[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1585720764097.jpg (103 KB, 850x1280)
103 KB
103 KB JPG
>>
File: 1605119340706.jpg (971 KB, 2465x3454)
971 KB
971 KB JPG
>>134501689
Tenho ódio de suecos.
>>
>>134501699
>>
File: 1598509465870.webm (1.78 MB, 1280x720)
1.78 MB
1.78 MB WEBM
>>
>>134501689
mm mjölkisar smakligt
>>
>>134501699
vad är det
>>
File: 1603445400577.jpg (64 KB, 719x688)
64 KB
64 KB JPG
>>134501781
https://youtu.be/VHRkkeecg7c
>>
>>134501732
Moggad
>>
5:00 och bara lite små trött
Min dygnsrytm kommer vara fuckad ett tag
>>
>>134501911

????
>>
>>134501911
>hjälp staten är efter mig!!

är det det du menar?
>>
>>134501911

snabb rundown?
>>
File: poseringsgeek.png (724 KB, 685x660)
724 KB
724 KB PNG
>>
File: 1605993417731.jpg (106 KB, 828x655)
106 KB
106 KB JPG
>>134502100
du kommer äga ingenting och vara GLAD!
>>
>>134501689
Hon gjorde bikini videos och skit när hon var typ 14. Heja Japan.
>>
File: soja och scanpan.jpg (83 KB, 1280x720)
83 KB
83 KB JPG
>>
File: zaCe5I6.jpg (50 KB, 370x359)
50 KB
50 KB JPG
>>134501724
måste vänta flera dagar på nästa avsnitt av mandalorian och tycker det är jobbigt. och så är jag ju neet och incel förstås
>>
>>134501711

Eehehe roompaaa
>>
>>134502218

Äga vad? Allt jag har är säng och skrivbord
>>
Nä, nu blir det en sup och sen sova. Go natt
>>
File: aXgPGd6_460s.jpg (34 KB, 460x504)
34 KB
34 KB JPG
>>
File: kaos.jpg (110 KB, 677x524)
110 KB
110 KB JPG
Ganska rasistiskt favä.
>>
Kom nyss hem från härligt partjande och supande, varför har inte ni några vänner grabbar?
>>
File: 98vdPIU0.jpg (59 KB, 645x773)
59 KB
59 KB JPG
>>134502667
gillar inte andra människor. och så träffar jag inga heller
>>
>>134502667

Så du fick inte knulla
>>
File: 1605235487095.webm (1.55 MB, 640x360)
1.55 MB
1.55 MB WEBM
>n-nej det var inte meningen att skämta om zar- *UGGH*
>s-snälla jag ä-älskar faktiskt kvinnor, n-ni är precis lika bra s -*KRACK*
>o-okej n-ni är bättre än oss män, vi är ren smuts, ni är dro- *SMACK*
>>
File: 1472350450967.jpg (49 KB, 625x836)
49 KB
49 KB JPG
Vad heter den där leken där man står 3 i en cirkel med en fot fram, och sedan efter en ramsa (På min skola tycker jag mig minnas vi sa "sigge-sigge-sack!") så väljer varje spelare samtidigt om man drar tillbaka sin fot eller har den kvar. Den som inte gjorde som de andra anses vara förloraren. Om alla gjorde lika börjar man om.
>>
>>134503338
sigg-sagg-sugg
>>
Tror jag såg ett par blixtar utanför mitt fönster nyss (Göteborg). Känns lite sent för åskväder såhär års
>>
>>134502593
https://youtu.be/x6pb7StjGrs
>>
>>134503428
Tag bror. Konstigt att Wikipedia inte har en artikel om det, ville läsa lite om dess historia.
>>
>>134503338
lekte en lek med din pappa där jag sög hans kuk

ägd.
>>
Swedes are poor uncultured niggers with white skin
>>
File: 1603615220488.jpg (39 KB, 472x472)
39 KB
39 KB JPG
VAAAAKNAAAAAAA!!!!!
>>
>>134502888
haha fooking rekt m8
>>
File: 0480103647046.jpg (171 KB, 792x762)
171 KB
171 KB JPG
>>134504272
är fortfarande vaken
>>
>>134504400
Vill inte sova för vill inte vakna. Nä, lägger mig om 10 minuter.
>>
>>134504272
Inte lagt mig än
>>
>duschar
>runkar
>svettig igen
>tar på mig svettiga kläder
>fortsätter dagen som inget hänt
>>
File: 1606011898369.jpg (321 KB, 1899x1845)
321 KB
321 KB JPG
är du fortfarande här polska tjejen?
>>
>>134505408
fanns aldrig nån polsk tjej här
>>
File: 1662087292551.jpg (180 KB, 632x558)
180 KB
180 KB JPG
Klingoner vet hur det ligger till.
>>
File: EmqUiURXEAAAwNV.jpg (167 KB, 1042x947)
167 KB
167 KB JPG
>>134504272
Är det redan dags för frukost?
>>
Sup dingdongs
is E-Type still relevant in modern day Sweden?
>>
File: 1605728046242.jpg (94 KB, 800x670)
94 KB
94 KB JPG
>>134505538
hundar är orenliga sexleksaker för vita kvinnor, åt helvete med dem
>>
>>134505704
aa
>>
File: sdX9RBk.jpg (252 KB, 2048x1785)
252 KB
252 KB JPG
>>134505538
bättre kvalle
>>
>King Demaratus, being pestered by someone with a question concerning who the most exemplary Spartan was, answered "He that is least like you."
>>
File: 1605946957.jpg (11 KB, 480x270)
11 KB
11 KB JPG
Vem kan ta den här idioten seriöst igentligen? Man bara VET att det är hans fru som skriver den här toffelns tal.
>>
File: f455trtr445.png (135 KB, 500x381)
135 KB
135 KB PNG
>sverige har inga nationalhjä-
>>
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
mitt liv är över
>>
>>134505977
Han är baserad som motstått lockdowns.
>>
File: 149119176277.jpg (91 KB, 765x432)
91 KB
91 KB JPG
Du där! Ja du! Säg vad du ska göra idag!
>>
>>134506133
sova bajsa äta runka sova
>>
>>134506133
Plugga inför dugga
Ta en lång oskuldspromenad medan det fortfarande är ljust ute
>>
>>134506099
Tycker mest han är äklig, ful och framförallt helt jävla dum.
>>
>>134506133
dds bögpeddo
>>
>>134506133
Ångra alla val jag någonsin gjort
>>
File: 1606016344439.jpg (50 KB, 500x651)
50 KB
50 KB JPG
>>
God morgon! Ni som är insatta (läs: besatta) hur går det för Trumps stämningar?
>>
>>134506593
Han saknar bevis
>>
>>134503338
Vi kallade det för Brandkåren rycker ut
>>
File: The_95db83_5344373.png (103 KB, 680x990)
103 KB
103 KB PNG
>>
>>134506593
Inte bra
>>
File: 1585425959348.png (315 KB, 640x715)
315 KB
315 KB PNG
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
Tegnell BÅH
>>
>>134506839
Judeglobalisterna kan inte rå på Kingen. I Sverige är det Tegnells ord som gäller. De är absolut sjudande
>>
Gmorron.
Har inte kännet självmordstankar så här överväldigande förr.
Känns i hela kroppen.
Om idag inte är dagen så vet jag inte hur mycket värre det ska behöva bli.
>>
File: 1577160999803.png (134 KB, 640x305)
134 KB
134 KB PNG
>>134506889
>Emanuel Karlsten frågar Anders Tegnell om inte siffrorna framstår som ”extremt osmickrande” för den svenska strategin, och han svarar:
>– Nej, för man inte har inte tagit med kontexten bakom. De olika kurvorna är extremt kontextberoende och det är väldigt svårt att göra de här olika slutsatserna.
tegnell står på sig i alla fall
>>
File: 1592259557271.jpg (166 KB, 590x1792)
166 KB
166 KB JPG
Visste ni att Anders och FHM bara kopierade runt 100år gamla råd och använde dem igen?
>>
File: 1592012262801.png (287 KB, 522x531)
287 KB
287 KB PNG
>>134506905
>Om idag inte är dagen så vet jag inte hur mycket värre det ska behöva bli.
det blir nog bra ska du se anon
det säger min mor till mig i alla fall
>>
>>134504272
varit vaken sedan 22 igår
>>
>>134506133
handla mat, träna, meditera, bajsa
>>
>>134507081
ja för sunt förnuft ändras snabbt med tiden
>>
>>134507150
varit vaken sen 18, riktiga negertimmar nu
>>
>>134506839
Älskar när sverige får skit internationellt.
>>
>>134507203
>>134507150
Helt galet när man tänker att man själv levde såhär i 10 år. Givet att ni är kaosneets med knulat dygn.
>>
>>134507269
Varför det? Tänk på Sverigebilden
>>
File: 1594508246088.png (198 KB, 550x535)
198 KB
198 KB PNG
>>134507196
>pratar om sunt förnuft i ett land var det är acceptabelt att skära bort penisen på en liten pojke för att han har vanföreställningar om sitt kön
men du
>>
>>134506839
Att folk fortfarande avgudar tegnell pekar ju på hur jävla efterbliven svensken är. Skiter i hur många åldringar som dör, men bryr man sig om det kan man inte tycka att han gjort ett bra jobb.
>>
>>134507311
>acceptabelt att skära bort penisen på en liten pojke för att han har vanföreställningar om sitt kön
Källa för att detta har skett i Sverige?
>>
>>134507284
pluggar så är inte neet
>>
File: wow cosplay.jpg (371 KB, 683x1024)
371 KB
371 KB JPG
>dkn ingen koslek fv
>>
>>134507311
du är rätt besatt av transor du
>>
>>134507312
Fattar inte varför tråden simpar så mycket för gubbfan. Han har ju inte sagt ett skit som låter bra och han motsäger ofta sig själv hela tiden.
>>
File: 1579705315414.jpg (89 KB, 923x692)
89 KB
89 KB JPG
>>134507312
har Tegnell haft rätt om något?
https://tegnellcitat.se/
>>
>>134505569
>dkn ingen koslek fv
>>
>>134507324
Finns ingen för det har aldrig skett
>>
File: 1605294234900.gif (187 KB, 600x684)
187 KB
187 KB GIF
>>134507434
>>
>>134502339
Vad tycker du om serien? Jag själv tycker den är skoj.
>>
>>134507498
Snabbare!
>>
Finns inget dåligt med ett virus som heemar sprängare.
>>
>>134507637
jo
att det inte är fler som har dött
>>
File: 1592063197315.jpg (266 KB, 800x600)
266 KB
266 KB JPG
>Kina planerar att skicka en obemannad rymdfarkost till månen den kommande veckan. Målet är att hämta prover från ett tidigare outforskat område. Det är det första försöket att ta hem prover från månen sedan 1970-talet.
>Rymdsonden Chang-5, uppkallad efter den kinesiska mångudinnan, kommer att leta efter material som kan hjälpa forskare att förstå hur månen uppstått.
>Sondens uppgift är att samla två kilo prover från Stormarnas ocean, en stor lavaslätt på månens östa sida. Området har inte blivit undersökt tidigare.
>Det amerikanska rymdprogrammet Apollo samlade mellan åren 1969 och 1972 in 382 kilo sten och jord, men från ett område som motsvarar mindre än hälften av månens yta. Sovjetunionen genomförde tre lyckade insamlingar av prover under 1970-talet i sitt Luna-program, bland annat från Farornas hav.
>Fjärranalyser tyder dock på att det finns en mycket större variation av stenar, mineraler och tidsperioder än vad som finns i Apollo- och Luna-samlingarna.
>>
Corona hade aldrig varit en grej ifall världens sjukvård inte varit sönderknullad av nedskärningar. Kineserna fixade skiten på några månader, i Sverige låter man dig dö eftersom vården hade kostat pengar.
>>
åsikter? jag känner mig kränkt
https://edition.cnn.com/2020/11/21/entertainment/sia-music-movie-autism-backlash-trnd/index.html
>>
>>134507701
>>134507779
>muuhhh kina kina kina
fyfan ni är patetiska LOPL
>>
File: 1606032782874.png (469 KB, 4580x4556)
469 KB
469 KB PNG
>>
>>134507899
Varför svarar du på CCP-betet?
>>
25 år och neet, självheemet stundar
>>
jag kunde ha blivit tjäd, istället valde jag att bli en neetincel utan pengar.
jag hatar mig själv och valen jag gjort
>>
>>134508392
Du är inte ensam
>>
>>134508392
Så kul är det inte att tjäna pengar. Känns som det enda jag gör är att jobba, röker cigaretter som kåp, hälsan och utseendet går långsamt åt helvete.
>>
>>134506133
Deppa på soffan
>>
>>134508392
Om du hade tjädpotential kan du fortfarande bli det, annars känns det som ett kåp.
>>
File: 1599514599945.webm (2.41 MB, 720x1280)
2.41 MB
2.41 MB WEBM
>>134501689
>dkn ingen finsk fv
>>
File: Booba.gif (62 KB, 570x537)
62 KB
62 KB GIF
>>134508624
>>
>>134507081
Coolt att dom fattade så mycket redan då ändå
>>
>>134508624
Gillar hennes tuttar
>>
File: 1586825328160.png (288 KB, 630x671)
288 KB
288 KB PNG
>>
>>134508369
Varför skulle man vilja jobba? Gör något annat än bara häng på kanalen. Gymma, gå på stan och ta en kaffe eller lär dig något på internet. Och om du så gärna vill få jobb så måste det väl finnas någon praktik eller yh som kan leda till jobb?
>>
>>>/pol/292351633
Finns det ngt som får rostisar att sjuda mer än d1a?
>>
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/arriva-varslar-lokforare-coronatrafiken-minskar-behovet

NEEEEEJ MÅSTE JOBBA EXAKT 40 TIMMAR. Varför blir facken helt sjudande över deltid?
>>
>>134508876
>t. trälberg
>>
File: NEET.jpg (120 KB, 750x885)
120 KB
120 KB JPG
>>134508369
>>134508392
Jag trodde NEET-livet var underbart? Kanske inte är så kul att sitta och mögla i pojkrummet utan några som helst framtidsplaner eller möjligheter för förbättring. Vem hade anat?
>>
File: 1596446762091.jpg (114 KB, 627x603)
114 KB
114 KB JPG
>>134508813
>>
>>134508958
B1re än att ruttna bort under Trälberg tills man är 70
>>
>>134508813
Är d1a en riktig artikel?
>>
>>134508998
ja
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3Jgxj9/senaste-nytt-om-coronaviruset
https://archive.vn/lhkWK
>>
>>134508989
>fast inkomst
>fru
>barn
>villa
>semestrar över hela världen
>känner syfte med livet
>bil
haha aa, mycket bättre att vara NEET
>>
>>134508989
tror inte jag kommer jobba tills jag är 70
>>
>>134509023
Kek, skulle inte förvåna mig om stödet hos S ändå ökade
>>
>Jobb = automatiskt fru och barn

hehe mm
>>
>>134509037
De flesta Trälslavarna har inte ens hälften av det där.
>>
>>134508958
Det är inte neetlivet som duger, det är att vara genetiskt bottenskrap
>>
>>134509100
Oironiskt ja
>>
>>134509113
Jo, speciellt efter något årtionde av arbetserfarenhet kan du enkelt få allt det där
>>
>>134509037
>fast inkomst
får jag med bidrag/sjukersättning
>fru
>barn
vill jag inte ha ändå
>villa
trivs bra i min självmordslåda
>semestrar över hela världen
normalbögs syssla
vad fan ska jag ut och resa för?
>känner syfte med livet
nej
>bil
vad ska jag med det till?
vill inte åka någonstans ändå
>>
>>134509158
märks att du aldrig har jobbat mer än ett år i taget
>>
File: mjölk.jpg (54 KB, 640x674)
54 KB
54 KB JPG
>>134509113
Det enda där som är 'svårt' att skaffa är fru och barn. Och det är mest för att man är en koomer med onormala förväntningar trots att man själv ser ut som ett träsktroll.
>>
>>134508980
>https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/arriva-varslar-lokforare-coronatrafiken-minskar-behovet
Vart är alla artiklar om att Löfven har mördat xxxx tusen svenskar, som de skriver om Trumpeten?
>>
>>134509158
En incel är en incel oavsett.
>>
>>134509037
>fast inkomst
Tvungen att suga trälbergs kuk och göra samma tråkiga skitjobb varje dag fram tills pensionen eller du får sparken
>fru
En sur rostbiff som tjatar och gnäller
>barn
Otacksamma skitungar som blir incels eller svho
>villa
Skithus som slukar pengar och konstant måste renoveras efter grannen skaffat en större altan
>semestrar över hela världen
Vara fast med en familj du hatar i "exotiska" skithålor
>känner syfte med livet
Fundera dagligen över självmord för att visa frugan att du visst har ballar
>bil
Knegtransporten alternativt familjelådan där du pinas
>>
>>134509159
Ja, är man en bitter och värdelös, äcklig liten skit som dig så passar ju NEET-livet och misären väldigt bra. Tur att man inte är en bråkdel lika trasig och patetisk som dig.
>>
>>134509231
Brukade mamma och pappa släcka cigaretter i ditt ansikte eller hur blev du så trasig och patetisk?
>>
>>134509159
Så du har inga ambitioner att göra något överhuvudtaget
>>
File: 1600385214177.gif (1.78 MB, 333x194)
1.78 MB
1.78 MB GIF
>>134509240
sjud mer anon
du kommer nog vara glad när du 800kronor mer i månaden i pension trots att du har arbetat hela ditt liv och jag inte har gjort ett skit

>>134509279
>ambitioner
jag gör vad jag vill och känner för
normalbögs grejer är inget jag är intresserad i
>>
>Ut med invandrarna
>Stäng ner eller kraftigt minska myndigheter som af, soc och fk
>Existensminimum sätts in automatiskt på ditt konto om du är arbetslös
>>
>>134509278
Sjudande.
>>
>>134509310
>han tror att vår generation kommer få någon allmänpension
>>
Jag väljer att knega och tjänar bra men det är inte särskilt glamoröst. Det är otacksamt, enformigt, höga skatter och i slutändan är man ensam oavsett.
>>
>>134509352
Jag gissar på existensminimum för alla oavsett hur mycket man har jobbat. Säg 10k per månad i dagens pengar.
>>
File: 1604172157745.jpg (140 KB, 749x1356)
140 KB
140 KB JPG
inte ens i min drömma får jag vara lycklig
>>
När man väl är inne i kneget bryr man sig inte så mycket om djupa existensiella frågor så som att knega eller icke knega. Det är min lösning
>>
File: Leva på avkastning.png (45 KB, 711x566)
45 KB
45 KB PNG
>>134509310
>du kommer nog vara glad när du 800kronor mer i månaden i pension trots att du har arbetat hela ditt liv och jag inte har gjort ett skit
Har en bostad som växer i värde, tjänstepension och ett privat sparande på över 10k/månaden. Tror jag kommer ha det bra, oroa dig inte för det.
>>
File: 1575512482323.jpg (34 KB, 640x320)
34 KB
34 KB JPG
>löniskåp under ännu en söndagsmorgon
Utsökt
>>
File: 1604414872037.png (490 KB, 505x489)
490 KB
490 KB PNG
>>134509352
>t. Anon som har sagt att samhället kommer gå under varje år sedan 1989
>>
>>134509385
>han tror att staten kommer ha råd med det
>>
>>134509426
>han har oironiskt inte googlat om bokstavligen alla västländska länders pensionssystem och tror att det magiskt kommer fortsätta som det gör nu
Ånejnejnejnej
>>
jobbade lite i går och känade ca 4000 cr på 5 timmar
>>
>>134509476
>googlat om bokstavligen alla västländska länders pensionssystem
hög IQ där anon
du kan till och med googla
>>
snart är det jul
hur känns det grabbar?
nu har vi ju faktiskt en legitim ursäkt att fira ensam
>>
>>134509537
jobbiggt
måste hitta på jul klapp till flickvän och ehhesns föräldar
>>
>>134509515
Gör din egna forskning man1, det är allmänt känt att pensionssystemen inte är hållbara
>>
File: 1600028027563.png (401 KB, 447x438)
401 KB
401 KB PNG
>går på toan och bajsar
>torkar mig i röven med papper som jag köpt för bidragspengar
>jag torkar mig bokstavligen i röven med pengar som knegare har slavat ihop
>>
>>134509339
AF och FK behöver slås ihop. Behöver du den ena behöver du nästan alltid den andra också. Och du kan ge dig fan på att du själv behöver uppdatera den andra om den första gör något.
AF, FK, CSN och Pensionsmyndigheten kan vara en enda penningutbetalande myndighet.
>>
File: 1578649836384.jpg (163 KB, 1200x675)
163 KB
163 KB JPG
>>134509537
mysigt favä
älskar julmaten
>>
File: 1588574571460.jpg (123 KB, 645x800)
123 KB
123 KB JPG
>>134509537
Kommer knegmaxxa julen då man ändå inte kan göra något, får dubbelt betalt då och har redan fått 13 veckor gratis (betald) ledighet i år utöver 3 semesterveckor jag använt (har fortfarande 3 veckor kvar att använda). Blir en resa utomlands nästa år.
>>
Hur är det mitt fel att jag saknade både drömmar och ambitioner
>>
File: 1600534087425.gif (3.91 MB, 640x570)
3.91 MB
3.91 MB GIF
>>134509642
>>
>>134509694
Vilket land harru tänkt åka till?
>>
>>134509707
>waaah waah inget är mitt fel waah allt är judens/mammas/babbars fel waah
Patetiskt
>>
File: 1605589530079.jpg (305 KB, 1080x1920)
305 KB
305 KB JPG
>>134509694
mysig bild
>>
File: 1605955804806.jpg (67 KB, 750x553)
67 KB
67 KB JPG
>>134509231
baserat och smärtpillrat
>>
>>134509729
>allt är judens/mammas/babbars fel
detta fast oironiskt
>>
>>134509694
hu i he fick du 13 veckor, finns väl en gräns på hur mycket semester man år spara
>>
Episk psykfallsupplaga igår favä
>>
>>134506133
handla mat. kom nyss hem från ica. nu äta. sen inget
>>
File: 13524454534345.png (929 KB, 768x738)
929 KB
929 KB PNG
>>134509726
Vet inte, vore kul att besöka Irland igen eller Thailand så man får valuta för pengarna

>>134509732
mygge

>>134509779
Får full lön när jag är mellan uppdrag, har varit mellan uppdrag flera gånger i år tack vare baserade kinessjukan.
>>
>>134509844
matgeek brevaren ligger och sover; allt är lugnt i tråd1
>>
File: 1580457155959.webm (2.98 MB, 640x360)
2.98 MB
2.98 MB WEBM
tränar ni hemma Kårona-tider?
>>
>>134509909
japp ska inte väcka den björn som sover
>>
>Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för en tredje våg av corona i Europa i början av 2021, rapporterar Reuters.

>Detta kommer att ske om regeringar runt om i Europa misslyckas med åtgärderna på samma sätt som man gjorde inför den andra vågen vi nu ser, säger WHO-professorn David Nabarro.

INGEN
BLIR
FRISK
>>
>>134509844
>>134509909
måste ju vara mer än 1 brevare
spammades ju bilder som fan
>>
File: Kaffegeek.jpg (79 KB, 414x472)
79 KB
79 KB JPG
God förmiddag
>>
File: 1603591431630.jpg (20 KB, 245x245)
20 KB
20 KB JPG
>>134509975
>tredje våg
>andra vågen i Sverige är inte över än
mer döda
jag behöver mer
>>
>>134510002
test
>>
>>134509955
vad i he
>>
File: 1598003093670.png (171 KB, 540x569)
171 KB
171 KB PNG
>>134510041
>>
>>134509975
Har sett konspirationsteorier om att tredje vågen kommer börja med en ny variant av viruset som heter COVID-21. Att allt är planerat och att detta är hur NWO tar över
>>
>>134510117
dags att lämna kanalen anon
>>
>>134510041
skona mig du allsmäktiga spammare!
>>
File: 340.jpg (31 KB, 340x534)
31 KB
31 KB JPG
>>134510041
Jag bugar...
>>
File: 1605818879902.jpg (176 KB, 1080x1080)
176 KB
176 KB JPG
Föreställ dig att du är kär i den här tjejen och att hon är kär i dig också. Så bjuder du hem henne till dig och sitter och kramas och myser i soffan. Sen kanske du pussar henne på kinden en gick och sen munnen.
>>
>>134509537
Ska jobba på julafton.
>>
File: 1603204492471.jpg (90 KB, 1920x1080)
90 KB
90 KB JPG
>>134510041
>>
jag var nbög tills jag tog svininfluensavaccinet
sedan dess är jag en paria
>>
>>134510190
anon fö he hon är typ 12.
>>
File: Säpo.jpg (32 KB, 260x260)
32 KB
32 KB JPG
>>134510190
>>
>>134510190
Varför ska det där lilla pissludret försöka klä sig som en vuxen hora? Spottar henne och ludret till mamma i ansiktet TVII
>>
File: Luriggeek.jpg (21 KB, 260x311)
21 KB
21 KB JPG
>>134510041
Säg inget till min fru men det är en irish coffe som jag håller i handen
>>
>>134509872
Låter gött, var Irland trevligt anon?
>>
>>134509872
>>134510287
>biancus svarar på sina egna brev
när blir vi av med psykfallet?
>>
File: 1592439047487.jpg (156 KB, 680x680)
156 KB
156 KB JPG
https://i.4cdn.org/gif/1605834170225.webm
>>
>>134509872
Va knegar du som?
>>
>vaknar
>öppnar google maps
>stockholm finns fortfarande på kartan
>dag förstörd
>>
>>134510190
Mmmmm inte gråta lilla flicka kom till pappsen ska torka dina tårar varför inte en liten puss jaaa smack smock mwuaah sedär inte så dåligt allt blir bra mmmm du är så vacker varför gråta pappsen är här sitt i mitt knä och ge en kram så blir allt bra ja nu ska här mysas varför inte dina bröst är stora du är så mogen och välutvecklad för din ålder låt pappsen få klämma mm jaoo så fina haha oj pappsens kuk verkar ha hårdnat vill du röra och klämma då blir pappa glad och kanske kommer vita tårar från kuken haha inte låta mig gråta du får svälja såja lilla flicka sluta gråt
>>
>>134510246
Och?
Hon är ändå vacker
>>
File: 1602606500338.jpg (369 KB, 960x720)
369 KB
369 KB JPG
Vill köra moppe men det har blivit cpkallt
Vill sjunga i kör men det har blivit coronat
Vill bygga mitt episka gruvbyggprojekt men måste plugga
>>
>>134510406
vill knulla din morsa får knulla din morsa
>>
File: 1598171731162.jpg (20 KB, 759x73)
20 KB
20 KB JPG
Vad är hans slutspel?
>>
File: åh nej nej nej.jpg (13 KB, 297x169)
13 KB
13 KB JPG
>>134510287
Ja, fast jag såg inte så mycket utav det, vi (jag och en polare) var mest i Temple Bar-området och luffade. Blev grymt förvånad när jag såg palmträd överallt under taxiresan från flyget till vandrarhemmet.

>>134510353
Ekonom
>>
>>134510454
Vem är det ens?
>>
Sambon väckte mig med sex första gången på länge. Undrar om jag gjorde något särskilt igår.
>>
>>134510454
han kommer implodera när vaccinet kommer
>>
>>134510273
baserat
>>
>>134510478
en svensk som sitter i Corona tråden på /pol/ 24/7
han har de mest galna teorierna

>>134510485
hur kommer han kåpa?
>>
>>134510481
Hon drömde om Chäd. Nä men önskar min flickvän tog initiativ.
>>
>>134510454
det är ödemet
t. vetare
>>
>>134510341
krinsch
>>
>>134510481
Brukar inte vara något speciellt när din mamma väcker mig med sex
>>
>>134510524
Baserat han borde breva här
>>
>>134510423
Hoppas VERKLIGEN du är svart eller brun isåfall
>>
File: svenanon.jpg (6 KB, 591x35)
6 KB
6 KB JPG
>>134510478
en snubbe som brevar i coronatråden på /pol/. Sen 9 oktober har han brevat över 10 000 brev. Närmare 250 brev per dag. 15 brev i timmen (om han är på kanalen 16 timmar per dag).
>>
>>134510524
Finns typ inga svenskar på /pol/
>>
>>134508662
det här brevet kommer från en människa som kuggade historia på gymnasiet
>>
>>134510626
Baserat
>>
Kan inte sluta skratta och le. Vad är det som händer?
>>
Är Indier våra ras-kusiner typ?
>>
>>134510468
Förvånad att de hade palmträd i Irland favä, var det fin natur där?
>>
>>134510626
kan man lära sig denna kraft?
>>
File: 1602975178909.jpg (79 KB, 600x751)
79 KB
79 KB JPG
Hej hur mår ni idag? Vad ska ni göra idag
>>
>>134510551
P-pappa?
>>
>>134510468
>Ekonom
Är vilken skola man gick på och betyg viktigt för att få jobb som ekonom?
>>
>>134510690
nej de är dravider
>>
>>134510681
du lever i ett samhälle
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2Mq_Ip3gDx4
>>
>>134501689
VAR HELVETE
>>
Ska skaffa mig en stark sydamerikansk fv.
>>
>27 år gammal
Vafan är det med svenska tjejer egentligen
>>
File: 1606017640581.png (64 KB, 284x245)
64 KB
64 KB PNG
>>134510698
Ska till affären nu sedan. Äta. Sedan göra något. Sedan sova eller gymma
>>
File: 1599220678639.jpg (48 KB, 600x580)
48 KB
48 KB JPG
>>134510626
>har han brevat över 10 000 brev. Närmare 250 brev per dag. 15 brev i timmen (om han är på kanalen 16 timmar per dag)
>>
>>134510732
Är Nordindier våra ras-kusiner typ?
>>
File: 1605982827744.jpg (2.36 MB, 3456x4608)
2.36 MB
2.36 MB JPG
>>134510698
försöka hålla mig vaken så jag kan få en någorlunda normal dygnsrytm
>>
File: 1587812154551.jpg (619 KB, 1302x1983)
619 KB
619 KB JPG
>>134510691
Av det lilla jag såg, ja, fin natur. Var som sagt mest i Dublin och luffade, så blev inte så mycket natur. Det sköna var att det var tillräckligt varmt för att kunna ha vinterjackan helt öppen trots att det var mitten av januari och här i Sverige var det -5 grader och svinkallt.

>>134510731
Om det är toppjobben du är ute efter så är det nog viktigt.
>>
>>134510776
sås?
>>
>>134510830
breva inte bilder på succubuser då, de kommer bara suga ur din energi och du kommer somna innan läggdags
>>
>>134510795
fest varje helg, alkohol, cigaretter
>>
>>134510881
du talar inte om min flickvän på det sättet
>>
barbara de regil
>>
>>134510795
Du måste räkna om i svho-år så som man gör med hundår
>>
>>134510807
Ska du handla nåt speciellt anon

>>134510830
Hoppas det går bra anon
>>
>>134510830
Fy vilken äcklig fitta favä
>>
>>134510847
>>134510918
helvete då
>>
>>134510941
vad är äckligt menar du?
>>
https://www.youtube.com/channel/UC3M7l8ved_rYQ45AVzS0RGA
Enda snubben som visar att båda partierna två sidor av samma mynt.
>>
>>134510795
de kanske skrev fel, hon ser ju ut att vara minst 47
>>
>>134510341
baserat
>>
>>134510909
hon är en spermslukerska som knular runt och suger energin ur unga män
>>
>>134510837
>Om det är toppjobben du är ute efter så är det nog viktigt.
Annars då? Vilka universitet skulle du säga har högst anseende inom ekonomi
>>
>>134510999
du är bara avundsjuk
>>
File: 1575134276550.png (41 KB, 1626x218)
41 KB
41 KB PNG
>>134510626
>>134510693
>>134510808
>25 tusen brev sedan januari
>>
>>134510967
Wowzers! Amerikansk politikerino?! Detta måste jag se froookin' snabbt, partner!!
>>
>>134510935
Troligtvis kött. Jag har 60kr kvar för denna veckan
>>
>>134510626
>15 brev i timmen (om han är på kanalen 16 timmar per dag).
Hur kommer du till denna slutsats?
>>
>>134511047
han måste hitta på för det är ingenting. När han sen 9 oktober skrapat ihop 10 000 brev.

>antyder den där snubben hade ett arbete innan pandemin
>>
Om det finns en god gud varför är jag inte död
>>
hur många utlänningar du har nu. och hur många år har du varit i minoritet
>>
>>134511102
10 500 brev sen 9 oktober är drygt 250 brev per dag. 250/16 = 15,62 brev/timme om han sitter och bajsbrevar i 16 timmar.

svårt att förstå?
>>
File: 1604108592597.jpg (61 KB, 310x485)
61 KB
61 KB JPG
>>134511121
neuken neuken in de keuken niet betalen
>>
>>134511121
Tror siffran ligger runt 30% invandrare totalt men det räknar också folk från Europa. Kan inte riktigt säga andelen icke-européer på rak arm men kanske runt 10-20%
>>
>>134511061
Vad för kött tror du det blir anon
>>
>>134511139
Grabben kanske brevar mer än 16 per timma
>>
File: 1586553835486.png (22 KB, 1012x99)
22 KB
22 KB PNG
>>134511105
>han måste hitta på
verkar stämma
>>
>>134511187
15% icke-européer var det i början av 2020 enligt Hübinette
>>
>>134511139
>>134511215
Grabbar varför tror ni han gör det? Vad brevar han ens om? Är det bara Covid-19?
>>
File: B2EahN82.webm (2.22 MB, 576x768)
2.22 MB
2.22 MB WEBM
>>
Min teori är att spammaren är en efterbliven tjackpundare som sitter uppe i flera veckor i sträck och skitbrevar
>>
>>134511010
Venne favä, bryr mig inte
>>
>>134511299
vilken av dem?
>>
File: 1604345790516.png (44 KB, 298x260)
44 KB
44 KB PNG
japp dags för gråt och panikångestkneget då
>>
>>134511351
na sluta oroa dig lel
>>
>>134511326
Hade du själv klarat alla kurser i tid och sånt?
>>
>>134511299
vi är minst 6 olika personer kek
>>
>>134511351
bra att du fortfarande kan gråta
>>
>>134511187
för oss är det 25% med 10% västerländska migranter. i princip är vi precis bakom dig, och jag förväntar mig att vi kommer att vara i minoritet inom 25 år.
>>
>>134511215
då gick han full autism i oktober då

>>134511259
han brevar bara i coronageneralen så antar han spammar massa skit om det. orkar inte ens läsa hans brev. hans hjärna verkar ha fått en härdsmälta
>>
>kallar sig själv för kristen
>älskar bögar och blattar
>skiljer sig från sin man
>börjar sminka och klä sig som en porrhora för att hoppa på kukkarusellen

här har du din tradfru anon
>>
>>134511398
Nä, hade ett par tentor jag sköt upp, var tvungen att hoppa av plugget och jobba ett tag för att hjälpa morsan med ekonomin.
>>
>>134511287
Varför bajsar hon inte under vattnet?
>>
>>134511433
i åldersgruppen <40 är svenskar i minoritet redan.
och i gruppen <20 är det helt absurt
>>
>>134511227
Jaså då var man nära ändå, folk i tråden verkar få det att framstå som att andelen är mycket högre.
>>134511433
Hur är det med nationalistiska partier i Nederländerna? Förespråkar de återvandring?
>>
>>134511465
stackars ebba har inget hem till sina barn för hon inte fick flytta in i bild relaterad
>>
>>134509642
Rätt åt dem. De protesterade inte tillräckligt effektivt när man konstant slimmade arbetsmarknaden.
>>
File: Pigggek.jpg (116 KB, 536x720)
116 KB
116 KB JPG
>>134511299
Vem behöver tjack när man har death wish coffee?
>>
File: 1593072898322.jpg (40 KB, 476x345)
40 KB
40 KB JPG
>>134511465
>>
File: 1604535602076.jpg (30 KB, 540x424)
30 KB
30 KB JPG
Ju äldre jag blir desto mindre tolerant blir jag.
>>
>>134511469
Alright, jag tror att jag är r1 körd favä för jag har typ bara klarat en kurs i tid kek, hade du bra betyg anon?
>>
>>134510837
vilken skola gick du i?
>>
>>134511591
he se
>>
>>134511519
om vi ska bli som muttland vill jag i alla fall se fler baserade rednecks och dunderkristen överklass
>>
>>134511520
Ja det gör de. men du förstår själv att demokrati inte kommer att lösa detta problem. majoriteten av landet kommer aldrig att rösta på dessa partier, särskilt inte för att kvinnor har rätt att rösta.
>>
>>134511591
Jag är tvärt om favä
Ju äldre jag blir desto mindre bryr jag mig.
>>
>>134511577
>filnamnet
asg
>>
File: 245.jpg (192 KB, 1019x466)
192 KB
192 KB JPG
glöm aldrig anon
detta är vad de tog från oss
>>
>>134511519
detsamma är mer eller mindre fallet här. det är därför jag inte ger det mer än 25 år.
>>
woah... libbes syrra ser ut SÅ HÄR???
>>
File: Politikergeek.jpg (105 KB, 742x720)
105 KB
105 KB JPG
Säg vad ni vill om Ebba Busch men taco kan hon laga!
>>
File: 1604961452172.jpg (82 KB, 900x900)
82 KB
82 KB JPG
Har vi några söta journalister i pisshorcucklandet Sverige?
>>
>>134511705
Är väl inte fel att säga att det är sant
>>
>>134511827
tilde
>>
File: 1595144324133.jpg (159 KB, 847x1080)
159 KB
159 KB JPG
>>134511770
hans flickvän ser ut så här
>>
>>134511435
>han brevar bara i coronageneralen så antar han spammar massa skit om det. orkar inte ens läsa hans brev. hans hjärna verkar ha fått en härdsmälta
Jag *försökte* ha någon slags diskussion med honom när det hade börjat. Han var typ liksom "Kolla den här konspirationsteorin som jag inte tror på" och "Kolla den här bilden med lite siffror på, betyder de någonting?". Noll filter. Töntarna som försökte läsa ut hemliga budskap i skylten till höger om porten här ansträngde sig lite iaf.
>>
File: 1602755841445.jpg (131 KB, 1280x720)
131 KB
131 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=ybQ8m9-2NsA
Ni har väl gått på fest i helgen? Ni stannade väl inte bara hemma?
>>
>>134511827
Hjärndöda coomer
>>
File: 1594380822057.jpg (364 KB, 2560x1820)
364 KB
364 KB JPG
>>134511827
>söta journalister
Alice?
>>
>>134511519
Tycker att det är viktigt att återvandringen börjar snarast. Den utomeuropeiska invandringen bör stoppas, bidragen strypas och återvandring i stor skala borde ske, frivillig eller ofrivillig tills siffran icke-européer är lägre än 5% fast personligen skulle jag inte ha något problem med att det blev 0% icke-européer.
>>134511661
Jo egentligen så förstår jag ju att demokrati aldrig kan säkerställa en permanent lösning till problemet, även om man får igenom ett parti emot invandring som lyckas återvandra en stor andel invandrare så kan ju opinionen vända och massinvandring påbörjas igen. Kvinnor är ju till större del känslostyrda så för att få dem att bli nationalister måste man vinna deras känslor och det är ytterst få kvinnor som byter åsikt baserat på fakta när det är ett sådant känslosamt laddat ämne som att säga att man praktiskt sett mördar barn om man inte tillåter massinvandring.
>>
File: td.jpg (80 KB, 498x595)
80 KB
80 KB JPG
>>134511858
En bra figur har hon, speciellt för sin ålder men "söt" nja det vet jag inte riktigt Anon. Inte ens när hon var ung.
>>
File: babushka_4.jpg (60 KB, 236x253)
60 KB
60 KB JPG
>>134511898
>>
vill knulla en kvinna
>>
>>134511827
Mira
>>
>>134511827
Sötpaj
>>
>>134511870
>typ liksom
Ni Stockholmare pratar verkligen så här. Lol
>>
>>134511774
förklara den bilden? bildaffär?
>>
>>134512081
matgeek hade ett par partiledare hos sig inför valet 2018. jimmie var där bland annat
>>
>>134511898
söt!
>>
>>134512128
JIMPA!
>>
>>134511907
Du behöver statlig propaganda för det, annars får omständigheterna bli mycket dåliga. men förhållandena blir bara dåliga när du är i minoritet. då kan du inte uppnå någonting när det gäller demokrati, inte ens tillfälligt.
>>
>>134511192
Falukorv och 24 ägg
>>
Ebba är ju en 40-årig singelpappa-dröm
>>
File: neurath.png (723 KB, 630x541)
723 KB
723 KB PNG
>>134511827
Tyckte Neurath var söt men hon övergav ju make och barn för att knulla snett med någon deprimerande flintis
>>
>>134512167
sluta svara transan
>>
>>134511661
Finns det inte ett parti i riksdagen i Nederländerna som anser att kvinnor inte borde få rösta
>>
File: 1582258812548.png (517 KB, 658x669)
517 KB
517 KB PNG
>>
>>134512061
>Ni Stockholmare pratar verkligen så här. Lol
Å du ba tror du e roli, va?
>>
>>134512183
Rödpillrad, kommer vara kul att sätta på alla singelmammor senare i livet
>>
File: 1601204745949.png (685 KB, 579x819)
685 KB
685 KB PNG
>>134512167
Ska du göra en omelett
>>
File: 153534641235.jpg (38 KB, 640x498)
38 KB
38 KB JPG
dags för räkna-timmarna-tills-måste-åka-och-jobba-imorgon-kneget
>>
>>134512225
bra smak du har cadde
>>
>>134512234
Började min karriär som singelmammapåsättare vid 21 års ålder. Min erfarenhet är att de är pilska så inåt helvete.
>>
>>134512260
Ibland. Blir 200g pasta och köttfärssås med ost. Till efterrätt blir det glass
>>
File: 1587571951769.jpg (83 KB, 336x391)
83 KB
83 KB JPG
>>
>>134512205
synd är det inte? kanske SGP, ett kalvinistiskt parti
>>
File: SVEN's bioweapon lab.png (1.45 MB, 1868x960)
1.45 MB
1.45 MB PNG
>>134510454
>>134510626
>>134511047
>>134511215
Fuck My Life!!!!!!!!!!!
>>
>>134511591
Var aldrig rasist, började jobba med blattar och upptäckte hur trevliga många av dem är, mycket lättare att prata med än svenskar är i många fall.
>>
File: 1586422230605.jpg (313 KB, 951x475)
313 KB
313 KB JPG
>>
>>134512404
t. blatte
>>
File: 1577458151562.jpg (125 KB, 670x1000)
125 KB
125 KB JPG
>>134512192
>Neurath
hon var med i den Stjärnornas Krig fan-filmen som några svenskar gjorde
>År 2014 släpptes Star Wars-fanfilmen Star Wars: Threads of Destiny där Carolina Neurath spelar rollen som prinsessan Arianna Ad'Lah
>>
File: 1598269189570.png (307 KB, 341x731)
307 KB
307 KB PNG
>>
File: 1595402536121.jpg (50 KB, 1134x678)
50 KB
50 KB JPG
>>134512317
blev av med kneget förra veckan och nu är allt jag vill att få känna dk igen
ta vara på dk anon för helt plötsligt lever du fredrik-livet
>>
>>134512155
Jo tyvär är det ju så, tror att etnocentrismen och nationalismen kommer att öka men då är det nog för sent, jag tror att den endast kommer väckas i stor skala när ursprungsbefolkningen blir förföljd minoritet då politiken som de blundat för biter dem i baken. Kan inte säga exakt hur det skulle sluta men hela västeuropa kommer nog likna Libanon. Personligen ska jag nog flytta innan dess.
>>
>>134512404
Håller med, fast samtidigt ser man hur inkompetenta vissa är och så måste man inse att det faktiskt är blattar med ett vanligt jobb. En kaosblatte jobbar ju inte, t.ex.
>>
jag är alltid trött
>>
>>134512551
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0ImQ0c1E4
>>
>>134512350
Finns det många väldigt konservativa i Holland då för att det partiet finns?
>>
>>134512684
jag ser en bröstvårta
>>
>>134512476
>Kan inte säga exakt hur det skulle sluta men hela västeuropa kommer nog likna Libanon.
Du vet väl att där har de någon slags formell maktdelning enligt etniska grupper.
>>
>>134512476
Om jag har en familj kommer jag antagligen att flytta också. det beror på om jag bor i landet eller i staden vid den tiden. det enda som kan rädda oss är demokratins fall i Amerika, den ökande nationalismen på grund av den ökade förtrycket, allt i kombination med en ekonomisk kris
>>
File: 1599005244386.png (227 KB, 635x661)
227 KB
227 KB PNG
>>134512551
samma här
>>
File: Give em a chance.webm (2.77 MB, 406x720)
2.77 MB
2.77 MB WEBM
>>
Om ni väger mer än 61kg är ni tjocka
>>
File: EnYeVKkXYAIepi5.jpg (357 KB, 1080x1625)
357 KB
357 KB JPG
Stabilt
>>
>>
File: 1559596995398.jpg (61 KB, 540x720)
61 KB
61 KB JPG
>>134512901
190cm
95kg
>>
>>134512155
Hur är livet i Nederländerna och var det svårt att flytta dit
>>
>>134503907
das rite
>>
>>134512664
det finns tre, för tre olika typer av människor. en jag redan har nämnt, för kalvinisterna, de är små och måttligt konservativa. den andra är FvD, detta parti är den konservativa ersättaren för entreprenörspartiet VVD, för det partiet har blivit liberalt för att fortsätta att regera. tredje parten är den mest konservativa och är mycket populär, Geert Wilders 'PVV. praktiskt taget är deras enda ställning angående invandring och islam. vi behöver egentligen inte fler partier än de tre.
>>
>>134512967
varför är klockan bakåtvänd?
>>
>>134512954
KAMPEN
>>
File: e1551202580193.jpg (59 KB, 549x853)
59 KB
59 KB JPG
>>134512972
Episkt är du en tyngdlyftare eller anon
>>
drömde att min fv hade en porrblog med bla bbc bilder. frågade henne och hon svarade att det finns ingen som använt kanalen i flera år som inte är lite beroende av jamal. vad menade min hjärna med detta?
>>
>>134510698
Gråtrunka. Kanske gymma. Mår ok. Dd?
>>
Jag är en meningslös person
>>
>>134513037
Att du är störd i huvudet
>>
>>134513003
Låter som att politiska läget i Holland är mycket bättre än Sverige då
>>
>>134512980
ganska trevlig som aboriginal. Jag bor inte i Randstad. Globohomo-utbildning är ibland frustrerande, även om jag gör en teknisk examen
>>
>>134513003
Har hört att Kalvinisterna väntar med att ha SEX SEX SEX till äktenskap, tar inte vaccin, låter männen styra osv, är d1a sant?
>>
File: 1605881485007.png (1.03 MB, 1100x825)
1.03 MB
1.03 MB PNG
ät upp
>>
File: 1555240920740.png (134 KB, 323x241)
134 KB
134 KB PNG
>>134512954
baserat
>>
>>134513037
att du är rödpillrad
BBC ONLY
>>
File: 1472137230879.jpg (24 KB, 385x309)
24 KB
24 KB JPG
>>134513007
>>
Vad är det för prat om att Tyskland cuckad ner sig ännu mer ang. Covid?
>>
>>134513114
>ganska trevlig som aboriginal.
Är du australinare?
>>
>>134513135
De är som laestadianer i Sverige fast mindre extrema + att jag tror kalvinister tillåter preventivmedel vilket laestadianer inte gör
>>
>>134513100
kanske ännu värre, eftersom i stället för människor som frustrerade, de är nöjda med illusionen att deras parti kommer en dag regel.
>>
Hur löser dyslexibögar captcha?
>>
>>134513181
Nej
Aboriginal
>inhabiting or existing in a land from the earliest times or from before the arrival of colonists; indigenous.
>>
Någon annan här /heterosexuell/?
>>
>>134512954
XD
>>
File: 1592575698766.jpg (45 KB, 1024x756)
45 KB
45 KB JPG
>>134513007
>>
>>134513135
nästan ja
>>
File: 1593376868864.jpg (30 KB, 442x407)
30 KB
30 KB JPG
>>134513308
BBC only
öre
gox
r
>>
>>134513198
>De är som laestadianer i Sverige fast mindre extrema
De finns väl knappt i Sverige? Sen tror jag inte heller att de är emot kvinnlig rösträtt och tycker att männen ska styra
>+ att jag tror kalvinister tillåter preventivmedel vilket laestadianer inte gör
Krinsch
>>
File: 1605247407892.gif (1.05 MB, 327x251)
1.05 MB
1.05 MB GIF
vill tillbaka till 2008
>>
>>134513358
Baserat, var i Nederländerna finns de konservativa kalvenisterna?
>>
>>134513422
DET HÄR ÄR SPARTA!!
>>
>>134513170
>Vad är det för prat om att Tyskland cuckad ner sig ännu mer ang. Covid?
Vad då? Mutti Merkel har gett förnekusarna en plats i parlamentet?
>>
>>134513267
Aj, trodde du var svensk som bor där, använder du google translate?
>>
>>134513391
Laestadianerna har bokstavligen sitt högkvarter i norra Sverige
>>
>>134513135
>Har hört att Kalvinisterna väntar med att ha SEX SEX SEX till äktenskap, tar inte vaccin, låter männen styra osv, är d1a sant?
Ja, och alla deras barn ser ut som sopgubbar och brevbärare.
>>
>>134513428
sök efter: "bibelbälte Nederländerna"
>>
>>134513491
>Ja, och alla deras barn ser ut som sopgubbar och brevbärare.
Baserat, har du träffat kalvenister?
>>
>>134513246
Tror till och med dyslexibögar kan klicka på några bilder.
>>
>>134513462
Nä, cuckat ner sig

Tror de har sagt upp massa rättigheter med förkylningsviruset som ursäkt
>>
File: 1604241645722.webm (1.39 MB, 360x640)
1.39 MB
1.39 MB WEBM
Dags för dagens första lunch
>>
>>134512769
Jag vet, kanske inte bästa exemplet eftersom för att det krävs ganska mycket för att komma till den punkten som inte nödvändigtvist skulle hända här, t.ex. inbördeskrig eller statskupp. Sydafrika eller länder där kristna är förföljd minoritet kanske är bättre exempel.
>>134512793
Ja det är en möjlighet men skulle inte vara så säker på att det är det som händer. Tror inte att USA är väsentlig för demokratins överlevnad
>>
>>134513469
Helvete, de kom igenom mig
>>
>>134510597
Eh, tar för mycket tid att sitta i coronatråden desu.

>>134510628
Mer och mer börjar komma in i coronatråden iaf.

>>134510658
>>134510693
kek

>>134511211
Det gör jag, ibland väldigt mycket mer.

>>134511259
Mer eller mindre, ja.

>>134511870
Hahaha va fan snackar du om?
Vilken konspiratiosteori?
Vilken bild med lite siffror på?
>>
>>134513422
https://www.youtube.com/watch?v=azEvfD4C6ow
>>
>>134513490
Vart är deras högkvarter?
>>
>>134513563
gri vi
>>
>>134513506
Tack, har du själv varit där och vet du om de är accepterande av nya medlemmar?
>>
>>134513563
Fan, nu blev jag ju hungrig.
>>
File: 1591077268939.jpg (77 KB, 1192x419)
77 KB
77 KB JPG
"god" "morgon"
>>
>>134513565
Amerika är demokratins mästare. om de faller måste de europeiska länderna bli lite mer dominerande. som också ger utrymme för nya ideologier och regeringsformer.
>>
>>134513391
Jag är från norrbotten och mina morföräldrar var laestadianer. Hos dem fanns det ingen matta på golvet, ingen duk på borden. Inga gardiner i fönstrena, de var "satans kalsonger". Fast min morfar var inte så god kristen trots allt, han slog barna och han hade flera vapen, bl.a ett hagelgevär med avsågad pipa och kolv, som min morbror tog med på sin skola och visade upp en gång (det blev rubriker i lokalmedia och han fick massa stryk av morfar)
Men men, bara nåt jag kom att tänka på nu.
>>
File: 1592375312465.jpg (87 KB, 720x1280)
87 KB
87 KB JPG
>>134513563
är hon svart eller latina?
>>
>>134513358
Vad är det som inte stämmer?
>>
>>134513681
illegala vapen* skulle det stå där ja. mig veterligen finns de kvar i familjen
>>
File: teggeman.png (349 KB, 724x687)
349 KB
349 KB PNG
Kneget = opåverkat
Gym = öppna
Affärer = öppna
Livet = som vanligt

Enkelt som.
>>
>>134513584
Hänger du bokstavligen bara i coronatråden? Bevisa att du är svenanon
>>
skrattade nyss så hårt att jag mökade i typ 30 sekunder
>>
File: 1605906330952.jpg (525 KB, 1235x2154)
525 KB
525 KB JPG
>>
File: 1600028241629.jpg (488 KB, 1200x1349)
488 KB
488 KB JPG
>>134513725
Fan vad bögmassmedia sjuder
>>
>>134513758
gasa ihjäl dig själv jävla vider
>>
>>134513647
ja, de kommer att acceptera dig. du borde veta att de har väldigt kultliknande egenskaper. Den kalvinistiska läran är i alla fall lite galen, du är född utvald eller inte. annars är de hykleriska och hemliga, de låtsas vara mycket fromma. men ändå respekterar jag dem.
>>
File: 1605960013204.jpg (238 KB, 1080x1344)
238 KB
238 KB JPG
>>134513689
Hon är söt
>>
>>134513725
haha tegnell kung teggeman teggepojkarna roli xD groda vandal göra dumma sak
>>
>>134513788
Baserad ju
>>
>>134513788
Inget fel om de redan har ungar och känner sig färdiga på den fronten. Han ser ju ändå ut att vara 40+.
>>
>>134511603
Nä, medel

>>134511637
Cuckholms
>>
File: 1576353926801.png (180 KB, 514x231)
180 KB
180 KB PNG
>>134513725
>>
>>134513837
sjud mer KOL-agda eller är det kanske HIV-bajstransan?
>>
Ebba gillar säds
>>
>>134513734
Innan corona var jag mest bara på /pol/ mycket typ, 2010-13 då det var rätt mycket galenskaper, efter det var det en del strö happenings osv men lurkade mest bara /v/ och /co/ om jag ska vara helt ärlig de senaste åren.
Men ja, sen dess har det basically bara varit coronatråden, har den mer eller mindre alltid uppe på en skärm medans jag ser serier/spelar osv.
>>
>>134510341
jävlar, tankade ner den på mobilen igår men fick inte igång den
kanske inte så snyggt att ha den som enda nedladdade videon på mobben
>>
File: Neuding.jpg (189 KB, 1000x1500)
189 KB
189 KB JPG
>>134511827
Paulina Neuding
>>
>>134513849
>Han ser ju ändå ut att vara 40+.
Det är sådär vita ser ut vid 25.
>>
File: 1604770557683.jpg (12 KB, 400x469)
12 KB
12 KB JPG
Tillbaka från gymmet. Kul när man kan lyfta mer än man kunde förra gången.
Steffe kan inte göra ett piss!
>>
>>134513680
EU skulle kunna ta makten och bilda en federation till exempel, ta makt från nationalstaterna och göra ett starkare centralstyre för att stoppa nya ideologiska rörelser. För att nya regeringsformer att ta fast i Europa skulle förändringen behöva ske otroligt snabbt, alltså inom ett par år eftersom att tid är achilleshälen för demokratiska system.
>>
köpte ett dussin vaniljmunkar
käkade upp allt på 5 minuter
BRÖÖÖÖÖL
>>
>>134513849
>Han ser ju ändå ut att vara 40+.
Du vad? Han ser ut att vara i tidiga 30-årsåldern
>>
File: 1596560631361.jpg (43 KB, 600x600)
43 KB
43 KB JPG
>Men ja, sen dess har det basically bara varit coronatråden, har den mer eller mindre alltid uppe på en skärm medans jag ser serier/spelar osv.
>>
>>134513695
de gör sex före äktenskapet i hemlighet och de flesta gifter sig när kvinnan redan är gravid. själva strängarna tar inte vacciner, resten gör det. kvinnor blir allt vanligare i politiken, men som pastor kommer du aldrig att se dem.
>>
>>134513907
dkn ingen kryptorasistisk judinna fv.
>>
File: 1605959055867.png (16 KB, 420x420)
16 KB
16 KB PNG
>>134513900
så du är en innesittande oskuldsneet som sitter och argumenterar för lockdown?

du ser inte en viss bias här?

det finns redan en coronatråd på blixtbakåt som du kan sitta och kissa ner dig i
>>
>>134513547
Menar captchas med bokstäver och siffror
>>
>>134513900
baserade kaos-brevare
>>
>>134513689
SVENSK
>>
File: 1596018695247.png (349 KB, 598x711)
349 KB
349 KB PNG
>Men ja, sen dess har det basically bara varit coronatråden, har den mer eller mindre alltid uppe på en skärm medans jag ser serier/spelar osv.
Absoluta stadiet av coronadampbögarna hahahaha
>>
tycker corona är bra. gillar att folk dör.
>>
>>134513907
hon ser ut som en alv från sagan om ringen

hade satt en ring på det
>>
>>134514022
kantherren...
>>
>>134513928
Det sagt så tror jag inte att det skulle ta speciellt lång tid för det demokratiska systemet att reagera mot en växande antidemokratisk rörelse.
>>
File: 1605547988585.jpg (18 KB, 525x478)
18 KB
18 KB JPG
>>134513929
Åt en "halländsk bondlimpa" igår. Utspritt på hela dagen, så det kändes inte så mycket
Läste efteråt på förpackningen och det var 260 kcal per 100g och limpan var på ett kg
>2600 kcal överskott då jag redan äter kaloribalans

hoooora
>>
>>134513830
>ja, de kommer att acceptera dig.
Kan man få en söt jungfru fru om man konverterar anon?
>du borde veta att de har väldigt kultliknande egenskaper. Den kalvinistiska läran är i alla fall lite galen, du är född utvald eller inte.
Kan du förklara det här anon?
>>
>>134513948
Åldras vita verkligen så illa? Han ser ju skitgammal ju.
>>
>>134513957
Ärligt talat tycker jag det är lite konstigt hur få som ser skillnaden mellan andra happenings och den här. Media har spelat ner den här skiten så otroligt mycket i jämförelse med vad dom gjorde under t.ex svininfluensan.

>>134513972
Vem fan har sagt jag argumenterar för lockdown? Jag tycker det är rätt korkat då det finns mycket andra åtgärder som behöver göras och att det bör ses över hur mycket arbete och sånt man egentligen kan göra hemifrån.
Är en jävla waste, speciellt här uppu då vissa att köra mil för att sitta på ett kontor och göra saker dom hade kunnat göra hemifrån.
Men att stänga ner hela samhället skapar lika mycket problem som det eventuellt kan lösa.
Se bara på länder som Japan som inte haft lockdowns men klarat sig bra, det är på grund av andra åtgärder och även om jag inte heller advokerar för att alla ska ha mask så är det bättre än att ha en lockdown.
>>
Varför sker alltid rasblandning i kombinationerna
>svensk pappa + thai i 50% av fallen
>svensk mamma + valfritt bajsland i 50% av fallen
>>
>>134513900
Baserad grabb, är du också NEET anon?
>>
File: pepe-stress.gif (62 KB, 220x208)
62 KB
62 KB GIF
>>134513788
>>
>Medan det tog Malta, som var bäst, elva dagar att få ner r-talet till under 1 tog det 58 dagar för Sverige.
svenskar är fan dummare än maltababbar
>>
>>134514071
Här är den
https://handla.ica.se/handla/produkt/hallandskt-bondbrod-1kg-ica-selection-id_p_7318690113621

Söt, lätt och luftig och gick ner som vatten för fan
>>
>>134514071
Åt du en utan pålägg? Annars äre mer än så, ost/smör har sjukt mycket kcal även i små mängder.
>>
>>134514084
>Han ser ju skitgammal ju.
Nej, det gör han verkligen inte. Har du autism och ansiktsbilndhet måhända?
>>
File: che.jpg (213 KB, 692x948)
213 KB
213 KB JPG
>>134514093
Den mest attraktiva mannen är den lätt pigmenterade svarthåriga fenotypen.
>>
>>134513928
det är verkligen en möjlighet, men vem vet, EU kan försvagas eftersom länder som Turkiet går mer i islamisk eller nationalistisk riktning. Ungern och Polen kommer ut i alla fall när de hör att de borde moderera sina ideologier
>>
>>134514093
I 90% av fallen är det
>lågstatusman (svensk) med främmande kvinna
>lågstatuskvinna (svensk) med främmande man
>>
>>134513681
Koazig morfar du har man1. Är det vanligt i Norrbotten att vara laestadianer?
>>
Idag gick jag ut från min cuckbox och ner till bolaget.

Bolaget var stängt, det är ju för fan söndag idag.
>>
File: Numero Uno.jpg (65 KB, 1004x772)
65 KB
65 KB JPG
Corona har varit det bästa som hänt på några år favä, har gett mig så mycket:

>enormt mycket ledighet (betald) i år
>kommer få jobba hemifrån i två år totalt, kanske längre om detta är det nya normala
>gamlingar och invandrare dör
>folk sjuder när man går som vanligt ute
>sv ho och Abdul blir av med jobben
>>
om alla dör som de säger, varför är inte samtliga sjukhus fullpackade, och det inte utförs femtielva begravningar om dagen?

schack matt damon
>>
>>134514090
>Vem fan har sagt jag argumenterar för lockdown? Jag tycker

har ju läst dina brev på /pol/

du är en gymnasieintellektuell räddhågsen coronabajstransa och säkert kommunist också
>>
>>134513584
>Hahaha va fan snackar du om?
>Vilken konspiratiosteori?
>Vilken bild med lite siffror på?
Kommer inte ihåg vad det var exakt. Men det var verkligen koka soppa på spik. Typ hitta hemliga meningar i stenarna som ligger på marken framför Giuliani: >>134511870
>>
>>134513983
Går ju inte ens använda längre.
>>
File: che.jpg (208 KB, 1200x963)
208 KB
208 KB JPG
>>134514153
t. cuckskäggcucken

che hade ju testobrist vad vi kan se
>>
>>134514208
Använder du ens hemsidor utöver 4kanalen eller?
>>
ge mig eran adress, namn, personnummer och ta kort på era bankkort fram och baksida

tack på förhand
>>
>>134514223
Ikonisk skägg.
>>
>>134514153
ja men det svarar inte på min fråga
>>134514161
fel det är ofta högstatuskvinnor som blir ihop med mörkermän
>>
File: 1595528482747.jpg (15 KB, 300x371)
15 KB
15 KB JPG
>Den mest attraktiva mannen är den lätt pigmenterade svarthåriga fenotypen.
>>
>>134514186
>>folk sjuder när man går som vanligt ute

Vem? nbögarna är ju ute i full kraft och festar och härjar
Är bara politiker som låtsas bry sig (men det gör de inte)

De som drabbas (äldre) får inte sin talan hörd ens
>>
File: duffman.png (14 KB, 242x209)
14 KB
14 KB PNG
>>134514186
>>
>>134514192
>har ju läst dina brev på /pol/
Visa mig var jag är för lockdown då? Visst, jag anser att viruset är betydligt mer farligare än folk tror men inte fan måste jag tycka lockdowns är rätt för det?
Ta här uppe, lockdowns skulle inte göra någon skillnad då vi har en naturligt låg populations täthet som hjälper betydligt mycket bättre.

>>134514204
Det låter dock inte som jag, du vet att det finns typ ett säkert tiotal person med egna trips som försöker låtsas vara jag ibland?
Jag menar, jag försöker inte förneka att jag ibland kan vara väldigt "out there" men skulle knappast säga jag försöker hitta meningar i stenar eller sån skit. Sen ibland är jag rätt bäng också så då kan nog säga lite vad som helst, kek
>>
>>134514242
skickat :)
>>
>>134514242
Bra försök Aschberg
>>
>>134514165
Nej, inte vanligt längre, men det finns kvar i mindre byar och tätknutna samhällen.
>>
>>134514255
Nej

t. överklass
>>
>>134512901
>>
>>134514255
>ja men det svarar inte på min fråga
På vilket sätt gör det inte det? Kvinnor dras naturligt till en viss fenotyp.
>>
File: 1604855248401.jpg (118 KB, 532x642)
118 KB
118 KB JPG
guuuuuh
>>
>>134514289
>men det finns kvar i mindre byar och
Är inte mindre byar bokstavligen bara sprängare dock
>tätknutna samhällen.
Vad menas med d1a?
>>
Danderyd är fullt med svarta män
>>
>>134514280
tänker inte leta igenom dina brev bajstransan

du sjuder och gråter nonstop om sveriges hantering
>>
>>134514076
>Kan man få en söt jungfru fru om man konverterar anon?
visst, det är inte så svårt. det finns många genetiska defekter däremellan
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Reformert_kristendom
>>
>>134514233
Dutuben och kanalen. Porrhubben.
Sen finns det inget mer att glo på.
>>
File: hmm 0.png (900 KB, 962x832)
900 KB
900 KB PNG
>>>Den mest attraktiva mannen är den lätt pigmenterade svarthåriga fenotypen.
>>
File: Tror du.jpg (21 KB, 460x468)
21 KB
21 KB JPG
>>134514262
>Vem?
Främst gamlingar och moralkärringar man ser blänga på en i mataffären
>>
File: 1586106308943.png (5 KB, 422x226)
5 KB
5 KB PNG
>>134514186
baserat brev
>>
>>134514334
>>134514334
>>134514334
>>134514334
Ny
>>
File: 1577396968578.jpg (33 KB, 640x480)
33 KB
33 KB JPG
>>134514153
Attraktivitet har noll att göra med vilken färg man har. Nästan allt handlar om din benstruktur
Här har du din "tall, dark and handsome", Amadeus.
>>
NY TRÅD

>>134514334
>>134514334
>>134514334
>>134514334
>>134514334
>>134514334
>>
>>134513246
>>134513547
>>134513983
>>134514208
På tal om captcha, bara en liten PSA; hoppas ni använder noscript captcha då det fungerar nu igen.

>>134514322
Haha, gör jag? Jag påpekar att en del är rent utav utvecklingsstörda, ja, men jag garvar åt det och gråter knappast över det.
Visst tycker jag det är korkat att packa fullt med folk i en liten yta och inte se till att det inte händer, men jag tycker det är lika korkat i vanliga flunsa tider desu.
>>
>>134514330
>visst, det är inte så svårt.
Baserat, hoppas att jag inte behöver vara medlem i 5+ år eller något sånt bara innan det är okej för mig att dejta inom kyrkan
>det finns många genetiska defekter däremellan
Varför då?
>>
>>134514295
jo
t. övre medelklass
>>
This is so cringe
>>
>>134514842
ETT JÄVLA LÖVDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.