[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: schattigstelachje.jpg (65 KB, 1280x720)
65 KB
65 KB JPG
goedemorgen nederdraad vrienden en vriendinnetjes!!!

tevens:
sjieneze tekenfilms editie
>>
Orange was a mistake.
>>
>>108283545
t. Alfa
>>
feit: Willem van Oranje wilde een oorlog, niet de burgers
>>
>>108284049
Als je het zo schrijft lijkt het alsof hij bij de McDonald's een oorlog bestelde in plaats van een hamburger.
>>
File: 1546733773814.jpg (219 KB, 1200x900)
219 KB
219 KB JPG
Goeiemorgen allemaal.
>>
Kanker na ik haat mijn leven sta om neukende half 6 op om dit soort kanker mee te
Moeten maken
>>
>>108283527
Heb seks
>>
ANUS
>>
Ik ga verhuizen dit weekend ga ik weer een appartement zoeken ookal is het in een ghetto
>>
REAGEER
>>
File: 154928896957.jpg (86 KB, 1280x854)
86 KB
86 KB JPG
>Wees mij, een arrogante maagd
>Ga op paar dates met een kunsthoer
>Er was geen echte klik tussen ons, maar ik wilde haar wel neuken
>Ze dumpt mij voor haar ex
>lol niet op mijn wacht
>leer meer over haar
>begin meer met haar om te gaan als "vrienden"
>maak haar verliefd tot de punt de obsessie
>neuk en dump haar
niks personeel, kind
>>
Kantkech is straks 30 en maagd top lol
>>
File: CTl9G5kWwAAMGZX.jpg (14 KB, 315x315)
14 KB
14 KB JPG
G O E D E N
M O R G E N
A L L E M A A L
>>
File: lolol687658678.jpg (114 KB, 1920x1080)
114 KB
114 KB JPG
wie heeft er nog een foto van een lekkere bil partij of een goed stel tetten.
>>
is Japans leren lezen erg moeilijke?
>>
knuffel seks
>>
brak en melancholisch
>>
File: 1562479541398.jpg (330 KB, 1080x1350)
330 KB
330 KB JPG
>>108287898
>>
>>108288098
leuk broekje, niet te kort, precies goed
>>
File: 1561403407588.jpg (1.31 MB, 1242x1967)
1.31 MB
1.31 MB JPG
>>108288116
Hier is je dagelijkse dosis tetten
>>
>>108287898
Ik
>>
File: null_face.jpg (134 KB, 1544x976)
134 KB
134 KB JPG
>de helft van Nederland zegt dat ik het goed doe.
Dus doe ik het goed.
>>
>>108288098
heb je hier meer van?
>>
/nederdraad/ = /inceldraad/
>>
File: 133313131.jpg (23 KB, 534x300)
23 KB
23 KB JPG
>>108288290
>>
>>108288290
ok, now this is epic
>>
helpt seks tegen een depressie?
>>
>>108283545
>>108283999
t. Alva
>>
>>108283545
Basado
>>
https://www.youtube.com/watch?v=coOc25JC2ao
>>
File: hfgh654h546h5.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
dag IEDEREEEEN!
>>
File: dfsdffafd.jpg (8 KB, 250x202)
8 KB
8 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=1eJAWaMOdY4
>>
Ex heeft haar excuses voor alles aangeboden

Dvw ze wil me zo graag terug
>>
vrouwen met lange nagels zijn vies
>>
File: phos_fasterest.gif (548 KB, 758x720)
548 KB
548 KB GIF
>>108283527
>>108284199
anime
>>
C O N D O O M S

https://www.youtube.com/watch?v=wc3pi6JlLPI
>>
File: 11313366446.jpg (16 KB, 474x311)
16 KB
16 KB JPG
had ik maar een bad.
https://www.youtube.com/watch?v=-VQLrlEkkZ0
>>
>anime editie
>>
https://www.youtube.com/watch?v=X_Sc1-qzrZ4
>>
Kantmaagdje
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xdv8XbgLT-w
>>
test
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9OtXYqE0HWY
>>
https://www.youtube.com/watch?v=22epwDothKA
>>
Eén vd met kontje aub
>>
>>108289897
3 voor de prijs van 1, want aanbieding
>>
>>108289929
waarom zijn bn'ers altijd zo ineenkrimpsingwaardig?
>>
>>108289950
omdat ze alles voor het geld doen en dan ontkennen dat ze geen hoeren zijn
>>
>>108289929
Vind ze allemaal lelijk en ze hebben geen kont
>>
https://www.youtube.com/watch?v=f5yEJvf_64g
>>
We hebben plaatjes nodig van vd`s met lekkere kontjes.
Iemand?
>>
>loop naar buiten om afval weg te gooien
>zie t*tt*
>dag verpest
>>
File: 4464646.jpg (7 KB, 300x168)
7 KB
7 KB JPG
wat is hier gek aan, moet toch gewoon kunnen.
helemaal niets raar aan het menselijk lichaam
>>
File: 1481220315678.jpg (54 KB, 500x500)
54 KB
54 KB JPG
Had ik maar een vd
>>
File: 649487.jpg (53 KB, 1280x720)
53 KB
53 KB JPG
K E T S E N
>>
>>108289185
Anime!
>>
>>108290758
https://www.youtube.com/watch?v=39wSPdCwT8c
>>
File: 1561586066760.jpg (71 KB, 600x600)
71 KB
71 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=hDJgjDvfKyM
>>
>>108290793
Gebaseerd
>>
Anime cr*ckers
>>
Wraak nemen kost wel veel moeite zeg.
Weet nu pas waar 2 van de 100 wonen en dan nog uitzoeken hoe ik ze ga terug pakken.
>>
klassieke annie mee
https://www.youtube.com/watch?v=Y7FNXQB8qXs
>>
File: 1457108156839.jpg (106 KB, 392x472)
106 KB
106 KB JPG
Een dikke tfoe op deze editie: geeeeehh tfoeeeeeee a jullie moeders kk animekleutertjes
>>
File: ax84zgirmb131.jpg (77 KB, 750x1334)
77 KB
77 KB JPG
>>108291264
>>
cHRISTUS TE PAARD HET ONWEERT HARD
>>
>IDD: volwassenen die tekeningen voor kinderen van pedofiele Chinezen bekijken en er fanflikkers van zijn
>>
Wanneer worden jullie volwassen kk pedofielen?
>>
>>108291326
Lekker toch, heerlijk even afkoelen
>>
Als je anime kijkt, stuur ik je naar hel kk zehmer
>>
>>108291392
over wie heb je het?
Er is hier
N I E M A N D
>>
File: 1554144790713.png (475 KB, 1080x1020)
475 KB
475 KB PNG
> NEEEE JULLIE MOGEN ANIME NIET LEUK VINDEN
>>
slecht weer en een slechte draad
koopt er nog iemand bitcoin hier?
de gouden stierenrun komt er aan
>>
>haten op anime
maar wel Marvel leuk vinden :S
>>
>>108291449
Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die anime kijken een grotere kans hebben om psychopaat te worden en kaal te zijn op hun 30ste
>>
Marvel is achterlijk.
>>
>IDD: ziedend animecels die op hun kleine babypiemel getrapt zijn
>>
>>108291508
als het wetenschappelijk bewezen is zijn er documenten.
waar zijn die dan?
>>
>>108291558
In mijn anus
>>
File: 1562917507106.jpg (42 KB, 898x886)
42 KB
42 KB JPG
Animeeeeeeh
>>
>>108291558
https://syndromespedia.com/peter-pan-syndrome.html
>>
>kijken naar tekenfilms
>kijken naar Chinese tekenfilms
>kijken naar Chinese tekenfilms voor pedofielen
>>
https://www.trouw.nl/verdieping/waarom-de-vermissing-van-een-witte-vrouw-meer-aandacht-krijgt~bddddd99/

Goed stuk
>>
>ik weet het verschil niet tussen Japan en China
Ga terug naar school kind
>>
>>108291633
Is Shaman King voor pedos?
>>
>>108291690
>wit
Ga ik niet lezen.
>>
File: midzomermoorden.jpg (38 KB, 284x398)
38 KB
38 KB JPG
Gisteren 6 afleveringen gekeken.
Was leuk, bedankt aan de Anon die dit voorstelde
>>
>>108291690
>vrouw die jouw zus, moeder, dochter etc. ad kunnen zijn interreseert meer mensen
>muh racisms
Stop de planeet ik ben klaar!
>>
>witte vrouw
op een zwarte vrouw past mijn sleuteltje ook hoor
>>
>>108291709
Vast wel, ik ga niet kijken naar die kanker geproduceerd door pedofielen
>>
>>108291747
Ik heb dit nit voorgesteld gisteren.
Dus geen dank.
>>
>>108291727
Wel grappig hoe witte mannetjes altijd boos worden wanneer je ze witte mannetjes noemt lmke

>>108291750
Duidelijk het stuk niet gelezen.
>>
>>108291754
Zijt gij slooten maker dan?
>>
anime is geen pedo tekenfilms
https://www.youtube.com/watch?v=UXQraSkOOGs
>>
Animeh
>>
>>108291836
zo kun je dat wel noemen
>>
>>108291828
Wie gaat nou een stuk over racistische onzin lezen?
>>
>>108291793
Nee ik had het voorgesteld een tijdje terug
>>
>>108291859
Opkankeren naar het bord met je vlaggetje kkpedo
>>
File: 1474151444268.jpg (59 KB, 382x675)
59 KB
59 KB JPG
Kumiko
>>
>>108291867
Moet je wel een goeie schep hebben anders krijg je steeds dat die dicht slibt
>>
>>108291898
Cringe, heb seks
>>
>>108291828
De term wit is racistisch. De juiste term die iedereen altijd al gebruikt heeft is blank. Wit is een nieuwe term in deze contaxt die voornamelijk gebruikt wordt om neerbuigend over blanken te spreken.
Daarbij ben ik niet eens blank.
>>
>>108291880
Oh ik ook maar dat is 1maand+ minimaal.
>>
>>108291942
ik heb het liever over grijstinten.
>>
>>108291939
https://youtu.be/J6oTIjvw_-8
>pedo verlaat land om te ontsnappen van de aivd voor zijn verzameling kindertekeningen
blijf boos animetumor
>>
>>108291869
Ah de klassieke 'z-zij zijn de echte racisten!'-tegenwerping.
Doet het altijd goed bij de onwetende tokkies.
>>
Pagahuid mensen hebben zo vaak paga over hun heen gehad dat hun huid aangepast is aan de paga
>>
Spermahuidjes zijn racistisch
>>
>>108292055
Gebaseerd
>>
>>108292055
S P A A N S E K R A A G
>>
>>108291942
>De term wit is racistisch.

lol
>>
Hallo, ik ben de redder van de Nederlandse Democratie.
>>
File: 1561877203720.jpg (19 KB, 720x469)
19 KB
19 KB JPG
>>108292007
>zij zijn de echte racisten
Kerel je bent op het moment de politieke onzin van BLM aan het napraten zo'n 5 jaar nadat iedereen er doorheen begon te prikken en ze begon te zien voor wat ze zijn, RACISTEN.
Veel plezier me je zelfhaat.
>>
File: thinking1.jpg (912 KB, 1000x1000)
912 KB
912 KB JPG
>>108292166
>>
Mensen die 179 zijn de grootste manlieten. Ik zou liever 175 willen zijn.
>p.s. Kk wiebs
>>
>>108292168
Is dit satire?
>>
wat is beter
a: een kleine vd hebben
b: een grote vd hebben
c: een vd hebben die ongeveer zo groot is als jezelf
>>
>>108292247
klein
>>
>>108292247
D. Geen vd hebben
Neuk de chimis.
>>
>>108292247
>een vd hebben die ongeveer zo groot is als jezelf
Dit. Een vrouw moet niet groter zijn dan een man, en het is nogal vervelend iemand te omhelzen die kleiner is dan jij. Maar ik vind kleine vrouwen wel schattig.
>>
>>108292269
waarom?
>>
>>108292247
Ik ben manliet dus kan toch geen vd hebben :)
>>
>>108292290
zodat zijn kleine pikkie groter lijkt
>>
>>108292290
Want dat vind ik sexier
>>
https://edition.cnn.com/2019/07/11/us/alien-march-facebook-event-trnd/index.html

lof joew interwebs
>>
File: 1393031546653.gif (643 KB, 480x270)
643 KB
643 KB GIF
>>108292247
E. Een vdje hebben
>>
File: 1558710340704s.jpg (2 KB, 125x87)
2 KB
2 KB JPG
>>108292247
a.1: een Aziatische vriendin hebben
>>
Ik heb hoofdpijn, wat doen jongens
>>
>>108292364
Stop eens met zo incellerig doen.
>>
>>108292396
even trekken op tetten en kontjes, ben je er zo vanaf
>>
>de helft in de palen idd zijn van mij
IMKE trage opa leer sneller te typen
>>
>>108292383
lekker kontje, heb je meer?
>>
volgens mij zijn aziatische vrouwen overgewaardeerd
>>
>>108292409
Niet zo homofoob doen
>>108292415
Wat raad je aan?
>>
O-onmogelijk dat 1 persoon de halve draad volpaalt, d-dat is te snel.
>>
>>108292464
pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph59cd3046a0909
>>
File: stoer.jpg (15 KB, 474x237)
15 KB
15 KB JPG
>>
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/hoe-het-komt-dat-maarten-van-rossem-zo-vaak-gelijk-heeft-ik-gebruik-gewoon-gezond-verstand~bf25754d/

Hoe kan één man zó gebaseerd zijn?
>>
>>108292792
dit zegt denk ik wel genoeg

https://www.youtube.com/watch?v=dHTK6Sn7Rug
>>
>>108292792
Zo gebaseerd, werkelijk een levende tokkienachtmerrie.
>>
>>108292509
>komt in 5 minuten klaar terwijl hij bots laat palen met 80 verschillende ips
word goed
>>
>>108292529
Matig
>>
Gaat het nog een keer lekker weer worden dit jaar?
>>
Waarom liegen mensen zo vaak over hun piemel grootte? Vooral op het internet
>>
>>108292792
Elk denkbaar antwoord op deze stupide vraag lijkt me volslagen irrelevant
>>
Waarom is toiletpapier wit? Is dit een manier om te zeggen dat witte mensen afval zijn?
>>
>>
>>108293006
heb jij iets beters?
>>
>>108293108
ja
>>
>>108293108
Wit is rein. Bruin papier is vies (poepkleur)
>>
>>108293160
laat zien dan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XSjYH0Ceb9Q

kaplaarzen zijn ook bruin
>>
>>108293177
>wit is rein
Dat denk ik niet wanneer ik langs de wallen ga
>>
>>108293108
Klopt, ik heb persoonlijk Baudet op mijn toiletpapier geprint.
>>
>>108293215
>polen
>wit
>>
>>108293034
nee
>>108293066
onzekerheid.
>>
>>108293254
>zelfde huidskleur als Nederlanders
>Nederlanders zijn wel wit, maar Polen niet
>>
waarom dingen verzinnen over huidskleur.
waarom NIET mensen aanspreken op hun gedrag wat je niet bevalt en hun cultuur in jouw buurt
>>
File: 1433956941818.jpg (95 KB, 768x1024)
95 KB
95 KB JPG
>Ja, ik ben wit. Hoe kon je dat zien?
>>
>>108293361
https://www.youtube.com/watch?v=3eRBFkxgG7g
>>
>>108293331
Dan laat de TTK(TatTaKlan) mij verdwijnen, dus beter op het internet
>>
>>108293286
Hoe groot is de jouwe dan
>>
>>108293006
is dit beter?
pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5b825e81c0c75
>>
Hollanders, waarom schrijven uw klantendiensten altijd zo onbeleefd, gelijk of dat ze u aan het uitlachen zijn? Dat is niet één of twee keer, maar echt iedere keer ongeacht het bedrijf, ongeacht het soort probleem. Bijvoorbeeld:

Ik: "Dag meneer/mevrouw, ik heb overlaatst drie exemplaren van product x gekocht, maar nu werkt er eentje niet meer, kan ik hier een nieuw exemplaar van ontvangen?"
Belgische klantendienst: "Beste meneer Achternaam, het spijt ons dit te horen. Als u even volgende gegevens voor ons kunt ingeven, bezorgen wij u graag kosteloos een nieuw exemplaar."
Hollandse klantendienst: "Hoi Voornaam, nou zeg wat jammer dat jij een probleempie heb hoor, maar dat maken we wel goed hoor"

Worden die getraind om volwassenen aan te spreken als peuters?
>>
>>108293454
13cm en dun.
>>
>>108293479
laag opgeleid personeel denk ik
>>
>>108293460
Tering geile nerdjes
>>
>>108293479
Ik heb dat nog nooit gehad oetz
>>108293510
Zeg je of zou je dit ook zeggen ihel tegen mensen of lieg je dan?
>>
>>108291786
oh dus toen ik 12 was was ik al pesofiel?
>>
Kantkech is maagd haha
>>
>>108293699
Ja
>>
>>108293479
Ik kan die informelere aanpak wel waarderen.
>>
File: tyghjfhjgfjhjgj.jpg (12 KB, 300x300)
12 KB
12 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=GCyM6LMvcNs
>>
>>108293523
Waarschijnlijk, maar ik neem aan dat het personeel bij Belgische klantendiensten doorgaans niet noemelijk hoger opgeleid is.

>>108293836
Ze moeten voor mij geen epistels schrijven à la "Geachte heer blabla, hoogachtend blablabla", maar ze zouden toch op zijn minst de stijl van de klant mogen emuleren. Informele klant -> informele reactie, formele klant -> formele reactie.
>>
>>108293479
gebaseerde nederlanders
>>
>>108294025
volgens mij zijn Belgische opleidingen over het algemeen van hogere kwaliteit zijn.
>>
File: IMG_20190712_133245.jpg (86 KB, 750x965)
86 KB
86 KB JPG
>>
>>108293479
>Worden die getraind
Ja. Afhankelijk van het bedrijf willen ze vriendelijk en heems overkomen
>>
>>108293650
>Zeg je of zou je dit ook zeggen ihel tegen mensen of lieg je dan?
>ihel
ik ben kluizenaar.
>>
Weet iemand een goeie blauwetand hoofdtelefoon voor een leuk prijsje?
>>
autist zijn en door te hoge verwachtingen(door porno) geen vd hebben.
>>
lekker lichaam of iemand waar mee je een goed gesprek kan hebben?
>>
>>108294477
Hangt er van af hoe vaak ik haar moet zien/verdragen
>>
>>108294477
>Dikke akka
>Veel grip
>Leuk gezicht
>Kleine tieten
>Brede heupen
>IQ van boven de 120
>Lang bruin haar

Gewoon m'n vd is genoeg zo
>>
File: 1410141485756.jpg (59 KB, 588x588)
59 KB
59 KB JPG
mijn iq is net boven de 100.
>>
File: 4.png (230 KB, 400x300)
230 KB
230 KB PNG
>>108294667
>>
>>108294561
paal een plaatje dan
>>
File: NHK.png (74 KB, 1160x731)
74 KB
74 KB PNG
>>108294219
Kom thuisblijfmiet
>>
waarom zijn vrouwen zo eng
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qx8hrhBZJ98
>>
>>108295184
Zijn ze niet, ze zijn leuk en lief
>>
ik mis mijn vriendin
ze heeft geen idee wat voor invloed ze nog altijd op mij uitoefent
>>
een plaatje dan
>>
>>108295567
maar ik ben bang dat ze vreemdgaan
>>
File: ALLESGEPRBOEERD.jpg (7 KB, 259x194)
7 KB
7 KB JPG
>>108295597
heb je alles geprobeerd om haar maar te vergeten?
Ben je overal geweest en sliep je met iedereen?
Heb je nooit geaccepteerd wat je altijd heb geweten?
Van haar houd jij het meest, je kan er niet omheen
Zonder haar ben jij alleen
>>
>>108292247
A, die kan je makkelijker alle hoeken van de kamer laten zien

>>108294477
Waarvoor? Voor vd is het karakter het belangrijkste, voor een scharrel het uiterlijk
>>
>>108294248
Letterlijk ik. Ben je ook manliet?
>>
File: 1559980308518.png (9 KB, 128x128)
9 KB
9 KB PNG
gewoon deze mannen hun raat opvolgend
https://www.youtube.com/watch?v=KgEhU3gNyWo
>>
>>108295696
Moet je aantrekkelijk zijn
>>
voor mij is het de McChicken
>>
>>108294958
Nee
>>
24
Vrouw
Maagd

HAHAHAHHAHAH
>>
>>108296068
toch beter dan 24 en 542 kerels geneukt
>>
>>108295724
Alleen die tweede regel heb ik nog niet geprobeerd
>>
>>108296068
niks mis mee
>>
Dikke hagelstenen joh
>>
>>108296068
ik eerst
>>
jongens zou iemand teamviewer kunnen gaan herstarten op mijn computer in belgie
>>
File: 1535287060219.png (58 KB, 657x527)
58 KB
58 KB PNG
>Regen geluiden
>>
>>108296185
t. 24jrige vrouwelijke maagd
>>
File: 1562905016092s.jpg (4 KB, 250x245)
4 KB
4 KB JPG
>>108296268
is lekker
>>
>>108295789
Gister al geprobeerd te neuken maar ik ben echt hopelijk met meisjes oppakken uit de kroeg.
>>
>>108296294
maximum confy, we hebben ook donder vandaag
>>
>>108296292
ik weet niet waarom maagd zou een nadeel zijn voor iemand
>>
>>108296411
maar anon toch
>>
>>108296438
meer ervaring is een plus maar 0 is niet een grote probleem als je van iemand houd
zou je geen maagd hebben?
>>
>>108296529
*maagd vd
>>
>>108296411
Zeker zelf maagd? Hoe oud ben je?
>>
>>108296529
wat?
>>
>>108296603
23 bruh maar ik had wel mijn b-mel gezuigd één keer
>>
>>108296718
Vanaf je seks hebt met een meisje krijg je echt een diepe band. Je kan je amuseren met iemand, maar vanaf je seks hebt gehad wordt alles anders in een relatie. Dan fonkelen haar ogen en knuffelt ze je heel de dag.
>>
File: kjkhgjkghj.png (237 KB, 400x300)
237 KB
237 KB PNG
een vd nemen voor de seks :S
dat is niet helemaal de bedoeling dacht ik zo maar
>>
>>108296812
wel het was 3 jaar geleden en nu heb ik zero contact met meisjes
ik ben een incel geworden
>>
File: 1562786230775.png (100 KB, 352x345)
100 KB
100 KB PNG
ik heb geen zin meer in studeren.
>>
>>108296986
het is weekend!
>>
>>108297023
het is nooit weekend in mijn hoofd.
>>
>>108297109
zoek een vd dan heb je altijd weekend in je hoofd
>>
>>108297123
ik ben incel
>>
>>108296986
Kom neuken kutje
>>
>>108296922
het is ok, elke man zal wel incel fases hebben in zijn leven denk ik
>>
>>108297180
Dat ben je niet.
Andere zijn incel, draai altijd alles andersom zodat je er zelf positief van word en andere te verwarren zo dat ze geen effect op jou kunnen hebben
>>
Zijn alle draad homo's overleden?
>>
>>108297460
HOU JE OP!!!
>>
je bent pas echt stoer als je jou vd haar schaamhaar scheert
>>
schaamlippen massage
>>
>>108296812
Kankergay
>>
>>108298320
maar is wel zo
>>
Stelletje flikkers met jullie vds
>>
Alleen! Alleen! Kun je gaan zitten waar je wil
Alleen! Alleen! Vergeet je nooit de pil
Alleen! Alleen! Zit je financieel erg ruim
Alleen! Alleen! Zit je onder niemands duim
Alleen! Alleen! Kijk je naar het leukste net
Alleen! Alleen! Heb je een ruimte in je bed
Alleen! Alleen! Maak je geen relatie stuk
Alleen! Alleen! Alleen is niet besmettelijk
>>
File: 227.jpg (16 KB, 375x505)
16 KB
16 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=aCh6Ws1P5u0
>>
Heb al tijden geen K3paal, Klepelpaal, Fionapaal, Leopaal, of andere draadhoerpaal gezien
>>
goede namiddag ik haat vrouwen
>>
>>108299466
ik doe wat ik wil wat ik wil wat ik wil
wat ik wil
https://www.youtube.com/watch?v=kM1Y0etL3Oo
>>
>>108299482
leg uit
waarom?
>>
File: file.png (290 KB, 500x434)
290 KB
290 KB PNG
>>108299554
>>
geef mij iets om te doen
>>
>>108299880
ga werken
>>
>>108299880
wat voor iets
>>
hoe kom ik (zo snel mogelijk) aan nieuwe vrienden.
>>
>>108300107
*kots*
>>
>dvw aan het werk bij klant in Hilversum en mijn roeiboot vergeten mee te nemen
>>
>>108300142
Ga op twerkles.
https://www.sportiefpaaldansen.nl/nl/lessen/twerk_cursus/
>>
File: 1517621797875.jpg (12 KB, 250x201)
12 KB
12 KB JPG
>>108300184
ik zal het noteren op de lijst van vergeten dingen
>>
>>108300267
Daar heb ik toch niets aan? Sta hier op een heuveltje, maar lager (t dorp uit) is het overstroomd
>>
JAAAAAAAA KWETSBAREN UITBUITEN OM KAPITALISTISCH GEWIN
>>
>>108300324
dat klinkt wel heel erg
>>
>>108300376
Dit is Hilversum momenteel
>>
>>108300484
Ah, uitstekende waterhuishouding.
>>
>>108300522
Toen ik hier woonde is mijn huis een keer overstroomd, het is bekend.
Komt door de heuvels hier
>>
gebaseerde heuvels. Boven de rivieren DNUG.
>>
File: flatpepe.jpg (16 KB, 399x400)
16 KB
16 KB JPG
zon is terug
>>
File: jkhfkhjfgkkjk.png (10 KB, 200x232)
10 KB
10 KB PNG
>>108300830
NEEEEEEEE NIET DE ZON
>>
>>108301010
er zijn een paar mooie wolken nu en blauwe hemel
>>
>>108301112
wat ben jij vrolijk vandaag
>>
File: 1561217426144.jpg (177 KB, 729x639)
177 KB
177 KB JPG
tijd voor een tosti!
>>
>letterlijk in 10/10 land als toerist
>paalt nog steeds
Alles is kkgoedkoop, het is lekker weer, mooie natuur en cultuur maar toch paalt de autist hier
>>
>>108301303
Dik
>>
>>108301320
Moet dat nou?
>>
File: 1555682606104.png (56 KB, 600x513)
56 KB
56 KB PNG
>>108301192
ja, mijn vader ga weg voor een maand en ik ben bijna altijd alleen thuis
spelen, slapen en videos kijken
wat doe je in turkije nu?
>>
>>108301311
ik ben een biertje aan het drinken en ga straks met een duits meisje dansen. Waarom zo boos?
>>
>>108301336
hihihihi

Nee. Geniet van je tosti. Je bent wel geil.
>>
>>108301367
>boos
eerder verbaast
>>
>>108301320
https://www.youtube.com/watch?v=GCyM6LMvcNs
>>
Ik heb net knakworsten gegeten.
>>
File: 18_postmanpat_left.png (34 KB, 158x167)
34 KB
34 KB PNG
>>108301471
goed gedaan
>>
File: 95559559.jpg (8 KB, 259x194)
8 KB
8 KB JPG
>>108301471
>>
>>108301471
Slank.
>>
File: 1529960346110.png (260 KB, 620x640)
260 KB
260 KB PNG
Voor de IT mensen hier, als ik op mijn stage dingen moet automatiseren dmv ansible en puppet wat zou dan mijn officiële titel zijn? En als ik zo iets als fulltime baan zou hebben hoe verdient dat?
>>
File: 1459487364366.jpg (13 KB, 263x265)
13 KB
13 KB JPG
>>108301565
Hey dat is mijn kinderheld!
>>108301601
Danku!
>>
>>108301601
Zo kan het dus ook.
>>
jongens het is 16:52 en ik ben al een paar uur zat, ik heb help nodig
>>
>>108301843
kook pasta
>>
>>108301869
nee ik eet over anderhalf uur spaghetti
>>
File: q212321dasdasd.jpg (18 KB, 480x360)
18 KB
18 KB JPG
>>108301843
>>
>>108301843
Gij gaat zo ne schnitzel eten met dikke frieten. Daar hedde goesting in ist nie?
>>
>>108301843
Zal ik inschenken voor je?
>>
>>108301901
oetz best goed vlaams
>>
>>108301885
wie heeft het gemaakt?
>>
is dit een lekkere vd?
>>
>>108302029
ik ga het zelf maken, het is gewoon te vroeg
>>
>>108302200
leuk, ik ga ook pasta eten
>>
>>108302200
Het is niet te vroeg, je gaat het maken.
>>
>>108302387
nee paal weg homosexueel
>>
File: 1551623929989.jpg (182 KB, 817x1024)
182 KB
182 KB JPG
>>108302190
voor mij is het latinas
>>
File: 1419610702634.png (1.48 MB, 680x500)
1.48 MB
1.48 MB PNG
>>108302501
Mijn neger.
>>
File: r7eCSiE.jpg (857 KB, 1536x2048)
857 KB
857 KB JPG
>>108302365
mag ik dan ook een hapje?
>>
File: ozzy.jpg (53 KB, 750x445)
53 KB
53 KB JPG
>is dit een lekkere vd?
je moet gewoon neuken als het neukbaar is. gebruik je piemel
>>
File: file.png (262 KB, 400x400)
262 KB
262 KB PNG
>>108302501
voor mij is het traps
maar die penis wil ik niet aanraken hoor
>>
>>108302501
Zo'n vrouw zou wel leuk zijn, helaas is het niet weggelegd voor mij.
>>
File: 1551624294841.jpg (163 KB, 750x886)
163 KB
163 KB JPG
>>108302567
waarom zijn ze zo kanker mooi?
>>
File: 1436954306637.gif (34 KB, 70x150)
34 KB
34 KB GIF
>>108302669
Rassenvermenging.
>>
File: 1555031129479.jpg (91 KB, 1024x1024)
91 KB
91 KB JPG
>>108302581
zeker vriend
>>
>>108302190
>>108302599
voor deze bedoelt
>>108302501
>>108302669
grote kont, mooie kleurtje, combinatie van goede genen van verschillende etniciteiten
>>
>>108302722
gebaseerd
>>
File: wdHvM1D.png (1.58 MB, 1024x682)
1.58 MB
1.58 MB PNG
>>108302728
en vergeet mij ook niet
>>
File: 1561658528457.jpg (67 KB, 960x960)
67 KB
67 KB JPG
>>108302728
>>108302866
Ik ruil je de mais voor wat pasta broeder.
>>
File: PSPruM6.jpg (144 KB, 1080x1350)
144 KB
144 KB JPG
toppunt van vrouwen
>>
File: wIzQgiG.jpg (139 KB, 960x720)
139 KB
139 KB JPG
>>108302948
is goed
>>
>>108303037
Dit is een Caraïbepil.
>>
File: 1525139765956.jpg (144 KB, 500x500)
144 KB
144 KB JPG
>>108302866
>>108302948
als je deze pasta eet, spreken jullie frans voor de rest van jullie leven
>>
>>108303037
zou z`n iemand om kunnen gaan met een autist?
>>
>>108303128
lol
>>
>>108303128
heb je achterlijk veel geld en vind je het ok als ze je bedriegt??
>>
>>108303201
>>108303201
>>108303201
>>108303201

verhuizen
>>
>>108303176
onbereikbaar dus...
misschien maar goed ook
>>
>>108303103
cadeau
https://www.instagram.com/fiona.bl/?hl=frDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.