנו שתי דיוניות חול
אז ירדן?
>>
File: 2.jpg (85 KB, 754x1158)
85 KB
85 KB JPG
>>142698420
gib bassbort
>>
>>142699651
מה זה 'העולם'? אתה לא חושב שצהל יכול בקלות להביס את ירדן? אתה בכלל מדבר על מצב שירדן נופלת והם יהייהו מיליציות זה יהייה אפילו יותר קל.
>>142699676
איכס
>>
>>142698585
מה הקשר הכובע שלו?
>>
File: 1617834689048.png (35 KB, 819x671)
35 KB
35 KB PNG
>>142699741
במקור זה על הונגרייה, זה כובע הונגרי
זה מעודכן
>>
>>142699739
ברור שאפשר לכבוש את ירדן תוך שבוע
אבל זה לא מציאותי מבחינה מדינית, יהיה עלינו אמברגו עולמי
>>
>>142699789
אכפת לך אם אני אמחק את ה60% זיתים הזה שכתוב על העירוי?
>>
>>142699823
רק צבאי, לחודש חודשיים ואז יתפוגג
היו עלינו אמברגואים בעבר על זה שהגננו על עצמנו, לא צריך לפחד משטויות צריך להכנס באויב בכל בכח. חוצמזה שכח האמברגואים יהייה חלש מאי פעם עם כמות הייצוא הצבאי של ישראל
>>
File: 1617321233942.png (57 KB, 968x778)
57 KB
57 KB PNG
>אין פתור מס מהשקעות לטווח ארוך
מתי יעשו משהו טוב פה
למה כל הבחירות בעשור האחרון כן ביבי לא ביבי
>>
File: 1617834689055.png (29 KB, 819x671)
29 KB
29 KB PNG
>>142699921
למה?
זה המקורי שיניתי מפפריקה לזיתים כי הם בוכים על העצים שלהם כל היום
>>
>>142700004
>פתור
אני אוטיסט
>>
File: 242344352.jpg (96 KB, 1324x683)
96 KB
96 KB JPG
>>142700004
>>
>>142700011
זה לא סטיגמה עליהם אבל, אף אחד לא יודע שיש להם קטע עם עצי זית
>>
>>142700137
אז מה עוד יש להם חוץ משמן זית? תביא משהו יותר טוב אני אחליף
>>
>>142700137
בטח שיודעים
יודעים על הברדקיסטים האלה הכל חוץ מהאמת
>>
זין על ישראל וזין פלסטין
צריך להחזיר את כנען
אני שמי לפני שאני יהודי
אנחנו צריכים להאחד את אחינו מהירדן וסביב העולם
ולעשות שואה לילדי חם(ערבים) על מה שהם עשו למזרח התיכון

מזרחים היו הראשונים שהחלו את המרד
נגד הערבים
ושאר העמים השמיים יעקבו אחרינו
>>
>>142700540
די כפרה די
>>
>>142700540
למה לעצור בתקופה הזאת? בוא נחזיר את כנען ונחזור לשומר, גם ככה שם היה עידן הזהב שלנו
>>
>>142700659
לא הוא אבל אני דווקא היה מקבל את זה בכיף אם יותר ערבים היו עושים לארפ כמונו
שייחיו פיניקית, מואבית, אשורית
>>
>>142700659
האשכנזים יהו הראשונים שימתו
במרד על הבגידה שלהם בעם השמי
צריך להקריב אותם בשביל שירדנים יקשיבו לנו
>>
>>14270080
למה לארפ
אנחנו שמיים
יש לנו אף שמי וזקן שמי
נכון שאנחנו קורבנות אונס של ערבים כמו כולם במזרח התיכון אבל אדיין יש לנו מאפינים שמיים
>>
>>142701104
אתה אולי, אני עברי
>>
>>142701104
מי זה, ג'יזס?
>>
>>142691104
הטבלאות האלה שווים לתחת. עד סוף המאה יהיה פה רוב ערבי-חרדי.
>ספרד במקום כזה גובה
רוףל
>>
File: overview-Mesopotamia.jpg (63 KB, 800x450)
63 KB
63 KB JPG
>>142701104
אנחנו לא שמיים אנחנו מסופוטמים והגיע הזמן שנחזור לעיר מולדתנו אור כשדים
>>
Don’t be “Jewish” be god instead.

Be held to no labels.

That’s true love.
>>
>>142701342
נחיה באוטופיה חרדית
>>142701373
אברהם היה עברי, עברי זה איך הם קראו לבדואים במסופוטמיה של עידן הברונזה
>>
File: Spurdo[1].jpg (102 KB, 1600x900)
102 KB
102 KB JPG
>>142701373
>כשדים
:DDDDDD "DDD :DDDD
>>
I AM NOT A JEW ANYMORE

THERE IS INFINITELY MORE TO LIFE
AND I HAVE IT
>>
לילה טוב לכולם
אפילו לסכיצו הקנדי
>>
>>142701431
לא הבנתי
>>
>>142700848
למה דווקא האשכנזים צריכים להעלם? על נהרות בבל עם ישראל כתב את הפולקלור והטקסטים, ובשובנו לציון לקחנו חרב בשמאל ותנ"ך מימין, אבל רק האשכנזים השכילו פעמיים על נהרות בבל ועל נהר הריין.
>>
>>142701578
צריך להעיף את האשכנזים כי הם לא יהודים
רק יהודים יכולים להשאר
>>
>>142701422
אתה טועה אחי קראו לעברים ככה רק אחרי שהם עברו את הנהר לכיוון כנען
"עבריים" משמע "עברו" בגלל שעברו את הנהר
>>
>>142701650
עבריים זה לא מילה בעברית, מצאו את זה ארכיולוגים בכל מסופוטמיה
אברהם היה עברי הרבה לפני שיצא מאור כשדים, עברי זה המוצא האתני שלו בשפה המקומית שקדמה לעברית
>>
>>142701574
שדיים
>>
File: 115416_tumb_750Xauto.jpg (19 KB, 750x500)
19 KB
19 KB JPG
>>142701715
חשבתי דיברת על ליטרלי שדים
מעניין אם המילה שדים קשורה לעיר
>>
I am no longer Jewish
I am freed

Judaism ends
All shall be freed
>>
File: EyFglUCXMAEEFav.jpg (131 KB, 2048x1152)
131 KB
131 KB JPG
>טוב שקראת לנו אנון, יש פה מקרה מעניין
>>
>>142701770
איך זה מבוטא? שדים או שדיים
אתה רואה אם היינו משתמשים בניקוד זה לא היה קורה
>>
DONT BE JEWISH
BE ALL HUMANS AS ONE
>>
>>142701840
כן דיברתי על זה שצריך לחזור לניקוד מפושט
זה aur kashedim נראה לי
>>
ALL HUMANITY IS ONE
JOIN US
>>
>>142701893
אני עדיין לא יודע אם הפוסט הזה של האקדמיה היה רציני או לא
זה שאמרו שפישטו את כל הניקוד
>>
>>142701695
בקיצור תבחר הסבר לא נראה שמישהו באמת סגור על זה
>>
ALL JEWS CHOOSE TO STOP BEING JEWISH
ALL JEWS END JUDAISM
>>
File: jvCbXIl.png (47 KB, 526x597)
47 KB
47 KB PNG
>>142701977
זה היה בדיחה
אבל זה מוזר כי זה רעיון ממש טוב
>>142702013
אני מחליט ואני אומר שזה היה המוצא\שבט שלו
>>
>>142702144
חבל
אם זה היה ברצינות, ודברים כמו עיתונים היו מאמצים את זה
מאמין שלאט הינו חוזרים לעברית עם ניקו
ולדבר בלי זה היה דבר רק של זומרים ענתיקות
>>
>>142701373
אנחנו מגיעים מסביליזציה שהייתה קיימת בים השחור

נח היה השריד היחדי
והילדים שלו בנו את מסופוטמיה
מסופוטמיה לא הייתה הצסיביליציה הראשונה
>>
>>142702333
מה
איבדת אותי
נשמע כמו כל הדיבורים של \פול\ על כזרים
>>
>>142702333
נח וכל השיט הזה היה אלפי שנים לפני לך תדע מה היה
העברים ממסופוטמיה זה האבות הכי קדומים שלנו שאנו מודעים להם. אבל אם מדברים על אלו עם זהות לאומית זה אהרהם,יצחק ויעקב אבות האומה
>>
File: 1309780728_offer_1.jpg (99 KB, 480x360)
99 KB
99 KB JPG
>>142702116
We need to return to the black sea civilizations in order to find our semitic encestors
Semites need to unit and take back the middle east
Mesopotamia needs to kill the children of hem
Judaism is a false religion like all modern religions
That was built by people with different agendas
>>
File: 1617049822751.jpg (70 KB, 769x720)
70 KB
70 KB JPG
>>142702519
יש לך פיגור אחשילי
>>
>>142702519
No death is required.
Kill none.

There are semites.
There are only humans.

RELEASE.
You have no Jewishness in you.
>>
>>142702390
הטורקים הם שמים גם
כל מי שלו יליד חם הוא שמי
>>
>>142702563
אפו צריך שתי כיפות
אחד לכל ראש
>>
>>142702598
אבל טורקים באו מאסיה, הם לא ילידים לאנטוליה
>>
File: EyFglUCXM36EEFav.jpg (409 KB, 1313x1950)
409 KB
409 KB JPG
>אני מצטערת אנון אין טיפול והפיגור מתפשט, נצתרך להכיל את האירוע
>>
>>142702588
CORRECTION

THERE ARE NO SEMITES
HUMANS ONLY

ALL THOSE OF ISRAEL
CREATE A NEW WORLD
ENTER THE NEW INFINITE MORENESS
YOU ARE ABOVE JUDAISM
YOU ARE ABOVE ISRAEL
YOU ARE ABOVE RACE

YOU ARE LOVE
>>
יש לו פיגור
>>
>>142702692
I was once you.
I have seen there is infinitely more to life.

Break through.
My soul enters you and becomes your soul.

Peace grows
Judaism ends
You grow
God grows
>>
למה הוא נתן לסכיזו אתה עכשיו הסכיזו קיבל אנרגיות
>>
>>142702644
הם מעורבבים איתם אז הם כן
דמיינו מדינה בגודל של כל המזרח התיכון וכל הבלקן בשם ניו מסופוטמיה.
ישראל השלמה תהיה בדיחה מול הדבר הזה
>>
>>142702519
למה?
>>
>>142702771
Peace can only be achieved if all socilists are killed with their ashkenazi brotherens
>>
>>142702897
מה הקטע שלך
>>142690874
>>לא להאכיל טרולים
>>
File: Middle-East.gif (390 KB, 1600x1176)
390 KB
390 KB GIF
>>142702838
בגלל שאני רוצה שאירופים ואמריקאים
יפחדו ממנו
מסוף תקופת הברונזה האירופאים דפקו אותנו ואנחנו צריכים לחזור להיות כוח מעצמה עולמי
ישראל השלמה הוא לא אפשרי אבל ניו מסופוטמיה היא כן דבר שיכול לקרות
>>
>>142703024
>בגלל שאני רוצה שאירופים ואמריקאים
>יפחדו ממנו
ממי?
>>142703024
>מסוף תקופת הברונזה האירופאים דפקו אותנו ואנחנו צריכים לחזור להיות כוח מעצמה עולמי
אותנו לא, אבל עמים אחרים כן
>>142703024
>ישראל השלמה הוא לא אפשרי
כן אפשרי ויקרה
>>
>>142703073
ישראל השלמה רק יכול לקרות אם נגייר את כולם לדת היהודית וזה לא אפשרי באידן של האיטרנת
דדות הם דבר שהולך להיקכד בקרוב
ושכל הדתות האילו ימותו כל מה שישאר יהיה דם ושושלת
>>
The Jewish faith ends
All are reborn

Yes it’s good

You wish for it
And it’s granted
>>
>>142703234
>ישראל השלמה רק יכול לקרות אם נגייר את כולם לדת היהודית
אין צורך נעיף את כל המסתננים
>>142703234
>וזה לא אפשרי באידן של האיטרנת
לא ושוב אין צורך
>>142703234
>ושכל הדתות האילו ימותו כל מה שישאר יהיה דם ושושלת
לה מה שישאר זה עם ישראל
>>
>>142703262
Socilsim is cancer
Invanted by ashkenazim as way to inslave you
Free youre self from their brainwashing
>>
https://www.youtube.com/watch?v=J34k1tce30k&ab_channel=Chico%26Roberta-Topic
>>
File: giphy.gif (354 KB, 200x237)
354 KB
354 KB GIF
>>142703234
>דדות הם דבר שהולך להיקכד בקרוב
>>
>>142703310
מה הקטע שלך
למה אתה עושה את זה
>>
>>142703281
העובדה שאנחנו קוראים לעצמנו ישראל ולא יהודה מוכיח את הנקודה שלי
הדת היהודית היא חולשה
התנך הוא ספר היסטוריה עם קצת מיתולוגיה
הסיבה שאנחנו הינו בגלות הייתה גלל התנך והתלמוד
אדיף להיות שמיים מבקום להיות יהודים

אנחנו כבר לא בגלות אז אין לנו סיבה להיות יהודים יותר
>>
>>142703463
מה זה דדות?
>>
>>142703495
יהודה זה שבט אחד, ישראל זה השם של כל העם
>>142703495
>הסיבה שאנחנו הינו בגלות הייתה גלל התנך והתלמוד
זה הדבר הכי מפגר שקראתי עד עכשיו, היינו בגלות כי הפסדנו במלחמה לא קשור לתנך או תלמוד
>אדיף להיות שמיים מבקום להיות יהודים
שמיים?
בונא אתה ממש לא יודע לכתוב, אם אתה לא רוצה להיות יהודי בבקשה אתה חופשי לעזוב את ארצנו


>אנחנו כבר לא בגלות אז אין לנו סיבה להיות יהודים יותר
מה זה אומר בכלל? אתה מאבד את השם והזהות שלך כשאתה בבית ורק משתמש בזה בחוץ?

הגעתי למסקנה שאתה סובל מסכיזופרניה או הפרעות דומות ברמה קשה ואני אפסיק להגיב לך ולעודד את זה


לילה טוב לכולם פה נתראה מחר
>>
DO LSD
DO MUSHROOMS

BE ABOVE RELIGION AND CULTS
BE ABOVE RACE
BE ABOVE THE STATE
>>
בזמן האחרון אני לא מבקר בשום מקום אחר רק /ישר/. וזה מרגיש טוב
>>
>>142703677
אני מרגיש שאני פה יותר מדי תאמת
>>
File: J0v7G37.png (144 KB, 741x617)
144 KB
144 KB PNG
מבוסס
הטייסים מפוצצים את החלאות בלילה
>>
>>142703770
כולם אוטיסטים בצ'אן הזה אבל לפחות פה כולם אוטיסטים שלי
>>
>>142703649
הפרושים היו חלשים
זה לא הרומאים שהרגו אותנו זה היה הדת הפספיסט הפטתית שלנו שרצחה אותנו
האוטיזם של התלמוד והפרושים לא עזר
אנחנו לא יהודים
יהודים זה השם שנתנו לנו בגלות
אנחנו בני ישראל
אנחנו הישראלים
והגויים צריכים ללמוד את זה
>>
>>142703920
אני מרגיש שהאוטיזם והטמטום מחלמל אלי
לפעמים אני מגיב לתרד באינט ומקבל כל כך הרבה (אתה) שאני נשאר שם הרבה יותר מדי זמן
>>
>>142703978
לנורמים יש את ההתמכרויות שלהם ולנו יש את שלנו
>>
>>142704222
לא יודע חשבתי אולי אנחנו יותר טובים מנורמים בקטע הזה
אבל מה לעשות אדם זה חיה חברתית אם אין איטראקציה טובה במציאות המח מתחיל לתגמל (אתה)ים בפורום ציורי מערות אינדונזי.
>>
>>142704287
אנחנו יותר טובים מהנורמים בכך שאנחנו לא משתתפים במדיה חברתית(חוץ מזה כמובן)
כל פעם שאני רואה מישהי מצלמת את האוכל שלה או גבר בלי חולצה מצלם את עצמו בא לי לתלות את עצמי
>>
File: The_Piraka_2006.png (136 KB, 340x217)
136 KB
136 KB PNG
>>142703978
אספרגרים הם הגזע העליון
אנחנו צריכים להיתחד ולעשות שואה לאוטיסטיםDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.