[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1519492675439.jpg (1.84 MB, 4032x1960)
1.84 MB
1.84 MB JPG
edycja polskich plakatów
>>
File: DwielQ8V4AAe1UJ.jpg (98 KB, 890x1188)
98 KB
98 KB JPG
Japoneczki
>>
marek twórca poczwarek -.-
>>
File: 20190110_235140.jpg (3.13 MB, 1960x3628)
3.13 MB
3.13 MB JPG
żydy
>>
ciiiiiiipuuuuuuulencja :3
>>
a co myślicie o imieniu czarek
>>
File: big_1473930427_image.jpg (76 KB, 1280x720)
76 KB
76 KB JPG
nigdy nie miałam lepszego brzucha
>>
File: 20190110_235413.jpg (3.04 MB, 1960x3643)
3.04 MB
3.04 MB JPG
żyrafa czy tulipan?
>>
File: 7484-5bc0b02646107.1000.png (441 KB, 1000x1428)
441 KB
441 KB PNG
ktoś coś o żydach?
>>
File: 12345687978.jpg (42 KB, 500x494)
42 KB
42 KB JPG
CHWAŁA WIELKIEMU IZRAELOWI!
>>
>>99972724
wyjebane
>>
File: 20190110_235554.jpg (2.85 MB, 1960x3793)
2.85 MB
2.85 MB JPG
>>
>>99972796
nie szanuję hehe polskiego plakatu ale postuj
olso co za album/książka
>>
File: 20190110_235742.jpg (2.8 MB, 1960x3253)
2.8 MB
2.8 MB JPG
>>
>>99972771
Ha tfu dla Palestyny
>>
File: 20190110_235846.jpg (3.34 MB, 1960x3722)
3.34 MB
3.34 MB JPG
>>99972850
książka: banialuka, bielsko-biała, 70 lat
>>
File: 20190111_000052.jpg (3.37 MB, 1960x3779)
3.37 MB
3.37 MB JPG
najlepszy design po pietrku niebieskim i koniec
>>
czy jedynym sposobem na zyskanie poczucia wartości jest porównywanie się ze słabszymi i sranie na nich w towarzystwie? kiedy znajduje kogoś słabszego i o niższym statusie ode mnie to chcę go bronić a nie wywyższać się jego kosztem. taki jest mój naturalny instynkt co zdecydowanie nie przysporzyło mi popularności w gimnazjum (chociaż co wartościowsi mnie szanowali ale wiadomo, oni poszli dalej a anonek spierdonek został w dupie więc już się nie kolegujemy)
>>
File: 1-1485277071571.jpg (136 KB, 800x1130)
136 KB
136 KB JPG
no fajnie te polskie "plakaty" chyba uczył ich je malować jakiś jaskiniowiec
>>
>>99973063
bazowany
>>
>nabazgraj coś na poziomie amerykańskiego dziesięciolatka
>KŁURWA GRAŻYNA DAWAJ TO OBRAMUJ MY BYLI ARTYSTAMI I CHUJ
>>
>>99973106
no bo ten no prawdziwa sztuka prawdziwe emocje i wgl -.-
>>
>>99973106
>>99973138
nom to robili piękne i abstrakcyjne plakaty dziesięciolecia przed zachodniarzami ale yyy no to złe bo polskie bo co polskie to złe
>>
File: 1543497054915.png (30 KB, 800x172)
30 KB
30 KB PNG
hmmmmmmmmm cos mi to logo przypomina
>>
>>99973352
protip: obróć o 60 stopni w prawo
>>
jestem bardzo mądry a wy?
>>
>>99973397
wow ale ty spostrzegawczy
>>
>>99973055
nie
>>
>>99973457
ja też ale tylko uważam że jestem bardzo mądry gdy jestem wyjątkowo napity
>>
File: 123565465765.gif (174 KB, 240x240)
174 KB
174 KB GIF
>>99973352
Aj waj głupi goju!
https://www.youtube.com/watch?v=1l1L7ES2dGM
>>
>>99973467
nom zawsze pierwszy znajdowałem wally'ego a raz nawet znalazłem igłę w stogu siana
>>
SHOAH AYYY WAJO
>>
>>99973483
haha ale mądra wypowiedź ułomie
>>
Hava naguila ,skuhwysyny.
>>
swoją drogą kto by sie ośmielił zhakować wykop?
>>
>>99973595
Karachuje?
>>
>>99973595
ja bym się bał
>>
pamiętacie jak kilka lat temu memy o żydach były śmieszne i nie kojarzyły się z denerwującym napływem elekcyjnym który rozjebał czana
>>
>>99973663
nom
>>
kiedyś to my mieliśmy kurwa plakaty
>>
>>99973457
jestem bardzo mądry ale leniwy
>>
>>99973663
Ja tam zawsze lubiłem Naród Wybrany.
>>
>>99973710
ja np. zawsze kibicuję żydowskiemu klubowi jak jest w jakiejś lidze
>>
>>99973567
>czy jedynym sposobem na zyskanie poczucia wartości jest porównywanie się ze słabszymi i sranie na nich w towarzystwie?
>on nazywa kogoś ułomem
>>
ja tam żydów nawet lubiłem aż nie zaczęli autyźmić na 4henie redicie i innych stronach że polacy niby sa tacy źli
jebię żydowskie kurwy w dupę, sram na ich oskarżenia że większość polaków chciała ludobójstwa na żydowskich kurwach, i wspieram pogrom we lwowie, sam bym w tym pogromi uczestniczył żbsz
>>
giry ogolone
>>
File: output_gITGWf.gif (3 MB, 600x514)
3 MB
3 MB GIF
chciałbym mieć gf ze zgrabnym ciałkiem która chodziła by w samej bieliźnie po domu
>>
>>99973833
chciałbym żebyś wyszedł z domu
>>
>>99973857
wychodzę codziennie na uniwerek anon
>>
ON NATCHIONY I MŁODY BYŁ
>>
>>99973900
chodzisz na męski kierunek?
>>
File: minimalistic_jew.png (6 KB, 461x583)
6 KB
6 KB PNG
>>99973352
Oy vey
>>
>>99973930
nie
dalej nie rozumiem o co ci chodzi
>>
>(ALE KIEDY U DIABŁA BĘDĘ)
>>
fascynuje mnie ich nieporadność d-.-b
>>
>>99974211
zostaw go
>>
>>99974010
przerzuć się z 2d na prawdziwe
>>
>>99972999
Pretty
>>
>>99974393
lubię prawdzie dziewczyny
dalej nie rozumiem o co ci chodzi
>>
znowu słyszę czołówkę rodziny zastępczej
>>
>>99974423
that's lyah culture for ya :)
>>
File: 1545508325775.png (2.67 MB, 1200x1600)
2.67 MB
2.67 MB PNG
Deus magnus
>>
>>99974350
po co on chciał w ogóle do tego diabłą?
>>
>>99974427
o nic mi nie chodzi, się z ciekawości pytam
>>
>>99974454
bo spermuszka uwu owu szpitalny rup mi loda
>>
File: 20190111_004330.jpg (2.99 MB, 1960x3785)
2.99 MB
2.99 MB JPG
>>
File: 20190111_004437.jpg (2.65 MB, 1960x3856)
2.65 MB
2.65 MB JPG
>>
File: 20190111_004553.jpg (3.34 MB, 1960x3746)
3.34 MB
3.34 MB JPG
>>
File: 20190111_004815.jpg (2.82 MB, 1960x3669)
2.82 MB
2.82 MB JPG
Polska kultura
>>
Japońska kultura
>>
zesrałem się
>>
>>99974596
>>99974713
nawet fajne żbsz
>>
>>99974792
no bo to jest polska kultura, chomik, kultura naszej ojczyzny i naszego ludu; oczywiście że jest piękna
>>
>>99974832
wasn't me
>>
maki do jedzenia sraki
>>
>>99974832
naturalnie
>>
żałosnym jest jak szybko nitki teraz zdychają
>>
File: 1538228805306.png (106 KB, 612x491)
106 KB
106 KB PNG
dlaczego nitka jest taka zdechła w piątek kurwa wieczór
>>
lepsza cisza i spokój niż sranie
>>
>>99975297
dopiero czwartek minął, jak teraz tak jest to strach pomyśleć jak będzie w prawdziwy piątek wieczór
>>
>>99975297
>wieczór
murzynie jest noc, studenciaki, wagies i podwieki muszą jutro wstać
>>
>>99975343
no to chuj im w dupę
>>
>>99975343
>studenciaki
>rano
ja dopiero w południe zaczynam
>>
w sumie wszyscy musimy jutro wstać
chyba że ktoś napierdala cykl snu co 2 dni jak król terry
>>
>>99975396
przymus wstania mnie deprymuje
>>
>>99975386
to tylko ja w takim razie
>>
zamówię sobie picę jutor
>>
>>99975539
fajnie ja robię łososia
>>
>>99975569
>r*by
>>
ale blisko dziewiątki
>>
File: 1543941881632.jpg (163 KB, 1000x1400)
163 KB
163 KB JPG
e cwele
>>
Kto zabił Violettę Villas
>>
>>99975601
też nie przepadam ale to było zajebiste
>>
>>99975649
kto zabił barbra blyda
>>
kto zabił władysława sikorskiego
>>
File: 1522716487976.jpg (247 KB, 729x1200)
247 KB
247 KB JPG
>>99975640
czego cwelu?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MKkM-KC763A
>46:00
>"no tak znam dużo polek które mają chłopaka/męża japończyka"
>>
kto zabił greckiego i uciekł?
>>
File: 1541566295193.png (462 KB, 705x721)
462 KB
462 KB PNG
>>99975713
tak sobie cweluję
>>
to imię powinno dostać takiego samego bana jak w chinach mają
>>
File: 1529096280385.jpg (69 KB, 651x794)
69 KB
69 KB JPG
>>99975755
a to prosze kontynować
>>
>>99975775
tak będzie świętokrzyśku
>>
File: 1520062090582.png (414 KB, 687x720)
414 KB
414 KB PNG
smert lyaham - śmierć polakom
i właśnie to jest zczerwonopigułkowane
>>
File: 1522728255666.jpg (109 KB, 785x541)
109 KB
109 KB JPG
>>99975821
słowiańscy bracia zajebcie mnie
>>
File: 1532202064975.jpg (526 KB, 1024x576)
526 KB
526 KB JPG
nuta
https://www.youtube.com/watch?v=xwhOTNQcQq4
>>
File: 1535140488606.jpg (76 KB, 564x800)
76 KB
76 KB JPG
>>99975865
nawet dobra nuta
>>
>>99975831
co to za pomnik i co tam jest napisane
>>
branoc
>>
>>99975943
>>99975821
debilu kurwa
>>
>>99975962
a gdzie ten pomnik
>>
>>99975975
we lwowie
>>
>>99975954
dobranoc
>>
>>99975984
>>99975962
>>99975831
było gdzieś u nas jakieś sytuacje gdzie na hohołów ktoś sra? bo wydaje mi się tylko że hohoły mają ból dupy bo nie przypominam sobie żeby ostatnio ktoś jakieś pomniki o ukraińcach mazał
>>
File: 1520319646025.jpg (21 KB, 604x276)
21 KB
21 KB JPG
>>99976056
znisczyliśmy jakiś pomnik upy gdzieś koło przemyśla i ukropy zaczęly się srać
>>
>>99975719
>wielu japończyków jest bardzo nieśmiała i ciężko jest im zrobić ten pierwszy krok
no, japończyków. kurwa
>>
>>99975756
jakie imie?
>>
File: 1536366884889.jpg (350 KB, 1280x800)
350 KB
350 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg
no i to jest właśnie nuta
>>
File: 1547158783674.jpg (120 KB, 707x1000)
120 KB
120 KB JPG
Cyce cycuszki cycunie
>>
>>99976268
Asia to kurwa która daje dupy murzynom i tłustym starym szefom
>>
>>99976268
baza
>>
kurwa zapomniałem kupić herbatę w supermarkecie
>>
Seks cipa ruchanie
>>
>>99976383
a jaką kupujesz?
>>
File: 1517976821489.jpg (32 KB, 500x500)
32 KB
32 KB JPG
>>99976479
no i dobrze
>>
>>99976511
dla mnie tylko zielona
>>
File: 1523153124073.png (671 KB, 963x1295)
671 KB
671 KB PNG
wpadłem tylko wam powiedzieć że wszyscy jesteście bazowani
>>
>>99976534
konkretniej pytałem
>>
>>99976547
miałem raz gyokura ale prawie nie miała smaku
tak ogólnie to lubię senczę, macza to gówno jebane
>>
baza to jest to
>>>/trash/20480289
>>
ja tylko earl grey
>>
File: 1542906027468.jpg (114 KB, 800x600)
114 KB
114 KB JPG
nuta
https://www.youtube.com/watch?v=bt-Zeron0hU
>>
ja sobie kupiłem pasto miso do robienia tej zupki miso ale jak spróbowałem raz to ohydne było i kuzynce łibusce dałem
>>
File: 1536336992683.png (322 KB, 538x538)
322 KB
322 KB PNG
Połóż mnie
Na swym ramieniu
Połóż jak
Pieczęć na sercu
Poczuj smak
Mego pragnienia
>>
>>99976994
euras przestań
>>
słucham requiem for a dream w tym właśnie momencie teraz
>>
>>99977298
a ja adagio for strings
>>
>>99977359
to kiepsko
>>
>>99977298
>>99977359
https://youtu.be/9kJjCdV3JdM
>>
File: 1532020608400.png (65 KB, 785x644)
65 KB
65 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=hdJN0ss7jA0
nuta
>>
uśpiłem swego 13 letniego psa i bardzo szybko o nim zapomniałem i teraz jest mi przykro
>>
File: 1543357139270.png (438 KB, 564x564)
438 KB
438 KB PNG
>>99977428
sentymentalność to słabość
>>
>>99977395
ale to było kurwa jak się ruchali a ja dzieciak to oglądałem i później ten syn wodza czy coś
>Spółkowałeś z nią!?
>A spółkowałem (cwelu)
>zabije cię
>lol chuja mi zrobisz jestem gówna postać
ale było
>>
File: 1543993840588.png (2.05 MB, 1920x1200)
2.05 MB
2.05 MB PNG
moje hasło na fejsie to Rei>Asuka
>>
>>99977526
fajnie pytai-chi
>>
>>99977588
nom
>>
czy spośród zebranych jest tutaj ktoś kto uważa, że ma mocno wyrafinowany humor i jeżeli tak to może go opisać?
>>
>>99977695
uważam siebie samego za najgorsze ścierwo
>>
odpisała mi piękna dziewczyna na interpalsie, no, po prostu coś wspaniałego
>>
Nic nie boli tak jak życie
>>
>>99977902
nie chwal fiuta przed wytryskiem kawalerze, teraz ostrożnie
>>
>>99977695
ja jestem smutasem nudziarzem
>>
dobra pora się odchudzić bo mam za duży brzuchol
>>
File: 1534467675579.jpg (446 KB, 1674x1799)
446 KB
446 KB JPG
kurdebele ostatnia godzina gierki poszła sie jebać bo jrpg zawsze muszą mieć jakieś zjebane zapisywanie gier
>>
>>99978118
przykro mi basioposterze, ale w sumie to to twoja wina
>>
>>99978132
niby tak ale mogli napisac że do zapisywania jest potrzebna mana
>>
>>99978149
>do zapisywania jest potrzebna mana
o kurwa
>>
>>99978149
nygusie co
>>
File: 1523674831496.jpg (63 KB, 300x300)
63 KB
63 KB JPG
mamo przysięgam chce umrzeć przed tobą
>>
>>99978182
no mana, a ja całą przejebałem na bossie i nie wiedziałem czemu przycisk nie działa
>>
>>99978250
jebie od ciebie prawictwem tak trochę
>>
>>99978285
powiedz mu euras
>>
ja to jednak jestem kurwa najgorszy
>>
czemu
>>
bo wkurwiam ludzi wszędzie i tylko jestem szczęśliwy gdy jestem p*janny
>>
mnie nie wkurwiasz
>>
no to dzięki
>>
zawsze jakiś start
>>
o kurwa pamiętam jeszcza za czasów podstawówki
byliśmy na białej szkole gdzieś nieopodal granicy ze słowacją
w hotel dawali nam wieczorem jedzenie i gadaliśmy sobie
takie 10-11 brzdące
i właścicielka hotelu się zesrała XD
zaczęła pierdolić że robimy wstyd naszym rodzicom i jacy my to jestesmy źli bo sobie gadamy przy jedzeniu
i że się zachowujemy bardzo źle
podparłem podbródek na dłoniach gdy ta jebana suka pierdoliła i zaczęła na mnie wrzeszczyć że czemu ja się niby uśmiecham XD mimo że ja się w ogóle nie uśmiechałem
potem się popłakałem i uciekłem na swój pokój
kurwa ale ta jebana suka była psychicznie chora
>>
kurwa polki to najgorsze ścierwo
>klasa 10 latków sobie gada jak je
REEEE JAK MOŻECIE MACIE SIEDZIEĆ DUPA CICHO
>dorośli faceci podbijają do polek
YYY HEHE SORY ALE JUŻ MAMY MAGATUMBĘ :)

kurwa zajebać połowę tego narodu i byłby dobry
>>
gdybym wiedział gdzie ta pierdolona suka dzisiaj mieszka to bym jej zrobił wjazd na chatę i poobijał mordę ale bezironicznie
nie dam się więcej lekceważyć, nauczyłem się tego w licbazie
nie dawajcie się lekceważyć anonki bo was zniszczą
>>
polska bez jebanych p*lek byłaby mocarstwem
ten naród mógłby być wspaniały gdyby nie jego kobiety
>>
bluetooth disconnected
>>
gotowi na napływ z wykopu?
>>
no i zajebiście no i backup i do łózia
>>
legenda głosi, że to on właśnie zakochał sięw aktorce.
"na początku była dla mnie zwykłą dziewczyna, zwykła pracownicą" - but i understood that marrying here would bring massive financial benefits
i just wish afghanistan wasn't so backwards
>>
>>99979123
jeżeli zaczną postować placki to spierdalam
>>
podjęłem decyzję
jutro zamawiam picę
i to taką dobrą
>>
>podjęłem
>>
obudziłem się I nie mogę zasnąć
>>
>>99979549
to idź pobiegać
>>
File: IMG_20190111_040558.jpg (265 KB, 1080x1416)
265 KB
265 KB JPG
>>99979565
nie chce mi się z łóżka wstawać jak i tak za 3h trzeba wstać na dobre
>>
zwaliłem po królewsku właśnie
>>
to co będziesz robić?
>>
podbijam i spierdalam
>>
/polska/ - lepiej to podbij!
nie chcesz? to spierdalaj -.-
>>
jebac anime
haha nikt nie moze mnie powstrzymac
wszyscy spią
jebac anime
jebac anime
praise kek maga :DD
>>
>>99981456
ja cię powstrzymam kapitalistyczne ścierwo
>>
poster poniżej to pedał
>>
nie jestem pedałem
>>
euro w zaprzeczeniu
>>
dzisiaj jak szedłem do pracy zastanawiałem się co tak zimno a tu odczuwalna temperatura dzisiaj -19c, chyba jutro założe kurtkę zimową
>>
>>99983144
w takim razie ubiorę dzisiaj grubszą bluzę bo nie wiem gdzie schowałem kurtkę zimową
>>
>>99983257
gdzie idziesz
>>
>>99983323
do pracy a gdzie
>>
gotowi na sto miljonuw?
>>
wstałem zaraz idę zdobywać ten chleb
>>
>>99984098
jeszcze 9-11h
>>
polska to syf jakby można było wybrać miejsce urodzenia to nikt nie wybrałby polski
>>
>>99984193
to gdzie niby jest lepiej? w każdym kraju coś jest popierdolone
>>
>>99984193
twoi rodzice wybrali że cię tu urodzą więc to też twój wybór
>>
>>99984193
na tym świecie nic nie można wybrać wolny wybór to iluzja
>>
>>99984349
jest i on
>>
>>99984331
Finlandia/Norwegia/Japonia etc. Każdy ma swoje wady desu, ale dalej jest ich mniej porównując do nas
>>
>>99985220
>japonia
nie pierdol, niby widoczki fajne ale jakość życia o wiele chujowsza od naszej
>>
>>99985297
>tu i tu się zapierdala
>tu i tu pojebane sądownictwo
>tu i tu niepewna emerytura
chyba jedyna wada to częstsze klęski żywiołowe
>>
>>99985377
tam się zapierdala do takiego stopnia, że ludzie nawet nie wiedzą co to wolność
uzyskują ją dopiero stając się hikki albo popełniając sudoku
>>
>>99985377
ale my nie mamy problemu takiego jak karoshi, japonia jest fajna tylko do zwiedzania
>>
>>99985297
>>99985377
>>99985440
>>99985453
Kultura wstydu i wykańczającej pracy dalej funkcjonuje, ale nie można powiedzieć, że żyje się gorzej niż u nas. Tak było może parę dekad temu po kryzysie gospodarczym, gdzie pół kraju było w głębokiej piździe i wskaźnik bezrobocia podwyższył się parokrotnie. Ale, chcąc nie chcąc, dobry socjal i pomoc rządu zrobiła swoje, spierdolili tylko po drodze wszystko inne. Dalej jednak jest tam więcej możliwości pod prawie każdym względem, kiedy u nas wciąż pół kraju gnije w starych kamienicach albo wyrasta w patologicznej rodzinie z nadmiarem dzieci, gdzie nowe ubrania albo słodycze to istne święto
>>
>>99984331
W ZEA. Jak jesteś rodowitym emiratczykiem, to masz wszystko sponsorowane przez rząd.
>>
File: 1524432437318.jpg (177 KB, 623x702)
177 KB
177 KB JPG
>tug dodajesz błędy meryteoryczne do swoich postów by sprawdzać czy ktoś je czyta
>>
taki sobie jest lookism 2019 juz nie to samo co kiedyś (2016-2017)
>>
>>99986295
faynye vovique
>>
https://wiadomosci.wp.pl/polak-i-chinczyk-zatrzymani-przez-abw-podejrzenia-o-szpiegostwo-6337316498065537a?amp=1
>>
>>99987230
polak i chinczyk dwa bratanki
>>
>>99987230
Ale chińczyki to podludzie
Dosłownie okazuje się że w każdym kraju gdzie jest chujwej to szpieguja
Czekam na kontrole obrażeń weroniki
>>
>>99987490
>Czekam na kontrole obrażeń weroniki
to desu
>>
>>99987230
BAZOWANI
>>
>>99987490
przeciez ona sama mowi ze nie wszystko tam jest idealne i ze chiny maja swoje minusy
>>
>>99987490
WERONIKA ROBI MI ICE CREAM
>>
china - czaina (ang)
china - śina (niem)
chiny - chiny (pol)

fascynujące
>>
File: 1491400644335.jpg (21 KB, 600x211)
21 KB
21 KB JPG
>>
mati cho na szlaki
>>
>>99987685
haha fajne memy z wykopu więcej takich :D
>>
>>99987685
XD!!!

zaczyna mnie siępodobać lewackie towarzystwo z uczelni. wszyscy inteligentni i tolerancyjni. nawet spierdona potrafiązrozumieć i zaakceptować. dziękuje pan żyd z zachodu
>>
>>99987651
>to że w chinach jest chujowo oznacza że Chińczycy mają prawo do szpiegowania w Polsce

T. Weronika
>>
>>99987721
>>99987762
o chuj cie piecze xD
ogarnij sperga
>>
>>99987802
gdzie niby tak powiedziała
>>
>weronika
bloated whore
>>
dobra kładę się jeszcze raz spać bo jestem zmęczony a i tak tylko pierdolicie
>>
ale się sprukali
>>
>>99987841
zostaw ją prawiczku
>>
>na oczy to ledwo już widzę
>w Warszawie jest wszędzie ten smok
przecież smok wawelski jest w Krakowie
>>
>>99987925
dobre mati, masz plusa
>>
>>99987651
Obejrzyj jej filmik gdzie robi odpowiedź do jakiegoś gościa co zrobił filmik na temat co jest chujowe w chinach
Ma taki ból dupy że jak koleś (który nie umówić po chińsku) przekreca imie ich prezydenta to ona z bólem dupska czepia się o to
Jest oczywistą chinaboo
>>
>jak nie lubisz kobiet to znaczy że jesteś prawiczkiem
fajne projekcje prawiczki
>>
>>99987987
też bym się wkurwił gdyby ktoś przekręcił imię mojego idola
>>
bądźcie sobą
nawet jak będziecie nikim to przynajmniej będziecie sobą
>>
mnie denerwuje to, że raz zdarzyło mi się wejść w link do jej filmiku i teraz to gówno jest notorycznie forsowane w moich polecanych
>>
>>99988069
>ukryj film
>powiedz nam dlaczego
>nie interesuje mnie kanał
>>
>no Chiny nie są takie super ;/
>racja
>PRZESTAŃ OBRAŻAĆ CHINY KURWA MAĆ!!!111!1
taki obraz różowo włosej kurwy
>>
>>99988264
różowowłosej razem
>>
ej a to nie bylo jakos tak
>ablublu ukradli mi torbe pelna sprzetu do nagrywania i laptopa laczne straty o wartosci 10000000000000000000k
>dzien pozniej juz nagrywa nowym sprzetem i znow jest za granica
dobrze jest miec bogatych starych
>>
>>99988457
Weronika robi koalicję z Petru?
>>
>kolorowe oczojebne włoski
wielka czerwona flaga
>>
>>99988501
Ma kase od rogaczy z patrona
>>
>>99987925
to miasto pachnie jak szlugi i kalafiory -.-
>>
jedne drzwi luźne ciągle hałasują a inne nie dają się domknąć no chore
>>
>>99988501
Pewnie ma starego chińczyka biznesmena jako cukrowego tatusia który daje jej kase a on w każdy weekend wlewa w nią kubeł chińskiej spermy
>>
dajcie jakies protipy jak jedzenie dla biedaka tak zeby nie czuc sie jak zywe gowno? kasza do tego jakies warzywa i proteiny tak? a co z reszta witamin jak into?
>>
>>99988501
Najlepsze że każdy pytał czemu ta debilka nie miała tego w bagażu podręcznym a on tylko
>no wiem że powinnam kurczę ale no nie zrobiłam ;/
Rozpuszczona kurwa
>>
>>99988812
za ile dziennie?
>>
>>99988932
no tak 6 zl najlepiej
>>
>>99988962
20 kajzerek
>>
>>99988962
trzeba tak z 20zł dziennie żeby jeść wartościowy posiłek, za 6 to ledwo przeżyjesz
>>
>euras porady dietetyczne
aha
>>
>>99989027
wbrew pozorom nie jem niezdrowo, moje porcje są po prostu zbyt duże
>>
>>99988997
aha
>>
File: 1539530890737.jpg (53 KB, 650x1035)
53 KB
53 KB JPG
parzyste spaghetti
nieparzyste kebab
>>
>>99988962
chleb biały starczy na 3 dni, wiec koszt jakies 1 zł. Do tego cos do chleba to jakies 2zł dziennie. Na obiad makaron z jajkiem, jajecznice, ryz z kawałkiem kurczaka, smazone ziemniaki, placki ziemniaczane. Ra w tygodniu piers kurczka. Dasz rade za 3 zł dziennie na obiad + wspomniane sniadania
>>
>>99989112
zakorkuje go i nie będzie srał przez tydzień. trzeba jakieś owoce i warzywa no i rybka by się przydała
>>
>>99989055
jak jedyne co ty wpierdalasz to pizza
>>
>>99989163
przy takiej skromnej diecie to raczej nie. Oczywiscie owocki by sie przydały, a rybki w polsce to rak
>>
>>99989172
lubię pizzę ale nawet ja nie mógłbym jeść pizzy codziennie
>>
Zdech
Aż zapostuje zdjęcie swojej zakażonej główki penisa za chwile
>>
>>99989994
masz młodszą siostrę?
>>
>>99989994
dawaj
>>
za 3-4 godziny cyferki
>>
>>99990219
nie wróże sobie szczęścia bo ostatnio w ogóle nie mogę nic trafić
>>
>>99990219
damy rade?
>>
>>99990273
fucking yuck
>>
File: 1540935717026.jpg (27 KB, 395x373)
27 KB
27 KB JPG
>>99990273
>nie chciej odciąć kawałka skórki bo to "niechrześcijańskie" i "nie będzie seks przyjemny"
>narzekaj jak dostaniesz wąglika
ale mam bekę z nieobrzezańców
>>
>>99990594
enjoy twój uschnięty kutas
>>
>>99990273
co to za gówno na brzegach
>>
elo wstałem
>>
a co jeśli /int/ zniknie po cyfrach?
>>
>>99990273
to jest yikes ode mnie
>>
>>99990709
nareszcie
>>
te cyfry miały być już przedwczoraj to co ich nadal nie ma
>>
>>99990623
t. hodowca perłowego gówna pod napletem
>>
99999999 to nic

100000000 to wszystko
>>
alexa, zrób mi kooda -.-
>>
File: 1541221543965.jpg (372 KB, 550x550)
372 KB
372 KB JPG
w imieniu moim i bliskich jebać żydów wszystkich
>>
>>99990594
to jeszcze se stopy obetnij bo jak nie będziesz o nie dbał to dostaniesz grzybicy
>>
>>99990828
bdp
>>
ide potem z ojczymem na gokarty
>>
>>99990885
bk z debila który wszystko sprowadza do absurdu
>>
uważam że obrzezane peniski są ładniejsze od nieobrzezanych
>>
>>99990907
>ojczymem
ale cię scuckował
>>
>>99990964
wcale nie
>>
jebać obrzezanych żydów
>>
>>99990984
wcale tak
>>
mój ojczym jest spoko tylko szkoda że chleje tyle
>>
>>99990936
to źle uważasz cwelu
>>
>>99990936
to jak większość kobiet
>>
ale mi się kurwa nie chce
>>
>>99991029
nie jestem żaden cwel
>>99991041
nom
>>
>>99991029
>cwelu
>on nie poznaje femek po stylu posta
beka
>>
>>99991041
Wszystko co czytałem na temat opini kobiet wskazywało że wolą nieobrzeżanego nawilzonego niż onrzezanego wyschnietego
>>
nawet mi się fapać nie chce
>>
>>99991161
t. producent smegmy
>>
File: 1464569362414.png (913 KB, 1280x720)
913 KB
913 KB PNG
>>99991161
>nawizonego
że niby bez napletka sam się nie czyści czy co?
>>
>>99991041
debilu
>>
File: 1456405324563.png (824 KB, 1275x1639)
824 KB
824 KB PNG
>>99991167
i dobrze
>>
>wolę obcinane penisy bo ładnie wyglądają
>Ok a ja wolę obrzezane kobiety bo cipa bez łechtaczki ładniej wygląda
>TY POTWORZE OBRZEZANIE KOBIET TO ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA
???
>>
>>99991241
morda weroniczkarz idę se zwalić konia tylko żeby ci zrobić na złość
>>
>>99991245
kogo cytujesz
>>
>>99991197
>Nie mam codziennego dostępu do ciepłej wody i mydła
Jak tam w Polsce omega
>>
>obcinanie napleta chłopcom krzyczącym z bólu jest spoko
>obcinanie łechtaczki kobietom to ZŁO BO CIERPIOM
>>99991245
bazowany
>>
>>99991299
i tak cały czas produkujesz cuchnącą smegmę
>>
>>99991283
Kobiety kiedy klocisz się że obrzezanie mężczyzn to lamanie praw czlowieka
>>
czy usunięcie stulejki daje ten sam efekt co obrzezanie
>>
File: 1541434305858.png (234 KB, 579x440)
234 KB
234 KB PNG
no ok już skończcie pierdolić
>>
>>99991245
mężczyźni są silniejsi od kobiet i lepiej znoszą ból
>>
File: 1530831300823.jpg (78 KB, 640x640)
78 KB
78 KB JPG
przestancie w moim temacie pisac wy jebane kurwy z wykopu
>>
>>99991347
po chuj
>>
>>99991343
>Eee nie ty
Lol
>>
róbcie nową weroniczkową
>>
>>99991389
oto wygląd debila który nie ma już argumentów
>>
>>99991375
pokazuj więcej plakatów wowrers
>>
>>99991371
Chuj mnie to obcinaj tą łechtaczke femcelu
>>
nie wytrzymałem i kupiłem czekoladę w sklepie
ehh uzależnienie od cukru jest kurwa najgorsze
>>
>3 miliony postów w 2 lata
woah żbsz lmao
>>
>>99991471
Kobieta bez łechtaczki nie jest w stanie czerpać przyjemnośći z seksu, mężczyzna bez napletka jest. To są dwie sytuacje zupełnie nie do porównania.
>>
>>99991428
>produkujesz segme
>Nie jak się myjesz
>TO SIĘ NIE LICZY
>debil
>HA HA NIE MA ARGUMENTÓW
>>
>>99991411
nom to a.w.o.l.png
>>
>>99991507
mało
>>
>>99991353
mniej wiecej, ale nie dostaniesz kamienicy
>>
>>99991529
twoje ciało cały czas produkuje smegmę, nawet jak ją zmywasz
>>
>>99991523
Ale brzydko to wygląda
Obcinaj już
>>
>>99991523
nawet z łechtaczką kobiety nie mają przyjemności i leżą znudzone jak kłody
>>
>>99991578
tylko ty tak twierdzisz
>>
>>99991602
>tylko Ty!1!11
Lol fajne dowody
>>
ale pieprzycie
>>
>>99991598
może jak są z tobą? ja nie leżę jak kłoda
>>
>>99991633
to jakiego kutasa wolisz chomik, ciętego czy nie?
>>
>>99991576
Nie ten anon ale jak tak robi to cięty penor też będzie ujebany
>>
>>99991633
to wyjdź jak ci się nie podoba
>>
>>99991375
odezwał się napływ elekcyjny z karachana
>>
File: 1441560322947.png (967 KB, 9001x6390)
967 KB
967 KB PNG
>poważna rozmowa o napletkach
>>
>nie dyskutujcie o rzeczach które mi się nie podobają bo was wyśmieję
a wypierdalaj debilu
>>
>>99991667
żadnego
>>
File: 1525765729234.jpg (856 KB, 3018x2090)
856 KB
856 KB JPG
>>99991716
>napływ
wszyscy jesteście napływami
>>
>>99991438
jakie plakaty
>>
nero to kurwa nagorsza saber
>>
>>99991779
nunky donuts? raczej nanking donuts?
>>
>>99991778
dlatego nie ruchasz
>>
>>99991816
nom
>>
>>99991628
mój bf kocha bawić się moją łechtaczką
>>
>>99991779
zrob petycje do trumpa zeby zbanowal naplyw
>>
>>99991917
>>99991917
>>99991917Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.