[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1551144628018.jpg (196 KB, 683x1024)
196 KB
196 KB JPG
stalker -editie
>>
File: fibu.jpg (13 KB, 278x181)
13 KB
13 KB JPG
Mooie buikje
>>
>>106938756
Overdrijven is ook een vak
>>
File: 1554932551171.jpg (1.69 MB, 2448x2987)
1.69 MB
1.69 MB JPG
Mooie buikje
>>
File: data45843772-d0ed73.jpg (76 KB, 1280x800)
76 KB
76 KB JPG
Ahahahahahhahahahahaha
>>
>>106939073
Onderdrijven is ook een vak
>>
>>106938950
Jij bent gewoon jaloers op haar mooie buikje
>>
>>106939073
Ik wil je buik scheren
>>
>>106938727
oooh
>>
draadmuziek
>>
>>106939082
Imke
>>
>>106939314
https://www.youtube.com/watch?v=m6J9WgQN-hQ
>>
draadmuziek
https://m.youtube.com/watch?v=RRMZssGv_5U
>>
Craving for some Dutch milkers right now
>>
>>106939345
heb seks, nintendocel
>>
File: giphy.gif (486 KB, 480x480)
486 KB
486 KB GIF
Ik ga een platenspeler kopen
>>
File: 1534012774545.jpg (120 KB, 720x686)
120 KB
120 KB JPG
>>106939082
gebaseerd
>>
>>106939523
>>
File: 1538178149785.gif (551 KB, 365x400)
551 KB
551 KB GIF
>Ik ga een platenspeler kopen
>>
>>106939523
Mijn opa had een platenspeler, maar helemaal geen platen. Ik heb het nooit begrepen.
>>
>>106939694
zoemer aub, mijn oude is kapot en ik heb nog platen uit mijn jeugd die ik wil afspelen
>>
>>106939753
mvg, hipster zoemer
>>
File: ok.jpg (39 KB, 666x725)
39 KB
39 KB JPG
>>106939523
>>
File: 1548230037752.png (708 KB, 1217x1015)
708 KB
708 KB PNG
JAAAAAAAAAAA PLATENSPELER
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA RUIS MAAKT MUZIEK BETER
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NIET HOOFDSTROOM
>>
File: thriller2.jpg (40 KB, 780x436)
40 KB
40 KB JPG
>>106939734
Mijn moeder had een platenspeler en drie platen: Michael Jacksons Thriller, John Denvers Greatest Hits en een sprookjesluisterboek.
>>
File: giphy.gif (340 KB, 480x362)
340 KB
340 KB GIF
>>
File: E37.jpg (124 KB, 960x540)
124 KB
124 KB JPG
>>
File: BylGVkw.jpg (88 KB, 800x1004)
88 KB
88 KB JPG
Paal nostalgische dingen
>>
File: 1472737864987.jpg (21 KB, 564x415)
21 KB
21 KB JPG
Zwarte magie!
>>
>>
File: 1472736943231.jpg (37 KB, 500x311)
37 KB
37 KB JPG
>>
Ik haat sjinezen zo erg
>>
File: 1472739746229.jpg (52 KB, 755x566)
52 KB
52 KB JPG
>>
Ventilator met afstandsbedieningper is een meisje
>>
>>106940140
t. friet
>>
>>
File: 1538093104880.jpg (1.38 MB, 2592x1944)
1.38 MB
1.38 MB JPG
t*tta's be like
>>
>>106939073
BRRRAAAPPPP
>>
>>106940036
16:9 content kijken op een 4:3 scherm of andersom.
>>
File: pepvent.jpg (76 KB, 600x600)
76 KB
76 KB JPG
>>106940150
>hij heeft geen ventilator met afstandsbediening en timer!
>>
have you ever met a dutch from /int/ in real life?
>>
File: 1560341616526.png (168 KB, 517x316)
168 KB
168 KB PNG
>>106940197
>>
File: nd-utrecht-miet.jpg (411 KB, 1098x818)
411 KB
411 KB JPG
>>106940245
>>
>>106940176
Ik vind het wel grappig dat jullie mij altijd friet noemen
>>
>>106940266
How old are these Guys? 16?
>>
>>106940388
No, they're al 35+ year old boomers, but they like to act and dress as youngsters.
>>
File: uoh__01.jpg (100 KB, 711x648)
100 KB
100 KB JPG
>>106940497
Cringe and yikes
>>
>>106940197
hentai voor deze voel?
>>
>>106940224
Nee klopt :(

Mag ik bij jouw thuis er mee komen spelen plz?
>>
>>106940639
Alleen na het ontharen van jouw anus
>>
Hoe bedoel je?

Vind je het niet vernederend dat je vader alles voor mijn vd en ik betaald??!!
>>
>>106940388
yes, they're all zoomers, I'm one of the only ones who's not a zoomer in this thread.
>>
>>106940672
Prima oetz
>>
>>106940747
ZIEDENDE opa
>>
>>106939220
Imke
>>106940217
That's not an ass
>>
aandachtstwijgjes
>>
Waarom zijn belgen zo slecht in elke sport?
>>
File: Vlammetjes-snack.jpg (86 KB, 1200x660)
86 KB
86 KB JPG
Iemand zin in een vlammetje?
>>
File: 1549349124859.gif (764 KB, 500x283)
764 KB
764 KB GIF
>hij speelt geen Doom 2016
>>
File: cb3.jpg (38 KB, 767x431)
38 KB
38 KB JPG
>>106941483
Doe maar 2
>>
>>106941483
JA
>>
File: path4525-7.png (237 KB, 2004x2370)
237 KB
237 KB PNG
>>
>>106938727
roodgepild
>>
>>106941963
rode billen is wat ze krijgt zodra ik met haar aan de gang ga
>>
Vraagje voor de fietsers hier:

Is een transportfiets handig als dagdagelijks gebruik?
Ik vind het laadrek met bak vooraan er wel handig uitzien om boodschappen mee te doen.

Ook is 22 kilogram zwaar voor een fiets?
>>
File: 1560268460408.jpg (20 KB, 639x479)
20 KB
20 KB JPG
>>106940197
>boyfriend's 10-inch penis was too large for her and he needed to have sex instead with the mother
>>
>>106942113
gebaseerd
>>
>>106942252
what? which one is that?
>>
>>106942405
Top left. Orgy/twister party
>>
File: haha.jpg (4 KB, 200x200)
4 KB
4 KB JPG
>>106942252
>>
calcium supplementje halen straks want ik heb liefst geen osteoporose :3
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tPNS4vUlX60
Wie hier ook fan van vuurwapens en vuurwapen kanalen
>>
godverdomme klote drollanders jullie kunnen toch mijn klote vraag over fietsen beantwoorden
>>
>>106942825
Wat is je kanker vraag vieze kanker belg dan beantwoord ik hem wel.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2uKxEoQQiSQ&t=2576s


De overheid heeft 9/11 gedaan.
>>
>>106942252
Based and bigdiccpilled
>>
>>106942996
Klopt en ook Fortuyn vermoordt
>>
File: 1559667414016.png (12 KB, 591x141)
12 KB
12 KB PNG
>>106943034
>>
En hou op met mijn buik te palen kanker mongool
>>
>>106943356
heb je zelf gedaan hé, kanker homo
>>
>>106943356
dat is niet jouw buik larper
>>
File: 1560351461931.jpg (195 KB, 1075x573)
195 KB
195 KB JPG
JAAAAAAAAAAAAAAAAA ISRAËL

Stel je eens voor dat iemand van Denk dit zou zeggen, maar Turkije in plaats van Israël.
Het land zou te klein zijn.
>>
File: 1534141842659.jpg (197 KB, 1172x945)
197 KB
197 KB JPG
>>106944508
JAAAAAAAAAAAAAAA LANDVERRADERS!!!! NEUK NEDERLAND HUP ISRAEL!
>>
>>106939073
*klets*
>>
>>106944508
Van Denk zou ik het nog begrijpen. Wie is dit en waarom stelt hij Israël gelijk aan het leven en het gezin?
>>
>>106944925
SGP senator
>>
>>106945066
>SGP
waarom zijn moderne """"""christenen"""" letterlijke slaven van israel?
>joden vermoorden de zoon van je god
>vergeet dit en doe alsof joden je god zijn
jijks
>>
File: ANP-10698909.jpg (150 KB, 1280x845)
150 KB
150 KB JPG
>>106939082
>>
>>106945350
fvdkindjes zijn nog grotere soja's
>>
>>106945547
>m-maar zij zijn nog erger
goed argument
>>
>>106945654
>hij stottert in tekst
zo bewijs je mijn punt juist, soja-autist.
>>
>>106945350
>ziedend om een tekening

Zo kennen we de forumincels weer lmke
>>
>>106945769
>>106945816
sterf aan kanker
>>
File: 1541957437553.png (475 KB, 1080x1020)
475 KB
475 KB PNG
>>106945909
>>
File: hnnnggg.png (1.01 MB, 616x610)
1.01 MB
1.01 MB PNG
>>
>>106946183
3de lijkt bejaard, 2de lijkt 30+, 4de is spleetoog en 1ste heeft geen ziel. slechte smaak
>>
File: 1539666792706.jpg (382 KB, 2928x2004)
382 KB
382 KB JPG
>>106946490
>>
File: trots.jpg (105 KB, 1280x720)
105 KB
105 KB JPG
vandaag druk bezig geweest met school
>>
>>106946183
Ik zou ze alle drie niet doen.
>>
mijn zus blijft babygeluidjes maken tegen haar vriend en met een raar hoog stemmetje praten

ik wil dood
>>
>>106947222
kk geil
>>
Nog zieliger dan een vrouwelijke incel
>>
>>106947252
ik krijg er oorkanker van
ik wou dat ik hier weg kon
ik wou dat ze allebei stierven

ik haat mijn huidige situatie en die twee mongolen blijven mekaar constant aanranden tijdens het eten en in de woonkamer. ik ben er nog een grotere hikki van geworden en zit alleen nog in mijn kamer
kan niet wachten om dronken te zijn
>>
>>106947400
wees niet zo een autist en ga zelf ook een meisje regelen ergens
>>
ik ben turks en ik studeer op het hbo
>>
ik ben urks en ik studeer niet
>>
>>106947524
gay
>>
>>106947441
ik woon nog thuis
heb het gevoel dat al deze kanker mee te moeten maken slecht is voor mijn mentale gezondheid. Ik ben altijd boos als ik thuis rondloop en ik vind het maar niks

minstens 2x per maand hebben ze ook luide seks en de muren in dit oude huis zijn te dun dus ik hoor alles en mijn ouders vinden het maar normaaL
>>
>>106947524
Dat gaat samen als kip patat en appelmoes
>>
>>106947647
je ergert je hier alleen aan omdat jij het zelf niet meemaakt. ga een meisje scoren ergens, verdoe je kanker tijd niet op 4kin.
>>
>>106947712
wat als ik dat al heb maar ik thuis woon en mijn zus haar vriend gewoon elke dag kan zien omdat het lot mij haat en gek wil maken
>>
>>106940036
Heeft iemand van jullie ooit een mummiesmurf gehad? Kan me herinneren dat maar een persoon in m'n klas van de basisschool een mummie had, blijkbaar waren ze heel zeldzaam of zo
>>
>>106947647
verkracht je zus
>>
>>106947774
als je al een wijf hebt, moet je met haar bezig zijn, dan heb je die zus van je niet eens door.
>>
Waarom werden m'n Yugioh en Pokemon altijd gestolen vroeger terwijl mijn Magic kaart altijd veilig zijn, zelfs mijn super waardevolle kaarten?
>>
>>106947936
Vraag en aanbod
>>
>>106947936
TFW je zal nooit meer groffe vertalingen van de effecten van kaarten maken met je vrienden om uiteindelijk uit te komen op "die dragon is groter dus hij wint"
>>
>>106947865
ben ik maar ik woon nog thuis zonder geld om alleen te wonen omdat ik geen job heb
als het erger wordt leen ik geld en vertrek ik alsnog
>>
>>106948041
waarom heb je geen baan?
>>
>>106948041
neuk je vd keihard in de woonkamer
>>
willen jullie me alsjeblieft niet meer kankerturk noemen

ik bedoel je mag me gerust kankerturk noemen maar doe het niet als een mietje op een fiets terwijl ik een voetganger ben
>>
>>106948273
mvg, turkse stier
>>
>>106948068
school neemt te veel tijd in
>>
File: 1513246816245.jpg (68 KB, 1080x1082)
68 KB
68 KB JPG
>>
>>106948395
>school
neem een studentenlening samen met je vd en ga ergens anders wonen
>>
>>106948414
Ik wil haar een knuffel geven
>>
>>106947647
JE VERDIENT GENOEG GELD OM OPKEZELF TE KUNNEN WONEN KANKER JANKERT
>>
>HAHA GESLAAGD JAAAA FEEST KIJK MIJ UIT EEN FLES ZUIPEN
gefeliciteerd, je hebt letterlijk de makkelijkste tijd van je leven doorstaan, wat een prestatie!
>>
Ik verdien 100% een vd
>>
>>106948500
Dit is nederland vriend, dit is het laatste werk dat ze gaan doen voor ze van uitkering gaan leven
>>
File: 1518459430886.jpg (231 KB, 700x1050)
231 KB
231 KB JPG
>>106948466
>ikdv
>>
>>106948567
klopt, al die FVD autisten gaan gewoon NOOT worden en de hele dag over buitenlanders schijtpalen terwijl normale mensen op hun werk zijn.
>>
>>106948494
ik vverdien letterlijk niks

>>106948464
ik zal het bekijken
ben het hier beu
>>
>>106942239
de naam zegt het al, het is ook handig voor boodschappen omdat het een zware fiets is die stabiel blijft. Maar als je alleen naar je werk wil fietsen zal je hem wat te zwaar en log kunnen vinden
>>
>buitenlander
Maar hoe durf je er iets van te zeggen dat ik hier heel veel belastinggeld krijg en niet werk terwijl ik superveel criminaliteit pleeg, voor agressie en overlast zorg en mijn religie middels geweld aan iedereen opleg?
>>
>probeer hartje te klikken op spotify
>klik per ongeluk minnetje
muziek voor deze voel?
>>
Het grootste probleem met mozzies is hun egocentrisme.

Werkelijk waar, denk je dat een kinderneuker van meer dan duizend jaar geleden en zijn halve zool volgelingen mij werkelijk een neuk kunnen schelen? Kanker op naar je eigen land als je wilt dat mensen rekening houden met je idiote ideetjes en je tere kinderzieltje.

Het boeit mij gewoon niet. Ik heb er geen respect voor. Ik heb er geen begrip voor. Ik ben niet tolerant ertegen. Het kan me gewoon niks schelen en ik wil het hier gewoon niet want het zorgt alleen voor ellende
>>
>>106949057
>muziek voor deze voel?
https://www.bitchute.com/video/J2mc8cH0TX79/
>>
Hoe voelt het om iemand te pijpen
>>
>>106949082
ook ethnocentrisme lmke
>>
>>106949149
wil je het bij mij proberen?
>>
>>106948805
Dus dat coole en handige bagagerek is eigenlijk zo cool niet.
Bedankt.
>>
Ik ben geil maar heb me al drie dagen achter elkaar afgetrokken
>>
>>106949179
piemel gewassen?
>>
File: 1560355908127.gif (318 KB, 269x371)
318 KB
318 KB GIF
>>106949407
Ik heb zit nu op een week combo. Heb gisteren en eer gisteren 2 keer op een dag getrokken. Vorige vrijdag had ik me zelfs 3 keer afgetrokken.
>>
>>106949496
ja, kom me pijpen
>>
>>106949082
Ik was laatst bij de Hema en stond in de deur en had niet door dat er mensen achter me waren die naar buiten wilden, dus als een echte spast renwandelde ik snel door en hield de deur open en excuseerde me. Bleek dat het drie Marokkaansen waren, "Oh nee, maak je niet druk, dank je wel!" Ik heb aan mijn vd gevraagd of ze ook een hoofddoek wil dragen en zich dankbaar wil opstellen, maar vooralsnog zonder succes.
>>
Slokje xerez als digestif
>>
Ik moet poepen
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gxLuu5MxGCQ
>>
>>106938727
Dubbels en ik paal mijn vrouwelijke snapchat filter selfie. Geen rolleerders.
>>
even jossen
oneven niet jossen
>>
>>106949630
niet zo bijdehand
>>
Even masturberen
Oneven masturberen
>>
>>106950474
Ik leen jouw nummers even, oke?
>>
>>106950474
0 go to bed
1-9 bailey jay
>>
File: 1560288789296.jpg (148 KB, 939x498)
148 KB
148 KB JPG
>oxford's tinderdate
>>
>>106950320
>Dubbels en ik paal mijn vrouwelijke snapchat filter selfie. Geen rolleerders.
>vrouwelijke snapchatfilter nodig hebben
>niet een transseksueel zijn
lmke XD
>>
>>106950548
As if you were going to go to bed.
>>
>>106942825
GEEF KLEI
>>
>>106945350
>Letterlijk drie sojaflikkers.
>F-f-f-FvD!?!!
>J-j-jij bent een m-m-maAAgggd h-ha.
De sojaflikker VREEST de FvD STIER.
>>
>>106950852
koek.
>>
Hoe laat ik mijn vrienden op een subtiele manier weten dat ik suïcidaal ben?
>>
>>106951918
Heb seks incel
>>
>>106951962
>subtiel
Weet ik niet. Ik werd een keer kapot dronken op een feestje en toen heb ik jankend verteld aan iedereen dat ik dood wilde ofzo. Kan me gelukkig niks herinneren.
>>
>>106951962
voor je uit staren en lang niet antwoorden op berichten, dan heel vaag doen als ze om je vragen
>>
>>106945769
>Hij snapt groen teksten niet.
>Implicerend dat jij hier thuis hoort
>Autist als belediging gebruiken
>Op 4kan, op een professionele zuid-Indische duimdraai bord.
>Impliceren dat Ik nu niet volly dolly.
Flekker.
>>
File: t16.jpg (57 KB, 534x300)
57 KB
57 KB JPG
FvD is letterlijk de DIRK partij
>>
>>106952186
>>Autist als belediging gebruiken
Sperg meer
>>
piemels zijn goor maar mannenlichamen mooi
>>
>>106951962
verstop briefjes in hun jaszakken met allemaal hints erop. "ik lijd", "waarom werd ik vanmorgen weer wakker", "ik ben een kk flikkertje en moet sterven", enzovoorts.
>>106952357
>sperg
wesley/najib aub
>>
Penis
piemel
plasser
pielemuis
puddingbuks
>>
File: 1536838455677.png (17 KB, 585x145)
17 KB
17 KB PNG
>>
File: 1503098048689.jpg (164 KB, 1900x2650)
164 KB
164 KB JPG
>wesley noemt mij wesley
>>
Wollah geef uitkering zorgtoeslag hoersoebsidie
>>
>>106952415
En daar is niets homo aan
>>
>>106952060
PRESENTEER ACHTERWERK
>>
>>106952415
bewering 1 is waarom ik volgend jaar mijn piemel een vagina laat maken uwu
>>
File: 1554057095326.jpg (71 KB, 1000x667)
71 KB
71 KB JPG
>>
Leo, had je vandaag een paarse broek aan?
>>
>>106952579
fiona doe je struikel weer aan.
>>
File: 1552055291103.png (22 KB, 594x155)
22 KB
22 KB PNG
>>106952670
>>
>>106952670
Ik links
>>
>>106952702
niet fiona maar wel hetzelfde volk
fiona vind mij niet lief oetz
>>
Sven Kramer nam de verkeerde baan.
>>
File: 20190612_200057.jpg (1.51 MB, 4032x3024)
1.51 MB
1.51 MB JPG
Ik kom er aan leo
>>
Ik haat homoseksualiteit maar dit nummer is goed
https://www.youtube.com/watch?v=VyAHULpMXKQ
>>
>denken dat ik ook wesley heet
dylan aub
>>
File: 1533676046977.jpg (820 KB, 1944x2592)
820 KB
820 KB JPG
paal je waifu
>>
Er moet iemand van jullie hier in de buurt wonen wdn ik krijg steeds verbanningen en waarschuwingen van iemand anders die hier paalt op 4g
>>
>>106952927
>>
File: 1554650447877.jpg (85 KB, 900x1125)
85 KB
85 KB JPG
>>106952982
ze ruikt naar sigaretten en zoete parfum.
>>
>>106952740
>fiona vind mij niet lief oetz
hz niet?
>>
Paniekaanval
>>
File: 1557071768287.jpg (119 KB, 1242x1214)
119 KB
119 KB JPG
haha
>>
Paal jaren 70 negermuziek
https://www.youtube.com/watch?v=N8O0yd776tM
>>
>>106953352
Er zijn een aantal dingen mis met deze grap.
>De tekst is te omslachtig. We weten allang wat er komen gaat maar je moet nog even 4-5 extra woorden erin stoppen omdat je te autistisch bent om het kort te houden.
>Het is geen mysterie want de grap is dat we allemaal direct weten wat er gebeurd is.
>"When you realize" is uberhaupt geen manier van een grap beginnen want ik wil je gewoon kanker hard slaan als je dat schrijft of zegt.
hi hi
>>
File: 603239.jpg (66 KB, 900x738)
66 KB
66 KB JPG
Hoi, serieuze vraag hier. Hoe vergroot ik de kans dat ik me verslik in mijn slaap? Ik ben het leven zat. Ik heb nooit geboren willen zijn.
>>
>>106953404
https://www.youtube.com/watch?v=pQu892GGbts
>>
>>106953574
Stop een biljartbal in je mond wanneer je gaat slapen of laat een bij je in je tong steken.
>>
>>106953574
Ik ken die voel
>>
File: 1334950597834_8509174.png (72 KB, 420x294)
72 KB
72 KB PNG
>>106953404
>>106953627
https://www.youtube.com/watch?v=2HhV3Slqtvw
>>
>>106953482
"when you realize" is een twitter/tumblr variant van mfw.
>>
>>106953627
>>106953730
https://www.youtube.com/watch?v=dpabvpPvC8U
>>
Swamp niggers
>>
>>106953955
Lose weight
>>
>>106953308
Ik heb ooit eens gezegd dat ik op vlaams belang wilde stemmen en dat vond ze dus niet leuk
maar tegenwoordig stem ik op andere dingen die meer gericht zijn op wat ik nodig heb (zoals terugbetalingen voor hormonen)
>>
File: 1560208069330.png (1 MB, 928x1161)
1 MB
1 MB PNG
>>
>>106953730
als je me nog niet kent ondertussen
zul je me nooit nooit kennen
>>
File: 1556742714599.jpg (83 KB, 640x386)
83 KB
83 KB JPG
>>106953981
>>106954001
>>
>>106953990
leugens
>>
File: 1529021603102.jpg (232 KB, 1014x1362)
232 KB
232 KB JPG
rolleer
>>
>>106954077
welk deel van mijn paal is een leugen
>>
>dvw geen strenge vd
>>
>>106938727
is it true that if I migrate to netherland I will get chick like this as a welcoming present?
>>
>>106954171
you'd be a useless incel and then will commit sudoku
>>
>>106954129
alles jij staalhelm
>>
File: 1554556249612.jpg (125 KB, 1080x1350)
125 KB
125 KB JPG
rateer mijn zus
>>
>>106954275
leuke bril/10
>>
File: 1552759759310.jpg (477 KB, 2048x1809)
477 KB
477 KB JPG
>>
>>106954094
Grote piem0l
>>
File: 1539183426694.jpg (412 KB, 1536x2048)
412 KB
412 KB JPG
>>
>>106954434
japan koek
>>
>>106954434
>japan
lmke, kleinste lul
>>
>>106954094
72
>>
Ben nu van Tilburg naar Reeshof gelopen
Ik ga Leo aanpakken
>>
>>106954665
>Ik ga Leo aanpakken
gooi hem voor de trein
>>
>>106954268
foto van mijn hormonen nodig als bewijs?
>>
>>106954665
>>106954694
Mailtje is al weer onderweg naar Frank
>>
File: 403.png (62 KB, 856x835)
62 KB
62 KB PNG
>>106953847
nice
https://www.youtube.com/watch?v=9KKEXZTrvAU
>>
>>106954772
ik gooi je zelf wel voor de trein.
mvg, Frank.
>>
>hij gelooft in de leo-hoax
>>
>>106954772
>>106952839
>>
>>106954801
Dit is identiteitsfraude
>>
Leo Frank hier
Ik vond het heel leuk dat je me zo wilde bevredigen achter Reeshof maar laten we het daar bij laten ok?
>>
File: 1554772053763.jpg (1.06 MB, 1536x2048)
1.06 MB
1.06 MB JPG
>>
>>106954948
Identiteitsfraude
>>
File: 1534552249830.jpg (519 KB, 1534x2048)
519 KB
519 KB JPG
>>
>>106954665
als je hem wat doet snijd ik je kloten eraf en je gezicht om je moeder te theezakken terwijl ik haar in de kont neuk als jou vermomt
>>
Martijn, aub
>>
Baarn moet leren zijn bek te houden
>>
waarom is leo zo een grote incel?
>>
>>106955271
heb seks
>>
>dvw geen Geraldine vd
>>
>>106955316
heb ik al, met werkmeisje
>>
>>106955345
bek houden over mijn vriendin
>>
File: 1546586121344.png (692 KB, 1400x586)
692 KB
692 KB PNG
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7123045/Chinese-media-blames-Hong-Kong-demo-collusion-West.html

>officer shooting people
https://mobile.twitter.com/uramingy/status/1138738476155670528?s=21

>tanks allegedly going toward Hong Kong
https://mobile.twitter.com/uramingy/status/1138738476155670528?s=21

动态网自由门 天安門 天安门 法輪功 李洪志 Free Tibet 六四天安門事件 The Tiananmen Square protests of 1989 天安門大屠殺 The Tiananmen Square Massacre 反右派鬥爭 The Anti-Rightist Struggle 大躍進政策 The Great Leap Forward 文化大革命 The Great Proletarian Cultural Revolution 人權 Human Rights 民運 Democratization 自由 Freedom 獨立 Independence 多黨制 Multi-party system 台灣 臺灣 Taiwan Formosa 中華民國 Republic of China 西藏 土伯特 唐古特 Tibet 達賴喇嘛 Dalai Lama 法輪功 Falun Dafa 新疆維吾爾自治區 The Xinjiang Uyghur Autonomous Region 諾貝爾和平獎 Nobel Peace Prize 劉暁波 Liu Xiaobo 民主 言論 思想 反共 反革命 抗議 運動 騷亂 暴亂 騷擾 擾亂 抗暴 平反 維權 示威游行 李洪志 法輪大法 大法弟子 強制斷種 強制堕胎 民族淨化 人體實驗 肅清 胡耀邦 趙紫陽 魏京生 王丹 還政於民 和平演變 激流中國 北京之春 大紀元時報 九評論共産黨 獨裁 專制 壓制 統一 監視 鎮壓 迫害 侵略 掠奪 破壞 拷問 屠殺 活摘器官 誘拐 買賣人口 遊進 走私 毒品 賣淫 春畫 賭博 六合彩 天安門 天安门 法輪功 李洪志 Winnie the Pooh 劉曉波动态网自由门
>>
>>106955386
>mijn vriendin
je bent haar hoorndrager terwijl ik haar neuk
>>
denk dat ik weet waar Leo woont
ik bel zo aan
>>
>dvw twee van mijn favoriete broeken in een korte tijd op een gênante plek gescheurd zijn
>>
>>106955478
ik ben de stier jij bent de hoorndrager
>>
Leo wat had je nou geflikt op de borrel en waarom ben je niet ontslagen
>>
>>106955500
hahahahahahah leo je bent echt een grote hoorndrager, is bijna zielig. wil je naar mijn ballen staren terwijl ik haar vol pomp met mijn zaad? ahahahahah
>>
>>106954665
>40 minuten gelopen
serieus
>>
krijg
>>106955555
>>
>>106955506
In mijn broek gepoept

Ik kon er niet meer tegen
>>
>>106955535
je weet haar naam niet eens schizo
>>
>>106955553
Ja
>>
>>106955604
Ik weet wel de naam thomas
>>
>>106955391
Geniaal
>>
>>106955604
waarom zou ik de naam van sletjes weten waar ik alleen mijn zaad achterlaat?
>>
>>106955679
maar niet de naam van werkmeisje dus bek houden schizo
>>
>>106955735
Thomas heeft een natte vinger gehaald leo
>>
>>106955735
iedereen hier weet die naam want die heb je zelf hier gepaald
>>
>>106955770
bek houden over mijn vriendin kanker mozzie

>>106955772
t. mozzie
>>
Waarom heet een moslimjood mike
>>
File: 1553679011182.jpg (97 KB, 960x640)
97 KB
97 KB JPG
werkmeisje en haar vriend terwijl leo(mike) toekijkt
>>
>>106955988
thomas is geen negernaam en werkmeisje is mijn vd dus bek dicht schizo
>>
>>106956155
mvg hoorndrager
>>
>>106955827
>t. mozzie
huh
>>
>>106956320
leo(mike) kan nooit wat beters verzinnen dan iedereen een moslim noemen
>>
>>106956358
dat is wel inshalla van hem
>>
He kankerhomo ga je nog aanbellen of heb ik mijn string voor niks aangetrokken
>>
>>106956681
Foto van string
>>
>>106956784
Probeer ik maar je dikke kankerma wil maar niet uit beeld blijven
>>
>>106956847
Minder typen en meer foto maken
Liefst als ie half tussen je dikke benen hangt
>>
Is dit een accurate beschrijving van de miets?

https://www.youtube.com/watch?v=OLeBk0k1cOk
>>
dries
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NJW_av0PQXM
>Waagjes DNUG
>>
>>106957085
>Dit vertellen NOOTen aan zichelf om hun foute levenskeuzes goed te praten

Kan me niet voorstellen dat het leven als Noot, op kosten van je ouders of de staat, een beter even is dan een normale baan hebben waar je nog menselijk contact hebt
>>
File: 11234254252436634.jpg (261 KB, 1300x856)
261 KB
261 KB JPG
>>106957222
verneuk je nummers niet aan gezwets, homo.
>>
>>106957222
ZIEDENDE wagie
Niks beters dan leven op het geld van de staat
>>
>>106957449
Vandaar dat je hier zo vaak zit
>>
File: 1542429366631.webm (2.92 MB, 416x306)
2.92 MB
2.92 MB WEBM
>>
Zijn er hier minderjarigen nog geslaagd voor hun examens? Zo ja, van harte gefeliciteerd.

>dvw mijn examens al weer 5 jaar geleden waren
>>
File: 1558122814863.jpg (77 KB, 852x616)
77 KB
77 KB JPG
>>106958383
>Dvw eindexamen gedaan in 2015
>>
>dvw 18 en middelbare school valuit
morgen inschrijven voor vavo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=2jCdAZ3aBv0
>>
File: 1558915395319.webm (2.65 MB, 720x576)
2.65 MB
2.65 MB WEBM
>>
File: 1557428174928.jpg (22 KB, 618x379)
22 KB
22 KB JPG
>dvw draad weer kankerhard gemanipuleerd
>>
>>106958441
>dvw begin me oud te voelen
>>
NIEUWE

>>106959542

NIEUWE

>>106959542

NIEUWE

>>106959542

NIEUWE

>>106959542

NIEUWE

>>106959542

NIEUWE

>>106959542
>>
>>106959553
1 ip in die geforceerde kankerdraad van je.
>>
>>106959885
>geforceerd
het is gewoon de nieuwe.
>1ip
omdat de draad hier al dood was/is.
>>
File: 1536035654689.png (530 KB, 744x553)
530 KB
530 KB PNG
>>
File: 1546423187084.png (65 KB, 947x426)
65 KB
65 KB PNG
>>
>>106960612
Manipulatieanon gaat deze ook manipuleren niet postenDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.