[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: bmx6tyqqezl31.png (2.13 MB, 1632x920)
2.13 MB
2.13 MB PNG
Zumării români sunt cringe și soiapilați - ediția.
https://www.reddit.com/r/HalfLife/comments/d2rr0i/i_was_so_bored_in_school_i_remade_the_entire_half/
>>
File: NOTABLE-00028.jpg (527 KB, 1080x1620)
527 KB
527 KB JPG
>>
File: descărcare (10).jpg (12 KB, 275x183)
12 KB
12 KB JPG
Cum o devenit scoala puscarie soia?Imi aduc aminte acum 10-12 ani ca era anarhie totala
>>
>redddit
Te omor
>>
Pune o peruca pe boracu' ala si ar arata a adolescenta. Huh...
>>
Se vede ca a inceput scoala. Numai zoomers p'aici
>>
>>111171657
nu se mai face suficient bullying
>>
>>111171672
nu ma uit pe reddit dar mi-a aparut la articole recomandate pe chrome
>>
scularea
>>
>>111171219
Cringe și albastrupastilat.
>>
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Generation%20Z

>Precise date range: 1995-2009

Credeam că zoomeri sunt cei născuți după 2000.......... tfw sunt zoomer și până acum făceam mișto de zoomeri...

Sunt trist
>>
>>111174983
https://ro.wikipedia.org/wiki/Genera%C8%9Bia_Y

informații în contradictoriu
>>
File: DSC_0100.jpg (2.47 MB, 2363x4188)
2.47 MB
2.47 MB JPG
Ce mai faceți bandiților?
Am blue-colarit un pic în ultima vreme

Da-ți cu roast
>>
>>111172177
asta
prea multe oi si putini lupi
>>
>>111176431
Deasemenea nu mai sunt TAVRi ci doar boi
>>
>>111175291
Serious Sam după o săptămână în Vaslui
>>
Sus!
>>
>>111178059
Blea, ori postezi ori și chizda mă-sii
Zaiebal, nahiua cu "Sus!" dacă nu zici nimic
>>
>>111178148
Nu am avut ceva valoros de scris.
>>
>>111175291
de ce iți iei scule de la lidlâ, plebeule?
>>
>>111175291
Nahui,Mircea Basea posteaza pe /int/ blea
>>
>>111178223
Dar tu ești tezaurul acestui general
>>111175291
Amatorule vezi >>111179901
>>111179986
Nihuia?
>>
Firule, nu muri.
>>
>>111179901
>>111181042
Drujbă electrică ficior, decât să tot bag benzină într-un Stihl mai bine numa o bag în priză
>>
>>111182991
>El are priză în pădure
Bravo bă, spune-ne și nouă cum
>>
The Romanian is immunized against all dangers: one may call him a scoundrel, parasite, swindler, profiteer, it all runs of him like water off a raincoat. But ask him "Tudsz egy jó pizzériát Jászvásárban?" and you will be astonished at how he recoils, how injured he is, how he suddenly shrinks back: 'I've been found out.
>>
HAJDE HAJDE CODEX MAI REPEDE CU CRACKU ĂLA PENTRU WARHAMMER
>>
>>111183256
Apoi că la pădure nu merg la tăiet, deși aș vrea.
Io numa așa ce îi prin curtea casei, nu-s io mare meșter
>>
>>111183324
>Tudsz egy jó pizzériát Jászvásárban?
Yes, there are plenty. Shit bait and shit pasta.
>>
>>111183628
Nu cumva ești Criptoungur?
>Dacă ești trimite-mi niște pălincă
>>
>>111183739
Ho blea ca am dat pe translate
>>
Mă cac pe bozgorii împuțiți!
>>
>>111171219
Ce scris urât, nu se citește nimic din ce a mazgalit oligofrenul asta
>>
>>111184501
păi da nu vezi ce mână stricată de labă are? a făcut sindromul de tunel carpian de la atâta
>>
File: 123124141.jpg (1.22 MB, 5984x3376)
1.22 MB
1.22 MB JPG
poze depresive de la mine din oraș
>>
>>111186062
Arata a Brasov sau Rasnov
>>
>>111183771
N-ai pălincă? ((((((((
>>
>>111186360
Nu, du-te si bea gin, Nigel
>>
>>111186099
Satu Mare
>>
>>111186360
Da ce faci tu acolo în regat, ești la furat? că și io vreu
>>
>>111186466
Vream și eu să schimb gustul da' bine bo$$, gin să fie
>>
File: 1568031054516.png (285 KB, 1280x720)
285 KB
285 KB PNG
>>111186720
Nu, furatul e pentru țigani, eu sunt maffyot™
>>
>>111186466
Lumea chiar bea porcăria aia, am încercat și io odată și mi s-o făcut un rău, după vreo șasă kile
>>
>>111182270
http://protv.md/social/nu-se-teme-de-apocalipsa-ce-spune-fetita-cu-tarelsile-despre-sfarsitul---104765.html

Nu găsesc interviul cu ea era mai demult pe yt era amuzant cum vorbea
>>
>>111182270
>>111187284
Ee gata l-am găsit
https://www.youtube.com/watch?v=jvQFTBatar0
>>
https://www.youtube.com/watch?v=St4dHwj3S_Q

Au au au au au
>>
BUNA!
>>
>>111187715
salutare
>>
>>111187805
Ce ma ifaci, anon?
>>
>>111187824
sparg semințe și mă joc un joc H
>>
>>111187543
Explica!
>>
>>111187959
he is eating seed and masturbating
>>
>>111188004
What about that video? But thanks, I didn't know ''un joc H''
>>
>>111187924
Ce joc H?

In alta ordine de idei, urasc rumunii
>>
>>111188139
nu îi poți urâ pe toți pentru că nu sunt toți atât de cocalari și respingători și tupeiști jegoși ca buCUReștenii
>I Love Exposure ! ~The Game~ [RevoRious]
>>111188004
I am only eating seeds and playing the game with the other hand. hadn't touched my weiner yet
>>
>>111171219
BA ADI ESTI GAY
>>
>>111188409
Hmmm am sa-l incerc
Tocmai am vazut un joc H pe steam si il piratam smug.jpg (Dress-Up Traveller)
Nu fac discriminari, urasc pe toata lumea in mod egal
>>
File: 1561281911206.jpg (621 KB, 1920x1080)
621 KB
621 KB JPG
>>
care joaca lol ?
>>
>>111187959
urăsc brazilienii, ciori degenerate
>>
>>111188596
wai de ce postezi crinj?
miscarea legionara era un club secret plin de inceli
>>
>>111188562
dress-up nu e atât de bun, dar ăla de care am zis e chiar fain. și eu am crezut că e nașpa arta dar e ok. e un pic mai ciudat coloringul dar merge
>>
>>111188670
>urăsc brazilienii, ciori degenerate
taci, tigan.
>>
>>111187543
Ai dî plm.
>>
File: 1564771938614.png (25 KB, 128x128)
25 KB
25 KB PNG
>>111188667
eu acum 3 ani
>liga legendelor in 2019
>>
>>111188722
imi place pixel art
un joc fain cel putin pentru mine ii Ayura Crysis
servetele servetele
>>
>>111188735
*țiganule
Vocative case. It’s a classical Latin thing.
https://www.clozemaster.com/blog/romanian-nouns/
>>
>>111188928
Mulțumesc, anon! Trebuie să-mi îmbunătățesc gramatica.
>>
>>111187543
moldovenii chiar fac asta?
>>
>Vara, iarna umblu beat, găndurile-n mine tac
https://www.youtube.com/watch?v=eyiWGa6gOcU
>>
File: doom wojak.jpg (44 KB, 480x480)
44 KB
44 KB JPG
>>111191099
am uitat poza
>>
>>111189296
De știai ce rău e situația de fapt.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4WE2mB_NCGo
coma avea melodii faine înainte să devină complet poponar solistul
>>
File: double-facepalm.jpg (382 KB, 1200x675)
382 KB
382 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=eoQE9mxlSnwDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.