[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
Stem MDG-utgaven.

Forrige:
>>99984078
>>99984078
>>99984078
>>
>>100001462
Dra til helvete jævla miljoneger
>>
Gjeninnfor jodeparagrafen
>>
File: 1506016603176.png (72 KB, 250x243)
72 KB
72 KB PNG
>>100001522
>stormhomser er så autistiske at de ikke skjonner ironiske trådstartere en gang
Har det gått for langt?
>>
>>100001462
Jeg hater MDG med en lidenskap hittil ukjent i hele universets historie.
>>
File: rasmus-thumb3-300x300.jpg (25 KB, 300x300)
25 KB
25 KB JPG
>>100001522
Synes du kan holde de bedrovelige meningene dine for deg selv.
>>
>>100001462
>den hvite linja nederst og til hoyre

Dette er ikke akseptabelt! Lag ny!
>>
>>100001591
Ja, for stormhomsene i tråden har jo tidligere utvist ekstremt hǿy intelligens.
>>
>>100001462

HVA FAEN ER DETTE FOR EN TRÅD? ER DU HELT HJERNESKADET ELLER? SKAL DU HA BANK ELLER?! JEG SKAL KKUSE SKALLEN DIN! HORER DU MEG?!
>>
>>100001591
>stormhomser
>humoristisk og ironisk sans

Velg ett og bare ett alternativ.
>>
File: Rasmus-Hansson.jpg (90 KB, 974x548)
90 KB
90 KB JPG
>>100001654
>>100001695
Nå holder det faktisk, hvis det skal være flere ablegoyer her på gården så kan dere finne dere et annet medium.
>>
Jeg melder meg faktisk ut! En slik hanrei tråd som dette nekter jeg å bruke. Ha det, snakkes i neste tråd tapere.
>>
File: images.jpg (8 KB, 299x168)
8 KB
8 KB JPG
>>100001931
Ja, men jeg prover å redde trådmiljoet...
>>
File: 1526653002166.png (157 KB, 762x610)
157 KB
157 KB PNG
>>100001462
>>
https://www.nrk.no/ytring/godt-nytt-har_-1.14376169

Feministene slår et slag for en virkelig viktig sak igjen.
>>
Andre fylker prover dere engang
>>
File: norges flagg.png (1 KB, 483x291)
1 KB
1 KB PNG
Dette er det nye vedtatte norske flagget fra og med den 12. januar 2019.
Dine umiddelbare tanker?
>>
>>100002514
?
>>
>>100002549
gjör vondt i öynene å se på
>>
>>100002549
Ser faktisk bedre ut synes nå jeg.
>>
>>100002514
>Hedmark nest nederst

Jeg velger å tro at dette er positivt.
>>
>>100002549
tenker du er en lognhals og at lognhalser kommer til helvete
>>
Sykt å tenke på at vårt kjære naboland snart vil ha 40 millioner innbyggere
>>
Hvordan kan jeg melde meg på alliansens sommerleir 2018?
>>
>>100002514
>fylker med mest irriterende folk
>>
>>100002796
blir harde kår på de få svenskene som er igjen som må holde velferdsstaten gående
>>
>>100002969
Da bor de tre nordligste ligge overst siden folk der oppe ikke gjor annet enn å ha autismeutbrudd over muh soringa.
>>
>>100002796
okonomisk vekst det:D alt handler om okt bnp
>>
Hva skal jeg spise? Gress, som et kveg kanskje? Nei, altså jeg mener det, HVA skal jeg lage meg til middag? Helst noe godt, sunt og bærekraftig.
>>
>>100003306
sopp, rötter og bær du har plukket selv
>>
Sterke ord fra en politiker i Kristendemokratene
>>
File: sara-LARGE.jpg (77 KB, 1080x720)
77 KB
77 KB JPG
>>100003431
hun var litt sot, hun er sikker dominant i senga :3
dfn ingen dominant jentevenn eller pulevennine
>>
>>100002660
Hva slags flagg er dette? (jbs)
>>
>>100003557
det var et av forslagene til det norske flagget
>>
>>100003431
gi meg busch thor-jv
>>
>>100003557
Flaggforslag fra 1905.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/stortinget-og-unionen-med-sverige/i-unionen/flagget--den-store-symbolsaken/
>>
>>100003635
Sort flagg med rodt kors hadde vært ganske steampunk
>>
>>100003596
>>100003635
Kanskje jeg skal se igjennom forslagene til norske flagg jeg da
>>
>>100003715
Bedre link:
http://antipodescafe.org/norgesflagg/category/flaggforslag/
>>
>>100003635
>>100003704
Jeg liker det rode og svarte flagget fåvæ, selv om det kanskje hadde vært enda kulere med en veldig mork blåfarge.
>>
FRP baiter med etnonasjonalisme, og Sumaya er ikke fornoyd

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/21aPQr/raser-mot-frp-utspill-blir-fysisk-uvel?utm_content=row-1&utm_source=vgfront
>>
>>100004010
>Amundsen vil innfore kutt i barnetrygden for alle familier med flere enn tre barn,

FRP er joder
>>
>>100004010
>6 barn
Det skal vi betale for? Fy faen. Jeg skyter meg selv i hodet snart.
>>
>>100004175
skyt negere istedet
>>
File: 1521201316201.png (62 KB, 390x429)
62 KB
62 KB PNG
>>100004010
spenstig at en norsk politiker (som ikke er lysglimt) faktisk törr å si noe sånt.
kanskje vi har bedre tider i vente.
>>
>>100003431
>quislingar
Er det et reelt ord?
>>
Jeg er en kjekkas...
>>
File: 3125125125.png (68 KB, 851x752)
68 KB
68 KB PNG
>>100004289
faktisk ja står i den svenske ordboken
https://www.saob.se/artikel/?seek=quislingeri&pz=2#U_Q1_2101
>>
>>100004010
Dessverre kommer det ikke til å funke. Nordmenn er så hanreiede at de aldri kommer til å gjenopprette den tradisjonelle familie og födselstallene blant seg.
>>
>>100004241
https://www.nrk.no/ostfold/gikk-nazimarsj-i-juli-_-valgt-til-leder-i-fpu-i-oktober-1.14374613
>>
>>100004289
Velkommen til sprengerverden
>>
Synes det er dårlig gjort av Eivind og Lan å si at overbefolkning koker kloden og så ikke gjore noe med problemet fåvæ.
Hadde glatt stemt MDG om de gikk inn for bombing av Afrika, India, Kina, masseselvmord og gjelding i offentlig regi fåvæ.
>>
>>100004289
>>100004421
Det kan til og med brukes på engelsk fåvæ.
>>
File: 1539212473456.webm (432 KB, 1280x720)
432 KB
432 KB WEBM
>>
File: 1544254011717.webm (450 KB, 640x1136)
450 KB
450 KB WEBM
>>100004603
>>
File: 1505247539395.jpg (419 KB, 1135x1600)
419 KB
419 KB JPG
>>100004715
>>
>>100004603
>>100004715
Dette er faktisk ikke greit bare så dere veit det.
>>
File: 1547219251133.jpg (71 KB, 600x634)
71 KB
71 KB JPG
If I come to you country, to I get a loli too?
>>
>>100004933
No. Go to Finland for lolis
>>
Natta tråden! Her er et bibelvers og noen daier, så er der noe for alle.
Dersom du nu horer på Herrens, din Guds rost, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir dig idag, da skal Herren din Gud heve dig hoit over alle folkene på jorden.
Og alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, så sant du horer på Herrens, din Guds rost:
Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken!
Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som faller av ditt storfe, og det som fodes av ditt småfe!
Velsignet være din kurv og ditt deigtrau!
Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang!
Herren skal la dine fiender, som reiser sig mot dig, ligge under for dig; på én vei skal de dra ut mot dig, og på syv veier skal de flykte for dig.
Herren skal byde velsignelsen å være hos dig i dine lader og å folge dig i alt det du tar dig fore, og han skal velsigne dig i det land Herren din Gud gir dig.
Herren skal gjore dig til et hellig folk for sig, som han har tilsvoret dig, såfremt du tar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans veier.
Og alle folkene på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal reddes for dig.
>>
>>100005108
Hva skjedde med sjakkpartier og lamme ben?
>>
File: Haplogroup-R1b-L21.gif (72 KB, 800x553)
72 KB
72 KB GIF
>>
>>100005543
Hallo min keltiske bror
>>
>>100005543
>vestnorge er cheddar-menn
>>
>>100004498
Noen som vet hvem dette er?
>>
>>100005403
Det kan være at han hengav seg til Herren og at Han, i sin uendelige nåde og godhet, skjenket ham en yndig rullestoljv, og han forlot kanalen for å stifte familie med henne for å vandre og rulle i Guds lys.
>>
>>100005895
Jeg håper uironisk at det er dette som har skjedd.
>>
dfn de eneste jentene som har funnet deg attraktiv er helt koko i hode
>>
>>100006124
jkdf
>>
>>100006124
>jenter finner han attraktiv
Hold kjeft....... Selv ikke homser har lyst på meg
>>
>>100005895
Utenkelig
>>
Eg må drite
>>
>>100006124
dfn de eneste jentene som har funnet deg attraktiv er i forhold, så du må si nei til dem
>>
Dfn vet ikke om noen jenter, gutter eller hen har funnet meg attraktiv fordi jeg er en autistisk taper som ikke klarer å lese et eneste signal
>>
>>100006347
post bilde da, vi skal ikke dokkse
>>
dfn jeg er blitt pulegutt og ingen har lyst på et forhold med meg
sånn kan det faen meg gå
>>
>>100006403
pulegutt?
>>
fantaserer om hva jeg hadde gjort om jeg var en sǿt jente
>>
do you know anyone directly/indirectly affected by the 2011 attacks?
>>
>>100006487
Hva hadde du gjort?
>>
>>100006525
I'm not allowed to talk to socialist so no.
>>
>>100006579
vist frem masse klǿft på twitch og fått donasjoner av kåte gutter for å gjǿre det
>>
>>100006525
nei, en av tremeningene mine kjente noen som var på utǿya når det skjedde da
>>
>>100006525
Jeg kjenner en jente som overlevde å bli skutt, hadde mye med henne i årene 2012-2014. Hun kunne ha blitt jv-en min, men jeg så ikke signalene om at hun likte meg.
>>
>>100006579
blitt kvotet inn på et bra studium
>>
>>100006525
Ja, hun ble sneiet av en kule i leggen. Det er kun et lite arr synlig av det. Morsomt nok så sluttet hun å bry seg med politikk etter det, og nå er hun alenemor på nautgryn og bor i en kommunal leilighet.
>>
>>100006443
Eller "fuckboy" som ungdommen sier
>>
>>100006525
a kid from my mom's small hometown was killed. my aunt apparently knew his parents a little bit. the town put up a small monument at his grave.

bonus: the monument has a picture of him, and he's wearing a fedora in it.
>>
>>100006525
ja, han sitter inne ;_;
>>
>>100006677
Jaja, men hva mener du? At du har fått et rykte på å ligge rundt? Flytt da.
>>
>>100006619
>du kunne blitt rik av å ikke gjöre noen verdens ting om du ble födt med XX kromosomer
>men du ble födt med XY kromosomer så du må jobbe hardt for pengene og betale skatt så ahmed kan få trygden sin denne måneden også
ooog DER kom tårene
>>
>>100006587
>>100006698
Ikke svar utlendinger på utenlandsk! Når de kommer til NORGEtråden får de være så gode å hore på norsk.
>>
>>100006879
dette, og fåvæ gir google oversetter mening når du oversetter fra norsk til engelsk
>>
>>100006795
>ooog DER kom tårene
ta en blodprove for å være sikker, hores ut som du faktisk har XY allikevel
>>
>Don’t answer foreigners in foreign countries!
what did he mean by this
>>
File: rullestolmannens endelikt.jpg (435 KB, 1304x1641)
435 KB
435 KB JPG
Dette er bare tredje gangen Norgetråden tror at Rullestolanon har hengt seg, fåvæ.

Han har det nok helt sikkert bra et sted.
>>
>>100006984
det han egentlig mente var: "ikke svar utlendinger på fremmedspråk"
"utenlandsk" kan ikke brukes på den måten han mente
>>
>>100006984
He said: "Do not answer foreigners with foreign language! When they come to the Norwaythread they have to listen to norwegian.

https://www.youtube.com/watch?v=0Sw9PAR9zEE
>>
>>100006984
autism, it's a universal language.
>>
>>100006789
Mener det at jeg oppforer meg som en som bruker kvinnfolk og kaster dem etterpå.
men men skal flytte herfra om et halvt år uansett
>>
>>100007071
>han tror det er bare en rullestolanon
>>
>>100007237
Ja, sjansen for at det finnes flere med den fetisjen er særdeles liten.
>>
Ivory-chan!
>>
>>100007591
Nå kommer du deg til helvte ut herfra for jeg kaster trolldom på deg.
>>
>>100007174
Tenk at så og si alle de pene jentene i Norge har hatt en 30-40 gutter for de tilslutt kanskje får barn. Litt småekkelt å tenke på. Broren min er også en knullegutt, blir liksom litt uvel av at han puler alle de helt perfekte blondinene.
>>
>>100007682
>så og si

Du er ganske dum, du.
>>
>når nk faktisk har en god del rett

https://www.youtube.com/watch?v=ohCfS55zGME
>>
>>100007789
Nei, det er faktisk sånn det har blitt. Du skulle bare visst.
>>
>>100006677
også kjent som "normis"
>>
>>100007875
Fyfaen for en dumming du er
>>
>>100007875
Har det blitt slik at "så å si" ikke lenger er korrekt stavemåte, eller er det bare du som er så ekstremt dum at du ikke klarer å se dine egne feil når de settes frem for deg?
>>
>>100007964
Er du her bare for å kverulere? Det er nemlig det du gjor siden du ikke kommer med noe konstruktivt eller et motargument.
>>
>>100007875
>>100007682
hvor har du denne informasjonen fra anon
>>
>>100007682
tja, kommer an på jenten også
Jeg har ikke vært det lenge da, men har visst utviklet meg sånn
Har ikke pult de deiligste damene enda, men alle rundt meg kaller meg pulegutt
men men

>>100007957
nja, ikke helt
>>
>>100004603
>>100004715
>>100004876

Nå vet jeg hvordan det fôles å være pa no-fap og sôr afrikanon breve bryster
>>
>>100008074
Hvis den puler så er den en normis.
>>
>>100008066
Så og si betyr ikke alle, det er et generaliserende begrep. Jeg er bare kritisk til utviklingen som har blitt. Det pushes sex mer og mer på tv, kroppsfokus og porno har blitt vanligere for ikke å snakke om tinder.
>>
>>100008154
jeg spurte deg hvordan du vet at nesten all pene norske jenter har 30-40 partnere.
>>
>>100008154
>Så og si betyr ikke alle

"Så og si" betyr ikke noe som helst, din analfabete idiot.
>>
>>100008055
Jeg synes du er dum fordi du ikke kan å skrive norsk.
>>
>>100008182
Du vinner.

>>100008214
Ja, jeg er dum. Unnskyld, det var ikke meningen, kan man jo si da.
>>
Er på matbutikk i Oslo. Er 4 kasser åpne, uansett hvilken jeg velger så vil en neger eller inder rore varene mine. Dette er ikke noe liv vært å leve
>>
>>100008273
din feil siden du ikke gikk til en butikk med selvbetjening, det er mange av dem i Oslo
>>
>>100008273
er på matbutikk langt unna noe som kan sees på som en by.
bare hvite kunder, bare hvite ansatte. et liv verdt å kjempe til döden for fåvæ
>>
>>100008273
>vært å leve
Herregud, er du en neger du også eller? For du kan jo iallefall ikke være norsk når du ikke engang kan å skrive norsk.
>>
Visste dere at de skannemaskinene x-rayer maten din og gir deg stråleskader? Det er så og si derfor det er kreft her i landet.
>>
>>100008273
har de ikke selvbetjeningskasser der? jeg handler på coop extra. der bruker jeg en kjekk liten scanner når jeg kjoper varene, så er det bare å betal i en automat på enden og gå hjem. må kun veie gronnsaker men det går raskt. finfint hvis det er ko, ser ut som folk her ikke kan/tor/gidder med scanner enda.
>>
>>100008386
>iallefall
>>
>>100008400
>Visste dere at de skannemaskinene x-rayer maten din og gir deg stråleskader? Det er så og si derfor det er kreft her i landet.

Dette brevet er avansert trolling fåvæ
>>
>>100008386
>du kan jo iallefall ikke være norsk når du ikke engang kan å skrive norsk.
>>
>>100007644
Æ kan gande han så han får balla som en sjimpanse og pikk som en kineser!
>>
>>100008713
Baserte Sameanon
>>
>>100008777
Hva mener du med basert? At han er grunnleggende i sin fremstilling? I henhold til hva egentlig?
>>
File: 259704468010212.png (298 KB, 561x542)
298 KB
298 KB PNG
Come here

XD


>>99992382
>>
https://www.nrk.no/ostfold/_-enkelt-a-_ta-over_-politiske-ungdomslag-1.14377238

Innafor å kuppe et lokallag?
>>
er Fredrik Solvang basert? selvom han er adoptert så har jo asiatere en tendens til å være så rasistiske at KKK ser ut som mangfoldsdirektoratet i forhold. Eller har alle de baserte asiatiske genene hans blitt vasket ut ved å vokse opp i norge?
>>
>>100008441
jo men jeg gjorde tabben av å gå på K*wi
>>
>>100008981
Han er relativt upartisk, men har som alle andre i NRK en utdanning i mangfold og flerkultur, det er faktisk et krav for å bli ansatt.
>>
>>100009087
ja, men det er jo på utsiden. Han har jo det perfekte skaleskjul, nemlig at han er en "minoritet". Men er det noen som virkelig hater negere og sandnegere så er det asiatere.
>>
>>100009134
Har aldri likt han, ser mindre og mindre på tv for hver dag som går. Neste sted jeg får skal jeg bygge et akvarium på stua istedenfor
>>
jeg tror jeg er homo
>>
>>100006525
nei, jeg er ikke venn med sosialister
>>
Jeg og jven ligger og koser litt i sofaen denne fredagskvelden vi da
hva gjor dere da
>>
>>100009431
tenker på rasekrigen
>>
>vær amerikaner i Arizona
>angriper selvkjorende biler
Hva er galt med amerikanere?
>>
>>100009431
jeg tenker faktisk også på rasekrigen
>>
>>100009431
Forbereder meg til rasekrigen
>>
Jeg tenker meg ned på Alliansens Sommerleir i år. Tenkte å tale og ta over ledelsen.

https://www.youtube.com/watch?v=TNAPbLvj38Y
>>
>>100009712
Basert
>>
>>100008981
Solvang er meget basert og en sann fryd å hore på. Skulle onske det var flere som ham i NRK.
>>
Lader ammo og trener til rasekrigen.
>>
svelger en hivladning
>>
File: zpage080[1].gif (37 KB, 1114x946)
37 KB
37 KB GIF
>>100009582
>>
*sier hei*
>>
>>100009431
Planlegger konstruksjon av karbonnoytralt anneks i hagen for å bosette klimaflyktninger.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Sf3nDX2T7w4
>>
>>100009582
du kommer til å hore mer om det i fremtiden, jeg bare nevner det.
>>
File: 1527641625563.png (199 KB, 941x887)
199 KB
199 KB PNG
>>100010101
meget basert og veldig rödpillet
>>
>finner ei sotnos i klassen sin profil på instagram
>nesten bare selvbilder
>hun har hvilende tispefjes på alle bildene
>>
>>100010101
raupilla
>>
File: 1504903338765.jpg (31 KB, 480x448)
31 KB
31 KB JPG
>>100010088
nei, fy flåbbe...
>>
>>100004010
har hun vurdert å dra hjem igjen
>>
File: sverige2.jpg (129 KB, 1024x734)
129 KB
129 KB JPG
>>100004010
Jeg blir fysisk uvel av Sumaya, har jeg rett på erstatning?
>>
File: 1547086683880.jpg (28 KB, 587x378)
28 KB
28 KB JPG
Alltid når jeg tar bussen til UiT klokken 10 enkelte dager er det masse unge jenter på bussen
>>
>>100011040
foler den.... fant ut at hun sote internasjonale studenten i kollektivet er 00 jente
jeg vil ikke i kasjotten
>>
>>100011104
Da er hun jo minst 18, så hva er problemet?
>>
File: 1543137626667.png (643 KB, 1022x731)
643 KB
643 KB PNG
>meg hver gang jeg tenker på hvilken retning Norge og vesten tar
>>
>>100011104
00ere går jo fortsatt på videregående?
>>
>leter etter pornografi
>snubler over ei jente som ser mistenkelig ung ut
>sjekker bio
>hun er 00 jente
>sett forste gang i 2018
Hun er kanskje 18 på papiret, men ser ut som ei 14 år gammel jente
>>
>>100011312
Anonsen sier jo spesifikt internasjonale studenten, i enkelte land er de ferdig med videregående det året de fyller 18
>>
>>100010101
100010101 er fine tall, men visste du at det også er et binærtall som tilsvarer 277 i desimaltall?
Fine dubletter, Anonsen
>>
>>100011283
Jeg har gitt opp for lengs. Jeg kjemper for alt jeg hater nå, idioter ville ha dette. De skal faen meg få verden de "ville" ha.
>>
>>100011949
... er helt jævlig fåvæ
>>
>>100011949
>>100012042
Ja, faen så fælt vi har det her på bjerget.
>>
Jeg boxet tidligere idag, gutter. Jeg vant også :)
>>
>>100012091
jeg bor i Oslo og blir eksponert for negere og sandnegere hver bidige dag pga jobb, du aner ikke hvor ille det er.
>>
>>100011040
Hvor unge? Hvilken rute tar du?
>>
Gutta.. Det har skjedd noe rart med meg. Jeg foler en sterk trang til å være produktiv, i tillegg har jeg begynt å fole meg litt ensom.

I dag snakka jeg med ei jente uten å bli snakket til forst, og egentlig bare for å ta en prat. E-er jeg blitt normalhomse?
>>
>>100012357
Nei, du er ikke blitt normalhomse så lenge du besoker 4kanal
>>
Basert
>>
>>100012642
Flott han er blitt tiltalt
>>
File: jjj lmao.png (133 KB, 318x354)
133 KB
133 KB PNG
>>100012642
>flagrende ulltepper

Jeg dor.
>>
File: 1505237775155.jpg (61 KB, 501x434)
61 KB
61 KB JPG
>>100012642
Lurer på hva eidsvollsmennene hadde tenkt om "loven om hatefulle ytringer"
>>
>>100012642
Så fuck jöder er innafor, men dette er utenfor.
>>
>>100012642
konfisker pensjonen hans. innvandrere bygger Norge
>>
>>100013174
fuck joder var kun innafor fordi det var en muslim som sa det. hadde en etnisk nordmann sagt det så hadde han blitt straffa
>>
>pakistanere hater somaliere
>kurdere hater somaliere
>iranere hater somaliere
>tyrkere hater somaliere
>somaliere hater somaliere
Ekke lett å være fra Somalia
>>
>>100012642
denne mannen gjor meg stolt av å være norsk
>>
>>100013344
er jo en grunn for at de hater de
>>
Det er for mye hat i verden.
>>
Hva ville dere satt innvandringskvotene på hvis alle som kom var 00-jenter?
>>
>>100013788
Hvilken rase har jentene?
>>
>>100013788
00
>>
>>100013834
Blir jo fort stort sett syrisk da
>>
>>100005861
Cheddarmannen er de som var der FOR R kom i fra ost din jævla amator
>>
>>100013005
De aller fleste var ihuga humanister, så det hadde de sikkert synes var helt greit.
>>
File: Jonnirognn.jpg (515 KB, 1920x1080)
515 KB
515 KB JPG
NATTSKIFTET
https://www.twitch.tv/nattskiftet
>>
>>100013445
>>100013344
Verdt å merke seg at bokstavelig talt alle disse gruppene, med unntak av somaliere er hvite, og de fleste til og med hvitere enn mange nordmenn.
>>
>>100014461
>https://www.twitch.tv/nattskiftet
Det må jeg si.
>>
hvor mye lösepenger kan jeg få for JP?
>>
>>100014461
Hvilke bedre mål?
>>
>>100014461
>>100014837
Rullestolanon?
>>
>>100015028
Faen, siterte feil, skulle sitere >>100014965
>>
>>100014461
Har du tenkt å sette unge på en jente?
>>
Hva må jeg gjöre for å hylles sånn som folk i avisene?
>>
>>100015397
Som politkere, kjendisere osv? Er det noe å hige etter da?
>>
>>100015579
Synes folk i avisen blir hyllet for ting hele tiden. F.eks ikke å barbere leggene eller noe sånt.
>>
>>100015397
Ha på deg kjole i offentlig sammenheng
>>
>>100015397
Vær kvinne
>>
Kommer jeg i avisen om jeg hyller seier?
>>
>>100007174
>du gjör vel dette ofte
>>
>>100001462
The state media is pushing this asia wife-show here, I think its Norwegian
https://areena.yle.fi/1-4109789
>>
>>100015397
1. Vær kvinne og legg ut bilder av valpefettet ditt eller håret i armhulene. Hovedsakelig stå imot ett eller annet skjonnhetsideal.

2. Ha en blogg eller instagram-konto og gi et skikkelig politisk korrekt svar til en eller annen hater-kommentar.

Dette er de enkleste måtene, men siden du sikkert ikke kan gjore noen av disse så vet jeg ikke.
>>
Hei, det er meg igjen, så jeg bestemte meg for å manne meg opp å faktisk gå opp til hun og sporre om å legge til hverandre på facebook.. Viser seg at hun har en kjæreste (overasker meg egentlig ikke med tanke på hvor vakker hun er) men jeg ble helt avvist. Sitter nok å snakker bak rygggen min til venninene hennes nå. foles ganske dårlig.
>>
>>100015994
>gå opp til hun og sporre om å legge til hverandre på facebook
kjeks
>>
>>100001488
>>
spiller dataspill. har ikke tid til å drittbreve så veldig.
>>
>>100015994
Må man sporre jenter om å få legge de til på facebook? De pleier sporre meg...
>>
File: BANK NEGURN.jpg (47 KB, 219x241)
47 KB
47 KB JPG
RASEKRIG, NÅ!!!
>>
File: max_og_ervin.jpg (357 KB, 1000x975)
357 KB
357 KB JPG
GASS JÖDENE
RASEKRIG NÅ!
>>
>>100016493
Gå og legg deg.
>>
File: DmsOgzWV4AE0f2n.jpg (71 KB, 750x724)
71 KB
71 KB JPG
>tfn du blir sagt opp fra en jobb du hater.

Påminnelse om at provisjonsbaserte telefonsalgjobber suger balle.
>>
File: mdg.jpg (724 KB, 1296x911)
724 KB
724 KB JPG
hvordan i helvete kan mdg gjengen slippe unna kritikk når de gjor jihad-symbolet, spesielt med sin fortid med syria-farere ifra partiet? skjonner faen ikke hva som er galt med journalistene som ikke tar tak i det her
>>
File: max.png (43 KB, 940x940)
43 KB
43 KB PNG
>>100016534
Nei
>>
>>100016449
>>100016493
Forklar hva en rasekrig er. Snakker vi borgerkrig eller hva tenker dere egentlig?
>>
DA VAR DET FREDAG
DA VAR DET FERDIG PÅ JOBB
DA VAR DET DREKKA GUTTAAAAAA
SKÅÅÅÅÅÅL
>>
Hva skjedde med nattskiftet? Var koselig å hore på.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=l41KoElGBPU
>>
>>100017173
tråden er död
>>
>>100017568
ALLEREDE? HVA FAE
>>
Er det innafor å ta opp arven etter en trådpersonlighet som har forlatt tråden? Jeg driver og vurderer om jeg skal bli den nye Zydrunanon.
>>
>>100017663
da må du nok nesten rett og slett henge deg
>>
>>100017696
Zydrunas Savickas kommer ikke til å vinne sin femte Verdens Sterkeste Mann-tittel hvis jeg henger meg.
>>
File: denevigevestlending.jpg (41 KB, 1219x219)
41 KB
41 KB JPG
er det noe i vannet der borte i vest?
>>
File: 640px-vigeland9.jpg (64 KB, 640x427)
64 KB
64 KB JPG
>>100017568
Problemet er at dere ikke horer etter. Joder, sosialister, avvikere har tatt over samfunnet vårt! Stolthet er et våpen, de bruker det mot oss, de demoraliserer og vil gjore oss svake. De er redd oss. Vi, det nordiske folk er av den eldste og reneste ætt i hele verden. Vi har skapt historie, vi har oppdaget kontinenter! De tror de kan ta over vår sjel og livskraft med tomme materialistiske virkemidler, men vi VET at dypt inne i oss alle lever en sterkere kraft! Våre forfedre ser ned på oss og ler, de vet at vi kan bedre enn dette. Jeg sier det er på tide å samle folket, vi er sterkere sammen! La oss nå jobbe sammen, mot det felles mål, om å gjenopprette vårt rettmessige sted på denne jord, og ta tilbake den æren vi har gjort oss fortjent!
>>
>>100018007
hfbs
>>
>>100015994
hun har grisenese, du gikk ikke glipp av stort
>>
>>100016493
lagrer denne hvis det er greit :3
>>
>>100017334
ingen av de horer på hva han faktisk sier. de bare vet at hitler bartemann er slem, akkurat som at bæsjemann trump er slem
>>
File: nazi1.jpg (180 KB, 964x637)
180 KB
180 KB JPG
>>100018076
Hva betyr det?
>>
PRUMMM PRUMMM

slik lyder alarmen
når Prompo klemmer litt luft ut av tarmen
du merker godt både duften og varmen
ja, Prompo har virkelig skrudd på sjarmen

yo yo yo

jeg er Prompo
>>
>>100018309
Du er klar over at videoen for det forste er redigert og for det andre er lagd for å få det til å virke som om ungdommene syns Hitler er inspirerende.
>>
File: 7384834.jpg (83 KB, 960x960)
83 KB
83 KB JPG
>>100018007
>Joder, sosialister, avvikere har tatt over samfunnet vårt!

Kilde? Kan ikke ha vært i det siste mens Siv har stått og voktet doren i hvert fall
>>
anyone here one of those somalian refugee niggers?
>>
File: 1543402453827.png (496 KB, 658x636)
496 KB
496 KB PNG
>>
Hvorfor i helvete kan man ikke ha sånne rode plastlokk for makrell i tomat i mikroen?
>>
>>100018496
Det lekker små partikler som det sikkert ikke er så veldig sunt å få i seg.
>>
jeg har en ide. de som onsker mangfold kan bo i en del av landet sammen med sine nye landsmenn (og betale for de). så kan de som ikkew vil ha nye landsmenn få bo i fred.
>>
>>100018565
Nei, jeg mener hvorfor starter det en liten storm av lyn og ild inni mikroen. Skulle bare desinfisere et lokk og fikk sjokk.
>>
>>100018445
det der er jo fine bros
>>
>>100018487
Siv og gjengen har på 7 år gjort mer enn arbeiderpartiet har gjort på 60 år for Israel. De er med i MIFF (Med Israel For Fred) hele gjengen og taler for storkapitalen, de selger ut landet vårt bit for bit. De er ulver i fåreskinn, den verste av de alle, de later som de er våre venner mens de er våre verste fiender. De vil integrere innvandrerne, gjore de norske. De vil gjore det vanskelig å få mange barn, de er for mer rus og alkohol. De gjor narr av den norske folkesjelen ved å late som de representerer oss. Nei, jeg sier nok er nok, nå holder det.
>>
>>100018629
Da er det metall i lokket.
>>
>>100018682
alle norske parti kan tenkes som et eneste stort Sosialdemokratisk parti, der venstre/höyre aksen egentlig representerer flöy innad i partiet
>>
Krigen mot Islam er kunstig og gjort med vilje. Forst så innvaderer de og gjor hele midtosten ustabil, sorger for at hundretusenvis av islamske innvandrere kommer hit, finansierer IS og Al Qaeda. Deretter kommer de og tar bort frihetene våre, overvåker oss, de har skyld i at flere hundre folk i europa dor i terror. Baath bevegelsen i Syria som Assad er en del av, de vil ha en felles muslimsk stat der nede, være uavhengige oss her i Europa, men vi stotter jodene og vil odelegge alt av organisasjon der nede.
>>
>dfn du avslǿrte at """""ivory""""" ikke er ekte
>>
>>100019008
>ikke er ekte
Er det en gutt?
>>
File: re.png (985 KB, 747x750)
985 KB
985 KB PNG
>>100018682
Ok, så de er litt triste på innvandring, men hva har israel og de miff folkene med saken å gjore?
>>
>>100019008
Heng Deg Dokseanon
>>
hva gjor vi når innvandrerne blir mer en 50%? dette vil skje når de fleste i tråden er ca 30-40 år gamle
>>
>>100019074
Ja. En av oss her inne.
>>
Noen andre som skal ut og trene midt på natta i dag? La oss sette den nordiske rasen tilbake på plass som guder
>>
>>100018006
Tenk å "mengde" seg med idioter 'a gitt
>>
>>100019104
Så og si alle som har hoye verv i FRP er medlem av MIFF. Jensen, Per-Willy, Tor Sandberg, Tybring-Gjedde. De og Hoyre er også Frimurere hele gjengen.
>>
File: 1538129882852.jpg (14 KB, 375x329)
14 KB
14 KB JPG
>>100019163
>innvandrerne blir mer en 50%? dette vil skje når de fleste i tråden er ca 30-40 år gamle
Tror faktisk på dette selv? jbs?
>>
>>100019207
Når du sier det så hadde det vært godt med en joggetur.
>>
>>100019207
skal sove, trenger 8 timer med sovn for å være uthvilt til rasekrigen starter
>>
>>100019278
>Så og si
Du er ganske dum, du.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=o_QbyP6q0AQ
>>
>>100019300
om 20 år så er innvandrerne 50% av befolkningen i norge.
>>
File: resett.jpg (45 KB, 415x550)
45 KB
45 KB JPG
>>100019163
men de er jo ikke i innvandrere i 40 år, så den prosenten går ned etterhvert som de blir nordmenn. se på nestsjefen i resett, norsk bunad, snakker flott norsk. de fleste klarer jo å bli gode nordmenn på ett par tre år
>>
>>100019368
Anonsen, vi har ikke bruk for veike gutter når rasekrigen kommer.
>>
>>100001462
Is this national woman on the right?
>>
>>100019399
FAEEEEEENNNNN!!! NÅ HOLDER DU KJEFT! DU BLANDER DEG INN I SÅ OG SI ALLE BREVENE JEG LAGER. Kan du slappe av litt ELLER???
>>
>>100019186
Hva hvis det er PST?
>>
>>100019463
>SÅ OG SI

Du er ganske dum, du.
>>
>>100019415
dette er hva den gjengse etniske nordmann sier. vi kan aldri bli minoritet for negerne og sandnegerne integrerer seg og blir nordmenn de og. Eller skiller du bare på hudfarge? sier de lurt med et glis. sjakk matt
>>
>>100019417
jo, jeg kan levere beskjeder lynraskt når mobilnettet går ned.
>>
>>100019510
Kanskje det du.
Eller kanskje det er deg?
>>
>>100019645
Nei, jeg brever ikke bilder av mindreårige jenter.
>>
>>100019563
Du er klar over at de aller aller fleste innvandrere i Norge er europeiske? jbs? Dessuten er det særdeles feilaktig å anta at innvandrere er en samlet gruppe som står i kontrast til nordmenn, dette er bare noe du tror fordi det politiske synet ditt er sterkt påvirket av amerikanske stromninger.
>>
File: 1533403104011.png (374 KB, 1000x588)
374 KB
374 KB PNG
>>100019743
>Du er klar over at de aller aller fleste innvandrere i Norge er europeiske? jbs?

Europeiske eller "europeiske"?
>>
File: 1545063313928.jpg (199 KB, 1182x540)
199 KB
199 KB JPG
>>
>>100019743
på samme måte som de som sto bak Rotterham skandalen var "asiatiske"?
>>
Det er fulle folk som roper og ler krasst utenfor. Blir litt redd egentlig.
>>
>>100019874
Med tanke på at de er fra stort sett er i fra balkan, de baltiske landene og ost-europa forovrig vil jeg anta at de er innfodte europeeiske ja.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mKZY5cMx2OY
>>
File: max_ok.png (43 KB, 955x869)
43 KB
43 KB PNG
>>100018626
det hadde vært noe
>>
>>100019949
De har nok kommet for å voldta deg
>>
File: 1542110172984.png (118 KB, 384x378)
118 KB
118 KB PNG
>>100019743
>Du er klar over at de aller aller fleste innvandrere i Norge er europeiske?
det er 17% innvandre i noreg.
8% er ikke-hvite
>>
>>100019927
Er du en sånn som tror det var en konspirasjon for å dekke over at de var pakkiser? I Storbritannia brukes uttrykket om folk i fra området rundt India (sånn som Pakistan), noe alle er inneforstått med.
>>
India og Pakistan er jo i nord-asia da
>>
>>100020051
Altså er de fleste av europeeisk avstamning. Dessuten gjor du tabben å tro at "ikke-hvite" liksom er en egen gruppe som stiller seg i mot nordmenn som gruppe, noe som er veldig fremmed amerikansk tankegang.
>>
File: 1493993226750.jpg (733 KB, 1600x1131)
733 KB
733 KB JPG
>>100020060
Jeg telte tre.
>>
File: Map_of_South_Asia[1].png (251 KB, 1000x1019)
251 KB
251 KB PNG
>>100020168
Sor-Asia heter det. Nord-Asia er Sibir
>>
Skal lære hunden min å hylle seier.
>>
>>100020178
>Altså er de fleste av europeeisk avstamning.
det er veldig små marginer og det blir færre hvite og flere ikke-hvite for hvert år.
>Dessuten gjor du tabben å tro at "ikke-hvite" liksom er en egen gruppe som stiller seg i mot nordmenn som gruppe, noe som er veldig fremmed amerikansk tankegang.
bare de blir mange nok er det HIF i fred norge
>>
File: 4z0zistgnrk11.jpg (24 KB, 517x456)
24 KB
24 KB JPG
hei jeg driver et bokforlag.
noen som har fortellinger jeg kan publisere?
>>
>>100020191
Ironien her er at du gjor det samme selv, heller enn å svare på påstanden.
>>
>>100019444
Nei, hun er av internasjonal herkomst
>>
>>100020364
>bare de blir mange nok er det HIF i fred norge
Det blir det uavhengig av etnisk sammensetning, nasjonalisme er sterkt utdatert og det er noe tvilsomt hvor logisk systemet var i utgangspunktet.
>>
>>100020369
Publiser /norgetråden/, du kan tjene fett om du markedsforer det som satire
>>
>>100020461
de eneste som kan lage stabile samfunn er europeere og öst asiater.
når norge blir majoriet afrikansk blir norge til afrika.
>>
>>100020665
>når norge blir majoriet afrikansk
haha fy faen
>>
File: 2131321321313123123.jpg (112 KB, 1147x861)
112 KB
112 KB JPG
Spor Max hva som helst da gutta
>>
>>100020838
Vil Norge bli et nasjonalsosialistisk paradis innen 25 år?
>>
>>100020838
Vil norgetråden noen gang snakke om noe annet enn innvandring?
>>
>>100020665
>europeere
>stabile
Sånn provinsiell og bakstreversk tenking er mer typisk for ost-asiatiske, da i sær kinesiske kulturer. Den indo-europeeiske sjel har alltid handlet om å være dynamisk, utforskende og eksplosiv.
>>
>>100020838
>ingen "0"

Kommer jeg til å få det jeg aller helst vil ha i 2019?
Tråden vet hva dette er.
>>
>>100020838
Er polske jenter innafor?
>>
>>100020461
Morsomt at alle områdene i USA hvor ikke-hvite er blitt majoritet blir til dritt.
>>
>>100020838
Vil DET SKJE! i 2019?
>>
Eksplosjoner i sverige
>>
>>100020838
Kommer alt til å ordne seg til slutt?
>>
>>100021101
Svenskene ba om alt av voldtekter, skyting og eksplosjoner. Se bare på valgresultatet fra 2018
>>
>>100019415
Herlig. En opposisjonell flerkulturell transe i bunad.
>>
>>100020912
Jeg vet ikke hva jeg forventet
>>
>Flere skutt i Sverige
Håhå, ja Sverige har jammen blitt bra etter at de tok inn så mange ikke-hvite!
>>
>>100020838
Eksisterer Sverige om 25 år?
>>
File: civcuck FRPz.jpg (107 KB, 687x524)
107 KB
107 KB JPG
>>100019743
>>100019962
>>
>>100020838
Vil vi vinne rasekrigen?
>>
>>100020635
kan ikke publisiteten drepe tråden?
>>
Heeelt tilfeldig at alle hvite land blir avvæpnet samtidig som de fylles opp med innvandrere. Den evige jode har ikke planlagt noe av det.
>>
>>100020838
er dette året endelig ting tar av?
>>
>>100021325
I fölge anon i tråden her er det ikke noe problem. Fordi alle er like.
Det er samme om en nordmann om 50 år er hvit eller svart, det blir akkurat det samme.
>>
>>100021388
>>100021287
Liker hvemdan du legger ord i munnen på meg fåvæ. Det er klart nasjonen Norge nok ikke vil finnes så veldig mye lenger, men idéen om en rasekrig er tåpelig.
>>
>>100020971
kun hvis de er fra områder som er rettmessig tysk territorium
>>
Vi koker kloden!!!!! För rasekrigen kan skje vil kloden være overkokt
>>
>>100015994
Er guttevennen hennes svart?
>>
Når vet jeg at rasekrigen er begynt?
>>
File: 78641438483.jpg (347 KB, 1368x912)
347 KB
347 KB JPG
>>100021508
Vær ærlig, ord er ikke det eneste en liberalist som deg liker å legge i munnen
>>
>>100021311
Nei.
>>
File: abbo (2).jpg (1.72 MB, 2000x1333)
1.72 MB
1.72 MB JPG
>>100021732
>rase
>ikke art

lattis
>>
>>100021508
>men idéen om en rasekrig er tåpelig.
men uunngåelig
>>
>>100020369
Publiser historien om Rullestolanon og UiT
>>
Et annet stort problem med det veldige opplysningsarbeidet som trengs for å rette opp i skaden er at mange folk lider av kognitiv dissonans og angriper ved den minste antydning til at noen hevder alt ikke er som det bor være, også har man agenter som også gir næring til denne fiendtligheten som later som om de også er av samme sorten, mens de i virkeligheten er 100% ondskapsfulle jævler som onsker den elendighet som vil komme.

Så har man "intellektuelle" da som tror at "alt vil gå seg til bare vi får litt mere av det samme for da skjonner de det samme som opplyste meg præ-hæ".

For ikke å nevne passiv-agressive dumme folk som det også finnes flust av og som er beskyttet i fra "personangrep" og som får fortsette år ut og år inn med å spy ut elendigheten sin som de i deres vanvidd tror betyr at de har rett. Faktum er at de ville sikker begynt å hylgrine som små barn om man kalte dem for det de er.. tilbakestående idioter.
>>
>>100021924
>uunngåelig
Det skulle jeg önske. Men den er ekstremt usannsynlig, normisene kommer aldri til å törre noe slikt og når du ikke har en stor del av befolkningen som er med på det så blir det aldri noe av. Folk på ytre höyre kan utföre terrorangrep alene, men sdm er det bare å kaste bort sitt eget liv fordi det er ikke en lösning på problemet.
>>
>>100021955
Hvilken sjanger er denne historien?
>>
>>100022044
Du tror på fabelen om soloterroristen Breivik? Du tror vel på julenissen også.
>>
>>100022047
Krim og spenning
>>
>>100020838
vil norge noengang bli 100% hvit igjen?
>>
>>100022131
Jeg tror at du er en töysegutt.
>>
>>100021746
lol
>>100021924
Langt i fra. Om vi skulle anta at det blir storre sammenstot i framtiden, noe som i seg selv er tvilsomt, blir det i hovedsak bror mot bror. Det eneste man vil se fra ikke-vestlige innvandrere sin side er en utvidelse av sammenstotene mellom ulike etniske gjenger som allerede eksisterer. Husk at det meste av innvandrerkriminalitet er forst og fremst f.eks kurdere som bråker med somaliere og den slags.
>>
File: 1379022257735.gif (2 MB, 303x228)
2 MB
2 MB GIF
>>100022139
>Krim og spenning
>>
>>100022131
soloterroristen breivik som hadde skytetrening fra kall av plikten, som brukte en stakkarslig jaktrifle og skjot folk som svomte i vannet med milimeterpresisjon. ja selvfolgelig, hvem tror ikke på det?
>>
>>100022172
F
>>
>>100022131
og forresten pratet jeg om fremtidige terrorangrep, jeg tenkte ikke engang på Breivik da jeg skrev det brevet
>>
>>100022241
(((fremtidige terrorangrep)))
>>
>>100022044
Hvite kommer ikke til å starte rasekrigen om det er det du tror. Men vi kommer til å avslutte den.
>>
>>100022297
Det er som om du frenetisk leter etter den verste mulige måten å tolke brevene mine på. Uansett hva jeg skriver så må du vri på hva jeg sier og forstå noe helt annet, noe jeg ikke hadde tenkt på selv engang. Du diskuterer ikke med meg, du kjörer bare debatt med deg selv egentlig.
>>
>>100022391
>avsluttes i den

Ordnet det der for deg
>>
>>100022391
Jeg skrev jo nettopp at de IKKE kommer til å starte den, så hva tror du egentlig at jeg tror. jbs
>>
>>100022391
Hva er det med dere og det å konstant overvurdere ikke-hvite?
>>
File: detroit dot map.jpg (139 KB, 1437x903)
139 KB
139 KB JPG
>>100022185
>Husk at det meste av innvandrerkriminalitet er forst og fremst f.eks kurdere som bråker med somaliere og den slags.

Logn, det meste av kriminalitet ifra utlendinger er mot de som bor i nærheten. Det har seg bare slik at vanlige folk flykter ifra ghettoområdene mens de oppstår, slik at bare utlendinger er igjen. Du kommer stadig vekk med så jævlig mange selvsikre påstander som du ikke engang prover å bakke opp. Du gjentar bare NRK "fakta" som om det var fakta. Skjerpings, det starter å bli kleint å hore på postdiareen din nå.
>>
File: 1507480940851.png (34 KB, 408x450)
34 KB
34 KB PNG
>>100022603
Tror du uironisk at vi bor i USA? Jbs?

Har forovrig selv bodd i et drittområde med mye kriminalitet og gjett hva, det var stort sett innvandrergjenger som bråkte med hverandre. Idéen om at de er organisert i det hele tatt og representerer en samlet gruppe er absurd.
>>
>>100022961
>>100022961
>>100022961Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.