[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1549922109695.gif (2.45 MB, 498x282)
2.45 MB
2.45 MB GIF
>>
1e voor TURKIYE CUMHURIYETI
>>
File: 1538690337020.jpg (272 KB, 880x997)
272 KB
272 KB JPG
023
>>
File: 1549909524132.webm (2.86 MB, 1280x720)
2.86 MB
2.86 MB WEBM
>>101411248
Hij is een schat! Een schat!
>>
File: bwrrp.jpg (493 KB, 921x1271)
493 KB
493 KB JPG
>dgw geen kjoetiepaai vriendin met enorme tieten
hoe kan ik met dit gevoel omgaan? Ik kan het niet meer aan
>>
File: 1549811519873.png (872 KB, 798x796)
872 KB
872 KB PNG
>>101411139
Moja bywa dziewczyna brat
>>
>>101411315
escort neugge met vd experience
>>
>>101411329
Waarom ziet ze er altijd uit alsof ze 50 graden koorts heeft?
>>
>>101411304
Dat jochie is niet ouder dan 14 kankerviespeuk
>>
File: ColdJealousCarp.webm (128 KB, 400x224)
128 KB
128 KB WEBM
>>101411248
>>
File: 1549812367977.png (436 KB, 477x599)
436 KB
436 KB PNG
>>101411358
Ze heeft niet genoeg naar K3 gesluisterd.
>>101411380
Dat denk ik dus ook.
>>
>>101411380
t. Wim P.
>>
>>101411329
Maak je ook ooit gebruik van?
Ik praat persoonlijk bijna geen pools meer.
Het is zelf lastig voor mij om zonder accent in pools te gaan spreken.
>>
>>101411473
https://www.youtube.com/watch?v=7XsbPYJAsmk
>>
File: verwijder kebab.jpg (225 KB, 658x900)
225 KB
225 KB JPG
>>101410002
>d-de politie staat aan onze kant!
>>
>>101411560
https://www.youtube.com/watch?v=Iab33qfDW-g
Sorry, maar poolse legerliedjes zijn beter.
>>
ey man is gewoon een molotowkelkie je weet zelf toch dan
>>
File: 1549821135843.png (867 KB, 678x795)
867 KB
867 KB PNG
>>101411473
Het helpt bij het Servisch, maar voor de rest is het bij mij ook aan het verwateren, ik had 5 jaar een relatie dus ik heb wel redelijk wat opgepikt in die tijd.

Het hielp ook mijn vriendin versieren aangezien Pools een soort verwesterde versie van verschillende Servische talen is.

Zoals dobre vs dobra, mawo vs malo, mysle vs mislim
>>
File: 1540699328110.jpg (66 KB, 536x274)
66 KB
66 KB JPG
>>101411653
t. Yehuda Ben Israelski
>>
File: 35252.jpg (184 KB, 1280x853)
184 KB
184 KB JPG
>>101411653
Ik win

https://www.youtube.com/watch?v=DF6PenFuZOk
>>
File: n49pw9iuq0hz.png (141 KB, 540x405)
141 KB
141 KB PNG
>>101411761
Ik heb nooit gezegd dat ik tegen "witte identiteit" ben.
Ik heb ook nooit gezegd dat ik voor massale immigratie ben.
Ik geef gewoon geen flikker om politiek PUNT
>>
File: Pure_5f53da_5626205.jpg (22 KB, 296x314)
22 KB
22 KB JPG
>>101411942
>ik ben links
>ik stem niet, dat zal ze leren!
>nederland heeft niets om trots op te zijn!
>ik ben trouwens jood toevallig
>niks personeels knul

mvg. de wortelloze internationale clique
>>
>>101411294
Het is TÜRKİYE CUMHURİYETİ kkt*tt*
>>
File: buddha.jpg (32 KB, 400x300)
32 KB
32 KB JPG
>dgw je eindelijk ontsnapt aan het wiel van samsara
tot ziens, homo's
>>
File: DmfeJ0VWsAYL-U5.jpg (32 KB, 422x491)
32 KB
32 KB JPG
>>101412056
Heb jij enkel idee wat een jood is?
Volgens mij niet
Veel joden zijn juist tegen zionisme
>>
File: 1549823188435.png (426 KB, 497x498)
426 KB
426 KB PNG
>>101412209
Kom thuis anon het is etenstijd
>>
>>101411560
>>101411653
>>101411818
Wat een zielige liedjes zeg? Gaan jullie met speelgoedsoldaatjes spelen. Dit zijn legerliederen
https://youtu.be/6rTDD9iK3S0
https://youtu.be/ErbabybJ0lE
>>
>>101412281
De oorspronkelijke boeddha is cultureel en genetisch dichter gerelateerd aan de nederlanders dan aan de chinezen.
>>
File: 90b0ayqecyj01.png (147 KB, 370x626)
147 KB
147 KB PNG
>>101412217
>Veel joden zijn juist tegen zionisme!
>islam is de religie van vrede!
>grenzen zijn een sociaal construct!
>blankies worden vervangen!
>mannelijkheid is niet van deze tijd!
>rasmengen is gebaseerd!
>rechtse populisten zijn het grootste gevaar van het huidige jaar!
>witte mensen zijn boze nazi's!
>ongecontroleerde immigratie uit derde wereldlanden gaat het Westen redden!
>>
File: SadWojak.jpg (122 KB, 620x452)
122 KB
122 KB JPG
>>101412209
Ik leerde vandaag dat de meid waar ik interesse in had een nieuw relatie heeft begonnen.
Buddha had gelijk oetz.
Je moet jezelf niet emotioneel verbinden met aardse dingen.
>>
knip knip knip
knip zegt de schaar
ka-pper-tje wat doe je met mijn haar?
>>
File: 1549825452665.png (680 KB, 823x826)
680 KB
680 KB PNG
>>101412287
https://www.youtube.com/watch?v=QLXZ4G3Dg8c

>>101412217
Mijn beste vriend is Joods en tijdens de Seder kwam ik langs en ze dekken elk jaar voor hun oma een extra tafel, maar mijn vriend was vergeten te zeggen dat het Seder was, dus ging ik op die plek zitten.

Oh en hij heeft een restaraunt en Joodse feesten zijn echt de beste feestjes in de wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=AdLAVLp1d98
>>
File: ernst.jpg (48 KB, 724x483)
48 KB
48 KB JPG
het is onze tijd
لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱلله مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱلله
>>
File: 1549826421527.png (492 KB, 641x644)
492 KB
492 KB PNG
>>101412633
Erbij vergeten dat hun oma doodgegaan is in de Holocaust en dat ze die tafel dekken in ere van hun oma.
>>
File: 1459363373524.jpg (16 KB, 292x257)
16 KB
16 KB JPG
>>101412690
dat doen ze om jou voor de gek te houden want de holocaust is helemaal niet gebeurd
>>
>>101412690
Joden hebben geen oma's. Joden komen uit moddergaten zoals de Uruks in Lord of the Rings.
>>
File: 1549827628387.png (1.03 MB, 699x877)
1.03 MB
1.03 MB PNG
>>101412778
Maar mijn ex haar opa heeft de Holocaust overleeft, hebben ze dat dan stiekem afgesproken?
>>
File: 1549828441718.png (558 KB, 710x511)
558 KB
558 KB PNG
Alsook, geef maar toe dat je lid ben van Secret Tel Aviv op Facebook Poolanon.
>>
File: real-in-my-mind.jpg (71 KB, 700x391)
71 KB
71 KB JPG
>>101412904
Dat doen ze om jou te demoniseren. Jij bent letterlijk hitler. Maar ik denk dat omdat je een flikker bent die geen bedreiging voor je vormt ze je toch min of meer vertrouwen om in huis te laten. Niet dat ze hun ware gedaantes laten zien, maar gewoon om je verder in hun leugens te verwikkelen.
>>
https://youtu.be/wuVNx2NRPlk
de minidisco in vakantieparken is echt gebaseerd
>>
File: 1549835559427.png (896 KB, 701x878)
896 KB
896 KB PNG
>>101413001
https://www.youtube.com/watch?v=-CL46yOhZ8s
>>
>>101411315
Hoe heet zij op instagram?
>>
>>101413151
https://www.instagram.com/Fiosrs/
Pas op: Ze is een Belg, en waarschijnlijk ook een jood.
>>
>>101411942
>witte identiteit en niet neerlandse identiteit
>>
File: 375626346253.jpg (75 KB, 598x687)
75 KB
75 KB JPG
>Mijn zoveelste poging tot Astrale projectie is weer mislukt

GODVERDOMME
>>
>>101412633
pet te breed
>>
>>101413119
Een Jood die Mo heet..?
>>
File: FeUA08.gif (1.32 MB, 320x172)
1.32 MB
1.32 MB GIF
>>101413119
Vertel me hoe heb je het overleefd?


>>101413192
>witte
watte?
>>
File: 1549814246016.gif (2.89 MB, 600x338)
2.89 MB
2.89 MB GIF
>>101413009
Het beste kinderdisco liedje uit België is duidelijk deze:

https://www.youtube.com/watch?v=CdfDniqEhF0
>>
>>101412904
hoe heet zij op instagram?
>>
File: quotwecansto.jpg (52 KB, 768x582)
52 KB
52 KB JPG
>>101413001
>Jij bent letterlijk hitler
Hij is dus letterlijk de persoon in plaatje gerelateerd.
Oké, ik dacht dat hij al een tijdje dood was.
>>
>>101413239
kun je je eigen paals niet lezen?
>>
>>101413217
succes
>>
>>101413240
>zedde gij nie dièn ene van m-kids?
amai het begint al goed
>>
File: 00.jpg (156 KB, 720x960)
156 KB
156 KB JPG
>>101413252
https://www.instagram.com/k3.studio100/
>>
Ze hadden mij geen vriendschapverzoek gestuurd
...en ik had me voorbereid voor de satanische rituelen, aftrekken van jonge jongetjes et cetera.
>>
File: KoreanDDR.webm (2.99 MB, 1490x1080)
2.99 MB
2.99 MB WEBM
>>101413305
KOM MEE SWINGEN
KOM MEE DANSEN
KOM JE MET ONS FEESTEN
>>
>>101413273
Ja, maar er zijn nog steeds overal nazi's als je de linkiewinkies moet geloven.
>>
>>101413240
https://youtu.be/LVa7NocDbY4
dit was echt mijn jeugd
geen wonder dat ik hardstyle zo goed vind nu, dit was echt een swingend deuntje
>>
File: 352535355555555.jpg (95 KB, 481x810)
95 KB
95 KB JPG
>>101413391
Je vergeet deze
https://www.youtube.com/watch?v=A6SeW34CkA8
>>
Woepsie
>>101413324
>>101412980
>>
File: 1492365162560.png (42 KB, 399x322)
42 KB
42 KB PNG
>>101413458
>avatarflikker
>>
>>101412056
/pol/kito ga weg
>>
>>101413458
https://youtu.be/bx0ndZN_vVw
Hemeltjelief deze is ook enorm deel van mijn hele persona en een essentieel deel van mijn jeugd
>>
File: First Date.jpg (34 KB, 256x610)
34 KB
34 KB JPG
>dgw nog steeds geen vriendin met gigantische tieten
jongens help eens, wat kan ik hier aan doen?
>>
File: 1451353233052.jpg (10 KB, 225x225)
10 KB
10 KB JPG
>>101413516
>/pol/kito ga weg
>>
>>101413592
koop er een
>>
File: 6kEgdMw.jpg (101 KB, 980x949)
101 KB
101 KB JPG
>>101413324
Ik ben lid via mijn vriend die me er in heeft toegevoegd en soms is het echt hilarisch.

>>101413501
AAAAAH GENERAAL OZAI

>>101413576
https://www.youtube.com/watch?v=52LOlBSgc4U

IK BEN GEEN ROBOT
>>
>>101413592
kweek er een
>>
>>101413642
Jij projecteert wel echt je woede op anderen he?
Waarom ben je zo haatdragend?
>>
>>101413699
waarom ben je een avatarflikker? wanneer ga je dood?

>>101413754
Jij projecteert wel echt je eigen woede op mij he?
Waarom ben je zo getrekkerd?
>>
ik haat rotterdam
>>
>>101413816
t.okkie
>>
>>101414102
hoezo?
>>
File: ezgif-3-a67db84c3908.gif (3.17 MB, 273x205)
3.17 MB
3.17 MB GIF
>>101414182
>t.okkie
>>
File: giphy.gif (3 MB, 480x270)
3 MB
3 MB GIF
EWA EWA EWA EWA EWA EWA EWA
>>
Ik heb nu al een maand niet gemasturbeerd. Na een maand was ik van plan het weer te doen, maar eerlijk gezegd ben ik niet tevreden met hoe graag ik het wil doen. Heb de neiging om het niet te doen tot ik een keer een meid kan ballen.
>>
>>101414220
>Hij is de geesteszieke sojapaler
koek
Ben jij ook die hoekflikker die zo spergt over avatarflikkers zeker
>>
>>101414258
*aapgeluidjes*

>>101414411
loer meer of blijf voor altijd op reddit
>>
>>101414289
Ik heb 10 dagen geenjos gedaan en heb onironisch in mijn droom gejost of ben in een natte droom volledig klaar gekomen terwijl er mensen thuis waren inclusief een loodgieter
Ik snap er echt niks van
>>
>>101414449
Zit hier al 5 jaar sinds de vhdp zooi dus kkr op
alsook
>reddit
RRRRRRRRRRRRANDSTADDDDDD
>>
>>101414198
omdat de kanker krauts die shit hebben plat gebombardeert dus is de stad fucking lelijk. fuck outta here met die ''urban'' look jakkes. Oh en de mensen zuigen
>>
File: 1549398597732.png (43 KB, 248x249)
43 KB
43 KB PNG
>>101414527
>vhdp is alweer 5 jaar geleden
>>
>>101413592
Hoe heet die op instagram?
>>
>>101414527
je maakt het wel erg duidelijk dat je hier niet echt vaak komt, ga maar weer pik zuigen in de zijbuis domme oudflikker
>>
IK KOM BINNEN ZO VAN WHOOP PAP PAP
HE GAP IK DOE DIE SHIT STAP VOOR STAP
>>
>>101413816
Paal je dat omdat je me grappig vindt? Of zielig?
>>
Wie weet nog een goede MDE subreddit? Ze zijn allemaal verbannen en ik kan niet zonder
>>
>>101414732
wil je me met rust laten interviews moet je inplannen met mijn manager
>>
>>101414781
Houd je kankerbek hond
>>
>wanneer je je oude eenitis opzoekt op insta
wow niet te geloven dat ik dat aantrekkelijk vond lmke
>>
>>101414627
oke ga nu maar slapen Delano
>>
>>101414605
>fuck outta here
>fucking
Ik vind de stad lekker modern.
>>
Vonden jullie Ice Poseidon ook zo vet vroeger?
>>
File: 1531708647341.png (22 KB, 485x443)
22 KB
22 KB PNG
>>101414823
oke bij nader inzien hebben ze een veel beter leven dan ik
>>
>>101414845
ik heb een germaanse naam
prettige avond nog
>>
>>101414881
Paal je dit omdat je me lief vindt?
>>
HABIBA HABIBA
WAAROM STRESS JE MIJ AH ZINA AH ZINA
>>
File: 1530602636892.jpg (214 KB, 1280x961)
214 KB
214 KB JPG
>>101414880
Je komt er wel anon, als het helpt was mijn ex veel te knap en te normaal voor mij en heeft ze sinds kort een vriendje en ook al wil ik niet dat het pijn doet doet dat het wel.
>>
>>101414897
Vind je dat ik verantwoording aan je moet afleggen?
>>
File: 52365.gif (649 KB, 540x540)
649 KB
649 KB GIF
Zina waar kom jij vandaan
Half Antilliaan half Marokkaan
Zag je bijna naakt in je rokje staan
Keek me a an zei niet eens je naam
>>
Paniek! in de Disco is kankergoed
>>
kom naar buiten jullie zwarte en bruinen
kom naar buiten en vecht met me als een man
vertel je kech hoe je die blankie sloeg in de raaandstad
>>
File: 1545389958633.gif (49 KB, 256x256)
49 KB
49 KB GIF
>>101415106
Hejajaja okrie
>>
110, 120, 130
GEEN ENKEL PROBLEEM
SCHROEVENDRAAIER, KOEVOET, FLIPPER EN EEN BAKSTEEN
ANDERS GAAN WE NERGENS HEEN
>>
Wat doen jullie met valentijnsdag?
Ik stuur een roos naar het meisje die ik leuk vind
>>
>>101412633
Wat is dit amk?
>>
File: 1540540070608.gif (2.36 MB, 495x525)
2.36 MB
2.36 MB GIF
>>101415004
Bedankt anoniem! Al mijn eenitici hebben misschien volgens mij (gelukkig :^)) nog geen vdje maar het helpt niet echt dat ik soms op hun insta zit te spoken.
>>
>>101414881
>Germaanse naam
je bent een vieze kankertatta met negerbloed ipne ik ga je zus verkrachten en zwanger maken
>>
>>101415250
valt reuze mee
>>
>>101415180
IK BEN EEN DESKUNDIGE OP HET GEBIED VAN KRAKEN
IK KOM VIA HET RAAM OF DOOR DE DAKEN
IK BEN EEN STEEL MACHIEN
IK NEEM ALLES MEE ONGEZIEN SNEL KRAAK INBRAAK ALLES ZIT AAN DE HAAK
MN HONDERTACHTIGERRR IS EEN BEEST
ALS WE SAMEN ZIJN IS HET ALTIJD WEER EEN FEEST
>>
>>101415250
Gebaseerd, geroodpild
>>
Tijd om te slapen.
Morgen twee leestoetsen :(
>>
File: 1538499098707.jpg (85 KB, 657x527)
85 KB
85 KB JPG
>>101415356
Truste anon,
je kan het
>>
File: 523652.jpg (90 KB, 540x720)
90 KB
90 KB JPG
>>101415243
Niet loeren anoniem, ik weet dat mijn ex fotos met haar vriendje paalt maar ik loer niet want ik ben verder gegaan met mijn leven.
>>
File: 1516190937769.jpg (645 KB, 2077x1995)
645 KB
645 KB JPG
de moderne Nederlandse vrouw
>>
>>101415451
ik heb deze miem nog nooit gezien
werkelijk geniaal gevonden!
>>
File: 1519762736387.jpg (26 KB, 480x360)
26 KB
26 KB JPG
>>101415406
Ik voel me gewoon leeg ik heb volgens mij sinds de middelbare geen eenititis gehad. Ik loer niet vaak ofzo hoor en het roept weinig gevoelens op als ik hun insta bekijk eigenlijk maar ik voel me best leeg omdat ik al 2 jaar niet echt een meisje echt heel leuk heb gevonden
>>
File: mektouwpet.png (716 KB, 868x804)
716 KB
716 KB PNG
>>
>>101415406
>ik ben verder gegaan met mijn leven
elke dag tientallen domme kakteven palen op een nationalistenforum?
>>
File: 1530206649167.jpg (66 KB, 610x597)
66 KB
66 KB JPG
>>101415581
Probeer Okcupid, daar heb ik mijn vriendin gevonden en mijn eenitist opgelost.
>>
>>101415647
Cringe, geblauwpild
>>
>>101415647
nederdraad is van ons kankertatta
>>
File: 1521738037852.jpg (136 KB, 911x1024)
136 KB
136 KB JPG
>>101415647
Niet zo gemeen doen
>>101415730
Ik ben te onzeker voor dating sites, en herken me wel in links-onder
Ben niet klaar voor daten oets of durf het gewoon niet
>>
>>101415802
t. domme kakteef
>>
File: 1539250116711.jpg (41 KB, 511x671)
41 KB
41 KB JPG
Wacht, jullie vergeten iets heel belangrijks. Ik zal het nog een keer zeggen. Goed luisteren, want dit is de laatste keer en het is echt heel belangrijk. Komt 'ie:
>>
Donderdag, knikkers!
>>
Kkhomok**skop moet weer t*tt*palen verneuken door een uur levenloos elke minuut achter elkaar kk slechte palen te maken.
>>
File: 807.jpg (140 KB, 800x1129)
140 KB
140 KB JPG
>>101415963
ZUSJES VERDIENEN KUSJES
>>
File: 3c7.jpg (17 KB, 249x249)
17 KB
17 KB JPG
t*tt*
>>
IK MOET EEN TENTAMEN HERKANSEN KKRTATTAS
>>
File: 1532996453501.jpg (47 KB, 619x453)
47 KB
47 KB JPG
>Ben je meer dan 5 minuten te laat en is de deur gesloten? Wacht dan even op de gang tot de pauze begint en sluit je dan aan bij de werkgroep.
Ja hallo dit is de middelbare niet
>>
File: 1518299961119.jpg (8 KB, 211x239)
8 KB
8 KB JPG
>>101416143
>blankie schuld grug kankerdom
>>
File: 1547276630150.png (382 KB, 660x669)
382 KB
382 KB PNG
Valentijnsdag vanaf 12 uur voor 12 uur lekker met balletjes spelen. Jullie weten het dan te vinden.
>>
File: 1541763921780.jpg (863 KB, 1638x2048)
863 KB
863 KB JPG
>>101415842
Ik was ook onzeker, ik bedoel wie wilt er een relatie met iemand die speciaal werk moet verrichten en af en toe rare bewegingen maakt of actief sociale interactie ontwijkt of op een manier praat die mensen niet altijd begrijpen en vaak lezen als empathie of arrogantie?

Voor mij is naar de Albert Heijn gaan al een enorme uitdaging omdat ik mijn pasje moet geven, ze aan moet kijken en vriendelijk lachen, op een verstaanbare toon "dankjewel", "nee dankje", en "tot ziens" moet zeggen.

Tuurlijk maakt dat je nogal onzeker, maar zelfs ik verdien een relatie en zet me er hard voor in om te zorgen dat mijn relatie goed gaat door hem te onderhouden.

Jij kan het ook, de eerste stappen maken je altijd extreem nerveus, toen mijn vriendin bij mij voor het eerst langskwam kon ik nauwelijks praten van de angst, nu lachen we er samen om omdat ze precies hetzelfde voelde.

>>101416082
En vond je het een goede film?
>>
>>101416201
Wanneer heb jij je zusje voor het laatst een kusje gegeven?
>>
>>101416187
ben jij mijn docent?
>>
>>101416322
ik dacht dat blankies alle kleurlingen in getto's staken waar ze zelf geen voet meer binnen treden

je docent zal ook wel een of andere shariabaviaan zijn toch?
>>
File: 1545362745660.jpg (56 KB, 732x838)
56 KB
56 KB JPG
Echte nootjesuren
>>
File: 1543738171264.png (1.61 MB, 1293x1293)
1.61 MB
1.61 MB PNG
>>101416214
Bedankt anon, ik zal er met een goed gevoel over slapen en probeer wel minder naar de insta van mijn eenitis te kijken
Welterusten!
>>
File: 1547025066209.jpg (69 KB, 621x485)
69 KB
69 KB JPG
waarom doen blanke mensen dit?
>>
>>101416927
jakkes!
en ik ben nog wel een van hen
>>
Als ik hard heb gezweet ruik ik naar koffie? Waar ruiken jullie naar?
>>
>>101417406
mijn zweet ruikt meestal naar wiet
>>
File: 1529131670135.jpg (73 KB, 1080x1349)
73 KB
73 KB JPG
>>101416927
>>
>>101417406
>als ik hard heb gezweet
*als ik net gerukt hebt en daardoor zweet
>>
>>101416927
dat zijn britten geen blanken
>>
>>101417658
>alle blanken die ik niet mag zijn ineens niet blank
>>
>>101417700
jij bent niet blank
>>
>>101417540
Ik weet niet eens hoe wiet ruikt.
>>101417639
Nee als ik hard heb getraind ruiken mijn oksels naar koffie. En ik drink nooit koffie
>>
>>101417406
Naar sperma
>>
File: uy.jpg (143 KB, 710x1005)
143 KB
143 KB JPG
>VD lacht eng in haar slaap

Leuk om jullie gekent te hebben
>>
hoeveel kilo poep zal er uit mij gekomen zijn
>>
File: 1544960046098.jpg (42 KB, 600x401)
42 KB
42 KB JPG
Ik kom voor jullie t*ttas
>>
is poepen racistisch?
>>
>>101418196
nee teveel t*ttas is racisme
>>
>>101418312
Ik mag ook het negerwoord niet zeggen omdat ik niet bruin ben, hoe kan ik stoppen met poepen?
>>
>>101418408
Door te stoppen met eten
>>
>>101418498
ok bedankt
ik wil gewoon een goede blankie zijn
>>
File: 2989138_o39a2.png (334 KB, 596x332)
334 KB
334 KB PNG
>Wanneer ik in de disco ben
https://youtu.be/bajOURozg0k
>>
>wanneer een t*tt* bij een fissa is
https://youtu.be/q26NF7KfaSU
>>
Deze blijft grappig :DD https://youtu.be/djQDeNbOfio
>>
Mamaaaaa
>>
File: 14323263576165236.gif (1.24 MB, 445x250)
1.24 MB
1.24 MB GIF
>Ik ben een ethnnationali-
>>
>Koop je droomhuis
>Koop een sportauto
>Koop alles wat je wilt hebben

Wat zou je doel nog zijn daarna?
>>
File: 1535732242905.png (376 KB, 800x600)
376 KB
376 KB PNG
>>101420137
Op tattas dabben
>>
Zo werd ik paranoïde
Mijn vingernagels kauwend, geërgerd mijn haren trekkend
>>
File: 81.jpg (46 KB, 564x552)
46 KB
46 KB JPGDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.