[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1522162162214.jpg (319 KB, 1280x720)
319 KB
319 KB JPG
>>
File: entering a gaythread.png (179 KB, 473x466)
179 KB
179 KB PNG
>>100020784
>>
File: 1525774458107.png (1.7 MB, 1920x1080)
1.7 MB
1.7 MB PNG
>>100020531
>dkn både laca OCH evve har större kuk än mig
>>
File: 1541664814115.png (1.28 MB, 1200x1800)
1.28 MB
1.28 MB PNG
jag till höger
>>
File: 1547059072967.webm (606 KB, 438x368)
606 KB
606 KB WEBM
har accepterat att det är över för mig, jag är för mentalt och socialt knullad för att någonsin träffa en annan människa.
>>
File: 1547249662661.png (327 KB, 510x474)
327 KB
327 KB PNG
>>100020886
Hur stor har du?
>>
>skjutning i borlänge
>3 personer förda till sjukhus
>kan inte gå ut med hur pass skadade
de är garanterat döda. De ska nu meddela anhöriga först.
>>
File deleted.
Vänlig påminnelse att han

>är en misslyckad bögpedofil som inte får ligga
>törstar efter bögtransor i tråden, inklusive den fula bajstransan, feta natsuki och 30-åriga knarkaren evve
>jobbar gratis
>jobbade gratis på nyårsafton
>>
bögar är äckliga
>>
File: 1529585694114.gif (989 KB, 500x280)
989 KB
989 KB GIF
>>100020929
13
>>
File: 349.gif (711 KB, 200x331)
711 KB
711 KB GIF
>>100020844
>>100020886
>>100020910
>>100020918
>>100020929
>>
>>100020926
nej det är du inte, det där är bara en lögn du repeterar för att bespara ditt Ego smärtan
>>
>>100020926
>>
>>100020803
Kan hålla med om att blixtlåsen kunde vara bättre, men hur är det långsammare att stänga ett blixtlås än en knapprad? Och säg fan inte att vi ska ha kardborrstängning.
Angående flickornas placering så designades den inte för att användas tillsammans med stridsväst 2000 då denna inte fanns när den designades.
>>
>>100020926
Du har inte ens provat. Hjärnan anpassar sig snabbt och om man bara lär sig att kontrollera sina tankar kan man göra det mesta
>>
File: DwTyuxxUwAAE3KD.png (771 KB, 1105x1466)
771 KB
771 KB PNG
...
>>
File: 1547249818727.jpg (241 KB, 919x628)
241 KB
241 KB JPG
>>100020974
Söt.
>>
File: 1546139268623.jpg (76 KB, 700x990)
76 KB
76 KB JPG
>>100020870
Tur att det finns så många raka män som vill smälla pf emellanåt :3
>>
>>100020909
11000, det billigaste du kan få en licensfri revolver för
>>
>>100021042
Varför ser du så upprörd ut, tösen lilla?
>>
File: Kopia av 16.jpg (56 KB, 592x512)
56 KB
56 KB JPG
Städis städar bort mig, får gå och lägga mig. Grod natt!
>>
File: 1530187491120.jpg (59 KB, 806x640)
59 KB
59 KB JPG
>>100020987
>>100021052
jag vill inte ha en "söt" och tjejig snopp, jag vill ha en stor och manlig kuk
>>
>>100021062
har du haffat någon från tråden ännu då?
>>
>>100021090
Städa bort dig själv från jordens yta ditt fula missfoster
>>
File: goodnight.jpg (77 KB, 1280x720)
77 KB
77 KB JPG
>>100021090
Gosnatt!
>>
File: ritsu_smug.jpg (53 KB, 567x731)
53 KB
53 KB JPG
>>100021082
Finns enanledning till att de är licensfria. Är pipan ens räfflad?
>>
>>100021082
11 papp för en sån fjuttig pickadoll? Fy fan, rannsaka ditt liv
>>
>>100021062
Man är inte rak om man vill knulla en man ditt psyksjuka vider. Däremot förstår jag att ditt klientel bara består av äckliga gamla garderobsböggubbar som intalar sig att du är en flicka, tror ingen öppen bög vill ha med dig att göra
>>
>>100021030
Jag har alltid valt den enkla vägen, den fega vägen. Nu är jag mer ensam än jag någonsin har varit och jag är övertygad om att jag inte kan ta mig ur den här onda cirkeln själv. Jag bara vet att jag aldrig kommer våga göra något åt det.
jag är snart 30 anon
>>
File: 1519477273848.png (422 KB, 659x979)
422 KB
422 KB PNG
>>100021090
Gosnatt~

>>100021119
Nej ;w;
>>
>>100020942
är väl bara babbar ändå?
>>
File: psykfall.jpg (97 KB, 1280x720)
97 KB
97 KB JPG
2d-transbögar är bara en illusion skapad av egots vibrationer
>>
File: 1547250017697.jpg (90 KB, 1280x720)
90 KB
90 KB JPG
>>100021107
Gosnatt.
>>
>>100021107
Tjejsnoppar är bättre!
>>
File: 1547156478553.png (14 KB, 659x407)
14 KB
14 KB PNG
*host*
>>
File: 1531279490162.png (100 KB, 479x444)
100 KB
100 KB PNG
>>100021107
>svensk
>manlig
tyvärr men saken är at...
>>
File: 1532499245188.png (612 KB, 762x873)
612 KB
612 KB PNG
>>100021165
>tror ingen öppen bög vill ha med dig att göra
*blockerar din väg*
>>
>bögspammet är inte organiserat
>>
>>100021176
Försörjer du ens dig själv? Du pratar som någon som har 0 självförtroende och det får man genom att vara självständig
>>
>>100021196
vafan heter hon nu igen?
>>
>>100021135
Ja, svara inte på mitt brev igen bögjävel
>>100021154
Du kanske är en zoomerhora som tycker att historia inte spelar roll för det har ju redan hänt, men det finns något som kallas för historiskt värde.
>>
File: 1543571725564.png (204 KB, 1000x1000)
204 KB
204 KB PNG
>>100021187
Nej! Du får tortera dig själv istället
>>100021213
t. fjolland
>>
Tänk om ni var 30 år gamla, jobbade på Donken, klädde er i kvinnokläder och hade som största nöje att lägga upp bilder på animeflickor som ni låtsas vara
Tänk att över en tredjedel av livet var borta och att detta var kvittot
>>
>>100021218
Har bajstransan ens kvar det numret?
>>
>>100021288
Jag har noll självförtroende, hatar mig själv också.
Jag jobbar, men bor hemma.
>>
File: 1545216566764.jpg (18 KB, 273x410)
18 KB
18 KB JPG
>>100021304
>ööhh haru int respect för min rostiga metallbit kan du dra åt helverte
>>
>>100021292
Barbara Santana
https://www.youtube.com/watch?v=VC-fJDZsAgo
>>
>>100021323
>donken
Trådens tråkigaste, mest forcerade jagjag favä
>>
Kan ni bara lägga av? Jag orkar inte med den vidriga animebögpedofilspammen som kväver alla andra diskussioner och dödar tråden. Ta den där skiten någon annanstans!
>>
File: 1540483119612.jpg (81 KB, 713x1311)
81 KB
81 KB JPG
>>100021245
H-hej
>>
>>100021385
Värre än det att dampus bor på gruppboende?
>>
>>100021323
>Tänk om ni var 30 år gamla, jobbade på Donken, klädde er i kvinnokläder och hade som största nöje att lägga upp bilder på animeflickor
och ditt största nöje är att bli arg över detta och skriva om bögar dagarna i ända. Vem är mer patetisk egentligen?
>>
>>100021304
Du har ju beväpnat dig för raskrig Dampus, sluta prata om historia du inte bryr dig om.
>>
File: 1530523540292.png (448 KB, 562x763)
448 KB
448 KB PNG
>>100021209
oj...
jag trodde inte att det fanns så många..
>>
>>100021377
Japp, hittade zoomern
>>
>>100021402
https://www.youtube.com/watch?v=oL2B-AAnsHo
>>
>>100021430
Nu har du mycket arbete framför dig, hollandanon!
>>
>>100021427
Fin Stråman :)
>>
File: 1433879708295.png (176 KB, 310x357)
176 KB
176 KB PNG
>>100020926
min nya fv är på väg hit snart och för bara några månader skulle jag sagt samma sak (förutom att jag inte var en bög som tror att avsaknad av lite fitta är någon sorts megakatastrof eller något som förstör universum för mig)
>>
>>100021218
Ingen svarte..?
>>
>>100021378
helt oironiskt: vad har hon för problem?
>>
>>100021370
Fick jobb förra året där jag har ansvar och kände mig välkommen. Har fortfarande lite spöken men det känns som hela min personlighet förändrats. På vägen till jobbet första dagen funderade jag på att köra av vägen för jag var så nervös.

Allt som åtminstone ger en illusion av självständighet ger självförtroende av någon anledning. Spendera lite tid i naturen och lär dig överlevnad. Vandra ett par veckor och se vad som händer med hjärnan
>>
VÄNDA PÅ DYGNET GÄNG GÄNG
>>
File: LEHGUQk.jpg (410 KB, 800x800)
410 KB
410 KB JPG
En dag kommer en riktigt städare och städar allt detta avskum bort från tråden.
>>
File: 1538053600861.jpg (105 KB, 1280x720)
105 KB
105 KB JPG
>dkn kommer aldrig att träffa Anon som brevade pastan om att sli pf och fingra mig hela natten
>>
>>100021402
Att försöka resonera med dem är lönlöst.
Det endo som tydligen hjälper är dox, och jag tycker att det är för jävla tråkigt att det måste gå så långt.
>>
>han praktiserar inte telekinesis

Vill du inte ha super krafter anon?
>>
>>100021582
ta ditt liv äckel
>>
>>100021570
NEEEEEEEEEJ MIN INGENPORR FÖRSTÖRRRRD
>>
File: 1525098663662.jpg (1.07 MB, 1920x1923)
1.07 MB
1.07 MB JPG
>>100021485
jag är inte.. hollandanon!
>>
File: 1543779368456.gif (1.12 MB, 540x304)
1.12 MB
1.12 MB GIF
>>100021582
>dkn det var jag
>dkn bor inte i GBG
>>
>>100021582
Ta chansen att förföra någon på träffen
>>
File: 1547250664536.jpg (122 KB, 1920x1080)
122 KB
122 KB JPG
>>100021582
Stackars Evve.
>>
File: 1525010418074.png (940 KB, 757x715)
940 KB
940 KB PNG
>>100021661
Anon jag hade behövt dig just nu
>>
>>100021726
Blir du extra kåt när du är påverkad?
>>
>>100021549
Har inte hjälpt mig, öht. Det är lite lättare att vara runt släktingar nu för man slipper få dödsångest då folk pratar om jobbet för nu kan man göra samma, men annars är självförtroendet lika lågt som det alltid varit. Har väl med åldern att göra, jag lät det gå för långt och det finns inte längre några "enkla" lösningar för att fixa hjärnan min.
>>100021537
handlar inte om fitta.
>>
>>100021769
Oproportionerligt stora tutta är avtändande favä.

Bättre med saker som passar i proportion med kroppen, alternativt platta.
>>
File: 1526959721611.png (129 KB, 580x530)
129 KB
129 KB PNG
>>100021683
uwu

>>100021755
Ibland lite kanske

>>100021817
Gbg är bästa staden i stan!
>>
>>100021726
Evve kommer du på träffen? Jag behöver skydd från stora elaka Dampus av någon tuff tjej
>>
File: bump.jpg (183 KB, 1148x720)
183 KB
183 KB JPG
>mini tvåa på 34kvm
>radhusformat med trädgård
>håller sig bra inom budget, matbutik inom 600m och jobbet ligger runt hörnet

Ska man slå till? Tror inte att jag kommer inte något så mysigt som denna.
>>
bajsig tråd för bajsiga brevare
>>
>blir städad
>efter att ha bannduckat då KAMPEN måste fortsätta så bestämmer han sig att spamma porr
>men om jag spammar 2Dporr kanske jag ka få den onda städtyrannen att tro det är TRANSBÖGPEDFILHORORNA som gör det och göra honom mindre vänligt sinnad åt dem eller iaf radera tråden som hämnd
kan tänka mig något sådant kokar i hans sjuka huvud just nu
>>
>>100021872
alla städer suger kuk
>>
>>100021930
lel
>>
>>100021930
>Autisten med knallpulverpistol för 11k är en Dampus
Sjuk jävel.
>>
>>100021812
>handlar inte om fitta.
tror du jag hade någonting mer eller? Allt jag hade var: familj, 2 kompisar, kysslös oskuld. Jag lät det inte fakka med min håg, för jag är förr intelegent för att vara deprimerad. Skärp dig, ryck upp dig och skaffa dig ett intresse jävla söndagsrunkare. Åh juste, glöm inte vitaminer och mineraler.
>>
File: 1541454999995.jpg (76 KB, 1280x720)
76 KB
76 KB JPG
>>100021887
Känns som det bara kommer bli massa tjafs mellan dampusar och sötbrevare och som kommer paja för alla.

>>100021985
e du go elle
>>
File: 1531724413674.png (63 KB, 386x399)
63 KB
63 KB PNG
>>100021726
>dkn kommer aldrig kunna spendera hela natten med huvudet mellan evves ben
>blöta ner varje centimeter av hennes tajta pofkfitta
>lyfta upp henne, sätta henne i mitt knä och krama om henne hårt
>dkn kommer aldrig få ge evve en djup tungkyss samtidigt som jag fingrar henne och känner hennes kuk växa sig större mot min
>smiska, fingra och kyssa på en och samma gång tills hennes sinne inte klarar mer
>låta henne komma i värmen av min trygga famn, behålla fingrarna inuti henne och fortsätta massera genom orgasmen
>dkn kommer aldrig få fortsätta ge evve njutning hela natten tills hon är helt uttömd och utmattad
>>
>>100021930
Han vill ha in städaren i tråden bara. Spamma porr är bästa sättet att göra det på favä.
>>
>>100021840
jontar som kollar på 2d tänder inte på riktiga kvinnor
>>
>>100022014
Ja, det säger väl sig självt
>>
File: vandal.png (111 KB, 550x685)
111 KB
111 KB PNG
>>100021985
>>100021817
>>100021340
>>100021187
>>100020987
>>100020918
>Do not use avatars or attach signatures to your posts.

Hmm.. städis?
>>
>>100022045
f1h1
>>
>>100021887
Transan vill nog inte dö.
>>
>>100021920
f1h1
>>
>>100022026
Jag hade oironisk slagit ihjäl dig. Tror du jag skojar? Vad fan ska du göra din spinkiga lilla pundarbög. Hade slitit skalen av dig.
>>
File: 1517576649298.gif (846 KB, 498x280)
846 KB
846 KB GIF
>>100022045
Anon fö he varför bor du i fel stad
>>
kommer åka ner till göteborg den 12:e, sen drar jag med dampusarna till hotellet
>>
>>100022117
Lmfao what kind of subhuman would do this to themselves
>>
>dampus är inte mentalt sjuk
>>
File: 1529349617152.jpg (38 KB, 480x696)
38 KB
38 KB JPG
>>100021893
Sluta bråka och ge mig ett (du) tack!

Måste flytta hemifrån snart..
>>
File: IMG_20190112_010306.png (1.58 MB, 1080x1333)
1.58 MB
1.58 MB PNG
HerreBRAAAPPPgud
>>
>>100022053
Och han själv kommer vara en enda som ryker och han kommer gå bananer över det som vanligt
>>
>>100022173
a tranny
>>
>>100022189
Bokstavligen alla bögbrevare är ju dock på fullaste allvar mentalsjuka.
>>
>>100022199
Köp na' innan lågkonjukturna start'
>>
File: tenor (1).gif (50 KB, 220x285)
50 KB
50 KB GIF
>>100022026
>dampusar
Jag trodde det bara var en person, menar du att det finns fler såna sjuka människor?
>>
JAG VILL ATT ELLEN SKA SITTA PÅ MITT ANSIKTE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>100022225
Han byter väl bara proxxy? Aldrig hört porrspammardampusen gnälla över att bli bannad.
>>
>>100022254
käften min kuk är större
>>
File: 1545772530230.png (97 KB, 254x208)
97 KB
97 KB PNG
>>100022092
>>100022117
>>100022169
>>
File: 1547250907852.jpg (18 KB, 445x445)
18 KB
18 KB JPG
baserade CHAD WARDEN flyger fortfarande högt, legend!
>>
>>100022189
Ja att spara och spamma sånt är ju något en normal och icke mentalsjuk person gör eller hur? Hur rationaliserar han det tro?
>>
>>100022294
>Aldrig hört porrspammardampusen gnälla över att bli bannad
Fast jo.
>>
File: 1538101439150.png (46 KB, 274x258)
46 KB
46 KB PNG
>>100021638
hmmmm...
>>
File: 1545603891543.png (643 KB, 680x1110)
643 KB
643 KB PNG
Bokstavligen tråden
>>
>>100022401
Fast nej.
>>
File: 1547251766735.jpg (69 KB, 480x559)
69 KB
69 KB JPG
>>100022338
>drar upp namnet på någon som inte brevat i tråden på månader typ.
Damp Quijote...
>>
File: hecute.png (52 KB, 270x344)
52 KB
52 KB PNG
Städis kom och städa upp skiten nu din äckliga bög

städa städa städa hela natten

inte ett öre får han
>>
File: 157152665.gif (435 KB, 600x580)
435 KB
435 KB GIF
>>100022384
asg
>>
>>100022350
laca avis~
>>
File: 1523229706479.webm (2.36 MB, 1280x720)
2.36 MB
2.36 MB WEBM
>>100022254
Jag skulle göra tid för dig med, men du bor ännu längre bort ;_;
>>
>>100022384
HAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
Gillar hur Dampus spammet bokstavligen har noll påverkan på bögarna, hahahahah
>>
File: 1533416866060.png (760 KB, 1080x1348)
760 KB
760 KB PNG
>>100021893
>>100022199
Kör på antar jag? Är det hyres eller bostadsrätt?

>>100022266
:^)
>>
>>100022507
Du är fan sjuk, frågetecknet
>>
>>100022524
>flampan har slutat snubbla
>natsuki har slutat snubbla
hmmm
>>
File: 1547251960701.jpg (62 KB, 900x574)
62 KB
62 KB JPG
>>100022490
Norrbottenanon?
>>
>han är 160 cm
>han är överviktig
>han har grov ADHD, asperger, är bipolär och har stora agressionsproblem
>han har även paranoida vanföreställningar och social fobi
>han får ångest av att se folk i ögonen
>han bor på ett särboende i Göteborg
>han blir tvingad av personalen att ta lugnande medel
>han har aldrig haft ett jobb och parasiterar på dina skattepengar
>han fick gymkort betalt av försäkringskassan men han slutade gå ditt eftersom han kände sig utblotad och skämdes för att han är svagare än en tonårstjej
>han spenderar nästan hella dygnet med att breva på kanalen
>han sover bara korta småpass mellan sina brev
>han sambögar mellan olika datorer och telefoner så att det ska se ut att han är mer än en person
>när folk frågar honom varför han beter sig som han gör så skyllar han på att han gör det för "kampen"
>han har både en rysk och en NMR flagga hängandes på väggen i sitt rum, Han ville även ha tredje rikets flagga men fick inte för personalen
>han runkar i smyg till transporr
>personalen försöker ibland att få honom att spendera mindre tid vid datorn men det är sällan värt besväret då han brukar börja skrika och lägga sig på golvet och sprattla som en femåring
>han kan/får ändå sällan vara med på boendets gemensamma aktiviteter då han blir lätt arg och börjar sparka/slå på väggar/dörrar samt skriker och gråta av ilska.
>>
>Damp Quijote
Ahahahaha
>>
>dampus brevar barnporr nu också
asg favä
>>
>>100022538
tar det som en komplimang
>>
>>100022524
Eller hur och han tror han sitter och för någon meningsful kamp genom att sitta här hela dagarna och hålla på, det är hans sk. liv
>>
>>100022564
>Han har köpt en knallpulverpistol för 11k som han ska döda bögar och transor med.
>>
Evve är en grisvidrigt människa favä även om han inte skulle vara pedobög
>>
>>100022536
Gud vad mysig hon ser ut på bilden
>>
>>100022564
Yikes, existera det såna personer?
>>
Handskar med knogskydd är inte lagliga i sverige, eller? Kan någon som typ spelar airsoft eller kör motocross eller något annat bekräfta detta?
>>
File: 1524503787635.png (19 KB, 379x205)
19 KB
19 KB PNG
>>100022560
Nej
>>
File: finastetjejen2.png (279 KB, 307x404)
279 KB
279 KB PNG
>d-d-dampus
>>
>>100022663
Ja dampus finns ju bevisligen
>>
File: 1541013414226.png (304 KB, 647x679)
304 KB
304 KB PNG
>>100022564
>>100022646
>han har pläp
>>
>>100022647
Varför?
>>
>>100022564
dampus på självmordsvakt!
>>
>>100022673
Bokstavligen vem bryr sig om det är lagligt eller inte?
>>
File: 1547252170289.png (321 KB, 634x618)
321 KB
321 KB PNG
>>100022681
Var bor du då?
>>
Har inte laca en pv?
>>
>d-dampus
gråt mer, bögpedofiler
>>
File: 1542569261990.jpg (808 KB, 4104x2024)
808 KB
808 KB JPG
>>
>>100022707
>Han har blondt lockig hår
>Han är fet
>>
File: 1526657856562.png (13 KB, 438x544)
13 KB
13 KB PNG
>>
>>100022729
Jag, antar jag. Det är ju därför jag frågar.
>>
>>100022264
Känns som att det är lockpris på den, allt annat liknande säljs för mer. Kanske desperat att bli av med den?

>>100022536
Bostadsrätt. Avgiften är väl lite hög för storleken men det ingår parkering plus att det inte är någon skolåda intryckt i ett betongkomplex så man kan acceptera det.

>>100022296
Tack, men jag har pv redan tack!
>>
File: 1345771752674.jpg (7 KB, 129x129)
7 KB
7 KB JPG
>>100022797
>>
File: 1547252325438.png (341 KB, 615x720)
341 KB
341 KB PNG
>>100022729
Bara töntar bryr sig om det är lagligt eller olagligt.
>>
>>100022821
Köp det bara, ingenting kommer hända dig. Polisen har viktigare saker för sig
>>
File: 1518099190929.png (193 KB, 500x453)
193 KB
193 KB PNG
>>100022738
Malmö
>>
File: 1547125503563.jpg (89 KB, 607x428)
89 KB
89 KB JPG
Jag och Evvis på bilden :3
>>
>>100022912
*sparar detta i min transdox.txt*
>>
>>100022893
Tänkte ha dem när jag är ute på utflykt i skogen och sånt så det är ju inte som att jag går omkring på krogrundor med dem.
>>
>>100022431
Nämn aldrig dampus och den ädla riddaren Don quijote i samma anda!
>>
>>100022646
>Någon lurade honom att köpa en jävla knallpulverpistol för över tiotusen
Jävlar vad det måste slagits och sparkats i väggar och dörrar på boendet den dagen, eller tror han kanske fortfarande det är en äkta revolver?
>>
File: bianca2.jpg (120 KB, 1024x768)
120 KB
120 KB JPG
den känslan när ingen fv infinner sig på natten
>>
>>100022969
Då är det lugnt. Polisen får inte göra kroppsvisitation hur som helst, så du kan ha kniv o allt
>>
File: 1516346210439.jpg (125 KB, 842x902)
125 KB
125 KB JPG
>>100022958
Jag darrar
>>
File: 1547224648556.webm (438 KB, 288x360)
438 KB
438 KB WEBM
Tjejer > 2dbögar
>>
>>100022958
Ingen rädder för dampus är, ingen fruktar en dox för han är för mycket av en rädd neger för att göra något och resten av trpden bryr sig inte om folks verkliga identiteter
>>
blev finnanon nbög?
>>
>>100023056
Detta
>>
File: 1539053299730.png (116 KB, 800x800)
116 KB
116 KB PNG
>>100022836
baserat
Se till att sälja av den innan marknaden kraschar bara
>>
File: images (5).jpg (6 KB, 299x169)
6 KB
6 KB JPG
>>100022673
Jo, Jo det är lagligt
>>100022646
Har inte antydit i ett av mina brev att jag ska skjuta bögar. Det är ett jävla samlarobjekt
>>
>>100023056
"resten av tråden" är Dampus.
>>
>>100023080
han var alltid en nbög som lajvade autist
>>
>>100023124
tråkigt
>>
>>100022958
Kan inte du gå och bli bögpedofil också, din lilla hanrej? Vill inte ha dig på min sida.
>>
>>100023119
nej

t. brevar ingen typ av bögbrev (dvs inga om dem eller om homosexuella akter)
>>
File: 1530545613744.jpg (11 KB, 225x224)
11 KB
11 KB JPG
>>100023111
>han köpte en rostig metallbit för 11000 kr för att bara låta den samla damm på en byrå
>>
>>100023209
åh nej nej nej ahahahaahahahahaha
>>
>>100022717
kan åka till dalarna så du får känna hur en riktig kuk är~
>>
>>100023189
är inte på någons sida, vill du bli doxad?
>>
>>100023233
Jag är bi och har inga problem med din /ss/
Schackmatt pysen
>>
File: 1547252946220.jpg (247 KB, 1920x1080)
247 KB
247 KB JPG
>>100022912
Du hittar nog en fin och söt pv någon dag anon.
>>
File: 1542008591175.jpg (447 KB, 1080x915)
447 KB
447 KB JPG
>>100023233
Fortsätt spamma porr, dampus. Håll kampen vid liv!
>>
>>100023272
>12-åringen tror att han kan leka episk hackerman och doxxxa alla han ogillar
>>
>>100023302
Kampen måste fortsätta, även en fredagkväll
>>
File: 1519804251477.jpg (643 KB, 3000x1688)
643 KB
643 KB JPG
Har en bättre 2d någonsin gjorts?
>>
@100023326
lel
>>
>>100023341
Dragon ball super kom ut för några år sen, farfar
>>
>>100023009
mm men det skiter polisen i om de vill visitera dig så gör dem de spelar ingen roll
>>
>>100022384
NIGGERMADRASSERNAS STRAFF. HELL ISLAM! DÖD ÅT NIGGERMADRASS LANDSFÖRRÄDARNA. JAG SKA ÅKA TILL STOCKHOLM IMORGON OCH SKJUTA ANNIE LÖÖF.
>>
File: bianca1337.jpg (114 KB, 500x500)
114 KB
114 KB JPG
>>100023233
baserad, du gör guds jobb
>>
>>100023395
Nej, dom har kameror på sig + du kan alltid ta upp mobilen och börja filma.
>>
File: 1520026324260.gif (1.56 MB, 425x550)
1.56 MB
1.56 MB GIF
>>100023106
Behövs inte så länge jag har jobb.

Är ju att föredra med bostadsrätter som har "lågt värde, hög avgift" om räntorna går åt helvete. (hoppas jag)
>>
File: 1536968926435.png (131 KB, 396x385)
131 KB
131 KB PNG
>>100023209
Har skjutit mer än 100 skott med den hittils, fortfarande ett samlarobjekt med mer värde än ditt liv.
Du måste ha ett ganska kul liv om du inte ens kan fantisera om hur det är att vara passionerad över något och måste skatta t andras lycka.
>>
>>100023421
>rättshaveristen
lmao
>>
>>100022384
Har dom filmat när dom våldtar dem än?
Finns det på norskan?
>>
>>100023421
lol tror du de går runt med kameror hela tiden?
>>
>>100023446
Marknaden har redan kraschat, kommer bara gå nedåt nu.
>>
>>100023322
186 och 22
>>
>>100023487
alla jag har mött har haft kameror på sig, men såklart inte alla.
>>
>>100023448
Inte han men jävlar vad defensiv du blev över ett 4kanal-skitbrev
>>
File: 1534342744860.jpg (80 KB, 1140x475)
80 KB
80 KB JPG
>>100023448
>spendera 11000 på en brevvikt när en leksak från BR för 199 kr kan ge samma upplevelse
>>
>>100023341
Aldrig sett denna. Finns det nån speciell utgåva man ska tanka?
>>
Däckade 00:15 på festen och vaknade nu favä
Dags att åka hem
>>
>>100023009
I USA ja, i Sverige så finns inga sådana regler, de kan visitera dig, din bil och ditt hus utan bekymmer.
Sluta konsumera Amerikansk media.
>>
File: 1527584166852.png (184 KB, 313x291)
184 KB
184 KB PNG
>>100023446
Du går med förlust om du behöver sälja och bostadsmarknaden har kraschat. Är inte hela världen såklart, men det är skönare att gå med vinst :3
>>
File: DSC_0015.png (2.46 MB, 1315x868)
2.46 MB
2.46 MB PNG
>>100023448
Jag tycker att det är en fin revolver anon. Folk uppskattar inte hur dödliga gamla vapen kan vara. Sen om samhället kollapsar så kan du ganska enkelt gjuta egna kullor och göra eget svartkrut
>>
File: 1528912463597.png (81 KB, 586x556)
81 KB
81 KB PNG
>>100023421
>dampus börjar gräla med polisen
>får ett av sina signaturutbrott
>försöker knuffa omkull polisen men snubblar på sina byxor som han glömt vika upp
>blir nedtryckt på marken och måste hämtas upp av sina vårdare och gode man på stationen
>>
>>100023567
>däcka så tidigt
vgh
>>
>>100023578
Är du 150 cm?
>>
>>100023578
Glöm inte att spela in när ni möts
>>
>>100023512
spelar ändå inge roll om de har kameror för det är en bedömning som dem är fri att göra hur som helst
>>
>>100023578
>52
Hur lång är du, ditt skelett?
>>
>>100023535
1080 eller 720?
https://nyaa.pantsu.cat/view/200772
https://nyaa.pantsu.cat/view/922498
>>
>>100023580
m-men /pol/ sa att det var så. enligt dem får polisen i sverige inte ens bära vapen eller handklovar
>>
>>100023578
Ingen tycker du är gullig ditt vedervärdiga avskräde. Fy fan vidriga jävla pissbög. Ge mig dit namn och jag gör världen en tjänst genom att bokstavligen krossa din skalle.
>>
Ätit 2 bananer ikväll och är orolig för att jag ska bli förstoppad. Har ni tips på att lösa förstoppning?
>>
Tror jag hatar män. Maskulina och manliga män menar jag. Tror jag hela mitt liv hatat dem.
Hatar hur tävlingsinriktade ni är, hatar hur aggressiva ni är, hur ni bara måste höras. Unga män är värst, pretentiösa idioter som ska bevisa för alla hur smarta och kapabla de är.

Jag föredrar kvinnor.
>>
Varför tillåts pälsbögeri i tråden?
Sist jag kollade så var det ultraheem på det.
>>
>>100023610
Det är itneb tidigt
>>
File: 1529987535315.jpg (19 KB, 452x445)
19 KB
19 KB JPG
>Sen om samhället kollapsar så kan du ganska enkelt gjuta egna kullor och göra eget svartkrut
>>
>>100023580
inte hur som helst, nej
>>
>>100023722
bra argument
>>
>>100023668
HAHAAHHA blev du sur nu för att ingen på hemmet heller gillade din nya leksak, dampus?
>>
>>100023689
Majoriteten av svenska """män""" jag har växt upp med, gått i skola med och arbetat med är som du. Det är varför jag hatar er och gör allt för att se er utrotade.
>>
>>100023600
Fin bössa mann1, ska nog skaffa ett slaglås snart också.
>>
>>100023578
70 kg

duger allt?
>>
>>100023705
det är det visst, man festar tills det är morgon
>>
var fan är städis dehär börjar bli fånigt
>>
>>100023818
Det här är den bra skiten man1.
>>
>>100023774
Tack, men det är faktiskt ett flintlås om du kollar närmare. Men slaglås är bättre favä
>>
File: 1547146798575.png (430 KB, 2500x1889)
430 KB
430 KB PNG
>>100023753
Ännu en gång, jag är inte dampus och jag tänker inte skjuta bögar. Försvinn dampbögen
>>
>>100023654
>methonium
E X T R A
T J O C C
>>
File: 1547163829745.png (673 KB, 885x1075)
673 KB
673 KB PNG
ÅH NEJ NEJ NEJ AHAHAHAHAHA
>>
>>100023854
aj aj aj, verkar som att jag verkligen träffade en nerv där. Kom ihåg att lägga tillbaka puffran i leksakslådan när du lekt färdigt med den!
>>
>>100023780
Nej
Btw jag hatar bögar och transor och pälsbögar och pälstransor
>>
>>100023493
Nä faktiskt inte. Folk har slutat byta till sig bostäder då nya kraven gör det oekonomisk för sprängare att ta nya lån, plus att det har gjort så att färre personer kan få lån idag.

Marknaden har bara gått ner, inte kraschat, då det finns färre köpare än tidigare.

>>100023584
Kommer inte vara någon uppgång inför kommande lågkonjunktur, därefter möjlig prisnedgång fram tills högkonjunkturen. Planen är att skaffa ett boende så länge jag hade tänkt jobba på min nuvarande arbetsplats, och därefter kanske sälja med en hundra tusen i vinst eller så.

Hoppas jag.
>>
File: 1540461905967.jpg (47 KB, 399x400)
47 KB
47 KB JPG
>dampbögen skiter sönder tråden
Jaha då går jag och lägger mig
>>
>>100023854
Dampbögen (moku) är sjuk i huvudet och fullständigt vansinnig över att bögar doxxas och inte kan bajsa sönder tråden för andra utan riskera konsekvenser.
>>
>>100023854
>dkn mitt oc börjar ta fart
he se
>>
>>100023891
STÄDAD
>>
File: 1532995973282.jpg (94 KB, 731x727)
94 KB
94 KB JPG
>>100023884
>dampus förnekar fortfarande sin sexualitet
>>
Kom på att jag är dum i huvudet i hela huvudet.
Inget att erbjuda er eller någon annan
>>
File: Dampus.png (10 KB, 1328x94)
10 KB
10 KB PNG
>>100023993
>>
>han sitter och sambögar och låtsas att hans bild ingen bryr sig om "sprider sig"
blev du verkligen så arg över att anon retade dig för din knallpulverpistol?
>>
lagen pönkt nu/1942:740#K28P11S1
>11 § Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt
>>
>d-d-d-dampus
>>
>>100024019
Freudian.
>>
>dampbögen är fullständigt sjudande
>>
File: 1535947228010.gif (219 KB, 500x700)
219 KB
219 KB GIF
>dkn städis försvarar dampus
>inga mer katia bilder
>>
>>100023994
Jag lovar att jag är mycket dummare, fulare och värdelösare än dig. Man kan inte bli sämre än mig.
Jag fan suger på riktigt.
>>
File: biancasöt2.png (256 KB, 286x406)
256 KB
256 KB PNG
AHHHHH DAMPUS JAG ÄR I VREDESMOD ÖVER HUR DU FAKTISKT TYCKER BIANCA ÄR SÖTARE ÄN VÅR FINA TRÅDKILLTJEJER DU FÅR FAKTISKT SLUTA BREVA BILDER PÅ BIANCA DET GÖR EVELANGELALINA LESSEN!!!!!!!!!!!1
>>
>>100024046
>det var något konstigt i hans ficka och han var undvikande med flackande blick och ville inte svara på våra frågor
Du vet att rätten inte kommer gå på din rättshaveristlogik va?
>>
>>100023847
Är inte så kunnig på äldre vapenmodeller favä, visste inte namnet.
>>
File: 1537171821953.jpg (95 KB, 724x720)
95 KB
95 KB JPG
>>100023968
>den självutnämnde "dox"experten kan inte ens skilja två uppenbara brevare åt
HAHAHAHA åh neeeeeej! Hur går det med """"doxen""""" på moku som du slet med i timmar, dampus? Att skriva ett A4 med svammel och sedan blurra det hade gått snabbt för en normal person, men du behövde säkert 3 perioder i datasalen. Synd att personalen bara släpper in dig dit 1 gång i veckan
>>
>>100024019
åhåhåhåhåh nej nej nej
>>
File: 1544450034220.jpg (517 KB, 750x933)
517 KB
517 KB JPG
>Tappar bara mer hårstrån hela tiden

Haha var roligt så länge det vara
>>
Herrejävlar va dampbögen är i taket idag
>>
>>100024035
han är kanske extra upprörd över att personalen inte låter honom gå ut med den efter att hans vän erik blev sönderskjuten efter ett samtal till sos alarm om en beväpnad man (nästan som att någon ville döda någon dampus älskade för att han skulle må dåligt :^) )
>>
>>100024124
har du dyslexi?
>>
File: biancaincesto2.jpg (88 KB, 960x720)
88 KB
88 KB JPG
>dkn detta aldrig kommer hända dig
>>
File: 1541508298037.png (270 KB, 480x480)
270 KB
270 KB PNG
>d-d-d-d-d-dampbögeeeeen!
Dampus kokar över vilken sekund som helst
>>
File: 1528963191831.jpg (164 KB, 807x720)
164 KB
164 KB JPG
Den som sat han vat!
>>
>100024190
>om jag upprepar det är det sant
Satan vad arg du blev över att din lilla pickadoll inte fick önskad effekt
>>
File: p.png (220 KB, 629x337)
220 KB
220 KB PNG
Moku du är inte rolig
>>
>>100024222
Inte ett argument
>>
Varför spammar han porr? Inte som att det har någon effekt på någon sida. Städisen ligger ju uppenbarligen och sover
>>
File: images-12.jpg (6 KB, 265x190)
6 KB
6 KB JPG
>dampus fick mig bannad

reeeeee
>>
>>100024311
stefan...
>>
>>100024299
Du måste hitta en ny syndabock, Dampus
>>
File: 1489978649004.png (1.72 MB, 5000x3500)
1.72 MB
1.72 MB PNG
Hej tråd1
>>
>>100024329
är ju inte ens bra porr bara massa kinesskit
>>
>>100024358
Tjabba.
>>
>>100024358
Hej, breda flicka
>>
>>100024358
jävlar vilket ansikte
>>
>>100024342
på riktigt?
>>
File: 1546885796288.jpg (147 KB, 850x962)
147 KB
147 KB JPG
>>100024358
Hejsan
>>
>>100024342
ägd bögjävel
är detta inte bannduckning?
hmmm
>>
>>100024456
Ja

Redan rapportera honom igen
>>
>>100024484
ja
>>
>>100024456
>ny ip-address
Smart att byta den redan innan du blir bannad du med, dampus. Tyvärr så går ingen på det
>>
>>100024410
aaa, mitt huvud nätverk eller så var det städis av sig själv..men tror dampus skicka klagomål
>>
>>100024505
var på fest och kom precis hem favä det är därför
>>
File: 1538555364665.jpg (94 KB, 731x727)
94 KB
94 KB JPG
>>100024456
>>100024484
>>100024499
>1 minut emellan
>>
File: 1547254046612.jpg (600 KB, 2048x1356)
600 KB
600 KB JPG
4-9: nattpromenad
5-9: runk
>>
>>100024342
breva avsladd så vi kan knulla
>>
File: 1545562588121.jpg (47 KB, 494x494)
47 KB
47 KB JPG
natta katta, ska sova.
>>
File: 1542265504651.jpg (56 KB, 1280x720)
56 KB
56 KB JPG
>>100024538
>går hem tidigt från festen för att fortsätta kampen i nattråden
>>
kvväää
>>
>>100024543
jag vet oironiskt inte om detta är bete/skitbrevning/falskflagg eller en konsekvens av att ha grids i hjärnan
>>100024578
tyckte inte det var tidigt
det var inte kul att vara där längre tyckte jag
>>
vad ska man rapportera bannduckning som?
t. hjärnkulting
>>
File: biancaincesto.jpg (116 KB, 960x720)
116 KB
116 KB JPG
>>
>>100024571
Är det inte dags för dig att dra fram pastorna om svart kuk snart, dampus? Eller är utbrottet idag så pass illa att du inte orkar föra kampen vidare?
>>
File: mf2h.png (628 KB, 1539x1124)
628 KB
628 KB PNG
>>100024377
>>100024389
>>100024404
>>100024427
Vad gör ni?
>>
>>100024637
https://www.youtube.com/watch?v=2NvTbkHIrQ0
detta är du och inget kan övertyga mig om motsatsen
>>
>>100024686
vad jag gör? sitter och bajsbrevar med psykfall
>>
File: 1524066461355.jpg (44 KB, 720x720)
44 KB
44 KB JPG
>>100024624
>dampus blev utkastad från festen efter att han börjat vifta omkring med sin "nya" leksakspuffra som han la hela bidraget på
>>
File: nya.png (1.22 MB, 1787x939)
1.22 MB
1.22 MB PNG
>>100024358
Hej.
>>
>>100024561
*drar ner gylf*
>>
File: 1542373134385.png (379 KB, 622x641)
379 KB
379 KB PNG
dkn dampus trodde att jag skulle knulla en annan kille och fick mig bannad så han kunde få mig för sig själv >_<
>>
>>100024673
annan anon men du är fan inte frisk
snälla
kontakta en terapeut och låt hen höra om dina besvär
innan det blir värre
>>
>>100024730
BASERAD
>>
File: 1546909112765.gif (1.47 MB, 382x308)
1.47 MB
1.47 MB GIF
>>100024730
åh nejn ejnejnejnejenjenjenej sidf råkade breva utan proxy igen AAAAAAHAHAHAHHAHHAHAHHAHAHHAA
>>
>>100024795
>>
>>100024738
>annan anon men
Pinsamt. Jag har redan bevisat ditt sambögande för bara några brev sen, äg det istället för att ljuga
>>
>>100024799
vgh
>>
>>100024543
Saknar tiden innan han lärt sig att vara "subtil" och bara gick in för kvantitet
>6m visst hatar vi bögar grabbar?
>5m d1a
>4m d1a
>3m d1a
>2m d1a
>1m d1a
>>
>>100024700
Varför har fettot på sig tighta jeans? Trodde det var för smala/vältränade människor.
>>
>>100024700
gillar hur bianca tror det hon äter är nyttigt, fyfan vad äckligt.
>>
>>100024714
>>100024754

Okej, vänta med att rapportera honom tills efter att han har brevat färdigt den här mangan åtminstone är ni snälla.

f1h1
>>
>>100024729
>han tror att "dampus" bryr sig
skiter i om du får hiv
>>
>>100024820
hatar bögar
>>
>>100024899
d1a
>>
>>100024894
ahh säkert :3
jag vet att dampus kollar på mina naken bilder
>>
>>100024899
d1a
>>
>>100025004
bögäckel ingen vill se din fucking kuk och smutsiga röv
>>
>>100024899
d1a
>>
>– Människor är skapade för att tillhöra en grupp. Att inte ha någon tillhörighet påverkar oss negativt. Ofta när man har relationer håller man sig till en norm. Då undviker man olika typer av riskbeteenden, som till exempel att dricka mycket alkohol, säger Rostila.

Ni är min grupp. Jag följer trådens normer.
>>
>>100025345
bäst du börjar stoppa upp saker i pojkfittan då
>>
>>100000000
>>99999999
>>100000001
>>99999998
>>
https://www.liveleak.com/view?t=3ee_1471447850

Hell Seger!
>>
File: 1507665104891.jpg (6 KB, 255x98)
6 KB
6 KB JPG
sista bilden
>>
>>100026376
inte nu längreDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.