[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1522060043182.jpg (66 KB, 1252x788)
66 KB
66 KB JPG
>>
Första för nationalism och ett svenskt Sverige
>>
>>101393107
Mina dubbletter knuöar ditt Svea Rige.
>>
File: 1531598619496.jpg (3.59 MB, 2300x1462)
3.59 MB
3.59 MB JPG
>>101393289
shit va pin
>>
>>101393036
Fan va äckligt
>>
File: 1527791404086.jpg (94 KB, 645x773)
94 KB
94 KB JPG
>>>/gif/14402088
>>
File: 1539296050484.jpg (155 KB, 1007x605)
155 KB
155 KB JPG
>staden av kvinnor
>>
jag var så facking nära att spy när jag såg denna
>>
File: dkn ingen fv.jpg (34 KB, 645x716)
34 KB
34 KB JPG
>dkn ingen australisk fv som är självsäker och kan stå upp för oss båda ute på stan
>>
>>101392943
ᚨᚾᚹᛇᚾᛞᛖᚱ᛫ᚹᛁ᛫ᚱᚢᚾᛋᚲᚱᛁᚠᛏ᛫ᚾᚢ?
>>
File: 1541039242542.jpg (146 KB, 894x937)
146 KB
146 KB JPG
jag på bilden
>>
File: 1549669628895.png (1.07 MB, 1600x900)
1.07 MB
1.07 MB PNG
>>101393404
>>
File: 1549595424645.png (210 KB, 497x549)
210 KB
210 KB PNG
>dkn man måste bajsa varje gång man kommer hem från kneget
>>
>>101393454
Söt, får man klappa?
>>
File: 1520430116204.jpg (81 KB, 462x650)
81 KB
81 KB JPG
>>101393404
ᛃ᛫ᚠᚨᚹᛖ
>>
File: 1536452038851.jpg (44 KB, 480x480)
44 KB
44 KB JPG
>>101393515
aa
>>
File: 1549672861595.jpg (906 KB, 2544x4000)
906 KB
906 KB JPG
>jag på bilden

>Söt, får man klappa?
>>
File: 1546299133103.jpg (2 KB, 125x125)
2 KB
2 KB JPG
>>101393371
>>>/gif/14404728
>>
>>101393371
Gigakrinsch
>>
>>101393533
ᛏᛁᛚ >>101393440
ᚠᚨᚾ᛫ᚹᚨ᛫ᛈᛁᚾ
>>
>>101393549
*rufsar till ditt hår istället så jag skapar statisk elektricitet*
>>
File: 1524801399516.png (356 KB, 599x510)
356 KB
356 KB PNG
>>101393624
men vad GÖR du anon!?
>>
File: 1545710912174.jpg (151 KB, 933x800)
151 KB
151 KB JPG
>>101393549
Schysst
>>
påminnelse att det är hälsosamt att lukta på din fvs fisar
t. brapkonnosör
>>
File: 1536524387333.jpg (182 KB, 600x600)
182 KB
182 KB JPG
>trådrollspelande
>>
File: Gåsen är lös.gif (659 KB, 271x223)
659 KB
659 KB GIF
>Du är flickan under ditt brev

Jag är inte helt säker på vad du menar, min vän och originella brevare. Missförstå mig inte, det här är en intressant tråd, fylld med intresanta mini-filmer om intressanta kvinnor, men jag kan absolut inte komma till slutsatsen att jag är någon av de här kvinnorna. Jag är en man. Jag har en penis. Det är en rätt så fin penis, iallafall det frugan säger till mig.

Vissa dagar är jag osäker på om hon ljuger, men jag spenderar inte mycket tid på sådana osäkerheter. Sex med min fru är bra.

Det är självklart möjligt, originella brevare, att teknologin en dag kommer finnas där för en person eller personer att "slå ihop" med en dator på ett sådant sätt att de gör, för alla ändamål, dig till "flickan i brevet under ditt" men det i sig bär sig med en myriad av problem. Kan en vara i en mening två varelser? Om en person gör ett brev, kan man samtidigt vara det brevet och brevet under? om fallet är så, delar då personen som befogade brevet under det andra brevet omedelbart medvetande med den personen, var båda är samtidigt det brevet?

Tyvärr så har jag väldigt få svar på dessa frågor, originella brevaren. Skulle uppskatta att diskutera dessa frågor med dig om du finner dig i krokarna någon gång.
>>
>>101393669
Bokstavligen jag när min pv gör det på mig.
>>
>>101393323
>den gyllene längs fram
>>
File: NU.png (17 KB, 947x249)
17 KB
17 KB PNG
>>101393533
>>101393590
ᚱᚢᚾᛏᚱᚨᚨᛞ!
>>
File: 15238423957571.jpg (8 KB, 202x300)
8 KB
8 KB JPG
>dkn EU ska godkänna nya internetlagen

var kul att känna er grabbar
>>
>>101393720
slå mig hårdare pappa~
>>
>>101393660
Jag tycker om att busa med gulliga tjejer som du! Vad ska du med knallpulverpistolen till? Skrämma mig? Du är för rolig du!
>>
Ser fram emot när gulingmoot snart gör om fyrkanalen så man måste registrera konton för att kunna breva.
Ska bli så skönt att kunna filtrera alla ni äckliga vider.
>>
File: 1549253274742.jpg (82 KB, 432x432)
82 KB
82 KB JPG
>>101393575
>>
File: 1524690764764.gif (1.95 MB, 500x281)
1.95 MB
1.95 MB GIF
>>101393777
a-akta dig för mina vapen!
jag är inte rädd för att använda dem..
>>
File: 1549890336778.png (52 KB, 318x308)
52 KB
52 KB PNG
>>101393323
>gnäggus våta dröm
>>
>>101393744
ᚼᛖᛚᛚ᛫ᚠᚢᚲᛁᛜ᛫ᛊᛖᚷᛖᚱ
>>
>>101393720
Stackars moku ;_;
>>
File: 1538066444832.png (478 KB, 600x600)
478 KB
478 KB PNG
>>101393851
ÅH NEJ NEJ NEJ
>>
>>101393806
Var bara tänkt för mobiler sa gook
>>
>>101393757
tror fan inget kommer hända favä, men om det gör det kommer alla få panik och dom kommer ta bort lagen inom en vecka favä
>>
psykiskt sjuk
>>
>>101393842
Dina enda vapen är dina saftiga meloner
*klämmer dig på brösten*
>>
>>101393864
haha aa
det är så det börjar
>>
File: 1525114272846.jpg (27 KB, 351x325)
27 KB
27 KB JPG
>>101393911
nej
inte där anon
>>
>>101393842
Huru! Blöt inte ner mina kläder när det är så pass kallt ute, annars kommer jag att ge dig ett trosryck och en smisk på stjärten!
>>
>>101393851
>>101393863
bajstransa, om "gnäggus" existerar är han en av er, inte en av oss
>>
File: 1549879031862.jpg (290 KB, 1421x2000)
290 KB
290 KB JPG
>dkn moot är product manager för google maps tokyo just nu medan hiroyuki pumpar in malware-annonser i 4chan 24/7
>>
File: 1547009032688.png (360 KB, 600x580)
360 KB
360 KB PNG
>>101393992
>skadekontroll
>>
>>101393893
Man får ju hoppas men vet aldrig vad reptilerna har tänkt sig
>>
cringe
>>
File: 1549373167831.jpg (77 KB, 866x838)
77 KB
77 KB JPG
>>101393323
>den gyllene längst fram
Kan knappt andas
>>
File: 1546635021846.jpg (162 KB, 1462x1462)
162 KB
162 KB JPG
>>101393323
denna bild...
>>
>>101394013
sant, hoppas ändå lite att skiten tas bort favä. då kanske man slipper sitta framför datorn 24/7
>>
>>101393323
Undrar vilka de där ariska männen, kvinnorna och barnen som alltid dyker upp på stormbögarnas propaganda, men som man aldrig ser i verkligheten utanför ICA när de delar ut flygblad
>>
>>101394128
lmao
>>
>>101393323
ultrajaiks med gyllene
>>
>>101394058
>>101394103
borde man skaffa kanalpass? är det värt?
>>
>>101394128
Kvinnorna stanna hemma som kvinnor ska dom e inga degänärets. Barn kan inte slåssa
>>
>>101393323
>david (((slingstein)))
>>
dimma... mörkar... jag kan inte hitta HEEEEMM

evigt lidande
>>
File: 1552395108299.png (199 KB, 941x887)
199 KB
199 KB PNG
>katten kommer in flertal gånger till mig och jamar samt stirrar på mig

vad göra?
>>
File: huh.png (132 KB, 477x789)
132 KB
132 KB PNG
>>101394198
>>
>>101394128
de som uppträder offentligt är de som inte har något att förlora på att associeras med sådana grupper
>>101394227
vad jag förstod var det nån britt eller australiensare på /pol/ som kallade sig det
>>
>>101394238
MÖRKER! FÄNGSLAR MIG!
ALLT JAG SER
FULLSTÄNDIG SKRÄCK
>>
>>101393323
Vad händer här?
>>
>>101394198
>han har inte mark new IP på
>>
File: 1183196641.jpg (83 KB, 900x675)
83 KB
83 KB JPG
>>101394276
>de som uppträder offentligt är de som inte har något att förlora på att associeras med sådana grupper
De har heller inget att vinna på det asg
>>
>>101394291
>arabkille som blir tagen av polisen medans hans tjej, en svho, blir berikad av afrikaner
>>
>>101393323
varför är det alltid svarta? Har Sverige ens ett stort problem med svarta brottslingar? Känns som att stormbögarna kopierar USA och deras problem med afro.amerikaner.
Våra svarta verkar mest vara SJWs som jobbar inom Public Service
>>
>>101394291
antagligen något i stil med att polisen lägger tid på att stoppa folk som tar lagen i egna händer men så gott som ignorerar brottslingarna
>>
File: 1527541735882.jpg (36 KB, 500x253)
36 KB
36 KB JPG
>>101394291
>t.o.m. stormisarna måste ha ett blandpar avbildade
haha
>>
>>101394252
Mata na och kela litt
>>
>>101394357
>vad är somalier och eritreaner
>>
>>101394347
Denna bilden är fan ett modernt konstverk
>>
>>101394347
fattar fortfarande inte vad som är så roligt med denna
>>
>>101394414
Hedersnordbor. De var... nej ÄR vikingar de med
>>
>>101394390
Vänta vafan är detta lol
>>
>dkn gillar runka med kokosolja
känns f1 bra och diggar att kuken glänser...
>>
>>101394414
fast de på stormbögarnas bilder ser alltid ut som västafrikaner vilket är vad majoriteten av afro.amerikaner härstammar från. Känns som sagt som att stormbögarna kopierar USAs situation i Sverige.

>somalier och eritreaner
hör inte så mycket om dom förutom knarkförsäljning och arbetslöshet
>>
>>101394357

Sverige har större problem med babbar än ni ja.
>>
>>101394446
Uppgivenheten bilden utstrålar.
Hur torget som annars är fullt med folk blev helt tomt när de dök upp och skulle hjälpa till.
>>
>>101394466
Har hört att kokosolja ska vara bra.
Man kanske ska ge det ett försök, blir det kladdigt?
>>
File: 1537006995481.png (127 KB, 226x205)
127 KB
127 KB PNG
>>101394466
>han vill lukta som en somalie i skrevet
>>
>>101394479
>än ni
Vad menar du? Han är ju svensk
>>
>>101394301
hade det men jag märkte det först efter jag skrev brevet
f1 pin
>>
File: ajax.jpg (69 KB, 480x480)
69 KB
69 KB JPG
>tvättar golven med ajax
>stinker i hela lägenheten nu
vem fan tyckte det var en bra idé
>>
>>101394479
>babbar
ja, inte afroamerikaner som stormbögarnas propagandabilder ofta visar.
Skulle tänka mig att araber eller nått skulle passa mer för Sveriges situation
>>
>>101394497
>Har hört att kokosolja ska vara bra.
Aa mycket bra för huden, känns skönt.
>Man kanske ska ge det ett försök, blir det kladdigt?
Lite men inget farligt.
>>101394529
negrer luktar bajs och ren kokosolja har ingen lukt. Samt tycker jag du ska sluta gå runt negrer.
>>
>>101394529
>Somalier luktar gott
...
>>
>>101394488
Gustav Adolfs torg är så gott som aldrig fullt av folk
särskilt inte mitt på dagen en mulen vintervardag
>>
>>101394470
de flesta av dem verkar ha samma utomjordings-utseende som somalier tycker jag
i vilket fall var det en britt som gjorde bilden
>>
>>101394591
Om det nu är sant så var det otroligt korkat att anlägga ett soppkök där lmao
>>
File: 2l32n7.jpg (80 KB, 1022x946)
80 KB
80 KB JPG
>blivit beroende av cigaretter men röker endast på jobbet så jag ser fram emot att komma dit på morgonen och ta mig en cigg
>>
>>101394376
Men det är ju en arab som blir tagen av snuten
>>
>>101394637
>i vilket fall var det en britt som gjorde bilden
ahaaa det förklarar ju saken. de har många västafrikaner och karibiska svarta
>>
>>101394446
Ser du inte snubbens hållning
>>
0-3 cykla och gymma biceps
4-6 springa löpband och gymma biceps
7-9 springa ute i snön
>>
>>101394716
>snön
Det här är sverigetråden. Inte Lapplandstråden. Skogsmulle stick till fjällen igen
>>
File: 15329423950014.jpg (29 KB, 720x573)
29 KB
29 KB JPG
>farmor berättar från ingenstans att farfars bror flyttade till USA och gick med i amerikanska armén under andra världskriget
VAFAN JAG ÄLSKAR USA NUUUUUUUUUUU GRABBAR
>>
>>101394716
>brosplit
du kommer aldrig klara det
>>
>>101394347
vad skulle hända om en hemlös afghan dök upp där och bad om mat?
>>
File: 1549236804800.jpg (6 KB, 234x215)
6 KB
6 KB JPG
>>101394764
>>
>>101394831
De skulle vänligt be honom gå därifrån, fått en knytnäve i skallen och sprungit till polisen.
>>
>>101394642
så du gissade alltså bara när du sade att torget som annars är fullt med folk blev helt tomt när de dök upp och skulle hjälpa till?
>>
File: 1547500666016.jpg (194 KB, 1600x1142)
194 KB
194 KB JPG
Jag vill så gärna ha sex med barn!
>>
>>101394831

Ärligt tror jag inget, på sin höjd ett nej.
>>
>>101394791
min farmors bror var i SS Nordland
>>
>>101394716
>dkn aldrig gymmat förut
Ser ut som jag kom direkt ut ur auschwitz
>>
>>101394791
stred han på stillahavsfronten?
http://i.4cdn.org/wsg/1549660813554.webm
>>
>>101394865
Jag sa "om det nu är sant" för jag tror dig inte.
>>
>>101394889
Duktig dampus!
>>
>>101394889
Dampus...
>>
>>101394642
det ligger precis bredvid Nordstan och Brunnsparken så folk hade enkelt kunnat se deras tält, även om det vanligtvis inte är mycket folk på själva torget
>>
>>101394897
>inte vara krigsförbrytare på den vinnande sidan
okej detta är krinsch
>>
>>101394892
>på sin höjd ett nej.
kek
>why no?
>wii öh only how you say?? Only sörve Suwedes
>>
>>101394791
>hans farfar kämpade för judar
Vilken bög, min farfar kämpade för Finland mot Sovjet
>>
>>101394937
okej men jag åker förbi där två gånger varje dag, förutom Rådhuset finns det inget som drar till sig folk längs torget, alla butiker och caféer ligger på andra sidan
>>
File: 1549858831589.jpg (404 KB, 640x894)
404 KB
404 KB JPG
Kara bo?
>>
>>101395000
hur många k*mmunister dödade han?
>>
Vad fan hände? Blev de träffade eller var det något fel med pansarvagnen?
http://i.4cdn.org/wsg/1549694888423.webm
>>
>>101394659
för att han har brunt hår menar du?
>>
Sovjet gjorde inget fel med att invadera finland
>>
>>101395000
Min farfars bror.

Min morfar är finne lmao. Han verkade dock ha mer emot "ryssen" än kommunism favä
>>
>>101395059
det var väl någon som satte en sprängladdning på den? han som springer iväg sedan
vad gör du i norge förresten?
>>
>>101395100
Tyskland apade ju dessutom loss och dampade sönder norra Finland efteråt. Snacka om misslyckas med att välja sina kompisar. Leker man med t*skar så får kroppen lida.
>>
är rätt avundsjuk på finnarna
tänk att få skicka en femtedels miljon kommunister till helvetet och invalidisera en kvarts miljon för livet
>>
>>101395000
Du menar Finland som bara slogs med Tyskland mot Sovjet lite smått sen fredade ut och sa adjö till tysken? aa... just det ja.. ärorikt osv
>>
>>101395059
Pausar du fort mellan 0:32 och 0:33 så ser du ju projektilen som träffar den
>>
>>101395162
haha okej Wojowłodzosław xDD
>>
>>101395170
Varför skriver du alltid "en femtedels miljon" och "en kvarts miljon" när du brevar om detta mann1? låter konstigt. Det är ju inte fel men det låter konstig och har svårt att tro att det är mer än en.
>>
File: 14325910235771.png (173 KB, 2688x2688)
173 KB
173 KB PNG
>>101395208
Varför skulle han vara polack?
>>
>>101395212
jag ombrevade mitt eget brev, som jag brevat en gång innan, ja
>>
>>101395208
>https://sv.wikipedia.org/wiki/Lapplandskriget
Det här är ärligt talat nästan lika illa som Sovjet.
>>
rullar antal dagar jag ska köra nejrunk
redan 25 dagar in
>>
>>101395170
Och endå förlora

hahahahahha
>>
File: basedshrek.jpg (771 KB, 3000x1996)
771 KB
771 KB JPG
enda gången jag har haft användning av tyska är när jag ska prata med syrier/turkar på spel osv.
>>
>>101395245
det visade sig att tyskhataren var polack och medlem i afa för någon vecka sedan
>>
>>101395312
Tyska har alltid varit ett värdelöst språk i Västsverige ändå. Det är bara i Cuckelicuckholm som tyska har varit relevant i Sverige
>>
>>101395059
De blir träffade och all ammunition inne i stridsvagnet brinner upp.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cooking_off

https://www.youtube.com/watch?v=wHZbC-VCyoE
>>
>>101395292
>endå
>>
File: 1547661238282.png (822 KB, 525x809)
822 KB
822 KB PNG
>>101395278
>falla för ett reddit meme
>>
>dkn blir full och råkar ge kukbilder och videon till en främling på avsladd
Haha döda mig...
>>
>>101395292
>land 1 har som mål att behålla sin självständighet
>land 2 har som mål att annektera det andra landet
>land 1 behåller sin självständighet men land 2 "vinner"
mmmm
>>
>>101395100
Sovjet
>hej Finland vi måste sätta upp lite baser här ifall Hitler anfaller oss, ok?
Finland
>ja vi förstår, fast vi går inte med på att så mycket av vårt territorium används av er men vi kan säkert förhandla så att vi båda blir nöjda
Sovjet
>REEEEEEEEEEEEEEE gör som vi säger!!!
*invaderar*
https://www.youtube.com/watch?v=jmC9jJuXAbQ

>>101395139
farsan jobbar här just nu, hälsar på

>>101395201
>>101395356
ser ut som fordonet avfyrar sin kanon och exploderar samtidigt, men jag kanske ser dåligt. litar på er
>>
>>101395339
>möh hjärnspöke
När ska alla sluta tro att det är en person som brevar allt? Jag brukar breva skit om tyskarna bara för det är alltid nån som blir avtryckt.
>>
>>101395273
>Vinterkriget: 280 000 döda
>Fortsättningskriget: 350 000 döda
>Lapplandskriget: 1 500 döda
fan vilket krig xD
>>
File: 1243142.png (14 KB, 856x174)
14 KB
14 KB PNG
haha bara tänk er att vara med en sån tjej lol
>>
>>101395389
Finland invadera ryskmark innan vinterkriget så känner ingen sympati för finland
>>
>>101395412
Det är ju för att tyskarna gav upp betydligt fortare. Vilka jävla mesar. Det är så typiskt stormbögar att alltid skrika "hell seger" och sen lida pinsamma och snabba nederlag.
>>
>>101395391
okej, jag menade att en av tyskhatarna är polack
>>
>>101395372
Jag blev full en gång och visade tråden min kuk.
>>
File: 14238237571902304.jpg (54 KB, 793x786)
54 KB
54 KB JPG
det var jag som brevade om min farfars bror. Jag menade inte att få igång all krigsautister och politikdamparna.

Fölåt, grabbar. På riktigt.
>>
File: 1521511921352.png (131 KB, 396x385)
131 KB
131 KB PNG
>>101395459
>>
>>101395467
Yikes bra att jag brevar aldrig i tråden när jag är full
>>
>>101395464

>belysa t*skars återkommande brott mot mänskligheten
>"t*skhatare"

blev Oma våldtagen av en polsk soldat? vi kanske är släkt isf :^)
>>
>>101395467
äre du pundare
>>
File: 1540481225102.jpg (56 KB, 638x1000)
56 KB
56 KB JPG
>nasitsrer vina alti mina jutub videos säga så
>>
>>101395548
nej
>>101395510
vem var personen du skickade bilderna till? någon från kanalen eller någon ivl?
>>
>>101395389
Nej, de blir träffade.
Bakstycket på stridsvagnens kanon stod säkert öppet vilket är varför det kommer rök ut ur kanonen.

Här är hela videon.

https://www.youtube.com/watch?v=YZ7rkOHNaik
>>
File: 4585742378.jpg (45 KB, 800x450)
45 KB
45 KB JPG
>>101394653
>>
att peta näsa är ursvenskt och URVÖLKISCH
>>
>>101395596
>vem var personen du skickade bilderna till? någon från kanalen eller någon ivl?
random snubbe i avsladdserver
>>
File: 1549873318237.png (247 KB, 372x307)
247 KB
247 KB PNG
Upp med händerna, svenne
>>
>>101394653
Är på samma vis. Känner oironiskt aldrig ett sug efter cigaretter om jag inte är där jag brukar röka. Vad menar jag med detta?
>>
File: c1b03ca3.jpg (13 KB, 236x292)
13 KB
13 KB JPG
jag på bilden
>>
>>101395731
finnanon när ska du förklara varför du har en massa hunkiga män på datorn?
>>
>>101395600
tack för videon. Häftigt men fan vad hemskt för besättningen att brinna ihjäl
>>
File: 0bf1f114.jpg (93 KB, 667x1000)
93 KB
93 KB JPG
bokstavligen jag på bilden
>>
Vad gör laca om dagarna :<?
>>
>>101395780
bajs :3
>>
>>101395490
Käften, bög
>>
>>101395731
helt sne i hakan
>>
File: 0bf1f114.jpg (88 KB, 900x900)
88 KB
88 KB JPG
>>101395766
>ja jag är finsk hur märte du den

bokstavligen jag på bilden
>>
>>101395817
det är ju basshunter
>>
>>101395780
runkar
>>
>>101395694
då är det väl inte så farligt.
vad sa han? gillade han bilden?
>>
File: 12837102347741932.jpg (35 KB, 350x350)
35 KB
35 KB JPG
>Käften, bög
>>
>>101395780
spelar bajsbåten :3

>>101395837
nej det är jag
>>
>stökig lägenhet
>ingen inredning
>får en impuls
>börjar städa
>fixar blommor
>fixar någorlunda inredning
>kommer på att jag ändå är ensam och att det så kommer förbli
>>
File: 1540494322834.jpg (12 KB, 410x413)
12 KB
12 KB JPG
>vill gå ut på långpromenad i solnedgången
>bajsen står på dörrmattan utan att knacka på
>vågar inte lämna huset och vara bortom toalettens räckhåll
>tiden går och jag blir innesittande med milt obehag, bajsstinkande fisar och rövsvett
varje jävla dag så här
>>
>>101395769
Det är väl som att trilla ner i en masugn, döden kommer rätt snabbt. Förutsatt att de ens överlevde den första explosionen dvs.
>>
>>101395085
Svart hår*
+mörkhyad
>>
>>101394889
Säg hej till säpo
>>
File: hese.png (125 KB, 394x395)
125 KB
125 KB PNG
ser ni ariska ut?
>>
>>101395917
gå o skit då, idiot
>>
File: 1535094159442.jpg (393 KB, 1500x1000)
393 KB
393 KB JPG
>>101395905
börja städa och inred så du kan lägga ut förskönade bilder på internetforum för internetcred iaf
>>
>>101395905
radera detta brev
>>
>>101395917
sätt dig på toan så kommer det nog ut ska du se
>>
>>101396012
Jag ÄR arisk
>>
File: 56a133e9.jpg (8 KB, 240x240)
8 KB
8 KB JPG
>>101396062
MARIO :OO

bing bing WOHOO JIPPII :OO
>>
>>101396062
synd att hela lägenheten förstörs av nintoddlerskit och 2dgrejerna

böghomo på rikt
>>
>>101396048
fan inte jag som bestämmer när det är dags ju. bajsen håller mig fan gisslan så att jag aldrig kan lämna huset.
>>101396079
testar sitta på huk också, men funkar inte. röven har ett eget liv.
>>
File: 1547730487587.gif (1.34 MB, 726x400)
1.34 MB
1.34 MB GIF
>>101396062
>Smasch
>>
>>101395889
>vad sa han? gillade han bilden?
han gillade och vill ha mer men jag kommer fan inte ge ut fler bilder om jag inte får bilder på rumpa
>>
>>101396062
smaklös taklampa 2/10
>>
>>101396117
Ta med dasspapper och skit ute
>>
>>101396062
>så du kan lägga ut förskönade bilder på internetforum för internetcred
bryr mig inte om det favä önskar bara man hade någon att dela livet med. men det är över.

>>101396063
Är viktigt att inse hur verkligheten är.
>>
>>101396160
Häng dig förfan
>>
File: 21456478738.jpg (88 KB, 580x563)
88 KB
88 KB JPG
>Private Teacher (1983) [DVDRip]
>>
>>
>>101396160
haha
>>
File: 0bf1f114.jpg (69 KB, 700x700)
69 KB
69 KB JPG
bokstavligen jag på bilden

och ni säger att vi är inte vita
>>
>>101396241
>till och med ”baserade nationalistiska kvinnor” vill inte ha barn
De e kört jao
>>
>>101396241
>Har släktforskat. Så jag vet.
Mm, det är så det fungerar
>>
ska man bara kanta idag eller runka färdigt? brukar vara kul att reta sig själv så man kan hålla sig kåt under veckan..
>>
>>101396241
>EXAAAKT
S
K
A
N
D
A
L
>>
>>101396317
Kantpedofilbajsbögen...
>>
File: 1541875961030.jpg (206 KB, 960x960)
206 KB
206 KB JPG
>ja jag är finsk hur visste du det?
>>
>>101396241
>3-4 barn räcker
Men vi blir UTPLÅNADE
>>
>>101396241
hur många barn jag ska ha rollen no takeback
>>
File: vo.png (408 KB, 782x568)
408 KB
408 KB PNG
BOKSTAVLIGEN internaliserad rasismen......
>>
hell seger
>>
>>101396331
>till och med afskvinnor är svho
Finns det bokstavligen inte ens EN KVINNA i Sverige som inte är ho
>>
>>101396427
ökenfröknar, det är det jag satsar på iallafall
>>
File: 1528504505024.jpg (2 KB, 104x124)
2 KB
2 KB JPG
Hödbrodd kvad:
"Må ridöken ränna
till Reginting,
sänd Sporvitne
till Sparinshed,
Melne och Mylne
till Mörkaskog;
låt ingen härman
hemma sitta
som sin sårflamma
svinga mäktar!

Ge bud till Högne
och Hrings söner,
till Atle of Yngve
och Alf den gamle!
De äro glade
att gå till strids.
Völsungarna månde
motstånd röna!"

Det var jagande storm,
när järngrå spjuten
foro mot varandra
vid Frekasten:
alltid gick Helge
Hundingsbane
främst i flocken
mot fienden fram.
>>
>>101396454
d1a
>>
File: 14228343256178203.jpg (108 KB, 1080x990)
108 KB
108 KB JPG
På riktigt och oironiskt. Det är typ bara 10-12 AKTIVA brevare i tråden även om det står att 42 stycken brevat. Känner igen i stort sett alla hela tiden trots att de inte har snubbel eller nåt.
>>
>>101394357
>varför är det alltid svarta? Har Sverige ens ett stort problem med svarta brottslingar?
somalier begår nog mest brott av alla folkgrupper men överlag är de ett mindre problem för att vi har färre av dem
>>
File: nYTAFuN.jpg (212 KB, 1710x2048)
212 KB
212 KB JPG
>>101396454
>>101396427
>>101396417

>>101396509
>>101396497
>>101396492
>>101396481

FACKIN BE URSÄKT OM ER RASISMEN

>>101396409
>>101396409
>>101396409
>>
>>101396497
Jaså vem är jag då?
>>
>>101396497
har märkt av samma sak
tror dock att det snarare är jag som håller på att tappa förståndet och tror att två brevare är samma person när de inte är det

vilka 10-12 brevar tänker du på?
>>
svara inte på dampfinnen
>>
>101396542
sluta tigga (Du)
>>
>>101396542
Toivonen är ju svensk
>>
File: no ohmo.jpg (41 KB, 559x698)
41 KB
41 KB JPG
>>101396542
Näpp
>>
>>101396497
har fan flera trådpersonligheter favä
>>
>>101396241
Så detta är nationalisternas hopp?
>>
>>101396551
https://desuarchive.org/int/thread/100869485/#q100876758
https://desuarchive.org/int/thread/100811684/#q100817681

är detta du
>>
Jag är invandrare. Och det är en bra sak.
>>
>>101396542
wtf!!
vad menar du dumma finne?!!!
jag älskar ökenfröknar och toivinen är svensk inte finsk ok hell seger
>>
File: 09d.jpg (17 KB, 400x400)
17 KB
17 KB JPG
>>101396589
>>101396591
>>101396574
>>101396556
den här bokstavligen svenska propaganda, hans pappa var född i FInland i Riihimäki on hette Yrjö. Han flyttade till Sverige som barn och hans mamma är finsk också

bokstavligen genetisk finsk
>>
File: 1549902624175.jpg (80 KB, 640x640)
80 KB
80 KB JPG
>>101396497
Utan sötbrevare så degenerades tråden till ett dagis för autister, tyvärr.
>>
>>101396715
Nej det är de inte
>>
File: 7468eada.jpg (113 KB, 1250x537)
113 KB
113 KB JPG
BÅH
>>
>>101396552
>vilka 10-12 brevar tänker du på?
Vet inte riktigt. Svårt att säga på rak arm men alla brev hade lika gärna kunnat skrivits igår, i förrgår, dagen innan det osv.

Till exempel: Det är alltid 2 ""kommunister"" och två ""nazister"" som dampar på varandra. Kan inte vara fler än det. De brevar alltid exakt samma meningar, använder samma ord och uttryck, samma argument, samma bilder osv.
>>
>>101396708
Varför brevar du två olika brevare? En är ensamanon och den andra är någon slynbrevare.
>>
File: 1524114500337.jpg (67 KB, 540x534)
67 KB
67 KB JPG
Hlödskvädet är så jävla roligt
>Heidrek är kung över goterna
>får den rättmätige sonen Angantyr
>knullar också en av sina hunniska asiatslavar och får sonen Hlöd
>Hlöd, som äcklig hapa, får inte bo bland goterna utan uppfostras av sin morfar istället
>när Heidrek dör kommer Hlöd tillbaka och stammar fram att han vill ha halva arvet
>Angantyr svarar är att han är ett äckligt blandbarn som kan dra åt helvete
>han rider hem till morfar som säger att han måste hämnas
>samlar en armé för att slåss mot goterna
>dör
>>
File: 1549224713259.jpg (54 KB, 656x525)
54 KB
54 KB JPG
>>101396708
Men nej försöker du förolämpa mig?
>>
>https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/de-kampar-for-att-ratten-att-fa-gifta-sig
De blev förälskade i klassrummet – han var elev och hon var lärare.
Sedan dess slåss Ulla Simonsson, 79, och Hamzeh Dalis, 36, i Karlskrona för rätten att få gifta sig.
Han saknar ett palestinskt pass och nu går paret en sista rond mot myndigheter och tvivlare som hittills gjort allt för att stoppa parets bröllopsdröm.
>>
>>101396893
kände en tjej som blev tillsammans med sin mattelärare
>>
>>101396317
skaffa en flickvän
>>
File: 1540586279853.jpg (1.18 MB, 3000x2055)
1.18 MB
1.18 MB JPG
stämmer det att atomwaffen var ett fbi falskflagg?
>>
>>101396497
vem är jag?

https://www.youtube.com/watch?v=f1Tk20GLy2w
>>
File: 153833424310.png (149 KB, 579x663)
149 KB
149 KB PNG
sliddjur är äckliga
>>
>>101396893
dom verkar vara väldigt kära! önskar dom lycka till!
>>
>>101397230
Sant, din mamma är skit äcklig.
>>
>>101396893
Hamzeh kommer hit och knullar svenska kvinnor och du är fortfarande oskuld
>>
File deleted.
>va psyksjuk transa
>blir nobbad av män på tinder som inte vill knulla en transa
>blir så arg så man går till 7-Eleven och försöker yxmörda två oskyldiga män
>får 9 år i fängelse för mordförsök
>>
>>101397180
inte han men du bor i Haga, har fv och tänker flytta ut på landet, korrekt?
>>
>>101397172
antagligen men att de stödjer Nordkorea är baserat
>>
>>101397290
Nu kommer han bli knullad 24/7, precis det han ville.
>>
>>101397290
hoppas han skickas till ett fängelse för män och blir en bitch åt niggers
>>
File: 1544227669609.jpg (37 KB, 1024x550)
37 KB
37 KB JPG
>>101397290
>>
>>101397290
Bara 9 år? Sjukt. I Sverige hade missfostret fått 3 år eller något.
>>
>>101397301
>Haga
nej
>har fv
ingen jävla nbög
>tänker flytta ut på landet
inga pengar till det
>>
när kommer transorna rannsaka?
>>
>>101397430

mordförsök ger samma straff som mord dvs 10 år eller livstid.går inte att få mindre än det, om man inte är ungdom dvs.
>>
File: evie amati.jpg (14 KB, 340x227)
14 KB
14 KB JPG
hade ni?
>>
Jeg må tisse.
>>
>>101397536
hade vad som helst just nu, är trött på att vara 28 årig oskuld
>>
File: 1544490781297.jpg (9 KB, 250x200)
9 KB
9 KB JPG
>>101397596
>28 årig oskuld
>>
File: fdc.png (191 KB, 902x671)
191 KB
191 KB PNG
>>101397301
>>101397463
Du behöver nog polera din spåkula lite till anon...
>>
File: 1549902747585.png (722 KB, 661x731)
722 KB
722 KB PNG
bara
>>
>>101396454
häng dig din pundare
>>
>>101397762
jennifer....
>>
>>101397737
visste att det var en som bodde i området som gillade Stefan Andersson
och en annan som också bor där som har fv och tänker flytta ut på landet
>>
File: bgless_peek (1).png (135 KB, 513x457)
135 KB
135 KB PNG
hejsan mina vänner:)
>>
File: 1549234578317.jpg (45 KB, 713x466)
45 KB
45 KB JPG
>>101397745
ursäkta mig?
>>
File: sverige ja.png (251 KB, 588x444)
251 KB
251 KB PNG
>>101396893
Åh, vad underbart! Vilket gulligt par!
>>
File: 1521905872299.jpg (195 KB, 1920x796)
195 KB
195 KB JPG
vill ha en dominant fv favä
>>
>>101397290
Undrar hur föräldrarna har det?
>>
ALLA SVENSKA FLICKOR SKA BLI KNULLADE AV MUSLIMSK KUK!!!!!!!!!!
>>
File: haidt.png (246 KB, 1208x494)
246 KB
246 KB PNG
har han rätt tråden? vilket land blir det?
>>
>>101398001
men oj!!! hur du låter!!!
>>
>>101397901
vita människor
>>
>>101397984
titta på det här klippet jag såg tidigare, gjorde mig diamanter.
https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5c5298b7b2355
>>
File: 14534562456456.png (724 KB, 1106x1012)
724 KB
724 KB PNG
>>101397745
Jag fattar inte.
>>
>>101398062
väldigt bögigt favä
>>
File: 1528819419067.jpg (93 KB, 500x500)
93 KB
93 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=vDE5ynecjJ0
>>
File: 1532888544670.jpg (107 KB, 485x443)
107 KB
107 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=7N2s_bGLu4s
>>
>>101398228
sluta beta mig fittnylle
>>
>>
File: 1533421407858.jpg (70 KB, 540x357)
70 KB
70 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=ZvKeXt7Q2Sc
>>
>>101398509
lägg ner?
>>
>>101398469
>I november 2005 drabbades Wikström av ett slaganfall som medförde att hon blev blind på ena ögat.

Hon är inte frisk och hennes åsikt är värdelös.
>>
>>101398536
mm strax
>>
File: 1536440238539.jpg (216 KB, 918x597)
216 KB
216 KB JPG
lärde mig precis att en tjej jag tyckte vart snygg i högstadiet hade en """crush""" på mig....
AAAAAAAAAAA JAG KUNDE VARIT NORMAL OCH HAFT EN FV AAAAAAAAAAAA
>>
File: bgless_peek.png (92 KB, 513x457)
92 KB
92 KB PNG
varför måste så många mörka människor flytta hit?:(
>>
>>101398464
>1vk-sång
>bild på wojak som 1vk-soldat
ser inget fel med detta
>>
File: 69f.jpg (25 KB, 354x286)
25 KB
25 KB JPG
>>101398646
Vad menar du? Tänk hur tråkigt Sverige hade varit utan exotiska människor.

https://www.youtube.com/watch?v=vt9NOsD3alo
>>
>>101398702
inte brevet i sig som är dåligt utan personen som brevar detta är problemet, hans blotta existens är en skymf mot mänskligheten
>>
File: 1463202350853.png (48 KB, 500x319)
48 KB
48 KB PNG
>>101397922
Är det för mycket begärt att vara ett vandrande rakblad som inte är rädd för nått?
>>
>>101398640
>en gång i matsalen satt man och ensamåt så kom en tjej och frågade vad man hette osv
FAN FAN FAN TRODDE JAG HADE GLÖMT DET
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH
>>
>>101398062
Är hon peddo?
>>
>>101398760
>personen som brevar detta är problemet
på vilket sätt? hur vet du vem han är förresten?
>hans blotta existens är en skymf mot mänskligheten
tar du inte i lite här?
>>
>>101398763
Opsan skulle inte vara ett svar HELVETE VA PINSAMT
>>
>>101398509
Jag som inte fick memon om att ha huvtröja
>>
>>101398805
JAG VET ALLT JAG SER ALLT
>>
File: yikes.png (1.54 MB, 1903x952)
1.54 MB
1.54 MB PNG
>>101397922
>>
>staden av Malmö
>>
File: Peek_Scared.gif (164 KB, 483x322)
164 KB
164 KB GIF
>>101398731
haha kanske sant:)
>>
>>101398832
snubben på studenten som inte hade kostym
>>
File: 1538411507943.jpg (52 KB, 800x397)
52 KB
52 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=VwKGdVuyGDM
>>
>>101396241
sant ju
>>
File: 1547447862064.jpg (128 KB, 650x600)
128 KB
128 KB JPG
Tjena vänner, vad gör ni?
>>
>>
>>101398928
dåligt bete
>>
>>
File: 12437852134.jpg (80 KB, 960x720)
80 KB
80 KB JPG
bara 4 dagar kvar av knegandet sen är det helg igen
>>
File: 1549905897747.gif (126 KB, 560x552)
126 KB
126 KB GIF
>>101398959
Kollar 2D, haft en bra dag?
>>
File: 1547247186552.png (110 KB, 412x371)
110 KB
110 KB PNG
>>101398959
Vilar efter att ha sprungit som fan ute i snön
>>
File: 581b406283faa.image.jpg (46 KB, 700x641)
46 KB
46 KB JPG
Helvete jag råkade svara på kantbögens brev oironiskt
>>
>>101399123
baserad
>>
finns det oironiskt folk som brevar från mobilen och datorn samtidigt för att slippa vänta en minut mellan varje brev?
>>
File: 1549903730861.jpg (221 KB, 1080x1330)
221 KB
221 KB JPG
alfasvennen vs betaspaggen
>>
File: 1544181172512.gif (1.28 MB, 360x360)
1.28 MB
1.28 MB GIF
>>
>>101398779
nej hon rollspelar med en vuxen kille
>>
File: 1537207346213.jpg (38 KB, 969x474)
38 KB
38 KB JPG
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg-satsar-p%C3%A5-k%C3%A4rleken-1.13242098

Normalbögar....
>>
File: BR.webm (118 KB, 698x600)
118 KB
118 KB WEBM
>>101399427
amen för helvete
>>
Varför är inte nationalliberalism en grej egentligen? Varför ska var och varann ideologi förespråka öppna gränser.
>>
File: 525215.jpg (1.27 MB, 1920x1080)
1.27 MB
1.27 MB JPG
>>101393533
Whats up guys
>>
File: 1549128428431.jpg (189 KB, 1600x1600)
189 KB
189 KB JPG
>>101399427
>dkn 20årig kysslöss oskuld
är det över?
>>
>>101399578
>20årig
du kan gå härifrån zoomer
>>
File: 1519547342644.png (100 KB, 600x600)
100 KB
100 KB PNG
>>101395780
Han sover på dagarna och suktar efter dig på nätterna
>>101356154
>>101376150
>>101379411
>>
File: God emperor Trump 2019.jpg (157 KB, 720x960)
157 KB
157 KB JPG
Vad menade Italien med detta?
https://www.youtube.com/watch?v=Lv1FE88JVps
>>
File: 1527851871362.jpg (74 KB, 603x618)
74 KB
74 KB JPG
>>101399637
Episkt!
>>
>>101398016

Men lol

>den kommande kollapsen har inget att göra med att vi öser in miljontals undermänniskor över hela EU, det beror på att folk tillåts prata med varandra på internet :^)
>>
>>101399744
d1a
hell seger
>>
>dkn ingen söt flicka att knula i bastun
>>
>>101399834
se >>101399790
>>
File: fan.png (425 KB, 704x488)
425 KB
425 KB PNG
NEEEEJ ;___;

TRYCK F
>>
>>101399980
va
>>
File: 1543527364411.png (42 KB, 481x406)
42 KB
42 KB PNG
>>101399999
hon har dogit under sjön :(
>>
>>101393323
>"Extremhögerns kollektiva masspsykos", Daop Slingspein, 2018
>>
>>101400083
Sodia?
>>
>>101393725
baserade gåsbrevare
>>
>svara på ett tre timmar gammalt brev
>>
File: 1538192206934.jpg (55 KB, 640x640)
55 KB
55 KB JPG
>>101399999
Snygga siffror mann1, inatt kan du sova gott.
>>
>>101400186
varför trycker bilden av fmcucken så hårt?

han sjuder ju
>>
>dkn druckit en 0.7 liters flaska vodka sedan 14:00
>gått en promenad och köpte bärs till i morgon

Vad har tråden gjort idag ?
>>
File: 1549833868159.jpg (106 KB, 797x694)
106 KB
106 KB JPG
>>101400234
>>101400281
>18:52:27
>18:53:29
skulle nog säga du är mest tryckt
>>
>>101400313
städat och runkat
>>
File: file.png (47 KB, 436x148)
47 KB
47 KB PNG
>>101400357
>>
>>101400281
bra fråga
den har enligt arkivet brevats 15 gånger innan men den har aldrig fått så här många svar
undrar varför
>>
>>101400313
runkat, tagit ett avbrott ifrån runkandet, och runkat lite till. just nu sitter och funderar på om jag ska runka
>>
>>101400313

Försökt mitt bästa att plugga så att jag kan bli klar med universitetet innan jag är pensionär, har väl lyckats plugga i typ 15 min
>>
File: 1542740243920.jpg (101 KB, 848x1200)
101 KB
101 KB JPG
>>101399051
Nja inte lika bra som jag hade hoppats. Vad för 2d kollar du på?
>>
>>101400453
Inte han men vilket mongo som helst med 4kanalx kan samböga lätt som en plätt.

Skärmdumpar säger bokstavligen ingenting
>>
hur dyr är O'Learys
>>
>>101400615
>>101400615
>>101400615
>>101400615
>>
sida tio

>>101400617
>>101400617
>>101400617
>>
File: 1457987459016.jpg (59 KB, 645x773)
59 KB
59 KB JPG
>>101400313
är allt bra anon?Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.