[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1531006517005.jpg (69 KB, 1421x780)
69 KB
69 KB JPG
Kvällsupplagan
>>
File: 1538784014017.jpg (49 KB, 247x345)
49 KB
49 KB JPG
Först för bashar
>>
File: 1448948622162.jpg (1020 KB, 2000x2000)
1020 KB
1020 KB JPG
>>
Först för öppna gränser och fri invandring.
>>
File: SG1-905-00424.jpg (50 KB, 461x461)
50 KB
50 KB JPG
Har någon här testat nätdejting?
>>
ff trådhuset
>>
>>106949524
men... det är ju jag!
>>
170 cm lång man här
>>
File: 1560358415364.png (666 KB, 550x1264)
666 KB
666 KB PNG
ska infiltrera trådhuset och ejakulera på alla tandborstar OwO hoppas mitt sperma kommer smaka gott
>>
denna tar vi inte
>>
File: 1554507673498.jpg (31 KB, 400x300)
31 KB
31 KB JPG
>farsan ringer och påminner mig att jag inte har körkort
>>
Ska programmera en fiskebot till wow classic he se
>>
File: 45964_mukwege_denis_w.jpg (63 KB, 357x493)
63 KB
63 KB JPG
>>106949617
>dkn farsan åker och köper grillspett till mig
>>
>>106949584
tinder?
>>
>>106949612
sayosayo...
>>
File: Assad supporter.jpg (23 KB, 449x369)
23 KB
23 KB JPG
>>106949574
>>
File: 1521424591993.jpg (11 KB, 228x221)
11 KB
11 KB JPG
>https://streamable.com/xkyg0
>https://streamable.com/xkyg0
>https://streamable.com/xkyg0
>>
Ännu en gång man åker tåg och väljer en plats i den tysta avdelningen
Ännu en gång en barnfamilj med barn som skriker sig hesa sätter sig precis bredvid den tysta avdelningen

HUR ÄR DET MÖJLIGT
>>
File: Namnlös10.jpg (3.92 MB, 4116x3087)
3.92 MB
3.92 MB JPG
>>
>>106949582
>lanthandel
>>
>>106949652
Saknar när morsan jobbade i charken och de tog hem allt som blev över (fick inte göra så, men det cheferna inte visste hade dom inget ont av, vink vink) istället för att kasta det i mat-krossen. Min frys var knökfull med grillspett, kotletter, köttbullar, med mera.
>>
File: 1529953413953.jpg (542 KB, 1949x2793)
542 KB
542 KB JPG
Hur går man från det här?
>>
File: 1543924776787.jpg (2.45 MB, 3456x4608)
2.45 MB
2.45 MB JPG
>>
>>106949702
fucking baserat, är det planchanon som ringer?
>>
>>106949734
extremt baserat
>>
>>
Känns bra att äckelbögar lämnas utanför gemenskapen gällande trådhuset.
>>
File: 1558438677501.png (178 KB, 407x565)
178 KB
178 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=tyneiz9FRMw
>>
>>106949845
Trådhuset kommer inte hända, din dunderautist
>>
File: ökenfröken.png (1.45 MB, 681x1405)
1.45 MB
1.45 MB PNG
HE FU SE
>>
File: 1560110286831.gif (470 KB, 258x258)
470 KB
470 KB GIF
>>106949612
Elakt men baserat

>>106949664
Hej Anon
>>
>>106949825
>han missade det
kolla här >>106943465
>>
>>106949612
entropy...
>>
Finns det någon fysisk affär i Sverige där man kan köpa in saker som LEDs och annat för arduino eller raspberryPI-grejande eller måste jag betala 90kr/paket från kina?
>>
>>106949858
sjudande äckelbög
>>
>>106949925
Trådhuset kommer inte hända, din dunderautist
>>
>>106949904
Elfa fanns för i solna vet ej om de finns kvar.
>>
File: image.png (55 KB, 250x250)
55 KB
55 KB PNG
>skaffar en ny iTelefon
>tänker att jag måste kunna breva på jodel nu
>fortfarande permabannad
H O R A
>>
>>106949986
hur fan blir du bannad från jodel
>>
>>106949904
kolla efter Elfa-butiker
>>
File: 1560233059989.gif (402 KB, 500x281)
402 KB
402 KB GIF
>>106949857
https://www.youtube.com/watch?v=M92c6pl10u0
>>
hmmmm
https://desuarchive.org/int/thread/104442468/#104449716
>>
>>106950016
Tre vanlig avstängningar=en permaavstängning
Jag hade:
>skrivit att negrer inte är människor
>kallat en annan jodlare bajshora och niggermadrass
>skrivit "helvetes jävla negerluder jag missade bussen"
>>
File: 1375458116223.jpg (34 KB, 349x366)
34 KB
34 KB JPG
>>106949963
>kallar andra dunderautist medans han är en bögkommunist som sitter och dampar ur på kanal 4
>>
>>106950115
Trådhuset kommer inte hända, din dunderautist
>>
>>106949702
>vi hade planerat att göra det till ett slags kollektiv
baserat
>>
>>106950115
Sidf..
>>
finns folk i tråden som inte har sett sopranos, f1 pin...

https://www.youtube.com/watch?v=tqwaPyQyE54
https://www.youtube.com/watch?v=pkpb4RwCPmI
>>
File: image.jpg (1.41 MB, 1600x1600)
1.41 MB
1.41 MB JPG
>>106949925
>>
>>106949986
jodelanon...
>>
>>106950206
jag vill oironiskt vara tony när jag är 30
>svullo på ett manligt sätt
>aggresiv
>skallig
>har en het fru
>skolar sin ho dotter varje dag
>>
>>106950206
du är vito från sopranos lmao
>>
File: 1560241027710.jpg (316 KB, 1448x2048)
316 KB
316 KB JPG
>>106950086
Lol kolla, det är jag på bilden :3
>>
File: 1468599318302.jpg (793 KB, 1600x1200)
793 KB
793 KB JPG
jag kommer hyra in och utrusta skådespelare som jag kommer leda i regelbundna anfall på trådhuset för att göra er förberedda på när kommunen tillslut måste kalla in militär då ni inte fixar avloppet
>bild relaterad trådgerillan
>>
*onanerar*
>>
>>106950086
ay ay ay min son har en bögfrisyr dios mio
>>
>>106949864
Breva ocensurerad bild, tack
>>
>>106950086
Leo ser ut så DÄR!?
>>
File: 717.jpg (35 KB, 600x539)
35 KB
35 KB JPG
>>106950353
>när kommunen tillslut måste kalla in militär då ni inte fixar avloppet
jag ser det framför mig
>>
>>106950421
Sidden..
>>
kommer avloppet bli trådhusets fall?
>>
File: 1538730612720.jpg (150 KB, 773x721)
150 KB
150 KB JPG
>>
Rösta SWEXIT!
>>
>>106950466
dampbögen...
>>
>>106950546
Bögsidden..
>>
>>106949986
Hur är det med kanalen och itelefon? Vill byta men använder clover nästan hela tiden och iPhone har inget liknande
>>
File: 5464b.jpg (25 KB, 354x286)
25 KB
25 KB JPG
Crossbows and arrows, the smoke in the shadows
You'll lose your mind standing on the battle line
Starting to choke on your heart in your throat and
It feels just like you can't remember how to fight

We'll crack before we shatter
We can't fall apart (Oh-oh)
We don't get to die young
Trouble keeping our head sometimes
We just have to push on
We don't get to give up this life

All the breath in your lungs
Is stronger than the tears in your eyes
It's do or die, but we're alive
And while we're here, hold the line

Hold the line
>>
>drar en baj
>hoppar in i duschen och sprutar vatten i arslet
någon annan?
>>
File: 1529982048984.png (467 KB, 842x564)
467 KB
467 KB PNG
>dkn ingen fv
>>
>>106950416
Se nedan. Du får ladda ner bilden och vända på den själv.
>>18931140
>>
>Hejsan jag heter Erik Åskkuk
>>
File: 1553580629631.jpg (127 KB, 831x981)
127 KB
127 KB JPG
>>106950739
>dkn anständig pv
>>
>>106949864
snälla mer
>>
>>106950804
han blir moggad av sin pappa och sina bröder favä
>>
>>106950735
n, tvättar alltid röven efter muggen på morgonen.
>>
>>106950735
Skiter innan jag duschar på morgonen så ja
>>
>>106950835
nääää det ju att han moggar dom
>>
>>106950804
för smal
>>
baserade ryssar

https://www.svt.se/nyheter/har-grips-demonstranten-mitt-under-svt-intervjun
>>
>dkn 190cm 65kg skelett
>käkar 3000kcal om dagen i två veckor
>går up 0.2kg
AAAAAAHHHHHHHHHH VARFÖR FUNKAR DET INTE
>>
>>106950811
Grattis!
>>
>>106950804
hans hårfäste är dunderheemat, det är ÖVER
>>
>>106950804
Fattar inte varför han har ett sånt litet huvud när hans pappa ser normal ut
>>
>>106950866
okej kanske
>>
>>106950917
men förfan mannen, ge dig med din fixering på härfästen
>>
File: 1559688475093s.jpg (3 KB, 125x125)
3 KB
3 KB JPG
>en jävla chapocuck i tråden
>>
>>106950893
3000 är typ ingenting
>>
Jag måste bekänna att jag inte är särskilt förtjust uti negrer.
>>
>>106950884
gör oironiskt inget fel
denna artiklen är bara krigshets för att få svennebanan att frukta ryssar
>>
>>106950735
bajsar i duschen
>>
>>106950964
ÅÅÅÅHHH NEJ NEJ NEJ NEJ
>>
File: gorillachad.jpg (224 KB, 859x960)
224 KB
224 KB JPG
>>106951003
>min gode herre....jag känner faktiskt lite likadant om jag får vara så fräck
>>
>>106950956
t. hårfästeprivilegier som aldrig tänker på det eftersom du inte berörs
>>
>>106950893
>190cm 65kg
Jisses.
191 cm här och 95 kg.

3000kcal är ju absolut minimum för fan, inte konstigt att du inte ökar i vikt. Får lägga dig runt 3800-4300kcal om du vill öka i vikt.
>>
>>106951027
neger vad fan
>>
File: 1506057463642.png (499 KB, 594x604)
499 KB
499 KB PNG
>>106950884
>intervjuar bokstavligen en bög som larpar och ropar "Vi måste krossa den här regimen"
>>
File: Sweden 2nd lvl.png (66 KB, 435x985)
66 KB
66 KB PNG
Tell me Swedes, where on this map can I expect to find all the migrants?
>>
>>106951125
Bokstavligen överallt.
>>
>>106951125
At the bottom. Malmö.
>>
>>106951125
any cities concentrated in capitals, southern sweden and north of stockholm.
>>
>>106950893
S T I C C
>>
>>106951125
In Malmö, Gothenburg and certain parts of Stockholm. Northern part of the cunt is free of them for the most part, Gotland is also free of them. If you're looking for a challenge I recommend Malmö.
>>
>>106951168
what
>>
>>106951125
everywhere
>>
>>106950804
>detta är bara en 7/10 i Sverige
SV HO
>>
>>106950735
Jag, jag använder tvål också. Sköter för denna anledning aldrig någon annanstans än hemma
Har aldrig fattat hur folk kan bara torka med papper, det är inte tillräckligt. Måste vara någon sorts sv*nsk """"hygien""""
>>
>>106951125
överallt
>>
>>106951168
Inte Gotland. Här är det vitt.
>>
File: lilla forskare.jpg (647 KB, 1106x1674)
647 KB
647 KB JPG
Hej hej, jag har byggt en serie. Vad tycker ni?

Mvh
>>
Om tråden ursäktar så måste jag erkänna att jag inte är speciellt förtjust i judar.
>>
>>106951198
Överallt, bokstavligen.
>>
>>106951195
Sätt på dig kalsonger
>>
File: 1557732367434.png (76 KB, 700x700)
76 KB
76 KB PNG
>>
>>106951254
helt okej mannen
>>
>>106951236
16%
>>
>>106951125
Just go to any of the following regions if you want to avoid them: Dalarna, Norrland, Lappland, Gotland.
>>
>>106943465
Legend.
>>
>>106951290
De flesta invandrarna på Gotland är européer. Inte ens Visby har mer än några blattar.
>>
>>106951290
Undra vart, jag färdas över hela ön dagligen i prinicp och ser aldrig några.
>>
>>106951266
Har inga har inga fräscha underkläder
>>
>>106950703
>var bannad pga ett brev du gjorde via kråm
>slå på flygplansläge
>stäng ner alla kråm-flikar
>stäng ner kråm-appen
>öppna safari
>breva med safari tills avstängningen har gått ut
Gissar att det omvända också fungerar.
>>
>>106951290
Det där är vita invandrare. Här på Gotland är det fan lika ovanligt att se en babbe som det är att se tomten.
>>
>>106951298
>Dalarna, Norrland, Lappland, Gotland.

>nämner inte Värmland

Förbannade nbögjävel.
>>
File: 1536559711891.png (1.19 MB, 1000x1000)
1.19 MB
1.19 MB PNG
Jerk Gustafsson på E3 pratar om nya Wolfenstein
Ni kommer väl köpa hans spel? Han är ju svensk!
>>
>>106951338
extremt baserat
>>
>>106951422
Köpa? Nej. Spela? Ja.
>>
>>106949758
livsmedelsbutik på landsbygden
>>
>>106951422
hur fan inser folk inte hur dumt detta låter, den gamla marknadsförningen i Wolfenstein var aldrig "YOU CAN KILL NAZIS!" "KILL NAZIS!" "KILL ALL THE NAZIS!" "MURDER NAZIS!"
>>
>>>18931140
Får se om det här funkar.
>>
>>106951422
Köpa? Nej. Spela? Nej.
>>
File: 1541283024134.jpg (180 KB, 846x1130)
180 KB
180 KB JPG
>>106949805
>>106949820
Vafan har libbe blivit skinhead?
>>
File: 1544820859822.png (148 KB, 332x332)
148 KB
148 KB PNG
>>106951466
baserad pirat
>>
>>106951266
Använder bara trosor anon, ti-hi~ uwu
>>
>>106951290
Och 15.9% av det är européer, finns ganska många tyskar i Visby och britter gillar ön med.
Såg en neger för några dagar sen när jag var och handla mat, blev lite chockad faktiskt.
>>
>>106951422
>jerk
Vem fan döper sin unge till Jerk?
>>
>>106951523
hell seger
>>
>>106951502
VAFAN ÄR DU NAZIST ELLER???
>>
>>106949617
hur gick denna konversation?

t. blir också påmind men då är det lätt att spåra varför det kommer på tal

t.ex. att han skjutsar mig eller får syn på en bil med övningskör-dekaler på
>>
>>106951502
men det är bokstavligen allt spelen handlar om
>>
File: 1558770979295.png (903 KB, 915x758)
903 KB
903 KB PNG
>>106951422
NMR fruktar Jerk Gustafsson
>>
>>106949820
>>106949805
>råkat av dig håret

Libbe ska bli svällmaxx!
>>
File: 1533382793148.png (108 KB, 315x280)
108 KB
108 KB PNG
>dkn har inte betalat för media i snart 10 år

ta piratpillret
>>
File: 1548196313686.jpg (9 KB, 312x162)
9 KB
9 KB JPG
>heta jerk
>>
File: 3a9.png (149 KB, 476x476)
149 KB
149 KB PNG
>>106951605
ja?
>>
File: 09d.jpg (17 KB, 400x400)
17 KB
17 KB JPG
>>106951208
det är 10/10 i Finland

en tjej som jag känner är kär i honom han är hennes favorita skådispelaren

finländare är som negrarkvinnor i Brasilien som vill hitta vita män

vi finländare vill ha vita(are) nordgermaniska ariska gener

det är sjuk
>>
>>106951588
Äldre version av Jerker, urnordiskt namn. Ursprungligen Eiríkr
>>
>>106951622
det gör andravärldskirget spel också
även de gamla wolfenstein spelen med marknadsföringen var inte så dum
>>
>>106951702
det finns säkert många killar i finland som ser ut som alex skarsgård favä
>>
>>106951641
*gör tv-avgiften till en skatt*
psssh, inget personnligt, pysen
>>
>>106951356
t-tänk om du blir hård
>>
>>106951735
Men mannen ser ut att vara Bulgarien, hur fan är han svensk ens?
>>
>>106951641
Jag brukar pirata först och om jag sen vill stödja utvecklarna så köper jag det nånstans.
t. kaotisk neutral
>>
>>106951794
baserad så in i bomben, enda sättet att leva
>>
>>106951794
hanrejen...
>>
>>106949524
är 188, bruna ögon med bra hår. dock är jag fet (100kg) undra om det kommer gå bättre för mig med kvinnor om jag går ner i vikt
>>
>>106951782
*lägger på lagringsskatt på hårddiskar och minneskort*

ingen personal pyret
>>
>>106951790
Vikingar spred sig över hela jävla Europa, och längre än så.
Våra gamla namn finns överallt i nästan alla länder och kulturer.
>>
File: 1557339835911.png (10 KB, 540x540)
10 KB
10 KB PNG
>>106951786
Inte tänkt bli hård. Bara tills imorgon eftersom jag tvättar
>>
>>106951841
Lmao
>>
>>106951841
Bra att veta du och transan är retarded
>>
Hur kommer det sig att de enda brotten som polisen bryr sig om har med skatt att göra?
>>
File: 1560100779402.jpg (107 KB, 747x612)
107 KB
107 KB JPG
>>106951841
Varför brevade du detta på /v/? Rätt åt dig också.
>>
File: 1543720990624.jpg (526 KB, 996x1600)
526 KB
526 KB JPG
>>106951841
>imgurfilnamn
>>
>>106950884
alla som stödjer globohomo borde spärras in på livstid
>>
File: 1558107584117.jpg (11 KB, 480x404)
11 KB
11 KB JPG
>>106951856
*köper från utlandet*

inget personligt pysen :^)
>>
>>106951916
Polisen är fylld med judar
>>
>>106951841
Tjack biancus sluta snälla flampan brevar inte
>>
>>106951743
d1a
>>
File: image.jpg (5 KB, 240x240)
5 KB
5 KB JPG
>>106951841
>40+ previous bans
>>
>>106951743
>det gör andravärldskirget spel också
beror på vilket spel
i de flesta så kan man ju spela på båda sidor
>>
>>106951841
>40 tidigare gånger och du har fortfarande inte lärt dig
Vad i helvete är du dum i huvudet eller? När kanalen var ny så blev det permanent efter 10.
>>
>>106951771
nej han har germanska drag
>>
>>106951869
Men Jerk är den Västerbottniska motsvarigheten till Erik enligt wiktionary
>>
File: little.jpg (8 KB, 382x397)
8 KB
8 KB JPG
>längtar hem under hela arbetsdagen
>kommer hem, längtar tillbaka till jobbet
>>
>>106951968
Inte han men andra homotransor gör det
>>
File: maxresdefault (6).jpg (66 KB, 1280x720)
66 KB
66 KB JPG
>>106952043
Breva din hand slyna
>>
>>106951968
>Tjack biancus
bögtransa siktad
>>
File: 1557370126159.jpg (61 KB, 860x900)
61 KB
61 KB JPG
>>106952078
Jobba övertid eller gym
>>
File: 1530308581954.jpg (65 KB, 466x579)
65 KB
65 KB JPG
laca x finnanon otp
>>
File: 1560272206324.png (26 KB, 216x223)
26 KB
26 KB PNG
>>106952193
Detta :3
>>
>>106951841
extremt baserat
sluta aldrig
>>
File: DyQP_WYX4AIk5dr.jpg (114 KB, 1080x800)
114 KB
114 KB JPG
>>106952193
Dampus x flampan otp
>>
>nu börjar bögarna igen
okej bra tråd, vi ses imorn
>>
File: 1526548413023.jpg (29 KB, 426x481)
29 KB
29 KB JPG
>>106951846
>>
KAMPEN MOT GUD OCH VITE KRIST ÄR IGÅNG
>>
File: 1560336840503.jpg (291 KB, 1406x2000)
291 KB
291 KB JPG
>>106952193
Detta favä
>>
>>106952342
Men laca är ju inte elak >:(
>>
>>106952347
>satanist
krinsch
>>
Leonardo...
>>
har så mkt rövsvett ni kan kalla mig rövsettsanon
>>
File: 1538046592557.png (137 KB, 300x200)
137 KB
137 KB PNG
>>106949864
>>>/global/rules/5
>All boards on 4channel.org are to be considered "work safe". Violators may be temporarily banned and their posts removed. Note: Spoilered pornography or other "not safe for work" content is NOT allowed.
>Note: Spoilered pornography or other "not safe for work" content is NOT allowed.
>>
File: hqdefault.jpg (16 KB, 480x360)
16 KB
16 KB JPG
>>106952404
*pang*
>>
File: svho2.jpg (28 KB, 382x634)
28 KB
28 KB JPG
den evige svho dabbar på mig igen
>>
>>106952494
tjena rövsexanon. Har du sexat nån röv idag?
>>
>>106952596
hoppas hon är glad över sina 4 mer cm är mig när jag bankar ut hennes jävla hjärnsubstans över golvet
>>
File: 1541543609198.jpg (173 KB, 1080x1272)
173 KB
173 KB JPG
AAAAAAAJJJJ INGEN FV
>>
>>106952596
>singelmamma
Åh nej nej nej
>>
>>106952596
har du sydländskt blod eller varför är du så kort?
>>
>>106952658
vidriga tåtts
>>
>>106949904
>för arduino eller raspberryPI-grejande
Kjell? Vet att de har moderkorten iallafall, säkert några moduler också.
>>
File: 1536012345867.jpg (126 KB, 1080x1350)
126 KB
126 KB JPG
>>106952596
vad är det här för kreatur?
>>
>>106952652
>dvärgkonfirmerad
>>
har hört att långa tjejer är så f1 osäkra att till och med en manskulting har en chans. Stämmer detta?
t. ovetande
>>
>>106952721
judarna styr henne
>>
>>106952721
ser ut att härstamma från Cyrodiil
>>
>>106952658
höger är rätt bra, skulle
>>
>>106952742
Ja. Ingen vill ha giraffer till flickvänner
>>
>>106952721
Fingolisk
>>
>>106952810
tala för dig själv mann1
>>
>>106952880
t. betadvärg
>>
>>106952721
tvi vale
>>
Hur går man med i trådhuset då?
>>
>>106952721
Ser ut som om hon försöker simulera en slampig mexicanare som bor olagligt i USA, men alldeles för "perfekt" för att vara övertygade.
>>
Var kan jag hitta en mogen mammafv som vill ta min oskuld?
>>
>>106952929
när DET händer så kom bara...
>>
Vad är jag inne för?
>>
File: 1543045826503.png (478 KB, 737x557)
478 KB
478 KB PNG
>>106952699
heter isländsk fv, inte tått
>>
>>106953010
Tråkigheter, jag och min pv droppade spelet direkt.
>>
File: 1500940017539.jpg (164 KB, 1280x720)
164 KB
164 KB JPG
Autisthuset kommer aldrig att hända, spelar ingen roll om ni har eran önskehatt på.
>>
>>106953059
>>
>>106953010
Ilska, buggar och 2/10. Hoppas du tankade skiten och inte betalade för det..
>>
File: 1560358569441.png (665 KB, 720x1225)
665 KB
665 KB PNG
>>106953080
*kollar in all fakta och brev gällande 'trådhuset'*
Hon har rätt, ni kommer misslyckas.
>>
File: 1559171983752.jpg (90 KB, 750x750)
90 KB
90 KB JPG
*blockerar din väg*
>>
>>106953006
Och skulle man kunna få en liten TLDR på hela konceptet. Är nämligen lite av en nbög
>>
>>106953080
Alla i tråden har inte blivit doxade, du kan omöjligt bedöma rimligheten för oss andra att umgås som människor och uppfylla (nohomo) drömmar tillsammans.
>>
>>106953143
Varför så elak, du ville ju veta -.-
>>
>>106951497
Har du autism eller någon diagnos? Oironisk fråga.
>>
>>106953179
detta är varför jag föredrar cun
>>
File: 1560232292226.jpg (217 KB, 1600x967)
217 KB
217 KB JPG
vad tycker tråden om Malcoms syrra?
>>
>>106953363
m-men anon de är ju bara baaaaaaaaaarn
>>
>>106953179
oironiskt ingenting fel med rasblandning om detta är de vita svenska """"kvinnor"""" som svenska """"män"""" vill bevara
>>
>>106953373
Hon är neger. Skulle inte pissa på henne om hon brann.
>>
>>106953373
Är så trött på att vara ärlig... bra att hon vågar vara sig själv!
>>
>>106953373
antagligen dum svho miljöpartist
>>
>>106953172
>Hon
>>
>>106953373
en äcklig negerho
>>
File: 1556660059229.jpg (82 KB, 1080x1092)
82 KB
82 KB JPG
>>106953459
detta leende är vad vi slåss för

https://www.youtube.com/watch?v=YuPVZ6xBy18
>>
File: VolkUndRasse.jpg (67 KB, 495x700)
67 KB
67 KB JPG
När ska vi få se baserade och rödpillrade tidningar som heter "Folk och ras" här i Svedala?
>>
>>106953373
Knullar hellre Malcolm!
>>
>>106953589
Dolk och kaffe?
>>
>>106953589
baserat
>>
>>106953557
baserad
>>
File: babbes.jpg (76 KB, 880x426)
76 KB
76 KB JPG
>>106953589
>Nazityskland uppmuntrade ungdomar att ha sex
>svenska regeringen sätter vuxna afghanska män i högstadieklasser
>>
File: 1553149928772.jpg (244 KB, 853x479)
244 KB
244 KB JPG
>>106953589
UGH
>>
0-9 cola
fina vatten
>>
>>106953187
Inte han och är inte särskilt insatt i projektet, men;
>10 personer eller däromkring köper byskolan och bildar kollektiv
>blir mer eller mindre självförsörjande
>andra anons från tråden är välkomna (kanske inga bögkommunister eller sådant)
Ganska många i tråden har haft drömmar om att bli eremiter och bo i vildmarken, Trådhuset verkar som ett sätt att göra verklighet av det (och fortfarande ha viss social kontakt).
>>
nazisterna var baserade
>>
>>106953775
sjudande rasbastard
>>
>>106953589
Snart™
>>106953660
Asg
För att vara ärlig gillar jag verkligen den sortens bokstäver
>>
>>106953787
Extremt baserat
>>
File: 1543991287068.jpg (301 KB, 881x575)
301 KB
301 KB JPG
>>106953801
>>
>>106953753

Hade Hitler vunnit så hade säkert Sverige också blivit nationalsocialistiskt på sikt och ni alla incels hade fått knulla ty det hade varit skrivet i lagen. Nu vet ni att ni har England och Frankrike att skylla på.
>>
>>106953557
qt vid 3:27
>>
File: Namnlös.png (2.83 MB, 1702x1315)
2.83 MB
2.83 MB PNG
>>
Kommer inte ihåg sist jag åkte med ett sj-tåg som inte var försenat. Hur är det möjligt?
>>
>>106953837
hur löser vi 60 sekunders problemet på kanalen när 10 anons vill breva?
>>
>>106953837
Känns dock som att detaljerna inte är helt genomtänkta; ska verkligen personer som aldrig träffat varandra förr bo tillsammans så här? Hur ska man få in pengar till restaurering och mat i Ljusdal av alla ställen?
>>
File: TEST2.jpg (412 KB, 640x780)
412 KB
412 KB JPG
>>106953775
>UGH

haha det är så skojiskojsi att du kommer med en ugh-kommentar varje gång. Får en verkligen att tänka.
>>
>>106953944
kanalpass
>>
File: 1548246803284.jpg (305 KB, 1079x1643)
305 KB
305 KB JPG
>>106953929
Tänk på att elnätet är på samma väg... Sverige är fan kört...
>>
>>106953978
Sjudande bajstransa
>>
>>106953944
Fan, där sade du något.
Varje person får ett eget nätverk att breva från?
Då slipper jag bli tagen av Säpo för att någon annan tankar hem 5 TB med ostpizza också
>>
>>106953960
kommer bli blodvite efter första kvällen när någon anon spergar ur totalt
>>
>>106953978
Bara ignorera honom anon, 90% av hans brev är bete
>>
>>106953944
Vpns och kanalpass för de som inte vill tävla om att breva. Alternativt mobilbrevning för hela bunten.
Nästa fråga?
>>
>>106953960
Trådhuset kommer inte hända, din dunderautist
>>
File: 1557069819097.jpg (5 KB, 261x211)
5 KB
5 KB JPG
>>106949702
>Trådhuset reser sig
så jävla baserat.
>>
>>106954032
>anon kommer på besök i trådhuset över helgen
>tankar massa ostpizza
>trådhuset blir heemat av säpo
>>
>>106954089
hur löser vi problemet med anon som tycker att det räcker med att duscha 1-2 gånger i veckan?
>>
File: JerzyS.jpg (129 KB, 749x969)
129 KB
129 KB JPG
Verkar som om den gode juden Jerzy Sarnecki sprider fake news i vanlig ordning.
>>
File: 1545268895225.jpg (92 KB, 1280x720)
92 KB
92 KB JPG
>dkn stalin var en baserad bankrånare istället för östrogenbögkonstnär
>>
>>106954047
Alla som kommer på träffar är hyfsat normala, jag gissar att det hade varit samma slags folk här.
Å andra sidan verkar dampbögen ha övertygat sig att de enda som brevar om Trådhuset är Dampus och hans 10 kloner, så han kanske dyker upp en natt och tänker mörda alla i sömnen.
>>
>>106953929
tågvärdarna måste återhämta sig från att bli misshandlade varje dag
>>
>>106954117
Vandalpillrat som fan
>>
>>106954027
Privatiseringen av Telia och uppgrävningen av kopparledning utan ett fungerande alternativ är också mycket märkligt.
>>
>>106953960
de som vill bo i ett ekokollektiv i norrland flytar dit, dom som inte vill gör inte det
>Hur ska man få in pengar till restaurering och mat i Ljusdal av alla ställen?
jobba eller neetbidrag
mat odlar vi också lite på tomten
>>
>>106953775
chapocucken...
>>
https://twitter.com/anderslindberg/status/1133738451113791488

Anders Lindgren borde spärras in. Vi msåte se till så att han inte kan fly från Sverige när det börjar hetta till.
>>
Funderar på att köpa leksaker vart köper ni leksaker online ?
>>
>>106954190
Trådhuset kommer inte hända, din dunderautist
>>
File: 1538153558397.jpg (35 KB, 279x580)
35 KB
35 KB JPG
>>106954117
åh nej så förfärligt
>>
Längtar till helgen så man kan supa bort sina sorger
>>
>>106954284
snuskiga leksaker?
>>
>>106953557
kolla vad rasren den här videon är, inte en enda babbe. stockholm är totalt segregerat.
>>
>>106954318
Ja
>>
File: belåten svho.png (749 KB, 500x696)
749 KB
749 KB PNG
>>106954284
>leksaker
men bubben
>>
>>106954292
Sjudande dampbög
>>
>>106954284
>leksaker online
lmgtfy.com/?q=leksaker+online
>>
File: 1560061298842.jpg (90 KB, 440x475)
90 KB
90 KB JPG
>>106954284
Jag är en ren pojke som inte köper några leksaker
>>
>>106954190
>så han kanske dyker upp en natt och tänker mörda alla i sömnen
tror vi måste utse en som vaktar varje natt. Annars är risken stor att vi blir heemade
>>
>>106954292
Kom inte till huset för att försöka mörda, det vore tråkigt.
>>
File: m.png (37 KB, 583x559)
37 KB
37 KB PNG
Baserat, rödpillrat och miljöpillrat!
>>
>>106954284
lekmer brukar jag köpa ifrån
>>
File: 1491764553341.jpg (139 KB, 632x584)
139 KB
139 KB JPG
>kollar barndomsvänner/gamla klasskamrater insta
>alla ser jättelyckliga ut, flera stycken ser bokstavligen ut som gigachad
>hittar en bild på mig som en släkting har lagt ut
>ser ut som en bögjude med aids
det är inte rättvist
>>
>>106954370
Snuskhummer!
>>
>>106954433
trådkompaniet redo för tjänst
>>
>>106954481
Baserad
>>
File: ugh.jpg (104 KB, 1000x645)
104 KB
104 KB JPG
>bajstransan som bervar "ugh" så fort en kommentar är till höger om miljöparitet
>>
>>106954481
he se
>>
>>106954503
bögjuden...
>>
File: image.gif (9 KB, 220x220)
9 KB
9 KB GIF
>>106954269
Wow vad kul nu kommer alla nbögar upprepa vad Sarnecki och DN har påstått i 5 år
>>
>>106954503
jvdk

hade åtminstone en barndomskamrat som jag hade som cope för han verkade vara kaoslönis precis som jag

visade sig att han bara glömt uppdatera sin InLänkad och är en fakking doktor i kemi

Från min gamla gymnasie/högstadieklass har vi nu TRE fakking doktorer. Resten är civ. ing. Är 28 själv och knegar på #golvet
>>
>>106954556
absoluta staten av piratpartiet
>>
>>106954614
hur fan händer det? hur kan alla lyckas?
>>
File: 1497283314637.jpg (143 KB, 1200x1200)
143 KB
143 KB JPG
>>106954269
hur har han fel?
BRÅ presenterar bara fakta men ni i extremhögern börjar som vanligt böla när verkligheten inte fungerar som ert narrativ.
suck tragiskt
>>
>>106954503
>>106954614
Era stollar. Ni fattar att ingen skriver på sociala medier att deras liv suger? Alla vinklar och skönmålar sig själva.
>>
File: Dblr8P9UwAAchhw.jpg (112 KB, 1000x1000)
112 KB
112 KB JPG
idag sa hon att hon gillar mig
>>
>>106954677
dds transäckel
>>
File: 1554034605497.jpg (63 KB, 684x676)
63 KB
63 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=MC0Om8v8H7g

hell stalin
>>
>>106954743
... som en vän?
>>
JAG ÄR SÅ FUCKING JÄVLA ENSAM

håll om mig grabbar. vet inte hur länge till jag orkar kämpa.
>>
File: D72EuZ-XYAAPMbL.jpg (34 KB, 344x550)
34 KB
34 KB JPG
mörka stjärnor stryper mig
>>
>>106954743
g-grattis
>>
File: pinkface.png (679 KB, 1000x1000)
679 KB
679 KB PNG
>>106954682
deras utbildningar och yrken är ju knappast skönmålningar

>>106954675
>gick natur på högstadiet
>ena halvan av klassen hängde med till teknikprogrammet där jag gick (högskoleförberedande)
>andra halvan gick NV (högskoleförberedande)

de jag räknar i min statistik alltså alla i min gymnasieklass (teknik) plus de från högstadiet som gick NV. japp.
>>
File: 1460024138299.png (63 KB, 251x255)
63 KB
63 KB PNG
>babbarna härjar
>folk slutar gå ut
>kolla brotten minskar, sverige har aldrig varit säkrare!
>>
>>106954888
gick du på bra skolor? vad snittade ni i betyg?
>>
https://twitter.com/ProWhitesUnited/status/1138682729921470465

>m-men multietniska samhällen som USA f-fungerar juh
>judarna har ju visat mig på teve hur bra det är!
>>
>>106951509
Vilket bräde försöker du länka till? Du måste ha det i början.
>>
>>106954941
>dkn fick VG i ett ämne
>resten G
VG var i hemkunskap.
>>
File: Nazbol_Gang.jpg (42 KB, 992x558)
42 KB
42 KB JPG
>>106954771
Kamrat.
>>
>>106954930
detta

knappast någon som rapporterar brott längre eftersom de vet att lagens arm är kraftlös
>>
File: 1557539891598m.jpg (85 KB, 1024x819)
85 KB
85 KB JPG
>>
>>106954941
>gick du på bra skolor
fanns bara kommunala skolor i min hemstad. däremot många gymnasium så många connys sållades väl bort i de andra programmen

>vad snittade ni i betyg
hur ska jag veta det?

jag hade MVG i allt förutom slöjd, musik och idrott på både högstadiet och gymnasiet men sitter ändå här som utsiktslös kaoslönis.
>>
>>106954771
>>106954993
Nej!
>>
>>106954807
nej, gillar gillar

>>106954872
tack, trodde aldrig någon kunde gilla mig alls
det finns hopp
>>
File: 1556770249774.jpg (49 KB, 900x1200)
49 KB
49 KB JPG
vad dricker ni i kväll, grabbar?
>>
>>106954930
>>106955005
bokstavlig cope
>>
>>106955023
just det hade bara G i hemkunskap också >>106954987
var nära IG till och med. sån autistisk plugghäst var jag. 0 praktiskt förmåga och initiativ
>>
File: 1555407526383.jpg (302 KB, 1920x1080)
302 KB
302 KB JPG
>>106954993
må den röda solen av kommunism lysa över dig kamrat

https://www.youtube.com/watch?v=8c4LU-eVPwo
>>
>>106955015
lmao
>>
>>106954847
kmr d ifrån
>>
>>106955072
festlig bild
>>
File: 1560147376752.jpg (80 KB, 714x1000)
80 KB
80 KB JPG
f1h1
https://mantis-x.net/reward-animations/
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uVAHucjIy3M
>>
>>106954677
Ifall detta mot all förmodan inte är bete borde du kolla Tino Sanandajis inlägg på ansiktsboken, han analyserade det ganska bra.
>>
File: 1558573162401.gif (2.47 MB, 582x582)
2.47 MB
2.47 MB GIF
>>106955072
Röd mjölk.
>>
>>106955186
skratten låter förbannad fejk
>>
File: sandaler.png (339 KB, 360x840)
339 KB
339 KB PNG
>dkn var ute och gick med mitt taktiska paraply U-115 (TM)
>ingen muckade gräl

fan
>>
>>106955197
>Tino
krinch
>>
>>106955197
>Tino
Kino
>>
>>106955072
Stoli med blåbärssmak
>>
File: anders.png (1.95 MB, 1200x1200)
1.95 MB
1.95 MB PNG
tror han själv på det han säger?https://www.youtube.com/watch?v=dfaCIBcUEL8
>>
File: 1541667138405.jpg (54 KB, 800x448)
54 KB
54 KB JPG
>>106955236
>mjölk
>>
>>106955336
Anders Anders Anders... Vad sägs om att vi gör ett experiment. På skoj, skriv i din tidning att du röstar SD och skriv dessutom om allt möjligt ickepolitiskt korrekt. Tror du då på allvar att det inte kommer bli några allvarliga konsekvenser av det?
>>
>åt lunch med jobbet
>använde ett begrepp från tråden som synonym för något annat
>trälberg skrattar åt det och tror inte det heter så
>jag (ovetande om att det är ett trådbegrepp) säger att jag hört det
>han googlar på sin telefon
>ser att resultaten är "sverigetråden böghatarupplagan", "sverigetråden hell fakking seger", osv. och att det i brödtexterna står saker som "hatar svenska kvinnor"
>"nej, inga bra träffar"

undrar om han anade
>>
File: 1538439820126.jpg (295 KB, 1920x1197)
295 KB
295 KB JPG
>>106955241
>>
File: Cicero.jpg (121 KB, 682x1023)
121 KB
121 KB JPG
Säger ni Sisserro eller Kikkerro?
>>
>>106955510
ååååååh nej

vad var det för begrepp?
>>
>>106953144
gratis vecka. Spela i en timma nu men fan vad tråkigt det var
>>
File: 300 iq.jpg (12 KB, 279x180)
12 KB
12 KB JPG
>>
>>106955539
Sisserro.
kan man säga på annat sätt?
>>
>>106955539
tsikero
>>
>>106955510
>>använde ett begrepp från tråden som synonym för något annat
>>trälberg skrattar åt det och tror inte det heter så
vad var det för något?
>>
>>106955510
>>använde ett begrepp från tråden som synonym för något annat

sv ho?
lmao
>>
>>106955563
tänker inte ens skriva det i fall han googlar det igen i framtiden eller råkar trycka på sin historik

ligger för nära i tiden fortfarande favä. så pinsamt var det
>>
File: 1487580871634.jpg (371 KB, 1920x1080)
371 KB
371 KB JPG
>>106955433
Aa, problem med det? Dricker oftast ingen alkohol på onsdagar, jag sparar supandet tills helgen.
>>
>>106955539
Sissyroar :3
>>
>>106955627
svho är oironiskt ett bra begrepp som fler borde använda. Det och svenska pissluder funkar med.
>>
>>106955612
man ser ju för fan att det är fotobutikat
>>106955613
>Marcus Tullius Cicero, ibland endast Cicero (uttalas ['kJ:kero] på antikt latin),
>>106955624
Va?
>>
>>106955641
dumbom...
>>
>>106955656
tycker bajshora är bättre än pissluder favä.
>>
>>106955631
säg nu, annars behövde du inte breva öht

är bara att maska ett par bokstäver så kan han inte googla
>>
>>106955671
Tur att vi pratar antik latin då din dunderautist
>>
>>106955736
Bajshora låter fett omoget. Pissluder har en fin laddning i sig som får vilken svho som helst att skaka av rädsla.
>>
File: 1534329529416.jpg (56 KB, 755x738)
56 KB
56 KB JPG
>>106955639
f1 bögigt att dricka mjölk
>>
>>106955671
>Marcus Tullius Cicero, ibland endast Cicero (uttalas ['kJ:kero] på antikt latin),

Kan tillägga att Caesars namn inte uttalades "Sesar" utan som "Kesar". Det är där ifrån vi har fått kejsare/kaiser/tsar ifrån.
>>
https://twitter.com/Cantbanme911/status/1138446821167157248
haha oj..
>>
>>106955779
>och lita på att någon annan anon inte omedelbart brevar det utan maskningen

det var en av trådens vanliga försvenskningar. vardagligt ord och inte kul i sig. låter bara dumt för nbögar som inte hört det innan.
>>
>>106955808
Kajsar snarare.
>>
pissbög
>>
Fittbög
>>
>>106955795
pissluder är för använt, jag tillhör en äldre gen än dig så det är väl därför.
>>
>>106955245
>vara faktaresistent
jajks
>>
bajsrövbög
>>
File: 1529920787993.jpg (71 KB, 283x263)
71 KB
71 KB JPG
>jag tillhör en äldre gen än dig så det är väl därför.
>>
pissfittlandet sverige
>>
pojkfittlandet sverige
>>
File: 1560249036808.jpg (89 KB, 1280x720)
89 KB
89 KB JPG
>>106955801
Jag är hälften bög så det är alldeles perfekt för mig då!
>>
>>106955852
>Kajsar snarare.

Du har rätt.
>>
>>106955977
är oironiskt sprängare.
>>
File: 1546127892759.png (167 KB, 608x777)
167 KB
167 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=rgVDd9Gl7IU&bpctr=1560368586
>>
niggermadrasser
>>
horäggslandet sverige
>>
File: its all so tiresome.jpg (101 KB, 1066x600)
101 KB
101 KB JPG
>>106956043
det som en gång var
>>
>>106956025
varför ser hororna du brevar alltid så självbelåtna ut? hatar dem
>>
>>106956043
yt är fett pin med sina varningar.
>>
sök hjälp
>>
>>106955072
Lite öl och cola
>>
>>106954967
/s/>>18931140 Såhär?
>>
Finns inte ett enda spel som visades på E3 jag vill spela.
>>
>>106956156
>>>/s/18931140
>>
>>106956134
>du kan få en tid med kurator om ett halvår xD
>>
>>106956168
eldenring/cyberpunk?
>>
>>106955801
Abula dihabi
>>
Kan någon anon breva mjölkisarna som brevades tidigare idag?
>>
File: 1485298038001.png (251 KB, 1920x1037)
251 KB
251 KB PNG
>organiserar en grillkväll
>polares polare tar med en babbe
kvällen förstörd, aja alla satt på telefonen medans jag och tre andra pratade och skrattade.
>>
>>106956215
njae är mest sugen på GTA VI
>>
Jag vill spela detta
https://www.youtube.com/watch?v=ReDDgFfWlS4
>>
File: 1548566044471.jpg (171 KB, 637x902)
171 KB
171 KB JPG
>>106956266
>>
>>106956266
tuttconny...
>>
File: 1550394635243.png (244 KB, 1600x1088)
244 KB
244 KB PNG
hmm
>>
File: 1443501085199.jpg (158 KB, 1440x810)
158 KB
158 KB JPG
>>106956118
De är alltid självbelåtna eftersom det sker nästan aldrig någonting dåligt i deras liv, bara bra saker.
>>
>>106956187
Tack, känner mig utvecklingsstörd att jag knappt kan använda kanalen fast jag brevat i mer än fem år.
>>
>>106955779
skulle gissa på favä
>>
File: 1557367645382.png (711 KB, 1247x700)
711 KB
711 KB PNG
Funderar på att köpa snuskiga leksaker var köper ni leksaker online?
>>
>>106956347
>fast jag brevat i mer än fem år.
>fem år
åh nej nej nej

t. varit här sen 2008
>>
>>106956406
random, där det är billigast typ
>>
>>106956406
laca.... googla bara sexleksaker och köp där det är billigast
>>
>>106956395
tror inte jag, för hör nbögar använda det uttrycket hela tiden favä
>>
File: 1534775557663.png (145 KB, 500x500)
145 KB
145 KB PNG
Fy fan vad jag hatar kundjobb, hur lyckas man stå ut med detta?
>>
>>106956406
Ska du börja sälja din rumpa nu :3?
>>
>>106956290
>aja alla satt på telefonen

Jag har upplevt detta beteende när jag umgåtts med en viss typ av människor. Jag finner det ohövligt att man sitter med näsan ned i telefonen när man har sällskap.
>>
>>106956454
ä-är det sant? kan jag äntligen slappna av och säga det i vardagligt tal?
>>
>>106956445
Vill inte att innehållet ska synas, inte laca
>>
>spelar wow igen, flera år senast

lvlar (solo) i legion just nu. Ganska trist.
>>
>>106956504
ja men du kanske inte ska överanvända det som vi gör på kanalen favä
>>
>>106956406
sluta skräpa ner tråden med ditt transbajsskit
>>
>>106956529
Alla sidor skickar i diskreta paket, farfar. Du har inget att oroa dig över
>>
linkolabrevaren och nazbolister btfo av radikal centrism

https://www.youtube.com/watch?v=WfEceJV_USY
>>
>>106956599
ska testa mig fram försiktigt favä
>>
>>106956043
r1 bra men en del nödrim
>>
>>106956409
Jag kom iallafall innan Trump//pol/ bögeriet. :^(
>>
>>106956479
Gör det redan
>>
>>106956529
jag vill köpa en köttlampa men vill inte behöva betala med (((klarna)))
>>
>>106956406
>>106956646
dumbom?!
>>
File: at last.gif (1.81 MB, 480x226)
1.81 MB
1.81 MB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=2frJ3e0hxPE
>>
>>106956674
Hej
>>106956664
Säpo ser alla dina köp
>>
>>106956529
https://www.vuxen.se/leverans
>>
File: 1560259895868.jpg (101 KB, 785x731)
101 KB
101 KB JPG
NEJ, DU FÅR INTE SLÅ TJEJER
>>
>>106956612
Jreg är så skön
>>
>>106956868
varför får jag neurotiska judevibbar blandat med soja då?
>>
https://www.vuxen.se/sexleksaker/kille/fleshlight/fleshlight-stamina-training-unit-value-pack
värt det?
>>
File: 1534127698359.jpg (865 KB, 4960x7016)
865 KB
865 KB JPG
Han är tillbaka
https://www.youtube.com/watch?v=XNMkBCwNb3g
>>
>>106956965
Nej, skaffa bara en flickvän ditt miffo
>>
File: 1555248413803.jpg (39 KB, 640x723)
39 KB
39 KB JPG
>>106956822
MEN DET ÄR JU BAAAAAARN DU KAN INTE SLÅ BARRRRNNNN LÄNGRE
>>
File: 1481840162988.jpg (195 KB, 798x770)
195 KB
195 KB JPG
>>106957004
>>
>>106956969
>den rösten
Herregud.
>>
>>106956969
jävlar vilken chad
>>
>>106956969
>Tv Inspelning
???
>>
>>106956908
För att du är en osäker högerextremist som använder soja oironiskt.
>>
>>106956769
Tack
>>
>>106957061
låter som mig, vill dö
>>
>>106956593
classic snart min vän, Håller på att planera ut min rutt just nu.
>>
>>106957239
du kommer bränna ut allting på 20 timmars speltid
>>
10
>>106957303
>>106957303
>>
>>106956969
JAAAAAAAAAAA
>>
>>106956969
>Most individuals with Down syndrome have mild (IQ: 50–69) or moderate (IQ: 35–50) intellectual disability with some cases having severe (IQ: 20–35) difficulties. Those with mosaic Down syndrome typically have IQ scores 10–30 points higher.
>>
File: 1560345288900.jpg (47 KB, 720x540)
47 KB
47 KB JPG
Hade ni?
>>
>>106957291
världrekordet är fyra och en half timme för 60 men du kanske menar mentalt?Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.