[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1543688083548.jpg (148 KB, 1039x1075)
148 KB
148 KB JPG
Zelf voorzienend editie
>>
File: Ai-Shinozaki-Bikini-8.jpg (74 KB, 675x900)
74 KB
74 KB JPG
TETTEN
>>
Welkom: Heiden, spiritualisten, natuurliefhebbers

Niet welkom: Materialisten, Marxisten
>>
>>98409704
>Leeft van uitkering
>Motiveert anderen om zelfvoorzienend te worden
Ja nee kanker op.
Hij/zij uitkering, ikke ook uitkering
>>
>>98409704
in casu
>>
File: ai-shinozaki-2.jpg (260 KB, 850x1280)
260 KB
260 KB JPG
Welkom: deze schoonheid
>>
File: z2.jpg (42 KB, 720x720)
42 KB
42 KB JPG
>>98409704
>>
File: 6746237462364.jpg (47 KB, 300x400)
47 KB
47 KB JPG
>>98409793
>Leeft van uitkering
Dit is een leugen. Hij verdiendt aan zijn muziek en boeken.
>Motiveert anderen om zelfvoorzienend te worden
Letterlijk niks mis mee.
>>
>>98409856
Niet welkom: dit mormel
>>
>>98409879
>Wees vet varken
>Draag 10 lagen makeup, zie er nog steeds uit als een hoer
>Trek je onderbroek zover omhoog als je kan
>Huidt je buik in en doe je borst naar voren
>Doe dit 100 keer tot dat je de beste foto hebt
>Zie er nog steeds uit als een vet varken

Lmke
>>
>>98409905
Hij heeft ooit gezegd dat hij op "welfare" zat
>>
ik wil graag een aziatisch meid
>>
File: ai-shinozaki-12.jpg (307 KB, 853x1280)
307 KB
307 KB JPG
>>98410015
alsjeblieft
>>98409979
waarom zijn westerse varkens zo afstotelijk vergeleken met japanse godinnen?
>>
opbokken met je gele spleetogen in de nederdraad houden we gewoon van witte seksvarkens
>>
File: 6425126414.jpg (12 KB, 320x350)
12 KB
12 KB JPG
>>98410003
Dat is gewoon niet waar. Het enige wat hij krijgt is kinderbijslag zoals iedereen daar in Frankrijk en bij ons.
>>
File: 1544080660254.jpg (247 KB, 1080x1427)
247 KB
247 KB JPG
>>98410015
ikdv
>>
>>98410003

>Woont in Frankrijk met zijn vrouw en 3 kinderen in een auto zoals een zigeuner
>Spreekt geen Frans en geeft er niet om de taal te leren

Wat denk jij mongool
>>
File: z1.jpg (181 KB, 750x937)
181 KB
181 KB JPG
>>98409979
maar still tien keer zo thiccc en beter uitziend als japanse insecten die die beta jongen hier paalt
>>
>>98410158
gebaseerd en geroodpilt.
als je op chinkies valt ben je een natuurkunde studerende eeuwige maagd
>>
File: 462563423645.jpg (132 KB, 898x449)
132 KB
132 KB JPG
>>98410158
Stop met deze vieze vette mormels te palen.

>>98410207
Dikke wijven zijn gewoon niet geil.
>>
>>98410207
is dit klepel?
>>
File: ai-shinozaki-5.jpg (251 KB, 853x1280)
251 KB
251 KB JPG
>>98410158
spreek voor jezelf
>>98410207
>thicc
man, je ziet die laag cellulose toch? dat is geen thicc, dat is gewoon moddervet. Ai-chan is geen insect, ze heeft een stuk meer vlees dan dat varken onder haar speklaag verstopt.
>>
File: 1531582637933.webm (1.87 MB, 720x960)
1.87 MB
1.87 MB WEBM
>>98410285
>impliceren dat ik een neuk geef om wat iemand anders denkt
>>
>>98409979
Wanneer kom je uit de kast?
>>
>>98409814
goede tijden
>>
>kan geen witte vd krijgen omdat ze allemaal met negers gaan
>'ha-ha maakt niet uit ik wil toch liever een gele'
>>
>>98410429
Wanneer vertel jij je ouders dat je op trollen valt?
>>
File: 1540481601270.jpg (61 KB, 474x570)
61 KB
61 KB JPG
>>98410439
>ben jaren samen met een blanke vriendin
>ze wordt dik
>ze wil elke week 2x uitgaan
>chagrijnig en irritant
>zaagt en klaagt heel de dag

Leer aziatische kennen
>lief
>familiewaarden
>>
>>98410178
>Spreekt geen Frans en geeft er niet om de taal te leren
In Nederland krijg je dan toch een dubbele uitkering en een villa?

Waarom zou dat im Frankrijk anders zijn?
>>
>>98410439
alsof iemand zo'n varken zou willen
>>98410518
gebaseerde Belg
>>
rode vlaggen:
>ze draagt broeken
>ze draagt rokjes die ver boven haar knieën uit komen
>ze drinkt bier
>ze heeft gescheiden ouders
>ze heeft stickers op d'r huid
>ze heeft piercings
>ze heeft haar haar geverfd
>ze drinkt sterke drank
>ze houdt van pizza
>ze houdt van biefstuk
>ze is >60 kg
>ze is langer dan 170cm
>ze is kleiner dan 155cm
>ze heeft een (zwart) vdje gehad
>ze heeft een vd gehad
>ze zegt dat ze bi is
>ze schminkt haar gezicht
>ze werkt voltijd
>ze is feministisch
>ze werkt deeltijd maar vind dat ze betaald moet krijgen voor voltijd
>ze is atheïst
>ze wil geen kinderen
>ze heeft een grote hond
>ze wil een paard
>ze haat honden
>ze is links
>ze heeft een bril
>ze speelt computerspelletjes
>ze is veganist
>ze zit bij antifa
>ze heeft wiet gerookt
>ze doet hard drugs
>ze rookt
>ze is misbruikt
>ze wil een paard
>ze komt uit een grote stad
>ze komt uit een incestdorp zoals Urk
>ze drinkt koffie
>ze paalt op roodhet
>ze paalt op Tumblr
>ze loert (en paalt) op 4kan(naal)
>ze kijkt porno
>ze spreekt haar ouders niet aan met "u"
>ze zit bij een vereniging
>ze heeft sociale media
>ze kijkt nos
>ze luistert naar jazz, blues, rock, hip-hop, dance en andere elektronische "muziek"
>ze houdt van festivals
>ze heeft havo of hoger gedaan
>ze heeft school niet afgemaakt
>ze wil splitten
>ze draagt strings
>ze is niet westers opgevoed
>ze is niet blank of aziatisch
>ze kijkt gedubte animoe
>ze is een weeb
>ze heeft haar tot aan haar onderrug
>ze is ontmaagd
>ze heeft gedatet
>ze zit op hockey
>ze kijkt miem/vine/tiktok compilaties
>ze draagt een bikini
>ze doet aan paaldansen
>ze is tegen de jacht
>ze haat het bos
>ze is joods
>ze heeft papaproblemen
>ze kan niet koken
>ze is niet opgeruimd
>ze moet elke maand nieuwe kleren kopen
>ze draagt schoenen met platte veters
>ze draagt platte schoenen die geen slippers of sandalen zijn
>ze draagt schoenen met platte veters
>ze kan niet zingen of een instrument bespelen
>ze kan niet breien
>ze kan niet naaien
>ze doet anaal
>>
File: 1543901716516.jpg (517 KB, 1791x1062)
517 KB
517 KB JPG
Only those who dare nothing are truly free.
>>
>>98410439
>kan geen witte vd krijgen omdat ze allemaal met negers gaan
In het noorden willen meiden geen zwartjes.
>>
IK HAAT GELD

IK HAAT GELD

IK HAAT GELD

AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH

13 November tot 24 November : +$1,300,000
24 November tot 6 December: -$900,000

AAAAAAAAAAHHHH
IK KAN HET NIET MEER AAAAAAN
>>
>>98410743
Een zus van mijn oma is gezwart. Ze wonen in Groningen.
>>
>>98410648
rode vlag:
>ze is zo autistisch als deze anon
>>
>>98410855
>win 1.4 miljoen
>geef alles weer weg
schud mijn hoofd familie
>>
>>98410855
da's toch +400k$
ik zie het probleem niet
>>
File: 1541629212801.png (30 KB, 710x577)
30 KB
30 KB PNG
>>98410855
je hebt hiernaast toch wel een spaarrekening hoop ik
>>
>>98410999
gecontroleerd

GAST SERIEUS? 70% terug verloren na twee weken. ik voel mij DOM DOM DOM DOM
>>
Ewa broers, hebben jullie nog lekker geneukt?
>>
>>98411031
je kent jezelf nu toch al ondertussen
>>
File: ulaaaaan.jpg (30 KB, 640x640)
30 KB
30 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=6rTDD9iK3S0
>Neemt je land en draad over
>>
>>98411102
*hide post*
>>
>>98411063
dat maakt het nog dubbel zo erg.
>>
File: 1544133708920.png (77 KB, 1000x1000)
77 KB
77 KB PNG
*AHUM*
Hallo. Test, test?

Goedenavond, heren.
Mag ik uw aandacht voor het volgende bericht?

*ahum*

NEUK NORMAALFLIKKERS
NEUK VROUWEN
NEUK TOKKIES
NEUK HOMO'S
NEUK BELGEN

En tot slot:

NEUK DE CONCIËRGES
>>
File: ai-shinozaki-2.jpg (224 KB, 909x1280)
224 KB
224 KB JPG
>>98410855
Waarom blijf je miemmuntjes houden als je kunt verkopen voor meer dan een miljoen? Ik zou uitcashen en nooit meer terugkijken. Dat spul is zo onbetrouwbaar als je moeder, dus als je het geluk hebt om winst te maken, moet je er meteen uit. Misschien weer een klein beetje kopen na een gigantische crash, maar met een miljoen heb je een hele tijd geen geldzorgen.
>>
File: ik.jpg (177 KB, 1257x1280)
177 KB
177 KB JPG
>>98411141
je kan niet verstoppen kafir
>>
>>98411031
je bent een sukkel
>wint een miljoen
>zet alles weer in
sukkel
>>
>>98411266
dat proberen we hem al jaren te zeggen oetz. Verschiet ervan dat hij nog een miljoen heeft om echt heel eerlijk te zijn familie
>>
>>98410855
Waar heb je het over?
Ga lekker LARPEN bij je moeder!
>>
>>98411266
Ik koop geen miemmuntjes, ik gok op prijsstijgingen en dalingen. Het kan mij geen hol schelen of het miemmunten zijn of forex of aandelen, als het maar omhoog en omlaag gaat.

Maar ik ben natuurlijk zo dom dat ik mijn winst iedere keer weer vergok
>>
File: 1538245653338.jpg (275 KB, 1029x1000)
275 KB
275 KB JPG
Everquest...goed spel
>>
File: 5.png (4 KB, 78x72)
4 KB
4 KB PNG
>>98409704
>>
>>98411526
Je bent een homo.
Als je dalingen niet aan kan dan ben je de winsten niet waard.
Waarom heb je een Belgen vlag?
Opkankeren naar je eigen land, we hebben al te veel van die kanker vluchtelingen hier.
>>
>>98411409
Dat is de bedoeling niet he, maar iedere dag -50k en -100k en oh shit na 2 weken ben je een miljoen kwijt en slaat de paniek toe
>>
>>98411608
is je iq onder de 80?
>>
>>98411621
Leer TA en fundamentals begrijpen je bent toch niet achterlijk?
Koop laag verkoop hoog, is dat zo kanker moeilijk?
Misschien moet je terug naar de kleuterklas.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jsZ00zSodWI
>>
>>98411719
>TA
LOOOOOOOL
>>
>>98411749
leg mij uit waarom jij niet schatrijk bent aub
>>
Flanders? Dutch clay
>>
>>98411668
Die vraag stellen aan iemand met een IQ onder de 80 en verwachten dat hij of zij weet wat IQ of 80 is.
>>
>>98411825
TA is een meme theorie en iedere kankermongool weet dat.
>>
>>98411838
Canada just became the best anglophone country
>>
>>98411719
VUILE TROL
>>
>>98411838
You president is an even bigger gaylord compared to our president.
>Congratulations!
>>
>>98411921
Zwaartekracht is ook een meme theorie toch?
Was jij nou drol die beweerde dat de aarde een platte pannekoek is?
>>
File: ai-shinozaki-red bikini.jpg (686 KB, 800x1200)
686 KB
686 KB JPG
>>98411526
Het gaat in 11 dagen 1.3 miljoen omhoog en binnen een week weer 9 ton omlaag en je wilt ontkennen dat het miemmunten zijn? Ik ken geen enkel aandeel, obligatie of optie die zo hard schommelt, of je inleg moet meerdere miljarden zijn en dit is een fluctuatie van een half procentje.
>>
>>98411941
Niet boos zijn.
Kom we gaan hoeren neuken.
Waar woon je, ik betaal.
>>
>>98412026
Misschien moet je even een kijkje nemen naar de aandelen markt van de VS.
Afgelopen dagen dikke klappen gehad, en die kanker klappen in 2008/09 die ben je zeker vergeten domme kanker puber!
>>
>>98412026
Ik GOK op miemmunten, ik koop ze niet aan. Je kan op alles gokken wat prijsschommelingen heeft
>>
>>98412128
En dit ook ja, tussen augustus en november hebben miemmuntjes amper bewogen en was de Nasdaq volledig aan het flippen, tech aandelen zijn net zo'n grote miems
>>
o ja en witte vrouwen > spleetvrouwen
>>
>>98411923
based, but fuck a*nglos

>>98411945
mixed reactions i guess. I hate trudeau though
>>
>>98412248
Free my nigga Flandern
>>
>>98412128
Ja man, die klappen in 2008! Daar heb jij zeker elke week mee te maken? Misschien moet je toch even naar de diversiteit van je portfolio kijken als elke week aanvoelt als een volledige ineenstorting van de economie.
>>98412143
Dat maakt het alleen maar erger. Waarom pleur je het niet meteen allemaal in de fruitautomaat bij de afhaalchinees? Mongool.
>>
>arme mensen die over aandeleb praten
XD
ga met je handen werken of zo vieze mbo arbeider
>>
>>98412226
Witte vrouwen > alles

Als je iets anders neukt ben je een beta die niks beters kan krijgen.
>>
>>98412183
Afgelopen 2 jaar geen enkele ''miemmuntje gekocht'' alleen maar zitten dumpen op de markt.
Er is een tijd van goedkoop en langzaam accumuleren en een tijd van verkopen in de hype aan de domme kanker goud en asielzoekers.
>>
File: ai-shinozaki-12.jpg (142 KB, 906x1280)
142 KB
142 KB JPG
>>98412226
>>98412350
lmke, meer voor mij
>>
>>98412248
I feel for you, we both got faggot presidents.

>>98412317
Tegen wie praat jij?
Mijn ik sta kanker dik in plus mongool.
Enige punt is jij hebt geen kennis van zaken daarom woon je nog bij pappa en mamma en ben je hier aan het LARPEN.
>>
>>98412424
Beta die niks beters kan krijgen gevonden, geniet van je bologige wok die niemand wilde.
>>
>>98412506
Jaloers? >:)
>>
File: 1540564490274.jpg (107 KB, 768x1024)
107 KB
107 KB JPG
hier is een mooi combo plaatje een miemmunt chinees
>>
Ooit op een dag neuk ik Claudia de Breij
>>
>>98412738
mag ik dan bij jou?
>>
>>98412833
Alleen als het nergens anders kan
>>
File: fixed.jpg (28 KB, 360x300)
28 KB
28 KB JPG
>>98411923
add this
>>
>>98412337
Leer grammatica.
>>
>>98412994
Nah nobody cares about Frisians.

Luxembourg however...
>>
>>98412994
vergeet dit niet
>>
>>98413136
:( Frisi nationalism when!
>>
ik wil een vd
>>
File: 1533364212655.jpg (425 KB, 1080x1069)
425 KB
425 KB JPG
>>98412143
Waarom heb je al ons spaargeld verloren, anon?
>>
verdrag van
>>
kuutje
>>
>>98413678
OPHOUDEN
>>
>>98413700
nee
>>
>>98413883
VIES WOORD
>>
>>98413570
Omdat ik het leven haat en ik enkel vreugde krijg uit het verhogen van nummertjes op mijn scherm, en ik steeds meer moet gokken om een kick te krijgen
>>
denk nu NIET aan:
het kutje van je moeder
>>
>>98413971
je kon er een mooie auto van kopen
>>
>>98414138
auto's zijn voor sukkels
>>
snijd mijn
>>
Arabische godinnen aub
>>
File: dyxnalleep221.jpg (112 KB, 1280x720)
112 KB
112 KB JPG
Hou me vast
>>
benis
>>
De geuzenvendels rukken aan, romdiredom!
>>
>dvw geen persoonlijke stylist
>>
File: W.A. Hitlergroet.jpg (58 KB, 720x378)
58 KB
58 KB JPG
>>98414300
>>
wow
is dood hier
>>
>>98414277
oh kijk de /r/cirkeltrek of /r/ik_ihe bende is er weer
>>
Ik heb jeuk aan mijn anus.
Ik stop zelf een vinger in mijn kont omdat het zo jeukt oetz
>>
Ik ga slapen en dromen over mijn waifu.
>>
>>98415215
Het is 1 uur in de nacht en ik moet om 7 uur weer gaan loonslaven en dan lees ik palen als dit op mijn telefoon.
Ik moet echt mijn leven op orde stellen
>>
File: 2f7.jpg (94 KB, 601x508)
94 KB
94 KB JPG
>dvw Pagliacci
>ik gebruik humor om mijn onzekerheid te maskeren
>maak grappen tegen de prof om indruk te maken op de meisjes
>ze lachen met mijn grappen en manier van doen
>ze lachen als ik serieus doe
>zij lachte mij uit toen ik zei dat ik van haar hield sinds het 2e middelbaar
>>
>>98415923
Kan me niet aan jou relateren, sorry.
>>
alez goet met julie?

ik vlugt voor me probleme oets
>>
>>98416321
Ja sma elol ik zit nu in de n acht bus
>>
>>98417686
watte? ik ferstaa ju nied
>>
we do not pronounce "texas" and "taxes" the same way you fucking idiots
>>
>>98417832
Zit in dr nachtbus
>>
>>98417864
vocaroo
>>
bots
>>
File: IMG_20181207_080532_090.jpg (58 KB, 1080x1080)
58 KB
58 KB JPG
Goeiemorgen! Hopelijk heeft iedereen een fijne dag voor de boeg.

Enkele dichtbij gelegen besneeuwde bergtoppen van de Himalaya voor jullie. Ik hoop om tijdens een van mijn vakantieweken naar het Noorden te trekken om zulke omgeving van naderbij te ontdekken.
>>
>>98420081
wordt geen bergklim mummie anon
>>
>>98420450
Bergbeklimmen ('mountaineering') is hier bij wet verboden. Alle bergen zijn hier heilig in de lokale religie. Ik wil gewoon wat gaan hiken in de sneeuw.
>>
File: a38.jpg (75 KB, 1024x962)
75 KB
75 KB JPG
ik heb diarree
>>
>dvw een relatie had met een hoer en haar toch mist
>>
DIETSLAND OF STERF
>>
File: charlie-brown-coffee-4.png (533 KB, 635x478)
533 KB
533 KB PNG
Goh, wat was ik op zeg. Heb nu wel lekker lang geslapen volgens mij. Goedemorgen iedereen!
>>
môguh
>>
goeie moggul
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0bj3j8WHh5k
Begin maandag ga ik een weekje oprotten.
>>
Goedemorgen
Dubbels = zelfmoord
Enkels = ontbijten
>>
>>98424925
JAAAAA ENKELS!!!
>>
File: heej goyser.png (116 KB, 314x340)
116 KB
116 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=xCgg4fds1pM
>Je hoeft geen Terrence te zijn jongens JIJ kan het ook
>>
>>98420081
g-geil
>>
ik heb geen zin
>>
>>98425715
Ik ook niet. Maar boodschappen doen zichzelf niet.
>>
>>98425912
zoek is werk
>>
>>98425912
ik doe mezelf wel
>>
>>98425962
Te druk bezig met chemo om werk te zoeken. En verdien nog te weinig met stromen om het werk te noemen.
>>98426054
Als je het maar veilig doet.
>>
File: zorse4.jpg (189 KB, 650x580)
189 KB
189 KB JPG
>>
>>98426248
GEZEEBRAAD
>>
File: zonkey-1.jpg (138 KB, 800x600)
138 KB
138 KB JPG
>>98426384
>>
>>98426248
>>98426424
Zelfs paarden en ezels verlangen naar sterk AFRIKAANS zaad
>>
waarom zijn zebras zo gebaseerd
>>
>>98426478
Koek
>>
Nederlandse vrouwen zijn voor...
>>
>>98426536
Kusjes en knuffels
>>
File: 56267266.jpg (317 KB, 1493x1003)
317 KB
317 KB JPG
Ik links
>>
Wat zouden jullie nu doen als morgen de wereld zou vergaan zoals het verteld wordt in de abrahamische geloven?
>>
>>98426536
zwarte mannen
>>
>>98426878
Gelovig worden
>>
>>98426878
Mastruberen
>>
File: 52165236377.jpg (320 KB, 1493x1003)
320 KB
320 KB JPG
Betere versie
>>
>>98426878
De hele dag salaat bidden
>>
File: images(19).jpg (6 KB, 294x171)
6 KB
6 KB JPG
>>98426878
>jodenreligies serieus nemen
Yikes!
>>
>>98426878
Een raket stelen, vol stouwen met spullen om een kolonie te beginnen en naar Mars gaan en dan met een Telescoop kijken hoe jullie sukkels sterven omdat jullie geen eigenwil noch hersenen hebben.
>>
>zwarte kniekousen
>>
File: 51561.png (48 KB, 1200x800)
48 KB
48 KB PNG
EN PLOTS WEERKLINKT DE SCHREEUW
>>
>come to Rotterdam for a business trip
>go to the mall to buy a snack
>see a bunch of people dressed up as black people dancing around

What the fuck
>>
>>98427929
HeT iS Un KinDeR fEeSt
>>
>>98427929
Slavery is still legal in the Netherlands, you'd better get out fast before someone puts you in chains!
>>
File: 1536709123234.webm (2.94 MB, 640x360)
2.94 MB
2.94 MB WEBM
Ik ga zo boodschappen doen. Moet ik nog iets voor jullie meenemen?
>>
>>98428280
Ja, wat die muis daar heeft.
>>
>>98428405
Een baan?
>>
Wat heb ik een hekel aan kut nazis die naar dit land komen om hun ideologie aan ons op te leggen.
>Nee ik ben geen normale nazi ik ben een pacifistische pro-democratische nazi.
>>
File: 1542550634734.png (2.26 MB, 1920x2657)
2.26 MB
2.26 MB PNG
>>98428648
Gewoon negeren
>>
>>98428681
Nee die kkr nazis moeten gewoon terug!
>>
File: ik.png (179 KB, 1308x1332)
179 KB
179 KB PNG
*spuugt in je kapsalon*
nog wat anders kkkaask... klant?
>>
>>98428635
Nee, een potje happiness.
>>
>>98428874
>anti turkse propaganda

Verwijder dit kut racist.
>>
File: 1539467597582.png (112 KB, 658x662)
112 KB
112 KB PNG
>>
>>98429372
>>
>>98429394
Ik vraag me nog steeds af wat hij te zeggen had.
>>
>>98428648
Waarom Nazis uitzetten?
Alsof ze nog bestaan.
Deporteer liever alle moslims.
>>
>>98429394
Ik wil meer van deze gekkies in Nederland.
Maakt het nieuws een stuk leuker.
>>
>>98429429
Deporteer jezelf maar kuttekop.
>>
>>98429176
Oké, een frikandelbroodje dus.
>>
>>98429480
Dat is haram broer.
>>
>>98429422
Verzin willekeurig gekkiepraat en je komt in de buurt.
>>98429453
Het laat mij wel kijken. Tv is zo saai tegenwoordig.
>>
File: 1523236671436.jpg (64 KB, 600x783)
64 KB
64 KB JPG
>>98429454
Hoezo dat nou weer?
Ik stem niet voor een dictator die in een ander land zijn mensen de mondsnoert en rechten ontneemt.
Ik ben geen gigantisch onderdeel van de criminaliteitscijfers.
Ik onthoofd of executeer op een andere manier mensen omdat ze wat gemeens zeiden.
>>
File: This_Is_Patrick!!.jpg (109 KB, 905x680)
109 KB
109 KB JPG
>>98429495
Nee, dit is patrick!
>>
>>98429496
Ja man je kan veel leukere dingen op het internet zien en je kan zelf bepalen of je het aan of uit wil zetten.
>>
>>98428648
t. magere soja jongen
>>
>>98429514
Wat gaat het jou aan wat mensen in een ander land op stemmen?
Voor zover ik het weet worden criminelen individueel berecht en laat me is zien waar in nederland een moslim iemand publiekelijk heeft onthoofd.
>>
>>98429534
Zo waar. Je mist alleen soms productiewaardes van sommige entertainmentbronnen op het internet, maar je hebt gelijk.
>>
>>98429517
Kut zeester.

>>98429534
Zoals porno?
>>
File: 11511.jpg (209 KB, 682x1024)
209 KB
209 KB JPG
Boer-zum - Filosofisme

BROOOOOOOOOOOT
>>
>>98429592
Varg is een idioot enzo maar hij heeft wel een rustige stem soms kijk ik zijn zooi als een vorm van asmr.
>>
>>98429552
>t. magere soja jongen
t. manliet
>>
File: numan.png (13 KB, 644x800)
13 KB
13 KB PNG
>>98429653
Ik ben 1,90 lel
>>
>>98429558
https://www.youtube.com/watch?v=VCBbExGrBeI
>laat me is zien waar in nederland een moslim iemand publiekelijk heeft onthoofd.
Nederlanders doen dit soort barbaarse shit niet.
>>
>>98429578
>>98429590
Ja klopt.
>>
>>98429611
Ik kijk Varg ook maar vooral om te lachen:

https://youtu.be/5qrMY6CDT2M

Burzum is verder wel comfie om eerlijk tegen je te zijn familie.
>>
File: b7d.png (66 KB, 1000x1000)
66 KB
66 KB PNG
Als ik een Vargrun zou doen van CK2, waar zou ik moeten beginnen en in welk jaar?
>>
>>98429372
*komt klaar in je knoflooksaus*
hahahahaha eet maar lekker op domme tat- klant
>>
>>98429675
draai die 9 maar om manlietje.
>>
welke woord gebruiken jullie voor vagina?
ik zeg altijd:
kutje
>>
>>98429847
Pak zweden in 876 en verenig scandinavie waarna je het germaans paganisme hervormt.

>>98429865
Dat waren de marrokaanse bezorgers een echte turkse donerzaak eigenaar zou dat nooit doen.
>>
>>98429901
vleeswond
>>
>>98429901
Vagijnen heeft wel iets.
>>
>>98429762
Varg is oud nieuws. Sv3rige is veel leuker om naar te kijken
>>
>>98429901
flamoes
>>
raak of mis?
>>
>>98429847
Varg komt uit Noorwegen maar woont in Frankrijk omdat hij in Noorwegen constant werd lastiggevallen.
Hij geloofd niet dat we uit Afrika komen, heeft een hekel aan het Christendom en nog meer aan het Jodendom dus zou zoiezo een heidene blijven, denkt dat de reformatie het terugkeren naar het Jodendom was, en dat iedereen met bruine ogen niet blank is.
>>
>>98429938
Dus meteen met Vikingen beginnen? Klinkt logisch. Gelijk plunderen is wel leuk, je verpest misschien een kleine technologische vooruitgang die je kan krijgen, maar wie geeft daar om als je kan plunderen.
>>98430008
Een Scandinavisch rijk met een hervormde Germanistische paganisme en dan Frankrijk plunderen en de Joden verbannen zodra het kan. Oké dan, dat moet te doen zijn. Heeft hij nog voorkeuren voor feudalisme of een republiek?
>>
>>98429997
als het moslims zijn dan raak ik ze graag met scherp en kan ze missen als kiespijn.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4UbvY2A1Q0A
>>
>>98430116
meestal was het een republiek met aristocratie
maar later werd het een monarchie
>>
>>98430124
Moslims hebben je wel kwaad gemaakt je praat over niks behalve dat.
>>
>>98430193
hoe dat dan nou weer?
Dit is de eerste keer dat ik het er over heb vandaag.
>>
>>98430116

https://www.youtube.com/watch?v=zXNW9iZH8gU

Hij wilt alleen stammen die anti-technologie, pro-permaculture, en barbaars zijn en gebasseerd op dezelfde afkomst.

Oh en iedereen die Christelijk of Joods is die moeten meteen afgemaakt worden, en iedereen die probeert macht te grijpen mag door het stamhoofd afgemaakt worden.
>>
>>98429938
*poept op je broodje döner*
dien maar een klacht in als het je niet bevalt
>>
>>98429901
Gaatje
>>
>>98430227
Verwijder dit
>>
>>98429901
Moesje
>>
File: Hehehe 2.jpg (120 KB, 704x669)
120 KB
120 KB JPG
>>98430227
Hierom moeten we dus ongekookt vlees eten. Kankerturken
https://www.youtube.com/watch?v=weRKlBGszhY
>>
File: 1543920326048.jpg (86 KB, 433x427)
86 KB
86 KB JPG
>>98430351
Is dit normaal in de randstad?
>>
spleetje
>>
File: 4a6.png (999 KB, 1040x826)
999 KB
999 KB PNG
>>98430161
Republieken worden niet monarchieën in CK2. Niet dat ik weet tenminste. Het is of het een of het ander wat je moet kiezen nadat je uit het tribalisme komt. Je kan nog naar de Ista gaan, maar dat is een soort feudalisme met een Islamitische tintje en dan moet je natuurlijk Islamitisch zijn.
>>98430222
Dus eigenlijk wil hij nooit uit tribalisme komen. Interessante uitdaging, want je hele economie is dan gebaseerd op plunderen, vechten en belasten van tempels.
>>
>>98430444
Gewoon vikingen larpen en ondertussen iedereen doodmaken als ze niet er precies uitzien zoals jij.

https://www.youtube.com/watch?v=leK2WkAHLYk
>>
>>98429901
Gleuf
>>
>>98430410
Ja. Eten jullie geen rauw flees?
https://youtu.be/uRRdexcWO9Y
>>
File: deusvult.jpg (25 KB, 400x400)
25 KB
25 KB JPG
>>98430478
Tijd om wat Anglos te onthoofden dan en alle heilige botjes van heiligmannen te voeren aan de honden. Gaat leuk worden.
https://www.youtube.com/watch?v=JI1-bnevowA
>>
>>98429901
snee
>>
>>98430247
nee
>>98430351
kankerk**skop
>>
zwarte vrouwen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mfEgDiRe7_I
iemand die diep neppe heeft van deze meid?
>>
Sawubona, Kunjani wena
>>
>>98430807
got any shoeonhead deep fakes?
>>
TAX-is

TEX-us

Idiots
>>
>>98430946

Wat is je punt precies?
>>
>>98430444
een republiek is het dichtste was bij de bestuursvorm van tribalisme komt
de aristocraten kiezen een leider
later ging dit op in dat er een dynastie kwam van koningen
>>
File: Widdukind.jpg (796 KB, 1024x854)
796 KB
796 KB JPG
>>98430620
Is dit waarom Amsterdammers zo dom zijn?

>>98430627
WITTEKIND

MIJN VOOROUDERS :)

https://youtu.be/lvMyyOlg_FM
>>
File: Untitled.png (1.81 MB, 1920x1080)
1.81 MB
1.81 MB PNG
E. Alle antwoorden zijn correct.
>>
File: a1332557274_5.jpg (23 KB, 700x700)
23 KB
23 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=mWQjO9XLLcY
>>
>>98430987
Idk a word of Dutch but it sounds like you’re asking what my point is

One of you peatniggers said we pronounce Texas and taxes the same way
>>
>>98431101
Kindly remove yourself from the thread
>>
>>98431132
No I’m staying

Do you like my shoes?
>>
>>98431101
t. Person who pronounces "merry", "marry" and "Mary" all the same
>>
>>98430998
Zo kanker slim bedoel je
>>
>>98431161
Max Holloway literally copied today’s outfit
>>
File: 5141111.jpg (189 KB, 1600x800)
189 KB
189 KB JPG
>>98431161
>>98431162
Deutschen gruB euch Anglos
>>
>>98430946
nep Amerikaan.
>>
>Bianca van Es (29) werd op 30 november dood aangetroffen in haar woning aan de Luntershoek in Rotterdam. Er waren sporen geweld, volgens buren was er vaak ruzie in huis. De moord werd ontdekt door een gaslucht (had de dader kraan opengedraaid?) en het kindje liep nog door het huis rond. Gisteren is haar ex aangehouden: een 29-jarige man uit Barendrecht.

kolenbrander dnug
>>
>>98431386
Don’t ever say some neckass shit like that again you handball and hardstyle connoisseur
>>
File: 1543748199930.gif (1.09 MB, 200x270)
1.09 MB
1.09 MB GIF
Waarom is Amalia zo'n dikzak?
>>
>>98431608
lul niet zo dom obesitas LARSer
>>
File: 1415.jpg (37 KB, 500x376)
37 KB
37 KB JPG
>>98431608
that is called Hardcore you fat fuck and it's the only time we get off from niggers.

https://youtu.be/1TjAc5iM7Ys
>>
>>98431546
>29 jarige man uit Barendrecht
Kiendju es suwart
>>
https://youtu.be/PCDFXp28BnQ

If you can't appreciate this that means you are either:
1. A foreigners
2. A filthy left-wing northern city dweller who thinks everything outside of the north are savages.
>>
File: 1511156697900.png (32 KB, 688x578)
32 KB
32 KB PNG
>>98431673
>dvw er geen blanke jeugdculturen meer zijn. Alleen een grote negerhiphop mengelmoes
>>
Wat moet ik doen?

Ik kwam thuis en toen had een van de honden van mijn ouders iets kostbaars van mij kapotgepeten. Ik ben toen helemaal geflipt en heb de hond zo hard aangepakt dat deze nu niet helemaal meer goed bij bewust zijn is, hevig ademt en haar ogen niet meer open doet en soms bloed spuugt.

Ik durf hiermee niet naar de dierenarts en kan het ook niet tegen mijn ouders vertellen. Moet ik de hond doodmaken en dan gewoon zeggen dat ie is weggerend?
>>
>>98431673
No it’s called hardstyle because hardcore is a genre of punk sweetie

Why don’t you just pelt the niggers with handballs
>>
>>98431789
neem de karabogapil en djz
>>
>>98431789
Ja dat krijg je ervan als je de kinderen niks leert.
Een volk zonder cultuur is geen volk maar een groep individuele slachtoffers.
>>
>>98432008
deze t*tt* snapt het tenminste dat
>>
https://www.dailymotion.com/video/x435ilz
>>
File: 1531584968020.jpg (216 KB, 2527x1440)
216 KB
216 KB JPG
>>98431789
>Die buurt waar je in woonde die niet perfect was maar je kende iedereen
>Je had een touwtje door je brievenbus en je moeder had haar autodeur altijd van het slot af
>Dagelijks reden er mensen door je straat in een knalgroene of lichtblauwe Opel
3. De klederdracht was betaalbaar, alleen de Nike schoenen waren duur.
4. De hele buurt was trots op elkaar en hun omgeving, mensen droegen ongegeneerd op klompen en reden op afgeragde puchjes door de straat.
5. Er waren niet of nauwelijks buitenlanders, mischien een Rus die eigenlijk helemaal Nederlands was of een enkele Turkse familie die zich eigenlijk zo snel mogelijk wilde aanpassen, en als mensen dat niet deden dan kwamen ze in de problemen en werden ze vanzelf zo zwaar gepest dat ze zich wel gingen aanpassen of gewoon vertrokken.
6. Veel drugsgebruik maar je liet niemand vallen, als iemand teveel drugs gebruikte dan was de hele buurt er voor je.
7. De achterstandswijken werden wel uitgelachen maar verder waren ze altijd welkom bij jou thuis en andersom, je speelde met hun kinderen en probeerde ze waar mogelijk te helpen.
8. Veel meer groen overal en minder huizen en flats, je kon nog in de natuur spelen en als bossen of bomen gekapt zouden worden dan was de hele straat in rep en roer.
9. Door de gulden waren speletjes soms 120 gulden, andere dingen waren nog niet eens 10 gulden waard, zoals de bioscoop of met je vrienden in de arcadehallen spelen.
10. Niemand interesseerde zich in politiek, het identiteitsbessef kwam pas na de dood van Pim Fortuyn echt op gang, daarvoor bestond er helemaal geen bessef dat er probleemwijken in Amsterdam en Rotterdam waren, en hadden we ook helemaal geen interesse in die plekken, die bestonden gewoon niet.
11. Veel vriendelijke rivaliteit met buurtdorpen, af en toe elkaars dorp in gaan om daar ruzie te zoeken, maar uiteindelijk had iedereen wel een vriend van het dorp ernaast..
12. De vrienden waar je het meest tegen opkeek waren boeren, boer zijn was een trots beroep.
>>
I have a biomedical degree and am a skilled laborer so how come it’s so hard for me to move somewhere like the Netherlands compared to paki goat fuckers with no marketable skills or value whatsoever?

I want to come contribute to your economy but I’m not a useless dune coon so I can’t.
>>
>>98432116
rot nou eens op met je 56% genen kut obesitasje
>>
>>98432116
Opkankeren mestizo
>>
File: 111111.jpg (47 KB, 633x640)
47 KB
47 KB JPG
>>98432111
Ik loop nog steeds op klompen
>>
>>98432111
>Er waren niet of nauwelijks buitenlanders, mischien een Rus die eigenlijk helemaal Nederlands was of een enkele Turkse familie die zich eigenlijk zo snel mogelijk wilde aanpassen, en als mensen dat niet deden dan kwamen ze in de problemen en werden ze vanzelf zo zwaar gepest dat ze zich wel gingen aanpassen of gewoon vertrokken.
letterlijk horror
>>
/volcel/
>>
>>98432162
>>98432226
White and not fat

Now answer my question, why is it hard for skilled laborers to immigrate but you let in all of the goatfucking farmers?
>>
File: Norgesveldet.png (31 KB, 696x480)
31 KB
31 KB PNG
svalbard is norway
jan mayen is norway
iceland is norway
the faroe islands are norway
the hebrides is norway
parts of the scottish highland is norway
the entire south pole is norway
vinland ("""fr*nch c*nada""") is norway
western sweden is norway
dublin and cork in ireland are norway
the city of York in northern england is norway
shetland is norway
denmark is germany

hyll seier
>>
ik heb de hond maar met een baksteen dood geslagen en in een vuilniszak bij iemand anders in de container gegooid.

wel spijt van dat die hond mijn spullen kapot bijt.
>>
This is the future of the Netherlands...and it’s beautiful...
>>
>>98431930
Ja beter van wel onthoofd met een bijl en begraaf het lichaam
>>
>>98432691
98 dagen sterk
>>
>>98432883
>Svalbard/Jan Mayem
Why it's in majority Ukrops and Russians who live there?

Shetland is Norway, but not Orkney?
>>
>>98432870
>eyes close together
>no manly facial features
>looking like he hasnt slept all night
please feel free to join the saracen horde back to islamistan.
>>
>>98432918
ik voel me echt kanker nu
>>
>>98432967
hoe voel jij je?
>>
File: norm.png (653 KB, 1486x686)
653 KB
653 KB PNG
>>98409704
Normaaltjesgenocide wanneer
>>
>>98432968
>In 2016, Svalbard had a population of 2,667, of which 423 were Russian and Ukrainian, 10 Polish and 322 non-Norwegians living in Norwegian settlements.
Look up numbers before talking out of your ass, Ivan.
>Orkney
Forgot to mention but it's on the map.
>>
>>98431789
Wat zijn studentenverenigingen?
>>
ik moet naar mijn werk
>>
>>98433521
dag schat
*kus*
>>
>>98433521
De Arbeider Dirk verdient zijn geld en behoudt zijn zelfrespect.
>>
>>98433391
Clubjes waar kanker provinciaaltjes bijeen komen die geen vrienden kunnen vinden?
>>
File: 1535173981671.jpg (242 KB, 843x843)
242 KB
242 KB JPG
gebaseerd en roodpilt!

https://www.twitch.tv/videos/345641149?t=03h28m31s

https://www.youtube.com/watch?v=eFVj0Z6ahcI
>>
https://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE
>>
File: 1534426955863.png (1.58 MB, 768x1022)
1.58 MB
1.58 MB PNG
https://en.m.wikipedia.org/wiki/David_Reimer

>Gender identiteit mag je zelf bepalen
>Negeer dat deze theorie een man zelfmoord liet plegen door de dokter die de theorie verzon
>Je wilt toch niet regressief zijn?
>>
>Een 46-jarige man heeft vrijdag van de rechtbank in Zutphen 36 maanden cel opgelegd gekregen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op moslims.

>De man, Vincent T., heeft op Facebook een groep opgericht met als doel "het bestrijden van moslims". In chats ronselde hij leden en zocht hij naar wapens. Ook wilde hij "linkse kopstukken afknallen". Hij noemde onder anderen Sylvana Simons en Volkert van der G. als potentiële doelwitten.

OH NEE NEE NEE NEE
>>
>>98410518
gast moet je eens luisteren, ik had een Nederlandse vriendin

>vegetarier
>Haat eten
>slechte baan
>meer en meer tattoos
>daddy issues
>krijgt altijd aandacht van negers
>depressief
>tokkie
>moeder is een tokkie
>slechte sex
>geen blowjobs
>geverfd haar
>laag IQ

Ik heb haar gedumpt en heb nu al 3 jaar een Aziatische vriendin

>maakt elke dag (lekker) eten
>doet het huishouden
>is geen vegetariër
>heeft haar financiën op orde
>goede sex
>anaal
>ouders wonen in het buitenland
>glorieus (niet geverfd) haar
>heeft master behaalt

De rode vlaggen rosbief meme is niet een meme
Aziatische gf is best gf
>>
>>98433090
Op dit moment episch maar ik denk niet dat het door niet klaarkomen komt.
>>
>>98431621
Lijkt op papa
>>
Stelling: Je kunt weinig veranderen aan je eigen gender aangezien het genderconstruct biologische karakteristieken en biologische verschillen als basis heeft, het feit dat er meer karakteristieken of kleine verschillen tussen mannen bestaan betekend niet dat de meest voorkomende expressie van gender waardeloos of veranderbaar is.
>>
>>98434218
>t. lingpingding
>>
File: 1532370369776.jpg (41 KB, 720x540)
41 KB
41 KB JPG
>>98434218
T.Kon niks beters krijgen
>>
https://youtu.be/YbJOTdZBX1g

>Geen enkele keer PewDiePie vs T-Series en letterlijk alleen maar degeneratie van homo's, drag onzin en fortnite.

Jijbuis moet weer terug naar 2008
>>
Tijd om wat bl*nke sletjes te berijden
>>
>>98434233
wat dan wel?
>>
>>98435215
gaat je niet lukken nurtje
>>
>>98435482
Niet op reageren
>>
>>98435097
>PewDiePie vs T-Series
ineenkrimp
>>
File: 1544195339318.jpg (286 KB, 1080x1920)
286 KB
286 KB JPG
>rechtsiewechtsies

lol
>>
File: 1517364779640.png (142 KB, 1348x680)
142 KB
142 KB PNG
>christelijk-JOODS
dacht het niet vriend.
>>
>>98435729
>christelijke-joodse traditie
IEDERE KEER
>>
File: 1539462012935.jpg (61 KB, 284x360)
61 KB
61 KB JPG
>Christelijk-Joodse tradities

Ik moet beide niet
>>
>>98435729
Wat is dit voor lijst onsamenhangende en onrealistische eisen? Wie heeft de macht om de bezem door "de media" te halen bijvoorbeeld? En hoezo heeft het ontslag van de Amsterdamse burgemeester een hogere prioriteit dan het herinvoeren van de doodstraf? Wat een stel tokkies.
>>
>Wekenlang tegen /r/fallout/ gezegd dat ze de game niet moeten halen en dat ze de Fallout serie de nek hebben omgedraait, honderden downvotes en mensen die zeggen dat ik er gewoon overheen moet dat er geen NPCs inzitten.
>Game crashed kankerhard en is een keiharde cashgrab

Verdiend, ik vind het geen seconde zielig voor deze sukkels.
>>
File: 1524331871880.gif (486 KB, 704x396)
486 KB
486 KB GIF
https://nos.nl/artikel/2262414-drie-jaar-cel-voor-vincent-t-om-plannen-moord-op-moslims-en-linkse-mensen.html
>De 44-jarige man uit Doornenburg werd in het voorjaar aangehouden en zat sindsdien in de extra beveiligde gevangenis in Vught. In het huis waar hij met zijn ouders woonde werden twee alarmpistolen en 1800 kogels gevonden.
>>
>>98435729
>Gekozen burgemeesters
dit gaat al gebeuren, waarom protesteren ze er nog tegen?
ze hebben letterlijk een paar weken geleden nog in de tweede lezing de kroonbenoeming nog uit de grondwet gehaald
>>
File: 1522519156844.jpg (12 KB, 258x245)
12 KB
12 KB JPG
https://www.ad.nl/video/woordvoerder-gele-hesjes-nederland-het-is-nu-of-nooit~p59004
>>
Is Nederlands den op een na lelijkste germaanse taal?
Alleen one scheldwoorden zijn goed jongens
>>
File: gl.png (2.08 MB, 1685x745)
2.08 MB
2.08 MB PNG
>>98436973
Ik hoop dat dit plaatje genoeg zegt.
>>
File: 84854568.png (564 KB, 464x547)
564 KB
564 KB PNG
K3anon hier, ik ben in Noord-Holland op bezoek bij mijn bijmoeder
>>
>>98437629
koek
hoe lossen we het tokkieprobleem op
>>
Nieuwe: >>98438113
>>
>>98434569
Verwijder dit willem is gefundeerd en roodpild
>>
>>98434858
Ja en water is nat.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.