[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1535958939138.jpg (1020 KB, 988x2032)
1020 KB
1020 KB JPG
Kringleutgave
Forrige:
>>100001462
>>100001462
>>100001462
>>
Pakkis jenter er ganske sote fåvæ
>>
>>100023052
fysjamei
>>
File: aTVSO3s[1].png (103 KB, 624x434)
103 KB
103 KB PNG
Var grekerne egentlig i feil med noe?

https://www.nrk.no/viten/kulde-pavirker-genene-i-spermier-og-kan-beskytte-avkom-mot-overvekt-1.14365824
>>
File: 1547055630870.jpg (59 KB, 600x847)
59 KB
59 KB JPG
Imaginær og få en aggresiv håndjager av ho her som en del av bicepsrutina hennes da
>>
Rullestol jenter er ganske sote fåvæ
>>
File: 1547080811897.jpg (446 KB, 750x750)
446 KB
446 KB JPG
får en virkelig til å tenke hva?
>>
Hvor mange av oss var med på å ǿdelegge for soc?
>>
>>100023252
Hva har vi gjort?
>>
>>100023146
>og
>>
>>100023252
Jeg var med, morsomt hvor sinte de blir
>>
>>100023252
Hvorfor?
>>
>>100023394
Hvorfor hva da?
>>
>>100023436
Hvorfor ǿdelegge for soc?
>>
Hvor enkelt er egentlig ExPhil? Kan jeg drite i mesteparten av forelesningene og slippe unna med det som alle sier eller er det et jegjeg?
>>
hvilke typer jver går for angstete, nervöse og sjenerte men kjekke gver? er det håp for hjernesöl?
>>
>>100023473
Les siste uka og du gjor det helt ok. Les de siste to dagene og du står nesten garantert
>>
>>100023473
UiT?
>>
>>100023473
Spors om du vil ha god karakter eller ikke.
>>
>>100023544
exphil er irrelevant, den karakteren teller ikke ved soking inn på master og arbeidsgiver vil ignorere den (hvis de faktisk ser på karakterene dine)
>>
File: 1527094892510.png (62 KB, 794x578)
62 KB
62 KB PNG
>>100023252
jeg vet ikke hva dere har gjort for noe, men å ödelegge for /soc/ er alltid innafor
>>
>>100023473
Ta det som nettemne
>>
>jente brever ansiktet sitt i ranger mitt ansikttråd
>brever bilde av oynene sine + nakenbilder av seg selv i en nakenbildetråd
>jenta nevner til og med at hun brevet bilde av ansiktet sitt i en ranger mitt ansikt tråd
>noen finner rett fjes
vi odelagte ingenting
>>
Dopanon, hvem dop kan jeg ta så jeg slipper å sove og orker å gjore ting?
>>
>>100023803
herregud, röstbiffer er så dumme
tenk å dokse seg selv
>>
>>100023865
>röstbiffer

???
>>
>>100023842
Ikke dopanon men, speed bruker å gjore susen. Jobba med en kar som var på jobb i 48 timer i strekk på speed
>>
>>100023842
P.S Må være lovlig å ikke tas med sproyter
>>
>>100024025
Kan man få det av legen og hva må man si for at de skal gi deg det?
>>
>>100024161
Du trenger en ADHD-diagnose.
>>
File: full (1).gif (51 KB, 600x374)
51 KB
51 KB GIF
drekka mer

kåt på jentegutt ræv nå
>>
>>100023842
ADHD medisin.
>>
>>100024187
>>100024204
Går det an å få det hvis jeg allerede har depresjon og schizoid personlighetsforstyrrelse?
>>
File: emma.png (1.53 MB, 1080x1080)
1.53 MB
1.53 MB PNG
>>100024219
>>
>>100024219
Tvilsomt, ettersom de underliggende diagnosene dine vil også kunne forklare eventuelle symptomer på ADHD.
>>
>>100024161
Ritalin har mye av de samme kvalitetene som speed, og hjelper spesielt på konstentrasjonen. For at legen skal gi deg det må du ljuge på deg ADHD. I voksen alder tror jeg at det holder å lese seg opp på symptomene å si at du har tilnærmet alle sammen og at du alltid har vært sånn. Sleng med litt at det går alvorlig utover produktiviteten din og evnen din til å arbeide så trur jeg at du er gull
>>
>>100024279
>>100024288
Da er det helt kjort da
>>
det blir gått å såve
>>
>>100024288
>I voksen alder tror jeg at det holder å lese seg opp på symptomene å si at du har tilnærmet alle sammen og at du alltid har vært sånn
Hoyst tvilsomt, de fleste leger er ganske påpasselige med unodvendig medisinering og da spesielt ting som er populære hos narkomane.
>>
>>100024246
Fy faen her ser Emma puleklar ut.
>>
File: 1535296937799.jpg (23 KB, 467x350)
23 KB
23 KB JPG
dævv hyssing
>>
https://youtu.be/GdZd-z4jPXQ

Mistet litt respekt for han der
>>
HOLD LIV I TRÅDEN FOR FAEN
KOM IGJEN SVARTE SATANS NEGERKUKER
>>
File: 1506016603176.png (72 KB, 250x243)
72 KB
72 KB PNG
>nassebrevere med negerkukfetisj igjen
jaja
>>
>>100026020
"Hei gutta, hva synes dere om innvandring?"
>>
Check out my Norwegian

> «Jeg elsker hvit jul,” sier Else.
> «Jeg liker å lage snomenn,” sier Anna. «Det vil alltid være sno på julen.»
> «Det er lav sannsynlighet, at vi har en gronn jul. Klimaet kan ikke endre seg så mye.»
>>
>>100026240
>Det vil alltid være sno i julen
>Det vil er lav sannsynlighet for at vi har en gronn jul

Otherwise very good, you'll have a norwegian gf in no time, and make some very beautiful mutt children
>>
>>100026240
Fuck off nigger, this thread is for norwegians only
>>
>>100026240
>>
>>100026240
welcome nigger, this thread is for all
>>
Hvem har verst dögnrytme? Legger meg nok rundt 11 i morgen tidlig
>>
>>100027142
Har lagt meg rundt 6 i det siste
>>
Her var det jammen stille
>>
sulten
>>
God morgen homser
>>
Ingen som er våken?
>>
Hvad så fjeldaber.
>>
File: 1546868699543.jpg (8 KB, 250x241)
8 KB
8 KB JPG
>>100031515
>>
>>100031545

>Når man prover at være venlig overfor sine Norske brodre
>>
>>100027142
Jeg legger meg nå
>>
File: 1486756329091.jpg (13 KB, 427x338)
13 KB
13 KB JPG
>>100031515
>HolgerDanske
Holder Kanskje
>>
File: 1479935857656s.jpg (6 KB, 179x250)
6 KB
6 KB JPG
>>100031662
>>
File: 1544649783453.jpg (107 KB, 499x499)
107 KB
107 KB JPG
>>100031515
Hihihi, blandingstyskeren er misunnelig på fjellene våre.
>>
Jeg har en kvise i oregangen. Plagsomt.
>>
>>100032821
>>
hvem faen bryr seg
>>
>>100033760
Bra brev
>>
Dult
>>
Morradult
>>
Ivory~
>>
File: historic.jpg (163 KB, 715x758)
163 KB
163 KB JPG
sykt å tenke på at for hundre år siden ga Ola Nordmann så faen i barnebarna sine at han gav jenter stemmerrett
>>
Jaja, er vel tid for dagens forste runk da
>>
>>100036688
Synd du ikke driver med /ikkerunk2019/
Det er ganske befriende
>>
nege(v)
>>
Jaja gutta, ut på stevnemote klokken 4 i dag da
Lurer på om jeg skal gjore det raskt og prove å knulle henne med en gang, hun virker som en tott
>>
>>100036817
Neger. Nordmenn drar ikke på stevnemote med horer.
>>
File: kannawave.png (27 KB, 128x127)
27 KB
27 KB PNG
can't be a real /Norgetråden/ thread without

>ivory

IVORY
V
O
R
Y

>/////<
>>
Ikke gi amerikaneren oppmerksomhet.
>>
>>100037096
Er på ikkerunk, så jeg må jo faen meg få lov til å tomme meg
>>
Tenk hvis Ivory var rullestolsk
>>
>>100037311
Nei. Tren i stedet.
>>
>Trædal er en dåre. Ordet «dåre», slik det blir brukt i Bibelen, betegner vanligvis ikke en person med manglende åndsevner, men snarere en person som hånlig avviser all fornuft, og som i moralsk henseende folger en uforstandig kurs som ikke er i samsvar med Guds rettferdige normer.

Trædal har en enveisbillett til helvete i der mest forurensende flyet som eksisterer.
>>
>>100037165
Nei du

>>100037293
Nei du
>>
>>100037395
Skal trene i senga
>>
Her var det liv ja :///////
>>
>>100039720
Det var god kok til langt utpå natta i går, de fleste anonsene lader nok opp til ny runde i kveld, det koster krefter å drittbreve
>>
God morgen tråden
>>
innafor å stikke på vinmonopolet og kjope en liten flaske med nårsk brennevin i russisk stil
>>
>>100040567
glemte sporsmålstegn
>>
>>100040567
Kjop en vin som smaker saft fåvæ
>>
>>100040795
liker ikke vin fåvæ
>>
>>100040567
Siden det faktisk er helg (!) så vil jeg si at det er innafor fåvæ
>>
>>100040816
men jeg skal jo drikke for at jeg er sånn passe lei meg å frustrert da men det er kanskje greit?
>>
>>100040843
Da er det faktisk enda mer innafor.

Men hvorfor er du lei deg Anonsen?
>>
>>100040813
Hva faen, liker du ikke saft heller?
>>
>slik at de ikke etablerer et nytt parti
Er det nå noen lenger tvil om at FrP er en fasade? Tenk deg et alliansen lignende parti med 17% oppslutning
>>
>>100040959
det smaker jo ikke saft av vin
>>100040939
dod å sorg
>>
Jaja, da fikk man innvilget AAP da. Kanskje jeg faktisk får råd til mat og sånn nå da.
>>
>>100041010
Vin smaker dårlig(fermetert) saft. Finn en som er lettdrikkelig, det smaker ganske greit fåvæ
>>
Hvorfor koster det 200kr i året å ha jegersertifikat, 'a?
>>
>>100041183
Jöder
>>
>>100041183
fordi norge er et fattig land, derfor må vi ha avgifter og skatter på alt :^)
>>
>>100041183
Fordi byråkratene som jobber med å gi ut sertifikatene skal ha lönn.
>>
Det er rasistisk å stoppe barnetillegg ved 3 barnet du får, men det er ikke rasistisk at en afrikaner får gratis klær, mat, boplass, forerkort og bil, mens etniske nordmenn kan se lagt etter noe slik selvom de er lusefattige. Dobbelt moralen hos folelsesvenstre er patetisk og rasistisk ovenfor etniske nordmenn.
>>
ble vodka å cider som vanli namm namm
>>
kjopte meg en sånn her jeg.
kanskje jeg skal slurpe nedpå hele i kveld
>>
>>100042433
en afrikaner er undertrykket og har ikke hvitt privilegium. skal bare mangle at vi gir han materielle gode så han kan ha et verdig liv.
>>
>>100042740
Hei Trædal. Pissa i buksa i dag da?
>>
>>100042830
huset å legge på tisselaken, så gikk bra
>>
File: 1541385021200.png (236 KB, 944x1018)
236 KB
236 KB PNG
hei?
>>
>>100043258
heisann
>>
File: 1537468723003.png (87 KB, 681x597)
87 KB
87 KB PNG
I 2018 gikk jeg inn i det nye året med et håp. Selv om det akkurat var blitt fire nye år med Frp og Hǿyre i regjering, og dermed fire nye år med elendig klimapolitikk og mer oljeboring, hadde jeg likevel en fornemmelse om at 2018 måtte bli det året da hele verden skulle ta til fornuft og snu.

Året som har gått, viste meg at jeg hadde falske forhåpninger. Nå lurer jeg på om det i det hele tatt er noe håp igjen.

Når jeg nå går inn i 2019, står jeg igjen med en fǿlelse av makteslǿshet, en tomhet og en pessimisme som jeg aldri har kjent fǿr. 2018 var et år verden virkelig fikk kjenne på konsekvensene av klimakrisen. Likevel er det lite som har gått i riktig retning. Staten vant det norske klimasǿksmålet, Jair Bolonaro ble president i Brasil, Donald Trump gjǿr fortsatt alt han kan for å skape kvalm, og regelverket for Parisavtalen ble ikke en realitet.
>>
hudinga yurgen skergen I am norweigian
my name is skojrn and I work on an oil drilling platform
>>
>>100032817
mest sannsynelig en Byll du burde få det sjekket ut av legen hadde en byll i oregangen når jeg var sånn 8 og nå er jeg halveis dov på det ene oret
>>
>>100043356
>Markus Refsdal (16), leder, Hamar Natur og Ungdom
>>
Ikke svar utlendingene.
>>
>>100043356
>Parisavtalen
https://youtu.be/G3vhm2HGnUw
Tidenes pengesluk. Trump var smart som meldte USA ut. Norge bör gjöre det samme.
>>
File: oransje mann slem.gif (48 KB, 570x537)
48 KB
48 KB GIF
>>100043819
oransje mann slem
>>
>>100043520
Dette fåvæ.
Utryddelse av utlendinger når?
>>
>>100043356
>I 2018 gikk jeg inn i det nye året med et håp. Selv om det akkurat var blitt fire nye år med Frp og Hǿyre i regjering, og dermed fire nye år med elendig klimapolitikk og mer oljeboring
Rodgront var da ikke noe mer klimavennlige de heller. Venstre har sorget for at Frp og Hoyre ikke har vært så "klimafiendelige", på lik linje som SV sorget for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke var "klimafiendelige" i perioden 2005-2013.
>>
Klarer ikke å ta klimapolitikk seriost, de samme politikerne som ikke bryr seg om sitt eget land skal liksom bry seg om kloden
De samme politikerne som hyler om klimaendringer flyr med privatfly for å delta på konferanser
>>
>>100044173
Jeg vet ikke om en eneste norsk politiker som har et eget privat fly, vet ikke engang om noen politiske partier som har et eget fly som partiet deler seg i mellom. På verdensbasis er det en veldig liten andel som faktisk har dette.
>>
>>100044173
Det er bare en ny måte å lure penger fra befolkningen.
"Dere må gi oss mer penger så vi kan redde klima. Her er 100 nye klimaavgifter og 100 000 klimaflyktninger"
>>
>>100044328
norske myndigheter eier ikke et eneste fly, myndighetene leier inn privatfly
>>
File: 2152.png (435 KB, 810x355)
435 KB
435 KB PNG
VI KOKER KLODEN!!!!!
>>
Jeg kjorer diesel bil for å trigge miljo aktivister
>>
File: oil-sands.jpg (607 KB, 2718x1813)
607 KB
607 KB JPG
>>100044979
norsk olje forer ihvertfall ikke til slike sår i landskapet som canadisk oljesand gir.
ettersporselen etter olje blir ikke noe mindre hvis norge slutter å utvinne sin olje.
>>
File: 0978ujhn.png (82 KB, 630x506)
82 KB
82 KB PNG
samme typen menneske som ikke skjǿnner hvorfor venstresida ikke vinner valg
>>
>>100046420
Han har ikke feil, nordmenn er et ganske patetisk folkeferd.
>>
>>100046420
hva mener du med at venstresida ikke vinner valg?
>>
>>100046420
Det er nordmenn som velger å ikke få barn
>>
>>100046607
1 av 4 menn er ufrivillig barnlos i Norge
>>
>franske banker holder stengt og stenger minibanker for at folk ikke skal ta ut pengene sine
Er dette hvorfor eliten onsker å fjerne kontanter?
>>
>>100046723
ja
>>
>>100046713
det er hatprat å antyde at kvinner må få barn
vi skal feire, ikke motkjempe at folket vårt dǿr fordi kvinnene ikke gidder å bli mǿdre
bare ǿk skatttene
>>
File: smug.png (63 KB, 600x515)
63 KB
63 KB PNG
*lager voddodukke av deg*
Nå blir det artig, gutta!
>>
>>100046713
Det må en mann og ei kvinne til for å lage en unge. Kvinnene velger selv å ikke få barn
>>
flyktninger får kanskje mer fra nav enn nordmenn, men får andre generasjons innvandrere/flyktninger noe mer stotte fra nav enn nordmenn?
>>
>>100044979
Etterspǿrsel av Olje koker kloden. Hvor oljen kommer fra har ingenting å si fåvæ. Sålenge det er etterspǿrsel utgjǿr det ikke noe forskjell at Norge utvinner det og får sin del av pengene.
>>
Har alltid mareritt om å drite offentlig. I natt dromte jeg at jeg dreit på en landevei i kongo midt i en slags folkevandring. Angret det med engang jeg hadde buksen nede, men kunne ikke stoppe.

Hva betyr det?
>>
>>100046837
Dette, det er også bedre for klimaet og miljoet at Norge, Saudi Arabia og Venezuela utvinner sin olje enn at Canada og USA driver med mer oljesand
>>
>>100046723
Ja, de fleste vet ikke hvordan fraksjonsreservesystemet virker. De önsker et kontantlöst samfunn så de kan holde hele befolkningen nede under et gjeldsslaveri.
>>
>>100046929
Veldig sant.
>>
>>100046723
Mest morsomme er privatpersoner som onsker det fjerna,altså folk som ikke jobber i mindre butikker (bankene tar store gebyrer for å sette inn kontanter) eller i bank.
Så ei kvinne kommentere på en dagbladet artikkel om at hun onsket det fjerna fordi da ville den svarte okonomien i Norge 100% forsvinne
>>
File: Adobe_20190110_090537.png (157 KB, 805x920)
157 KB
157 KB PNG
Så basert er jeg..
>>
det er et helt nivå med referanser som du ikke forstår
>>
>>100046790
Dette er feil, det er kun 1 av 6 kvinner som er barnlose.
>>
>>100047281

Heng deg
>>
Problemet er ikke at nordmenn ikke får barn. Problemet er at de får for få barn, oftest kun 2. Det var vanlig med flere barn per familie for i tiden enn det er nå.
>>
>>100047651
Bokstavelig talt ingen grunn til å få mer enn 2 barn per familie, da blir det mange arbeidslose og et ressurssluk uten like.
>>
Husker at ei jente på UiT sa at hun ikke onsket barn fordi graviditet ville odelegge kroppen hennes
>>
>>100047949
Husker at jeg gjorde ei jente på UiT gravid sommeren for to og et halvt år siden, men så benyttet hun seg av retten til selvbestemt abort.
>>
Husker jeg tok bilder på UiT av ei gravid dame i rullestol
>>
>>100048156
Brev bilder
>>
File: 412125.jpg (56 KB, 980x514)
56 KB
56 KB JPG
Kjeks
>>
>>100047281
En sann Frp mann.
>>
>>100048156
Kan rullestoljenter få barn?
>>
>>100048432
Ja. Er du dum?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yaBPivdVN2I

>kvinner i forsvaret
>>
godt å se hysterisk MdG-propaganda på nrk.no i [nåværende stund]
kapitalisme dårlig
sosialisme bra
>>
>>100048502
Brev bildene du har tatt av gravide rullestoldamer, hvis ikke er du en bedrager. Du kan redigere bort ansikter hvis du må.
>>
Rodpill meg på pablo escobar
>>
>>100048432
Antakelig, men det er tvilsomt at de kan fode.
>>
>>100048699
Keisersnitt
>>
>>100049208
Ja, men det er ikke å fode.
>>
>>100049208
burde vært ulovlig
>>
Kanskje ta meg en liten joik
>>
>>100049208
>>100049345
>>100049628
Keisersnitt bevarer jo fitta i fin pulbar stand, kanskje rullestolfetisj virkelig er den tenkende manns fetisj?
>>
Spesielt å tenke på at Eivind sin kommentar er toppkommentar når han har mye færre liker enn kommentar nummer to og tre
>>
File: 1526653002166.png (157 KB, 762x610)
157 KB
157 KB PNG
>>100049953
Hvordan fikse klimaforandringer i fölge eliten:
gi oss mere skattepenger, så finner vi ut av det en eller annen gang. bare gi oss penger.
>>
Stykke plastikk i spekepölsa mi nå
>>
>>100049953
setter sannelig tankene i sving!
kan umulig ha seg slik at folk i NRK gjǿr tjenester for MdG-politikere?
nei, det stemmer nok ikke hehe
>>
How am I supposed to know whether to say "ikke [verb]" or "[verb] ikke"?
>>
>>100051054
Sistnevnte form höres best ut i de fleste tilfeller
>>
>>100051054
There's probably no cases where you HAVE to say [verb] ikke, which is kind of archaic anyway. Restructure your sentence to the form you're most comfortable with. List some examples you're in doubt of, I might be missing something obvious
>>
File: Thea Sofie.webm (2.92 MB, 1440x1072)
2.92 MB
2.92 MB WEBM
germanske
>>
File: xl_470.jpg (147 KB, 1772x997)
147 KB
147 KB JPG
>>100051483
>>
>>100051630
Hvorfor må du
>>
>kjoper en lammerull kebab
>forventer flak av sprostekt lam
>får lammefarsedeig som smaker som alle andre kebaber
>fullt av finhakket jalapenodrit oppi

Helvetes muslimer, dette var dråpen!
>>
File: ibkybnx1hwt11.jpg (67 KB, 980x662)
67 KB
67 KB JPG
>>100051670
fordi det er samme jenta selvsagt
>>
File: 1524335695564.png (56 KB, 161x190)
56 KB
56 KB PNG
>>100051483
er dette rett för hun blir sortnet?
>>
File: 123.gif (733 KB, 319x201)
733 KB
733 KB GIF
>>100051483
>>
Ville du levd i denne alternative virkeligheten? Trokke det.

https://www.youtube.com/watch?v=pjKFIim6Gj8
>>
>>100051735
Innafor å synes at hun er mye finere på dette bilde enn dette bilde >>100051630?
>>
File: nt.jpg (927 KB, 1200x1320)
927 KB
927 KB JPG
>>100051912
>Ville du levd i denne alternative virkeligheten?
Ja!
>>
>>100051955
nei, det er faktisk rasistisk
>>
File: 65.jpg (71 KB, 500x750)
71 KB
71 KB JPG
>>100051483
Ingen kullbrennere i våre tråder, takk!
>>
File: Vfk8nWRvuzlu.jpg (181 KB, 1080x1270)
181 KB
181 KB JPG
bedre?
>>
File: 500.jpg (81 KB, 500x616)
81 KB
81 KB JPG
>>100051483
>>
eg må drite
>>
File: 1524926168570.jpg (205 KB, 940x1071)
205 KB
205 KB JPG
>>100051483
ok
>>
>moter jente fra Polen
>hun ser germansk ut
Trodde polske jenter var slaviske
>>
File: ubuntu.png (31 KB, 859x176)
31 KB
31 KB PNG
Hva mente de med dette? Må slutte å skittposte på r/norge :(
>>
>>100052386
>han tror det er noen betydelige fenotypiske forskjeller mellom lingvistiske grupper
>>
File: 1527709151325.png (114 KB, 409x304)
114 KB
114 KB PNG
>Litt matte om 900 kongolesiske kvoteflyktninger
https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/litt-matte-om-900-kongolesiske-kvoteflyktninger/3423579465.html
>>
>>100052264
Jenter er nödt til å slutte med det sminketullet her, det ser helt dust ut
>>
>>100052386
Er nesten som om store deler av polsk territorium ble stjålet fra Tyskland eller noe
>>
>>100052511
Bare at store deler av befolkningen ble jaget tilbake til Tyskland
>>
File: 1538907459466.png (55 KB, 485x409)
55 KB
55 KB PNG
>>100051483
>tfn ingen jv
>>
File: 1470412650352.jpg (11 KB, 240x240)
11 KB
11 KB JPG
1-5 tjenesterop: svarte operasjoner 4
6-9 legendeligaen
>>
>>100052468
det er en bått
>>
>>100052488
Noen skrev det der her i går?
>>
>>100052386
hvor i polen var hun fra?
>>
>>99995499
>>
>>100052488
>>100052975
>>
>>100052900
>>100052511
Tror dere uironisk dere hadde klart å se forskjell på et tilfeldig utvalg polakker og et tilfeldig utvalg etniske tyskere? Jbs
>>
Hvorfor er dere så kjedelige egentlig?
>>
>>100053192
Forskjell i bekleding og holdning samt sminke (for kvinner) og hårsveis gjor at det er ganske lett å se forskjell på en generell tysker og polakk
>>
>>100052781
>Innlegget sto forst på Julie Dahles Facebook-vegg. Publisert av Nettavisen med tillatelse.
>>
>>100053313
Ja, men med unntak av det. Jeg tror det er mer eller mindre umulig å se forskjell og at det er storst trendmessig forskjell på europeere i fra nord til sor, selv om alle befolkningene selvsagt er diverse.
>>
Er du for eller mot ulv? Personlig så er jeg for.
>>
>>100053516
Så noen her kopierte fra hennes Facebook i går da? Tviler på at hun står bak den der. 100% kopiert og limt fra noe annet. Skulle likt å vite hvem kilden var menmen
>>
Faen gutta så full jeg er!! Russetrwffet på Oppdal er for satan sykt hooka med 4 allerede
>>
>>100053710
dårlig agn
>>
>>100053679
>Så noen her kopierte fra hennes Facebook i går
ja
>>
Har dere tenkt på at hvis russerne invaderer, så er vi unnskyldt å ikke gjore noe med livene våre og kan starte på nytt etterpå hvis vi overlever?
>>
>drommer at jeg sitter på et tog
>det er skikkelig lukseriost, til venstre for meg sitter en skikkelig deilig jente
>hun blunker til meg og går til en annen vogn
>litt senere kommer en konduktor og gir meg en nokkel rom 135-137, visker i oret mitt (det ser ut som et toalett men er ikke det)
>går bort dit, det er en slags vogn med masse rom, innredet med senger og alt
>har sex med henne og går tilbake til plassen min
>>
>>100053943
Tenkte jeg skulle begynne å studere igjen jeg da for å faktisk folge lidenskapen min og gjore noe med livet jeg da
>>
File: 2132131313123.jpg (112 KB, 1199x857)
112 KB
112 KB JPG
Noe dere lurer på? Max svarer
>>
>>100054295
Vil Norge bli negerfritt igjen?
>>
>>100054295
Vil Norge bli negerfritt igjen?
Ja, jeg bare spör en gang til!
>>
File: 1530370507828.jpg (259 KB, 1000x602)
259 KB
259 KB JPG
>>100054478
>>
Det er ikke noe morsomt å breve med dere når dere bare stiller tullespörsmål til en jpg fil
>>
>>100054295
Kommer jeg til å få det jeg aller helst vil ha i 2019?
>>
>>100054593
Brev bilde av en gravid rullestoljv
>>
>>100054295
kommer anon til å klare seg?
>>
>>100054701
Jeg skjönner ikke hva du skal med en sånn en, det må være veldig upraktisk
>>
File: 1541331204834.png (14 KB, 636x562)
14 KB
14 KB PNG
>>100054430
>>
File: Lawrence-of-arabia_l.jpg (36 KB, 400x300)
36 KB
36 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=y9YXuvLfECk

Hva er den beste filmen dere har sett?
>>
>>100054845
hvordan får man håret til å permanent se ut som på bildet uten å måtte ha i masse vann gjennom hele dagen?
>>
>>100054845
gattaca fåvæ
>>
>>100023473
Leste boken på sengen i lopet av semesteret og forberedte meg til eksamen i et par dager. Skippet alle forelesningene

Fikk C.
>>
>>100054816
Ikke diskuter, bare gjor det

Jeg trenger bevis på at lamme kvinner også er fruktbare
>>
>>100054893
Godt sporsmål. Tror det gjelder å ha tjukt hår, ta i noe pomade eller lignende for å få det til å ligge sånn der og være litt fuktig.
>>
>>100054845
Denne og Airplane
https://www.youtube.com/watch?v=upvZdVK913I
>>
>>100054893
Hårpomade
>>
File: 1543523785532.png (555 KB, 2128x1312)
555 KB
555 KB PNG
no du lurer på?
spor ho emma!
>>
Store deler av VGs kommentarfelt begynner faktisk å bli ganske rodpillet. Hva har skjedd? Jeg liker det jeg ser.
>>
>>100055155
begynnelsen på 2019 har vært et gigantisk overton-vindu flytting
https://resett.no/2019/01/12/a-snakke-om-befolkningsutviklingen-er-det-nye-innvandringstabuet/
det gjelder å smi mens jernet er varmt nå
og det er valgår
>>
>>100055086
Store deler av den filmen er smertefulle å se på da, som prompescenen eller alt der Brooks selv spiller. Resten er gull
>>
>>100054845
Is-slottet (1988)
>>
>>100055252
Brev IMDB
>>
>>100055250
Tror du må være ganske hoy for å like de der.

https://www.youtube.com/watch?v=FNkpIDBtC2c
>>
>>100055321
Smertefulle scener blir bare verre stein, anonsen
>>
>>100055155
blir vel snart stengt sånn som nettavisen
>>
>>100055315
https://www.youtube.com/watch?v=JDHI092O0jc
hele filmen ligger her
>>
>>100055252
Basert og lolipillet.
>>
>>100055155
>>100055424

Jeg håper ikke dere har rett, ubegrunnet raseri på VG er det beste Norge har å by på av underholdning for tiden
>>
Hva faen skjer med kanalen idag?
Kun en tredjedel av brevene mine går gjennom.
>>
File: NRK-Ulv.gif (1015 KB, 2081x1172)
1015 KB
1015 KB GIF
>>100053668
Jeg er neimen ikke sikker lengre.
>>
>>100055252
>>100055315
>>100055470
>>100055476
Line Storesund (1974)
Hilde Martinsen (1973)

De er midt i 40-årene nå, tenk på det
>>
Hvem film skal jeg se?
>>
>>100055911
Komedie: Airplane
Eventyr: Conan the Barbarian 82, Lawrence of Arabia.
>>
>>100055108
hjelper ikke, når håret torker så blir det tort igjen uansett hvor mye pomade jeg har i
>>
>han har ikke pass
>>
>>100055970
>Airplane
sett
>conan the barbarian
sett
>lawrence of arabia
altfor lang
>>
>>100056035
>Han bruker penger på firekanalen

Hatt mye sex i det siste, kompis?
>>
File: file.png (421 KB, 600x600)
421 KB
421 KB PNG
>>100055999
Det du må gjore er å bruke pomade (med bivoks) når håret ditt er vått fremdeles (du kan torke litt med håndkle så det ikke er klissvått). Så må du bruke en ionisk hårfoner og folge håret med den mens du borster det i riktig retning.
>>
>>100056218
er bivoks noe folk bruker i håret?
>>
>>100056320
Pomade med bivoks, ja. Ikke ren bivoks.
>>
Hvor lenge tror dere en åpen flaske med tacosaus holder seg i kjoleskapet? Åpnet den for 2-3 måneder siden, og den ser helt ok ut. Står 3 dager holdbarhet på flasken da...
>>
>>100056218
er det sånn Leo gjor det?
>>
>>100056347
hm dette får jeg teste ut. takk anonsen. kan du anbefale meg en bra high end pomade?
>>
>>100056320
Kjop en sånn her, det er hva de bruker i fuktighetskremer. Det trekker til seg fuktighet fra luften, mye bedre enn alle shampooer og sånn skit

https://www.vitusapotek.no/c/glyserol-100-ml/p/328112?gclid=EAIaIQobChMIjJXrsPjo3wIVweWaCh2G1QfyEAAYASAAEgJsKvD_BwE
>>
>>100056370
Ja
>>
>>100056092
Ringenes Herre.. alle tre.
>>
>>100056218
>hårfoner
odelegger ikke det hele poenget hvis du torker håret?
>>
>>100055911
Balladen om Buster Scruggs
>>
>>100056537
`syns ikke den var så bra fåvæ, så den etter at du anbefalte den tidligere gang her i tråden.
>>
>>100056498
Gå på apoteket og spor om en flaske glyserol. Ta et tynt lag i håret, la det være i sånn en time, ta en dusj, brukhårfoner også tar du litte grann pomade for å stivne håret. Har sykt mykt og fint hår pga dette.

https://no.wikipedia.org/wiki/Glyserol
>>
>>100056582
synes den var bra, men jeg har strengt tatt aldri anbefalt den her inne for.

Hva med å se 13 dager?
>>
>>100056359
er vel bare å smake på den?
>>
Noen som har det bildet som viser et bilde av folk fra skandinavia sånn 500-1500bc med hornblåsere osv?
>>
>>100055911
Ivan den Grusomme: Del 2 (1958)
>>
>>100056730
Tror ikke de hadde kamera den gangen. Dessuten skrives det 1500-500 f. Kr., bare sånn til neste gang.
>>
>>100055970
>Lawrence of Arabia

Bokstavelig talt fire timer med sand. Hvorfor er den ansett som et perfekt mesterverk igjen?
>>
>>100056815
Musikken, dialogen, hvordan de har filmet den. Er en fem minutter intro med klassisk musikk og klassisk midt i filmen for akt to starter også.
>>
>Ekstern HDD'n begynner å klikke
>Halvparten av filene sporlost forsvunnet
NEI NEI NEEEEEEI! Halve pornosamlingen min er borte! Det tok meg 7 år å bygge opp dette!
Skal ALDRI benytte ekstern HDD igjen
>>
File: Commando[1].jpg (77 KB, 980x653)
77 KB
77 KB JPG
>>100055911
Kommando
>>
Den tiden plumbo var på hitlistene var de mörkeste årene i norsk historie
>>
File: steinen.jpg (1.92 MB, 1000x1426)
1.92 MB
1.92 MB JPG
>>100055911
Steinen (1996)
>>
File: file.png (1.24 MB, 800x1066)
1.24 MB
1.24 MB PNG
>>100056398
jeg liker
>>
>>100055911
Fugleboks var overraskende OK
>>
https://www.youtube.com/watch?v=j23y1rcW8Es

Brev morsomme trampolinevideoer
>>
>>100057199
https://www.youtube.com/watch?v=1cXO1lTijPs
>>
>>100057088
heng deg, mokkamann
>>
>>100057117
Tror det blir denne

hvis andre vil se:
https://www6.putlockertv.to/watch/the-rock.mkvz/km88wr
>>
Er vel flere måter å utfore narkotika transaksjoner på enn via kontanter?
Kan vel alltid bruke sånne gavekort visakort som de selger på Narvesen til narkotikahandel, svartarbeid og hvitvasking av penger
>>
>>100057293
Hold kjeft sprenger
>>
>>100057309
Har sett den der flere ganger. Typisk amerikansk.
>>
>>100057367
>ofte brukt til svart arbeid
de tror vel ikke at svart arbeid forsvinner hvis fysiske penger blir borte?
>>
>>100057367
>dfn du får betalt for 50 kilo kokain i gavekort for clas ohlson

Dopnorge går en interessant fremtid i mote
>>
>>100057367
var på narvesen en gang klokka fire om morgenen hvor det kom inn ei dame og kjopte gavekort for ti eller tjue tusen uten å fortrekke en mine
>>
>>100057367
*betaler for hasj via krypto*
ditt trekk staten
>>
>>100057660
dopsalg på det nivået bruker vel krypto
>>
Eg må drite
>>
File: 1543221479445.png (44 KB, 747x686)
44 KB
44 KB PNG
god morgen..
>>
>>100057367
dfn betalte for hasj gjennom vipps med teksten "takk for at du la ut for meg, kompis" i 2017
>>
>>100057367
Dette er vel bra for krypto.
>>
>>100058159
kanskej???? jeg vet ikke om vipps finnes, så må sjekke
>>
File: pepe_headphones.png (29 KB, 228x180)
29 KB
29 KB PNG
hvilken musikk lytter dere på nå?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NhnMd1Jl7SA
>>
>>100058370
https://www.youtube.com/watch?v=IQ_crZ9uxWM&list=OLAK5uy_meMdsQaWHDYGWz-dbIT44IQ0VIcawXGe8&index=8&t=0s
>>
>>100057367
>og det er umulig å spore
Skal dette være ment som positivt? Er vel mer negativt at myndighetene kan spore alle transaksjoner
>>
>>100058531
hvis du er imot et kontantfri samfunn så er det enten fordi du ikke greier å henge med i teknologien, eller fordi du bedriver kriminelle aktiviteter.
>>
>Det er engelske versjoner av kaptein sabeltann sanger.
Hva.
>>
File: bilde10.jpg (185 KB, 1025x657)
185 KB
185 KB JPG
>>100058815
Jeg er en fetisjist som daglig kjoper lakk og lær og stikker innom vinmonopolet og kjoper mork rodvin. Vil ikke at staten skal vite om det.
>>
>>100058370
https://www.youtube.com/watch?v=kkJC8p48g6g
>>
>>100058531
Er du redd for staten? Staten det er meg og deg det
>>
>>100058370
https://www.youtube.com/watch?v=PZjH_qyzV1Q
>>
File: 1508344499069.jpg (31 KB, 320x286)
31 KB
31 KB JPG
>>100058370
https://www.youtube.com/watch?v=pS-gbqbVd8c
>>
hvorfor er matvarer så jævlig dyrt og dårlig i dette landet
>>
>>100059081
Fordi vi ikke er medlem av EU
>>
Hvordan kan 30 skye ulver skape så mye ulvemotstand egentlig? Det gir ingen mening
>>
>>100059081
Dette. Irriterer meg at det er et monopol på matvarene. Dyre og dårlige varer. De presser opp kilosprisen for kjott til det helt surrealistiske. Husker jeg dro på et kjottmarked i Athen, en kilo biff kostet 3-4 euro.
>>
>>100059189
KOM UT PÅ BYGDA DU.. SE HVORDAN VI HAR DET!
>>
>>100053886
Er ikkje agn jeg er her for faen sok camorra2019 på.instabdet er gruppa min bare sjekk Instagram der ev vi for satan inhelvaete faens kukhodesatan
>>
>>100059075
faen så lit den episoden var er hype for s8 jeg er du det da kompis
>>
Norske bönder kunne nesten hatt en sjanse mot franske bönder i en ''hvem kan syte mest'' konkurranse
>>
>>100059213
Alle mennesker som er en del av prosessen å produsere kjǿtt og matvarer til oss her i landet skal få hǿy lǿnn, i tillegg ǿkes prisene litt i takt med hvor mye velstand forbrukeren har. Og ja, noen få kjeder har monopol på matvarene her i landet.
>>
>går på kjokkenet for å hente et glass vann
>ene romvennina står foran skapet
>sier unnskyld
>jenta skvetter
dfn så stygg at jenter skvetter når de ser meg.....
>>
Vi deiser videre:

>>100059519
>>100059519
>>100059519
>>
>>100059189
>>100059267

Det er visst flere andre rovdyr som gjor vel så mye skade, men de ignoreres til fordel for å bare snakke om ulv
>>
>>100059213
den kiloen i athen har vel 100g antibiotika i seg.
>>
>>100059606
>>
>>100059606
>det gjor den billigere
Jaja fy faen
>>
File: 1521240278368.png (564 KB, 1071x818)
564 KB
564 KB PNG
Mitt OCDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.