[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / vrpg / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1569209082460.jpg (112 KB, 460x522)
112 KB
112 KB JPG
Racheausgabe
>>
*poept*
>>
Arbeid maakt vrij
>>
>>127898369
xD
>>
>zeg salope tegen zusje
>ze kijkt me aan
>"wat is dat"
>is Frans :^)
>>
bier
>>
>>127898448
>oh broertje neuk me, niemand kijkt
>>
Auf französisch sprechen?
>>
>>127897094
Bedankt voor al het advies :)
Wat raad je me aan om wat meer geld in te steken?

>>127897222
Akkoord!

>>127896052
Vgm ken ik die linkse als die van België is oetz
>>
>>127898301
OwO
Don't wanna give dox material though, so no voice >.<
>>
DER KRIEG
>>
Best wel tevreden met mijn lichaam oetz. Het functioneert goed, geen rare afwijkingen, compleet met alle onderdelen. 10/10, zou aanbevelen.
>>
>>127898691
WIR HABEN DEN SCHRECKEN GEBROCHEN
FÜR UNS WARS EIN GROßER SIEG
>>
you have a traitor among your ranks >>127898317
>>
Soll das ein Witz sein????
>>
>>127898636
maakt me niet uit, ik mag toch niet thuiskomen met een Duitser
>>
File: 1586398321958.png (239 KB, 785x731)
239 KB
239 KB PNG
>>127898764
>ga met je kanker mof vriend
>>
Gespierde benen
Gigantische, dikke NORF buik
Ook trots op mijn lichaam
>>
>>127898723
Schtop mit groß letters
>>
>>127898826
Gefeliciteerd!
>>
voor mij is het arsenal
>>
>>127898696
fotos
>>
Ik verveel me en heb nu nog twee weken vakantie.
>>
>>127898826
Ewa bolle
>>
>kijk film met zusje en haar vriend
>"haha leuke film, maar wij gaan even blowen en dan zijn we zo terug"
>moeder komt thuis
>neemt een vriendin mee
>gaan gelijk door naar de tuin
ik zit nu alleen binnen, hopend dat de film nog door gaat :(
>>
>>127898885
pleeg zelfmoord?
>>
>>127898885
kom
>>
>>127898591
>Wat raad je me aan om wat meer geld in te steken?
Letterlijk eender wat anders dan cryptos jij dikke mongool

al eens wat anders dan niet-productieve assets overwogen? Aandelen weetjewel

als je gewoon wilt gokken, koop dan opties op aandelen
>>
>>127898776
>maakt me niet uit, ik mag toch niet thuiskomen met een Duitser
u-uwu i would hop the border for u
jokes aside, others might, /deutsch/ ist a really mean-spirited hell-hole sometimes, there is that one son of a bitch from bofrost, he's a total asswipe, doxed himself and got mad and stalked others after he got a little bit of shit. unironically an autist. really what we would call "unwertes leben". feel free to come to /deutsch/ and ask for details lol. he is chrischan-tier /lolcow/ material.

>>127898828
okay
>>
>>127899021
Dat is weer wat drastisch.
>>
wie is de heetste vrouwelijke paaler op Nederdraad?
>>
>>127899040
What’s up with Drakenlord?
>>
Mieten met mijn nederdraad vrienden en knuffels uitdelen aan ieder die wilt oets :)
>>
>>127899108
Er zijn er maar 2
>>
>>127899157
Kom morgen in Oostende chillen
>>
>>127899040
>i would hop the border for u
ik zou best willen mieten, maar geen relatie.
ik mag geen relatie hebben net een Duitser.

maar als je echt wilt komen, kom 15 augustus naar Nijmegen. (het liefst zonder wapens, dus niet zoals jullie deden in de oorlog)
>>
>>127899210
Ik ben hier nog tot volgende week en daarna zit ik waarschijnlijk vast in de provincie antwerpen :(
Zo kut, die 'rona
>>
>>127899119
had a nice assembly of police officers showing up to protect him on his birthday yesterday. better protected than any woman in cologne on new years eve lol. https://pastebin.com/xxJjFq64

>>127899295
>ik zou best willen mieten, maar geen relatie.
>ik mag geen relatie hebben net een Duitser.
>maar als je echt wilt komen, kom 15 augustus naar Nijmegen. (het liefst zonder wapens, dus niet zoals jullie deden in de oorlog)
bro i'm not a girl
>>
>>127899417
zeig knabenmöse
>>
>>127898885
Wat doe je graag? Download wat films en series.
>>
>>127899461
>>>/pornhub/
>>
>>127899409
Jammer oetz, blijf veilig is het belangrijkst :)
>>
>>127899417
Sometimes I actually feel bad for him lol
>>
File: Apu Bro.png (92 KB, 312x600)
92 KB
92 KB PNG
>>127899417
>Bro
Zei er iemand bro?
>>
>>127899417
Someone tested it and it's a 14 day ban.
>>
ik wil netflixe met me dushi maar ze wilt nie
>>
>>127899640
for drachenlord? i did too, but as soon as you look into it a little closer you realise that it's a real asswipe and that everything that he gets he really does bring upon himself. it's not that kid from school that has no other way to react. in many ways that bitch-tit manlet from /deutsch/ is like him, it's hilarious that the thread keeps attracting these types
>>
>>127898882
Goed om te horen!
>>
Bin bei ner Feier von meiner Oiden und bin unironisch doomer
Kann nix anfangen mit den Leuten und komm mir voll autistisch vor weil ich die ganze normie Musik nicht mag und mit keinem quatsche
Was tun
>>
>>127899888
Oké Friedrich.
>>
>>127899781
>Zei er iemand bro?
Let's go to the beach and chat up a few girls.

>>127899806
lol yeah, he really does deserve more attention.
>>
>>127899417
>bro i'm not a girl
neger het maakt me niet uit wat je bent
jongen, meisje, hond of kat, al ben je het rijktse persoon van Duitsland.

een duitser komt mijn huis niet in.
>>
>>127899207
wie is heter?
>>
>>127899970
Waarschijnlijk iemand die niet in dit schijthol paalt
>>
>>127899970
Die rooie
>>
File: Apu banjo hill billy.png (156 KB, 411x600)
156 KB
156 KB PNG
>>127899936
Ach keal bun ie nie trouwt?
Ik 'n mien zusje Willemien Geertruda Maria Annabella de Boer-Bakker van de Molen sien al trouwt sins wie twulf war'n, eg woar.
Wie hier in Twente liet d'r gene gras euver grooi'n.
>>
File: 1586366296498.jpg (83 KB, 828x835)
83 KB
83 KB JPG
>>127899963
Neger, es ist mir egal, was du bist
Junge, Mädchen, Hund oder Katze, auch wenn Sie der reichste Mensch in Deutschland sind.
Ein Deutscher betritt mein Haus nicht.
Okay J00der
>>
>>127899011
Haha, je laat je toch niet cucken door de vriend van je zusje? Kijk gewoon verder en als ze terugkomen sleep je je zusje mee naar de slaapkamer.
>>
kanker moeder, kanker vriendin van moeder.
ik was gewoon lekker the big lebowski aan het kijken met mijn zusje en haar vriend.
maar neee "hallo zoon en dochter, ik ben terug. oh jullie gaan buiten zitten om te blowen? wij gaan mee naar buiten!"

en vervolgens gaat het film kijken niet meer door.

en ik kan nu niet naar buiten, want dan is het "hehe, kom je ook naar buiten?" waardoor ik weer moet beginnen over de film die niet door is gegaan.

kanker autisme, kanker kanker kanker. ik wil n
>>
>>127900141
translator is messing up, but in case you are lamenting tfwnogf you are not alone and you aren't doomed
>>
File: Apu farmer cup of joe.png (384 KB, 600x487)
384 KB
384 KB PNG
>>127900251
Ooh neu, bun ie gewoan an 't vertell'n euver mien leem'n met mien wief n wen wie trouwt sien.
Koffie?
>>
>>127900214
het gaat niet om de vriend van mijn zusje, het gaat niet eens om mijn zusje. het is mijn moeder die gebruikt maakt van het slechte kortetermijngeheugen van die 2 skaffe 18 jarigen.
>>
>>127900243
Stel je voor dat dit het grootste probleem is in je leven
>>
>>127900348
so your crush married and it's not you?
>>
File: 1589927106338.jpg (138 KB, 550x849)
138 KB
138 KB JPG
IK BEN DE KONING VAN NEDERLAND
>>
>>127900550
nou seg pakt die eikel zomaar lekker alle banaane af
>>
>je club wint voor het eerst iets in 30 jaar
>je moet voor 23 uur binnen zijn

hhhaaHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
hoe maken jullie je dushi warm?
>>
File: go on get.jpg (121 KB, 718x547)
121 KB
121 KB JPG
>>127900453
Wat?!
Mien wief is trouwt med 'n aan'er?!
GODDOMM'N!!!
>>
blœmpot
>>
File: 740.jpg (162 KB, 880x551)
162 KB
162 KB JPG
>>127900550
>maken ons belachelijk met leuke aapjes
>paalt plaatje van leuk aapje op berg bananen
>heb letterlijk net een banaan op
Koek, wat nou?
>>
>wil je echt niet mee je zusje uitzwaaien in Eindhoven
ik ga niet vrijwillig naar Brabant of Limburg.
>>
>>127900901
kek it's hard to tell when someone's shitposting if you can't speak the language
>APU DON'T LOAD THOSE ROUNDS AHHHH
>>
>>127900936
pachli
>>
Bye, I am out of here now, enjoy your kanker-free thread and peek over again some time.

>>127900901
may your waifu materialize
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rpnK7IAl65g
>>
File: 1595625108599.jpg (322 KB, 679x1085)
322 KB
322 KB JPG
>>127901083
Oh moak oe nie druk, ik gee oe niet skieten moar da Geteisem da mien vrouw hef afpakt.
God domm'n as 'k vin, nou da' sien de roap'n nog nie goar!
>>
>>127901403
Sorry man, you're extremely hard to translate, but have fun with what you're doing tomorrow.
>>
>>127901515
lol you said somebody took my wife from me so i said i was gonna go find him and then the conversation deteriorated lol
And now.... Herman Finkers
https://www.youtube.com/watch?v=Lp7QqZG1vOA
>>
Mijn huid brandt
>>
>>127901628
nah, then we still understood each other, have fun murdering him
https://www.youtube.com/watch?v=klb4w35rcas
>>
>>127901666
komt omdat je de duivel gaat ontmoeten
>>
>>127901666
Gooi er wat water overheen dan
>>
File: lf01ox.jpg (60 KB, 618x741)
60 KB
60 KB JPG
>>127901666
Wijd je leven tot Christus mijn vrient, dan zal je huid stoppen met branden.
>>
ze haat me
>>
>>127901770
JOEPIE!!!
>>
>>127901834
Ik ben een zondaar
>>
>>127901961
*gets out the mg*
https://www.youtube.com/watch?v=uhOrY88MGbM
>>
File: a62).png (262 KB, 680x661)
262 KB
262 KB PNG
Mijn recente schijtpaal kreeg onredelijk gemene reacties
>>
JAaaaaaaaaa
>>
ik heb kanker veel GZP/blanke vrouwen koppels gezien. ik dacht dat het een meme was koek.
>>
ik wil gewoon dat mijn dushi weet dat ze de allermooiste is
>>
Bijtmunt schiet weer omhoog en ik heb niets. Ik haat mijn leven. Was ik maar dood.
>>
Wat zijn jullie van plan morgen?
>>
>>127902938
doodgaan
>>
>>127903020
Hoezo?
>>
>>127902927
die hele koers is zo schizo als het maar kan zijn
>>
>>127902938
Proberen anfo te maken en kijken waar ik goedkoop een busje kan huren hihi.
>>
File: 201.png (292 KB, 1868x1602)
292 KB
292 KB PNG
>>127902107
btw germanon the spaceX guys are coming back tonight so if you are bored maybe watch this https://www.youtube.com/watch?v=sl2jo1bSxl8&feature=emb_title
>>
>>127900243
Dit hebben we al uitgebreid besproken in de mietdiskoord
>>
>>127903418
watching luke smith rn, not really a tesla/musk/spacex fan, but it is very impressive
we should visit other threads more often
>>
Vermoord uwzelf
>>
>>127903650
ik moet nog iemand bezwangeren
>>
>>127902938
Nikske :3
>>
>>127903263
>>127903722
>geen sport
Mmmmmmmmmmh
>>
>>127902938
Website maken in blazor
>>
Hebben jullie een eigen woning???
>>
>>127903506
Ah ok, yeah but there's this thing where they are bullying the dutch rn and i dont want to ruin a thread by inciting a barrage of "ik ook"
>>
>>127903650
Dat mag je niet zeggen
>>
>>127903650
dit mag niet anon dit is gemeen oetz
>>
>>127904083
>barrage of "ik ook"
stick around and shrug if off for a few times and people will start to do other things.
bye now
>>
Praten met een mondmasker aan is lastig, ik praat bijna altijd met een lage toon, niemand kan me horen nu en ik heb geen zin in herhalen
>>
>>127904054
nee heb nauwelijks 10k op mijn naam
>>
>>127904054
bro
ben een nederdrader oetz
>>
>>127904054
Nog niet nee....
>>
File: 5hyr140cm8k41.jpg (134 KB, 892x523)
134 KB
134 KB JPG
>ik ook
>>
Ik ook schatje
>>
File: Apu (14).jpg (849 KB, 1280x720)
849 KB
849 KB JPG
ben ik slecht als ik ergens stiekem hoop dat Bob en Doug omkomen in een spectaculair ongeval?
>>
>>127900141
>>127900348
>>127900901
>>127901403
koek
>>
File: IMAG0477.jpg (319 KB, 1835x1835)
319 KB
319 KB JPG
>>
>>127900141
Apu met een hoedje is een kjoetie :3
>>
>>127904463
ja
>>
>>127904463
a-anon... ;W; bedankt om mijn kunstwerkje op te slaan...
>>
ik heb echt zin aan vette vis zoals haring
>>
>>127904568
mss helpt dit tegen het antisemitisme en racisme!
>>
>>127905140
kanker op vuile negerjoodflikker
>>
>>127905274
ugh dus niet ;-;
>>
>>127905362
ga maar op reddit pikkenzuigen
>>
>>127904533
>>127904633
dank je :)

>>127905011
Ik zie apu, ik zie nieuw, ik zie wat leuks geschreven, ik sla op.
Niet perse in die volgorde :D
>>
File: Apu (7).png (267 KB, 850x680)
267 KB
267 KB PNG
>>127904913
Kud :/
Naja oetz wil ik liever dat ze goed landen dan kan ik straks ook naar mars.
Lekker marsmannetjes opblazen!
>>
File: Apu (17).png (119 KB, 1048x772)
119 KB
119 KB PNG
>>127905127
ik zou je een visje geven, maar ik bak er niks van
>>
dag gaan we weer vrouwen en mannen op twitch irriteren.

?

(_) ja
(_) nee
(_) misschien
>>
>>127906336
waarom haat jij twitches zo erg?
>>
>>127906470
Niet maar ik kan wel genieten van een ouderwetse verrassingsaanval, we kunnen desnoods spanjaarden of italianen lastig vallen met een of andere geforceerde miem, mij maakt het niet uit verzin lekker iets zelf anders.
>>
>>127906336
https://www.twitch.tv/koffieanon
>>
Oke ik ga op reis naar colombia omdat een online maat daar woont en hoeren zijn dus kanker goedkoop. 18 euro per uur voor plaatje gerelateerd. Verteld die maat dat het voor columbiaanse standaarden meh/oke is qua lichaam... Iemand paal een 7/10 Nederlands meisje zodat ik kan laten zien waar wij het mee doen. Dank.
>>
File: Apu wil een visje.jpg (848 KB, 1652x1232)
848 KB
848 KB JPG
>>127905127
>>
koffie is echt ladderzat
>>
>>127903506
>Luuk Smit
Gebaseerde anti grote tech broeder!
>>
File: 4jd5rsZ.png (214 KB, 800x450)
214 KB
214 KB PNG
>>127906729
>>
paal meer leuke apu's
>>
>>127907040
ik denk dat ik een apu ga maken van koffie waar apu achter hem aan het kotsen is
>>
File: Apu (2).gif (3.86 MB, 720x720)
3.86 MB
3.86 MB GIF
>>127907040
>>
>>127906988
Ze is 21 uwu
>>
>>127907040
>>127907192
>>127907310
https://clips.twitch.tv/ModernSmoothMushroomPeoplesChamp
Die neger hield zijn hand voor zijn mond alsof hij ging boeren ahahhaah
>>
ik hoop echt dat ik uit de provincie antwerpen mag gaan eens ik terug kom :(
deze zomer had ik nog zo veel dingen gepland ohets
>>
File: 2020-08-01_06-10-50.jpg (783 KB, 2048x1536)
783 KB
783 KB JPG
paar minuten geleden foto genomen
>>
>>127907937
Wie /frankrijk/ hier? Ik heb vandaag een macron gegeten. Hij was heerlijk. Yummy.
>>
De koffie moderators zijn echt machtsflikkers.
>jongen kotst
>filmpje werd gemaakt
>download hem
>je wordt gebanned als je het verspreidt
De kans was kleiner dat ik hiermee ging ouwehoeren toen ze niet autoritair deden.

Stel je voor dat je gefilmd wordt wanneer je hilarisch kotst... oh nee einde der tijden!!!
>>
>>127908063
Koek paal linkje
>>
Weet iemand hoe dat meer heet in zuid-frankrijk met die verdronken huisjes?
>>
>>127908202
linkje werkt niet meer
moet het ergens opladen en dan palen
was echt hilarisch
>>
Ik kan echt niet tegen geveinsde manieren.
Alsof niemand zich stuk lachte om die kots kerel
>>
>>127908259
Paal op streamable.com
>>
>>127908259
geef die timestamp dan in de vod
>>
>>127908688
ah gevonden
WAHAHAHAHHAhhhh http://www.twitch.tv/koffieanon/v/697341708?sr=a&t=18780s
>>
>>127908832
koek hoe autistisch is dat jong
>>
>>127908832
AHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>127904568
<3
>>
>>127908832
>"Hou op man daar moet ie van kotsen"
>>
>>127908832
ai, awkward.....
>>
>>127908832
dat is echt de grappigste barf die ik ooit heb gezien
>>
>>127908832
Koek nu kunnen ze mij niet bennen want ik heb heb niet gepaald, was met de hond lopen ahahahah
>>
File: Apu (1).gif (7 KB, 100x100)
7 KB
7 KB GIF
Trouwens deze gaat over 1-2 minuten lanceren naar aarde
https://www.youtube.com/watch?v=sl2jo1bSxl8
>>
>>127909644
dank anoniem
>>
Koffie is een simp voor Esther
>>
>>127908832
echt zo grappig dat hij daar met zijn mond helemaal vol zit één of andere mogelijke oplossing liep te bedenken.
>>
>>127909644
>>127909720
commentaar zei net dat de lancering pas om 1:30 is >:(
>>
>>127909825
wat :O
ik dacht dat ze zeiden 58 seconden :O
>>
>>127909859
ik wacht geduldig
>>
>>127909792
Je zou maar het zweet opvangen van een penetrerend koffie anon lichaam bovenop je terwijl die vieze baard je lichaam kietelt
>>
>>127910102
De navelstrengen zijn los!!!
>>
>>127910586
Goede beweging op de haken
>>
>>127908832
>http://www.twitch.tv/koffieanon/v/697341708?sr=a&t=18780s
AAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAH hij
>>
>>127910618
Morgen vroeg opstaan om ze de dampkring door te zien razen (hopelijk)
>>
>>127910669
ga niet vroeg op staan maar dit is gaaf
>>
>>127910744
ik kreeg net kippenvel lol
>>
File: SpaceX 2.png (1.45 MB, 1920x1080)
1.45 MB
1.45 MB PNG
>>
leef
>>
File: SpacEX 1.gif (364 KB, 1200x675)
364 KB
364 KB GIF
>>127913314
>>
leef
>>
slam dunk is kino
>>
>>127915195
bent u ook sjineze media aan het consoemeren?
heb een paar dagen geleden higurashi uitgelezen en jezus wat een rit was dat
>>
>>127915247
ja ik ben een te grote consoemer koop ook teveel, niet zoveel visuele novels maar manga en een beetje light novels, en natuurlijk jrpgs
>>
File: 1596295917157.webm (77 KB, 498x370)
77 KB
77 KB WEBM
>hij 'programmeert' python
>>
>>127915319
ik las vroeger wel eens manga maar lees sinds een paar jaar eigenlijk alleen maar visuele romans
jrpg's heb ik nooit leuk gevonden maar ieder zijn smaak natuurlijk
>>
>>127915387
ja jij bent die kerel waar ik even geleden mee nog had gepraat, op stoom heb ik nekopara, song of saya, lucy, fox hime and fault die ik nog moet proberen, planetarian aan begonnen ooit maar een uur in vond ik het een beetje saai, bezit de eerste 14 boeken van bakemonogatari die ik nog moet lezen maar even wat manga consoemeren

waarom lees je gaan manga?
>>
>>127915479
o ja jij bent die belg
heb maar een beperkte hoeveel tijd om aan hobby's te besteden dus ik kan helaas niet alles consoemeren, keek vroeger voornamelijk anime maar daar ben ik ook uit gegroeid omdat anime voor de overgrote meerderheid bestaat uit troep

planetarian vond ik ook goed maar ik kan begrijpen waarom je het een beetje saai vind, je moet de wereld ook wel een beetje interessant vinden. als je iets spannender zoekt is song of saya wel goed voor een beginner, nekopara is stront en lucy is niks bijzonders. nooit gehoord van fox hime maar op het eerste gezicht is het gewoon weer english vn schijt.
>>
>>127915886
anime kijk ik niet maar kenshin trust and betrayal OVA is heel sterk, fox hime lucy enzo waren maar een paar euros en kort dus maakt het niet uit, ga voorlopig nog een stuk mangas consumeren en daarna zie ik wel, wil ook nog haikyu en hunter x hunter lezen, daarnaast ook nog een hoop films en boeken die ik moet lezen.. ah zo veel te consoemeren
>>
>>127915951
het is inderdaad niet makkelijk leven als consoemer
>>
>>127916288
wat doe je graag of wat zijn je hobbies? is het met ruimte te maken? laat me weten zodat ik jhe een goede manga kan aanraden
>>
>>127916321
films, visuele romans, videospelletje op zijn tijd
ik heb nu nog de tijd om dit te doen aangezien ik nog studeer maar ik begin binnen een paar maanden aan mijn eerste echte voltijdbaan dus probeer nu nog even van het mankindleven te genieten ;_;
>>
>>127916405
ja maar wat voor genres dombo
>>
>>127916437
bijna alles wel
heb alleen niks met shounen avontuurschijt die meer dan 10 jaar bezig is
>>
>>127916509
ah oke dan kan ik je niets aanraden, ben je neit die ruimte nerd? misschien planetes
>>
>>127916553
ik ben niet de ruimtenerd noch weet ik wie dat is
maar ik ga eens naar bed, het is wel mooi geweest voor vandaag
>>
net wakker van een bier dutje
>>
truste
>>
môrge
>>
>>127918871
Morgûh
>>
Het wordt niet heel warm vandaag, zal ik kunnen zwemmen met 18/19 graden?
>>
>>127919994
in je moeders kut wanneer ik haar neuk, ja
>>
Wie komt mee? :3
>>
Ik h@@t lelgen
>>
>>127920183
Wat doe je hier dan?
>>
>>127920093
ik wil wel, maar het is een beetje ver fietsen
>>
Zo stil
>>
>dvw geen vdje om mee te yiffen
>>
>>127921590
Yif
>>
paal je bitset
>>
>>127921590
in je vossenkontje?
>>
lekker man
>>
zin om terug ros te zijn
>>
wel weinig zonerflikkers dit jaar
>>
>dvw mislukt
>jaren gestudeerd voor een starters functie
>geen vd of enige kans daarop
>geen vrienden
>lelijk
>dik

Het had zo niet moeten lopen
>>
>>127923847
>jaren gestudeerd maar geen diploma
>lelijk
>dik

En toch heb ik een vd en vrienden. En nog een prima baan ook.
>>
>>127923883
Ik moet realiseren dat zelfmoord mijn lot is en dat het alles beter maakt. Soms dan mislukt er gewoon iets.
>>
>>127923721
goeie
>>
>>127902938
hopen dat ik niet al te laat uit bed kom (al gelukt :D ) en al mijn kleren wassen
>>
Ik lijd in Belgie
>>
Ik geniet in België
>>
bowling-whisky-knuffel-animemiet
>>
>>127923847
kom kom, leo, niet zo pessimistisch
>>
Een Meeus kakte op mijn zak, iew
>>
>>127925182
weinig reden om optimistisch te zijn oetz
als ik deze baan houd dan wordt het mijn dood
>>
File: 1583861834954.png (19 KB, 657x527)
19 KB
19 KB PNG
>>127923847
>>geen vrienden
he hallo en wij dan
>>
komt leo ook naar de miet in Nijmegen?
>>
>>127925498
nee ik kan het niet aan om naar nijmegen te gaan

omdat ik daar mijn woning ben uitgezet, waardoor ik een jaar bij mijn ouders moest wonen en al mijn vrienden en sociale contacten verloor en uiteindelijk ergens moest gaan wonen waar ik helemaal niet wil wonen.

ik kan het gewoon niet aan om weer in die stad te zijn want dan krijg ik weer doe hoen ellende mijn leven sedert dien is geworden.
>>
>>127925441
wat zou je dan willen doen?
uiteindelijk wordt toch elke baan sleur.
>>
>>127925622
onderwijs was wel leuk. kortere dagen, meer vakantie en een uitdagendere en dynamischere baan

mijn werk is zo kanker kut ik haat het
>>
>>127925631
psychologie van de koude grond: je bent ontevreden over jezelf en waarschijnlijk ben je dan ook ontevreden met eender welke baan.
>>
>>127925713
nee niet echt ik vind gewoon dat ik beter kan en heb behoefte aan een meer uitdagende werkomgeving.

beetje het idee of ik nu in het putje ben beland.
>>
>>127925602
:(
>>
>praten over loonslaven op een zondag
Jongens toch
>>
>>127925816
>heeft baan
>mooie cv opgebouwd
>kan ondertussen solliciteren op andere banen
niks te klagen oets
>>
>>127926233
>mooie cv opgebouwd
mijn huidige functie brand alles af wat ik met zoveel pijn en moeite heb opgebouwd
>>
>>127926264
het toont juist dat je interdisciplinair inzetbaar bent en bereid bent om nieuwe dingen te leren en dat een een aantal jaar vol te houden
>>
>>127926306
dat maakte ik mijzelf ook wijs

eigenlijk ben ik gewoon een sukkel die het voor minder doet bij een minder bedrijf met mindere mensen

ik beroof vooral mijzelf. "onderaan beginnen" is een mythe. je zet jezelf dan weg als zijnde "niks kunnend"
>>
>>127925602
je kan het ook zien als iets positiefs om daar te gaan mieten.
nieuwe vriendschappen maken is positief.
al helemaal als je dan die negatieve gevoelens kan vergeten.
>>
>>127926538
ik wil niks positiefs meer
>>
Waarom zijn marktplaatsmensen zo kut.
>>
>>127926664
gebaseerd
>>
>>127926832
Jij zit erop
>>
>>127926832
Moet je voorstellen hoe hollanders waren tijdens de goude eeuw
>>
ze doen het wel netjes oetz
https://www.youtube.com/watch?v=oAwuocCCqdU
>>
File: 1389365198892.jpg (186 KB, 900x600)
186 KB
186 KB JPG
>>127927739
Ga je dan voor de eerlijkheid ook filmpjes palen van schapen en geiten die onverdoofd gekeeld worden?
>>
>>127927802
Heb je wel eens gezien hoe het er aan toe gaat in onze slachthuizen?
>>
>>127927802
zijn we nu opeens allemaal van de pvdd?
>>
>>127927859
dus omdat jij het daar niet mee eens bent mag jij thuis een dier laten creperen?
>>
>>127927859
Ja, en mooi staaltje whataboutism.
Als je het voor de honderdduizendste keer over de nederlandse vleesindustrie wilt hebben, prima.
Zullen we het dan daarna een keer over de achterlijke islamitische slachtingen hebben?
>>
>>127927913
Als voor een fatsoenlijke behandeling van dieren = pvdd dan ja.
>>
Hoe zit het nu eigenlijk met verplaatsingen buiten antwerpen
Is het afgeraden of verboden? Ik wil nondegodver naar nijmegen en oostende
>>
>>127928123
slachten in het algemeen is nogal bruut, die paar tellen extra lijden is nou ook weer niet zo spannend.
>>
>>127928280
ja weet nie
>>
>>127928280
ik raad in België zijn af oetz
>>
File: sabrina.jpg (36 KB, 480x360)
36 KB
36 KB JPG
Shakshouka als lunch gehad
>>
Welke stroom gaan we kijken?
>>
>>127929021
Tja helaas woon ik daar ;_; ik zou liever hier blijven tot ze hun schijt bijeen hebben in *ntwerpen maar zo is het helaas niet

>>127928983
hoeZO????
>>
File: 1596365029176.png (437 KB, 1073x1130)
437 KB
437 KB PNG
>Ja, en mooi staaltje whataboutism.
>Als je het voor de honderdduizendste keer over de nederlandse vleesindustrie wilt hebben, prima.
>Zullen we het dan daarna een keer over de achterlijke islamitische slachtingen hebben?
>>
>>127928280
Kom lekker zwemmen en chillen
>>
HOOT_ANDREEAXXX
bedank me later
>>
Cv opgeladen :3
>>
Ik ben gewoon zo moe van de wereld. Ik ben een eenzame 30 zonder vrienden of familie en kan net rondkomen maar ik moet de hele tijd luisteren naar blm, mileuegezever, genderblah.

Niemand geeft een neuk om mijn problemen. Wat kan ik nog doen dan uithalen naar onze pedo elite.
>>
>centrum vol met meiden met vette reten
>stuk voor stuk lelijke reten
>>
>>127928516
Verdoving maakt nogal een verschil, hè?
>>
>Dvw je nooit met de familie naar het lokale negerdorpje zal gaan om hun zwoele regendans te zien en de zwarte kindjes te bekijken en over het hek pindas te voeren
>>
>zie leuke vrouw
>kijk snel weg want je weet dat je toch geen vriendin kunt krijgen
>>
>>127929840
Geen argument.
>>
>>127930872
Vroeger was alles beter.
>>
Nederlanders inclusief jullie zijn echt de grootse kankerjankballen als het op werk aan komt. Had je maar iets moeten studeren wat je leuk vond in plaats van in de baangarantie en salaris miem te trappen zoals iedereen je vanaf groep 3 tot examen jaar had verteld. Geen medelijden.
>>
https://nos.nl/artikel/2342620-fysiek-fooi-geven-gebeurt-steeds-minder-digitaal-ook-nog-geen-vetpot.html
NEEEEEE WE KRIJGEN STEEDS MINDER GRATIS GELD WAAR WE NIKS VOOR HOEVEN TE DOENNNNN
>>
File: a_ov_Pepe_160928.jpg (114 KB, 1920x1080)
114 KB
114 KB JPG
>>127931103
Ik ging altijd een sigaretje roken en liet de pizza lekker koud worden tijdens een ritje naar huizen waar ik wist dat ze 40 euro konden neertellen voor pizza wekelijks maar te kanker zielig waren om dan die ene euro te geven voor het brengen ondanks regen, sneeuw en vries
>>
>>127931047
>Had je maar iets moeten studeren wat je leuk vond in plaats van in de baangarantie

Dit is letterlijk het domste advies dat je ooit kunt geven
Vraag het maar aan Leo
>>
Paalt baarn hier nog wel es?
>>
ok..... ik heb het nagevraagd en blijkbaar is antwerpen niet op slot
dus tenzij de regels verstrengen tegen de 15de, kan ik komen mieten :)
Nijmegen hoeft trouwens niet per se voor me. mijn enige voorkeur is niets te noordelijk want de prijzen zijn gestoord als het helemaal tot daar is vanaf belgië ;_;
>>
>>127932595
retour is 23€ naar Groningen, Leeuwarden en Nijmegen.

Nijmegen is dan de enige optie als je geen gebruik kan maken van de spoordeelwinkel
>>
>OV
>>
>>127931103
Nederland ooh nederland jij bent een kampioen!!!
>>
>mieten
JJJJAAAA MIJZELF VOOR SCHUT ZETTEN DOOR TE ASSOCIEREN MET MAAGD AUTISTEN DIE MENTAAL TWAALF ZIJN EN HOMOSEXUELE TREKJES HEBBEN
>>
>>127933158
dit maar dan onironisch
>>
>>127932595
Mondmasker dragen verplicht of niet?
>>
File: 1555871711270.jpg (209 KB, 700x700)
209 KB
209 KB JPG
>>127933158
>homosexuele
>>
>>127933928
Terug naar Duitsland aub, of Italië.
>>
>>127934082
Godverdomme, hoe weet je dat ik dat ben?
>>
Ik ben zo afgunstig op mensen die wel liefde hebben
>>
File: 1388332374167.jpg (309 KB, 1000x984)
309 KB
309 KB JPG
>dvw gvd
>>
>>127934424
Er is liefde voor iedereen
>>
>>127934147
incelpalen haal je er zo uit
>>
>>127934534
zegt hij, op een anoniem kantonees modeltreintjesforum
>>
>>127934520
Wat is liefde?
>>
>>127934629
Je weet het al, diep in je hartje
>>
Wil jossen maar geen inspiratie.
>>
>>127934671
Ik ben de eigenaar van een eenzaam hart
>>
File: 1591616135918.png (22 KB, 617x497)
22 KB
22 KB PNG
Dominator dominos pizza besteld voor mijzelf en ik voel mij een dikzak maar de dopamine tijdens het eten voelt wel fijn
>>
>>127934629
Oh schat, doe mij geen pijn!
>>
>>127934734
https://youtu.be/SVOuYquXuuc
>>
>>127934755
Dikzak
>>
>>127934790
Lmke
>>
>>127934755
Wtf lol
Ik eet best veel maar ik kreeg niet eens de helft van een dominator op
>>
>>127934856
rare videoklip oetz.
>>
>>127934755
Ik heb nooit een domino’s pizza gehad
>>
Franse vrouwen zijn echt makkelijk oetz
>>
>>127935080
Waar zit je?
>>
>>127935112
Lille
>>
Schijten met een vieze kater oetz
>>
>>127935163
Ah ja in België dus
>>
>>127935163
*Rijsel
Jaloers oetz.
Franse kjoeties zijn kino.
>>
>>127935225
Ja ze zijn wel leuk en gezellig. Vooral bij het uitgaan.
>>
Dubs is drugs kopen
>>
Addy van den Krommenacker - Mai più oetz
>>
>>127934755
Kan je zien wie ik hier probeer te maken?Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.