[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1530385600343.jpg (90 KB, 700x583)
90 KB
90 KB JPG
katter
>>
haha oh woaaaoooww katter!
>>
File: 1542178808481.png (736 KB, 584x586)
736 KB
736 KB PNG
2a för chadde
>>
File: 1545113197635.jpg (233 KB, 913x710)
233 KB
233 KB JPG
>>105625810
>>
File: strangerboredom.png (327 KB, 842x452)
327 KB
327 KB PNG
Vilken Jarmusch-film är din favorit?
Min är nog Stranger than paradise.
https://www.imdb.com/title/tt0088184/
>>
>>105625810
>>105625821
4a för dds
>>
>>105625821
varför ser han ut som en amerikansk cloudsound-rappare
>>
>>105625860
amerimutter är vidrigt folkslag
>>
BBS
>>
File: 1528940609155.png (200 KB, 432x432)
200 KB
200 KB PNG
>>105625756
>>
File: 144923592388912.jpg (32 KB, 1024x512)
32 KB
32 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=RvRjs3gCajM
>>
breva mer katter
>>
MÖRKER! FÄNGSLAR MIG! ALLT JAG SER! ABSOLUT SKRÄCK! JAG KAN INTE LEVA! JAG KAN INTE DÖ!

LANDMINA! TAGIT MITT SYN! TAGIT MITT TAL! TAGIT MIN HÖRSEL, TAGIT MINA ARMAR! TAGIT MINA BEN! TAGIT MIN SJÄL! LÄMNAT MIG VID LIV I HELVETEEEEEEEEE
>>
RIKTIGA NEET TIMMAR

BREVA MER MUSIK
>>
File: 1536597671653.jpg (30 KB, 380x349)
30 KB
30 KB JPG
>>105626197
https://www.youtube.com/watch?v=u02tycroA30
>>
File: 1547944422316.png (69 KB, 1054x526)
69 KB
69 KB PNG
>>105626197
https://www.youtube.com/watch?v=q5JsrxnLbh8
>>
File: 1536715804230.jpg (1.08 MB, 3092x2061)
1.08 MB
1.08 MB JPG
>>105626166
cringe
>>
tråden är så jävla mysig om nätterna

brevar bra musik, bra tips, ja bra brev överlag och den går i lagom takt
>>
File: 1536335306438.png (742 KB, 590x595)
742 KB
742 KB PNG
>>105626197
https://www.youtube.com/watch?v=cnqXqPDThZg
>>
File: 1553889356983.png (83 KB, 1011x587)
83 KB
83 KB PNG
>>105626180
>>
>>105626226
är inte ens zoomer men tycker den är ganska mysig favhu, bra låt till "vandra omkring på natten"-listan
>>
>>105625810
>>105625821
>>105626256
are they retarded or swedish
>>
>>105626278
retarded and swedish
>>
>>105626256
trodde du skulle breva caddes låt men du brevade en helt okej
>>
>>105626248
>dkn lönis
>kan inte nattbreva
>>
this is creme puff, the cat who lived for 38 years. i really need to find out what his diet and exercise regiment was...
>>
>>105626321
du nattbrevar just nu anon
>>
>>105626197
Det har du rätt i

https://www.youtube.com/watch?v=AjfPFKWMxHY
>>
>>105626324
Ja, men det är inte så bra att göra det.
>>
>>105626290
sorry
>>
>>105626059
Laca sova...
>>
File: 1547615686464.png (198 KB, 1300x1300)
198 KB
198 KB PNG
>Laca sova...
>>
>>105626656
elakanon varför är du på dåligt humör? :<
>>
suga snoppen
>>
>>105626323
he licked a lotta pussy
>>
är det bögdags OwO
>>
>>105626273
bra att du nämnde natten
dags att dra ut på en smoke och en puls
>>
>>105626737
lel
13870 times. impressive
>>
>1 Month Carnivore Diet Results | Pros/Cons
https://www.youtube.com/watch?v=bFPy3BOGXU4
>>
Finns det inga neets kvar i tråden
>>
>>105627105
upptagen med självhat
>>
>>105627182
Varför hatar du dig själv?
>>
File: 1509644445523.jpg (56 KB, 645x773)
56 KB
56 KB JPG
>Varför hatar du dig själv?
>>
File: 1555204769904.jpg (51 KB, 409x409)
51 KB
51 KB JPG
>>105627105
>>
>>105627238
who is this semen demon?
>>
Varför har ni inte sex?
>>
File: 1547956259343.png (179 KB, 310x738)
179 KB
179 KB PNG
>>105627283
https://www.instagram.com/cadde_n_e_w_s_/
https://www.youtube.com/channel/UC5naRb8jtbti40VPG4fyumQ
a homo killer
>>
File: Harpa10b.jpg (491 KB, 1400x575)
491 KB
491 KB JPG
>>105626197
https://www.youtube.com/watch?v=ZYQ2zAHPqYc
>>
File: shotgun.jpg (44 KB, 709x765)
44 KB
44 KB JPG
Om inte jag försöker gå 7 dagar utan youtube/spel
om inte jag försöker fokusera på saker som jag tycker är viktigt
som hobby, träning, körkorts teori
så tror jag att jag hoppar.
>>
File: 1536215846133.jpg (130 KB, 584x512)
130 KB
130 KB JPG
I mitt land det er problem
Og det problem er transport
Det tar lang tid
For norge er stort

Hiv transport ned i brönnen
Så mitt land kan bli fritt
Vi må gjöre reise lett
Og ha en stor fest

I mitt land det er problem
Og det problem er jöden
De tar alles penger
Og gir dem aldri tilbake

Hiv jöden ned i brönnen
Så mitt land kan bli fritt
Vi må ta han ved hornene
Og ha en stor fest

Om du ser en jöde komme
Pass deg for hans klör
Du må ta han med pengene
La meg fortelle hva du må

Hiv jöden ned i brönnen
Så mitt land kan bli fritt
Vi må ta han ved hornene
Og ha en stor fest

Hiv jöden ned i brönnen
Så mitt land kan bli fritt
Vi må ta han ved hornene
Og ha en stor fest
>>
File: tenor (21).gif (584 KB, 220x296)
584 KB
584 KB GIF
https://youtu.be/Vlb4mfQv6-s
>>
>>105627628
är du neet?
>>
>>105627700
Nja.
Nej; men jag är i snitt ledig 3 veckor i månaden.
>>
>>105627635
Fint du sjunger norska boratgroda
>>
File: 10101.gif (11 KB, 224x225)
11 KB
11 KB GIF
>>
>>105627737
Vad jobbar du med och hur kommer sig att du är ledig så mycket?
>>
File: 1537804932361.jpg (44 KB, 709x765)
44 KB
44 KB JPG
>en chans i livet
>född med en sjukdom som inte har något botemedel
>>
>>105627830
vilken?
>>
>>105627804
Jag inventerar, inspekterar, installerar brandsläckare.
men 80% av tiden jag jobbar så flyttar jag flaskor och verktyg från en plats till en annan.
>>
>>105627855
Psoriasis
>>
>>105628045
>dkn ingen fv pga psoriasis
knulla en hund
>>
File: 1550900528327.png (105 KB, 746x512)
105 KB
105 KB PNG
>>105628045
>>
File: 1557723896271.png (597 KB, 621x740)
597 KB
597 KB PNG
Jävla huvudvärk pga ingen koffein
>affären stängd
>>
File: 1545276805883.jpg (52 KB, 480x641)
52 KB
52 KB JPG
>>105625756
Check out my Tumblr for more katter pictures
https://catvshuman.tumblr.com/archive
>>
File: slav-cats_o_7222542.jpg (142 KB, 640x697)
142 KB
142 KB JPG
>>
File: 1557069395935.jpg (66 KB, 722x349)
66 KB
66 KB JPG
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: 1557887469188.png (898 KB, 1366x768)
898 KB
898 KB PNG
Vad gör ni?
>>
>>105628428
>dkn brukade ha byxorna lika högt upp som han på bilden
Slutade upp med det någonstans i mellanstadiet när en tjej påpekade att jag hade byxorna ovanför naveln och att det såg konstigt ut. Tur att det skedde så tidigt
>>
File: spookytoys.jpg (221 KB, 810x1080)
221 KB
221 KB JPG
>>
>>105628428
Sängen med min daki
>>
burger king i avenyn
>>
>>105628530
Samma fast en kompis sa åt mig och drog ner mina byxor i rätt höjd.
>>
File: tenor (22).gif (149 KB, 220x220)
149 KB
149 KB GIF
>>105628665
Breva daki
>>
>känner för att kolla film via mobilen och wifit offline
>tankar 24 timmar gränslöst surf hos comviq för 55kr
>betalar och allt flyter på finnemang, sms-bekräftelsen dyker inte upp men det är vanligt att den ankommer lite senare efter betalningen är genomförd
>sätter på min film och somnar
>vaknar upp nu av att comviq säger att min extrasurf är förbrukad
>dampar sönder för att nu måste jag köpa mer extra surf för 155 kr
>deras kundservice öppnar inte förrän 9
>kan inte somna om för att jag är allt för upprörd
Jag är lack, helt ärligt, jag är på gränsen på att explodera, banka i väggarna och vråla likt en primat.
>>
>>105628977
>va kund hos telenor
>ha abonnemang för 79kr senare 299k/mån, fri surf upp till 2 eller 4 gb eller något
>några år passerar
>räkning kommer in
>460 spänn
>sms kommer nån månad senare
>"Hej! Vi här på telenor har nu beslutat oss för att avsluta detta abonnemang"
Jävla judar, tänker aldrig ha telenor igen
>>
File: igor despair.jpg (83 KB, 675x1200)
83 KB
83 KB JPG
måste begå innan det blir värre
>>
File: 1534819653481.jpg (949 KB, 1772x2365)
949 KB
949 KB JPG
bruna ögon
>>
>>105629359
Look at that jaw of the gods, where did it go so wrong for him bros
Oh, probably the heroin.
>>
File: 1547626745474.jpg (223 KB, 1482x1056)
223 KB
223 KB JPG
>>
>>105628718
hhahahahahah
>>105629747
>>105630463
dds
>>
File: 1526912382657.jpg (106 KB, 1280x868)
106 KB
106 KB JPG
hatar denna äckliga sneögda guling
>>
File: 1536052882358.webm (1.45 MB, 584x620)
1.45 MB
1.45 MB WEBM
>hhahahahahah
>dds
>>
>>105629154
Samma här fast jag hade ett riktigt gammalt abonnemang med fri obegränsad surf som man inte har kunnat teckna på åtminstone tio år. De tog bort det för en halv månad sen.
>>
Jag drömde att jag träffade henne igen.
Det har gått 2 år varför kan jag inte släppa henne?
>>
>>105628045
Man kan ändå behandla det
>>
>>105630463
Hur gammal var hon nu igen?
>>
>>105630902
Ja men det är dyrt och jobbigt.
>>
>>105630961
Högkostnadsskydd finns. Det är väl bara smörja massa kortisonkräm + UV-terapi?
>>
File: 29c6a65f.jpg (18 KB, 400x400)
18 KB
18 KB JPG
god morgon
>>
>>105630922
typ 25 men ser ut som 45
>>
File: 1531159837816.jpg (14 KB, 400x400)
14 KB
14 KB JPG
>>105630997
tittut!
HEEEJ FINNANON!!
KAFFIS!!!!!
>>
>>105630991
>>105631043
god morgon vill ni ha kaffe
>>
File: 1541246570001.jpg (119 KB, 1364x875)
119 KB
119 KB JPG
>>105631058
AA
>>
>>105631052
Montenegern, sover du icke?
>>
>>105631085
makedonien
nej sömn är för homofiler
>>
>>105630991
>Det är väl bara smörja massa kortisonkräm + UV-terapi?
>bara
Ja, det låter simpelt men det tar tid och är jobbigt. Hade mycket hellre levt utan den här skiten. Känns som jag ärvt alla dåliga saker från mina föräldrar.
>>
>>105631077
tycker du att du har en addiktion
>>
tror fan jag har anorexi eller nån ätstörning
gymmar varje dag men har problem att äta snabbmat
är livsrädd för att bli ''tjock''
>>
>>105631043
>typ 25
AHAHAHAHAHAHA
>>
>>105631170
>men har problem att äta snabbmat
Betyder bara att du är klok. Anorexi är nåt helt annat.
>>
>>105631139
inte på kaffe nä
>>105631170
My...
>>
File: 304bd18c.png (100 KB, 579x663)
100 KB
100 KB PNG
>>105631196
nu ska jag stiga upp från sängen
>>
Sommarjobbträff kl 16 och vaknade kl 11 på kvällen
EPISKT!
>>
>>105631268
Vad tycker du om tiktok?
http://is2.4chan.org/wsg/1557912984127.webm
>>
>>105631393
>gå på jobbträff
Gör aldrig det igen, pinsamt och förödmjukande
>>
>>105630463
Vem?
>>
Snart dags för polisförhör grabbar
haha
>>
File: 1549775338585.jpg (33 KB, 475x435)
33 KB
33 KB JPG
>>105631485
vad har du gjort?
>>
>>105631485
ha advokat fö he
snutar är barnknullare
>>
>>105631485
Vad har du gjort?
>>
>>105630657
För att innerst inne vet man att hon var den.
>>
>>105631539
>>105631600
Misstänkt för bidragsbrott.
>>
Nån här tjock?
>>
>>105631760
120 kg f1o här, hurså?
>>
File: 1557768470584.png (761 KB, 885x1075)
761 KB
761 KB PNG
>>105631686
>de tog en av trådens neets
>>
File: 1557980000841.png (2.59 MB, 1284x1923)
2.59 MB
2.59 MB PNG
>>
>>105631686
Hur lyckas man åka fast för detta? Vad gjorde du för att hamna i klistret? Är du NEET?
>>
>>105631782
Polisen är psykfall
>>
>>105631800
Blev återbetalningskyldig till CSN men missade att betala tillbaka för en termin. Glömde sedan bort detta i ett år innan jag fick ett brev från polisen. Är neet så har varken råd att betala det jag är skyldig eller troliga böter.
>>
>>105631861
LOL
staten är sjuka i huvudet
>>
>>105631861
Aj då, låter som du klantade dig rejält.
>>
>>105631686
CSN-cucken?
Varför ansökte du inte bara om socialbidrag istället? Knarkar du?
Nu kommer du att att få hjälp om du bara vågar erkänna vilka problem som du har trasslat in dig i. Det handlar inte längre om att undkomma dem utan om att lösa dem, och nu får du hjälp.
>>
>>105631934
Ja. Det är helt mitt fel.
>>
>>105631952
eller så gör han en anton och visar vart skåpet ska stå
>>
>>105631990
Skoj om ironiskt, men det är för många nybögar i tråden för att skämta så.
>>
File: x7mlrenl4bv01-1.png (81 KB, 850x401)
81 KB
81 KB PNG
>>105631777
>>
>>105632020
haha såklart jag är ironiskt haha
>>
>>105625756
Old old katter
>>
Dagen har ännu inte börjat och jag vill redan att den ska ta slut
>>
>>105632079
Titta på ditt liv och folk som har gått samma väg som dig, de är nu/snart bidragande till samhället på många olika sätt. Sverige är easy mode, finns inget att hämnas på. Hämnas dig själv och dina dåliga (eller uteblivna) beslut.
>>
>>105632195
herregud, alla har inte det så perfekt som du jonte
>>
>>105632240
Jag har bara mig själv att skylla och sedan jag har fått hjälp att lösa problem som drogbruk, isolering och depression har utsikten förbättrats markant..
Att bara få hjälp att upptäcka vilka alternativ man har ger en känsla av frihet så sök hjälp om det känns hopplöst.
>>
Helvete vad fazer tutti frutti-glass är gött. 4 av 5
>>
>>105632496
Duktig flicka!
>>
>>105631539
JOAR
>>
Bara 10 timmar kvar innan jag kan gå hem från löneslavet!
Hahahahah
>>
>>105632496
L-laca?
>>
>>105632496
Laca sova...
>>
File: 1544375553719.jpg (514 KB, 3072x1728)
514 KB
514 KB JPG
>Helvete vad fazer tutti frutti-glass är gött. 4 av 5
>>
>>105632752
Alfa som fan, han behöver inte ens vara här för att få dampus arg
>>
>d-d-d-du är a-arg
>>
>>105631976
Ja. Det är det.
>>
>JAG ÄR INTE ARG
>bajsar ner tråden med bilder på cpn, n information m.m

Haha aa
>>
File: 1553546813415.png (408 KB, 782x568)
408 KB
408 KB PNG
Dags att ta tåget till "arbetet", jag smälter in ganska väl - har hela kläder, lämplig frisyr och nyss duschat - och ingen ser hur misslyckad jag har varit. Det är resan som räknas och den går nu till en skittrist praktikplats men jag är snart hemma och om 9 veckor gör jag något annat.

Sitt kvar i din mörka grop eller börja vandra.
>>
>>105632752
>>105632861
Ska ni börja tjafsa igen för laca får all uppmärksamhet?
>>
Stackars Tamid
>>
Natsuki mår verkligen inte bra
>>
>>105632896
han brevade en (1) bild på missfostret
lugna dig för fan
>>
File: 1557955307579.png (3.55 MB, 1300x1300)
3.55 MB
3.55 MB PNG
>dampus dampar snart om han inte får hjälp av personalen
>>
File: 1543117359319.png (121 KB, 394x395)
121 KB
121 KB PNG
Jag betraktar inte transor som mänskliga
>>
File: 1554722836717.jpg (483 KB, 1125x1167)
483 KB
483 KB JPG
>>105632899
>dkn man redan gått den vägen
>dkn man idag har ett ordentligt jobb
>dkn man jobbar hemifrån idag
>dkn man fick löneförhöjning på 3k förra veckan

Fortsätt så anon, vi kommer alla att lyckas!
>>
>>105632985
ingen normal människa respekterar homofiler
>>
https://youtu.be/li1BbTU6m6o
>>
Varför slutade hon skriva

Varför, varför, varför

Varför får jag inget svar

Varför, varför, varför
>>
>>105625756
Ganska baserad upplaga måste jag medge.
>>
File: 1552536917675.jpg (79 KB, 845x304)
79 KB
79 KB JPG
Godmorgon!
>>
File: 1557987702953.png (822 KB, 634x951)
822 KB
822 KB PNG
Hur gör han det?
>>
>>
>>105633132
Han är bara sig själv. Har du försökt med det?
>>
File: 1542007973935.jpg (189 KB, 720x720)
189 KB
189 KB JPG
haha jag hoppar över föreläsningen idag också
>>
>>105633132
Gör detta och jag är ett f1o, det är inte svårt. Har gjort det sen jag var liten.
>>
File: 1557986298719.jpg (620 KB, 1108x1151)
620 KB
620 KB JPG
Han har flickvän
>>
File: 1556515914054.jpg (172 KB, 1297x753)
172 KB
172 KB JPG
>>105633216
Vad är din ursäkt?
>>
>>105633183
Ta dig så långt du kan. Stäng av skärmen och se hur långt det är.
>>
File: IMG_20190513_211500.jpg (75 KB, 600x935)
75 KB
75 KB JPG
>>
>>105633251
Finis~
>>
>>105633251
Min fru!
>>
File: 1552257560019.png (951 KB, 857x1202)
951 KB
951 KB PNG
minns ni?
>>
En sak jag håller med reddit om är att Keanu Reeves verkar en cool kille.
>>
>>105633315
Saknar ewahr
>>
File: 1550657795243.png (97 KB, 645x729)
97 KB
97 KB PNG
>ewahr
>>
File: 1553473725604.jpg (101 KB, 1200x630)
101 KB
101 KB JPG
>Finis~
>Min fru!
>>
File: 1557241657019.png (972 KB, 850x1202)
972 KB
972 KB PNG
>>105633315
>>
File: 1557418779883.jpg (110 KB, 574x553)
110 KB
110 KB JPG
>>105633264
>>105633277
>>
File: 1557958101647.jpg (110 KB, 656x1021)
110 KB
110 KB JPG
>>105633404
>>
File: mmAbNVCL_400x400.jpg (20 KB, 400x400)
20 KB
20 KB JPG
>>105632899
>toivonen känner sig inte halvfinsk. Pappa är svensk

den här är interniliserad rasismen och hot mot Finländare.......

Det här är så problematiskt och rasistiskt

Sverige är ett fasistiskt nazi land som hatar finska människor och uttnytja den finska förttryckningen
>>
ehwar är fortfarande kvar
>>
File: 1555187296082.jpg (747 KB, 1600x900)
747 KB
747 KB JPG
>>105633452
>>
vad ska ni dricka imorgon?
>>
File: 1537461253608.jpg (129 KB, 1024x1024)
129 KB
129 KB JPG
Mina förfäder :)
>>
>dkn troligtvis ingen i tråden förutom mig vet hur EhwaR ska uttalas
>>
>>105633132
har försökt detta en gång om året från att jag var 15 till nu 28

håller på heema mig varje gång. och då har jag en fakking kärringcykel
>>
File: 1549664617992.jpg (45 KB, 511x428)
45 KB
45 KB JPG
>dkn inget friskt samhälle
>>
File: 1557918985138.png (851 KB, 1920x1208)
851 KB
851 KB PNG
God mårgån
>>
File: 1555146483428.jpg (64 KB, 430x1152)
64 KB
64 KB JPG
Har ni finska rötter?

Ja jag är finsk är du också?
>>
>>105633519
Ugh...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=o_rpUSNBVy8

kan det inte komma självkörande motorcyklar snart så man kan prova åka sidovagn utan att för den delen vara tvungen att ha vänner?

elon musk snälla
>>
>>105633536
>det är dåligt att vilja ha ett friskt samhälle
hur tänkt du nu
>>
Finländare gillar svenskarna :)

Vi håller fast med de svenska vånorna och traditionerna

vi har gensam historia och nuförtiden pratar finländare svenska och lär sig svenska på skolan

Gustav Vasa var också en finsk kung :)
>>
>>105633563
När sa jag det?
>>
File: 1554167676445.jpg (59 KB, 640x640)
59 KB
59 KB JPG
>>105633587
>>
>>105633481
Lär dig svenska
>>
File: 1552543728660.jpg (31 KB, 400x400)
31 KB
31 KB JPG
>>105633613
:)
>>
>>105633605
vad menade du då
>>
>>105633634
Vi lever i ett betydligt friskare samhälle en om vi levt i en totalitär nazistisk diktatur
>>
>>105633614
det var helt korrekt svenska
>>
File: 1557982927436.jpg (67 KB, 759x708)
67 KB
67 KB JPG
japp, han kommer säga det
>>
I natt skallknulade jag en persisk tjej mot köksbänken

Vad gjorde ni ehe
>>
>>105633532
har släkt från karelen, vad tycker du om såna som oss?
>>
>>105633653
>en
haha okej ahmed
>>
File: 1545681482959.jpg (13 KB, 225x225)
13 KB
13 KB JPG
>>105633662
N
>>
>>
>>105633685
Karelien? På riktigt? vad kul

Hur finsk är du?
>>
>>105633481
Fel
>>dkn troligtvis ingen i tråden förutom mig vet hur EhwaR ska uttalas

Korrekt
dkn troligtvis ingen i tråden förutom jag som vet hur EhwaR uttalas

>>105633656
Nej
>>
File: 1542250390757.jpg (167 KB, 1000x1000)
167 KB
167 KB JPG
mm smakligt
>>
File: 1544750760897.jpg (42 KB, 500x500)
42 KB
42 KB JPG
>>105633698
I
>>
File: 1556909827522.jpg (106 KB, 734x693)
106 KB
106 KB JPG
>>105633471
Rom och Cola samt vodka och fanta exotic.
>>
File: 1529669061572.jpg (110 KB, 1200x727)
110 KB
110 KB JPG
>>105633759
G
>>
File: 1557084315008.png (490 KB, 1440x972)
490 KB
490 KB PNG
>>105633706
>>
File: 1542533406878.png (247 KB, 680x680)
247 KB
247 KB PNG
>>105633782
>>
>>105633729
Blev kåt av denna bild
>>
File: 1537479733043.png (774 KB, 1024x1024)
774 KB
774 KB PNG
>>105633772
G
>>
>>105633799
>>105633729
svullo.....

>dricker läsk

Flampsvullon.....
>>
File: 1547733412874.png (73 KB, 500x636)
73 KB
73 KB PNG
>>105633803
E
>>
File: 1536852349345.jpg (3.83 MB, 2000x3000)
3.83 MB
3.83 MB JPG
>>105633799
>>
File: 1553894936350.png (238 KB, 800x450)
238 KB
238 KB PNG
>>105633822
R
>>
File: Clownpill 2.webm (551 KB, 600x338)
551 KB
551 KB WEBM
>>105633698
>>105633759
>>105633772
>>105633803
>>105633822
>>105633840
>>
File: neger.webm (388 KB, 720x300)
388 KB
388 KB WEBM
>>
File: 1545626403328.gif (408 KB, 498x359)
408 KB
408 KB GIF
>>105633849
>>
>>105633860
vad är det han kollar ner på sen? hmm
>>
>>105633879
hans apa-ansikte
>>
Döder tråder
>>
>>105633975
ok Sidf
>>
Är ni lyckliga och nöjda med era liv?
>>
>>105634029
haha aa
>>
File: orangutan_square.jpg (42 KB, 600x600)
42 KB
42 KB JPG
>>105634029
Nej är ensam
>>
>>105634029
Ja, men det finns så mycket annat som tynger mig. Den blodtörstiga världssionismen är nog det som tär mest på min livslust. Annars har jag fått ett grymt välbetalt jobb och har börjat gå ut med en sötpaj.
>>
Mjölk...
>>
File: 1553722213849.jpg (79 KB, 1000x712)
79 KB
79 KB JPG
NU RESER JAG TILL SÖDERNS LAND
TILL VARM OCH SOLIG STRAND
>>
>>105634029
>lyckliga och nöjda
Helt innehållslösa ord.
>>
>>105633076
Jag vet den känslan bror
Vi kommer alla klara det i slutändan
>>
File: 1457987459016.jpg (59 KB, 645x773)
59 KB
59 KB JPG
>>105634029
t. majoriteten av tråd1
https://www.youtube.com/watch?v=06ioSRwzFGg
>>
>>105634080
Ugh... detta, hade det inte barit för judarnas kemikalier och feminism hade jag fötts vacker i enlighet med mina ariska gener och haft en anygg arisk sötpaj vid min sida samt haft ett välbetalt jobb, kanske som högt uppsatt offentlig tjänsteman i GROSSGERMANIA!
>>
File: 1557871746867.png (108 KB, 508x585)
108 KB
108 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=c1Kn2XLlEOE
>>
>>105634080
detta fast oironiskt
>>
File: 1531187711969.jpg (181 KB, 590x798)
181 KB
181 KB JPG
>>105634080
>>
>>105634191
Hahahha älskar inspelningar där spergs föräldrar kommer in o skäller
>>
File: nam cat.gif (1.75 MB, 240x300)
1.75 MB
1.75 MB GIF
>>105634263
då kommer du gilla denna
https://www.youtube.com/watch?v=q5AkBBQWZR4
>>
>>105634196
läste du brevet ordentligt nu herr Shekelbergsteinowitz-Kosherblatt? "har fått" inte "hade fått".
>>105634228
Jag är oironiskt oironisk favä.
>>
>>105634300
kek
>>
File: 1550849461542.jpg (25 KB, 354x286)
25 KB
25 KB JPG
HON FOKKAR EKKI I LAMES
>>
>dkn ingen fv

https://youtu.be/IdHTnpgpLDc
>>
>>105633839
Ser ut som en porrstjärna.
>>
>>105634299
>>105634191
dds cancerhora
>>
>>105634330
Kingdom Heartsmusik är baserad.
>>
>>105634330
musiken. Haha påminner mig om denna video
https://www.youtube.com/watch?v=DZCdIP_M4FI
>>
>>105634330
Oironiskt detta
Bryr mig inte om det är en ökenfrökenfv en mjölkfv eller något annat
Vill bara ha en fv

Vacker video
>>
>>105634300
Säkert att du har mm
>>
>>105634386
dds cancerhora
>>
File: jude.jpg (6 KB, 217x253)
6 KB
6 KB JPG
>Säkert att du har mm
>>
>>105634392
Jvdk
>>
>>105634445
med tank på reaktionen verkar det troligt att jag hade rätt
>>
File: maduro.png (527 KB, 800x532)
527 KB
527 KB PNG
https://twitter.com/maduro_en/status/1128728197162590210
>>
>>105634513
inte han men jajks mann1
>>
>>105634513
>med tank på reaktionen
Google translate fungerar dåligt från hebreiska till svenska verkar det som.
>>
https://youtu.be/6OC5sXtgAPo

Har ni käkat frukost?
>>
File: guldlel.jpg (90 KB, 1200x654)
90 KB
90 KB JPG
>>105634556
>>
Känns orealistiskt att ens stora insats på ETH har ökat några procent dag för dag i några veckor nu och det finns inga bromsar
>>
>>105634536
>>105634556
>inte han
mmm
har du inget grymt välbetalt jobb att gå till eller din sötpaj Lena Handén att umgås med?
>>
File: 1552342432711.jpg (7 KB, 250x241)
7 KB
7 KB JPG
>>105634556
>>
File: 1548389277156.jpg (87 KB, 790x767)
87 KB
87 KB JPG
>>105634191
>2012
>>
>>105634621
Införe han har ledigt eller jobbar hemifrån som är den vanliga tjurskiten ifrån dessa trådgycklare
>>
fattar genuint inte vad han sjuder över
>>
>>105634621
>sv ho fv
turbojajks mann1
>>
>>105634029
allt är bra förutom >dkn
>>
>d-du sjuder
>guldlel och grodspam
jaha psykfallet är i tråden igen
>>
>>105634759
sök hjälp
>>
>>105634712
mmm ökenfrökenshoran, ska du inte dra lite fler historier om alla currybajsitoan, burritoluder etc. som ständigt trånar efter dig och kollat med kåthet på dig?
>>
Ignorera schizot
>>
När ska man senast skicka in soc papper?
>>
>>105634806
är ju du som är psykfallet som ser dina spöken överallt, svara på hans fråga, ska du inte vara på ditt fett högbetalda jobb?
>>
>"du ser dina hjärnspöken överallt" skriker han till personen som hans sjuka huvud har identifierat som sitt hjärnspöke
>>
File: 1550538629490.png (659 KB, 1022x1146)
659 KB
659 KB PNG
jag ska till gymmet och bli stor och stark
>>
dampbögen mår inte bra :/
>>
han är rädd, träffade visst mitt i prick om vem han var
>>
>>105634955
sluta ge honom uppmärksamhet fö he, han kommer bara fortsätta
>>
>>105625756
Is he ok?
>>
>>105634955
>>105634968
>möh hjärnspöke
samböööguuuus
>>
File: 1536218598022.png (520 KB, 600x603)
520 KB
520 KB PNG
*tut tut*
>>
dds cancerhora
dampus
schitzo
sjuder
>>
File: 1557900696077.jpg (271 KB, 1200x1200)
271 KB
271 KB JPG
>>105634029
Rätt så. Det enda som egentligen fortfarande saknas är en flickvän/fru. Annars har jag utbildning, ett chill jobb, eget ställe, har mina hobbies och lite pengar undansparat. Ser inte vad mer jag skulle behöva.
>>
File: 1551430768129.jpg (187 KB, 921x691)
187 KB
187 KB JPG
imponerade när dampus sambögade så hårt att han klonade sig själv och blev 8 personer
>>
>>105634953
Köp bara en kalv, när den växer upp så ökar dina vikter naturligt och du sparar pengar.
>>
>>105635028
Hund.
>>
any niggers in here?
>>
File: 1438108352885.jpg (75 KB, 592x800)
75 KB
75 KB JPG
>>
>>105635031
Fina grabbar. Bögbrevarna vågar inte ens visa sina ansiktet, undrar varför lmao
>>
>>105635076
no
we have (or at least used to have) an arab and a few balkanites
>>
>>105635062
Lätt att fixa, om man vill. Men jag är för lat för att orka ta hand om en hund, skulle nog svälta till döds eller dö av ensamhet rätt snabbt.
>>
File: 15079-discipline_news.jpg (92 KB, 780x520)
92 KB
92 KB JPG
>>105635076
The fuck you say about me cuss, bend that white boipuss Foo me
>>
>>105635031
>brevar den shoopade versionen
>>
File: 1527025433934.jpg (92 KB, 592x775)
92 KB
92 KB JPG
>>105635077
>>
File: serbian pepe.jpg (101 KB, 500x333)
101 KB
101 KB JPG
>>105635092
>a few balkanites
Taкo јe швeдo
>>
File: 1531956728547.png (305 KB, 816x588)
305 KB
305 KB PNG
>>
File: skåning.jpg (272 KB, 819x1024)
272 KB
272 KB JPG
>>105635149
åh ja...mycket bra...
>>
>>105635083
dds cancerhora
>>
>>105635149
>Blekinge är skånskt
hehe mm
>>
https://www.youtube.com/watch?v=txaW9O7N-F4
>>
File: 1549258518288.png (98 KB, 726x302)
98 KB
98 KB PNG
>>105635028
Handen
28 år
Ekonom, controller
Finne
Dömd för narkotikabrott
Pedro Paramo
Väinö Linna
Född i Nyslott
Hatar svenska kvinnor
Spammar ner tråden med "brunpajer"
Har gått på två dejter med "brunpajer" som inte gick särskilt bra
Hänger med annat knarkande drägg
>>
>>105635031
>försöka forcera att det där var dampusar
>>
>>105635279
baserad autist (du alltså)
>>
File: 1550109476791.jpg (146 KB, 592x775)
146 KB
146 KB JPG
>dds cancerhora
>>
File: 1494003727765.jpg (359 KB, 800x800)
359 KB
359 KB JPG
>>105635149
hahaahahÁHAHAHAHAHAAHAHAHAHAAH
KOLLA PÅ SKÅNINGEN HAN TROR ATT HAN ÄR NÅTT AHAAHAHHAHAHA
>>
>>105635320
Inte han men jag var där och kan bekräfta. Vi garvade som fan åt flampnallen och de andra.
>>
>>105635320
Natsuki du mår verkligen inte bra, snälla sök hjälp
>>
File: 1541566084650.jpg (328 KB, 921x691)
328 KB
328 KB JPG
>>105635102
förlåt
>>
>>105635375
dds cancerhora
>>
File: 1554463109154.gif (21 KB, 112x112)
21 KB
21 KB GIF
Vill ha chips och godis men vill inte bli föfe
>>
File: 1542405146287.png (201 KB, 900x900)
201 KB
201 KB PNG
>>105635320
varför vågade du inte gå då
>>
>>105635418
börja med tjack så går du ner i vikt
>>
varför är så många norrmän och islänningar brunögda?
>>
>>105635447
keltiska trälar
>>
>>105635370
*gäsp* försök med någon som är hjärnskadad, är väl den enda typen av personer som skulle gå på det
>>
>>105635447
För att folk som dig som tror att riktiga skandinaver inte kan vara brunögda är dumma i huvudet. Bokstavligen fantasynivå på att tro att alla människor i en population skulle ha samma ögonfärg
>>
File: IMG_1329.jpg (521 KB, 2500x1500)
521 KB
521 KB JPG
breva era gamer battlestations
>>
File: lol3.jpg (19 KB, 499x499)
19 KB
19 KB JPG
>>105635279
lel
>>
>>105635446
dds cancerhora
>>
>>105635514
Du får tro vad du vill, men det är sanningen.
>>
File: 1557229484561.jpg (199 KB, 938x1500)
199 KB
199 KB JPG
Vi är vikingakungar och skit
https://youtu.be/512MLnuDmnI

Rösta AFS om du är en riktig viking!
>>
File: 1554243817339.gif (551 KB, 365x400)
551 KB
551 KB GIF
>>105635550
>>
>>105635550
>doxa sig själv
>>
>>105635592
alla vet redan vem det är ju
>>
>>105635608
jag menar att jag inte vill breva min dator av den anledningen
>>
>>105635550
>bara en skärm
>krukväxter
>kikhundar
jajks!
>>
File: 1557838454992.png (124 KB, 403x334)
124 KB
124 KB PNG
>För att folk som dig som tror att riktiga skandinaver inte kan vara brunögda är dumma i huvudet. Bokstavligen fantasynivå på att tro att alla människor i en population skulle ha samma ögonfärg
>>
>>105635550
var är dina flaggor
>>
File: 1527353409285.png (386 KB, 1163x700)
386 KB
386 KB PNG
>>105635548
ja men har märkt att oproportionerligt många från speciellt norge har dessa dragen

mina internetsökningar stöttar mig
>>
File: 1548473337009.gif (3.7 MB, 480x267)
3.7 MB
3.7 MB GIF
>What is Native Europe?
https://www.youtube.com/watch?v=LZvsNNzQDjk
>>
>>105635656
dds cancerhora
>>
>>105635576
som sagt, försök med någon hjärnskadad människa så kanske du har bättre lycka
>>
>>105635702
Tänker du komma på NDT-V? Jag funderar på det.
>>
File: 1542488820183.jpg (40 KB, 550x550)
40 KB
40 KB JPG
>>105635702
Är det obegripligt för dig att folk skrattar åt "söt"brevarna? Oironiskt?
>>
>>105635691
dds cancerhora
>>
File: maxresdefault (5).jpg (125 KB, 1280x720)
125 KB
125 KB JPG
Rösta afs för swexit
>>
>>105635702
Det är du som är hjärnskadad och nybög din efterblivna transniggerhorunge. Det är minst 2 dampusar i bilden, och alla vet vem två personerna längst till höger är.
>>
File: 1072533403.jpg (169 KB, 1000x541)
169 KB
169 KB JPG
>>105635667
>>105635548
>>
File: skrattande-groda-3.jpg (18 KB, 248x189)
18 KB
18 KB JPG
>>105635791
bra brev
>>
>>105635791
dds cancerhora
>>
haha nu blev han visst arg
>>
>>105635641
Hur skulle det ens gått till? Blå ögonfärg är en mutation, vilket innebär att den uppkommit UR den bruna ögonfärgen. Det har alltså varit en population med brunögda människor där det plötsligt uppkommit en blåögd mutation, som spridit sig. Menar du att alla blåögda vallfärdade till norr och stötte ut alla brunögda, och att dessa blåögda är de "äkta nordmännen"?
>>
>>105635834
Tänker du gå på NDT-V?
>>
>>105635843
kolla >>105635691
>>
>>105635691
mm, lyssna på skogsmulle mördarman, han kan sina grejer
>>
File: 1518545459578.jpg (159 KB, 800x600)
159 KB
159 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=9jrO58mg-Qg
>>
>>105635843
driver bara med dig mann1
>>
>>105635865
mm, tänker lyssna på en gammal mördare som bor i skogen, låter som en stabil och bra källa
>>
File: 1534569645783.gif (3.63 MB, 440x296)
3.63 MB
3.63 MB GIF
>mm, lyssna på skogsmulle mördarman, han kan sina grejer
>>
Vars bor Cadde? Tror fan jag såg honom i morse
>>
>>105635865
dds cancerhora
>>
>>105635879
>>105635905
du behövde inte breva det två gånger
>>
>>105635843
>>105635879
>>105635905
>>105635921
betyder detta att du är brunögd? kek
>>
File: 1437612650840.jpg (44 KB, 743x286)
44 KB
44 KB JPG
Svenska vikingar
>>
File: hmmm.jpg (12 KB, 206x212)
12 KB
12 KB JPG
>>105635656
I garderoben. Det är lite tomt på den högra sidan av väggen så jag kanske tar och fixar det senare. Hmmm...
>>
File: 58d929e7.jpg (7 KB, 240x240)
7 KB
7 KB JPG
>>105635908
var*
>>
>>105635928
Var tvungen att göra min mening hörd, viktiga grejer
>>
>>105635952
haha oooops
>>
File: 1530914440928.png (397 KB, 600x580)
397 KB
397 KB PNG
>>105635938
>>
>>105635907
dds cancerhora
>>
>är ganska manlig av mig och är vältränad
>jag gillar musikaler
Ingen vet om detta förutom mina närmaste vänner som hånar mig för det
>>
>>105635320
>>105635031
Jag var där jag kan bekräfta att de var fina sötbrevare allesammans :3
>>
>>105635550
Ser fult ut, kan du inte göra det snyggt?
>>
File: 1552586931702.png (847 KB, 593x589)
847 KB
847 KB PNG
>>105635948
bra
hell netanyahu, jimmie och trump
>>
>>105636011
en gång i tiden så försökte gyckelbrevare faktiskt
>>
File: 1549835836322.png (110 KB, 1322x1048)
110 KB
110 KB PNG
>>105635938
>>
>>105636000
Hur ska du berätta det för FVen
>>
>>105636000
>manlig
>brevar bögwojaker
haha aa dds bögmongo
>>
File: 1541882799388.png (151 KB, 600x600)
151 KB
151 KB PNG
>>är ganska manlig av mig och är vältränad
>>jag gillar musikaler
>Ingen vet om detta förutom mina närmaste vänner som hånar mig för det
>>
>>
>kollar tråden på förmiddagen
>redan igång med rasbiologi och Varg videos
Oironiskt bra start på dagen.

>>105635946
Skulle lätt röka crack med Flava Flav
>>
>>
>varenda tjej man varit med förutom en har varit utländsk
>den enda svenska tjejen visade sig ha mild autism och ADHD
>>
>>105636039
>>105636017
Caddebrevaren var tjackdampus hela tiden
>>
>>105636076
jvdk
>>
>>105635886
Vad kallas såna här edits
Hett som fan
>>
>>105636039
>musikaler
>ej manligt
Dags att misshandla dina vänner.
>>
>Tråden nu
>>
File: 1555852492492.png (543 KB, 588x828)
543 KB
543 KB PNG
>>105636090
vi är legion
>>
>>105636076
>faktiskt vilja ha ett svenskt pissluder till fv
lol snacka om att cucka sig själv
>>
>>105635938
g-grönbrun
>>
>>105636135
https://www.youtube.com/watch?v=XB6DV0yhZms
>>
>>105636102
Känns ännu mer bisarrt att man lyckats gå på en dejt med en söt syrisk flykting men aldrig en "normal" svensk tjej.
>>
File: 1554520860736.jpg (58 KB, 635x956)
58 KB
58 KB JPG
>>105636177
>schizobög1 är en byracka
>>
>>105636228
>>105636228
>>105636228
>>105636228
>>105636228
>>
>tar en lina
>byter proxy
>skitbrevar
>skriker högt
>VI ÄR LEGION HELL FUUAKING SEGER
>grannarna och mamma gråter

Autism och lite baserat
>>
>>105636247
önskar nästan att detta vore sant
fy fan vad baserat det hade varit
>>
>>105636017
dds cancerhora
>>
>>105635031
En person som var på träffen hävdade i efterhand anonymt att de är en sötbrevare även fast alla på plats hävdade att de va mer dampus
>>
>>105636203
Nyhetsblixt: Svenska tjejer har fått ett extremt uppblåst självvärde på grund av dels feminismen som säger att de aldrig kan göra fel, och dels den lössläppta kulturen som vi har i Sverige som gör att de kan dra ut och knulla Erik Dunderkuk varje kväll (om de så vill). Lisa Alldaglig tror därmed att hon kommer hamna ihop med Erik Dunderkuk eftersom hon knullat folk som honom under hela sin ungdom, hon förstår inte att Erik Dunderkuk bara leker av sig och använder henne som en vandrande köttlampa, för att sedan när han känner sig redo fria till Emma Superbrud. Kalle Datanörd har därmed ingen chans med den han egentligen borde hamna ihop med (Lisa Alldaglig) under hennes bästa år, och när hon eventuellt är "redo" (läs: givit upp) i trettioårs-åldern så är en stor del av Kalle Datanördarna redan gifta med antingen tjejer under deras egna klass eftersom de var tvungna, eller har de skaffat någon från utlandet, eller så har de helt enkelt bara vant sig vid att vara ensamma och kommit in i en skön rutin av fritid och hobbies som de inte vill lämna pga en avdankad brud.

tldr. Svenska brudar tror att de är 8-9/10 även om de är 5-6/10, och beter sig därefter
>>
>>105636370
1/10 bete favä
fick mig att svara
>>
>>105636391
En nyanserad bild av det svenska samhället, bra inlägg
>>
>>105636391
Var kär i en tjej från mitt jobb men efter att jag såg henne dela ''hoe-memes'' på facebook så slutade jag vara kär i henne.
>>
>>105636076
>>den enda svenska tjejen visade sig ha mild autism och ADHD
>antyder att det är något dåligt
>>
>>105636391
fattar inte hur horor kan gå in på tinder tillomed när dom e 40
och hitta ny kuk varje helg
som att det är normalt
helt sjukt
>>
sista posten
https://steamcommunity.com/profiles/76561198042436469
STEAM_0:1:41085370
>>
ingen bryr sig proxyspergDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.