[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


/BELGENDRAAD/ subeditie.

Welkom: Het Koninkrijk der Nederlanden, Vlaanderen en overige Nederlandstaligen
Niet welkom: Theeslurpers, Spaghettivreters, Krulbroodjes, Zandbakbewoners en overige niet-Nederlandstaligen.
>>
Asscher moet weg, hij liet zich naaien door de VVD
>>
abortus=moord
>>
Salut
>>
de hele PvdA moet gewoon stoppen, het zijn allemaal salonsocialisten
>>
>>137649407
Was je eerste?
>>
>>137649497

Ik neuk jullie allemaal de moeder !
>>
>>137649590
>>137649596
>>137649602
>>137649688
hier ben ik het niet mee eens!
*gaat een urenlange discussie met een rando aan*
>>
>>137649740
Compulsief drollenpijper
>>
Vlamingen haten geen Walen. Vlamingen haten alleen turken en mocros
>>
>>137649616
Dit, en energie-kampioenen ook
>>
>>137649988
Alsof jij dat weet domme brusselaar
>>
>>137649988
Ik haat niemand
>>
>>137650016
Irelia was uniek en "veelste sterk" toen ze uit kwam om dat ze een gat sluiter heeft nu heeft elke nieuwe kampioen er 1 en sommigen zelfs 2. Er zijn teveel kampioenen om goed te balanceren
>>
Vlamingen zijn wel mooie mensen
>>
met cindy zoenen terwijl we allebei geneukt worden door een neger
>>
>>137649688
LOL links liberaal tuig. bourgeoisie dat kruimels strooit richting het proletariaat als aalmoes voor een bedelaar zodat ze zichzelf beter voelen om zich vervolgens aan de vrucht van hunner arbeid te verdoen.

Corporatisten en ambtenaren die het hip vinden als een arbeider bij te lopen maar niks kennen van zijn strijd noch klasse. feitelijk de meest misselijkmakende type van middenklasse. Doen alsof je betrokken bent bij het lot van de werkende klasse uit modegevoel en moraalnarcisme. Maar ik vraag u mijn beste kameraad: want doen deze lieden dan wat in het belang van de arbeider is?

Met het binnenhalen van kansarme asielzoekers, het afkalven van de welvaartsstaat en het voeren van een strijd op basis van ras ipv van klasse hebben deze corpofascisten den dolk diep geplant in den rug van de Nederlanse werkman.

NIETS aan deze neoliberale bende is nog maar een greintje socialistisch.
>>
>>137649596
Correct, alle tegenargumenten zijn niets meer dan vermomd eigenbelang.
>>
IK HAAT HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR
>>
>>137649899
Ik denk dat je schattige persoonsstoornis hebt
>>
>>137650284
Zeker ihel en Walen ook
>>
>>137650396
Nee hoor je bent lief
>>
>>137650266
>>137650016
Vroeger speelde ik héél veel Poppy. Ik heb het over de oude Poppy, van vóór de remake. Veel mensen dachten dat het een troll pick was destijds, maar ik was er echt goed mee. Ik speelde Poppy zo veel dat ik zelfs al haar skins (8) had gekocht.

Dan reworkten ze Poppy en dan is ze ineens kankersaai en heb haar nooit meer gespeeld. Nu zit ik met m'n 8 skins...
>>
>>137649590
Asscher moet door!

Hoe meer Asscher, hoe minder PvdA zetels, hoe beter.
>>
>>137650441
ok incel
>>
>>137650441
Niemand mag je, wat maakt het uit sukkel
>>
Ik haat gewoon iedereen
>>
>>137650351
het aller ergste vond ik nog wel dat de PvdA nu begint over het herstellen van de verzorgingsstaat, terwijl het juist onder Kok werd afgebroken.
>>
waarom doen we onszelf dit aan
>>
>>137649688
De zieke baarmoeder PvdA heeft het gedrocht DENK voortgebracht.
>>
>>137650606
Oh en ben je die vier jaar met Samson vergeten? Ze konden het zo goed met de VVD vinden omdat het feitelijk dezelfde partij van inhoudsloze baantjesjagers zijn.

Een echte communist wil alle middelen gelijk verdelen en is tegen elke vorm van statisme.
>>
>>137650631
Is dit een vraag?
>>
>>137650396
kusje voor leo
>>
Het enige goede spel is cyberpunk 2077

Omdat je hoeren, pedos en junks met je exoskelet messen kan neermaaien en de politie je bedankt voor je heldenwerk.
>>
>>137650757
nee ik ben de 4 jaar met de VVD niet vergeten
dankzij de PvdA heb ik een studieschuld.
ik vergeef dat de PvdA nooit.
>>
>>137650496
ik snap niet waarom ik het spel nog speel, ik speel al sinds seizoen 1 maar de laatste paar seizoenen is het spel echt kanker geworden met schijtkampioenen
>>
File: tenor (12).gif (438 KB, 498x498)
438 KB
438 KB GIF
OEPSIE DOKTER ik heb een eehhh STOORNIS XXXDDDDDDD LELELELEE
IK MOET LE PILLENTJES GEBRUIKEN OEPSIE WOEPSIE LOLOLOLOLL HAHAHHA
JA ZUSTER NEE ZUSTER KEK!!!!! KEKEKEKE OOHHH HAHAHA LOLOLOLLLLL PRRRRRTTTT HAHAHAHA HAHAHA
KOEKWAUS HAHAHHA WAPPIE FLAPPIE OH OHHH DOKTER
DOKTER IK HEB LE AUTISME
XDDDD XXDXDXD XD!!!!!
AAAHAHAHA OH NEE NEE NEE
Medicijnen??? Hahah pillen!!!! Wooooeoeeehhhheeoooeeeee!!!!
DOKTER GEEF MIJ SPUTJE HAAHAHAHA HIHIHI
OHHHH IK HEB ATTENTIE DEFICITIE HYPERACTIEVE DESORDE
AAAHAHAHAAH
PEP PEP!!! DOTKER GEEF MIJ PEP!!!
JAAAAA HAAAA JOOOEEHHOEEE
OH OH HAHAHAHA GEKKE IKKE
OEPSIE HAHAHAHA!!!
Wat zei je? Oh ik hoor STEMMEN AAHAHAHA IK BEN EEN VLIEGTUIG XXDDDDDD TOPPPPP KEKKKK
BLU BLU BLU BLU BLU AHAHAHAHA
>>
File: 1598364480026.png (167 KB, 686x911)
167 KB
167 KB PNG
>>137651105
>>
>>137651105
Wat ging er door je om?
>>
Lekker 2 dobbermannekus uit het vriesvakske gehaald
>>
>avondklok

Deze neger heeft probleempjes met zijn bovenkametje
>>
>>137651105
hier neem het vaccin
>>
>>137651401
Linkse mensen zijn ziek in hun hoofd
>>
Ja ik speel mobas
>>
:3
>>
>>137650266
>>137650496
>Er zijn teveel kampioenen om goed te balanceren
En ze doen het nu gewoon voor het geld - hoe minder creativiteit, hoe meer kampioenen, skins, en geld. Seraphine is het belangrijkste voorbeeld van moderne LoL
>Veel mensen dachten dat het een troll pick was destijds
Om eerlijk te zijn is poppy een goede keuze, maar nu moet je weten wat je doet omdat er zo'n powerspike met nieuwe kampioenen. riv wijs-en-klik penta poppy

Welke gelederen zijn jullie? ik heb nog nooit dit seizoen gespeld maar ik ben van plan
>>
Dood jezelf mankinderen ik ben voor altijd weg
>>
>>137652513
tot morgen
>>
>>137652513
Tot morgen
>>
>>137652297
Ik WAS gold I maar heb al maanden niet meer gespeeld. & Ja poppy builde ik full ad carry. Destijds builden veel mensen haar deels tank. Maar ik ging echt pure adc build (triforce, infinity edge, ...). Het was echt hilarisch hoeveel damage dat deed. Ik heb echt veel pentas gehaald. Bijna niemand builde haar zo, dus het was grappig om te zien hoe mensen verschoten van het feit dat deze "troll pick" ineens zoveel damage deed

En die Ultimate was zo grappig. Gewoon effe op soraka gebruiken en dan de rest van hun team killen met 1k damage Q's
>>
>>137652596
Zeer interessant
>>
>>137652596
haha das pas echt hilarish is het ok als ik dit mag delen
>>
>>137652728
>>137652762
Een van jullie 2 is een dikke turk en Brussel en de andere is een pedofiel met een piemel van 10cm dus jullie mening interesseert me niet
>>
>>137652913
Lol spelers verdienen een kogel
>>
>>137652913
en hoe voelt het om te weten dat je je gedachten aan het delen bent met een dikke turk uit brussel en een pedofiel met een piemel van 10cm?
>>
wie speelt apex
>>
Ik ga een mekboek kopen, ik had me beloofd dat ik nooit Apple producten zou kopen buiten hun tellies maar tijden veranderen en ik wil hip zijn
>>
>>137653135
k
>>
>>137653259
Bedankt om mijn blog te lezen
>>
Soms vraag ik me af waarom men nog in Brussel zou leven
>>
>>137651194
Door je heen of in je om
>>
>>137653465
Pislucht doet de mens goed
>>
>>137653609
Ik haat het
En toch hou ik ervan
>>
gitaar die ik heb gekocht was niet het geld waard
>>
>>137653609
>Pislucht
Nee we hebben het niet over Amsterdam
>>137653465
Tja we moeten de buitenlanders ergens kwijt he
>>
File: kankergoogle.png (18 KB, 466x524)
18 KB
18 KB PNG
wat de kanker is dit dan
ineens kan ik geen 18+ video's kijken op jijbuis ondanks dat ik dit account al 10 jaar heb en willen ze mijn ID of creditcard

opkankeren kankerjoden
>>
File: Naamloos.png (20 KB, 714x267)
20 KB
20 KB PNG
hoi anon miss kunnen we een regeling treffen??
>>
>>137653836
Minderjarig alert
>>
>>137654049
ik ben 27
>>
Let's join the tower of babel!
>>137653829
>>137653829
>>137653829
>>
>>137654061
Dan ben je gewoon dom
>>
ik ga panam neuken
>>
>>137653867
Ik heb gewoon zo'n kosteloze prepaid kredietkaart koek
>>
>>137654049
>>137654255
Heb het ook gezien op /g/.
Is nieuw beleid van goochel, vraagt nu bij veel mensen om leeftijdsverificatie via kredietkaart of id.
>>
Oetz verbanning van Tromp is een goede zaak, nu dat miljoenen mensen uit sociale media zullen vertrekken maken we eindelijk kans op alternatieven in de toekomst, Europese alternatieven
>>
>>137654896
Houdt je bek BLOEMPOT.
>>
ik ben verliefd op pixels
>>
>>137654935
Ik ben tegen monopolies
>>
>>137655017
Je zal nooit een vrouw zijn bloempot
>>
>>137655040
Niet
>>
>>137655040
Niemand zal ooit van je houden.
>>
>mogelijke avondklok van 20:00 tot 04:00
>>
File: 1610577508073.jpg (318 KB, 757x760)
318 KB
318 KB JPG
>>137655294
>>137655394
Sneed
>>
>>137655520
Oef
>>
>>137655520
welkom bij de groep
>>
>>137655520
jesus wat spoken jullie daar uit
zelfs bij de walen ist 10 uur
>>
File: 1610577889348.png (1.35 MB, 1080x1762)
1.35 MB
1.35 MB PNG
Weer een foto van Eindhoven
>>
>>137655928
Tijd lijkt mij wel heel overdreven, maar de avondklok gaat er wel komen.
>>
>>137656020
EINDHOVEN DE GEKSTUHHHHHHH
>>
>>137656020
overdag ziet het er echt zielloos uit
>>
Waarom willen linkiewinkies opgesloten worden in hun huis
>>
File: images1.persgroep.net.jpg (85 KB, 694x463)
85 KB
85 KB JPG
>>137656115
kleine berg is een van de weinige plaatsen in Eindhoven die ZIEL heeft
>>
Wat te doen met een uitgave waarvan ik niet meer weet wat het is/was?
Toch maar gewoon boeken?
>>
>>137656745
>waarvan ik niet meer weet wat het is/was?
waar refereer je aan?
>>
Slaapritme compleet verneukt
>>
>ben toch maar even in kontmunt gestapt
>11% winst op een dag
>toch maar weer even uitgestapt om van de winst te genieten
Voelt goed man.
>>
>>137657180
Zakelijke uitgaven.

>>137657350
Oorspronkelijke investering uitcashen, met de winst verder gaan.
>>
Artsen zijn zo lief
>>
Doktertje spelen met Cindy
>>
>>137656745
Ik zou het weggooien maar ik ben een mierenneuker.
>>
Gooi de eerste steen
>>
>>137657465
is het betaald? anders weet ik het niet
>>
>>137657877
Ja ik heb de uitgave gedaan, maar nu weet ik niet of en hoeveel btw ik er van terug kan vragen.
>>
>>137657941
ik zou zelf gaan vragen om zeker te weten, gewoon een snel gesprekje denk ik
>>
>>137658368
Domme dikke kankervetklep wie moet ik gaan vragen als ik niet weet wie of wat ik betaald heb
>>
Waarom zou je als Nederlander Walen haten? Jullie kennen ze niet eens
>>
>>137658541
Dat lijkt me reden genoeg.
>>
>>137658478
Hoezo weet je niet? Heb je geen agenda?

>nee ik weet niet wat of wie
Ja dan kan de bon beter wegflikkeren
>>
>>137658590
Ze gaan wel naar Nederland voor drugs en toerisme, nooit van gehoord dat ze Hollanders haten
>>
kom domplein ny uk ga jullie vechten flikkerrs
>>
IK BEN BOOS
>>
>>137658478
Ik heb "btw ik er van terug kan vragen" gelezen als een nieuwe zin, sorry

Dan weet ik helemaal niet wat je kunt doen. Kan je er een bank naar vragen?
>>
>>137658762
En dan?
>>
ik zet het modderbadje alvast klaar
>>
guys, why are luxembourg and limbourg so superior in every way to rest of the low country
need an honest explanation
>>
loneliness
>>
>>137659398
>low country
what do you mean
>>
>>137659485
doe er wat aan
>>
Sinds wanneer toleren we hier willekeurige amerikanen en serviers die niets van de draadcultuur begrijpen. Wat is het volgende, vrouwen en transgenders hier tolereren?
>>
>>137659398
low tax heaven for pedo elites
>>
>>137659665
i dont mean state of luxembourg, but the traditional region populated by walloons and luxembourgish
>>137659561
i mean the area of nordwestblock
>>
Te veel Engels
>>
>>137659639
Amerikanen zouden geen amerikanen zijn mochten ze zich niet moeien in andermans zaken
>>
>>137659639
Hey, ik begrijp draadculture wel
>>
Wandelen met Jezus
>>
>>137659760
oh then i dont know
god bless
>>
ik ben bang
>>
hahahaha kijk hoe hard hij de schade aan het inperken is
https://twitter.com/WhiteHouse/status/1349492130578919425
>>
>>137655520
opstand wanneer
>>
tfw i'll never get high as a kite and do an amazing hakken dance in front of a crowd of people to some hardcore beats at thunderdome/defqon
feejls bajd majn
>>
>>137664152
You could just come next year
>>
kankerdraad
>>
File: 1604709801587.jpg (72 KB, 1080x1350)
72 KB
72 KB JPG
stoot
>>
>>137655520
goed, doen ze eindelijk iets
>>
>>137667241
zal jou eens doen
>>
>>137667865
*knoopt lustig je broek open*
laten we maar beginnen dan ;)
>>
>>137662349
Hij doet dit zodat hij de leger kan bellen wanneer een andere aanvaal gebeurt. Je kan ook zien wanneer hij uit een script lees, kanker grappig
>>137667971
.0.
>>
avondklok?
ik sta klaar met mijn avondglock
>>
kunnen we niet gewoon iedereen dood laten gaan die dood moet door corona?
>>
File: 1610532474050.jpg (420 KB, 756x756)
420 KB
420 KB JPG
Ja joepie alles wordt voorgezet tot 1 maart, dan zullen ze nog eens zien *in verder overleg* of ze er nog eens een zestal weken bovenop scheppen. Ja zo eventjes uit de losse mouw, zo gaat dat in de politiek he.
>>
>>137669287
we gaan er nog een jaartje bij doen
>>
>>137669374
bwa ja waarom ook niet hé frankrijk doet het, Nederland doet het.
>>
>>137669434
hopelijk had je geen plannen?
>>
Wat moet je zeggen als je vriendin aan je vraagt waarom je haar leuk vindt?
>>
>>137669523
omdat jij de enige bent die mij ziet zitten
>>
>>137669534
Dat is een goede. Bedankt tank anon
>>
>>137659398
but why do you think so
>>
Goedemorgen
I K
W I L
N I E T
W E R K E N
>>
Het zou wel interessant zijn om te weten wie stemde op een groen vlaming voor vervoer in Brussel, eerst het centrum exclusief voor voetgangers maken(lokale economie vernietigen) en nu de 30km/u verplicht overal, uit welke anus kwam ze uit zou ik graag weten kanker mongolitos hoorndragers zouden niet eens mogen stemmen
>>
>>137671322
het verkeersreglement is een suggestie
>>
>>137649497
Hoeveel geld denken jullie dat de gemiddelde student van 21 jaar heeft die op kamers zit? Exclusief het studiegeld van papa en mama en dat leninggebeuren van de overheid.
>>
>>137671452
geen idee, 10k met veel geluk, maar waarschijnlijk gewoon 0 - 2k
>>
>>137671421
Ze kan lekker terug naar haar Vlaamse hol
>>
>>137671506
sorry Brussel is een links bastion, leer ermee leven
>>
>>137671547
>>
JUIST
>>
NEUK
>>
MIJN
>>
SCHIJT
>>
OMHOOG
>>
HET SNEEUWT
>>
>>137671786
hier regent het, gelukkig moet ik de komende week niet buiten komen
>>
>>137671814
DNUG
>>
IK WIL ALLEEN MAAR HOEREN NEUKEN NOOIT MEER WERKEN
>>
>>137650757
>het feitelijk dezelfde partij van inhoudsloze baantjesjagers zijn
Dat zijn de meeste partijen in dit land
>>
>>137671322
>eerst het centrum exclusief voor voetgangers maken(lokale economie vernietigen)
Hoe groot een mongool moet je zijn om dit te denken.
>Brussel
Oh laat maar, het is al duidelijk
>>
>>137671786
GEEF GODVERDOMME HIER DIE SNEEUW
>>
File: 203400.jpg (23 KB, 650x325)
23 KB
23 KB JPG
Geef huisvesting!
Ik wordt gepest omdat ik bijna 30 ben en nog bij pap en mam woon, maar ik kan geen huis vinden!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!
>>
kaka doen is best wel plezant
>>
>>137673290
>dvw geen privéwc
>>
Het sneeuw hier in Vlaanderen :D
>>
>>137673595
ni hier ze
>>
>>137673616
West Vlaanderen regio Brugge
>>
>>137673627
ah niet in aaantwaarp
>>
>>137673595
Ik ben jaloers.
Eerst Spanje, nu België.
Ik hoop dat wij ook nog een beetje sneeuw krijgen, dat zou de eenzaamheid wat dragelijker maken.
>>
>YO DEFIENDO MI TIERRA
>POR Q'ES MIA
>POR Q'ES MIA
>>
>>137673658
het enige wat jouw eenzaamheid wat dragelijker zou maken is een lieve tienervd

maar dat heb je niet

want jouw kaaklijn is niet scherp genoeg
>>
Goedemorgen ik haat vrouwen
>>
>>137673680
Oetz ik ben zo wanhopig geraakt in dit cojonadrama dat ik zelfs genoegen zou nemen met een twintigervd.
DOE GODVERDOMME DE GYMNASTIEK OPEN!!!!
>>
PVV of FVD?
>>
>>137673756
De gymnastiekzaal verandert jouw gezichtsconstructie niet.
>>
>>137673777
Nee maar ik wordt er wel sterker en ik ontmoet er meer mensen dan wanneer ik heel de dag thuis ben.
En daarmee vergroot ik m'n kansen op een vd.
>>
>>137673790
De gymnastiekzaal stinkt naar zweet, ik prefereer om gewoon thuis aan krachttraining te doen.
>>
File: images (7).jpg (7 KB, 222x227)
7 KB
7 KB JPG
Haartjes worden lang doe gewoon die neukende kapper open, ik heb een tinderdate binnenkort
>>
>>137673832
Ik heb helaas geen ruimte voor een thuisgym.
>>
>>137673757
PFVVD
>>
>>137673757
PvdD
>>
>>137674016
Ga je lekker wat geld verspillen op een 5/10?
>>
>ik dacht dat je een mooie vrouw was
passeren is niet zo moeilijk
>>
>>137674016
Wat voor deet?
Picnic in de sneeuw?
Best romantisch om oetz te zijn.
>>
>>137674142
Ik spend geen money op een kech
>>137674204
Ik dacht eerder gewoon haar effe oppikken met de auto en dan neem ik wel een fles wijn mee ofzo. En daarna wat gekke dingen proberen in de auto
>>
>>137674268
>ik spend geen money op een kech
>neem ik wel een fles wijn mee ofzo

hahaha mooi geprobeerd
>>
zojuist een harde scheet gelaten
>>
Ey Goedemorgen allemaal hoop dat jullie een leuke dag hebben
>>
>>137674419
Ik ook.
>>
>>137649497
>walen buiten
Le wallon du caca.
>>
Ik durf te wedden dat er een schattig meisje in de draad paalt
>>
>>137674820
Voor hoeveel?
>>
>>137673757
PvdAftreden.
>>
>>137674928
Hij gaat vollepot doen.
>>
>>137675105
Wat?
>>
Vandaag wordt het een mooie dag
>>
>>137675287
Waar blijft die sneeuw dan?
>>
File: Zita.jpg (95 KB, 725x508)
95 KB
95 KB JPG
De kont van Zita op mijn gezicht
>>
>>137675568
Dat zal wel stinken.
>>
>>137675650
^
>>
>>137675568
pedobelg
>>
File: ezgif.com-gif-maker.gif (2.17 MB, 1200x496)
2.17 MB
2.17 MB GIF
https://banned.video/watch?id=5fff7e23df45e13f8f01208e
Alex Jones is echt hilarisch
>>
>>137675826
https://www.youtube.com/watch?v=xmkzgoXQEKQ&ab_channel=Chris.I
>>
>>137675390
Op mijn hoofd
>>
>>137675960
Hier met die hoofd dan! Iedereen heeft maar sneeuw en ik moet het doen met grijze wolken.
>>
>>137649590
>>137650351
>>137650497
ASSCHER IS WEG!
https://youtu.be/LDU_Txk06tM
>>
>>137675826
Wat een held
>>
wat doe je als dat ene meisje wilt dat je haar neukt, maar alleen in haar kontje?
>>
>>137673757
LZPF
>>
>>137676046
>grijze wolken
hahaha ik heb zon hier
>>
>>137676046
Ik ben gierig hihi
>>
>>137676211
Wassen na gebruik.
>>
>>137676211
niks, ik ben niet geïnteresseerd in seks tenzij ik een relatie heb.
verder is er niets mis met anaal tenzij je seks alleen ziet als iets om kinderen te maken.
>>
>>137676211
doe het dan gewoon? homo
>>
>>137676211
Per ongeluk het verkeerde gat in gaan.
>>
Wie wint tussen Dustin Poirier en Mcgregor?
moet inzetten

poirier 3.30
mcrgregor 1.35
>>
>>137676354
nerd
>>
File: gondola goes to hell.png (393 KB, 1462x1388)
393 KB
393 KB PNG
>>137676169
Hij gaat ons beschermen van de Globalisten en de Q-taartjes gaan ons niet meer verwarren!
>Plaatje gerelateerd wat er gebeurd als je geen superman vitaliteit neemt iedere dag
>>
>>137676211
Is ze moslim of is het eigenlijk een 'hij'?
Toch even controleren op piemel.
>>
>>137676417
Die ene
>>
File: 1602012333924.jpg (32 KB, 512x401)
32 KB
32 KB JPG
>>137676424
ja
>>
Ja in serbian means me
>>
>>137676679
leuk voor je, nou opkankeren kankerlarper
>>
IK BEN BELG
>>
>>137676974
ja en ik ben een KOEMEEN
>>
>ik ben een kikker
>>
File: 1610324102159.jpg (92 KB, 667x1000)
92 KB
92 KB JPG
>>137676995
man ik wil echt zo hard koomen
>>
>>137677063
teveel kont
>>
>>137677063
are they virgin?
>>
>>137677100
neem dit terug
>>
>>137677100
Ben je een ier?
>>
>>137677063
ik heb vragen en twijfels over hun leeftijd
>>
>>137677100
Voor jouw 10cm misschien
>>
>>137677212
Alles op het internet is legaal. Anders zou het toch niet op het internet staan gekkie
>>
>>137677449
>>137677212
>>137677063
https://www.youtube.com/watch?v=e92dsilO2cU&feature=youtu.be&ab_channel=FallDown
>>
>>137677212
Minderjarig omdat het een pedo website is
>>
>>137677212
moraalridder aub
>>
>>137677669
Dood jezelf aub
>>
File: 1600990902046.jpg (100 KB, 1242x1241)
100 KB
100 KB JPG
>>137677063
>ik zal nooit een vd als die linkse hebben
>>
>>137677669
heb gewoon geen zin om ge-IKOOK'd te worden oetz
>>
>>137677723
sja, kan altijd gewoon huren om te neuken, als je dat dagelijks doet is het net alsof het je vd is
>>
>>137677212
nerd
>>
>Ongeveer een derde van iedereen die in België woont, is van buitenlandse herkomst of heeft de buitenlandse nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het statistische agentschap van de federale overheid, die voor het eerst de herkomst van de Belgische bevolking in kaart bracht. De voorbije tien jaar steeg dat cijfer aanzienlijk, en het is de verwachting dat het blijft stijgen.
>>
>>137677813
we moeten belgië KOLONISEREN als opwarming
>>
>€365.000,- voor een huis
ik zal nooit een huis bezitten
>>
>>137677813
2,2M uit de EU, 50% uit Marokko
De rest van buitenlanders komt uit Europa, namelijk Nederland in meerderheid
>>
>hij eet geen kaas met hagelslag
OH NEE NEE NEE
>>
waar kan ik de geilste, heetste, mooiste, neukbaarste vlaamse meisjes vinden?
>>
>>137677865
*buiten de EU
>>
>>137677865
helft van die nederlands zijn zelf nederlandse buitenlanders die naar hier komen oetz
>>
>>137677905
Baarle Nassau
>>
>>137677925
Bewijs? Ze gaan nooit diep in de statistiek als het allochtoonse nederlanders zijn of niet, er zijn meer voordelen in Nederland dan hier voor ze in het algemeen
>>
>>137677905
leuven
>>
>>137677865
how is belgium even a country?
why is it not just divided between netherlands and france?
what is a "belgian"?
>>
File: soymax.png (214 KB, 323x570)
214 KB
214 KB PNG
>how is belgium even a country?
>why is it not just divided between netherlands and france?
>what is a "belgian"?
>>
>>137678047
Because the greater nations of Europe were in need for a free battlefield
>>
>>137677813
Ja dat ben ik, maar ik woon zelfs niet in Belgie.
>>
Kan je coke in een joint doen met wiet en roken?
>>
File: 1604408903204.png (241 KB, 875x448)
241 KB
241 KB PNG
>>
waarom de hele tijd op die halve gare incel servier reageren
>>
>>137678147
Nee maar je kan een vuist in je gezicht plaatsen junkie
>>
>>137677994
ik woon in limburg en ik ken een hoop nederlanders en de helft ervan zijn iranen, marokkanen etc die het hier gewoon chiller vinden en goedkoper is in het algemeen en ze kunnen ook makkelijker omgaan met het grote allochtone bevolking dat hier al is

het gaat natuurlijk niet 50 procent zijn maar er zijn een goed aantal
>>
>>137678147
Ja dat is mogelijk om te doen
>>
>>137678210
Tja waarschijnlijk een deel ervan, maar ik bedoel de meesten blijven euros die naar een andere euro land verhuizen
>>
>>137678277
tja "euros" al die italianen zijn onironisch bruiner dan turken
>>
>>137677999
de lelijkste stinktrutten
>>
>>137678308
Wat is daar mis mee? Ten minst krijgen ze geen huidkanker die we later moeten betalen in belastingen
>>
>>137678216
Heb je dat wel eens gedaan?
>>
>>137678376
het is tijd
>>
>>137678439
Lmke
>>
https://nos.nl/artikel/2364258-eu-geeft-groen-licht-voor-meelwormcurry-en-pasta.html
>je zult de insecten eten en je vindt het lekker
>>
>>137677100
ok homo
>>
>>137678491
mischien is veganisme toch niet zo slecht
>>
>>137678491
over een paar maanden staat voortaan op het etiket: "kan sporen van meelworm en kevers bevatten"
>>
File: 927.jpg (12 KB, 241x230)
12 KB
12 KB JPG
>>137678491
Nee tis goed, ik ben blij met mijn kaas boterham
>>
https://www.reddit.com/r/aznidentity/comments/fx0pao/nsfw_sexpat_uploads_videos_of_himself_with_local/

hahahahaha die reacties
>>
>>137678423
Nee, ik heb dat nooit gedaan
>>
>>137678590
>doe hoeren met klootzakken
>wees verrast
Kies één
>>
>>137678491
meen je toch niet.. gadver
>>
when was the last time you had a gf? do you miss that feel?
>>
>>137678823
opkankeren kankerlarper
>>
>>137678823
I had a temporary shtick with some dickhead, we kissed once or twice and then it was over
>>
>>137676211
Ik wens jou en bloempot alle geluk
>>
morgen wil ik naar belgie toe (middagje), doen ze moeilijk of niet?
>>
>>137678890
i never heard someone call a woman a dickhead
why was she like that
>>
>>137678988
kanker op
>>
Misschien is Serb wel echt en was die paal gewoon een nederlander met een VPN
>>
>>137678988
Whatever
>>
>>137679047
i was just curious
>>
>>137679038
Het is een vpn of iets dergelijk, wat boeit het nou ook
>>
>>137678823
>when was the last time you had a gf?
summer of 2014
>do you miss that feel?
not realy, she was kinda ashamed to like me
>>
neger die serb en vertel mij ff of ik naar belgie kan.
>>
>>137679047
Waarom blijf je die vpn homo voeden?
>>
>>137679182
We gaan hier ophouden denk ik
>>
>>137679182
Dat is wat C*ndy doet, Turkije/Edrogeit verheerlijken en reageren op de meest domme palen.
>>
>>137679038
die paal was Anka toen ze "op vakantie" was
>>
>>137679165
het wordt STRENG AFGERADEN.
Dus ja je kan gaan
>>
>>137679208
>Turkije/Edrogeit verheerlijken en reageren op de meest domme palen.
Doe ik niet in beide gevallen
>>
>>137679142
>she was kinda ashamed to like me
lol what the fuck
are girls really that cold
>>
>>137673954
>>
File: kleermakert.png (1.52 MB, 745x837)
1.52 MB
1.52 MB PNG
kleermaker snel
>>
>>137679224
ik blijf maar een paar uur in belgie. ik vroeg me af of ze echt gaan controleren. ik ga voor plezier maar ze houden je niet tegen ofzo?
>>
>>137679289
wat is piek kleermaker snel tijdperk?
>>
>>137679318
Er is controol aan de grens normaal gezien
>>
>>137679237
Houd aub je domme mond
>>
>>137679318
>>137679344
Ik fiets altijd naar Duitsland. 0 controle
>>
>>137679373
je fiets wordt niet afgepakt?
>>
>>
>>137679373
Minder verkeer tussen DE-NL dan BE-NL
>>
>>137679412
Is dit echt? Kek
>>
>>137679344
>>137679373
ik ga met de auto. ik zag dat je geen test hoeft als je minder dan 48 uur blijft. maar je mag ook alleen als het noodzakelijk is zeggen ze. hartstikke kut allemaal.
>>
Tentamen en assessment net gepompt we gaan
>>
>>137679259
I look/looked like a twink/femboy
We were both 14, so puberty and insecurity
I am autistic
>are girls really that cold
depends, if they feel the need to be succesfull they are that cold (just like men).
>>
>>137679412
Ik ben een Hollander maar eigenlijk had mijn gemeente bij Utrecht moeten horen.
>>
>je zult nooit meer de kans krijgen om dat ene lieve meisje van de middelbare school aan te spreken
soms vraag ik me af waarom ik er niet gewoon een einde aan maak
>>
>>137679498
Succes
>>
als ik de telegraaf mag geloven is er niks aan de hand.
https://www.youtube.com/watch?v=4nmPejgYTz8
>>
>>137679565
Bedankt maat. Heb me tentamen en assesment net gedaan. Assesment was een 8.6 en het tentamen ging ez.
>>
>>137679412
gebaseerd
>>
File: rape.gif (1.3 MB, 320x170)
1.3 MB
1.3 MB GIF
>>137679552
>>
>>137679552
Daarom loer ik altijd bij middelbare scholen op zoek naar een nieuwe prooi
>>
>>137679623
haatneukseks is lekker, ik ga niet liegen
>>
NIEUWE
>>137680186
>>137680186
>>137680186


NIEUWE NIEUWE

>>137680186
>>137680186


NIEUWE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>137679623
geil ik wil ook gedomed worden door een meisjeDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.