[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1543720248125.jpg (365 KB, 2016x1512)
365 KB
365 KB JPG
Sasquatch -editie
>>
File: 1539051577470.jpg (47 KB, 568x378)
47 KB
47 KB JPG
>>
File: 1537940871784.png (20 KB, 588x195)
20 KB
20 KB PNG
>>
Goedemorgen schatjewatjes
>>
>>105630768
*klets*
>>
Goeiemiddag!
>>
>>105630259
ugly fat white man feet
>>
File: toad 97.png (8 KB, 420x420)
8 KB
8 KB PNG
>>105631159
>white man
>>
>>105631373
those are your feet?
>>
File: 1557982127493.png (223 KB, 1000x1000)
223 KB
223 KB PNG
>>105631443
perhaps......
>>
>>105631466
you are so light
>>
File: 1544260383939.jpg (41 KB, 511x671)
41 KB
41 KB JPG
T*tta's be like: poe Henk heeft een veel mooiere maaier.
>>
kk t*tta's
>>
alles hurensöhne hier
>>
File: pooh-pathology.png (235 KB, 1029x1000)
235 KB
235 KB PNG
https://www.idrlabs.com/pooh-pathology/test.php
>>
File: download.png (178 KB, 500x598)
178 KB
178 KB PNG
Waarom had ik ook alweer een wekker gezet? Tijd voor wat koffie.
>>
blender is dutch.
>>
>>105631159
he is HAIRY
>>
alle toerken raus
>>
>>105631922
dit
stinkt*rken
>>
File: 1516738841002.jpg (473 KB, 800x824)
473 KB
473 KB JPG
Ik zie jullie vanavond om 7 uur wel weer. Fijne dag nog.
>>
File: 1557237460030.jpg (6 KB, 201x251)
6 KB
6 KB JPG
hebben jullie al dorst jongens.....
>>
>>105632069
t.atta
>>
>>105632069
Werk maar lekker, ik blijf liggen.
>>
>luisteren trollhammeren
>vrouw wil me d66 foldertje geven
>maak handgebaar: “nee, sorry ik ben geen landverrader”
>MIT DEM TROLLHAMER IN DER HEND
>>
File: 1552335924030_0.jpg (166 KB, 850x980)
166 KB
166 KB JPG
Jongenskutjes!
>>
>>105632223
heb seks
>>
>>105632241
Zal eens seks hebben met jou op de volgende miet
>>
File: DiJQxBJUwAIyYjS.jpg (87 KB, 694x1024)
87 KB
87 KB JPG
Jong
Ens
Kutjes
>>
File: 60463926_p3.jpg (115 KB, 492x500)
115 KB
115 KB JPG
Jongenskusjes
>>
File: 31052019.jpg (3.65 MB, 3508x4961)
3.65 MB
3.65 MB JPG
>>105632253
GROTE /NEDERMIET/:
OP EEN SCHAPPELIJKE TIJD IN EEN RELEVANTE STAD ZODAT ER NIET ALLEEN NOTEN KOMEN:

>WAAR:
UTRECHT CENTRAAL BIJ JULIA'S
>WANNEER
15:00 VRIJDAG 31 MEI 2019
>WAT GAAN WE DOEN
MIETEN
>JA MAAR WAT GAAN WE DOEN
DRINKEN
>MAAR IK WOON IN _____
KOM GEWOON LOSER
>MAAR IK MOET _____ DOEN
KOM GEWOON LOSER
>M-MAAR
KOM GEWOON LOSER
>>
Meid in de trein staat dicht bij me

Hoe pak ik dit aan?
>>
>>105632346
uh een stap opzij nemen
>>
>>105632346
Ruik aan haar leo
>>
>>105632378
Hmm oke
>>
>>105632398
waar ruikt ze naar
>>
>>105632223
>wees D66meisje
>tweehonderd kilo aan nekbaard waggelt op je af
>bied hem uit plaatsvervangende schaamte maar een foldertje aan
>hij kantelt trillend zijn fedora terwijl hij stotterend iets over landverraders mompelt
>giechel en ga naar huis om met vriend te batsen
>>
>>105632431
Meisje
Ze heeft een zoete en vettige lijfgeur. Vrij bloem en roosachtig. Niet verkeerd
>>
>>105632478
neem een foto
>>
>>105632544
Ze is al ergens gaan zitten toen er mensen weer uitstapten in den bosch
>>
Hi
>>
Ik wil NEUKEN
>>
Hoe krijg ik als hetero twijg een vd?
In andere woorden: hoe word ik een man, het liefst zonder "mijzelf" te verliezen?
>>
>>105632764
>in4dat die maagd die denkt dat hij dirkt is paalt zijn miem kopie pasta weer
>>
>>105632806
Het werkt wel oetz. Dan zou ik een man zijn. Maar dan heb ik wel het gevoel dat ik doe alsof.
>>
>>105632764
Laat je baard staan. Geen talibanbaard, gewoon een halve centimeter tot een centimeter.
>>
>>105632764
Sportschool.
>>
>>105632297
>vrijdag 15:00
>schappelijke tijd
>>
>>105632871
>lijk nog meer op een zwerver
Nee dankje
>>
File: 31052019 2.png (3.27 MB, 1000x1867)
3.27 MB
3.27 MB PNG
>>105632906
KOM GEWOON
>>
>>105633010
In dat geval heb je meer problemen dan er als twijg(bah) uitzien
>>
>>105632297
AIVD ingelicht, veel plezier
>>
File: 1557979630034.png (222 KB, 1000x1000)
222 KB
222 KB PNG
>>105633077
>denken dat een handjevol t*ttas ons tegen kunnen houden
>>
>>105632478
>>105632584
Leo is die dirk
>>
>>105633056
Mij kan het niks schelen oetz.
Ik heb alleen een nare "ervaring" meegemaakt.
Een meisje vond me wel leuk en aardig, maar wilde geen verkering omdat ik het was.

Het is inmiddels al zo'n 5 jaar geleden, maar het heeft me verbitterd.
>>
k3 was de grootste buitenlander op de miet
hij leek wel turks ofzo
>>
>>105633161
Bats gewoon wat wijven
>>
File: 1557690224070.png (41 KB, 399x450)
41 KB
41 KB PNG
>>105633177
>>
Al die vrouwen zijn gewoon kechs die meer geven om de status en de mogelijkheid tot nieuwe contacten dan de daadwerkelijke relatie.
>>
>>105633179
Ik ben geen hedonist
>>
>>105633177
>Turk met Servische vd
De sultan zou trots zijn
>>
>>105633193
Zoek gewoon een goeie, ze zitten er tussen. Hoef je geen tinder of wat dan ook voor te hebben, ga naar buiten, wees sociaal. Klagen op 4kan gaat je niet verder helpen.
>>
File: 1537088429882.png (20 KB, 112x112)
20 KB
20 KB PNG
>>105633266
>wees sociaal
>>
Hoe genees ik mijn autisme?
Ik kan doen alsof, maar dat kost me te veel energie
>>
>>105633295
Larper
>>
>>105633440
Alleen vanachter toetsenbord
>>
>>105633337
Door je autisme genen in een vrouw te spuiten
>>
>>105633031
Ik heb werk, dus nee.
>>
>>105633235
K3 BOGA
>>
File: 1523569673366.jpg (31 KB, 320x286)
31 KB
31 KB JPG
Vanaf de toren tot aan westerhaven
>>
File: 1533507350897.jpg (75 KB, 640x800)
75 KB
75 KB JPG
>>105633535
HET ALLERMOOISTE ACCENT.
>>
>>105633570
Ik heb toch niet zo'n sterk accent?
>>
>>105633474
Wacht maar
>>
File: NLDHDT5.jpg (65 KB, 720x762)
65 KB
65 KB JPG
goedemorgen nederdraad
>>
>>105633666
Goedemorgen, lekker geslapen?
>>
>>105633694
op zich wel, heb nog altijd last van mijn maag en tieten doen zeer maar voor de rest heb ik aangenaam kunnen slapen, en jij?
>>
>>105633739
Ik heb ook lekker geslapen. Wel weer voor de wekker wakker geworden, maar zo heb ik het het liefst oetz
>>
File: 1557950460600.jpg (18 KB, 222x350)
18 KB
18 KB JPG
>>
Kanker hoer ze verdient klappen
>>
>>105633776
Ze is een jodenhater
>>
>>105633843
En dat is een nadeel want...?
>>
>>105633773
goed om te horen
wat ik vroeger heb gedaan is als ik vroeg moest opstaan, had ik altijd zo'n timer voor mijn lamp die automatisch aanging als het tijd was om op te staan, het was niet super praktisch maar het werkte wel lmke
>>
>>105632764
word HEEL goed in iets. ik ben twijg en ik kom nooit buiten maar ik breng muziek uit en sta op de gastenlijst op allerlei feestjes. status is uiteindelijk toch het belangrijkst.
>>
net de boterhammen die mamma gesmeerd had en die ik moest opeten uitgekotst en nu lekker frikandellen bakken
keto voor het leven
>>
I'm nucleaaaaaaaaar
>>
Hoe ging de miet eergisteren?
>>
>>105633862
Dat mag niet
>>
File: foottux.png (923 KB, 1000x1000)
923 KB
923 KB PNG
*ting ting ting*

*AHEM*

Dag loonslaafjes!

hebben jullie al dorst?!
>>
File: AS133.jpg (20 KB, 366x448)
20 KB
20 KB JPG
>>105633909
>wees mij op de basis/middelbare school
>brood was echt pokkevies
>wees mij nu 24 jaar oude loonslaaf
>brood is lekker
>>
>>105633901
>status is uiteindelijk toch het belangrijkst
Kanker hoeren
>>
Drinken jullie alleen water?
>>
>>105634007
Bus gaat over 14 minuten
>>
>>105632764
Ga naar de jeugdgroep van de kerk.
>>
>>105634036
Ik drink alleen koffie, chocomel en cola.
Af en toe water of een alcoholische drank
>>
File: 1mgx4hca3o4v_wd640.jpg (37 KB, 640x360)
37 KB
37 KB JPG
>dvw geen Geraldine vd
>>
>>105634036
Nee alleen coca cola en koffie duh
>>
>>105634017
het zijn idd allemaal kankerhoeren. je moet ook geen vd willen, gewoon neuken en dan verder gaan. in je eentje kun je veel meer, je hebt geen vrouw nodig die je omlaag trekt.
>>
>>105634036
>1 kop koffie in de ochtend
>2 koppies thee in de middag/avond
>door de dag heen alleen water met af en toe wat citroen er doorheen
ik drink ook geen alcohol (meer) en cola enzo echt 1 keer in de maand ofzo
>>
>>105633924
k3 was kankerlaat door zijn vd
animepaler ging vroeg weg
langharige anon is een enorme twijg
mensen haalden patat
Speechanon was echt een aanwinst met de dingen die hij riep
drankjes doen
mensen hadden serieuze gesprekken
almelo anon kon het met iedereen goed vinden
mensen gingen kutjes tegen k3 fluisteren en hij was duidelijk ongemakkelijk imke
mensen gingen k3 versieren
vrij veel alcohol in het spel
anons gaven toe het niet leuk te vinden dat k3 zijn vd meenam
gaven toe dat ze heel aardig was
brilanon zat bij k3 op schoot
zwolle doorspitten
>>
>>105634007
Zeer hoge kwaliteit paal
Gebaseerd
>>
>>105634036
Koffie, thee, rode wijn en niet te vergeten Dr. Foots.
>>
>>105634102
Ik vind het wel grappig dat mensen onironisch naar toe gingen
Niet slecht oetz
>>
ik haat scientisten. verdoemde mongolen denken altijd dat een of ander feitje ze recht geeft om een waardeoordeel uit te spreken
>>
>>105634083
Maar ik heb liefde nodig, iemand om mee te knuffelen
>>
>>105634102
>anons gaven toe het niet leuk te vinden dat k3 zijn vd meenam
Ze was de mammie van de miet
>>
>>105634008
Letterlijk ikke
>>
>>105634102
>langharige anon is een enorme twijg
Waarom precies?
>>
>>105634322
>Scientisten
>Wetenschappers
>"Oh nee ze weten meer dan ik over een bepaald onderwerp waarom is hun mening meer waard dan de mijne over dat bepaalde onderwerp? >:("
>>
File: 1512481553644.png (116 KB, 1210x1190)
116 KB
116 KB PNG
>mijn sport bh's zijn binnen
EINDELIJK, GEEN TIETPIJN MEER ALS IK NOG EEN KEER MET MIJN TIETEN TEGEN EEN DOOS AANSTOOT
>>
File: 1549807268477.jpg (41 KB, 341x307)
41 KB
41 KB JPG
>>105633337
Genezen kan niet, maar je kunt wel veel van de problemen voorkomen. Cognitieve gedragstherapie werkte bij mij wel goed.
Ik heb mijn autisme leren accepteren en nu ben ik er eigenlijk wel blij mee. Eerder schoof ik al mijn problemen af op autisme (ook een prima strategie), maar nu zie ik dat het hyperbewustzijn, het ongefilterde leven, ook voordelen heeft. Het leven is inderdaad intens en vermoeiend en soms worden leuke ervaringen verpest door negatieve ruis, maar ik kan enorm genieten van simpele dingen, ik kan heel gefocust werken aan dingen die anderen zouden doodvervelen, ik kan urenlang stilzitten en denken over niets. Het belangrijke is dat je accepteert dat je niet zoals anderen bent en ook nooit zult zijn en dat je weet dat je niet hoeft te veranderen als je gelukkig bent.
>>
>>105634490
*maakt hartje met handen*
Dankje anon
>>
>>105634490
T. Kees
>>
>>105634437
scientisten zijn geen wetenschappers. scientisme is het idee dat alles verklaard kan worden dmv wetenschap en dat je waardeoordelen aan wetenschappelijke feiten kunt geven. bv "een bevruchte eicel is een embryo: DUS moet je dat gewoon kunnen doden". bekend fenomeen als je ooit filosofie hebt gestudeerd
>>
>>105634007
Beste paal in tijden.
>>
>>105634543
>>
>>105634600
Geef mij voorbeelden van prominente mensen die zo denken dat je niks hoeft te relativeren en dat je niks subjectief moet bekijken
>>
File: 1557704371311.gif (20 KB, 118x118)
20 KB
20 KB GIF
>>105634489
>>
>>105634671
ernest renan en hippolyte taine. overigens heb ik niets over prominente mensen gezegd, gewoon dat het een denkfout is die veel domme mensen constant maken.
>>
>>105634725
ja man echt dit is veel beter
>>
>>105634393
dit onironisch
k3 heeft mammiesmaak
>>
File: 1501813945508.jpg (64 KB, 1000x665)
64 KB
64 KB JPG
Ik wil zo graag de hele dag met een meisje kunnen knuffelen
>>
>>105634600
Dat is geen logische redenering en ik snap je punt niet. Zijn er mensen die hun waarden alleen baseren op empirische feiten? Is dat niet op zijn minst pragmatisme? Empirisme gaat nooit iets zeggen over goed of fout, alleen over oorzaak en gevolg en dan zul je zelf moeten aangeven of die gevolgen wenselijk zijn. Zijn er mensen die als "scientist" identificeren of is het een scheldnaam voor domme filofobische mensen?
>>
File: 2071926.jpg (58 KB, 450x556)
58 KB
58 KB JPG
Uhh, zullen we on-topic blijven?
>>
Groningen heeft het mooiste stationsgebouw, probeer mij het tegendeel te bewijzen
>>
>>105634848
er waren vroeger mensen die zich echt zo identificeerden. nu is het vooral een term voor mensen die denken dat empirische feiten een waardeoordeel kunnen geven. domme sukkels.
>>
>>105634848
Oh wacht, filofobie is al een woord: angst voor liefde. Ik bedoelde natuurlijk sofofobie.
>>
>>105634869
Amsterdam Centraal aan de buitenkant
Holland Spoor in Den Haag

Beide zijn mooier
>>
>>105634878
Maar hoe dan? Hoe redeneren ze? Iedereen die er twee minuten over nadenkt moet toch inzien dat het zo niet werkt? Er zal altijd ergens een aanname in de redenering moeten zitten tussen "als je mensen steekt, gaan ze dood" en "mensen steken is slecht", namelijk "mensen doodmaken is slecht". En als je dat empirisch wil bewijzen, door te laten zien wat voor effecten moord heeft op de rest van de wereld, zijn de aannames weer dat die effecten slecht zijn.
Je moet op een of andere manier totaal ongeïnteresseerd zijn in filosofie en logica om zo'n wereldbeeld te laten kloppen.
>>
https://youtu.be/HeZ590AkSfU
>>
Ik verdien een vd
>>
>>105635074
mensen zijn dommer dan je denkt man
>>
>>105635152
leo het enigste wat jij verdiend is een trap tegen je harses
>>
heilig kankerbrood sport bh's zijn een zege tegen gevoelige tieten nu kan ik eindelijk in rust en vrede werken
>>
Wat maakt mij een twijg?
>>
File: 1468917323828.jpg (20 KB, 308x276)
20 KB
20 KB JPG
Ik heb een vd (2D)
>>
>>105635245
Geen idee ik heb je nooit gezien. Definitie van een twijg is jong, dun, ongespierd en botergeil.
>>
>>105634036
alleen Dr. Foots
>>
Zo makkelijk is het
Waarom zou je er voor kiezen om maagd te zijn in 2019?
>>
File: phd.jpg (119 KB, 600x800)
119 KB
119 KB JPG
>>105635593
Gebaseerd
>>
>>105635494
Gebaseerd
>>
>>105635229
Klopt

Werd ik maar doodgeschop door een boze menigte. Ik haat mensen oprecht. Ben het gemene gedoe gewoon zo zwt.

Ik ben een aardig en lief persoon maar normaaltjes zijn letterlijke beesten en ik ben het gevecht met hen zo ontzettend beu.

Ik ben beu om ze te moeten straffen om terug te koeten vechten om me te moeten verdedigen om andere te moeten verdedigen. Ik wil dit leven in deze wereld niet meer.
>>
>>105635593
wow dit is echt kankerstoer
je zei neuken tegen een meisje en ze zei ja
jij bent echt 1 dikke dirk vriend
gast jij neukt ze echt allemaal of niet?
ik zou willen dat ik net als jij neuken? aan een meisje kon vragen en dat ze er dan op reageerde
gast dit is echt niet normaal gewoon holy shit
>>
>>105635684
Leo zou je klepel neuken?
>>
>>105630259
Haarliet
>>
>>105635684
Leo doe gewoon dit >>105635593
>>
hoe krijg ik een vriendin als ik een twijg ben
>>
>>105635780
Dit doen >>105635593
>>
>>105635749
Leo is ondertussen een te grote gekkie daarvoor
>>
>>105635780
Meet eten en trainen.
Anders zijn Aziaatjes je enige optie
>>
File: 1557941727549.png (397 KB, 800x1068)
397 KB
397 KB PNG
>>105635684
jij en fiona passen wel bij elkaar.
>>
Nu iemand op de RUG die zin heeft om te zoenen?
>>
>>105632297
>15:00 VRIJDAG
hebben jullie geen werk ofzo? ik ben klaar met werk om 17:00
>>
>>105635780
Als ik jouw mag neuken mag je mijn vd ook wel neuken eena in de zoveel tijd
>>
>klap mijn pc open
>typ neuken naar een tinderslet
>ze zegt ja
>klap mijn laptop dicht
>masturbeer naar sjineze tekenfilms en ga.vroeg naar bed op een zaterdag
ik ben een dirk
>>
File: AS234.jpg (113 KB, 1280x720)
113 KB
113 KB JPG
>>105635828
bleh
>>
>>105635593
Masturberen is better dan neuken met matige sletten. Voor minder dan een kinky mammie succubus vd doe ik het niet.
>>
>>105635593
iedereen kank lelijke chicks scoren
>>
>>105635841
Ik ben een paar honderd meter van je verwijderd
>>
>>105635883
>Leo wordt nu al zelfs afgewezen door karbonkel
>>
>>105635900
>>
>20 jaar in de gevangenis
>dat gevoel wanneer geen femboy vdje

wat bedoelde Sopranos hier mee?
>>
>>105635494
I just now understand what it was
>>
>>105635944
ja terwijl ze allebei parias zijn. En Leo heeft ook n verneukte neus.
>>
>>105635917
Kom Aweg ik heb nog 20 min tot college
>>
>>105635947
Mwuah, boven gemiddeld maar niet meer dan dat

Wel leuk voor een avondje waarschijnlijk
>>
>>105635897
VISNETMAMMIE
>>
>>105635984
>>105635917
maak video van de kus
>>
File: KARBONKEL#.jpg (40 KB, 770x433)
40 KB
40 KB JPG
>>105635944
>>105635968
laat karbonkel ff genieten van haar sport bh's, ik ben net pas in een goede stemming gekomen
>>
Ik ga de politiek in, wat worden mijn standpunten?
>>
>>105635984
maar ik ben hetero
>>
>>105636027
Wie zegt dat het seksueel getint is? Zoenen kan ook gewoon gezellig zijn of uit vervelen hahaha. Kom gewoon.
>>
File: xW28hZa.png (34 KB, 979x639)
34 KB
34 KB PNG
>>105636022
Negatieve inkomstenbelasting
>>
>>105636022
De geldkraan voor allochtonen DICHT en de Dr. Foots ® kraan voor Nederlanders OPEN
>>
>>105636022
sta op voor gratis wiet maar laat coffeeshops alleen foots verkopen.
>>
>>105636022
Dr Foots vervangt groente en fruit in de schijf van vijf
>>
File: IMG_1344.jpg (104 KB, 750x750)
104 KB
104 KB JPG
>>105635997
Mijn vd valt alleen op zwartharige buitenlandse jongens, onironisch.
>>
>>105636068
Ok Sjors

https://youtu.be/i1D8cZMCi9A
>>
>>105636118
dat ben ik! vertel haar over mij
>>
>>105636118
verbrand de k3kolen betaal de prijs
>>
File: marjoleinmacrander.jpg (117 KB, 460x350)
117 KB
117 KB JPG
dit is hoe mik er nu uitziet
>>
Ik ga haar leven veranderen in duisternis zodat zelfs zelfmoord nog een verlossing is
>>
>>105636022
Verplichte relatielessen op middelbare scholen.
Vanaf 14 jaar moet elke alleenstaande verplicht naar datingbijeenkomsten waar je niet alleen weg mag gaan.
Iedereen een vd
>>
File: 1556970864283.png (689 KB, 620x620)
689 KB
689 KB PNG
>>105636165
La créature Hollandaise.
>>
>>105636232
Zonde van de cosplay met die kutkop en die tato
>>
>>105636185
Milf
>>
>>105636232
Letterlijk een vent gadver
>>
>>105636051
Saai
>>105636055
STERK
>>105636072
Dr. Foots bevat onironisch vitamines, goed punt
>>105636068
Kek
>>
>>105636332
Nou goed dan paal ik wel meisjes.
>>
>>105636022
Wanneer ongesteld geen nee zeggen tegen anaal of keelseks.
>>
File: rect5020.png (74 KB, 1160x731)
74 KB
74 KB PNG
>>105636051
>>105636229
Ik neem deze puntjes wel over als de Footspartij ze niet wil.
>>
>>105636364
Nee, paal vanaf nu alleen maar jongens. Hoe groot is je jongenscollectie? Alleen maar twijgen of ook andere types?
>>
>>105635684
>koeten
heh
>>
File: 1556902100739.jpg (99 KB, 756x1200)
99 KB
99 KB JPG
>>105636478
Mijn type is over het algemeen wel twijgen ja.
>>
Ga m'n koptelefoon nu ophalen, dank u wel MediaMarkt
>>
>>105636584
>250 euro naar de mediamarkt brengen
Zonde
>>
File: 1557945859885.jpg (82 KB, 720x720)
82 KB
82 KB JPG
Jochem "ik leef op geleend geld noodgedwongen voor deze besnorde jongen" S
>>
>>105636364
Goed, jouw smaak in meiden is lekker. Maar wel meer latex en jarretels, minder jongens.
>>
File: 1530870654974.jpg (221 KB, 1280x960)
221 KB
221 KB JPG
>>105636880
Dankjewel, ik zal meer meisjes palen.
>>
>>105636364
>>105636906
dat zijn jongens flikker
>>
>>105636933
Is >>105636906 een jongen?
>>
File: 1557399656723.jpg (81 KB, 530x720)
81 KB
81 KB JPG
>>105637014
Alleen meisjes anon.
>>
Waarom hebben we nu weer zo veel palers?
>>
>>105637197
Vergeleken met wanneer? Volgens mij valt het aantal palers nog steeds mee, er zijn maar een stuk of 15 mensen hier actief
>>
Unibet gaat weer goed dus ben weer hier mijn tijd aan het verspillen
>>
>>105637225
Maar er staat 41?
Paar week geleden hadden we misschien net 40 in het weekend
>>
>>105637197
Ik heb al mijn niffauws hier gehaald om jullie te pesten
>>
>>105636906
>>105637066
Stop met jongens in rokjes palen
>>
>>105637303
Je wattes?
>>
>>105637276
41 IP's, maar telefoonpalers wisselen regelmatig van IP. In het weekend blijven ze thuis of in de buurt en gebruiken ze minder verschillende telefoonmasten.
>>
>>105637311
mvg. anon die onzeker is over z'n seksualiteit
>>
>>105637358
Nee, ben zeker over mijn seksualiteit. Hou niet van jongens.
>>
File: pepclown.png (221 KB, 680x680)
221 KB
221 KB PNG
Ik liet een scheet in de bus en gaf een mooie meid de schuld.
>>
>>105637351
Maar op een doordeweekse dag, paar week geleden, hadden we misschien 28 palen
>>
>>105636748
Op marktplaats gaan ze voor 270€
>>
Ik hou van werkmeisje
>>
File: 1539724513440.jpg (124 KB, 1080x961)
124 KB
124 KB JPG
Ik ga vanavond Lyonaisse koken vrienden.
>>
File: 1541886784995.jpg (159 KB, 960x1200)
159 KB
159 KB JPG
>>
>ze hebben geen Footsvriendin
>>
>>105637781
Koek.
Vies studentenhuis man
>>
>>105635947
Deze telefoon zal inmiddels wel leeg zijn.
>>
>>105637781
wat een gedrocht
>>
File: 1552073768362_0.png (3.44 MB, 1932x2576)
3.44 MB
3.44 MB PNG
Ik verdien een leo vdje
>>
>dvw geen ggtvd
>>
File: IMG-20110830-WA0000.jpg (36 KB, 800x600)
36 KB
36 KB JPG
Kontjeeeee
>>
File: 1556787324867.png (420 KB, 720x720)
420 KB
420 KB PNG
>>105638061
k3 moeten leren delen
>>
>>105638154
mee eens
>>
ik wil een lief links meisje om rechts te maken
>>
File: 1418131672194.jpg (78 KB, 659x506)
78 KB
78 KB JPG
mijn sport bh geeft mij superkrachten, mijn pijn grenzen zijn verminderd met 60%
>>
>>105638300
Dat is goed om te horen, fijn dat het beter gaat schat!
>>
>>105637781
is er ook suikervrije Dr Foots
>>
>>105631466
>>105631443
>>105631373
greeks and italians are non-white now?
>>
File: 1557208381049.png (1.17 MB, 1216x795)
1.17 MB
1.17 MB PNG
>>105638300
Dit is onironisch wat Dr. Foots met mij doet.
Hebben ze Dr. Foots in Vlaanderen?
>>
Wil mezelf onironisch voor de trein gooien
>>
>>105631466
liar
>>105631575
>>105631443
mine
>>
>>105633920
bron schakel?
>>
Neuken met jongens
>>
>>105638606
kom maar
>>
>>105638628
Waar moet ik naar toe?
>>
File: 1548705901266.jpg (274 KB, 600x800)
274 KB
274 KB JPG
>>105638606
Ga verder.
>>
File: 1538398972595.png (33 KB, 614x502)
33 KB
33 KB PNG
Maand geleden:
>We maken uw internet GRATIS sneller!
Nu: afbeelding relevant
>>
>>105638733
>Ziggo hebben
lmke
>>
>>105638429
dankje ben er ook heel blij mee <3

>>105638443
nee :( ik heb het wel 1 of 2 keer gedronken, is beter dan dr. pepper

>>105638718
ze maakt me nog altijd jaloers oetz
>>
>>105638768
Wat moet ik nemen dan? Laat maar horen.
>>
>>105638768
>>105638793
Er bestaan letterlijk geen goede providers, het is allemaal kanker.
>>
>>105638793
verhuizen naar een gebied met glasvezel
>>
>>105638850
Is alleen maar duurder en ik doe niet aan cloud opslag.
>>
File: foots.png (921 KB, 846x515)
921 KB
921 KB PNG
hmmmmmmmm lekker
>>
File: IMG-20190312-WA0011.jpg (138 KB, 1200x1600)
138 KB
138 KB JPG
>>105638780
>het is beter dan dr. pepper
Goede smaak

>>105638433
Nee, waarom zouden ze? In 1996 hebben ze in één keer het recept geperfectioneerd, waarom zouden ze er nog iets aan versleutelen?
>>
>>105638780
VISNETMAMMIE IS NU KONINGIN VAN NEDERDRAAD
VISNETMAMMIE VISNETMAMMIE VISNETMAMMIE
>>
>dvw je op kot bent en niet kunt mastruberen omdat anders je telemeter op 100% komt te staan en je trager internet hebt en de kotbasin dat ook zal merken en verdacht vinden
>>
footsflikkers uit, monster energy beste drankje
>>
>>105638977
ik dacht dat k3 kwien van de draad was
>>
File: sip.png (87 KB, 307x312)
87 KB
87 KB PNG
>>105638986
Monster is kleffe troep voor boemers
>>
net de Dr Foots ® die mamma ingeschonken had en die ik op moest drinken uitgekotst en nu lekker frikandellen bakken
keto voor het leven
>>
>>105638039
Beredeneer
>>
File: 1552140908616.gif (62 KB, 197x183)
62 KB
62 KB GIF
anime
>>
>>105639025
ik ben een dirk
leo is eenzaam
ik heb charme
leo houdt van twijgjes
ik ben een twijg
>>
>>105638943
Hoe kan het dat iedereen die online ook maar iets met Dr. Foots een complete schijtpaler is?
Die video was een schijtpaal in MP4 formaat, de pagine over Dr. Foots op de website van Swinkels is een schijtpaal in HTML formaat, om over Pieter Visser nog maar te zwijgen.

Wat kan hier de oorzaak van zijn?
>>
leo is alfa en een dirk
>>
dubbels en ik paal foto van mij in sport bh
oneven en ik doe het niet
>>
File: fot.png (1.01 MB, 1004x544)
1.01 MB
1.01 MB PNG
>>105639101
guerilla marketing
Bavaria betaalt ons 50 cent per paal
>>
manga
>>
>>105639141
Herrol
>>
>>105639181
Mij betalen ze 66 cent, stap het op
>>
File: footfs.png (1.01 MB, 944x526)
1.01 MB
1.01 MB PNG
>>105639242
tijd voor een dr foots shill vakbond oetz
>>
>>105639062
Ben geen homo :(
>>
File: 1548263930934.webm (1.4 MB, 480x480)
1.4 MB
1.4 MB WEBM
Koptelefoon is echt niet normaal fijn met noise cancelling heilige schijt
>>
File: takethelavenderpill.png (2.06 MB, 1200x1821)
2.06 MB
2.06 MB PNG
>>105639312
uitstekende paal
>>
File: 1552268419448.jpg (185 KB, 862x864)
185 KB
185 KB JPG
>>
File: fine dining.png (1.17 MB, 1270x713)
1.17 MB
1.17 MB PNG
>>105639291
Vanavond vergaderen onder het genot van een glaasje?
>>
>>105639214
haha
>>
File: fofofoofof.png (452 KB, 579x428)
452 KB
452 KB PNG
>>105639387
uitstekend plan collega
>>
Hallo waar zijn de donderdag :D
>>
Die foots miem begint me te storen

Zoals die autistische jongen in de klas die elke dag meerdere keren met hetzelfde flauwe kutgrapje aankwam zetten denkende dat hij super grappig was, maar iedereen vond hem vooral een irritante kankerautist
>>
Tokkievlaggen:

1. Zijn huis staat op wielen en zijn auto op bakstenen
2. Spelfouten ziet hij als dialect
3. Hij mist Pimmetje en stemt PVV
4. Zijn vd is mollig of dik
5. In het weekend naar de stamkroeg, lees donderdag tot zondag
6. Nederlandse muziek in zijn vrije tijd
7. Mist geen enkele voetbalwedstrijd, eurosongfestival, en Eigen Huis en Tuin
8. Gelovig maar doet niks verder behalve een kruisje dragen
9. LHBTers zijn niet slecht maar ik hoef het niet te zien
10. Haat moslims maar woont in een duplexstapelbok naast Mo en Abdul
11. Drinkt bier als soda en patat als cornflakes
12. Honda Civic of Volkswagen Polo
13. masturbeert op klompen en touwtjes door de brievenbus
14. Zwarte Piet moet blijven
15. Vocaal op gezichtsboek over zijn tokkie angsten
>>
>>105638657
Den Haag, maar ga straks weer naar het noorden
>>
>>105639526
Ik zie hier niks mis mee, behalve punt 1 en 2.
>>
File: 1556641629481.jpg (244 KB, 720x1280)
244 KB
244 KB JPG
>>105639308
dus jij zou dit geen kusje geven?
>>
File: AS134.jpg (22 KB, 409x406)
22 KB
22 KB JPG
oh ja struikelflikker donderdag
>>
>>105639623
Herrol
>>
>>105639637
ik denk niet dat het je gaat lukken
>>
>>105639511
Haha hee man, neem een slok Dr. Foots®, je bent jezelf niet als je dorst hebt!

>>105639704
Herrol!
>>
File: chuuni hi.gif (600 KB, 290x500)
600 KB
600 KB GIF
zie mijn gave struikel
>>
File: 35252.jpg (105 KB, 996x960)
105 KB
105 KB JPG
Struikelgang.
>>
>>105638793
ADSL prijsvechter, gaat snel genoeg tot 100mbit als je mazzel hebt
>>
>>105639724
voor jou zit het er ook niet in

>>105639734
koele struikel
>>
>>105639526
>3. Hij mist Pimmetje en stemt PVV
FvD is het voortaan
>>
>>105639780
>
>>
File: 4635.jpg (1.8 MB, 4608x3456)
1.8 MB
1.8 MB JPG
Is Dr Foots voor voetfetisjisten?
>>
elke keer als ik wil beginnen met nederlandse televisie te kijken stel ik het uit
>>
Bots
>>
>>105640151
Ikdv met vrijwel alle tv
>>
>>105640155
als je dan de cytube randstadmeme wil propagern is het juiste woord "stoot" kanker newfag
>>
>>105640151
>>
NIEUW

>>105640279

>>105640279

>>105640279

NIEUW
>>
>>105640151
Niet aan beginnen.

Gewoon midsomer murders kijken.
Ben nu alle afleveringen aan het benedenladen (100+GB).
Ik keek ze altijd met m'n moeder toen ik nog thuis woondeDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.