[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1605994258417.png (1.03 MB, 1100x825)
1.03 MB
1.03 MB PNG
>>
>>134490422
test
>>
>>134493249
>göra en hyfsad uppskattning om ljusets hastighet
>när det knappt finns mekaniska räkneapparater
>inte imponerad
>"Ja, min favoritserie är The Big Bang Theory. Hur visste du?"
>>
>>134492872
test
>>
File: 1576218285371.webm (1.7 MB, 720x1280)
1.7 MB
1.7 MB WEBM
min tråd
>>
File: 1579635555321.jpg (454 KB, 1400x700)
454 KB
454 KB JPG
>>
Tråden är bara bra precis när nbögarna har slutat jobba.

Ja, jag sa det
>>
File: 1601691499649.png (122 KB, 664x552)
122 KB
122 KB PNG
hur många år åker killen in på nu?
>>
>>134493565
blir säkert botstraff på sånt där om något
>>
>>134493565
Hoppas rätten visar honom nåd med tanke på att spammare faktiskt borde ta livet av sig
>>
vill be om ursäkt till alla psykfallspammare för att jag brevade dds
jag skäms
>>
File: 1591952657930.jpg (106 KB, 564x639)
106 KB
106 KB JPG
nä nu får det vara nåck för idag
>>
Vilka droger gillar svho mest?
>>
Tänk om någon faktiskt ddsar sig själv för att du skriver dds i Sverigetråden, hur skulle det kännas va?
>>
File: 1605095133859.jpg (37 KB, 669x669)
37 KB
37 KB JPG
skiter i
>>
Brorsan nämnde att han såg en blatte som han gick i grundskolan med idag, som hade gått fram till honom och sagt
>ey hälsa inte nästa gång vi ses, jag har inga vita vänner
tankar?
>>
File: 1584140610713.jpg (240 KB, 767x686)
240 KB
240 KB JPG
denga?
>>
en fin kväll i svergje men jag är ensam varför???????????????????
>>
>>134493565
vad räknas ens som ''hets''? får man pedagogiskt förklara varför livet mest är lidande och att det är bättre att vara död?
>>
>>134493741
Rop för hjälp
>>
>>134493741
Baserad blatte
>>
>>134493741
jävla tönt
>>
File: 1599668970578.jpg (116 KB, 1080x1266)
116 KB
116 KB JPG
>>134493682
bra
>>
>>134493718
Kokain

Inte fan att jag slösar mitt koks på någon dryg korkad hora, dock
>>
>>134493718
MDMA och kokain
>>
jag vill SLÅSS, snälla bara ge mig en fet jävla höger jag vill känna något
>>
>>134493741
baserat, raserna ska hållas åtskilda
>>
File: 1592439047487.jpg (156 KB, 680x680)
156 KB
156 KB JPG
https://i.4cdn.org/gif/1605834170225.webm
>>
Vill slå ner en sprängare, en neger, en jude, en blatte och en borgare.
>>
>>134493741
Han menar att han är rasist och att svenskar också borde vara det
>>
ehe
>>
>>134493745
förklara för mig varför jag duger som jag är
>>
>>134493741
hell seger
>>
>>134493836
RADER
>>
>>134493838
Vill även slå ner en zoomerkommunistbög
>>
>>134493836
när kommer stormen tror du?
>>
File: 1597372935844.jpg (5 KB, 175x149)
5 KB
5 KB JPG
>>134493836
>>
>>134493782
>vad räknas ens som ''hets''? får man pedagogiskt förklara varför livet mest är lidande och att det är bättre att vara död?
Förr i tiden hade jag svarat att du skulle föregå med gott exempel. Nu så svarar jag dig bara med "bajsa".
>>
File: 1589610390860.png (376 KB, 640x480)
376 KB
376 KB PNG
livet är dystert
har ni tänkt på det?
>>
File: 1592710667932.jpg (134 KB, 602x336)
134 KB
134 KB JPG
>>134493836
>>
>>134493486
>>134493759
>>134493805
Dds
>>
>>134493836
Varför är oironiska nazister så jävla cringe
>>
File: 1585490233880.jpg (346 KB, 2048x1536)
346 KB
346 KB JPG
>>
File: 1602533940679.jpg (118 KB, 1200x794)
118 KB
118 KB JPG
>>134493836
åh nej nej nej
>>
>>134493809
Värt att börja sälja koks för att träffa kukslukande svho? I runescape alltså.
>>
>>134493951
ja väldigt ofta
>>
>>134493836
ja sånt här tyckte man ju var svinroligt när man var typ 15
>>
File: monsoon.png (88 KB, 210x229)
88 KB
88 KB PNG
JAGJAGS - SJÄLENS DNA!
>>
>>134493953
>>134493994
samma person
>>
>>134493978
rövpilla mig på detta gäng
>>
>>134493951
Livet är vad man väljer egentligen.
>>
>>134493464
lärde din mamma aldrig dig att inte uttala dig om saker du inte vet någonting om?
tydligen gjorde inte newtons mamma det
>>
>>134493836
he se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>134494022
jupp
>>
>>134494025
De styr Sverigetråden, de brevade en bild från sin träff en gång
>>
NATURENS LAGAR
>>
File: 1457687623471.jpg (86 KB, 626x800)
86 KB
86 KB JPG
>>134493951
endast optimister begår, optimister som inte längre lyckas med att vara optimister
>>
>>134493996
Tror många skulle tänka att snorta linor från din kuk i minecraft
>>
>>134494029
livet är vad ens genetik och uppfostran väljer egentligen
>>
>>134493931
>>134493953
>>134493969
>>134493994
Samma rövsmärtade horunge
>>
>>134493836
VIT MAKT
>>
KNULLA INTE MED DENNA RIKSDAGSLEDAMOT
>>
File: 1528028473509.png (24 KB, 621x333)
24 KB
24 KB PNG
>>134494108
>>
>>134494090
F1 h1
>>
ändå sjukt hur mycket vi dabbade på dds-cucken förra tråden
>>
>>134493872
oavsett vem du är har vi lite kontroll över att kontrollera vilka vi är eller vår plats i universum
tänk på att ingen kommer ur livet levandes så det tjänar ingenting till att ta det för seriöst
>>
>>134493931
>>134493953
>>134493969
>>134493994
>>134494138
Samma rövsmärtade horunge
>>
>>134494102
Så du tror inte man har något eget ansvar?
Det finns de som inte har fått något gratis men ändå har lyckats
>>
dds cancerhora
>>
>>134493931
>>134493953
>>134493969
>>134493994
>>134494138
samma äckliga vänstertransa
>>
File: 1526843292505.gif (94 KB, 547x433)
94 KB
94 KB GIF
>>134494188
>>134494227
>>
>>134494167
Dds
>>
>>134493836
HÄLL SEGÄRRRR!!!!!!!!
>>
>>134494194
>Det finns de som inte har fått något gratis
jo, sina gener och uppfostran
>>
>>134494090
>linan trillar av kuken
haha oj
>>
File: 1604442123375.png (350 KB, 568x590)
350 KB
350 KB PNG
>samma rövsmärtade horunge
>>
File: spammarna.jpg (359 KB, 1262x699)
359 KB
359 KB JPG
>>134494167
Spammarna vinner igen. Själv tror jag dds-cucken kanske var en utav spammarna, menad för att bevisa deras styrka
>>
>>134494188
>>134494227
olika baserade alfahannar
>>
File: 1581091035169.jpg (46 KB, 310x385)
46 KB
46 KB JPG
>>134494241
>>134494243
JIDDRA INTE MED MIG
>>
File: 1528203781044.jpg (617 KB, 1500x1000)
617 KB
617 KB JPG
>>134494188
>>134494227
t. schizojonte
>>
>>134493931
>>134493953
>>134493969
>>134493994
>>134494138
>>134494241
Samma rövsmärtade horunge
>>
>>134494214
visst ja fan vad mongobögen sjöd när han skrev detta till varje brev rofl
bra tider
>>134494275 (jag)
jag var oironiskt förresten
>>
File: 1604088378751.jpg (33 KB, 288x288)
33 KB
33 KB JPG
>>134494315
>>
>>134494167
>>134494267
>>134494277
Dds
>>
Vill sex sex min sochandläggare
>>
File: 1598957261368.png (84 KB, 208x234)
84 KB
84 KB PNG
>>134494287
>>
Säg dds en gång till din lilla horunge
>>
>>134494277
a
AAA
ATTA
DUUD
duuud
vååååv
VÅÅÅÅÅÅÅÅÅV
>>
>>134493931
>>134493953
>>134493969
>>134493994
>>134494138
>>134494241
>>134494287
Samma rövsmärtade horunge
>>
cancertråd
>>
File: 1582963555964.png (626 KB, 800x900)
626 KB
626 KB PNG
>>
>>134493931
>>134493953
>>134493969
>>134493994
>>134494138
>>134494241
>>134494287
>>134494346
Samma rövsmärtade horunge
>>
>>134494361
Dds
>>
>>134494367
Hej Schizojonte,

Vill bara påminna dig om att ta din medicin. Hälsa demonerna!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iYVO5bUFww0
>>
File: drolling_wojak.jpg (38 KB, 550x550)
38 KB
38 KB JPG
fattar inte hur ljusets hastighet kan vara en invariant
>>
>>134494401
kärnvapnet
>>
Jävla damptråd, kommer somna sur över att det finns så jävla många idioter i världen
>>
File: 1594046015677.jpg (31 KB, 500x500)
31 KB
31 KB JPG
asså bror jag kommer förstöra dig
>>
>>134494194
fri vilja är en illusion, det spelar ingen roll i slutändan
>>
>>134494457
Dds
>>
>>134493931
>>134493953
>>134493969
>>134493994
>>134494138
>>134494241
>>134494287
>>134494346
>>134494430
Samma rövsmärtade horunge
>>
>>134493836
kino, vem?
>>
File: 1588607026268.jpg (286 KB, 949x467)
286 KB
286 KB JPG
får det lov vara en big mac?
>>
File: tittar förbi.gif (2.14 MB, 250x209)
2.14 MB
2.14 MB GIF
>>
File: 1585358715242.jpg (50 KB, 610x368)
50 KB
50 KB JPG
>>134494487
>>
>>134494495
Dds
>>
File: 1547213507122.png (191 KB, 1228x1150)
191 KB
191 KB PNG
>schizojonte och matgeekscucken tävlar om vem som kan dampspamma mest
>>
>>134494460
Fast vad är det som gör val åt oss om vi nu inte gör dem själva?
>>
File: 1578630397235.png (615 KB, 997x557)
615 KB
615 KB PNG
>>
File: 1590286546862.jpg (78 KB, 414x385)
78 KB
78 KB JPG
>>134494539
>>
>>134493931
>>134493953
>>134493969
>>134493994
>>134494138
>>134494241
>>134494287
>>134494346
>>134494430
>>134494517
Samma rövsmärtade horunge
>>
>>134494360
Vem är detta?
>>
Vart är städarna när man väl behöver dom
>>
Varför är tråden bokstavligen bara fyllt med spam
>>
>>134494559
Dds
>>
File: 1598180678853.jpg (227 KB, 1080x1080)
227 KB
227 KB JPG
>>
Samma rövsmärtade horungar
>>
Saknar sötbrevarna och bögbrevarna.
>>
>>134494626
Dds
>>
>>134494663
ödemet...........
>>
File: 1605964959783.jpg (42 KB, 509x717)
42 KB
42 KB JPG
https://youtu.be/ErtPOyeMqf4
kino
>>
File: 1589015456575.jpg (51 KB, 624x456)
51 KB
51 KB JPG
>>134494626
Don V är allierad med Jon Olsson mot vänstertransan
>>
>>134494634
>>134494634
Samma rövsmärtade horunge
>>
>>134494669
Rövsmärtad horunge
>>
>>134494676
1:55, tänk sig att få den äran
>>
>>134494712
Smärthorad rövunge
>>
DU SPAMMAR DDS
JAG BREVAR DON V
MEN KANSKE ÄR VI DENSAMMA
>>
File: 1577037283530.jpg (45 KB, 951x534)
45 KB
45 KB JPG
Jag vill påminna er om att vi är en nation som har stått upp och varit öppna förr i tider då människor har utstått svår prövning. Vi har nu människor som flyr i antal som liknar det vi hade under Balkan-krisen i början av 1990-talet. Nu vädjar jag till svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress med hot mot det egna livet som flyr, flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre förhållanden.
>>
>>134494712
Dds
>>
>>
HELL SEGER! HELL SEGER!! HELL SEGER!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DrYw9oUJ8v4
>>
File: 1592047413595.png (1.03 MB, 596x813)
1.03 MB
1.03 MB PNG
Vad säger eller gör han imorgon?
>>
>>134494818
var kommer d1a ifrån
>>
>>134494537
små kemikalier i hjärnan
>>
File: 1576590284549.png (686 KB, 598x738)
686 KB
686 KB PNG
>>
>>134494831
ehhhhh
>>
>>134494761
Dds
>>
>>
>>134494896
Dds
>>
>>134494831
>Löfven ställer sig vid podiet och harklar sig
>NU SKA ALLA JÄVLA BLATTAR UT! HELL SEGER!
>dagen efter lastas alla blattar i containrar och pråmas till västafrika
>>
File: 1594236949148.jpg (352 KB, 2500x1668)
352 KB
352 KB JPG
>>134494905
>>134494937
ägd

jag blir starkare
>>
>>134494831
ööööööhhhhhhhhhhhhhhhhh håll avstånd eeeh ööööhh nu är det allvar på riktigt öööhh
>>
>>134494964
Dds
>>
trådpsykos
>>
>>134494951
HELL SEGER!!!!!!!!!!!!!11111111
>>
>>134494964
Dds, din efterblivna (du)-hora
>>
File: 1600201305009.png (133 KB, 235x341)
133 KB
133 KB PNG
>>
Tänk er seriöst att vilja mörda folk bara för att de har fel hudfärg
>>
>>134494781
>>134494933
Duktig sissy som kåtar upp dampkillarna
>>
>>134495054
Ja, negrer är sjuka i huvudet
>>
>>134495054
ja BLM är fullt med psykfall
>>
>>134495054
jag vet, för mig räcker det att de har fel åsikter
>>
https://clips.twitch.tv/BelovedComfortableGorillaCharlieBitMe
ÅNEJNEJNEJNEJ
>>
>>134495151
Äcklig jude med fel åsikter
>>
>>134495054
Jag vet, vad fan är det för fel på BLM?

https://www.bitchute.com/video/IGJpPftmNChh/
>>
jag är en fucking skamfläck på familjen
>>
>>134495207
Undrar hur japaner känner när de kommer hit. Vill ha minareter och böneutrop snarligen så folk kan berätta när de kommer hem att Sverige är ett muslimskt land.
>>
>>134495312
vad gör du åt saken?
>>
ge mig en anledning att inte supa mig redlös och gå lägga mig i en snödriva
>>
>>134495207
Baserad thaihora
>>
>>134495350
Västvärlden 2020 måste vara en chock för alla som kommer från homogena länder
>>
https://youtu.be/HeT2NrElMeI
>>
>>134495385
>thai
>>
>>
>>134495388
Blonda och blåögda är en minoritet bland folk under 40 så det är underligt hur det fortfarande är stereotypen.
>>
>>134495412
engla måste tappa 20 kg omgående
>>
File: 1594279688593.jpg (913 KB, 1078x1078)
913 KB
913 KB JPG
>>134495384
Allt är möjligt Anon
>>
>>134495363
försöker ändra mig från att bli en som skjuter upp saker till en som gör saker
>>
File: images (2).jpg (7 KB, 201x251)
7 KB
7 KB JPG
Gomorgon
>>
>>134495412
R1 helsamt favä
>>
>>134495508
Filmer mann1. Även i filmer som görs idag visas Paris som rent, trevliga restauranger och gatumusikanter överallt och knappt några muslimer
>>
>>134495525
bra, ta små steg framåt
>>
tror att jag ska trimma mitt eget hår imorgon
>>
>>134495597
lägger mig nu, godnatt
tror det är svårt att rannsaka om man sitter uppe om nätterna
>>
Är tjejer lika porrskadade också tror ni?
>>
>>134495726
Inte alla

Många tjejer kollar inte på porr
>>
>>134495726
Nej men snart är de det
>>
>>134495597
sen så tror jag det är viktigt att motstå alla frestelser man kan, aldrig tänka att en godbit bara är en godbit eller en timmes tvspel bara är en timmes tvspel
många av oss är nog här för att vi haft svårt att motstå våra begär
>>
>>134495672
klokt, gonatt
>>
File: images.jpg (6 KB, 257x196)
6 KB
6 KB JPG
exakt vad menar de med "Red Bull ger dig vingar" ?
>>
>>134495726
hellre tinderskadade
>>
https://nypost.com/2020/11/21/secret-plans-helped-synagogue-pull-off-massive-maskless-wedding
>>
Vad söt! Gillar att se tjejer bli SvartBrödade(BlackBred)
https://www.youtube.com/watch?v=JaMtw8r0U_U
>>
File: fsasasaddsasda.png (820 KB, 961x522)
820 KB
820 KB PNG
>>134495916
Jag älskar att se änglalika blonda fjortisar med svarta bebisar.
>>
File: 154643243421.jpg (41 KB, 500x500)
41 KB
41 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=Op8T7MltzbU
>>
>>134495916
>SvartBrödade
kek
>>
>>134495916
varför ser amerikaner så vuxna ut vid så ung ålder? är det för att de har massa hormoner i maten?
>>
>>134495726
bara tjejer med social fobi, finns avsevärt färre av dem men det finns
pratar med en tjej på nätet som "övar" engelska med mig(enda kvinnokontakten jag haft i vuxen ålder) som har det och hon ser på porr varje dag. Är öppen med hennes smak och är besatt av det koreanska popmusiksidealet, runkar i princip bara till shotapojkar med vuxen käklinje och längd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=JS91p-vmSf0
mäktig musik
>>
any niggers frequent these threads?
>>
>>134490422
https://svtplay.se/video/11116997/utvandrarna/utvandrarna-avsnitt-1

är det sant svennar ser sånt här frivilligt?
>>
>>134495916
allt i denna videon är grisvidrigt
var fan är föräldrarna
>>
https://youtu.be/NgapjdkJ8wQ
Baserat
>>
>>134496069
Ye shure thing dawg *fistbumps you*
We have our main nigga biancus the blatte
>>
>>134496045
Ingen vill höra din bögmusik, jävla fjant.
Här har vi riktig musik
https://www.youtube.com/watch?v=3QG_GcnnnbQ
>>
>>134496069
Sure. Here:
>>134496030
>>134495954
>>134495762
>>134495790
>>134495527
>>134495533
>>134495590
>>
>>134496069
du sa n-ordet till mig din jävla svenne, ska döda dig mannen
>>
Mat är det enda lyckliga delen av min dag
>>
File: 1599328316892.png (520 KB, 1024x1984)
520 KB
520 KB PNG
KAMPEN
>>
>>134496069
we have semi frequent burgerposters
>>
>>134495726
det finns givetvis tjejer som kollar på porr, men deras sexualitet är starkt kopplad till deras värde och hur eftertraktade de är, medan vår sexualitet primärt är visuell, så de söker sig till sociala medier och tinder för att få kickar istället för porr
>>
File: teater.png (623 KB, 732x540)
623 KB
623 KB PNG
>>134496080
Mmmm Mâgnêfique! Som en förnämlig man av hög kultur så måste jag säga att Têater är den högsta formen av njutning, givitvis ska man ha ett glas Pînot Noir 1975 till föreställningen!
>>
Livet var bättre innan internet
>>
>>134496250
kek
>>
>>134496401
livet var bättre innan elektricitet
>>
File: 1606004986875.png (473 KB, 454x454)
473 KB
473 KB PNG
Kattbrevare
>>
jag har inte duschat på 2 veckor, jag luktar säkert som satan själv
>>
Är det normalt att det växer jättefina tunna hår som typ bara syns i ljuset längs "sömmen" på kuken?
>>
>>134496435
livet var bättre innan språk
>>
File: 1590239650991.jpg (1.76 MB, 2103x2725)
1.76 MB
1.76 MB JPG
>>134496486
Kattbrevare rapporterar in. Ska lägga mig nu.
>>
Jag tycker att man borde göra en kartläggning i Sverige för att se till att flyktingbördan delas ut jämlikt och att flyktingar bussas ut till alla områden och att vi inför kvotering i skolan för att minska segrigationen
>>
hora, glömde köpa schampo när jag storhandlade idag, trodde jag skulle slippa handla på 2-3 veckor....
>>
>>134496618
Jag håller med. Tycker det är hemskt att det fortfarande finns småbyar utan svarta män som går i skolan. Tonårsflickor måste få träffa invandrare så att rasistiska åsikter kan försvinna tidigt.
>>
>>134496618
eller så har vi kvar segregationen så det blir lättare att nej.ut:a slöddret senare.
>>
>>134496742
Nej vi måste integrera folket i Sverige, vi skulle få en tokbra tillväxt om vi gjorde detta
>>
>>134496685
>han vet inte om schampojuden...
>>
er åsikt om mustiga mauri?
>>
>>134495916
Hon kallar sig själv "snowbunny" :D
>>
File: KH-COMPOSITE-SWEDEN.jpg (330 KB, 750x500)
330 KB
330 KB JPG
Hi it's me again
>>
>>134496618
helt poänglöst
ingen tvingar dem att bosätta sig de gör, de väljer själva att bosätta sig med sina egna
svennar gör samma sak utomlands, alla människor gör nog det.
>>
>>134496923
Vi kan ha kvotering på bostadsområden.
>>
>>134496783
vi måste ingenting, de hör inte hemma här och ska ut.
>>
File: 1591679145140.jpg (69 KB, 750x750)
69 KB
69 KB JPG
>>134496879
>>
>>134496958
Sverige har bjudit in dem så det är vårt ansvar att de integreras
>>
File: IMG_20201122_021549.png (75 KB, 588x658)
75 KB
75 KB PNG
>>134496530
>>
>>134497012
nej, folket har aldrig varit för massinvandring
>>
Åsikter om svarta lucior?
>>
File: 1581003333571.jpg (48 KB, 500x500)
48 KB
48 KB JPG
>>134497036
Gonatt anon.
>>
jag har inte sett en annan människa ivl på över en månad
>>
>>134497065
cancer
>>
hur känner ni inför att mångkultur bokstavligen är skrivet in i grundlagen?
>>
>>134497059
Då skulle de ha röstat på andra partier
>>
Lesbiskt är den tänkande mannens porr.
>>
>>134497131
folk röstar inte för en fråga
>>
>>134497082
Hurfan har du undvikt det
>>134497130
Seriöst? Vart i grundlagen är det skrivet
>>
>>134496939
I genuinly don't see what you laugh about. I dont want to be a hater, but the amount of coalburning polish women in UK is insane. They go apeshit around black men. I saw a video of polish girl obsessed with some black guy on the streets.
>>
File: singelmamma.jpg (156 KB, 933x601)
156 KB
156 KB JPG
>>134496879
åh nej nej nej nej
>>
>>134497188
Posta din hand. Och ja, det är vackert när smala ariska gudinnor blir manglade av stor neger
>>
>>134497214
ge inte pissluffaren (du)n
>>
>>134497163
De röstar på partier som öppet säger att de vill ha mångkultur, faktum är att bara 17% av svenskar är emot mångkultur
>>
>>134497257
d1a
>>
>>134497172
>Seriöst? Vart i grundlagen är det skrivet
Regeringsformen
>>
>>134496224
Kan relatera i viss mån, det är ett av mina få glädjeämnen i vad jag annars känner är en lite så där tillvaro
>>
varför slog inte vi/tyskarna/ryssarna ihjäl polackasen när vi hade cansen
>>
>>134497429
Vilken vacker historia, jag önskar den var sann. Ja dela med dig screencap, har du discord eller email?
>>
>>134497279
de röstar på partier som de anser gynnar deras liv mest, och många har kunnat köpa sig fria från mångkulturens effekter. alla undersökningar visar att en majoritet är emot massinvandringen, det har aldrig funnits folkligt stöd för det.
>>
Vill gå på hans rasforskningskurs
>>
>>134497541
Vill begrava honom levande
>>
>>134497418
Hittar några artiklar om det men inget när jag ordsöker på det på lagboken, kan förslaget blivit dödat anon?
>>
>brister ut i dans
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/19-aring-slipper-utvisning-efter-valdtakt-mot-tolvarig-flicka/
>>
Drog en långsam runk, inte att den tog länge utan bara körde långsamma drag, koom stenhårt efter kanske 5 min.

Tack för att ni läste bloggen.
>>
https://youtu.be/m0WzzIcJXO8
>>
>>134497214
>I dont want to be a hater, but the amount of coalburning polish women in UK is insane.
Yes, but Polish girls and boys are considered as "subhuman" by /pol/ and Aryan people.

That's why it's a SCANDAL when an Aryan Swedish pale beautiful Nordic Princess literal Goddess chooses a hung black man to fuck instead of a pasty, cute blond femboy.

It just makes me cum instantly.
>>
>>134497429
posta screencaps
>>
vill trottoarstampa sönder cuckpolackens skalle
>>
skapa ett konto på sociala medier, försök prata med nbögar i 10 minuter, inse att det bara är BRA att svenskar kommer bli en minoritet
>>
vill sakta strypa han till döds och klämma sönder hans ögon
>>
>>134498006
gör ett konto i din mammas håriga babbefitta
>>
>>134498115
min mamma är svensk
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EJJVGasSHK0

tänk om vi kunde ersätta alla negrar i världen med apor istället
>>
>>134497912
>posta screencaps
Ok should I write date on a paper or something?? I never did this lol
>>
File: 1598977019356.png (118 KB, 288x250)
118 KB
118 KB PNG
>>134496618
>>134496730
>sammavänner

>>134496998
>stormbrev
>>
>>>/pol/292286857
>>
>>134498338
Yes write date on a paper, show your hand, and nails, and take a pic. do you have email or discord?
>>
>>134498438
*ger dig ¥5000*
>>
GE MIG EN VIT ETNOSTAT NUUUUUUUUUUUUU
>>
>>134495726
Servar datorer här hela dagarna, och svaret är nej men ändå ja.
99% av alla datorer som grabbar/gubbar lämnar in har porr antingen på hårddisken eller i historiken.
Runt 50% av datorer som kvinnofolket lämnar in har det.
Och runt 2-3% har nakenbilder/filmer på sig själva i hårddisken.
>>
Vad i helvete?

https://www.youtube.com/watch?v=kP9TfCWaQT4
>>
File: 1605788751184.png (697 KB, 1080x1266)
697 KB
697 KB PNG
>gick till Max (fick lite munchies och enda ställe i stan som har öppet nu)
>hörde bilen bakom mig på huvudgatan (man får inte köra där jag gick), den började gasa snabbt och tände på ljuset
>behövde nästan bokstavligen springa åt sidan för att inte bli körd ihjäll
>det är aina
>"hej hur går det? vad gör du?"
>jag går till max bara haha
>"aa ja det är det enda ställe som har öppet nu. allt okej, du ser lite nervös ut?"
>ja det är lugnt hahaa

jävla elaka snuthoror, klart får jag panik när ni nästan körde på mig. kunde ha lika väl varit en lastbil av fred. knula polisen favä
>>
>>134498603
mus i ett hotell hur ska det gå? och katt lol xd
>>
>>134498603
tjejen är söt
>>
Åtta av tio döda med covid-19 är över 70 år
>>
File: Svensk polis 6.png (431 KB, 643x750)
431 KB
431 KB PNG
>>134498735
*våldtäktslarm*
>gääääsp...NÄMEN JOCKE TITTA EN KILLE SOM KÖPT HAMBURGARE OCH GÅR OSKULDSGÅNGSTILEN STOPPA HONOM!!!!
>>
>>134498603
själlös judeproduktion ackompanjerad av själlös n-ord musik
nej tack
>>
vad fan klockan är redan 3
>>
File: 1604586117136.gif (1.88 MB, 864x420)
1.88 MB
1.88 MB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=LtkWBAQ1_1w

DA DA DA DA DA DA DA DAAAAAA YOU CAN BE MY LOVER TONIIIGHT
>>
File: image.jpg (15 KB, 240x240)
15 KB
15 KB JPG
>>134498438
Ta kattpillret
>>
File: 1601881238734.jpg (56 KB, 464x404)
56 KB
56 KB JPG
>>134498907
slösade bort min långhelg
>>
Ska till frisören idag
>>
Har fått ett stycke fryst kronhjortsfärs. Hur fan ska man tillaga det?
>>
>>134499017
invadera inte Polen den här gången dummer
>>
>>134498735
haha samma hände mig förut när jag var ute på oskuldsnattpromenad, de körde upp på gågatan och började ställa frågor.
>>
>>134498735
>>134499193
lmao. är det nån kvot de måste uppfylla så de inte bara går fram till uppenbara blattegangsters?
>>
>>134499084
spaghetti och köttfärssås med ketchup
t. svenne
>>
>>134499193
jävla skumt att dom gör så favä
>>
>>134499250
>>134499254
De vågar inte konfrontera blattar så de konfronterar ensamma svennar istället
>>
>>134499253
Jo det funkar väl men jag tänkte att man kanske skulle försöka tillaga något som lyfter fram köttet istället för att dränka det i vardaglig skit.
>>
File: smsung_gxs10_22_11_2020.jpg (321 KB, 1899x1845)
321 KB
321 KB JPG
only had selfglue paper to write and yep i have discord
>>
>>134499284
anar detta, att dom gör lätta saker så det ser ut som dom gör ett värdigt jobb
>>
File: Bonbi Cringe.gif (1.36 MB, 342x316)
1.36 MB
1.36 MB GIF
>>134499253
>ketchup
köp eller gör tomatsås hemma
>>
>>134499193
önskar jag var kaxig nog att säga ifrån de. men jag tycker om mitt liv, enkelt för de att förstör allt

>>134499250
polisen har också något pissfetisch antar jag, flera gånger har de bett min kompis (som har åkte fast för drogbruk för länge sen) att åka med till stationen för att pissa. hon får tacka nej men då kommer de ta henne till arresten tills en ssk/läkare kan komma å ta blodprov. aina är äckliga grisar hela bunten
>>
Är det en riktig kvinna eller transa
>>
>>134499476
havskatt
>>
File: IMG_20201122_032801.jpg (2.05 MB, 3968x2976)
2.05 MB
2.05 MB JPG
Breva nattakäk. Är så jävla full.
>>
>>134499551
Blir en gorbys innan jag lägger mig
>>
>>134499551
nattkräk
>>
>>134499551
Vad har du druckit?
>>
>>134499551
beskriv poppels, aldrig provat
>>
File: 1604382179873s.jpg (2 KB, 125x123)
2 KB
2 KB JPG
>>134499551
åt lite pepparkakor tidigare, dags att lägga sig i sängen och kolla lite star trek nu dock
>>
>>134499635
öl
>>
>>134499551
>oskuldsmusmatta
>>
>>134499551
Åt en fjärdedels kebabpizza och nu slaggar jag
Gonatt
>>
Gillar faktiskt kaosblattarna som heemar snuten
>>
File: 1601771373965.jpg (9 KB, 243x208)
9 KB
9 KB JPG
>>134499551
>standard 4kanal
>svindyr borgaröl
>hawaii
>chrome
>sidobar
>musen
>spotify
>windows 10
>>
>>134499551
har druckit två liter lantmjölk, orkade inte göra riktig mat
>>
>>134498563
Uddaste porren du hittat på någons datta?
>>
>>134499732
mm smaklig pruttisar snart
>>
>>134499641
Finns ju många olika sorter, men just nu är jag mest inne på olika sorters APA och just poppels köper jag ganska ofta. Tycker den är mer balanserad än de flesta IPA som lätt blir för mastiga. Hjälper också att flaskan är kino.
>>
>>134499764
nej jag brukar faktiskt inte prutta när jag dricker en massa mjölk
>>
>>134499757
Clownporr. Mest för att jag fullkomligt hatar clowner.
>>
>>134499551
vad är fördelen med att ha taskbaren på sidan istället för där nere?
>>
>>134498563
hittat något skumt på en dator någon gång? något som sticker ut?
>>
>>134499725
Är inte en hawaii, den har lök och salami också. Musen är för att min gamla paja och jag har inte bestämt mig för vilken ny jag ska köpa. Standard 4kanal är för att jag inte är oskuld.
>>
>>134499853
Ingen alls. Det är det bästa lajvet fönster har att erbjuda
>>
>>134499770
okej ska testa nån dag favä, ser dem ofta när jag handlar men har alltid skippat
>>
>>134499876
>Standard 4kanal är för att jag inte är oskuld.
Jag som trodde att ni homofiler hade det lätt för att tappa oskulden.
>>
File: Untitled.jpg (207 KB, 1061x968)
207 KB
207 KB JPG
älskar pokimanes saftiga marockanska röv

med det sagt så säger jag adjö och godnatt
>>
>>134499853
om du ofta tittar på bilder så är det vertikala planet oftast det mest begränsade så ifall du har taskbaren på sidan så får du några extra pixlar att fylla skärmen med bilder på
>>
>>134499857
En pissig HP full med byggnadsplaner och tusentals bilder på olika bilar, knivar och vapen.
Inget annat. Byggnadsplanerna var typ såna där blå layouts rånare alltid har i film när dom planerar en stöt kek.
Annars är människor ganska jävla pisstråkiga för det mesta.
>>
>>134499551
>>134499853
>>134499882
>>134499960
>han har den inte längst upp
ngmi
>>
File: 1605394737124.jpg (186 KB, 850x1134)
186 KB
186 KB JPG
Jag till höger
>>
>>134500002
det var skumt, kanske var en småkriminell låtsasgangster, om min dator lagades skulle du bara se massa 4kanal-bilder och jagjag, hela mappar med jagjag från sverigetråden
>>
File: 1604257942117.jpg (106 KB, 1920x1080)
106 KB
106 KB JPG
jag i denna bild
>>
>>134499896
skrev att jag inte är oskuld ditt spån lol
>>
Är Björn Söder sjuk i huvudet?
>>
>>134500148
hehe mm
>>
>>134500102
I min hittar man mest musik, gamla tv serier (typ x-files, battlestar galactica, xena och sånt), min jagjag mapp med runt 4k bilder (blandat) och "no nude" porr med långbenta rödhåriga brudar och blonda snöprinsessor. Kanske lite lesbiskt. Och så mina foton jag tagit med mobilen. Meningslöst skit.

Är en enkel man.
>>
>>134500210
ska jag berätta hur en fitta känns?
>>
>>134500302
mm visst, breva gärna vad du har memorerat från brev
>>
>en toarulle kvar
>bajsar fyra gånger idag

vad är oddsen
>>
>>134500139
>du kommer aldrig bli så här cool
>>
File: 1602102586131.png (251 KB, 1878x1022)
251 KB
251 KB PNG
>>134500364
*PRRRRRRRRRRRRFT PROOOOOOOOT PRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ PFRTTTTTTRRRREEEEFT*

*PLUMS PLUMS*

*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH*
>>
Caddes T är högre än min
>>
File: 1602804771355.jpg (104 KB, 645x773)
104 KB
104 KB JPG
>>134500401
nej..........
>>
>censurerar hela ansiktet när han bara censurerade ögonen innan
>bara för att vi inte ska kunna se att det inte är samma människa
död åt bögtransor
>>
File: 1604362651385.webm (406 KB, 640x360)
406 KB
406 KB WEBM
Öronpropparna i, nu blir det sova
>>
External hemorrhoids

These are under the skin around your anus. Signs and symptoms might include:

Itching or irritation in your anal region
Pain or discomfort
Swelling around your anus
Bleeding
>>
>>134500457
kvääääääääää
>>
>>134500456
Jag är inte en trans du IDIOT !! Jag vill inte bli känd igen

har du Skype? Ge mig din skype så kan vi videosamtal
>>
bögtransan skriker ut i smärta när han blir avslöjad
>>
>>134500562
Jag censurerar mitt ansikte för att jag inte vill bli känd igen, men vi kan prata om skype eller oenighet om du vill se att jag är biologisk kvinnlig LOL
>>
>>134500650
länka din skype först
>>
mm och din mobilkamera bara råkar ta bilder med olika upplösningar och kvaliteter
patetiskt dåligt
>>
>>134500725
roligt att det är kb och inte mb
>>
haha vem tror han att han lurar
>>
>>134500457
JÄ HO
>>
File: 1605435111850.png (925 KB, 1078x937)
925 KB
925 KB PNG
Härligt med värme och soligt väder, hur är det hemma i sverige?
>>
>>134500877
kallt
>>
polska luder är icke välkommna i sverigetråden
>>
>>134500925
vad vill han ens? inte som vi har pengar bara för att vi bor i Sverige
>>
>>134500877
kallt, blåsigt, lite regnigt, trist
>>
Finns det nån som är vaken och full som vill köra röstchatt?
>>
File: 143637865234.jpg (37 KB, 500x440)
37 KB
37 KB JPG
>>134500348
>black borders on left and right
>forgot to remove all of the white snapchat icon in the top right
>obviously an upscaled phone screenshot
leave and never come back
>>
>>134500965
natten är mörk och full av psykfall
>>
File: matsoja.png (405 KB, 526x562)
405 KB
405 KB PNG
>>
>>134501003
breva länk
>>
File: 1568559515009.jpg (257 KB, 800x800)
257 KB
257 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=jcLDe-5jG3s

jag har gjort det grabbar
jag har hittat den perfekta tjejen
nu kan jag dö
>>
>>134500877
Är du i deras söderöar eller? Ser alltid så jäkla mysigt ut på typ Barakamon och liknande
>>
File: 1605308990605.jpg (136 KB, 1280x720)
136 KB
136 KB JPG
>>
File: 1600112201685.jpg (35 KB, 671x689)
35 KB
35 KB JPG
>>
File: 1602364824802.png (777 KB, 1429x752)
777 KB
777 KB PNG
>>
>matgeekspammaren är en kaosneet med knullad dygnsrytm
inte ens förvånad
>>
>matgeekspammaren
så jävla störd kille
>>
MUNCHIES
>>
File: 1599995401837.jpg (46 KB, 717x885)
46 KB
46 KB JPG
>>134501322
kek det stämmer, själv då? du sitter ju här med
>>
File: sojabougeek.jpg (151 KB, 1280x720)
151 KB
151 KB JPG
>>134501355
så jävla baserad kille menar du väl
>>
File: 1575963497525.webm (1.82 MB, 720x900)
1.82 MB
1.82 MB WEBM
>dkn ingen somalisk fv att röka hasch med
>>
>>134501133
ejj#8494 på discord I'm du har det
>>
ny tråd
>>134501689
>>134501689
>>134501689
>>
File: 1489002505804.png (398 KB, 699x523)
398 KB
398 KB PNG
grabbar, hela denna "great reset" grejen har mig djupt deprimerad, någon annan?
>>
File: 1603206131373.jpg (28 KB, 371x322)
28 KB
28 KB JPGDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.