[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1524164309914.webm (1.56 MB, 320x500)
1.56 MB
1.56 MB WEBM
>>
File: Hilton,_Paris_(2007).jpg (26 KB, 463x528)
26 KB
26 KB JPG
Först för att Paris Hilton är den vackraste tjejen i världen
>>
Obekväm stämning av ett passiv-aggressivt brev från någon okänd främling som verkar hata hennes son. Vilken jävla morsa hade inte tagit sin sons sida i det läget och avfärdat anklagelserna som tomma försök till trakasserier. Hur fan tänkte du här?
>>
>>100031396
till >>100031300
>>
>>100031396
<snygg jävla citering

vilket brev quoatade du?
>>
File: Finnmutt.png (181 KB, 873x609)
181 KB
181 KB PNG
>>100031329
>>100031385
>>
>>100031438
och du tror inte att sötbrevarna redan har berättat att deras identiteter har hamnat på vift hos näthatare?
>>
>>100031438
Om jag inte bor hemma hos sin morsa då? Eller om inte är helt besatt av vad min morsa tänker på hela tiden? Du utgår från dig själv helt enkelt. Nu vet vi att du inte har vuxit ifrån det totala beroende av mamsen som avvecklas hos normala barn under tonåren. Du är inte riktigt en vuxen bebis, men mentalt sätt är du ett barn. Inte konstigt att du inte ens kan föreställa dig varför vi andra inte är livrädda för att våra mammor ska prata med oss om våra stygga bus på internet.
Stackars dig säger jag bara.
>>
File: 1545365765067.jpg (249 KB, 1080x1349)
249 KB
249 KB JPG
Breva den absolut 100% platinum god-tier vackraste tjejen enligt er.

Jag börjar
>>
>>100031587
jösses, inte mitt fel att du blev doxxad. ta ut din ilska på nån annan. vissa fördrar faktiskt en sund relation till sin familj.
>>
File: kfkf.jpg (112 KB, 1066x711)
112 KB
112 KB JPG
>>100031595
>>
>>
File: 1520446122699.gif (1.78 MB, 350x255)
1.78 MB
1.78 MB GIF
>>100031699
>>
>>100031587
du kanske bör tänka lite mer på vad du säger, Emil
>>
File: 1546851002244.jpg (41 KB, 336x476)
41 KB
41 KB JPG
Thank you
>Swedish–American relations reach back to the days of the American Revolutionary War. The Kingdom of Sweden was the first country not formally engaged in the conflict (though thousands of Swedish volunteers partook on the side of the patriots) to recognize the United States of America before the Treaty of Paris.
>>
>>100031655
Du är en fullvuxen man med ett barns hjärna och fullständigt beroende av din mamma.
>>
>>100031699
tjeckad
>>
>>100031776
nu lugnar vi ner oss oskar
>>
File: 1523103946664.gif (1.98 MB, 381x434)
1.98 MB
1.98 MB GIF
>>100031777
du med man1
>>
>>100031793
mm strax
>>
>>100031655
>>100031688
>>100031699
>>100031777
>>100031799
vad är det som händer här egentligen?
>>
>>100031776
Fan vad du blev arg över att din pojkvän blev doxxad
>>
File: 1522821582553.gif (3.6 MB, 300x300)
3.6 MB
3.6 MB GIF
>>100031833
>>
>>100031825
Hon gillar svarta killar, så helt rätt
>>
>>100031855
Så det är bekräftat att AfS-väljare gillar svarta killar? jösses.. mer än vad jag ens kunnat tro
>>
File: 1546735829255.webm (2.85 MB, 1280x720)
2.85 MB
2.85 MB WEBM
>>
>>100031833
singulariteten
>>
File: 1547102429015.jpg (963 KB, 2256x3000)
963 KB
963 KB JPG
>>100031595
>>
>>100031885
>dkn hänger i skrivbordstrådar

Topp kek
>>
Kan nån breva emils brorsas ånga profil igen vill skicka en vänförfrågan till honom vi har en del att prata om
>>
>dkn stått och dabbat i spegeln i en halvtimma
>>
https://www.youtube.com/watch?v=sMOSzWRZ1rs
vafan håller natsukitransan på med? ska han hänga sig eller?
>>
>>100031879
Evvis röstade SD
>>
File: 1547272127671.gif (103 KB, 500x281)
103 KB
103 KB GIF
>dkn ingen 2d fv
>>
File: 1547189107007.png (169 KB, 1920x1080)
169 KB
169 KB PNG
Tjenare Sverige vänner det är jag

jag är i Rom
>>
>>100032996
Vad gör du där?
>>
File: 1547261724652.webm (2.8 MB, 800x502)
2.8 MB
2.8 MB WEBM
>>100031595
>>
>>100033038
Bleker och härjar.
>var vit
>åk till andra sidan Östersjön
>slå på Fnöske
>mobilen fattar eld
>>
>>100033100
inte dig jag fråga
>>
File: 1521294588322.png (227 KB, 635x661)
227 KB
227 KB PNG
vågar inte leva
vågar inte dö
>>
File: e95b0fe1.jpg (17 KB, 400x400)
17 KB
17 KB JPG
>>100033038
En turist är jag

alla tycker att jag är en arisk prins med mitt blond hår och blåa ögon och jag är högre än alla

Det är ärligt fan äcklig här, skräp över gatorna, bilar parkerad som dom vill, dåliga infrastruktur och det lukter som Flampas bajisga rövhål överallt. Jag köpte också billiga ticketer men flygen kom två timmar sen

typisk eller hur? Också jag nånting jätteintressant hände; det var en neger(essa) som försökte komma till Finland men polisen var på gaten

men hoppeligen blir det bra
>>
>>100033157
ta bilder på när du knullar italienskor
>>
File: OK lättä.jpg (20 KB, 399x386)
20 KB
20 KB JPG
>>100033199
ja okej

Jag tror att kvinnorna letar efter mig oironiskt, har aldrig hände i Finland
>>
>>100033157
Är du där själv?

>Det är ärligt fan äcklig här, skräp över gatorna, bilar parkerad som dom vill, dåliga infrastruktur och det lukter som Flampas bajisga rövhål överallt
Som Sverige 2020 då

>det var en neger(essa) som försökte komma till Finland men polisen var på gaten
Slussa de honom till Sverige gaten istället?
>>
File: 1547274679473.jpg (110 KB, 960x960)
110 KB
110 KB JPG
Åsikter?
>>
>>100033246
Vet ej HON (den var en kvinna) hade en italiensk kvinnkompis

vet inte vad dom hade gjort

ja och jag är här jag ska gå och ta bilder idag och visa er senare
>>
>dkn man jobbar med en snuskgubbe som är 50+ och kan inte sluta prata om hur många porrfilmer och tidningar han har, och hur många thailändskor han knullat
>>
>>100033272
Baserat
>>
fittan är ärligt talat alldeles för nära rövhålet. f1 äckligt.
>>
File: 1528897548699.jpg (129 KB, 831x650)
129 KB
129 KB JPG
>>100033257
Ja. Bögar är, i vanlig ordning, äckliga.
>>
>>100033267
så en mörkhyad kvinna och italienska försökte ta sig till Finland?

Hur fick du idén att åka till Italien själv?
>>
File: 1547259746934.webm (1.54 MB, 1280x720)
1.54 MB
1.54 MB WEBM
>>100033333
Det gör det bara bättre
>>
>>100033333
har alltid sagt detta
>>
>>100033333
håller med favä fittan kan äckla ner det annars så rena rövhålet
>>
>>100033257
degenererat men såklart kärringarna på twitter inte vågar göra något för personen är trans
>>
>>100033355
jag i mitten
>>
File: 1547275347253.png (865 KB, 1200x630)
865 KB
865 KB PNG
Detta är normalt.
>>
File: 1535253998709.jpg (6 KB, 236x285)
6 KB
6 KB JPG
>>100033333
Inte illa anon.
>>
File: d6801ad6.jpg (7 KB, 225x225)
7 KB
7 KB JPG
>>100033350
En neger (kvinna) OCH en ialiensk kvinna försökte komma till Helsigfros men då men polisen var där och ventade

baserade polisen

Jag fick bög billiga flygticketer hit (tur och retur)
>>
File: jisc.jpg (397 KB, 1000x562)
397 KB
397 KB JPG
>>100033257
>>100033415
https://hooktube.com/watch?v=c3AsKOs2l18
>>
File: maolol.webm (64 KB, 640x480)
64 KB
64 KB WEBM
>>100033333
Haha aa.
>>
>>100033521
hur länge är du där?
>>
>>100033557
Ingen doxx snällis men jag är här för fem dagar
>>
File: kollar hockey.png (1.85 MB, 1920x1290)
1.85 MB
1.85 MB PNG
>>100033604
trevligt
>>
File: 1534195722722.gif (37 KB, 600x502)
37 KB
37 KB GIF
>>100033662
>dkn julen är redan över
>>
>>100033684
Har varit sjuk sedan 7 januari (förkyld/ont i halsen/ huvudvärk/snurrig/ spydde inatt). /Avskaffa januari/ när?
>>
>>100033662
hade aldrig kunnat sitta sådär, tacka vet jag min fåtölj
>>
File: 1547280886982.webm (333 KB, 640x640)
333 KB
333 KB WEBM
*går mot dig*
>>
Should we change /mämmi/ to /Finlandtråden/ to accommodate our beloved Swedish speaking minority? What other names would be suitable?
>>
>>100033799
>Should we change /mämmi/ to /Finlandtråden/
ja
>>
File: mHezkZL.jpg (42 KB, 498x562)
42 KB
42 KB JPG
>>100033795
>>
>>100033355
Sås
>>
File: 1539997054169.jpg (9 KB, 182x276)
9 KB
9 KB JPG
>>100033845
Jokes on you, never gonna do it.
>>
File: 1541421556342.png (241 KB, 500x375)
241 KB
241 KB PNG
gonatt! :3
>>
File: Apu finnanon (6).png (265 KB, 1332x1553)
265 KB
265 KB PNG
>>100034026
/ta tillbaka rättmätig svensk lera när/?
>>
>>100034101
Grodnatt awoobrevare
>>
File: 1517951753373.jpg (32 KB, 425x426)
32 KB
32 KB JPG
>>100033333
Det är därför man bara kollar på "Anal" så att man inte ser rövhålet men kan se fittan och tuttarna samtidigt som de blir knullade
>>
https://www.youtube.com/watch?v=D7R_Xzd1eQg
Latinmuttar måste steriliseras
>>
>vaknar Annie Lööf är fortfarande vid liv
Inte för att jag hade hoppats på något annat säpo
>>
File: 1547239488880.jpg (420 KB, 1527x1201)
420 KB
420 KB JPG
>>100034870
>>
File: 1542475017027.png (553 KB, 803x943)
553 KB
553 KB PNG
Gosmorgon vänner
>>
När ska kvinnor hålla käften om hur de måste befrias från samhällets kritik emot dem som "slampor"? Deras sexuella revolution har hållit på i evigheter nu. Tycker det är mäns tur att få prata lite om sex nu
>>
File: honk.jpg (388 KB, 729x559)
388 KB
388 KB JPG
>>100034894
Gåsmorgon
>>
>>100034894
Gosmorgon fina brevare, vad händer idag?
>>
>>100034894
>>100034935
Döda er själva
>>
>Ja ni förstår jag lovade en kinesisk bondes barn att massimportera negrer så ni ser ju hur min hand är tvingad här
Björklund din jävla hanrej!
>>
File: 1540915937228.png (244 KB, 450x450)
244 KB
244 KB PNG
>>100034935
Har varit ute, kom nyss hem, tänkte laga sen frukost/tidig lunch och ta det lugnt
>>
File: 1445679411668s.jpg (3 KB, 124x121)
3 KB
3 KB JPG
>>100034935
Ska döda alla bögar
>>
File: björklund dans.webm (1.3 MB, 640x640)
1.3 MB
1.3 MB WEBM
>>100034986
>>
>>100035030
staden av politik 2019
>>
>>100035053
Önskar jag levde i den spännande tiden under 1900-talet med ideologibaserade krig, supermakter och olika falanger som dödade varandra på gatorna
>>
>>100035030
Björklund är nere med zoomers!
>>
File: preview.jpg (143 KB, 1180x867)
143 KB
143 KB JPG
>>100034986
Varför är borgerliga politiker hanrejar?
>>
>>100035117
Gud tar fertiliteten från giriga människor
>>
>>100035110
>dkn kommer aldrig vara med i en massröelse
Hatar bögiga liberalismen så jävla mycket
>>
File: 1546468616707.jpg (112 KB, 834x720)
112 KB
112 KB JPG
Hello everyone, what have you planned for today?
>>
>>100035110
Du är fullt medveten om att ifall du bodde i fel ände av stan eller hade svårt att försvara dig emot en mobb kunde du ganska enkelt bara sökas upp i din bostad och sedan dödas genom att folk stampar på ditt huvud va?
>>
>>100035110
Istället lever du i en spännande tid med rasideologiska spänningar, en nation som inte har något att säga till om och du väntar bara på att bli dödad på gatan då ditt folk är så lobotomerat så ingen kan försvara sig.
>>
>>100035030
Han får repet först av alla.
>>
File: 1538093358671.jpg (33 KB, 720x480)
33 KB
33 KB JPG
>>100035170
I'm going to sleep.
>>
>>100035170
To tell every animefaggot such as yourself to kill themselves by hanging.
>>
>>100035170
Why do you steal images and post them? Are you a little girl or girl(male)?
>>
>>100035200
Baserat. Kampen fortsätter
>>
>>100035179
Tala för dig själv. Jag kan försvara mig själv. Jag sitter bara här för att HMF-lagar finns annars är jag normie.
>>
>>100035179
>rasideologiska spänningar
Knappt. Bara några få % bryr sig om sånt tyvärr
>>100035184
Japp
>>
>>100035223
Det räcker väl för fan med de transhomopedosarna vi har i tråden. Vi måste ävl inte importera franskarabiskt avskum?
>>
>>100035241
Precis. Sverigetråden har nog med svenska avskum vi behöver inte bli som /balt/ och ta emot alla avskum från resten av brädet
>>
File: 1547008990031.jpg (219 KB, 1536x1080)
219 KB
219 KB JPG
>>100035194
Good night

>>100035200
Not based

>>100035216
Im a male
>>
>>100035305
A girly male because no male posts anime except girly males. Show us the brown boipussy
>>
>>100035224
hehe mm
Hade du dödat en invandrare hade det stått på alla tidningars framsidor
>>
>>100035305
Kill yourself frogfaggot, you ain't welcommed here
>>
>>100035305
Don't listen to >>100035339
You're welcome to stay as long as you like
>>
>>100035170
I think I'm going to go for a walk in the mountains. What about you?
>>
File: y565398458.gif (681 KB, 466x330)
681 KB
681 KB GIF
>>100035305
chew cyanide faggot
>>
File: 1546972114764.jpg (235 KB, 510x720)
235 KB
235 KB JPG
>>100035303
>>100035241
Why do you say nasty things about me?

>>100035320
No

>>100035339
Why are Swedes so mean? Whenever I come in this thread you insult me
>>
>>100035407
Do you have a boyfriend? Can I be your boyfriend? I can bend you everywhere and fill you with lots of cum.
>>
>>100035384
Thanks you, frens
>>
>>100035429
I am not a fags
>>
>>100034026
Pakkoruotsi
>>
>>100035468
I will make you into fags you little boy!
>>
>>100035391
Han är inte ens en bög dumskalle >>100035468
>>
File: 1445219291744.jpg (121 KB, 599x880)
121 KB
121 KB JPG
>pvn som röstade L blev jätteglad över att L fick inflytande i riksdagen
Vad gör jag
>>
>>100035477
In tour dreams
>>
>>100035407
We don't want your type off people in our thread.
We have enough anime posting trannies already
>>
>>100035544
Your dreams is to be fucked little sissy, post more anime like the sissy you're.
>>
>>100035494
Breva 2D=bög eller någon hjärnskada på samma nivå
>>100035513
dödar honom och sedan dig själv bögäckel
>>
>>100035328
När behöver man döda någon för att försvara sig? Oftast räcker det bara att vara litet fysiskt större och ha en aggressiv attityd samt gapa litet högre än araben. Jag har inte behövt regelrätt slåss på flera år. Däremot har det väl hänt att jag tagit någon i nacken och bältet och vänt på dem från stående så de vet att jag är fysiskt överlägsen dem.
>>
>>100035513
Heemar er bägge två genom att undslippa mer gas från ditt slapp rövhål. Hur fan kan mna ha en partner som röstar på L?
>>
Är Sverige mord nu?
>>
File: 1547270132264.jpg (21 KB, 600x600)
21 KB
21 KB JPG
>>100035544
Your**

>>100035546

Ok, so I'm leaving, goodbye

>>100035559
You insult me in anonymous and I'm the wet chicken?
>>
>>100035643
Nej. Sverige kommer klara sig. Frågan är hur rövknullat landet komemr vara efter 4 år till med efterblivna mongopolitiker.
>>
>>100035643
ja
>>
>>100035513
ingenting, fortsätt älska honom oavsett vilket parti han röstade på.
vem röstade du på?
>>
File: Bellucci.jpg (91 KB, 789x1039)
91 KB
91 KB JPG
>>100032996
meinaatko teettää puvun siellä? vaikka et tekisi, niin toivottovasti löydät hienon donnan sieltä
>>
>>100035651
Thanks, don't kill yourself on your way out. Fuck off animetrannynigger.
>>
File: queen annie.png (507 KB, 740x370)
507 KB
507 KB PNG
>Fri hyressättning vid nybyggnation
>Språkkrav för medborgarskap.
>Stoppa hedersbrotten.
>Begränsa EBO
>Fler ska kunna bli företagare.
>Uttaget av arbetsgivaravgift sänks.
>Taket i RUT ska tredubblas. RUT-avdraget ska >utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster.
>Lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa, dessa ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag
>Kraven på kollektivavtal för nystartsjobb tas bort
>Borttagna arbetsgivaravgifter de första två åren, införs för ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända
>Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.
>Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, blir mer gynnsam.
>Arbetsgivaravgifter sänks.
>Sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt
>Värnskatten tas bort 1 januari 2020.
>Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.
>>
Varför vill Ann*e ha ökad anhöriginvandring? C är fan sämsta partiet
>>
File: Kopia av 56.jpg (55 KB, 592x512)
55 KB
55 KB JPG
Grod morgon...
>>
File: Bilderberg_Annie.gif (1.07 MB, 480x270)
1.07 MB
1.07 MB GIF
>>100035701
Gissa
>>
File: 1534077770880.png (297 KB, 576x566)
297 KB
297 KB PNG
>>100035697
>>
>>100035697
>Lägre lön för nyanlända
lel
Om de mot förmodan arbetar så är det ju svart.
>>
>>100035697
>Stoppa hedersbrotten.
Läs: vi tänker inte göra något för att stoppa dem utan istället ge pengar till folk som utför dem och importera fler förövare
>>
>>100035697
att de tänker förbjuda islamistiska friskolor är jag för, sen går det utför på många punkter.
>>
>>100035742
gomorron slynbrevare!
>>
File: 1547021128768.jpg (49 KB, 377x606)
49 KB
49 KB JPG
>sista tentan gjord
>inget annat fram till nästnästa vecka
Känns bra mann1
>>
>>100035858
blir stor skillnad när de förbjuder alla 2
>>
>>100035858
Lol som att. De kan ju inte hindra det fria skolvalet
>>
>>100035867
Duktig flicka :3
>>
File: 1536916629411.jpg (97 KB, 521x776)
97 KB
97 KB JPG
Är det C som hanrejar S eller S som hanrejar C?
>>
>>100035867
Bra gjort Divi.
>>
>>100035902
Klart de kan, S och MP håller hårt på detta. Det med att man måste kunna svenska som invandrare är inte heller något centern tycker om.
>>
>>100035867
Kom till träffen så du kan få öl i håret din bög.
>>
Jävla matgeek borde malt ner henne till köttfärssås när han hade chansen
>>
DET HÄNDER I PARIS
>>
>>100036038
Är 100% rak och vill inte till göteborg oavsett
>>
>>100036277
Vad händer?
>>
>>100036287
En gasexplosion tydligen
>>
>>100036038
Hände detta verkligen Divi?
>>
File: smäll.png (389 KB, 665x459)
389 KB
389 KB PNG
>>100036305
>>
>>100036305
dog någon?
>>
>>100036318
>2019
>gas
HAHAHAHAHAH
>>
File: 760984356249028.jpg (432 KB, 970x703)
432 KB
432 KB JPG
Har han uttala sig ännu?
>>
File: 1469025033822.jpg (103 KB, 500x715)
103 KB
103 KB JPG
>>100035955
läst överrenskommelsen som i sin helhet är ganska baserad, känns faktiskt som C och L blir hanrejade av Steffe


>51. Tioårig grundskola. Regeringen ska bereda möjligheten att införa en tioårig grundskola och återkomma till riksdagen med ett lagförslag.
>dkn man föddes för tidigt för svenskt collage
>>
>>100035955
Oavsett vilket lär vi få negerimport
>åh ja ni förstår det är ju annie som tvingar oss att importera mer negrer fastän vi själva vill det också, vi tar därmed ansvar osv.
Lika väl som det finns invandringsmotstånd i S finns det ingen brist på folk som vill se den totala negerimporten.
>>
>>100036305
JIPPI, helgen är räddad
>>
>>100036345
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf
>>
>>100036342
Han kommer inte att fälla dem.
>>
>>100036319
Inte ännu vad vi vet
>>
>>100036287
>>>/pol/199539783
>>
>>100036345
Varför skulle det leda till svenska college?
>>
>>100035588
>>100035627
Efter er
>>100035678
DD till riksdagen och M till resten
>>
>>100036345
Sätt på snubblet igen emil, bokstavligen bara du som använder den där bilden
>>
>>100036486
Direktdemokraterna? Alltså du måste ha fått GRIDS i hjärnan. Bögar är fan efterblivna.
>>
>>100036574
Njut av din 8klöver kära hjärndöde avlare-NPC
>>
File: 1539026968577.jpg (55 KB, 708x708)
55 KB
55 KB JPG
Ni är fan sämst
>>
>>100036667
Nä det tycker jag inte
>>
>>100036667
jag vet, kommer nog inte leva om ett år
>>
>>100036599
avlar-NPC? Senaste gången en bög raggade på mig borde jag fan dragit hans huvud i stengolvet istället för att artigt bra han att dra åt helvete.
>>
>>100036345
omg hej natsuki
>>
File: 1539664459764.jpg (26 KB, 506x960)
26 KB
26 KB JPG
>dkn borlig politik
>>
>>100036667
nä du
>>
File: 1518263178366.jpg (9 KB, 238x192)
9 KB
9 KB JPG
Insåg just precis att läraren när jag gick i andra klass måste ha insett att jag var kär i en tjej för hon satte oss i samma grupparbeten flera gånger i raken, trodde alltid det var slumpen
>>
>>100036767
Du byter ämne så jag byter tillbaks -- nästan hela Ms, KDs och SDs partiprogram kommer gå igenom med detta samarbetet. Direktdemokrati är det enda lösningen på denna soppan och din enda """"vederläggning"""" du kommer komma mot detta är personangrepp.
>>
File: 1545738493977.jpg (8 KB, 202x300)
8 KB
8 KB JPG
Allt är skit...
>>
>fiser
>luktar döden
tror jag ätit något olämpligt
>>
>>100036958
Nästa gång en bög stöter på mig kommer jag bli våldsam och hota bögen med mord.
>>
saknar känsel i vänster arm
>>
Saknar känsel i själen
>>
saknar känsel i kuken
>>
>>100036345
>ännu mer meningslös skola för att hjärntvätta folk
>>
File: grod.png (59 KB, 408x594)
59 KB
59 KB PNG
''hej anon, jag har saknat dig så mycket mannen!''
varför hör jag aldrig mina svenska kompisar säga detta till mig? endast araber som sagt detta till mig.
>>
>>100037224
Alla araber är homon men vågar inte erkänna det.
>>
>>100037224
Svenskar säger så till mig hela tiden?
>>
File: 1547224648556.webm (438 KB, 288x360)
438 KB
438 KB WEBM
>dk kär i en tiktokthot
>>
File: 1527964546.png (41 KB, 886x886)
41 KB
41 KB PNG
>dkn man drack närmare en liter rom igår
>dkn man inte kommer ihåg nått från 21-04
>polaren ligger och snarkar på golvet med min jacka som kudde
>ganska säker på att jah söp mig efterbliven

Kek, mitt huvud. Dags att betälla en fet pizza antar jag
>>
File: soyboy-2.png (6 KB, 210x240)
6 KB
6 KB PNG
ALKOHOOOOL
>>
>>100037473
Dumma nbög
>>
>>100037520
>nbög

Nä, NEET för life
>>
>>100037539
Så du har inga vänner?
>>
Är "laca" den värsta trådcancern sedan avfallet till människa Divi?
>>
>>100037554
Bara ni i tråden
>>
God "morgon"
>>
>>100037580
laca gör ju inget?
>>
>>100037554
en polare man haft sen förskolan, NEET han med favä
>>
File: 1532240445376.gif (249 KB, 837x736)
249 KB
249 KB GIF
>>100037473
jvdk. Minns bara att jag låg på toagolvet innan det blev dimma igen
>dkn hela festen tycket det var roligt
>>
>>100037580
nej, moku är värre
>>
Så hur mår sådana anons idag då, ni vilar väl upp efter att ha varit flitiga och produktiva hela veckan hoppas jag?
>>100037432
Anon jag vill inte vara den som är den men du förväxlar inte lust med kärlek nu väl?
>>100037473
Anon, du kanske inte ska dricka fullt SÅ mycket alkohol, du vet, för ditt egna välmående.
>>
>>100037580
Laca är snygg, såg du inte bilderna han la upp till PH?
>>
>>100037602
haha mm

>avatarbögar
>uppmärksamhetshorar konstant
>spammar äckliga bilder på sig själv
>pratar om äcklig bögsexskit

Skulle hyvla sönder asets ansikte om jag visste vem han var
>>
File: 1432474695087.jpg (42 KB, 1280x720)
42 KB
42 KB JPG
>>100037642
Jag har tentamen på Måndag så måste plugga hela helgen
>>
>>100037666
Du blir bokstavligen sur över någon retard online?
Dampus du har problem, besök en läkare eller något.
>>
>>100037664
Skär halsen av dig själv din vedervärdiga bögjävell
>>
File: 1415143268492736.jpg (57 KB, 500x500)
57 KB
57 KB JPG
Jag tror faktiskt att jag avstår från en wake 'n bake idag!
>>
>>100037642
Jag tycker att hon är jätte snygg och hon har bra humor. Visst, hon är bara 16 men jag kan vänta 2 år, vet inte om hon vill vänta på mig.
Här har du hela hennes tiktok:
http://i.4cdn.org/wsg/1547185991600.webm
>>
File: c02815e1.jpg (104 KB, 1080x1080)
104 KB
104 KB JPG
>>100031595
>>
File: splooge8.png (187 KB, 500x600)
187 KB
187 KB PNG
>>100037672
Flitig och duktig anon, det kommer gå bra ska du se, plugga flitigt men glöm inte bort att ta pauser emellanåt så du får vila kropp och knopp.
>>
>>100037720
fyfan vad du är krinsch
>>
File: mokukondylom.png (59 KB, 718x325)
59 KB
59 KB PNG
>>100037629
Moku är ju totalt sinnessjuk.
>>
>>100037713
Elakanon! Måste du vara så elak hela tiden? :<

Jag är trevlig och söt om du lär dig känna mig~
>>
>>100037720
du lever inte i usa och inte ens där är det 18 år på majoriteten av platserna, sedan är du bara kåt på en brud pålinan för hennes bröst skumpade
>>
>>100037642
Fvn tror hon kanke är gravid, så det sker i mitt liv.
Och så måste jag hem till morsan och hjälpa till med att lägga golv snart.
>>
>>100037432
väldigt mycket gung finns det ngåot där man ser hennes bröst bättre?
>>
>>100037747
Fucking dränk dig själv i badkaret, missfoster
>>
>>100037720
breva mer på henne
>>
>>100037782
Enda sättet jag vill lära känna dig är när jag kastrerar dig och kväver dig på dina egna bollar
>>
File: moku3.jpg (56 KB, 652x546)
56 KB
56 KB JPG
>>100037777
det där är inte det värsta på länga vägar
>>
Jag ska bli sveriges elon musk, vänta ni bara
>>
>>100037876
>>100037777
Är Moku mongobögen? Aldrig förstått det.
>>
>>100037753
Tror du hon skulle tycka det också, är rätt 10 år äldre än henne dessutom
>>100037785
Nej jag tycker hon är söt i hela videon och hon har grym humor.
>>100037800
Här är en bra där mjölkisarna studsar.
http://i.4cdn.org/wsg/1546985421437.webm
>>
File: xa minnie mouse.jpg (190 KB, 1280x1437)
190 KB
190 KB JPG
>>100037798
Superfint, var skickar man gratulationspresenterna? Har du berättat för din mor eller vill du vänta tills det är bekräftat?
>Ja mamma det blev ju ett snyggt golv, nämnde jag förresten att X kanske är på smällen och du möjligen blir farmor?
>>
>>100037928
nej mongobögen är han som törstar efter samtliga bögar (och är så krypig att han har skrämt bort några av dem från tråden kek)
det var han som skrek FLAMPISNALLIS!!! varje gång bajstransan kom in i tråden
>>
>dkn den snygga tjejen i klassen skrattar åt ens roliga skämt
>>
>>100037930
>grym humor
för han sett ett 10 sekunders klipp när hon dansar till musik. Staden av betor
>>
>>100037940
Vi väntar tills det är helt hundra. Bäst så, men vet att päronen kommer bli glada. Morsan tjatar jämt och ständigt om att hon vill ha barnbarn.
>>
>>100037777
helvete det där brevet rostade ju dampus hårdare än vesuvius rostade pompeji
>>
varför funkar inte bilderna i arkivet?
>>
File: 1529730278604.jpg (58 KB, 960x313)
58 KB
58 KB JPG
tihi jag är också ensam, pojkar ;)
>>
>>100037971
jaha det är det där äcklet som brevar utan tripcode, han är fan nästan värst av dem alla
>>
>>100037988
tror ni killen framför jimmie blir smälld inte på riksdagens toaletter? eller har de ett speciellt rum i riksdagshuset som absolut inte alls är för att knulla i om någon utifrån frågar?
>>
File: 1547185991600_1_2.gif (932 KB, 368x656)
932 KB
932 KB GIF
>>100037992
Kolla denna, hon är typ ascool. Fatta hur sjukt det skulle vara att hänga med henne
http://i.4cdn.org/wsg/1547209787520.webm
>>
File: 1531402094979.png (17 KB, 212x200)
17 KB
17 KB PNG
>tjej vet att jag gillar henne
>försöker göra mig till en orbiter
jag: https://youtu.be/u3W-2Sj7dHU
>>
>>100038053
>Fatta hur sjukt det skulle vara att hänga med henne
Hon skulle väl säkert vara en extremt tråkig basisk slyna som tror hon är intressant för hon tittar på vine-kompileringar på youtube och läser ironiska jagjags på twitter om att vilja dö
>>
>>100038016
incel
>>
>>100038053
Ser helt hjärndöd ut.
>>
File: 1529730278604.jpg (118 KB, 652x698)
118 KB
118 KB JPG
>>100037876
för er som ser detta som otillräckliga bevis:
>>
>>100037993
>lokal man gick bärsärkagång på sjukhus, skrek att hans barn var n-ordet
>Det är full möjligt får två vita att få ett biologiskt mörkhyat barn säger Kibongo kwazama professor i biologi och danslärare på det afrikanska kulturcentrat
>>
>>100038053
du betar eller?

>ta slumpmässig filmdialog
>gör slumpmässiga zoomer grejer medan du framför dialogen
mm sjukt bra humor där
>>
>>100038148
>amen alltså mjölkisar som studsar sicken humor säkert superskön brud, jag är faktiskt käääär
>>
>>100038053
nä fy, har några nya zoomers på jobbet och de quotar bara konstiga filmer och låtar dagarna i ända
>>
>>100038108
Förolämpa henne igen och jag säger åt doxxaranon att doxxa dig, du får en sista chans att inse hur skön hon är.
Hon fick sin insta hackad och hon gjorde denna tiktok som svar.
http://i.4cdn.org/wsg/1547186421356.webm
Hennes imsta om du vill följa
/lucifersexdoll_daily
>>
File: 1532125717096.jpg (59 KB, 660x525)
59 KB
59 KB JPG
Jag ska pröva Resident Evil 2 demon, har aldrig spelat ett RE spel förut, vad är jag in för?
>>
>>100038148
>>100038177
aa håller med grabbar, fett krinsch asså..... alla vet att ros är den tänkande mannens alternativ
>>
File: 1520130915542.png (124 KB, 1920x1920)
124 KB
124 KB PNG
>>100038016
>>
>>100038222
>ska spela en turkisk hacker
>måste ändå visa sin hippa joy division tröja
pin
>>
File: gobbawl bed.png (139 KB, 394x466)
139 KB
139 KB PNG
>>100037993
Har ni aktivt försökt skapa en mini-er med tajming och mer frekvent dockande eller mest idkat naket umgänge utan skydd och kört på att händer det så händer det?
>>
>>100037971
Är det han som törstar efter evve och laca nu? Och som blir alldeles tokig ibland. Moku blir ju också det.
>>
>>100038141
Ge mig mer. Moku är alltid kul som fan att håna.
>>
File: 1541894493870.jpg (110 KB, 992x558)
110 KB
110 KB JPG
Vad FAN är rödhåringars problem!?
>>
>>100038292
ärligt talat har jag ingen aning
kanske?
brukar för det mesta ignorera bögbrev nuförtiden
>>
>psykfallet sitter och sambögar igen och ingen bryr sig
hahaha, fy fan vad sorgligt hans "liv" är
>>
>>100038222
>/lucifersexdoll_daily
Kan man betala henne för sex?
>>
Doxxar anon gör vad du måste för att doxxa >>100038270
>>
>>100038223
tankkontroller
>>
>>100038279
Det sistnämnda, vi är båda redo så har vi har väntat på att det ska ske i några veckor nu.
>>
File: 1529661603486.jpg (266 KB, 905x881)
266 KB
266 KB JPG
godmorgon grappar.
>dkn drömde om att man hade långt smutsigt ovårdat svart skägg
vad menade hjärnan med detta?

>>100038141
jösses...
>>
asg
>>
File: 1546658858459.jpg (727 KB, 2172x3000)
727 KB
727 KB JPG
>>100037720
Ren och skär cancer, fy satan.
>>
File: twarz.png (13 KB, 300x250)
13 KB
13 KB PNG
>>100038343
du mår inte bra
>>
File: 1531263601294.jpg (292 KB, 934x999)
292 KB
292 KB JPG
jag tänker döda dig en vacker dag
>>
>>100038418
Vem? lol.
>>
>>100038444
dig
>>
>>100038396
>snälla säg inte stygga saker om oss
Dina barn är insekter utan själar och du borde kokas levande i olja, Annie få vi se vad hon förtjänar.

skojbrev säpo
>>
>>100038418
patetiska lilla hora
>>
>>100038343
Detta är mongobögen. Moku använder stor bokstav och korrekt grammatik.
>>
File: 1523057099050.png (97 KB, 420x420)
97 KB
97 KB PNG
>>100038482
ska döda dig med
>>
>>100038387
>knullat några veckor
>får barn
va i he det gick fort
>>
>>100038223
Är det en remake av tvåan? Älskade RE-serien som barn.
>>
>>100038456
Varför då? Berätta mer Moku.
>>
Nu förstår jag det hela, "mongobögen" är dampus som rollspelar. Han får bögarna att ge mer information om sig själv och känna sig "trygga" men samtidigt äcklad. Fyfan.
>>
File: 1545652363683.jpg (159 KB, 470x512)
159 KB
159 KB JPG
>det är ett vi låtsas vara upprörda i ett par dagar över en politiker som gör tvärtom vad de säger och sen glömmer bort det nästa vecka för sverige är en gammal dement kvinna
Inse det. Vi kommer aldrig ha något raskrig eller revolution, det kommer bara bli lite sämre hela tiden tills en ny generation föds som tror att sitationen är normal.
Det är över.
>>
File: 1517393230492.png (421 KB, 544x768)
421 KB
421 KB PNG
Jag till vänster
>>
>>100038569
moku ska också dö
>>
FAN VAD JAG HATAR RYSSAR ÄCKLIGA JÄVLA FITTOR
>>
>>100038616
Båda två är fula som fan.
>>
>>100038600
Ja, folk glömde ju Decemberöverenskommelsen 2014 i stort sett direkt också. Ganska strax därefter kunde man till och med se brevande här om hur M och KD var ""baserade"".
>>
>>100038630
Vilka ska inte dö?
>>100038699
M fick ett katastrofval pga DÖ. SD ökade till runt 20%
>>
File: salmahayek6.jpg (188 KB, 1080x1080)
188 KB
188 KB JPG
Fucking jävla 52 år gammal
>>
File: 1537456002116.jpg (35 KB, 321x362)
35 KB
35 KB JPG
Fyfan, nattråden var helt jävla olidlig igår.
Dampmongobögen måste vara den absolut sämsta brevaren genom tiderna
>>
>>100038795
Berätta jag var inte i tråden då
>>
>>100038732
>Vilka ska inte dö?
Jag
>>
>>100038781
>dkn ingen mammafv
>>
>>100038795
>Dampmongobögen
vem var det? han som brevade doxxinfo om och om igen?
>>
>>100038795
han med ett brinnande hat för "dampus" menar du?
>>
>>100038347
Hon är 16 ditt as.
>>100038406
Hon är en ängel från himelen
>>
>>100038531
Ibland har man tur antar jag, om hon faktiskt är gravid.
Får se efter testet sen.
>>
File: 1547146798575.png (430 KB, 2500x1889)
430 KB
430 KB PNG
>>100038822
Någon bög spammade en komplett hentai serie sida för sida, dampbögen dampade som vanligt med aggressiva brev till alla han på något sett kunde tro va dampus, och resten av bögarna bara spammade anime.
>>100038865
Ja
>>
>>100038868
16 är lagligt att knulla, berit
>>
File: 1547273347858.gif (288 KB, 399x632)
288 KB
288 KB GIF
>>
>>100038575
baserat. Dampus gör herrens arbete
>>
>>100038901
Låter som en vanlig kväll på kanalen?
>>
File: 152327661723900.png (580 KB, 500x500)
580 KB
580 KB PNG
>Hon är en ängel från himelen
tänk att vara över 18 år och breva detta om en tjej
>>
>>100038901
>sur för att folk uppskattar de breven men dina gorebrev blir blåsta knullet ur
hahaha ägd ännu en gång gnäggus
>>
>>100038916
det hade varit gott med lite anka till lunch
>>
File: sötstina.jpg (143 KB, 1080x1080)
143 KB
143 KB JPG
>>100038943
Finns alltid undantag
>>
någon har den svenska hit eller miss pic?
>>
>>100038943
det är hans fetish att avguda random horor i tråden
bäst för honom att han kommer innan han gör mer pinsamma brev
>>
File: biancaskeptisk.png (329 KB, 396x352)
329 KB
329 KB PNG
>>100038976
Mongobögen det är dags att sluta nu...
>>
>>100038976
du är bra på att använda halmgubbar
>>
File: jag i avloppet.jpg (37 KB, 702x536)
37 KB
37 KB JPG
>bergelmir
>"han som vrålar i bergen"

varför använder vi inte såna här coola namn längre?

>pojkrumir
han som vrålar i pojkrummet
>>
>>100038988
JAG VILL HA EN STINAFV.

Leva i en stuga mitt i skogen, hon bryr sig inte om ytliga saker, sitter hellre hemma på helgen än åker och festar. Dricker inte alkohol, älskar mig för den jag är.

vill dö.
>>
File: 14245235325.jpg (52 KB, 480x604)
52 KB
52 KB JPG
>>100038781
Rätt sjukt ändå. Brunetter åldras tusen gånger bättre än blondiner som vid 30-års ålder ser ut som begagnade lädervantar.
>>
File: 1547290432922.jpg (145 KB, 1080x1081)
145 KB
145 KB JPG
någon som vill smaka på min öl?
>>
>>100038991
pangdödarpaj lämna..
>>
grabbar lyssna nu
mongobögen var han som kallade bajstransan för flampnallen och orbiterade sötbrevare som en vilsen hundvalp
han som ni kallar mongobögen brukar vanligtvis kallas axel, moku, heemadampus-anon eller dampbögen
>>
>>100038549
ja, re2 remake som är lite i re4 stil fast läskigare.
>>
>>100038991
>>
File: stina3.jpg (158 KB, 640x640)
158 KB
158 KB JPG
>>100039031
>du kommer aldrig plocka bär med Stina

Alltid mysigt med vinterstudion på tv så är Stina i farten igen
>>
>>100039044
>>100038781
påminnelse om att annie lööf är 35.
>>
>>100039098
Kul, hoppas bara de inte förstört den, minns att jag tyckte tvåan var riktigt bra. Eller, det är väl den man är fast i ett stort hus, eller hur? Med en stor orm som en utav bossarna?
>>
File: Osaka_Acid_Trip.jpg (21 KB, 479x358)
21 KB
21 KB JPG
>>100039109
aaaaaaaaaa
>>
File: 1545329138417.png (87 KB, 351x651)
87 KB
87 KB PNG
>>100039019
du i videon?

https://www.youtube.com/watch?v=2NvTbkHIrQ0
>>
File: 1547236568904.png (11 KB, 420x387)
11 KB
11 KB PNG
>kommentarsfält på ansiktsboken säger att nu blev minsann alliansväljarna lurade
>naiva stjärtsmärtade borgarsprängare svärmar direkt "N-nej, det blev vi inte alls för att..."
>svarar en av dessa kommentarer med ett rakt motsatt "Håller med Arne hundra procent. Vi blev totalt rövknullade och förnedrade! Ett svek mot svenska folket- /.../"
>han vet inte hur han ska hantera det i sin kommentar

sprängare borde veta bättre än att argumentera med oss i näthatsgenerationen
>>
>>100039158
ettan är den som är i ett stort hus. Tvåan är ju i staden med polishuset.
>>
File: bergmangif.gif (999 KB, 500x374)
999 KB
999 KB GIF
oironiskt inte reflekterat över hur jävla söt och vacker Ingrid Bergman var förrän nu
>>
File: Cruz (7).jpg (114 KB, 495x643)
114 KB
114 KB JPG
>>100039152
ÅH NEJ NEJ NEJ NEJ AHAHAHAHA
>>
>>100039221
VILL NI HA DEN TOTALA YTTRANDEFRIHETEN? NI ÄR INTE REDO FÖR DEN ERA ÄCKLIGA SPRÄNGARHJON
>>
>>100039238
Svenska kvinnor brukade vara fina för typ 100 år sedan. Dock är alla svho sedan 60-talet äckliga pissluder.
>>
>>100039233
Så kanske det var. Hur som helst, riktigt bra spel! Gillade att allt inte var så snabbt på den tiden, utan det var mer själva atmosfären och så som gjorde det läskigt.
>>
>>100038912
Inte att köpa sex från, det kallas barnsexbrott.
>>100038943
t. Bitter och arg oskuld som är bittet och arg för att tjejer var elaka mot honom
>>
>>100039291
Du kan ju prova demot, det är ju gratis. 30 minuter demo på steam eller konsol.
>>
File: 1537814871784.jpg (106 KB, 593x578)
106 KB
106 KB JPG
>>100039219
ÅHHH NEJJ ÅHH NEJ NEJ NEJ TITTA PÅ TOPPEN AV HANS ÖGON HAHAHAHAHAHAHA
>>
File: 1545681739931.png (29 KB, 800x473)
29 KB
29 KB PNG
>>100039238
>>100039283
tycker att monica zetterlund är ganska söt.

https://www.youtube.com/watch?v=BTWALZesqUo
>>
>>100039219
absolut enhet
>>
>>100039339
>t. Bitter och arg oskuld som är bittet och arg för att tjejer var elaka mot honom
Men anon, jag har ju fv.
>>
>>100039374
https://www.youtube.com/watch?v=GF_NDRM3498
>>
>>100039353
Finns det till PS3? Har inte PS4 och min laptop klarar inte av spel mer avancerade än Liero.
>>
File: 1517717029872.webm (672 KB, 720x541)
672 KB
672 KB WEBM
>>100039238
onanerat till denna
>>
File: sdthai.png (473 KB, 669x568)
473 KB
473 KB PNG
nä fy fan för annie lööf nä gubbar tror fanimej att de blir å stanna här i paradise på heltid... japp de gamla sverige kommer inte tebax... så äre ba... aongdong kän ajj häve a chang more pliis
>>
File: biancis.png (253 KB, 319x369)
253 KB
253 KB PNG
>>100039219
baserad som fan
>>
>>100039028
Underskattat brev fsvä.
>>
File: 1545832682275.gif (564 KB, 800x430)
564 KB
564 KB GIF
>>100039430
>>
>>100039428
Fin!
>>
>drar fram sin pisshora med tre(3) aborter innan hon var 23
>>
>>100039422
Tror inte det, är nog ps4/xbone/pc tyvärr.
>>
>>100039430
Hur kan man inte hata sprängare?

>får allt serverat på ett silverfat av sina föräldrar (de som faktiskt byggde upp Sverige)
>gnäller och klagar när de är unga på 1960-1970-talet
>kunde bokstvaligen bara gå ut och ta ett jobb, skaffa bostad och ha en sin framtid hyfsat säkrad på mindre än en vecka
>de blir vuxna under 1980-talet och börjar klaga på skatten
>privatiserar allt de kan, flummar loss i sociala frågor
>flyttar utomlands när de blir gamla (att de ens har råd med det är sjukt)
>skrattar åt deras barn och berättar om hur tufft de hade det
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: 1534610839816.jpg (27 KB, 600x600)
27 KB
27 KB JPG
>>100039420
tycker det är intressant hur hon sjunger om fridfullheten i staden, tvärtom hur det är i storstäder idag. ser dessutom inte lika packat ut i videon.
>dkn du kommer aldrig uppleva stockholm under 60-talet
>>
>>100039605
Det enda bra de gjort är att de lämnat att sargat sverige så kommande generationer kan bli hårda som kruppstål eller ta livet av sig. SEGRA ELLER DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ANON!
>>
>>100039605
trösten är väl att de kommer ruttna på något bajsdåligt äldreboende
>>
File: 581b406283faa.image.jpg (46 KB, 700x641)
46 KB
46 KB JPG
Hur FAN kunde sauron bli besegrad av att en snubbe högg av hans jävla finger?
Förklara?
>>
>>100039701
för ringen satt där, cepe
>>
>>100039701
hans kraft var bunden till den enda ringen
när fingret som bar ringen blev avhugget förlorade han sin kraft
>>
>>100039678
De kommer oironiskt bli den fattigaste pensionärsgenerationen i svensk historia. De är totalt jävla körda ifall de inte pensionssparat själva.
>>
File: 1546708316340.png (229 KB, 422x924)
229 KB
229 KB PNG
>>100039655
cute lain
>>
>dkn Stina inser att massa krypiga nackskägg på internet törstar efter henne
>>
Kan nån breva flampans uppgifter
>>
>>100039731
>>100039733
Men han var ju en halvgud redan innan ringen, samma virke som Gandalf fast starkare?
Han borde ju inte dö av att förlora ringen utan bli försvagad?
Och om ringen var så allsmäktig borde den inte kunna försvara mot dödligas vapen?
>>
>>100039792
Säg det på svenska.
>>
>>100039777
hej bumpa min tråd tack
>>
>>100039656
>som kruppstål
är inte t*skälskare

svenskt stål ska det vara
>>
>>100039701
en annan fråga

hur kan Elrond tycka att människan var svag när han stod där som en jävla betacuck istället för att göra något själv?
>>
>>100039805
min fv :)
>>
>>100039805
>biffigare än 90% av tråden
>>
>>100039811
Bra försök städis
>>
File: 1535399675109.gif (969 KB, 500x357)
969 KB
969 KB GIF
>>100039792
du med amerikanon!

https://www.youtube.com/watch?v=4-PkAQcuZOw
>>
>>100039835
Jag sitter och runkar oironiskt till Fredrik den store och preussen. SÅ håll käft.
>>
>>100039826
okej herrn
>>
>>100039811
>vara denna nivå av nybög
Kom du hit bokstavligen igår? För det är inte direkt svårt att leta reda på vare sig i arkiv eller via typ eniro
>>
>>100039824
Men han dog inte utan blev ju just försvagad
>>
File: 1514677167247.jpg (85 KB, 804x802)
85 KB
85 KB JPG
>Den där mega loser neet online vännen man hade som spelade MMOs 12 timmar om dagen och såg anime resten av tiden har nu rannsakat och inte varit online på ett par veckor
>skaffat ett liv och är optimistisk för framtiden
>frågar hur han har det
>"fantastiskt, älskar livet"
Jag är glad för hans skull, men alla går vidare utom mig.
>>
>>100039811
Beror på, vad ska du ha dem till?
>>
>>100039869
vi är alla anslutna
>>
>>100038901
var dampus som spammade hentai din lögnaktiga hora
>>
>>100039583
Okej, synd, vad tråkigt! Men det kan hända att jag köper en PS4 om jag hittar en billig sådan. Måste bara hitta fler spel jag skulle vara intresserad av.
>>
File: 30-årig sprängare.png (229 KB, 272x404)
229 KB
229 KB PNG
>>100039835
hårda som hardox eller armox
>>
>>100039736
Hur tror du höståren kommer se ut för oss som är 25-30?
>>
File: pepe871.jpg (73 KB, 630x630)
73 KB
73 KB JPG
Hell Oden
Hell Tor
Hell Frö
Hell Fröja
Hell Ti
>>
>>100039935
är det skadekontroll jag ser?
>>
>>100039986
>Frö
*Frej
>Fröja
*Freja
>Ti
*Tyr
>>
>>100039955
Vill du seriöst veta eller jagjagar du?
>>
>>100039955
>bo kvar i Sverige

sjuk i huvudet? När vi är gamla kommer svenskar utgöra typ 10% av befolkningen.
>>
>>100039955
Kommer inte hinna gå i pension innan du dör favä
>>
File: 1545959183129.png (270 KB, 687x664)
270 KB
270 KB PNG
>>100039986
HELL ODIN
SÆL ODIN
>>
File: 1538706593564.png (612 KB, 720x712)
612 KB
612 KB PNG
>>100039929
>vi är alla anslutna
det har du rätt i. oj såg inte att du var från storbritannien. du använder väl inte google translate nu, storbritanon?
>>
File: M Bellucci.jpg (77 KB, 640x931)
77 KB
77 KB JPG
Var för länge sedan jag somnade på ett par tuttar, börjar verkligen sakna det favä.
>>
>>100040034
fel
>>100040058
Hell Oden
Säll Oden
(http://www.saob.se/artikel/?unik=S_16015-0123.yFk7&pz=5)
>>
>>100040071
har aldrig gjort det.
>>
>>100040071
Har aldrig gjort det och är fucking 23 år gammal

bara döda mig
>>
Jag har aldrig rört en kvinna längre än 5 sekunder helt ärligt.
>>
>>100040100
>fel
*rätt
>>
https://i.4cdn.org/wsg/1546064156469.webm
>>
>>100039736
majoriteten av dem är redan pensionerade
>>
File: 1540237187101.jpg (183 KB, 1200x800)
183 KB
183 KB JPG
breva er favoritlåt av burzum.

https://www.youtube.com/watch?v=gWynJCi_DSY
>>
>>100040127
27 här
>>
>>100040182
Måste va Lost wisdom favä
>>
File: Evangelyne16.png (192 KB, 430x622)
192 KB
192 KB PNG
>>100039916
Fast vad är det som hindrar en så fantastisk anon som dig att förändra sig om han är missnöjd med vad han är?
>>
>>100040182
den som gör BÖMBÖBMÖMBÖMBÖMBÖMBÖÖMBÖMBÖM AAAAHAJAJA JAJAJAJ AJA JA BÖMBÖMBÖMBÖMB
>>
>>100040127
28 här, inte ens hållit om en tjej (som inte är familj)
>>
>>100040148
va i he
>>
>>100040053
du kommer inte att sticka heller
>>
File: 1537066737228.jpg (16 KB, 326x326)
16 KB
16 KB JPG
Det var ett misstag att raka kuken, bollarna och ljumskarna. Fyfan vad det kliar.
>>
>>100040182
https://www.youtube.com/watch?v=hXu8M6q6v84
>>
>>100040287
Det är din karma för att du är en äcklig bög. Häng dig själv.
>>
Storm, heem och kampen är det bästa jag vet
Men det är på dig jag tänker i hemlighet
>>
File: 1547232397944.gif (500 KB, 360x203)
500 KB
500 KB GIF
>>100040071
>>
>>100040147
/ey/ är västnordiskt
/ö/ är östnordiskt
Färöiska:
eyga
leykur
dreymur
Svenska :
öga
lök
dröm
Detta bekräftas även av platsnamn, t.ex Frösö, Tiveden, Frölunda och Tissö
>>
>>100040377
>>100040377
>>100040377
ny
>>
File: New eniripsa18.png (582 KB, 899x863)
582 KB
582 KB PNG
>>100040287
Du vänjer dig nog, men du kanske skulle satsat på att trimma istället för en total rakning?
>>
>>100040348
Är inte bög. Ville bara inte ha en jungel runt kuken.
>>
Kan Sverige ta Finland tillbaka?Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.