[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1546218356250.jpg (239 KB, 850x1217)
239 KB
239 KB JPG
edycja wyczekiwania
>>
PIERSZY
>>
>tyle autystów ma odpalony skrypt że jest szansa na zdobycie geta dla anonka
o kur
>>
File: zegar.gif (2.55 MB, 392x655)
2.55 MB
2.55 MB GIF
wiadomo za kogo
>>
echh spóźniłem się
>>
File: 1538912386495.png (485 KB, 588x764)
485 KB
485 KB PNG
ja po lewej
>>
>>99999301
nom
>>
>>99982922
>>99998639

kurwa anoni to się dzieje teraz w jebanym 2019 roku
>>
File: 1546877750299.gif (111 KB, 524x374)
111 KB
111 KB GIF
TO SIĘ DZIEJE
TO SIĘ DZIEJE
TO SIĘ DZIEJE
>>
File: 1547065598624.jpg (81 KB, 500x500)
81 KB
81 KB JPG
>>99999174
to dobrze prawi
>>
File: 1544313471352.jpg (365 KB, 1771x2508)
365 KB
365 KB JPG
>>99999278
chuja nie masz szans
>>
File: 1525505490082.jpg (132 KB, 850x871)
132 KB
132 KB JPG
>>99999301
sory
>>
File: 1546368414882.png (240 KB, 590x525)
240 KB
240 KB PNG
>30 postów na kilka sekund
>>
File: 1540222172523.png (672 KB, 1213x910)
672 KB
672 KB PNG
>obrazek 300 kb już czeka na pulpicie
>>
File: 1541290714903.jpg (19 KB, 250x250)
19 KB
19 KB JPG
>>99999444
>300kb
nigdy ci się nie uda
>>
no szybciej bo musze iść siurasa umyć
>>
kurde aż cały zdezorientowany jestem
>>
>>99999444
ładne cyfry
jedyne jakie dostaniesz dzisiaj
>>
no chyba mój ostatni post przed rollowaniem, żeby mnie kóldałn nie porobił czasem, powodzenia Anonki
>>
File: 1522260545670.png (289 KB, 600x858)
289 KB
289 KB PNG
podbijam żeby to się już skończyło
>>
>nikt nie będzie postował oprócz passów bo kooldałn
>>
File: 1544889836607.jpg (109 KB, 858x1057)
109 KB
109 KB JPG
>>99999539
>>
File: 1545877489731.gif (412 KB, 720x575)
412 KB
412 KB GIF
ok to postujcie wasze twarze gdy czekacie na geta
>>
>>99999584
prosze, ale to juz serio ostatni
>>
File: 1519816562053.jpg (36 KB, 600x600)
36 KB
36 KB JPG
>>99999607
>>
File: 1487876851493.gif (558 KB, 367x265)
558 KB
558 KB GIF
>>99999607
>>
File: ryan.jpg (23 KB, 266x400)
23 KB
23 KB JPG
>>99999607
>>
>>99999584
mam wyjebane
>>
>>99999185
This language sounds like sound from my Walkie-talkie
>>
>>99999666
Satan In The Wait
>>
najlepsze marnowanie geta to wtedy kiedy po prostu cyferki postują
>>99999999
>>
>>99999706
>no i ten jeden co ma wyjebane
>>
coś zwolniło
>>
TO SIĘ DZIEJE FUCK (z ang. fuck znaczy kurwa)
>>
File: 1535011905111.jpg (150 KB, 850x850)
150 KB
150 KB JPG
>>99999819
bo kuldałn
>>
>>99999760
ty i ja anon
>>
/int/ is a gay board
>>
File: 1546496862369.png (275 KB, 700x600)
275 KB
275 KB PNG
już?
>>
File: 1530993204626.jpg (38 KB, 400x400)
38 KB
38 KB JPG
GET KURWA

WIELKI GET NASZYCH CZASÓW

>>99999999
>>100000000

NIEMCY GÓWNO
ROSJA GÓWNO
>>
File: 1541113722387.png (331 KB, 608x540)
331 KB
331 KB PNG
polsk/a/
>>
File: hetman_czarnecki.png (349 KB, 457x610)
349 KB
349 KB PNG
/polska/
>>
get
>>
File: 1543124931469.png (43 KB, 840x490)
43 KB
43 KB PNG
czirunoget
>>
File: 1423059108071.gif (62 KB, 640x412)
62 KB
62 KB GIF
dawac dla mnie geta
>>99999999
>>99999999
>>99999999
>>99999999
>>99999999
>>99999999
>>
File: cirnoget.jpg (539 KB, 1736x2048)
539 KB
539 KB JPG
only bakas are off by one
>>
File: italia-polonia-light1.png (92 KB, 984x567)
92 KB
92 KB PNG
get dla przyjaźni polsko włoskiej
>>
polska jest najlepsza
>>
This get will be mine.

Who deserve love: Russians
Who doesnt: Every other
>>
File: War_Never_Changes.gif (3.79 MB, 300x271)
3.79 MB
3.79 MB GIF
>>
nosz kurwa mac
>>
File: 1519270962469.jpg (110 KB, 620x969)
110 KB
110 KB JPG
kąpielowy get
>>
>>99999999
NIGGER
>>
File: 1528926679263.png (567 KB, 1280x1280)
567 KB
567 KB PNG
>>99999999
O KURWA
>>
>>99999999
BASED
>>
File: 1520875224278.jpg (83 KB, 775x900)
83 KB
83 KB JPG
no nie
>>
File: 1463812061458.png (267 KB, 444x500)
267 KB
267 KB PNG
>>99999999
O KURWA KANA TY JEBANY DEBILU
>>
>>99999999
AAAAAAAAAAAAAAA jebem ti poljsku mater usta govno poljsko
>>
>>99999999
Wasted on some faggy general of course.
Who would have fucking guessed.
>>
File: nig.jpg (33 KB, 600x600)
33 KB
33 KB JPG
*AHEM*

MODS ARE NIGGERS HITLER WAS RIGHT>>99999999
>>
>>99999999
3rd world subhuman shit
>>
>>99999999
lol
>>
File: 1544166715484.png (15 KB, 560x300)
15 KB
15 KB PNG
API wyruchało mnie poraz kolejny
>>
>>99999999
poland yes
>>
>>99999999
FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCK
>>
>>99999999
noice
>>
>>99999999
PFOTEN HOCH
>>
>>99999999
O KURWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ON TO ZROBIL ABSOLUTNY SZALENIEC
>>
File: 65222343_p7_master1200.jpg (253 KB, 632x1000)
253 KB
253 KB JPG
dosłownie sie zesrałem
>>
>>99999999
Kill yourself
>>
File: the best.jpg (116 KB, 1920x1080)
116 KB
116 KB JPG
>>99999999
KURWA!
>>
File: 000000877674.jpg (61 KB, 630x443)
61 KB
61 KB JPG
>>99999999
what a fucking waste, i hope you die in gas you polack cunt
>>
>>99999999

p*les
>>
File: 1545548560624.png (147 KB, 448x450)
147 KB
147 KB PNG
>>99999999
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
File: 1529018633216.gif (59 KB, 1027x731)
59 KB
59 KB GIF
>>99999999
>>
>>99999999
FUCK YOU CUNT
>>
>>99999999
Ami polonais, félicitations !
>>
>>99999999
>rosija gowno

best get in the universe
>>
>>99999999
nice
>>
>>99999999
Fucking weeb
Gas yourself useless slavshit
>>
>>99999999
Fucking boxhead cunt, fix my toilet
>>
>>99999999
polaki jedza gowno
>>
>>99999999
fajny skrypt
>>
>>99999999
Suicide in a toilet pls
>>
>>99999999
fuck anime and fuck polandshitia
>>
>>99999999
BASED POLAND PLS ANNEX US
>>
>>99999999
Anime nonce
>>
>>99999999
NOOOOOOOOO THIS CANT BE HAPPENING

IT WAS MEANT TO BE US THIS YEARR
>>
>>99999999
Congratulations.
>>
>>99999999
cringe
>>
File: 151545414414141.gif (908 KB, 500x435)
908 KB
908 KB GIF
>>99999999
o kurwa
>>
>>99999999
stupid doppelganger
>>
>>99999999
szanuje
>>
>>99999999
WENN ICH DAS SEHE
>>
>>99999999
GET DLA POLSKI KURWA
GET DLA POLSKI KURWA
GET DLA POLSKI KURWA
GET DLA POLSKI KURWA
GET DLA POLSKI KURWA
GET DLA POLSKI KURWA
>>
File: 1547071028655.png (159 KB, 768x432)
159 KB
159 KB PNG
>>99999999
Why did it have to be a fucking pol
>>
>>99999999
AHHHHHHHH
>>
>>99999999
>>100000000
KYS BOTH OF YOU
>>
File: 1523981750313.jpg (110 KB, 850x634)
110 KB
110 KB JPG
>>99999999
HAAAAA
>>
>>99999999
No go back to clean toilet and count apples
>>
File: 1539111532453.gif (1.11 MB, 320x240)
1.11 MB
1.11 MB GIF
>>99999999
>>
>>99999999
kurwa
>>
File: d1e.png (305 KB, 680x677)
305 KB
305 KB PNG
>>99999999
>99999999 GET is an*Me
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
>>99999999
jebany zrobił to, Kanniarz jesteś kurwa najlepszy
>>
>>99999999
LASS DIE PFOTEN OBEN SONST KNALLTS
>>
File: 1546036460674.gif (209 KB, 900x650)
209 KB
209 KB GIF
>>99999999
>>
Ban all generals
>>
File: 1453685155824.png (230 KB, 500x443)
230 KB
230 KB PNG
>>99999999
>>
>>99999999
Much worse than a 000 one
>>
>>99999999
KANNA SKURWYSYNU
>>
>>99999937
kompro
>>
>>99999999
Russian janny btfo

Based bolan
>>
>>99999999
Based and redpilled
>>
>>99999999
>ROSJA GÓWNO
BEST GET
>>
>>100000443
loda mu jeszcze zrob
>>
>>99999999
dobry
>>
File: 1544867061972.jpg (31 KB, 506x389)
31 KB
31 KB JPG
>>99999999
CYKA BLYAT!!!!!
>>
limit będzie w 30 minut
mówię wam
>>
>>99999999
fucking poland REEEEEEEEEEEEE
>>
>>99999999
pathetic tbqh
>>
kana poster pewnie sie posral z tej euforii
>>
i teraz wszyscy będą nas jeszcze bardziej nienawidzić bo sranna animiarz musiał zgarnąć
>>
>>99999999
>the reformation of the Polish-Lithuanian Commonwealth circa January 11, 2019 A.D.
>>
File: 1529438266955.gif (1.83 MB, 389x413)
1.83 MB
1.83 MB GIF
>>99999999
based
>>
>>99999999
Fucking based
>>
>>99999999
kurwa
>>
File: How to glass lebs.jpg (14 KB, 211x189)
14 KB
14 KB JPG
>>99999999
>>
od dzisiaj to generał anime
>>
>>100000537
ale piecze
>>
>>99999999
It's beautiful.
>>
File: 1545158437387.png (434 KB, 564x562)
434 KB
434 KB PNG
>tug off by 3
nawet nie żałuję, animkowy get w /polsce/ to kurwa najlepsze co się mogło dzisiaj wydarzyć. Jadę zawieźć siostrę do roboty
>>
File: 1538659933587.jpg (247 KB, 600x600)
247 KB
247 KB JPG
>>100000562
kurde no, dopiero co została założona
>>
File: 1546357273026.jpg (133 KB, 1099x1195)
133 KB
133 KB JPG
a tutaj wasze twarze po trafionym gecie
>>
File: 1529270399737.jpg (36 KB, 334x334)
36 KB
36 KB JPG
this is now Kanna thread
>>
>ten rak zdobył geta
jajks w chuj
ide grać w gierki
>>
>>100000708
to żbsz
>>
>>100000673
>ROSJA GÓWNO
>it's beautiful
lol
>>
File: 26b.png (95 KB, 680x608)
95 KB
95 KB PNG
>>99999999
Ah... The good get...
BASED.
>>
>>100000623
był od zawsze i tak
>>
>>100000746
ale teraz legitnie
>>
>>100000690
>>100000708
>>
Fuck Polenniggers
>>
>>100000728
Fuck you poland
>>
>>100000681
gdzie pracuje że o tej porze dopiero idzie do roboty
>>
>>99999999
Cringe get
Fuck polacks
>>
>>99999999
wow lads
>>
>>99999999
AHAHAHAHA YES
FUCK GERMS
FUCK RUSSKIES
>>
File: images (1).jpg (11 KB, 222x227)
11 KB
11 KB JPG
>>99999999
based poles at it again
>>
>>99999999
>>99999999
ale get dobry
>>
>>100000781
>>100000783
>>100000789
cry sum more fo me
>>
>>99999999
Put me in the screenshot
>>
>>99999999
PFOTEN HOCH, POLACKE!
>>
File: kanna drinks.gif (562 KB, 133x128)
562 KB
562 KB GIF
>>99999999
cute
>>
>>99999999
BAZA
>>
File: 1487367725114.gif (69 KB, 250x250)
69 KB
69 KB GIF
no dobra chuj z tym, że rak zdobył geta, przynajmniej niemiaszków i ruskich piecze
>>
>>99999999
Checked
>>
>>100000785
w burdelu
>>100000781
fuck you hans/ahmed
>>
File: 1543461351364.jpg (37 KB, 225x350)
37 KB
37 KB JPG
warto było dla bólu dupy ruskich

to za Smoleńsk
>>
File: 1438186153851.jpg (1.44 MB, 1800x1440)
1.44 MB
1.44 MB JPG
>>100000785
w burdelu
>>
>>99999999
DU LÜGST, POLACKE!
>>
File: 1534614835761.jpg (2 KB, 39x39)
2 KB
2 KB JPG
>>99999999
>>
>>99999999
okej
to jest epickie
>>
>>100000728
Well done, Poland, this will be your year. Fuck pidorakhens and fuck liberashkas.
>>
>>100000785
w burdelu (polecam)
>>
File: 1517559679582.jpg (12 KB, 610x90)
12 KB
12 KB JPG
>>99999999
Fuck you
>>
>>100000879
Ya by tebe v dupu zasunul.
>>
>>100000879
i tak wypierdalaj
>>
gdzie jest szatnia kiedy jest potrzebna
>>
>>100000879
szanuje postera
>>
File: 69a8e1_5762907.jpg (150 KB, 1920x1080)
150 KB
150 KB JPG
>>99999999
/int/ confirmed for being an anime board
>>
NEW PARTITION SOON

FUCK P*LAKS
>>
Пoльшa гoвнo, нaхyй вы вooбщe cyщecтвyeтe yeбки
>>
tostuje w epickim chlebie
>>
File: get dla polski.png (78 KB, 1853x270)
78 KB
78 KB PNG
>>100000847
>>
>>100000917
kek
>>
>>100000917
pls b my brown bf
>>
>>99999999
>/polska/ nie jest w stanie dostac get-
>>
File: 1531341600439.jpg (37 KB, 500x432)
37 KB
37 KB JPG
>>99999999
niespodziewany zwrot akcji jak ja pierdole
>>
File: 1539287980069.jpg (212 KB, 1364x2132)
212 KB
212 KB JPG
ważne że brit nie dostał jak zwykle
>>
File: Chu chu yeah.gif (1.25 MB, 480x229)
1.25 MB
1.25 MB GIF
>>99999999
What the kurwa does it say? Pls my frens
>>
>>100000959
jeszcze mu obciagnij pajacu
>>
>>100000942
Чeл, тeбя eбaли, ты cocaл.
>>
>>99999999
Pierdole
>>
>>100000942
poszedl w chuj
>>
>>99999999
intredasting
>>
>>100001045

GET KURWA

THE GREAT GET OF OUR TIMES

GERMANY SHIT
RUSSIA SHIT
>>
>>100001038
przeciez ostatnio tez polska dostala osemeczki
>>100001045
Great GET of our times. Germany shit, Russia shit
>>
>>100001064
>>100000942
paszly won kacapy z mojej nitki
>>
>>100001045
get fuck
huge get of our time
germany shit
russia shit
>>
>>100001064
Tвoя мaть шлюхa, a cын ee (you) выpoдoк.
>>100001071
Caм пoшeл нa хyй чмo
>>
>tug najprawdopodobniej nie dożyjesz miliardowego
>>
File: 1546218955475.jpg (186 KB, 571x756)
186 KB
186 KB JPG
>>99999999
based, check'd, and animepilled
>>
File: 1533360871563.png (265 KB, 690x534)
265 KB
265 KB PNG
>>
>>100001143
Лeзeшь, кaл?
>>
>>99999999
jestem z ciebie dumny anon
>>
>>99999999
w sumie spoko get
>>
>huge get of our time
*wytyka palcem*
>>
>>100001191
>zrobiony przez polityczkarzowego raka
nie
>>
>>99999999
polak potrafi
>>
>>100001216
to
>>
>>99999999
napisałeś petycje do trumpa o numerek?
>>
>>99999999
Absolutely based
>>
>>99999999
Cyкa блять
>>
>>100001216
jedyna dobra rzecz jaką zrobił to trafił cyferki
>>
>>99999999
Katyn kurva
>>
>>100001238
>>100001216
ale lewaczkom pęka odbyt z bólu
>>
File: 1530473837951.png (314 KB, 760x780)
314 KB
314 KB PNG
>nitka będzie zasrana zagranicznymi
wracam za 10 minut jak będzie nowa
>>
>>100001178
Eбaный кyкoлд пoшeл нaхyй
>>
>>100000995
I can't :c
>>
>>100001277
Eбaть ты гopишь.
>>
File: 1535806059250.jpg (38 KB, 604x483)
38 KB
38 KB JPG
>>100001250
>>100001143
>>100000942
>>
File: AHAHAHAHAHHAA.png (814 KB, 510x680)
814 KB
814 KB PNG
>>100001156
this is now an anime thread
>>
>>99999999
You should have used Touhou.
Based nonetheless, fuck the haters
>>
>>100001266
>lewaczkom
nie, to jest po prostu debil, debilu
>>
File: tenor (2).gif (27 KB, 220x242)
27 KB
27 KB GIF
>>99999999
What a disappointment desu
>>
I WAS HERE
>>
>>100001281
umu
>>
>>100001350
pls b my polan bf
>>
Z ZIEMI POLSKIEJ >>99999999 DO WŁOSKIEJ >>100000000
>>
Your parents will be proud of that.
>>
File: mahou mojo.gif (1.34 MB, 600x600)
1.34 MB
1.34 MB GIF
>>100001350
ill be your brown doppelganger bf
>>
YEBAT' POLYAKOV!!!
>>
File: 1507324660422.gif (1.78 MB, 500x333)
1.78 MB
1.78 MB GIF
>>100001319
>Touhou
no

I had to use Kanna because it was redemption get
>>
>>100001390
>>100001413
j-just kidding haha
f-faggots
>>
File: 1293812938.jpg (113 KB, 850x638)
113 KB
113 KB JPG
>>100001438
kanna is r*dditfag tier waifu though
but it is still anime so i tolerate
>>
>>100001429
Чepeз нecкoлькo лeт Пoльшa cнoвa бyдeт нaшeй, вмecтe c Укpaинoй. Taкиe дeлa.
>>
no żartujecie kurwa że ruscy mają tylko 30% niższe PKB per capita od nas a ceny 75% niższe
>>
>>100000001
>>99999998
kompro
>>
File: 1523119532889.jpg (13 KB, 300x168)
13 KB
13 KB JPG
>>100000791
>>100000850
>>100001353
>>100001416
>>
czyli to prawda że idioci mają zawsze najwięcej szczęścia
>>
>>100001519
Maybe one day
T_T
>>
>>100001546
ale polak ma honor
>>
>>100001581
kek. Warto bylo w chuj
>>
File: hehehe.jpg (472 KB, 850x1201)
472 KB
472 KB JPG
>>100001519
>>100001390
looks like he is still clinging to "polish tradition and values"
how about we spitroast him in the nearest church and flood his holes with cum :3
>>
>>99999999
Oh ye cirno get
>>
>>100001637
no, boys are for pure handholding and marriage!
>>
>>100001438
But I thought this general loved Touhou. Unless it's just two people spamming it
>>
>>100001546
pszynajmniej nie jesteśmy zdegenerowani jak na wschodzie :)
>>
>>100001682
one actually
>>
File: 1541893262154.png (251 KB, 599x435)
251 KB
251 KB PNG
>>100001682
we like 2hu too
>>
>>100001682
nah there's several people
>>
File: mokaasan.jpg (123 KB, 768x1024)
123 KB
123 KB JPG
>>100001663
yes that can work too
but we also want to do cocks, gaysex and anime yes?
>>
DON MINUTELLA
https://youtu.be/Pe_33r2wWy4
>>
File: 1533830756535.png (870 KB, 1200x1600)
870 KB
870 KB PNG
>>100001700
to
wszystko ja
>>
>>100001395
bazowany
>>
>>100001637
o////o
>>
File: DqCnjhJWkAE3KB_.png (167 KB, 441x611)
167 KB
167 KB PNG
>>100001637
not him but sounds hot desu
>>
File: 1489616662711.jpg (112 KB, 1280x720)
112 KB
112 KB JPG
>>100001585
>idioci
o nie kochany - bardzo taktyczne było załadowanie posta na jednej karcie z uzupełnioną captchą i obrazkiem w niższej rodzielczości i w drugiej karcie odświeżanie głównej /int/ żeby rozeznać się co do stanu i tempa przyrostu postów i wciśnięcie "Post" na 50-60 postów przed getem

poza tym to nie mój pierwszy get, ale fakt trochę szczęścia było
>>
>>100000002
>>
>>100001718
well yes of course
>>
File: 1542115764925.jpg (56 KB, 476x512)
56 KB
56 KB JPG
>>100001732
a nie bo ja
>>
>rusek zaczyna obrażać Polaków
>każ mu wypierdalać
>dostań wrana a post ruska dalej jest
>>
>>99999999
KANNA THE KANNA
>>
>>111111111
czekamy na tego
>>
>>100001721
madonna
>>
>>100001756
>kanna poster sprząta anonow w nitce
>>
>>99999999
n
>>
>>100001813
odniosłeś zwycięstwo moralne
>>
>>100000383
kek
>>
>>99999999
god FUCKING damnit you cunt
>>
>>100001813
polak to worek do bicia
>>
File: shhh.jpg (47 KB, 850x850)
47 KB
47 KB JPG
>>100001748
>>100001737
>>100001771
very good! if we want, we can also take turns! it feels good to be covered in nice, warm sticky cum! you have to be a good boy and keep the mouth shut or the priest will found out about our dirty sins!
>>
>>100001813
rosyjski szatniarz, caly czas tez usuwa nitki o rosji
ale jak ktos robi nitki o subhuman polacks to stoja godzinami i nie ma problemu
>>
File: 1523183638383.jpg (54 KB, 1226x370)
54 KB
54 KB JPG
Xd
>>
>>100000001
>>
>>100001895
unironically i popped a boner
>>
>>100001955
>matura z matmy na 90%
A wy co kurwa spierdony obsrane?

Beka z was.

>pieniądze mieć
>z polski wyjechać chcieć
To się w życiu liczy, ale lepiej oglądać anime i być jebanym przegrywem, co nie?

Beka w chuj.
>>
>>100001955
>>100001955
doslownie w zycie jedna rzecz z matematyki jest potrzebna
>>
>>99999999
Shiiiit
>>
>>100001955
szkoda typa, pewnie miał jakichś pojebanych nauczycieli i się zniechęcił do nauki
>>
>>99999999
NANI?!
>>
File: 1546344267282.png (1.38 MB, 1240x1754)
1.38 MB
1.38 MB PNG
>>100001970
of course, who couldn't resist the big gaysex? let's all gather around and enjoy the taste of eatchother's cocks!
>>
ale włoski get to chyba bazowany wyszedł
>>100000000
https://www.youtube.com/watch?v=AXl8PPBGwiY
>>
>>100001839
>>100001874
>>100001903
da się gdzieś napisać że rosyjski mod nadużywa swojej władzy?
>>
>>100001429
>>
File: 1546297736127.jpg (34 KB, 263x360)
34 KB
34 KB JPG
>>99999999
https://www.youtube.com/watch?v=JcuNu3h4yZw
>>
fajny czatroom pola-
>116 ip
>>
żydzi to...
>>
>>100002149
e po co
to tylko chan, nie ma sie co denerwowac
>>
>>100002350
andrzeju nie denerwuj się
>>
>>100002350
nie dam po sobie jakiemuś ruskowi jeździć
>>
kurwa nienawidze żydów
>>
>>99999999
okay this is based
>>
>>100001756
czyli odkryłeś jedyny sposób którym każdy próbuje zdobywać gety nie mając skryptów i do tego go opisałeś jakby to była jakaś tajna strategia którą ty wymyśliłeś i nikt inny nigdy na to nie wpadł
jeżeli dla ciebie to jest oznaka inteligencji to nie dziwie sie że nabrałeś sie na marianka i hujeckiego
>>
>>100001429
>/int/ only allows respectful discussion of other cultures.
ale rusek nie dostanie bana bo mod śmieć kutas z rosji nie pozwoli na to
>>
>>100002149
>>100002149
na /q/
>>
>>100002441
bdp
>>
File: x3.jpg (246 KB, 900x548)
246 KB
246 KB JPG
>>100002436
cocks, gaysex and anime?
>>
File: index.jpg (10 KB, 261x193)
10 KB
10 KB JPG
>>99999999
>>
powiem słowo na N
>>
>>99999999
Co to kurwa jest?
>>
>>100002546
gadaj
>>
>>100002554
GUWNO KURWA :DDD
>>
spać mi się nagle zachciało ale chyba trochę za późno na kawę
>>
File: 1488461948543.webm (390 KB, 272x392)
390 KB
390 KB WEBM
>>100002441
>nabrałeś sie na marianka i hujeckiego
to już przeszłość
>>
File: 1506620782088.webm (1.22 MB, 1280x720)
1.22 MB
1.22 MB WEBM
dobra róbcie nową już
>>
>>100002497
yes actually
>>
>>100002611
nom to teraz korwin i narodowcy co może pójść nie tak
>>
>>100002585
nugat
>>
>>100002672
ale szanuj
>>
File: 1490213011551.webm (411 KB, 852x480)
411 KB
411 KB WEBM
>>100002672
>korwin i narodowcy
tak szczerze to nie mają szans

protokół 1% już odpalony
>>
miałem zamiar zrobić kolarz z getem i odpowiedziami rusków i niemców z bólem dupy ale mi się nie chcę
>>
>>100002655
ja mam już przygotowaną fajną
>>
File: 1518199106109.jpg (551 KB, 1200x1095)
551 KB
551 KB JPG
>>100002605
śpij nie pierdol
>>
File: hmm.jpg (135 KB, 850x653)
135 KB
135 KB JPG
>>100002656
very nice! lets do cocks, gaysex and anime!
>>
>>100002771
zrob dla potomnych
>>
>>100002770
kurwa wypierdalaj idioto
>>
ręce na kole
>>
File: 1543866227007.gif (62 KB, 240x240)
62 KB
62 KB GIF
>>99999999
/bant/ reports in
>>
>polak i australijski polak się ruchają
owo
>>
>>100002897
>>100002897
>>100002897
nowy
>>
>>100002770
ale korwin ostatnio nawet wszedl dla europarlamentu
>>
>>100002908
>>100002908
>>100002908

NOWY
>>
>>100002792
no to jak wróce do domu
>>
>>100002880
wole pepsi
>>
>>100002909
>>100002919
wy jebani debile dopostujmy w tej do póki nie umrze sama
jest to historyczna nitka a nie kurwa wasz kolejny śmieciowy general
>>
>>100002978
>historyczna nitka w którym polityczkowy debil zdobył geta
a weź spierdalaj
>>
>>100002978
>debil dostał geta
może jakby kto inny
>>
>>100002978
jeszcze mu na chuju poskacz
>>
>>100003009
>>100003008
>>100003057
ale boli dupa anime spamerów
kane w przeciwieństwie do was toleruje przynajmniej
>>
>>100003074
ale ty tu nie robisz zasad
>>
File: 1463334759426.jpg (52 KB, 894x894)
52 KB
52 KB JPG
>>99999999
Put me in the screencap.
>>
>>100003074
a odznaka prezydenta nitki gdzie?
>>
>>99999999
Witnessed
>>
File: tails.jpg (36 KB, 353x396)
36 KB
36 KB JPG
>>100003127
>>
>>99999999
THAT'S A LOT OF NINES!
>>
>>99999999
Good job, poland
>>
>>99999999
Dziekuje ci Polsko za najbardzy get
>>
>>99999999
>>
File: 1537801796324.gif (976 KB, 500x506)
976 KB
976 KB GIF
>>99999999
ANIME TAKDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.