[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1613911366886.jpg (246 KB, 2048x1297)
246 KB
246 KB JPG
edycja: bycia europejczykiem
>>
File: 1591319586012.png (395 KB, 1000x1000)
395 KB
395 KB PNG
>>140071763
polska jest spoko, to wy jestescie chujowi
>>
>>140071763
baza też jestem europejczykiem z dystryktu varshava-01
>>
File: hachamachama.png (1.14 MB, 1272x714)
1.14 MB
1.14 MB PNG
Akai Haato strimuje teraz więc wsiadajcie do kina, chore skurysyństwo właśnie się rozkręca
https://www.youtube.com/watch?v=uryelR5u9PQ
>>
>>140071846
>>>/vt/ pedale
>>
File: 1583999266721.jpg (101 KB, 1000x1000)
101 KB
101 KB JPG
>>140071763
based
>>
>>140071875
>pedale
>>>/lgbt/
>>
File: unnamed.jpg (125 KB, 900x900)
125 KB
125 KB JPG
patryk2703
>>
File: 3209428934.png (1.04 MB, 1290x851)
1.04 MB
1.04 MB PNG
Mówiliście kiedyś do swojej drugiej połówki przez 24h w obcym języku?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=JdNkTZitRmU
zrelatowana, duszna nuta
>>
>>140071879
niemand komt aan maaskantje
>>
>>140071915
o nie nie nie nie murzyn ale jestem wkurwiony aaaaaaaaaa
>>
File: 1613994227625.png (22 KB, 454x520)
22 KB
22 KB PNG
>edycja: bycia europejczykiem
>>
File: Capture.jpg (84 KB, 721x434)
84 KB
84 KB JPG
>anon łysol wraca po pracy do swojej greckiej kruszynki na tradycyjny obiad z ryby
...
>>
File: hachamachama4.png (646 KB, 590x684)
646 KB
646 KB PNG
>>140071875
te wyrazy twarzy mnie rozwalają
>>
jem se jogurt widelcem
>>
>>140071846
Wyjdź w końcu z domu Krzysiek
>>
uwaga nuta
https://www.youtube.com/watch?v=2sU5Bx2NA9w
>>
opinie o byciu żigolakiem?
>>
>>140072110
Ja jestem i jest całkiem spoko
>>
zycie ostre jak maczeta
>>
Jak w Polsce mogą być ludzie oglądający vtuberów jak większość nawet Angielskiego nie zna, nie mówiąc o Japońskim?
>>
File: 1590790097943.jpg (117 KB, 909x982)
117 KB
117 KB JPG
>>140071918
>>
nie wiem ale czarni są naprawde przystojni np
>>140071915
jest całkiem ładny
>>
File: 1613911855463.jpg (252 KB, 1511x1000)
252 KB
252 KB JPG
based nederlander >>140072167
>>
File: nie fejsbuczek.jpg (66 KB, 600x1096)
66 KB
66 KB JPG
to ta co wyczuwa na odległosć bycie nudnym prawikiem
>>
>>140072167
to ja gdy pracuje w korpo za 10k
>>
>>140072238
>jeb z dzidy
ja pierdole
>>
File: 1613193374600.jpg (110 KB, 1000x1000)
110 KB
110 KB JPG
>>140072036
YABEEEEEEEEEEE
DLACZEGO ONA WPIERDALA PAJĄKI???
>>
>>140072291
ze znaczkiem wykopu byloby lepsze?
>>
File: Wt23WOe.gif (1.56 MB, 498x277)
1.56 MB
1.56 MB GIF
>>140072161
Ja znam
>>
>16:01
no to czekam z nauką do wpół do
>16:31
jednak do pełnej bo już nie ma sensu zaczynać
>>
>>140072322
Tak.
>>
File: 1603865111916.png (1.67 MB, 2387x1500)
1.67 MB
1.67 MB PNG
>>140072212
fuck anglos
>>
Poznaj swojego wroga,
strzelaj do
>>140072238
>>140072291
>>
File: Capture.jpg (170 KB, 1627x652)
170 KB
170 KB JPG
no ja kurwa pierdolę ale dusza
>>
>>140072328
czy ona jest jakas taka niepelnosprytna?
>>
>>140071763
OP is cringe
>>
>>140072445
Yes, you WILL kneel before the flag. No, you cannot leave.
>>
>>140072414
>https://www.google.com/maps/@37.9337008,23.740742,3a,64.3y,221.75h,95.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sr34H7wwxgVrr24py_-pz1Q!2e0!7i16384!8i8192
lepszy kąt
>>
File: 1597932281196.png (359 KB, 719x532)
359 KB
359 KB PNG
>>140072414
malaka
>>
File: 1589524918112.jpg (458 KB, 2048x1536)
458 KB
458 KB JPG
>>140072445
>>
File: 1609375967913.png (133 KB, 925x594)
133 KB
133 KB PNG
>>
>>140072313
bo w Australii studiuje
>>140072426
https://www.youtube.com/watch?v=zkj1EbB1xkk sam oceń
>>
File: EU smug.png (238 KB, 4500x4334)
238 KB
238 KB PNG
>>140071763
Jak się wam wiedzie, bracia Europejczycy?
>>
File: 6af3PDW.jpg (638 KB, 2508x3541)
638 KB
638 KB JPG
>>140072161
No nie znam ale codziennie się uczę
>>
>>140072414
o ja cie ale komfi
jadę tam żyć z łowienia ryb w morzu na wędkę i wrzucaniu ich do wiaderka po wyłowieniu
będę kurwa dosłownie prostym usmiechniętym staruszkiem w słomianym kapeluszu który jednak okazjonalnie zaskakuje mądroscią życiową i opowiada dowcipy dzieciom
>>
File: download (1).png (13 KB, 219x230)
13 KB
13 KB PNG
>>140072574
Dobrze bracie, a u ciebie?
>>
>>140072445
either we leave or will be kicked out, anyway we won't participate in the shitty union
>>140072531
diasopra niggers are the worst, igitt
>>
>>140072686
>diasopra
what are you coping about?
kankermongool
>>
File: 1613163475672.jpg (679 KB, 2188x1184)
679 KB
679 KB JPG
tak, jestem lepszy od nich
>>
a postera z europejska flaga pamietacie?
>>
File: Capture.jpg (158 KB, 884x754)
158 KB
158 KB JPG
>wróć do domu po pracy
>zerwij sobie świeżego pomarańcza
>>
File: 1578250801781.png (185 KB, 868x816)
185 KB
185 KB PNG
>>140071846
>Akai Haato strimuje teraz więc wsiadajcie do kina, chore skurysyństwo właśnie się rozkręca
>>
>>140072750
ale to nie anime
>>
>>140072701
back to cleaning your bosse's toilet, janusz
>>
>>140072717
robisz mi nieironiczną chęć wyemigrowania
>>
File: Capture.jpg (107 KB, 787x906)
107 KB
107 KB JPG
>hej, ty tam
>chcesz kupić pomarańcze?
>>
>>140072926
czemu oni po polsku gadają w grecji?????
>>
>>140072717
Dosłownie chuj kogo to obchodzi. Poza tym
Jabłka >>> p*marańcze
>>
ej anoni humaniści
jak odpisuję na odpowiedź na maila to za każdym razem trzeba pisać zwrot grzecznościowy typu z poważaniem czy tego potem się już nie pisze?
>>
>>140072963
nie zaszkodzi
>>
>>140072963
obligatoryjnie piszesz na koncu "pozdro i z fartem"
>>
nie wiem i w sumie chuj mnie to obchodzi
>>
File: 1613383496378.jpg (950 KB, 3222x1184)
950 KB
950 KB JPG
>>140072708
>>
>>140072708
elliot_rodger.png
>>
>>140072963
elo,
byczek
>>
>>140073020
>kundle
>kundle
>aryjska superiora
>>
>>140072941
chuj tam się czelpiasz ;(

>>140072945
jestem uczulony na jabłka
>>
>>140072886
I'm not polish you seething starving hungryian
I just posted here because of the op's EU pic because I know it makes faggots like you angry
>>
https://www.youtube.com/watch?v=8pWSLWIp2-Q
jezu jakie to kurwa kino bylo
>>
>>140072426
pewnie po prostu software zmieniający ją na animkę jest upośledzony
>>
>>140072963
zawsze

dla ulatwienia kazdy robi sobie gotowy szablonik w outlooku i napierdala masowo maile
>>
batony i ciastka > owoce
>>
ale bym se na okinawie pomieszkał
>>
pamiętajcie że polska będzie do wyjebania zaraz po węgrach
>>
>>140073230
zero duszy, niekomfi, wzdryg
>>
>>140072161
https://www.youtube.com/watch?v=8649YFAuNPg poszedłem tym poradnikiem
>>
File: 1604190050776.jpg (250 KB, 800x1076)
250 KB
250 KB JPG
polska to nie jest kraj dla ludzi
>>
File: 1612614767267.png (62 KB, 657x527)
62 KB
62 KB PNG
>>140072998
>>140073001
>>140073048
>>140073128
dziękuję
>>
>>140073120
okay poolack seethe more
>>
>>140073020
>>140073060
ale zapiekło mieszańców
>>
>>140073230
chujowo wyglądasz żbsz
asfalt wszędzie
>>
>>140073297
proszę. zawsze miło pomóc
>>
File: the_toll.webm (2.84 MB, 576x1024)
2.84 MB
2.84 MB WEBM
>>140072708
>>
>>140073062
>uczulony na jabłka
absolutny podczłowiek
>>140073292
rozpłacz się kurwa
>>
>>140073292
polska to nie kraj
>>
>>140073347
>t. nieczłowiek
>>
File: Mirror.gif (1.14 MB, 267x389)
1.14 MB
1.14 MB GIF
>>140073292
zapominana przez ludzi
zapomniana przez boga
>>
>>140073120
actually he's ukraininan diaspora in hungary
so you can ignore him
>>
toooo polska to katofaszyzm i wogule pedauw bijom -.-
>>
File: 1613499396358.png (257 KB, 1374x1245)
257 KB
257 KB PNG
>>140072662
Najmocniej przepraszam za tak późną odpowiedź, byłem zajęty budowaniem dróg, mostów i stadionów.
>>
>>140073439
uspokój się zaraz wszystkich będą bić
>>
nuta
https://www.youtube.com/watch?v=qO6LWQhvzRw
>>
muszę na jakiś tydzień - dwa wyjść z chlewu, jest prawdziwe życie do zajęcia się. zagrzejcie mi miejsce.
>>
File: 1613910715374.jpg (397 KB, 2048x1152)
397 KB
397 KB JPG
>>140073483
Ależ nic się nie stało bracie, sam byłem zajęty czytaniem o fizyce kwantowej i innych ezoterycznych rzeczach.
>>
>>140072573
hory shitto
>>
>>140073542
>prawdziwe życie
a do tej pory jakim zyles, wymyslonym?
>>
>>140073439
na ciebie też przyjdzie pora ale za spierdonami już nikt się nie wstawi
>>
januszeks zatrudnil takiego typowego oskiego

dzisiaj byl jego trzeci dzien w pracy i trzecie spoznienie. typ mieszka niedaleko roboty po prostu tlumaczy, ze musi loszke podrzucac do pracy i dlatego sie nie wyrabia... opinie? ja bym na miejscu szefa wyjebal na zbity pisk i zatrudnil jakiegos kawalera
>>
>>140073632
internet dosłownie nie istnieje po wyłączeniu kąkutera. w ogóle teraz majaczę i wymyślam rzeczom znaczenie patrząc na migające światełka.
>>
>>140073651
to mu powiedz żeby księżniczkę wcześniej podwoził
>>
>>140073651
fajny kołchoz u mnie jak jeszcze nie było zdalnego to wszyscy przyjeżdżali do biura 9:30-11 i nikt nie dawał jebania
>>
>>140073715
ja z gosciem nawet slowa nie wymienilem, gardze takim normickim cwelem
>>
>>140073651
W moim januszeksie wyjebaliby go po pierwszym spóźnieniu i by nie było że a blu blu
>>
>>140073651
dosłownie ciebie pierwszego wyjebia. normictwo to sie trzyma razem
>>
File: tenor (376764).gif (527 KB, 403x498)
527 KB
527 KB GIF
>>140073651
dobrze robi, system trzeba ruchać
>>
File: 1599715740831.jpg (148 KB, 523x4409)
148 KB
148 KB JPG
>>140073714
to mysl szybciej bo ci sie zycie skonczy
>>
>>140073651
u mnie w robocie jak się spóźnisz nawet minutę to musisz papierek wypełniać i odrabiać po
>>
wyobrażacie sobie być przegrywem uważać sie za lepszego od normika bo jest w związku i ma normalne życie jak 95% społeczeństwa a tobie nie dali nigdy
>>
>>140073750
ZAMKNIJ KURWA RYJ CWELU
Biuro to taki sam zakład pracy jak każdy inny. Wszyscy pracownicy stawiają się razem na ustaloną godzinę, zazwyczaj jest to 7 rano. Wiem bo swoje w biurze przepracowałem. Raz w życiu wziąłbyś się za robotę zamiast larpować i wkurwiać ludzi pracy
>>
>>140073868
ladnie w tym januszexie was za ryj trzymaja
>>
>>140073811
co to za baja
>>
>>140073811
>po prostu byj milionerem bez problemów psychicznych bracie
>>
>>140073927
o kurwa nieironicznie sie zaśmiałem na głos
jemu nie mówcie
>>
>>140073944
kaiji ultimate survivor
>>
>>140073942
jest jak jest ale poza tym jest ok
>>
>>140073923
>95% społeczeństwa
Tak, debilu. 95% społeczeństwa regularnie spóźnia się do pracy
>>
mam umowe zlecenie jestem kiedy chce być ile będę i przerobie tyle mam płacone i nikt się nie sra że się dwie minuty spóźniłem
>>
>>140073992
pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłem ten obrazek i spodziewałem się drugiego welcome to the nhk a dostałem kółko i krzyżyk
>>
File: 1541895162286.png (506 KB, 700x419)
506 KB
506 KB PNG
>>140073509
https://www.youtube.com/watch?v=b-uT-MHifKU
szin megumi tensei mają fajne kawałki
>>
@basiarz prawda to?
>>
>>140074059
no tematyka calkowicie inna ale wg mnie jedno z lepszych anime jakie widzialem
>>
>nie miej rodziny do wykarmienia
>doslownie zarabiaj mniej od normśmieci z tego powodu
przytul mie to
>>
>>140074089
tak.
>>
File: 1583362856425.jpg (360 KB, 1024x1200)
360 KB
360 KB JPG
>>140073431
ah yeah that makes sense
>>
>>140074092
skoro tak mówisz. dam jej rewatch bo porzuciłem po paru odcineczkach
>>
>>140074246
to co jest na poczatku na tym statku to najlepsza czesc wiec jak to ci sie nie podobalo to nie wiem czy masz do czego wracac, drugi sezon tez jest duzo gorszy
>>
File: 1610920678319.jpg (33 KB, 371x280)
33 KB
33 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=0lG5RhKbK9s
nuta najlepsza
>>
wypiłem pół litra kakała w 10 sekund i chce mi sie rzygać
>>
ja pierdole jak mi sie zyc nie chce
>>
>>140074313
przecież pierwsze odcinki tylko to strategiczne pojedynki w kamien papier nozyce
>>
wale do fembojów w tym oto momencie
>>
>>140071301
No możesz. Wystarczy że nie znasz innego życia. Co w tym dziwnego?
>>
>>140074416
jezeli tak uwazasz to chyba jestes za glupi by zrozumiec geniusz tego anime, sorry anon
>>
>>140074430
Dosłownie ja kilka miesięcy temu ale przestałem
>>
>>140074459
jest i 2deep4u anon
>>
nie jest nieprawdą że nie możesz nie tęsknić za nie byciem nie-biednym
>>
>>140074482
czemu przestałeś, dominacja nad takim uległym chłopcem to szczyt męskiego zachowania
>>
jakie sa fajny gry do pogrania?
>>
File: Eqwj5rFXUAA205j.jpg (292 KB, 1744x1038)
292 KB
292 KB JPG
>>140074577
darkwood
>>
>>140074577
klocki
>>
File: układanka.png (13 KB, 342x226)
13 KB
13 KB PNG
co mieli na myśli
>>
>>140074577
zagrajmy w zapamiętywanie
żan pol wszystko przygotował
>>
pomuszcie czy te pierdolone zmarszczki pod oczami, siność, zaczerwienienie i pomarszczone powieki kiedyś znikną?
>>
>>140074577
ostatnio w koncu IMOQ skonczylem
>>
File: 68nfb4iyeqf61.png (486 KB, 848x631)
486 KB
486 KB PNG
tak będzie jak pójdziecie na siłkę nieironicznie
>>
>>140074902
w czym problem?
>>
>>140074902
SAIDO CHESTO
>>
>>140074902
uff dajcie wysokiego umięśnionego żeby mnie nosił
>>
>>140074577
dosłownie nie ma. jakieś mechaniki i fabuła to tylko przykrywka pod klatkę Skinnera, żebyś do niej wracał i robił tą samą monotonną czynność utrudnianą przez jakieś przeszkody żeby pobudzić jeszcze bardziej twój układ nagrody. każda gra działa na identycznej zasadzie
>>
>>140074951
ile ważysz
>>
>>140075022
65/172
>>
>>140075057
JAK
>>
>>140074930
w niczym
chciałbym tak
>>
>>140075057
grubas kardio
>>
>>140075057
ale bym cie jebał w tyłek maluszku
>>
>>140074968
graj w lepsze gierki a nie gówniane erpegie
>>
>>140075070
co jak
>>140075092
nie jestem gruby przecież
>>
File: 1600342803223.png (138 KB, 703x586)
138 KB
138 KB PNG
>>140075057
>tug 115/170
>>
pedalstwo wracać na >>>/d/yskord
>>
https://youtu.be/BQgVwM3aEt0
Uwaga postuję nutę którą tylko eksplozjony znają
>>
>>140075267
https://www.youtube.com/watch?v=gzVDgWn3kTo
zumerzy tego nie znajo
>>
mam staraja platforme sandy bridge 1155
chce sobie zmodernizowac troche komputerek. czy powinienem jeszcze ladowac sie w jakies stare platofmry, czy szukac taniego ryzena?
>>
>>140075341
kupuj ryzena i nie daj sie wmemic w zadne xeony
>>
>>140075341
>ryzena
>>
File: 2.png (220 KB, 1920x1017)
220 KB
220 KB PNG
jussss
mamy go
>>
>>140075203
ale dyskord zdech parę miesięcy temu
>>
>>140075448
ty to na wykop wracaj pedale
>>
>>140075057
88/187
Kiedyś waliłem do fembojów ale przeszedłem na nofap bo uświadomiłem sobie przez nałóg zmieniam się w homoseksualistę. To już jakieś pół roku. Dalej nie mogę przestać myśleć o sodomie ze sfeminizowanymi chłopakami. Chyba mam jakieś przepalone styki w mózgu. Dross, ty skurwysynie, jak cię kiedyś znajdę to zajebię jak psa
>>
żaden pedał nie zasługuje na przystojnego inteligentnego i silnego mężczyznę kiście się w tych swoich kółkach wzajemnej masturbacji a od dobrych facetów wara
>>
>>140075435
>21
>on nie wyleczył zombi wieśniaka żeby mieć to samo za 5 szekli
>>
>>>/gif/19136143
>>
ja 60/163
>>
melduje się 69/420 czad
>>
>>140075508
marnują się na nich
>>
File deleted.
>>140075492
>przez nałóg zmieniam się w homoseksualistę
>zmieniam się
nie mówcie mu
>>140075490
nie
>>
>>>/gif/19136158
/gif/ to jednak baza
>>
pally spierdalaj wykopku
>>
>>140075723
sam spierdalaj xvoir
>>
Monogatari to gówno jebane.
>>
File: 1584122796367.png (90 KB, 200x291)
90 KB
90 KB PNG
>>140075108
nie istnieje gra która nie zapętlałaby się na tym samym po góra 20 godzinach. stare rpg przynajmniej trochę skupiały się na opowiadaniu historii, ale nadal to ten sam grind co ślęczenie przed moba żeby dostać kolorowe gówno na baretce. granie w strategie to tylko śledzenie metagry bo istnieje kilka skutecznych taktyk na krzyż, a reszta beznadziejna. zresztą nawet AI oponentów nie ruszyło się przez dziesięciolecia właśnie dlatego że twórcom nie zależy na różnorodności - tylko na tym żeby gracz kupił następną grę i tak doświadczył czegoś innego.
dopóki gra się samemu to nie jest niczym innym niż pętlą, zaczynasz, robisz tą samą rzecz rozbitą na pare małych czynności, wygrywasz, jak ma replayability to zmieniasz jedną rzecz i masz inną scenkę końcową - tyle
jeszcze rozumiem jakby się integrowało ze znajomymi w gierce online, tyle że równie dobrze się idzie na film do kina, czy zobaczyć coś na mieście - to nie jest zaleta tylko wygodny substytut (nic złego w tym)
gry są skonstruowane po to żeby małym kosztem wciągnąć osobę w ciągnięcie wajchy dla garści dopaminy i niewiele jest tytułów które silą się na coś więcej - tyle że wtedy często odchodzi od konwencji gier i wychodzi z tego coś takiego jak VN-ki czy hardcorowe symulatory - ile jest wtedy gry w grze?
>>
>>140075977
tyle gadania o nieprawdzie...
>>
File: IMG_20210223_103844.jpg (74 KB, 470x458)
74 KB
74 KB JPG
I hope everyone at /polska/ is having a wonderful day
>>
>>140075977
proste rozwiązanie
zaczynasz grać w multiki by komuś nakurwić
>>
File: 45144985_p0.jpg (1.01 MB, 1810x2962)
1.01 MB
1.01 MB JPG
>>140075919
baza
>>
File: 1591139762309.jpg (2.03 MB, 3490x3490)
2.03 MB
2.03 MB JPG
GRA w /polske/
wybierz głównego bohatera
>>
>>140075590
postuj bojcipe
>>
>>140076079
today was lift day which is automatically a wonderful day
>>
>>140076216
jeszcze mu kurwa loda zrób śmieciu
>>
>>140076239
japa tam z tylu biedaku
>>
>>140076189
rząd dolny
pierwszy od lewej
>>
>wejdź na aplikację do zamawiania żarcia
>zamów z zamkniętego już miejsca
>dostań telefon z przeprosinami i jedną darmową dostawę
>powtarzaj indefinitywnie
przeżydziłem żyda.
>>
>>140076239
payekło widened matureleta
>>
>>140076267
biedakiem jest ten który robi loda jebany meksykańcowi ze wszystkich flag, nawet mi cie nie żal porażko życiowa
>>
informuje was ze glosuje za polexitem
>>
>>140076325
baza
>>
>>140076317
prrrrrrrrrrrrrrrrrut
>>
>>140075977
w gierkę typu puzel byś se pograł cy coś
równie dobrze możesz powiedzieć że książki wszystkie to jeden chuj bo używają te same słowa
>>
>>140073927
anon widzę robi w polskiej firmie a nie zagranicznym korpo
>>
File: 1588276864919.png (1.11 MB, 640x853)
1.11 MB
1.11 MB PNG
>>140076325
baza
>>
File: 1591145410644.jpg (759 KB, 1848x1136)
759 KB
759 KB JPG
>>140076268
Wybrałeś Palladyna Etika White (el hermano)
Atak-5
Obrona -3
Int -5
Magia -3

wybierz 2 ludzi do drużyny
>>
>profesorek mówi że pracuje nad tym aby jego zajęcia odbywały się na miejscu
>bo hehe studenci powinni zaznać życia na uczelni
chyba cię popierdoliło stary śmieciu że specjalnie będę zapierdalał na twoje zajęcia o nie
>>
>>140076528
za moich czasów na wszystkie zajęcia sie zapierdalało
poprzewracało sie w głowach zumerom od tej plandemii
>>
>>140076518
czajnikowiec
treser dzikiej zwierzyny
anarchista
>>
>>140076576
zapierdalałem pierwszy rok
koronka mi spadła z nieba bo mogę być na zajęciach i walić konia jednocześnie
>>
File: choose your fighter.jpg (858 KB, 1748x1816)
858 KB
858 KB JPG
>>140076592
powiedziałem dwóch kurwa
za kare wybierasz z gorszego asortymentu teraz
>>
>>140072526
przecież on był polakiem debilu
>>
>>140076679
cofnij cofnij COFNIJ
>>
>>
>>140076715
co ma to do mojego postu
>>
>>140076767
debilu pierdolony
>>
>>140076764
darren akurat ma dobre staty początkowe tylko cierpi na depresje
>>
>>140076398
książka cały czas przedstawia coś innego
gdyby w książce czytało się kilkukrotnie ten sam fragment, tyle że w nieco innej scenerii i nie dotyczyłoby to przebiegu samej książki w ogóle, to byłoby to co w grze fabularnej
>>
>>140076806
poszło
>>
idz mi ktos kup dobrego ze sklepu
>>
>>140075524
raz, biedaku
dwa, jak będzie miał dobre trejdy to może go przerobię
>>
>>140076528
Koronka z glowki spadnie jak bedziesz musiał zapierdalac rano ka uczelnie i siedzieć tam do wieczora

Za moich czasów tak sie studiowalo
>>
>>140076833
ksiazki fabularne to jedno gowno i zawsze mnie bawi jak ktos sie wywyzsza bo CZYTA KSIAZKI a to naprawde jakies pedalstwo z elfami biegajacymi po lesie
>>
>>140076843
>te przecinki
od razu widać, że ma do czynienia z debilem jebanym.
nawet bym nie odpisał.
>>
>>140076832
w takim razie wybieram darrena i do jego supportu support dwighta
klik.. klik
>>
>>140076843
baza wstaw odpowiedź
>>
>>140076871
dosłownie tak miałem na pierwszym roku właśnie ci powiedziałem, a najwcześniej wrócę na czwartym gdzie już praktycznie zajęć nie ma.
>>
Czytam książki bo jestem lepszy po prostu.
>>
>>140076799
bo napisałeś malaka
>>
>>140072161
俺は毎日日本語を習います、あのん
>>
>>140076049
mogę być w błędzie, ale takie odczucie mam od dłuższego czasu i chciałbym się dowiedzieć co inni o tym sądzą
>>140076884
też książka książce nierówna, każde medium ma swoje gówienka ale szczerze to jednak nie ma ludzi którzy by siedzieli tyle przed beletrystyką co przed grami
>>
Jakie książki czytacie? Animegówno i jakieś pedalstwo z elfami biegającymi po lesie się nie liczy.
>>
>>140077009
bo mój post był nawiązaniem do sceny w której ta postać mówi
>malaka
czego nie rozumiesz
>>
>>140077060
いぇsてmぺだえm
>>
File: 1607846860502.png (353 KB, 1068x601)
353 KB
353 KB PNG
>>140077099
Tom Clancy
>>
>>140077099
Norman Davies, Serce Europy
>>
>>140077099
boską komed- aha nieważne
>>
>>140077099
/lit/ tu
nieironicznie biblię i mój pamiętnik żbsz
>>
>>140075977
ostatnia gra dla jednego gracza w jaką grałem to chyba ori sprzed nie pamiętam ilu już lat
tak to tylko multi
>>
File: IMG_0011.jpg (250 KB, 1009x610)
250 KB
250 KB JPG
>>140077099
Żadnych.
>>
>>140077496
>Żadnych.
>postuje animedziewczynkę
Wszystko się zgadza. Do kosza.
>>
>>140077099
pan tadeu- aha nieważne
>>
File: 364573562423.jpg (47 KB, 1280x720)
47 KB
47 KB JPG
>>140077099
Ambrose Bierce oraz Edgar Alan Poe
wszystko w oryginale
>>
>>140077577
NIEBEZPIECZNIE BAZOWANY
>>
jeśli nie duby to od jutra rzucam pornografię na zawsze
>>
>>140077717
jeśli duby to cofasz to i walisz
>>
File: 1561478539166.jpg (884 KB, 1500x2000)
884 KB
884 KB JPG
postujcie goals
>>
File: 001.jpg (66 KB, 600x600)
66 KB
66 KB JPG
Krowa
>>
File: 33643499_p0.jpg (232 KB, 1070x798)
232 KB
232 KB JPG
>>140077099
ostatnio czytałem dzieła zebrane Allena Ginsberga; poezja
>>
>>140076679
moja żona
>>
>>140077748
jeśli nie duby to nie ma żadnych cofań i dorzucam do stawki animki
>>
File: 1614100369611.jpg (77 KB, 450x533)
77 KB
77 KB JPG
>książki
>>
File: 1613874849165.jpg (1.26 MB, 1505x1062)
1.26 MB
1.26 MB JPG
i cyk kurczak w sosie słodko kwaśnym z porcją ryżu, w sam raz dla lwicy
>>
>>140077082
anon ja...
>>
>>140077832
anon ty...
>>
>>140077777
Sprawdzam duby
>>
>>140077819
Baraniny już nie lubisz?
>>
jakie sa wasze meskie fantazje?
>>
>>140077758
kup se kocie uszy + ogon i sprawa załatwiona
>>
>>140077933
jeszcze trzeba zrobić mięśnie
>>
>>140077932
nauczyć się robić sobie samemu loda
>>
File: 1614053103476.jpg (114 KB, 913x1142)
114 KB
114 KB JPG
>>140077928
Owce są do kochania, nie do jedzenia
>>
>>140077958
na chuj
>>
NIENA
>>
WIDZĘ
>>
ej kolego chyba zakladka ci sie pomylila to nie fejsbuk
>>
KURRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEWWWWWWWW
>>
File: 71mkWDKTLDL._AC_SL1200_.jpg (254 KB, 1200x1200)
254 KB
254 KB JPG
>>140078050
Nikogo nie nabierzesz na tą porkętną strategie zdobywania pokarmu
>>
>>140078094
kurwa chciałbym mieć takie szerokie bary
>>
File: DoWJo1GV4AA7_zD.jpg (415 KB, 1486x2048)
415 KB
415 KB JPG
>>140077932
piękne dwuwymiarowe dziewczęta
>>
>>140078213
>Każdy ma prawo żyć według swojego uznania, każdy ma prawo do swojego szczęścia i nie nam je oceniać.
>Skończmy z tymi stereotypami, że szczęśliwa kobieta to ta, która ma męża i dzieci. Stereotypem, że singielka to tylko zapija smutki winem. Człowiek zachodu myśli z politowaniem o kobiecie w hidżabie a człowiek wschodu o kobiecie w krótkiej spódniczce. Człowiek w rozmiarze XL na się leczyć a w rozmiarze XS zjeść coś wartościowego. Ile jeszcze mamy się ranić? Czy to jest potrzebne żeby umniejszyć komuś aby poczuć się lepiej? Żyj i daj żyć innym
>TOLERANCJA - tego nam potrzeba.
>>
>>140078094
>>140078166
haha dobre
>>140078221
słabe bo nie ma murzyna xD
>>
>>140078221
>>140078166
>>140078094
po chuj tym spamujesz
>>
>>140077099
fantasy ale bez pedalstwa
>>
File: 1613954255135.png (922 KB, 960x540)
922 KB
922 KB PNG
>>140077099
poczet władców polskich
>>
>>140077099
pedalstwo ale bez fantasy
>>
>>140078356
>(You)
>(You)
>(You)
dziękuję
>>
>>140076976
>>
>>140077810
>>140078320
baza
>>
ja pierdolę bracia przypomniała mi się rosjanka i od razu musiałem iść do żabki dzisiaj wchodzi zestaw 2 x żywiec porter + winko czerwone wytrawne typu primitivo
>>
>>140078464
tak też czułem
>>
>>140077099
z bólem przyznaje że od czasu przeczytania książki fantasy "krzyżacy" nie czytałem żadnej książki
>>
>>140078424
baza
>>
File: 1613070100665.png (499 KB, 1034x1264)
499 KB
499 KB PNG
>>140071763
based edition
>>
>>140078464
Jaki byłby następny krok? Słyszałem że gentoo jest interesujące
>>
>>140078617
arch
>>
File: 1613947947188.jpg (143 KB, 1000x2048)
143 KB
143 KB JPG
>>140078269
Owieczka ma problemy z ufnością lol
>>
>>140078692
czemu jedną nogę ma gołą a drugą nie, w dodatku poszarpane
>>
>>140078815
bo jest kurwa
>>
>>140078865
głupia suka
>>
jestem pierdolonym kurwa debilem bracia. nie wiem jakim cudem tak długo przetrwałem na tym świecie. musiałem cały ten czas być w tajemnicy mieć dawane fory i być traktowany jak dziecko albo niedorozwój. albo chuj nawet nie w tajemnicy tylko byłem za głupi żeby się poznać.
>>
Debian to świetne distro. Idealne dla początkującego. Stabilne, łatwe w obsłudze, nie sprawia żadnych problemów. Jeśli myślisz nad przesiadką albo spróbowaniem GENTU/Linux, Debian będzie idealny.
>>
>>140078890
swiat jest stworzony dla debili nic dziwnego ze dales sobie rade
>>
File: u94hyfjjkrg51.jpg (211 KB, 1070x1635)
211 KB
211 KB JPG
>>140078692
ufność to pierwszy krok na drodze do zjedzenia
>>140078865
>>140078883
nie jest
>>
File: 1564778828297.png (516 KB, 478x676)
516 KB
516 KB PNG
>>140078090
kotobój byczek > zwykły kotobój
>>
>>140078932
obiektywnie tak ale w porównaniu z innymi to inna sprawa
>>
File: 1607808577936.jpg (81 KB, 1183x941)
81 KB
81 KB JPG
>>140078954
błąd. poprawnie jest na odwrót
>>
>swiat jest stworzony dla debili
ale kołp
>>
File: Untitled.png (2 KB, 180x122)
2 KB
2 KB PNG
prawie pentasy ehhh
>>
>>140079138
dzięki za kod odebrałem twoje dildo
>>
ten post jest możliwy dzięki skill share
społeczność online gdzie możesz się nauczyć wszystkie od grafiki komputerowej do ogrodnictwa
>>
>>140079391
spoko, tylko nie myj go jak już skorzystasz
>>
>>140079138
a moje dresy dalej nie przyszły kuriera z poczty polskiej dalej brak
ja pierdole ostatni raz zamawiałem z poczty 6 lat temu i od tamtego momentu zawszę inpost
teraz niechcący wybrałem pocztę zamiast paczkomatu i przypomniałem sobie dlaczego nigdy nie korzystam już z poczty polskiej
>>
>>140079391
akurat sztuczna cipa przyszła
>>
>>140079517
jaki model bo sam obecnie szukam czegoś
>>
najbardziej wkurwia jak sprzedawca się opierdala z wysłaniem i zamiast 1.5 dnia idzie 4
>>
japoński powinien być sponsorowany przez nord vpn
>>
BRACIA... czemu ona mnie nienawidzi...
>>
>>140079598
najgorzej jak ktoś mieszka na zadupiu i nadaje paczki przez wsadzenie do paczkomatu
czasem 2 dni trzeba czekać aż kurier ją wyjmie z paczkomatu
>>
>>140079517
Zapostuj
>>
>>140079648
bo nie masz strony internetowej dzięki square space
locha cię nie lubi bo wie że dzięki square space możesz zrobić swoją własną stronę przy użyciu szablonów w godzinę a mimo to tego nie robiłeś
dostań 10% mniej za swoją pierwszą domenę przy użyciu linku w opisie filmu
>>
korzystam z nord vpn żeby mój isp nie wiedział że wchodze na wykop a jednocześnie sram na wykopków tu
>>
>>140079697
nigdy więcej niż kilka godzin nie czekałem pomiędzy
>Odebrana od klienta.
a
>Przygotowana przez Nadawcę.
>>140079734
>>140079589
żarcik kosmonaucik
>>
File: EpDk-gUU8AE3HJn.jpg (218 KB, 1268x1690)
218 KB
218 KB JPG
>>140078815
Bo jest SEKSOWNA i pewna siebie i taki ma styl
>>140078937
Baranina fe, tylko kurczaki i krówki
>>
>>140079805
brzmi jak tzw overkill
>>
>>140079825
no mi sie zdarzyło czekać prawie 2 doby jak sprzedawca był z jakiejś dziury na podkarpaciu gdzie pewnie inpost jeździ co drugi dzień bo jest jedna przesyłka na pontyfikat
>>
*odpala dane komórkowe*
*wchodzi na incestflix*
>>
>>140079825
>>140079905
a i
>Odebrana od klienta.
znaczy że kurier bezpośrednio odbiera od sprzedawcy a ja mówie o tym jak sprzedawca nadaje sam w paczkomacie
>>
File: 2.jpg (517 KB, 1266x1800)
517 KB
517 KB JPG
>>140079060
fajny dzwoneczek
postuj więcej
>>
nie, nie postuj więcej i wypierdalaj diskopku
>>
mialem robic
a znowu nie robie
eh
>>
pamietacie te kilka lat przed uderzeniem dorastania kiedy można było obiektywnie patrzeć na rzeczy i cieszyć się światem nie myśląc cały czas o kutasie w cipce? ja nie a chciałbym.
>>
File: 5jnw1rza5ul51.png (1.21 MB, 1191x1684)
1.21 MB
1.21 MB PNG
>>140079834
krówki w sensie cukierki
>>
File: IoPfQ4d.jpg (388 KB, 1920x1080)
388 KB
388 KB JPG
>>140080060
czemu się tak stresujesz anon
>>
>>140080140
ja tak mam nadal
>>
>>140080146
>>140080146
>>140080146
Nowa
>>
miałem nie walić
a znowu wale
przez wasze pedalskie obrazki
>>
>>140080160
jak.
>>
>>140080198
nie wiem mam zaintereowania i robie ciekawe rzeczy
czasem mi sie zdarza losowo przypomnieć że od kilku dni nie waliłem bo po prostu zapomniałem
>>
moje zycie to gowno jebane
>zacznij uprawiac sport
>samorozwijaj sie tzn zapierdalaj
>zacznij lepiej sie ubierac i bardziej dbac o swoj wyglad
>wyjdz pare razy za czasu jak jeszcze mozna bylo do ludzi
>absolutnie zero jakiejkolwiek szansy poznania nawet femki przyjaciolki
po tym wszystkim jestem zdania, ze albo sie to w sobie ma albo nie
>>
>>140080255
turbo zazdroDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.