[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1546221690648.jpg (274 KB, 800x481)
274 KB
274 KB JPG
TRÅDTRÄFF!
Imorgon klockan 20:00 på O'Learys Avenyn
ifall det visar sig fullt eller olägligt omplanerar vi.
>>
File: 1522621404621.gif (434 KB, 540x304)
434 KB
434 KB GIF
Jag till höger :3
>>
>>101408997
Jag i mitten! :333
>>
Påminnelse om att hela världen har exakt samma kultur, finns knappt några skillnader
>>
File: 1530492141111.jpg (45 KB, 800x682)
45 KB
45 KB JPG
>>101408934
är du en bögtransa eller annat avskum?
>>
File: no ohmo.jpg (41 KB, 559x698)
41 KB
41 KB JPG
Helvete vad jag ser fram emot träffbilden
>>
File: 1528239032559.jpg (20 KB, 306x306)
20 KB
20 KB JPG
>>101408971
dåligt bete
>>
>TRÅDTRÄFF!
DET KOMMER INTE HÄNDA, DU KOMMER KOMMA DIT ENSAM OCH NÅN KOMMER FILMA DIG FÖR HELA TRÅDEN ATT SE
>>
File: knugg.jpg (74 KB, 610x426)
74 KB
74 KB JPG
Ska ta mig tusan skaffa ett par polisonger
>>
>>101409070
spojla det inte
>>
>>101409044
påminnelse om du är helt efterbliven och är helt okapabel att ens integrera i svensk kultur hur fan hade det gått med tadzjiker då
>>
File: 1530034869031.jpg (53 KB, 1010x565)
53 KB
53 KB JPG
Vad kallar man den här fysionomin för?
>>
Bor lågnt som fan ifrån träffen men kommer ändå, ska slå sönder alla transbögar och halsa öl
>>
>>101409044
Kan ni inte bara avsluta den diskussionen, jag blir livstrött av att läsa era tröttsamma tolkningar av vad den andre skulle mena med vad den skrivit
>>
Tisdagsträffen är ett gyckel det vet väl alla, fredag dock då gällere
>>
>>101409058
>dkn man lika fet som svullo
Ska jag undvika komma så att jag slipper bli hånad som mackan och tommy blev?
>>
>>101409070
>någon autist kommer filma en normal person som kollar runt och går därifrån
Hur man skämmer ut sig
>>
>>101409190
Jag har bara hört om på Onsdag??
>>
>>101409148
Nils
>>
>>101409157
hell seger, du och jag anon
>>
>>101409148
Ta upp kuk i röven 08an
>>
File: 1538209609766.jpg (15 KB, 250x248)
15 KB
15 KB JPG
>>101409070
d1a, fy fan vad jag skrattade när någon la upp bild på sojabögen som kom till förra "träffen"
>>
>>101409148
Något säger mig att han är bög
>>
File: hid2.jpg (438 KB, 1280x720)
438 KB
438 KB JPG
Hur många sötbrevare kommer att gå på träffen?
>>
>Jag har bara hört om på Onsdag??
>han vet inte
>>
>>101409231
bre bi
>>
>>101409148
Kan inte avgöra vilket öga som ser ut att vara upp och ned
>>
>>101409231
vem?
>>
>>101408948
det enkla svaret är att du är en produkt av din kultur och har svårt att föreställa dig att någon annan skulle kunna se saker på ett annat sätt

så mitt svar är ja, du är trångsynt. Prova läs en modern historiebok som sträcker sig lite längre bak än 1500-talet och inte innefattar enbart europa och du kommer genast upptäcka att de skillnader du idag upplever som stora i själva verket är mycket små relativt sett.

>>101408991
jo, det är vi. Vi delar till och med flera ord. Vår kungafamilj har sitt ursprung i Napoleons hov. Skärp dig Conny.
>>
File: 1534347316249.jpg (689 KB, 1066x1600)
689 KB
689 KB JPG
påminnelse att passa på medans du är ung
>>
>>101409275
jag kommer dit för att heema dampus, leta efter sötbrevaren med svarta tighta byxor och riktigt tjocka armar
>>
>>101409275
förhoppningsvis inga
>>
File: 1521775644346.jpg (39 KB, 251x506)
39 KB
39 KB JPG
>ja, jag går på trådträffar. hur visste du?
>>
>>101409336
tänk dig henne när hon är 45-55
>>
>>101409275
jag kanske tittar in men om det blir för många i lokalen vågar jag inte gå :<
>>
>>101409336
>dkn kommer aldrig knula en 14-åring
>>
>>101409362
Borde vara straffbart för en kille att posera så
>>
File: 1535656564252.jpg (289 KB, 1080x1080)
289 KB
289 KB JPG
>>101409044
d1a
globalisterna har redan vunnit
>>
>>101409044
sant

tvivlande hjärnkultingar kan gå och gömma sig i sina fantasyböcker
>>
File: chris.jpg (13 KB, 450x675)
13 KB
13 KB JPG
>>101409383
>>
>>101409329

>det enkla svaret är att du är en produkt av din kultur och har svårt att föreställa dig att någon annan skulle kunna se saker på ett annat sätt

Aa, och du står över och utanför allt som det opartiska geni som du är :^)

Varför tror alltid vänstermiffon detta?
>>
File: 1531884455049.gif (547 KB, 540x720)
547 KB
547 KB GIF
>>101409383
>>
>>101409404
Nej men jag bor i svallet, sitter på Olearys nu och dricker
>>
>>101409329

Du är så obeskrivligt efter och önsketänkande att det är tröttsamt

>>101409421

De där byggnaderna till höger finns ju bara i absoluta stadskärnan, typ 0.1% av landets byggnader
>>
>>101409329
Ta livet av dig själv, Erik.
>>
Jag vill ta mitt eget liv.
>>
>>101409336
Jag är redan 26. Bekanta är förlovade nu.
>>
>>101409470
nihilist, intelligent och en skruvad känsla för humor
>>
>>101409578
jvdk
>>
>>101409421
fast nej
globalisterna har inte vunnit förrän mänskligheten är en grå sörja
>>
>>101409336
Är 20 men livet är redan ce pe
>>
File: 1535710524504.jpg (330 KB, 1680x1050)
330 KB
330 KB JPG
Påminnelse att du missade pirrig tonårskärlek, hångel och passionerat knull i midsommargräset. Universum kommer att dö innan du upplever det... för att du aldrig upplevde det.
>>
>>101409650
jaha vad är det med det då?
>>
>>101409650
En vokal minoritet av tråden har inte upplevt det, du har fel.
>>
>>101409302
>>101409306
han hittar på
alla träffar innan har varit riktiga
>>
>>101409650
HÅLL KÄFTEN
>>
File: 1549833626094.jpg (129 KB, 793x960)
129 KB
129 KB JPG
>>101409650
>passionerat knull i midsommargräset
fett cringe fantasier du har ,dds
>>
File: 1549736979237.png (1.54 MB, 1195x1049)
1.54 MB
1.54 MB PNG
>>101409650
>>
>>101409693
du är ofullbordad som människa. det finns ett stort hål inom dig som aldrig kommer att kunna fyllas.
>>101409703
hehe mm
>le 16,1
>>
>>101409710
d1a, jag ska gå på träffen. varför skulle den inte vara på riktigt?
>>
>kollar på menyn till O'Learys
>en hamburgare kostar FUCKING 200 KR

Glöm att jag kommer
>>
>>101409470
Inte mitt fel att dina åsikter är inkräkta. T.ex. tycker du säkert att mord är o.k. om man gör det för att skydda sitt land. Det är ingenting självklart, men det är väl förankrat i västerländsk kultur och nationalstaten i allmänhet. Det är dock helt ologiskt och moraliskt förkastligt då du förtjänar att då precis lika mycket(eller lite) som fienden i det avseendet. En annan kultur tycker det är o.k. att avrätta homosexuella för att skydda resten av befolkningen, det är också en form av mord. Lag är också kultur, och den som tror något annat misstar sig det grövsta.

>>101409538
Bra, du har gett upp. Förhoppningsvis ger detta dig någonting att reflektera över när känslorna väl lagt sig.
>>
File: 1548812899138.jpg (254 KB, 734x680)
254 KB
254 KB JPG
nej jag copar inte
>>
Skall man dra utomlands för att eventuellt bli återrekryterad till ett bra jobb i Sverige, eller ska man offra sig på jantelagens altare och vara ett hjon i det svenska maskineriet?
>>
>>101409806
>han äter på leryn
Skrattar på dit liv
>>
>>101409650
>oironiskt förespråka bedriften av otukt
cringe
>>
>>101409806
Det är en plan för att endast trådens välbärgade elit ska kunna träffas och smida planer om trådens framtid. Fattiga idioter undanbedes.
>>
File: 1541352569406.gif (1.39 MB, 315x174)
1.39 MB
1.39 MB GIF
>>101409758
Jag tycker att jag verkar ganska hel mann1
>>
>>101409898
håller med vem fan äter där
>>
>>101409650
Tråkigt men dumt att våndas över.
>>
>>101409806
det finns parmesan garlic chicken wings för 100 spänn din jävla fattiglapp

tror förövrigt att det inte kommer bli middag, eftersom 20:00 och att man måste boka bord för att äta. Baren är drop-in
>>
File: 1549376290689.jpg (60 KB, 565x546)
60 KB
60 KB JPG
>faktiskt gå ut och träffa människor FRIVILLIGT
>>
>>101409650

Jag fick dock en ofantlig mängd timmar av porr-tittande och runkande till brudar långt mycket bättre än vad jag skulle fått IRL, plus lite prostituerad vagina precis i slutet av tonåren. Funkade rätt bra. Det enda jag saknar nu när jag har stabil fv är att knulla massa random bystiga prostituerade, men överlag är fv bättre om än lite tråkigt.
>>
File: 1549816504529.gif (761 KB, 427x240)
761 KB
761 KB GIF
>>101409806
v-vi kan annars dela.. orkar aldrig äta upp en hel burgare själv
>>
File: 8-cell-orig.gif (821 KB, 240x240)
821 KB
821 KB GIF
>>101409650
>dkn mänskligheten blir omnipotent och kan skapa nya universum och förflytta sig hur man vill i både tid och rum
>>
>>101409951
>boka bord på O'learys
är trådmiffonen verkligen så här bortkopplade från verkligheten?
>>
>>101409650
notera att ingen som upplevt detta någonsin pratar om "hur bra detta var"
>>
File: 2019-02-11 22_28_42.png (152 KB, 848x669)
152 KB
152 KB PNG
>inga bordsplatser kvar imorgon

åh nejn jenjenejnejnejenje njeeAAAAAAAAAAAAAHHAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHA
>>
>>101410044
AHAHAHAHAH
>>
>>101409650
>Du gjorde aldrig X. Pseudo-djupt floskel som likagärna skulle vara en replik i Rick and Morty.

Många här inne tror att dessa upplevelser skulle kunna fylla hålet inom dem. Så är inte fallet. Hålet kan inte fyllas. Det enda vi kan göra är att acceptera hålet och leva med det.
>>
File: 1549396106041.gif (2.21 MB, 480x270)
2.21 MB
2.21 MB GIF
>>101410044
AHAHAHAHAHAHAHHAHAHA
>>
>>101410044
HAHAHHAHAHAHHAHA

TRÄFFEN BLÅST
>>
>>101409980
Vi är en stor flock apor på en stelnad lerboll i ett kallt universum som ska vara glada om vi får 100 år till utan att utrotas, alternativt globalt förslavas.
>>
File: 0611_-_kl4vBcB.png (66 KB, 300x299)
66 KB
66 KB PNG
>>101409650
>>
File: 1549833868159.jpg (106 KB, 797x694)
106 KB
106 KB JPG
>>101410044
>"d-det är bara dampus som har b-bokat upp alla bord för att sabotera!!!!!!!"

sötbrevare BLÅSTA ÅT HELVETE
>>
File: 1541349328122.jpg (100 KB, 885x1024)
100 KB
100 KB JPG
>>101410114
herregud vad djupt och vackert skrivet
>>
>>101410044
vi ska ju inte äta där, det har vi ju redan sagt
>>
>>101410114
Jag har inte fyllt ett hål i hela mitt liv, är det så mycket begärt att få fylla en enda gång?
>>
File: AAAAAAAAAA.png (387 KB, 680x708)
387 KB
387 KB PNG
>>101409650
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>101410241
haha aa
>>
matcherna börjar först 21:00
vi har nästan en timme där innan det
om det börjar bli fullt går vi bara någon annanstans
>>
>>101410324
f1h1
>>
>>101410251
fråga morsan
>>
>>101410331
Så du tror att folk kommer dit för att titta på en match i samma sekund som den börjar?

lol
>>
File: 1520369691317.jpg (91 KB, 579x534)
91 KB
91 KB JPG
>all den här skadekontrollen
>>
File: Jesus vän.jpg (253 KB, 1920x1080)
253 KB
253 KB JPG
>>101410114
Acceptera Gud och Jesus i ditt hjärta och du kommer inte att ha något hål kvar att fylla!
>>
>>101410331
d1a favä, vi löser det
>>
>>101410208
Oironiskt, ja.

>>101410251
Om det är så viktigt för dig så finns alltid Amsterdam. Att knulla är ingen stor grej som kommer att förändra ditt liv. Många oskulder har dock den missuppfattningen.
>>
File: 1548512115393.jpg (102 KB, 595x441)
102 KB
102 KB JPG
f-finns det tjejer som tycker det är s-söt med oskulder?
>>
>>101410377
baserad
>>
>>101410369
jag är bara utomhus några dagar varje månad
har aldrig ätit på o'learys heller
varför skulle man komma dit före matchen
>>
>>101410369
folk kommer ju inte börja komma dit en hel timme innan
>>
Ska släppa största filosofibomben här nu, ta några djupa andetag innan jag spränger era sinnen. Vi består alla av död materia, atomer som finns överallt i universum. Det finns inget sätt att utröna om tiden är ändlig eller oändlig, men ponera att den är oändlig. Under en oändlig tid så kommer all materia att återkombineras i exakt samma och nästan exakt samma konfiguration oändligt många gånger. Därav kan vi dra slutsatsen att DU, ja DU kommer att få tonårig fitta ett oändligt antal gånger.

Visserligen kommer du också att bli analt våldtagen av en stor neger oändligt många gånger, men man får ta det onda med det goda.
>>
>>101410400
Inte i 4d
>>
File: 1540818017248.png (498 KB, 798x920)
498 KB
498 KB PNG
>>101410400
aa :3

*tittar längtande på dig*
>>
>två nervösa och krinschiga tonåringar ska ha sex
>hon är trång och torr som en öken
>han har svårt att få stånd pga nervositet och för mycket runkande till porr
>till slut lyckas han få in den i rätt hål och några sekunder av smärtsam penetration följer

Tonårssex.
>>
File: 1533795759122.jpg (117 KB, 782x835)
117 KB
117 KB JPG
>>101410426
>han gycklar inte
>>
>>101410471
haha aa folk kommer stå och vänta i en jävla timme för att se matchen
>>
>>101410400

Ja, asiater

t. person med asien-fv som ofta surar för att hon inte var min första
>>
>>101410400
>sött
förmodligen inte
>avundsjuka tjejer som inte kan leva med tanken att du har legat med någon annan
definitivt
>>
>>101410448
för äkta

>aj sluta du gör illa mig
>*har fört in halva kuken*
>>
>>101410491
Man står inte och väntar i "en hel jävla timme" ditt dumfan

Man går dit med ett gäng polare och tar en öl i gott sällskap inför matchen.
>>
>>101410491
Du tror inte att man träffas före matchen för att snacka lite skit och dricka öl? Eller är vänskap helt främmande för dig?
>>
>>101410491
d1a
ens om det stämmer är det ju bara att dra någon annanstans som vi sagt
>>
>>101410519
>>101410524
då går vi till en annan bar, det finns fler
>>
varit öm i min armhåla i nån vecka och undersökte precis.
har en hård kula som gör ont när jag trycker på den.
vad göra?
>>
>så här desperata försök att döda träffen
varför?
>>
>>101409148
St*ckholmare
>>
>>101410439
>bebisens första filosofiska tanke
dumma materialist
>>
File: 1543088819956.webm (2.98 MB, 1280x720)
2.98 MB
2.98 MB WEBM
>>101410661
>antyder
>>
>>101410627
Ignorera och hoppas att det blir bättre, eller gå till vårdcentralen direkt.
>>
File: 1523157692434.png (93 KB, 467x496)
93 KB
93 KB PNG
>>101410661
>träffen
>>
>>101410661
verkar oironiskt som att folk är bittra över att de inte vågar träffa främlingar pga autism, och därför vill de inte att någon annan heller ska göra det
>>
>>101410627

Gå till läkaren mongo
>>
>>101410399
Nej det är inte oskulder som har någon missuppfattning, det är folk som knullat som har det. Därför man alltid ser er rekommendera horor, varför tror ni inte alla oskulder bara knullar en hora om det sågs som lösningen för dem? Det handlar inte om SEXET, det handlar om så mycket mer.

Om man inte haft sex kan man inte säga att det är överskattat och inte löser några problem. Alla vet att det inte kommer lösa några problem men man måste uppleva det för att komma vidare här i livet, att dela det med någon, att känna hur det känns att vara efterlängtad, att vara med en tjej som vill ha en. Det är något man måste uppleva för att sedan gå vidare och oroa sig om annat. Fattar du inte, att du som har haft sex inte kan gå och säga till någon som inte haft det hur det inte är viktigt?

varför förstår ni inte det? varför tror ni att oskulder tror att sex skulle fixa deras liv? att träffa en annan människa och vara intim med dem är en BASAL sak man måste uppleva här i livet SEDAN gå vidare, men att ha det hängandes över en är ett stort problem som man inte kan låtsas inte finns.
>>
>>101410769
Träffar är bokstavligen Reddit men ok
>>
>>101410400
Oskulder är rena och kommer inte brinna i helvetet
>>
Förstår inte varför ni vill träffa människor från tråden. Är det verkligen så viktigt att få utlopp för sin autism med andra i köttrymden?
>>
>>101410709

Aa, för att gud finns är mer logiskt
>>
>>101410791
detta fast ironiskt
>>
>>101410793
vi har haft över hundra träffar genom trådens historia
>>
>>101410740
>>101410774
lmao hoppas det släpper då
fixar inte läkarbesök och sånt
>>
>>101410810
det är ju kul
>>
>>101410448
>det är bättra att knula en sönderkörd fitta
>>
>>101410851
Vad har det med mitt påstående att göra.

Tråden hade kunnat ha träff varje fredag, det hade fortfarande varit bokstavligen Reddit.
>>
File: 1528903423919.png (201 KB, 900x900)
201 KB
201 KB PNG
>>101410810
>köttrymden
yikes
>>
>>101410805
tack gud
>>
>>101410791

Det dumma spån som du inte fattar är att horor är FÖRSTA steget till att o-knulla sitt liv. När du slutar vara rädd för att ha sex så slutar du att vara LIKA rädd för kvinnor och ökar dina chanser för att någon gång faktiskt försöka skaffa en fv.
>>
File: 1549294202502.jpg (301 KB, 1323x1043)
301 KB
301 KB JPG
påminnelse
>>
>>101410810
>köttrymden
Hej dulny
>>
>>101410791
Så när ni pratar om sex så menar ni inte att ni vill ha sex utan att ni framförallt vill ha ett intimt förhållande? Kanske bäst att skifta fokus ditåt istället för att kåt-post om att stoppa in sin kuk i ett kötthål.Ta en språkkurs, eller danskurs. Skaffa en hobby där du träffar kvinnor.
>>
File: 1549571830878.jpg (77 KB, 600x600)
77 KB
77 KB JPG
>>101411051
>Ta en språkkurs, eller danskurs
>>
>>101410816
>vara så här tappad
och du brevar säkert på /lit/ också, helvete va pin
>>
>>101410791
finns en bok av Strindberg som heter Doktor Glas. Den handlar om precis detta. Så nästa gång ni gnällkukar i tråden bestämmer er för att lipa för n-th gången så vill jag att ni ska veta att ni historiskt sett inte är originella på något sätt.
>>
>>101410816
Ha det så kul i helvetet
>>
Vafan nazbol är ju socialdemokrati
>>
File: 1546383173237.png (382 KB, 1200x1335)
382 KB
382 KB PNG
>folk har aldrig varit negativa till träffar förut, tråden har verkligen gått ner sig!
>>
>>101411181
>doctor glas
>av strindberg
idiot
>>
>>101411127
>>101411194

>asså magi finns grabbar! Här är mina bevis *bokstavligt talat ingenting*
>>
File: 1547680072907.png (160 KB, 748x1036)
160 KB
160 KB PNG
>brevar ett sommarbrev
>tråden spårar ur i bråk om sommar vs vinter
>brevar ett tonårsfittabrev
>tråden spårar ur i bråk om knullfilosofi
>>
File: love.jpg (23 KB, 421x352)
23 KB
23 KB JPG
kan vi inte alla vara sams?
>>
>>101411237
>han fortsätter med sina halmgubbar
>>
>>101411051
jag är för förstörd för att göra något åt det, jag hamnade här av en anledning.
>>101410983
kanske kan hjälpa att träffas med horor som KBT av något slag för att få bort rädslan, det är inte helt osant.
>>
>>101411181

Nja. Glas var inte direkt incel. Han var psykiskt störd volcel som senare i livet kärade ner sig i någon brud, det finns ju flera kapitel där han beskriver hur äckligt han tycker sex är/verkar vara.
>>
>>101411225
träffad märker jag

kom nu, breva några ledsna grodor så vi kan se hur ynklig du är
>>
>>101411106
>"Öh, nej. Att träffa och lära känna kvinnor på mötesplatser som kurser är EPIC FAIL. Och jag kommer inte att säga det med egna, utan jag kommer istället breva en död jag-jag."

Kroniska oskulder tror oironiskt detta.
>>
File: 1548893321823.jpg (36 KB, 600x389)
36 KB
36 KB JPG
får en att ponera...
>>
>>101411276
>volcel
han beskriver ju sig själv som ful och incel
>>
File: 1535593677355.png (177 KB, 1100x950)
177 KB
177 KB PNG
>>
File: 1549570200285.png (93 KB, 645x729)
93 KB
93 KB PNG
>>101411297
>en död jag-jag
>>
>>101411291
läste inte ens vad du skrev förutom strindberg och doctor glas och jag är inte personen du skriver med
>>
>>101411271

>kanske kan hjälpa att träffas med horor som KBT av något slag för att få bort rädslan, det är inte helt osant

Ja, jag talar ur erfarenhet. Jag var incel till max under hela min tonårstid, främst pga att jag var så jävla rädd att alla mina försök att närma mig kvinnor var högst halvhjärtade de få gånger de ens skedde. Efter att jag svalde hor-pillret och spenderade några år som sex-turist så blev jag mycket mer bekväm runt tjejer, och idag har jag en fv.

Jag tipsade även en av mina nördvänner att göra samma sak, och han gjorde det med samma resultat.
>>
>>101411271
Du vet att det inte stämmer. Se dig omkring och du kommer att se människor som är betydligt mer förstörda än dig själv men som trots det har flickvänner. Om du verkligen var förstörd så skulle du inte ha något att förlora, så varför inte testa?

>>101411345
episk trollning. du vinner internet.
>>
File: 2014_43_stalin212.jpg (748 KB, 1280x800)
748 KB
748 KB JPG
Kommunism är svaret på allt psykisk ohälsa
>>
>>101411310

Det minns jag inte, jag minns dock de kapitel där han säger att han hela livet haft en stark avsmak för sex och fysisk närhet och att sex är äckligt
>>
File: 1529884687716.png (1.07 MB, 1000x901)
1.07 MB
1.07 MB PNG
primitivismen är svaret på allt psykisk ohälsa
>>
>>101411434

>inget folk, ingen psykisk ohälsa
>>
>>101411434
Ja, bara skut fanskapen så kostar dom inte samhället nått längre
>>
>>101411491
>alla dog under sovjet

mm
>>
>>101411490
detta.
>>
>>101411437
ah juste, det var på grund av den fula tjejen om han dansade med som sen dog, va?
>>
File: 1549437979359.png (2.04 MB, 1200x760)
2.04 MB
2.04 MB PNG
https://youtu.be/ahPsW3ZKZ_w
tankar på detta?
>>
Saknar Biancaanon
>>
har inga vänner har ångest dygnet runt allt är åt helvete vill men vågar inte prata med psykolog
hjälp
>>
>>101411051
Kommer ju vara helt uppenbart om man bara är där för att ragga.
>>
>>101411587
söt tjej runt 8:30
>>
>>101411608
haha du mår dåligt
>>
>>101411604
"nej"
>>
>>101411582

Minns inte helt, tror det var mer allmänt och inte baserat på någon specifik grej. Han dillar ju en massa om att han önskar att sex inte var så vidrigt och istället var mer som typ att be till gud.
>>
>>101411391
Problemet är att jag är 27. Jag har ett helt bortknullat liv och mitt självförtroende just nu är så lågt att jag hade inte ens vågat träffat en hora, och förmodligen inte kunnat få upp den med en heller.
>>101411413
Vet inte om det är sant. Finns folk som är mer ostabila än mig, men snart 30 och oskuld, min hjärna är nu djupt programmerad i detta lidandet och det känns helt omöjligt att göra någon förändring. Som jag är nu så vet jag inte hur jag skulle kunna skopa upp en normal tjej, för det märks ju att jag är en ensam och skadad person, och en vuxen kvinna finner inte sånt attraktivt. Inte så att jag har superkrafter och kan låtsas att jag har självförtroende, så funkar det inte. I min hjärna så förtjänar jag inte ens deras tid, för jag vet att de har bättre alternativ.
>>
>>101411608
bvds
>>
>>101411587
Krinsch
>>
File: 1549918981339[1].png (148 KB, 981x994)
148 KB
148 KB PNG
>iPhone är säker och Tim Cock värnar om integrite-
>>
>>101411587
bögigt
>>
>>101411635

>Problemet är att jag är 27. Jag har ett helt bortknullat liv och mitt självförtroende just nu är så lågt att jag hade inte ens vågat träffat en hora, och förmodligen inte kunnat få upp den med en heller.

Sluta tycka synd om dig själv och bara gör det. Det värsta som händer är att du har några neetbux färre och har sprutat i en brud, det bästa som kan hända är att du tagit första steget att oknulla ditt liv.

Om du mot förmodan har jobb så är det väldigt enkelt att skopa upp en flickvän/fru i diverse u-länder med.
>>
>>101411512
>Sovjet var kommunistiskt

Haha aa
>>
>>101411632
jo, men han beskriver sig som ful och han skriver även om en ful tjej som han dansade med och kysste en kort kväll. han var överlycklig att det fanns någon som hade funnit honom attraktiv, men sen så försvann hon och blev hittad död, om jag minns rätt

så jag skulle definitivt säga att doctor glas är på incelskalan
>>
File: 1511905625601.jpg (56 KB, 645x773)
56 KB
56 KB JPG
>>101411751
>>
>>101411751

Nej men kunde ha blivit
>>
File: 1523547849331.jpg (282 KB, 1369x1873)
282 KB
282 KB JPG
fy fan
>>
>>101411740
>Om du mot förmodan har jobb så är det väldigt enkelt att skopa upp en flickvän/fru i diverse u-länder med.
Varför skulle jag vilja det? Jag vill vara med någon som faktiskt tycker om at spendera tid med mig.

Vart träffar man horor?
>>
>>101411850
ta bort
>>
>>101411665
n.

Hatar Äpple men Google är fan en bra bit värre
Det enda teknikföretaget man kan lita på är Microsoft (före 2012), även om de har gjort sin del med att hålla tillbaka den tekniska utvecklingen också
>>
>>101411618
Vem sa något om att ragga? Jag talar om att bygga en relation till kvinnor. Ju fler relationer du skapar desto större blir sannolikheten att du kommer att hitta någon som gillar dig. Att sitta och ragga kommer att med stor sannolikhet inte att funka. Men om du har tålamod och en upprätthåller kontakt med dem så är dina chanser mycket goda. Om tjejen ser att du är en bra och snäll kille så kommer de mycket sannolikt antingen bli ihop med dig eller försöka att få ihop dig med någon av sina vänner.
>>
>>101411635
>min hjärna är nu djupt programmerad i detta lidandet och det känns helt omöjligt att göra någon förändring
jvdk.

är 26 och känner exakt samma sak som du brevat om. Man har missat så mycket i livet att det inte går att ta igen. Sex och närhet hör till ett vanligt och normalt liv. Att vara det och vara utanför radarn är inget normalt liv.

När man levt själv och knappt pratar med någon annan under flera års tid så är hjärnan så knulad att det blir svårt att programmera om den.

Varför tror ni isolering i fängelse används som straff? Jag har levt isolerad sedan tonåren.
>>
>>101411957
Jo, men det kommer ju vara uppenbart att jag inte är där för att lära mig tyska.
>>
>>101411957
>Ju fler relationer du skapar desto större blir sannolikheten att du kommer att hitta någon som gillar dig.
du låter precis som...
>>
File: aejpg.jpg (206 KB, 1023x682)
206 KB
206 KB JPG
flyttar till Slovenien nästa år. Någon som har varit där eller brukar vara där ofta?
>>
File: 1527013749396.jpg (110 KB, 960x960)
110 KB
110 KB JPG
hatar blattar
hatar negrer
enkelt som
>>
>>101412038
Hej då
>>
>>101411665
Inte bara vid apple butiker favä
>>
>>101411869

>Varför skulle jag vilja det? Jag vill vara med någon som faktiskt tycker om at spendera tid med mig.

proffstips: Detta är en av de mentala incelspärrar som fuckat upp ditt liv. Kvinnor gillar framgångsrika män. Detta är sant i Sverige, detta är sant i u-länder. Framgång är allt som oftast mätt i inkomst. I u-länder är du mer framgångsrik än de lokala männen. Följer man den här logiken så ser man lätt att en u-lands-brud kommer älska dig minst lika mycket som en svensk brud.

Horor träffar man antingen genom att luska runt på blixtbak och ta reda på vart man ska köpa det i Sverige (rekommenderas ej) eller att bara ta en enkel sväng dit det är lagligt (rekommenderas). Finns ju Danmark om du inte vill åka långt, eller Amsterdam. Är du mer äventyrlig så finns det ju Thailand, på rätt platser (Phuket, Pattaya, delar av Bangkok) så kan du knappt ta en promenad utan att bli påhoppad av femtio prostituerade. Av de rekommenderade ställena gillar jag Thailand bäst eftersom det är så absurt öppet där, prostitution känns som en del av deras kultur, jag kände av noll stigma.
>>
>>101412061
hej då.. bög
>>
Hatar borgare
Hatar svho
Hatar blattar
>>
Inte varit i tråden på ett tag? Men vad har hänt med alla sötbrevare? Evve? Moku? Ensamanon? Coolanon? Rei? Kantanon? Helt tomt ju!
>>
File: 1548515540714.gif (1.14 MB, 500x447)
1.14 MB
1.14 MB GIF
>dkn börjar bli så full att saker snurrar till
>>
>>101412103
skönt ju
>>
>>101412103
för helvete, nu kommer de dampa igen
>>
>>101412107
C) Inse att du är ety bokstavligt barn och bara borde fokusera på din karriär innan du oroar dig för tjejer
>>
>>101412110
dags att börja slyna sig då~
>>
>>101412110
D U M B O M
>>
NU JÄVLAR
*SLÅR NÄVEN I BORDET MED SÅN KRAFT ATT DET FÖRVANDLAS TILL ETT MOLN AV SPÅN OCH FLIS*
SKA JAG TA MIG FAN... knalla iväg och handla lite gott
>>
File: 1549559083119.jpg (47 KB, 823x812)
47 KB
47 KB JPG
>>101412103
Undrar också vart Evangeline har tagit vägen. Tror ni hon kommer till trådträffen? hon bor ju i Göteborg trots allt!
>>
>>101412243
23:20 en måndag? vad är öppet nu ens?
>>
>sötbrevare
du menar trådförstörare?
>>
>>101412265
Dödar honom om jag ser honom
>>
>>101412103
>Evve?
Jobbar dubbla övertidsskift
>Moku?
Psyket
>Ensamanon?
Sover
>Coolanon?
Pluggar komvux
>Rei?
Leker med sin pvs 19 cm
>>
>>101412074
Det är skillnad på att träffa en tjej i Sverige som uppskattar att man är framgångsrik och dra hem en från ett U-land. Är fan hemskt när man träffar folk med thai-fruar, det är så uppenbart.

Oironiskt fråga, har du knullat en transa någon gång i Thailand?
>>
>>101412004
Fråga någon om varför du är där så kan du bara säga för att du tyckte att det lät kul. Kanske till och med slänga in en klyscha om att du gillar att nya upplevelser eller nått sånt. Språkkurser kan vara bra då det finns vissa språk som framförallt kvinnor läser i större utgrad än män och för att du får interagera med andra under täckmanteln av själva lärandet. Oftast kan de uppstå roliga situationer när man försöker lära sig ett nytt språk och det blir en trevlig stämning mellan dig och övriga.
>>
>>101412107
mann1 du kommer få ångest som fan
min polare när han var 17 blev uppraggad av någon milf på krogen och knullade skiten ur henne.
han ångrade sig rejält.
>>
File: 1548511692964.jpg (67 KB, 1280x720)
67 KB
67 KB JPG
>>101412213
Har gjort ett par dumheter :c
>>101412219
Imorgon kommer ångest...
>>
File: 1547553328699.png (193 KB, 2268x2268)
193 KB
193 KB PNG
>>101412289
/STATOIL GANG/ rapportera in!
T
A
T
O
I
L
>>
>>101412289
furkans kiosk
>>
>>101412385
Sörkel-Kay heter det nu, Gurra
>>
>>101411825
Haha nej
>>
File: Slint_-_Spiderland.jpg (48 KB, 300x300)
48 KB
48 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=ocZK5DHzkh4

Min favoritlåt.
>>
>>101412385
är det inte dyrt som fan på statoil?
>>
File: 1548642826925.jpg (60 KB, 826x610)
60 KB
60 KB JPG
>>101412265
>han pratar inte med Evvis på avsladd
>>
>Waaaaaaaah jag måste få fittta !! :( varför kan jag inte få fittaaa!?!? :((
>jag vet! jag åker till thailand!
för fan, rannsaka er
>>
>>101412426
jo, men öppet dygnet runt 24/7
>>
>>101412363
Ja, men det kommer ju vara uppenbart att man ljuger.
Hade gärna viljat lära mig ryska, studerade hemma och kom till A1 ungefär men orkade inte riktigt. Men det är väl ingen bra könsfördelning? Man måste välja franska eller liknande negerspråk om man vill komma någon vart.
>>
File: Anger Alex.gif (755 KB, 323x206)
755 KB
755 KB GIF
>>101408971
Varför i helvete har ni det på en vardag?
>>
>>101412348

>Det är skillnad på att träffa en tjej i Sverige som uppskattar att man är framgångsrik och dra hem en från ett U-land. Är fan hemskt när man träffar folk med thai-fruar, det är så uppenbart.

Jag tror det där mest sitter i psyket, anon

>Oironiskt fråga, har du knullat en transa någon gång i Thailand?

Näe, men hade nog gjort det om jag fortfarande var singel bara för att testa
>>
>>101412413
>min favorit låt
visst kompis vi alla vet att du lyssnar på
https://www.youtube.com/watch?v=ic9KOmxNrDc
>>
File: 1525938075464.png (795 KB, 364x558)
795 KB
795 KB PNG
>>101412265
>hon
>>
>>101412470
>låta nbögar vara med

haha aa
>>
>>101412384
Laca dumbom! ska du inte fixa sovschemat? :<
>>
>>101412441

>Waaaaaaaah jag måste få mat !! :( varför kan jag inte få maaat!?!? :((
>jag vet! jag åker till en resturang!

för fan, rannsaka er
>>
va i
https://www.youtube.com/watch?v=Dv_kN7zorh0
>>
Jävla oskulder sluta klaga
>>
>>101412467
vad ska du köpa då?
>>
File: jesus.jpg (470 KB, 1693x2000)
470 KB
470 KB JPG
>>101412499
>Näe, men hade nog gjort det om jag fortfarande var singel bara för att testa
>>
File: 1544572624215.gif (778 KB, 268x328)
778 KB
778 KB GIF
>dkn pvn mage låter
ser ut som det blir en brunsås till nattmat!
>>
File: 1548511692963.jpg (64 KB, 884x1024)
64 KB
64 KB JPG
>>101412537
Är icke laca...
>>
>>101412469
Varför kommer det bli uppenbart? Du behöver inte välrdens motiv för att vara där, bara att du tyckte det lät kul och ville testa på det. Vilket språk det är spelar ingen som helst roll då du inte är där för att bli expert i franska utan för att bygga relationer.
>>
>>101412596
jag är inte honom, men jag brukar också handla snacks på natten
>>
>>101412544
du kan överleva utan att knulla din jävla incel
>>
>>101412499
Tror inte det blir någon hora för mig. Jag vågar inte göra det i Sverige, och vågar inte åka utomlands heller själv, sen skulle släkten fatta om jag berättar för dem att jag ska helt plötsligt som ensamstående 27 åring åka till ställe där horor är super poppis.

Orkar inte med det. Skulle nog inte hjälpa mig ändå med tanke på hur djupt inne i skiten jag är.
>>
>>101412644
äru tjock eller, jag brukar bara köpa korv där
>>
File: 1549835158310.png (382 KB, 310x315)
382 KB
382 KB PNG
>>101412626
>>
>>101411355
Haha aa
>>
>>101412626
äckligt laca..
>>101412632
Förlåt misstog dig för Laca :<
>>
>>101412694
lolnej. 185cm 60kg men jag brukar knula upp mitt sömnschema titt som tätt och måste således ha snacks till min nattfilm osv
>>
>>101412645

Och? Du kan överleva på bara bröd och vatten, rekommenderar du den dieten?
>>
>>101412635
Nej, men det kommer ju märkas att jag ljuger när jag knappt kan mer franska när jag går ut än när jag börjar.
>>
File: 1532889489322.jpg (109 KB, 588x823)
109 KB
109 KB JPG
>bet mig själv i läppen IGEN
>>
jag ska på dejt imorgon så kan tyvärr inte komma på träffen killar
>>
>>101412781
???????
>>
>>101412521
är det inte nbög träff på lördag?
>>
Test
>>
>>101412648

>sen skulle släkten fatta om jag berättar för dem att jag ska helt plötsligt som ensamstående 27 åring åka till ställe där horor är super poppis

proffstips: Säg att du ska någon annanstans. Är du verkligen paranoid så åk faktiskt någon annanstans och ta lite foton. Singapore är skitnära Thailand, kommer bara kosta dig några få tusenlappar extra att ta dig dit och knäppa några foton under en eller två dagar
>>
>>101412739
Det är inte laca det är någon som flaskflaggar
>>
>>101412811
Evvis..
>>
>>101412856
hans liv måste vara förstört
>>
>>101412856
varför står han sådär?
>>
>>101412801
Du ska ju försöka lära dig och på så sätt komma i kontakt med tjejer, inte bara sitta och prata svenska med dem och byta fokus från språket.
>>
>101412811(du)
>>
>>101412873
nej, jag är 15-dejtcucken
>>
>>101412883
hans kuk iaf. Tänk bara hur många könsvårtor och annat smått och gott den där horan har i sin fitta
>>
>>101412887
för stor qk.......du hade förstått om du inte hade haft en mikropenis
>>
>>101412940
du kan ju komma förbi och ta en öl om träffen går illa och så kan vi känna >dkn ingen fv tillsammans
>>
>>101412801
VAD SPELAR DET FÖR ROLL? Sålänge du skapar kontakter så kvittar det fullständigt hur mycket du lär dig. Du är ingen hemlig agent som måste ha alibi till vänster och höger för att försäkra andra om att du är där enbart för att lära dig. Du är en avslappnad snubbe som tyckte det lät kul att testa ett nytt språk. Det är ingen som kommer att syna ditt motiv.
>>
>>101412846
hur gammal var du när du gjorde detta?
kan du ens föreställa dig att leva i ensamheten tills man är 27?
>>101412000
Det är en riktig mardröm, man sitter så fast i det, spelar ingen roll om man har lösningen, det går inte att ändra sig för man är helt enkelt förstörd. Tror det är omöjligt att förstå sig på det om man inte levt skiten.
>>
h-har er pv också bajs i s-stjärten?
>>
>>101412908
Ja, men det är ju omöjligt att ta på allvar. Finns inga språk jag är intresserade av som inte är korvfest.
>>101413016
Klart det blir ganska uppenbart om jag bara pratar med tjejerna och knappt lär mig franska
>>
File: 1530731314439.png (941 KB, 800x1075)
941 KB
941 KB PNG
Fattar seriöst inte varför folk klagar på sojamjölk. Det smakar gott som fan och är bra för kroppen.
>>
File: 1530335276078.png (62 KB, 396x385)
62 KB
62 KB PNG
varför äter bögar bajs?
https://www.youtube.com/watch?v=rf0Lv3egcMc
>>
File: DCIM_0049.jpg (1.77 MB, 2969x2189)
1.77 MB
1.77 MB JPG
har provat flera tips
det försvinner inte
dags att kontakta VC eller?
>>
>>101413087
Finns det korvspråk ens? Till och med japanska har ju lika många tjejer som killar.
>>
>>101412626
rannsaka bögbajstransa
>bögar gillar inte bajs
>>
Fattar inte vad folk i tråden har mot bajs igentligen...
vad spelar det för om jag och min pv tycker bajs är h1?
>>
>>101413163
Det är nog cancer
>>
File: 1546701261821.gif (486 KB, 500x282)
486 KB
486 KB GIF
>>101413147
Jag gillar getmjölk :3
>>
>>101413163
RA
FUCKING
DER
>>
File: 1535053333223.jpg (134 KB, 640x640)
134 KB
134 KB JPG
>>101412103
>>101412265
H-hej
>>
>>101413163
ja gör det fö he
>>
>>101413147
veganer är fjollor
sojamjölk är för veganer
sojamjölk är för fjollor
>>
File: 1538939161904.png (2.31 MB, 3072x3118)
2.31 MB
2.31 MB PNG
>>101413163
>>
>>101413049

>hur gammal var du när du gjorde detta?

~20

>kan du ens föreställa dig att leva i ensamheten tills man är 27?

Nej, och det var exakt därför jag gjorde det. Jag visste hur illa livet skulle bli om jag inte gjorde NÅGOT, och jag visste att jag var alldeles för skraj för att försöka skaffa en 'riktig' brud. Hade jag varit i din sits så hade jag börjat planera resan imorgon.
>>
>>101412856
>han slickade hennes smutsiga aids röv
ÅH NEJ NEJ NEJ
>>
>>101413049
Ingen kan se att du är förstörd. Den här känslan du har om att vara fast är inget mer än din hjärna som spelar dig ett spratt. Om du sitter och säger till dig själv att det inte kan hända så kommer det inte att hända.

>>101413087
Det kommer inte att vara uppenbart. Testa att skriva exakt vad som skulle hända i en situation där de skulle märka det och du kommer att se hur absurt det du säger faktiskt är.
>>
bögar är äckliga
>>
>>101413237
Hej Evvis! :3
>>
File: 1542462298756.png (181 KB, 1509x1978)
181 KB
181 KB PNG
>>
>>101413179
Flampan...
>>
File: IMG_20190211_231545.png (451 KB, 1080x1312)
451 KB
451 KB PNG
Jag vill lukta på hennes skrev
>>
>>101413163
var sitter skiten ens? vad ska det föreställa?
>>
>>101413237
hej hora, ta dig i röven
>>
rödpillra mig på trådbögarna
>>
File: 1524982665525.jpg (24 KB, 387x353)
24 KB
24 KB JPG
>>71876912
får mig alltid att garva
>>
File: 1494777535418.jpg (75 KB, 1280x720)
75 KB
75 KB JPG
>>101413237
Hej Evvis!
>>
>>101413423
SÖTA
>>
Kan tjejer också få smegma i deras förhud?
>>
>>101413423

de är pedofiler
>>
>>101413237
kommer töjja dig imorgon på träffen.
>>
File: 1519557598756.jpg (39 KB, 661x807)
39 KB
39 KB JPG
>>101413343
>>101413443
Yo!
>>
File: 1525011467311.gif (1.53 MB, 582x540)
1.53 MB
1.53 MB GIF
>>101413237
omg hej!
*kastar mig över dig med en bamsekram*
>>
>>101413459
j
>>
>>101413326
>Om du sitter och säger till dig själv att det inte kan hända så kommer det inte att hända
Jag vet. Men jag hatar genuint mig själv, jag vill inte låta någon kvinna komma nära mig för jag förtjänar dem inte. Jag har försökt pratat med kvinnor online, träffade till och med en som gillade mig, jag skickade bilder på mig själv, berättade privata detaljer om mig själv, att jag var incel, allt och hon gillade mig och försökte prata med mig. Jag mådde skit utav det, ville inte slösa hennes tid, ville inte fortsätta prata för att jag visste att det inte skulle leda till något så jag tog ingen initiativ öht och givetvis slutade vi prata efter någon månad.

jag vet inte vad jag ska göra mot detta, jag vill bara dö.
>>
>>101413237
Kommer du på träffen?
>>
>>101413153
Inte för att försvara stjärtryttare men de gamla kinserna åt bajssoppa som medicin... Inom modern forskning stoppas bajs i kapslar som ges mot rubbad tarmflora.
Äckligt ja, men det är viktigt med en god tarmflora.
>>
>>101413174
Ryska och japanska hade jag sagt.
>>101413326
>går dit
>kan inte ett ord franska efter flera månader
>är uppenbart att jag inte pratar med killarna
De kan se sånt enkelt
>>
>>101413459
tjejer har ingen förhud
>>
File: 1532892017460.png (362 KB, 700x700)
362 KB
362 KB PNG
>>101413489
varför så lite i tråd1 på sistone?
>>
>>101413564
vad tror du?
bajs :3
>>
Ta tåget från Skåne till Göteborg för att heema bögar på bögträffen

J/N?
>>
>>101413621
mm
>>
>>101413621
Varför ta tåget upp till Göteborg när du kan heema mig i Skåne? :3
>>
>>101413386
>dkn tog evve i röven
smaskigt :3

f1 tajt anus favä
>>
File: 1542379139591.gif (678 KB, 217x269)
678 KB
678 KB GIF
>>101413486
>>101413512
>träffen
Tvek på den :3

>>101413497
owo

>>101413564
Upptagen med grejer~
>>
>>101413621
det kommer inte finnas nån ""träff"" att komma till, det är ett gyckel
>>
>>101413591
Bete dig när drottningen närvarar!!
>>
>>101413653
fegis
>>
>>101413653
>Upptagen med grejer~
inget snusk väl?
>>
>>101413653
Gillar verkligen du att bli slickad runt rövhålet?
>>
>>101413621
Ja, baserat som fan
>>
101413653
hur känns det att alla dina förfäder ser ner på dig som smuts?
>>
>>101413660
Hoho oo
>>
>>101413779
Elakanon! det är inte ofta evvisen är här så nu får du vara gullig och fin!
>>
File: 1532481302350.jpg (98 KB, 949x649)
98 KB
98 KB JPG
>>101413743
aa :3

>>101413751
ne :3

>>101413765
ja :3
>>
File: 1519601295309.jpg (22 KB, 377x377)
22 KB
22 KB JPG
>svenska """"""""""män""""""""""
>>
>>101413504
Det är nog få människor som förtjänar kärlek. Tror att du borde försöka komma in i andra tankebanor. Försök att minska betydelsen av kärlek och sex till något mer hanterbart istället för denna nästan himmelska handlingen. Försök även att bygga upp ett självförtroende genom att intala dig själv att du helt enkelt är ganska bra. Om du kan intala dig själv att du är en usling som inte förtjänar någonting så har du också makten att intala dig själv det motsatta. Rikta ditt hat mot något mer abstrakt som feghet eller sättet som du behandlar dig själv istället för att rikta det mot din egen person.
>>
>>101413696
Detta! Annars kommer vi att TVINGA dig till att börja med HRT och sötbreva! :3
>>
>>101413855
>dkn kommer aldrig pulla och slicka evve tills han ber att få smaka min stora kuk
>>
File: 1547616411817.png (179 KB, 641x530)
179 KB
179 KB PNG
>>101413914
du kommer få bajs på fingrarna då, det fattar du väl?
>>
File: 1549199771946.webm (2.28 MB, 1280x720)
2.28 MB
2.28 MB WEBM
O'Learys imorgon
>>
>>101413837
>Jag har inget att förlora
Du har gjort dig förtjänt av en anmälan, vi får se vad polisen kommer fram till och om du känner likadant fram till deras besök...
>>
Köpa Massdrop's Sennheiser HD 6XX?
>>
>>101413948
kino som fan
>>
>>101413174
Om det är 50/50 är det för mycket, då märks det ju om man selektivt undviker den ena
>>
>>101414021
dakka...
>>
>>101414020
Jag som tar bilden~
>>
>>101414020
Det här är barnpornografi ditt psyksjuka vider
>>
>>101414037
nej, köp superlux
>>
>>101413946
bajs? Owo
>>
File: 1518703017931.png (202 KB, 389x631)
202 KB
202 KB PNG
>>101413914
Säg aldrig aldrig~

>>101414020
UmU
>>
>11 personer röstade att de kommer imorgon
Verkar nästan som att det blir en träff
då kommer jag väl ändå
>>
MEN DET RÄCKER FÖRI HELVETE
>>
>>101414150
När blev du knullad senast?
>>
>>101413895
om man inte kan hjälpa det då? hur ska man komma över det då? kommer nog aldrig acceptera personen jag är.
>>
File: 1526752990725.jpg (533 KB, 1244x1354)
533 KB
533 KB JPG
>>101414208
Förra året
>>
>>101414094
Killern har åldern inne, du behöver inte oroa dig.

Dessutom är det en bokstavlig teckning lol
>>
Vad ska man göra om man är först på träffen? Vänta utanför? Gå in och sätta sig nånstans? Ta en öl medan man väntar?

Hur bra är ni på att komma i tid förresten?
>>
>>101414259
sitt utanför och vänta är nog bäst
>>
>>101414256
hur känns det i själen att du runkar till ritade barn? visst, det är inget riktigt barn, och därför finns inget offer så det är inget omoraliskt med att runka till det. Men, jag vägrar tro att det känns bra för dig att du attraheras av det.
>>
>>101414353
Fast killen har åldern inne lmao
>>
>>101414259
>>101414342
LITA INTE på d1a, dom kommer bara filma dig när du står ensam utanför
>>
>>101414254
Kan ge dig en stor kuk nästa vecka ;3
>>
>>101414254
Kommer du på träffen så finns det några snygga killar som kan ta hand om dig
>>
>>101414259
stå utanför och rök en gås. Tror att det bara är kort som gäller vid betalning också. kontantcuckar BÅH
>>
>>101414360
Mm strax
>>
>>101414259
>införe robert aschberg med /trolljägar gäng/ kommer dit och börjar fråga om allt skit vi brevat på kanalen
>>
>>101414357
förnekelse eller? det är uppenbart att det är ett barn i ritningen. Finns ingen post-pubertal kille som har en sån där kropp.
>>
File: 1549859753465.webm (2.79 MB, 1280x720)
2.79 MB
2.79 MB WEBM
Vi på O'learys :3
>>
>>101414432
då påminner jag tv-tittarna om hur han drev en utvecklingsstörd till självmord, sen går jag därifrån
>>
>>101414468
hamburgaren representerar evangelines rumpa OwO
>>
>>101414468
hur fan kan man gilla anime
jävla autism
>>
File: 1533012848954.png (576 KB, 780x1103)
576 KB
576 KB PNG
>>101414366
T-tack

>>101414382
Vill inte gå till O'Learys ;w;
>>
>>101414542
V-varför inte?
>>
skulle vilja flyga nånstans men hotell är så jälva DYRT AAAA
>>
>>101414542
breva rumpa
>>
>>101413621
Hur ska du hinna ta tåget tillbaka?
>>
File: 1549786259350.gif (877 KB, 250x282)
877 KB
877 KB GIF
>dkn rumpan och låren börjar bli större från kroppsövningarna
>>
>>101414228
Du borde ställa dig frågan om du faktiskt vet huruvida du kan hjälpa det eller inte. Jag tror att om du använder ditt sunda förnuft så kan du nog se att det här är inbillningar. När du erkänner och uppmärksammar att dessa inbillningar inte är en del av det som utgör ditt Jag så kan du överkomma dem. När du överkommer dessa inbillningar och utför handlingar som motsäger inbillningar så kommer du inte bara att veta intellektuellt att de inte är en permanent del av Dig utan också se det med egna ögon. Hatet för dig själv kan inte förbli då dina handlingar är vad som kommer att definiera ditt Jag. Det kommer att vara som att bli frisk efter en lång sjukdom.
>>
>>101413914
Västeråsanon....
>>
>>101414696
laca...
>>
>>101414696
låter bögigt
>>
Fy fan, går och lägger mig nu
>>
hatar bögar SOM FAN
>>
>>101414542
>Vill inte gå till O'Learys ;w;
vi kommer nog ändå tvingas byta ställe när stället blir fullt med sportbögar
>>
File: 1544535169151.png (1.43 MB, 1783x2912)
1.43 MB
1.43 MB PNG
>>101414584
Avenyn är en stekig turistfälla plus att United spelar imorgon så det kommer vara fullt med svettiga sportfånar.

>>101414634
Här :3

>>101414696
Duktigt!
>>
Lökträff
>var?
kalmar
>välkommna
alla dampbarn

komsi komsi :3
>>
>>101414792
Trodde du gillade att vara mellan en massa svettiga alfahanar
>>
>>101414792
*daskar till dig på stjärten för att kolla spänsten* helt ok!
>>
>>101414698
Har försökt, och under mina bästa stunder kan jag trösta mig med att jag inte är det monstret jag känner mig som, för som du säger "handlingarna" säger annat.
Även om handlingarna är vad som gäller här i livet och vad som formar personen man är på riktigt så känns det omöjligt för mig att inte hela tiden vara medveten om hur sjuk i huvudet jag är egentligen, och om någon visste allt om mig så hade de aldrig velat vara min vän eller komma nära mig.
>>
Jag tycker att vi väljer Vigårda som en Plan B om/när O'Learys blir fullt favä
>>
>>101408971
Problemet med trådträffar är att de består till 90% av relativt välanpassade nbögar, och att de resterande 10% förlorare som dyker upp blir mobbade för att förstärka nbögarnas gemenskap, precis som när man mobbade små svaga killar i grundskolan
>>
>>101415073
>Problemet
ser inget problem
>>
>>101415165
>>
File: 1544882470711.jpg (193 KB, 1920x1080)
193 KB
193 KB JPG
>>101414889
Går hellre ut och jagar svettiga alfahanar någon annan dag

>>101414910
T-tack
>>
File: 1526592719796.jpg (73 KB, 590x720)
73 KB
73 KB JPG
>dkn rulltårta med äpplemos i
>>
I'm Swede.
>>
>>101414918
Det är sant att du inte kan påverka dina forna handlingar men däremot har du makten att påverka sina framtida handlingar. Dina forna handlingar existerar endast som abstrakta minnen. De finns inte längre mer än som mentala spöken som endast du kan se. Det är viktigt att du uppmärksammar att dåliga sidor har funnits och till viss grad alltid kommer att finnas med du måste distansera dig från tanken att de är en del av dig den du är nu och den du kommer att vara i framtiden. Precis som en sjukdom en gång var men upphör att vara något mer än ett minne vid tillfrisknad. Försök att endast utföra handlingar som du vet att du kan leva med och som du vill ska definiera den du är. När du känner av dina mentala spöken så måste du se dem för vad de är, spöken.
>>
>>101415193
bra svullDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.